Sunteți pe pagina 1din 2

FUNCȚIILE FINALITĂŢILE

MANAGEMENTULUI MANAGEMENTULUI
DE CAZ DE CAZ

 Crearea, îmbună tă ţirea şi menţinerea


independenţei beneficiarului şi a calită ţii
vieţii lui.
 Acordarea serviciilor în modul cel mai
efectiv.
 Prin intermediul procedurii Managementul
de caz se evaluează nevoile beneficiarului şi
ale familiei lui.
 În colaborare cu ei, are loc coordonarea,
monitorizarea şi susţinerea beneficiarului,
pentru a accesa diferite tipuri de servicii
sociale.
 Serviciile propuse trebuie să ră spundă
necesită ţilor identificate şi problemelor cu
care se confruntă beneficiarii și membrii
familiilor acestora,
 Planificarea-în cadrul
 Organizarea, presupune abilităț
planificării se realizeaza o serie
i pentru colectarea resurselor,
de acț iuni:colectarea datelor,
stabilirea echipei, a
identificarea resurselor,
responsabilitatilor acestora,
evaluarea, stabilirea scopurilor,
relațiile si autoritatea pentru
proceduri de lucru, planuri de
fiecare poziț ie în parte
actiune.

 Dirijarea, este procesul de


 Coordonarea, se referă la dirijare, ghidare, indrumare a
orientarea resurselor umane dar activităț ilor membrilor
și la coordonarea activităților organizației spre realizarea
acestora. scopurilor.

 Evaluarea, se referă atât la


performanțele personalului
angajat prin tehnici specifice cât
și a serviciilor oferite
beneficiarilor.

Managementul de caz reprezintă o strategie de lucrul a asistentului social prin care se realizează
coordonarea sau monitorizarea tuturor serviciilor şi activitaților profesionale necesare pentru rezolvarea
problemelor specifice ale beneficiarilor.

Tipuri de management
de caz DIRECȚIILE PRINCIPALE PRIN
CARE POATE FI MĂSURATĂ ȘI
1.Managementul de caz centrat pe resurse APRECIATĂ CALITATEA
concentrîndu-se asupra eforturilor necesare MANAGEMENTULUI DE CAZ