Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

SCRISOAREA LUI CATON THEODORIAN


CÃTRE PRIMARUL CRAIOVEI

prin care îi comunicã cã a donat 284 volume cu autograf


pentru Biblioteca ,,Aman“, alãturând ºi lista cãrþilor donate,
rugând sã se înfiinþeze în cadrul bibliotecii o secþie de manuscrise
ºi autografe

Bucureºti, 29 sept.1938

Domnule Primar,

În dorinþa de a îmbogãþi patrimoniul cultural al Fundaþiei ,,Aman“


din oraºul meu natal Craiova ºi în deosebi de a oferi acestei Fundaþiuni
un numãr de cãrþi, cari purtând fiecare autograful autorului respectiv,
au o valoare specialã, am expediat la începutul lunii iulie a.c., deadreptul
direcþiunei Fundaþiei douã lãdiþe cu 284 (douã sute optezeci ºi patru) de
volume, de autori români, mai toþi dintre cei mai cunoscuþi.
Intenþiunea mea, oferindu-vã aceste cãrþi, a fost de a înlesni
Fundaþiei ,,Aman“ înfiinþarea unei secþii de manuscrise ºi autografe în
biblioteca sa. Asemenea destinaþiei am vãzut cã se dau cãrþilor prevãzute
cu autografe ºi dedicaþii în mai multe biblioteci ºi muzee din streinetate,
precum: Milano, Veneþia, Florenþa, Pisa, Viena, Lyon, Rouen, Münich,
etc. Cãrþile de la mine împreunã cu cele donate de domnii Romanescu,
Ciocazan ºi alþii pot forma foarte frumos secþiunea ce am sugerat.
Sperând cã ºi domnia voastrã veþi împãrtãºi acest mod al meu de
a vedea, voi fi fericit sã aflu din rãspunsul domniei voastre cã aþi dat
cãrþilor pe care le-am trimis destinaþia doritã.

145
În orice caz, Domnule Primar, nu voi face nici o obiecþie dacã
acceptarea ofertei mele se va face în condiþiuni altfel vãzute de
dumneavoastrã.
Alãtur lista cãrþilor donate în numãr de 284 (douã sute optzeci ºi
patru), cele trimise la începutul lunii iulie la care se vor mai adãuga 24
(douã zeci ºi patru) notiþe la sfârºitul listei ºi pe care le voi trimite ulte-
rior.
Primiþi vã rog, Domnule Primar, expresia sentimentelor de înaltã
stimã ºi consideraþie ce vã pãstrez.

Caton Theodorian
Str. Þepeº Vodã 71 – Bucureºti 4

Domniei sale
Domnului Primar al oraºului Craiova.

Referat
[al Elenei Farago pe marginea propunerii lui Caton Theodorian]

Cele douã lãdiþe cu cãrþi le-am primit, dar nu le-am desfãcut ºi nu


am comunicat onor. Primãrii, deoarece, între timp, am tratat, personal,
cu domnul Caton Theodorian, cãutând sã-l conving cã cel puþin
deocamdatã, propunerea d-sale e absolut inadmisibilã, deoarece nu ne
putem îngãdui inovaþii (mai ales dacã ele implicã ºi chestiunile de spaþiu
ºi mobilier special) pânã ce Pavilionul ºi întreaga donaþiune N.P.
Romanescu nu vor fi puse la punct.
I-am propus domnului Theodorian, sã doneze cãrþile, pe care le-a
destinat Bibliotecii acestei Fondaþiuni, admiþând cã ele sã fie înregistrate,
fiºate ºi puse la dispoziþia cititorilor deocamdatã. ªi cum d-sa pretindea
sã le ºi cartonãm i-am spus cã se vor cartona rând pe rând împreunã cu
alte cãrþi ale bibliotecii, an de an, dupã prevederile fondului resp(ectiv)
în buget iar dacã în viitorul aranjament al întregii Fondaþiuni (dupã
terminarea noului Pavilion) va fi loc ºi vor exista posibilitãþile
materiale inerente creãrii a cele noi secþiuni propuse de d-sa i se
va satisface dorinþa.

146
Pentru a evita orice bãnuialã de rea voinþã din parte-mi, l-am
sfãtuit pe domnul Theodorian sã se adreseze onor Primãrii, fãrã a cãrei
aprobare eu n-aº putea sã îngãdui înfiinþarea acelei noi secþiuni (auto-
grafe ºi manuscrise) chiar dacã Fundaþia ar poseda mijloacele necesare.
5.X.938.
Elena Farago.

Urmeazã lista cãrþilor donate.

Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Dolj, Primãria. Serv.


Ad-tiv, dos. 31/1938 (inv.67), f. 71-74.

147