Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul Dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Comitetului Național Coordonator în


domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului și finalitățile urmărite

Crearea Comitetului este determinată de importanța asigurării unui mecanism eficient de


coordonare intersectorială a elaborării și implementării documentelor de politici în domeniul
Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de
Acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea și a Agendei pentru
Dezvoltarea Durabilă 2030.
Succesul implementării Programelor Naționale în domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și
Reproductive depinde în mare măsură de existența unui mecanism efectiv de cooperare
intersectorial și interdisciplinar între toți actorii cheie care contribuie la implementarea eficientă a
intervențiilor ce asigură respectarea drepturilor și accesul universal al populației la informare și
educare, precum și la servicii calitative de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv la mijloace
moderne de contracepție, inclusiv în cazul situațiilor de crize umanitare.
Este important a menționa că un mecanism efectiv de coordonare a lipsit în contextul
implementării Strategiei Naționale în Sănătatea Reproducerii 2005-2015, fapt care a influențat
atingerea rezultatelor scontate din cauza coordonării sporadice a implementării intervențiilor care
nu presupunea la fel și implicarea în proces a tuturor actorilor relevanți din sectorul public,
asociativ și cel privat.
Astfel pentru remedierea carenței descrise și asigurarea unei conlucrări inter-sectoriale eficiente,
sinergizării eforturilor și implicării tuturor actorilor relevanți, prin prisma realizării
recomandărilor stipulate în raportul de evaluare finală a implementării Strategiei Naționale a
Sănătății Reproducerii 2005-2015, a fost elaborat prezentul proiect al Hotărârii Guvernului prin
care se propune crearea Comitetul Național Coordonator în domeniul Sănătății și Drepturilor
Sexuale și Reproductive în calitate de mecanism național de coordonare a elaborării și
implementării documentelor de politici în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și
reproductive, monitorizării și evaluării acestora.
Principalele prevederi ale proiectului Hotărârii Guvernului

Prezentul proiect al Dispoziției Guvernului prevede crearea mecanismului național de coordonare


a activității de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici în
domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive, prin prisma realizării prevederilor
Programului de Acțiune al Conferinței Internaționale privind Populația și Dezvoltarea și a
Agendei pentru Dezvoltarea Durabilă 2030.
Se propune instituirea și aprobarea componenței nominale a Comitetului Național Coordonator în
domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive (în conformitate cu Anexa nr.1), din
care vor face parte reprezentanți ai sectorul public, asociativ și cel privat, funcția de Președinte al
Comitetului urmând a fi exercitată de către Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Atribuțiile Comitetului sunt stipulate în Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului
Național Coordonator în domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive (în
conformitate cu Anexa nr.2) și vor consta inclusiv în:
- coordonarea și monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul Sănătății
și Drepturilor Sexuale și Reproductive, inclusiv a Programelor Naționale și Planurilor de
Acțiuni ale acestora;
- coordonarea procesului de elaborare și promovare a amendamentelor legislative pentru
ajustarea legislației naționale în domeniul sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în

1
conformitate cu instrumentele juridice internaționale în domeniul drepturilor omului;
- coordonarea cooperării intersectoriale în contextul pregătirii și a răspunsului în cazul
situațiilor de criză umanitară în vederea asigurării necesităților populației din perspectiva
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive (în particular a femeilor, tinerilor și adolescenților
și supraviețuitorilor violenței sexuale și de gen), inclusiv promovarea integrării Pachetului Minim
Inițial de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Planurile Naționale de Pregătire și
Răspuns în caz de dezastre naturale sau cele provocate de om;
- promovarea și asigurarea utilizării datelor statistice oficiale, la fel și a rapoartelor analitice și
rezultatelor studiilor realizate privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, în vederea
luării deciziilor pe bază de dovezi la nivel național și local în domeniul sănătății sexuale și
reproductive;
- coordonarea activităților de asigurare a disponibilității mijloacelor moderne de contracepție și
a accesului universal al populației, și în special al celor mai vulnerabile și celor mai expuse la risc
segmente ale populației, la contraceptive moderne, în funcție de necesitate;
- coordonarea subiectelor privind suportul mass-media în realizarea intervențiilor de informare
a populației despre sănătatea sexuală și reproductivă și de sporire a gradului de conștientizare a
importanței adresabilității pentru accesarea serviciilor disponibile;
- coordonarea monitorizării utilizării resurselor alocate pentru implementarea Programelor
Naționale privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, cu considerarea în funcție de caz
a măsurilor de eficientizare a utilizării resurselor și de mobilizare a unor resurse adiționale din
partea partenerilor pentru dezvoltare, în vederea susținerii intervențiilor prioritare în domeniul
sănătății și drepturilor sexuale și reproductive;
- discutarea și aprobarea rapoartelor de monitorizare anuale privind implementarea
Programelor Naționale privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive;
- analizarea periodică a progresul înregistrat în atingerea obiectivelor Programelor Naționale
privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive, în baza rapoartelor de evaluare la mijloc de
termen și celor finale etc

Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor prezentului proiect de Dispoziție a Guvernului nu presupune cheltuieli


financiare suplimentare din bugetul de stat

Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul Dispoziției Guvernului cu privire la instituirea Comitetului Național
Coordonator în domeniul Sănătății și Drepturilor Sexuale și Reproductive este plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale http://msmps.gov.md/ , la directoriul
Transparență, secțiunea Proiecte supuse consultărilor publice –
http://msmps.gov.md/ro/content/transparenta.

MINISTRU Viorica DUMBRĂVEANU