Sunteți pe pagina 1din 6

1) O activitate devine rentabilă atunci când veniturile obţinute depăşesc cheltuielile

suportate.
Răspunsul corect este "Adevărat".
2) Orice creștere a volumului vânzărilor va determina creşterea cifrei de afaceri a unităţii
economice.
Răspunsul corect este "Fals".
3) Cea mai mare parte a cheltuielilor unității economice revine cheltuielilor operaționale,
care sunt determinate de procesul desfăşurării activităţii de bază a unității economice.
Răspunsul corect este "Adevărat".
4) Care din datele prezentate mai jos se referă la capitalul propriu și care la capitalul
împrumutat ale unității economice?
Răspunsul corect este:
creșterea fondurilor de dezvoltare în baza profitului nerepartizat → capital propriu,
formarea stocurilor de materii prime → nu face parte din capital,
atragerea împrumutului bancar pentru o perioada de 5 ani → capital împrumutat,
complimentarea fondului de amortizare → capital propriu,
darea în exploatare a unui nou bloc de producție → nu face parte din capital.
5) Durata unui circuit caracteristică activelor circulante va crește dacă unitatea economică
acordă credit comercial clienților săi și descrește dacă obține
credit de la furnizorii de materii prime și materiale.
Răspunsul corect este "Adevărat".
6) Prin emisiunea de obligațiuni unitatea economică atrage resurse financiare din exterior
care vor contribui la creșterea capitalului propriu.
Răspunsul corect este "Fals".
7) Determinați valoarea de adevăr a următoarele afirmaţii referitoare la caracteristicile
capitalului fix.
Răspunsul corect este:
valoarea lor se include în mod treptat, pe calea amortizării, în costul bunurilor la producția
cărora participă → adevărat,
participă la un singur ciclu de producţie → fals,
au formă materială şi pot funcţiona mai mult de un an → adevărat.
8) Determinați valoarea de adevăr a următoarele afirmaţii referitoare la caracteristicile
capitalului fix.
Răspunsul corect este:
au o durată de utilizare mai mare de un an → adevărat,
nu au formă materială şi pot funcţiona mai mult de un an → fals,
valoarea lor se include în mod integral în costul activităţii la care participă → fals,
participă la mai multe cicluri de producţie → adevărat.
9) Orice scadere a numărului de personal este un indiciu al unei evoluții negative a
potențialului economic al unității economice.
Răspunsul corect este "Fals".
10) Selectarea tehnicilor de vânzări și segmentarea clienţilor sunt unele dintre funcțiile ce
revin departamentului Financiar al unității economice.
Răspunsul corect este "Fals".
11) Emisiunea suplimentară a acţiunilor are atât avantaje cât şi dezavantaje. Delimitați care
sunt avantajele și care sunt dezavantajele emisiunii suplimentare de acțiuni?
Răspunsul corect este:
creşterea numărului acţionarilor cu dreptul de vot induce spre descreşterea capacităţii de
control a fondatorilor companiei asupra procesului decizional → dezavantaj,
acţiunile nu au scadenţă, deci nu presupun rambursare sau răscumpărare → avantaj,
o parte din profit obținut în urma exploatării investiției va fi plătit deţinătorilor de acţiuni
sub formă de dividende → dezavantaj,
sunt extinse posibilităţile de finanţare prin atragerea unor noi acţionari → avantaj,
creşte capitalul social al companiei → avantaj.
12) Din cele enumerate mai jos, selectați sursele de finanțare a investițiilor ce vor contribui
la creșterea gradului de îndatorare a unității economice:
Răspunsul corect este: emisiunea obligațiunilor, folosirea leasingului financiar, utilizarea
creditelor ipotecare.
13) Din cele enumerate mai jos, selectați sursele de finanțare a investițiilor ce vor contribui
la creșterea gradului de independență financiară a unității economice.
Răspunsul corect este: utilizarea resurselor din fondul de amortizare, suplimentarea
capitalului social de către fondatori, utilizarea unei părți din profit, emisiunea
suplimentară a acțiunilor, obținerea subvențiilor.
14) Rolul social al unităţilor economice constă în faptul că:
Răspunsul corect este: managerii firmei trebuie să favorizeze promovarea personalului
şi participarea lui la reciclarea impusă de modernizarea tehnicii şi tehnologiei, firma
trebuie să caute cea mai bună adaptare a bunurilor şi serviciilor produse la solicitările
clienţilor.
15) Royalty este taxa plătită de către francizat francizorului, pentru dreptul de exploatare a
unui ansamblu de drepturi de proprietate intelectuală.
Răspunsul corect este "Adevărat".
16) Dacă volumul de producție crește, cum se va modifica eficiența mijloacelor fixe?
Răspunsul corect este: eficiența sporește, deoarece crește volumul de producție per 1 leu
mijloace fixe.
17) Stabiliți corespondența dintre Indicatoriul competitivității unității economice și grupa din
care face parte?
Răspunsul corect este:
Natura echipamentului: vechime, performanță → componenta tehnică,
Mărimea profitului → componenta financiară,
Rentabilitatea capitalului propriu → componenta financiară,
Valoarea colaboratorilor, gradul de coeziune al echipei → componenta managerială.
18) Competitivitatea unității economice reprezintă capacitatea de a planifica, produce şi a
vinde produse şi servicii caracteristicile cărora de preţ, precum şi cele în afară de preţ, sunt
mai atractive decât cele ale concurenţilor.
Răspunsul corect este "Adevărat".
19) Investițiile pot cuprinde plasamente în active imobilizate şi circulante.
Răspunsul corect este "Adevărat".
20) Determinați valoarea de adevăr a următoarele afirmaţii referitoare la caracteristicile
capitalului fix.
Răspunsul corect este:
au o durată de utilizare mai mare de un an → adevărat,
nu au formă materială şi pot funcţiona mai mult de un an → fals,
au o durată de utilizare mai mică de un an → fals,
includ în componenţa sa stocurile de mărfuri şi materiale, resursele naturale, mijloacele
bănești → fals.
1) Taxa pe valoarea adaugata si accizele nu reprezinta venitul unitatii economice.
Răspunsul corect este "Adevărat".
2) Costuri indirecte cuprind valoarea resurselor folosite concomitent la fabricarea mai
multor produse, grupe de produse, comenzi, loturi, servicii, precum si a celor utilizate
in interes general.
Răspunsul corect este "Adevărat".
3) Pentru a asigura cresterea productivitatii muncii a salariatilor unitatii economice pot
aplica salarizarea in acord.
Răspunsul corect este "Fals".
4) Indiferent de metoda de calcul a amortizarii mijloacelor fixe, aplicata de catre unitatea
economica, amortizarea va fi inclusa in cheltuielile fixe suportate de catre aceasta.
Răspunsul corect este "Adevărat".
5) Determinați valoarea de adevăr a următoarele afirmaţii referitoare la caracteristicile
capitalului fix.
Răspunsul corect este:
au formă materială şi pot funcţiona mai mult de un an → adevărat.
participă la un singur ciclu de producţie → fals,
valoarea lor se include în mod treptat, pe calea amortizării, în costul bunurilor la
producția cărora participă → adevărat.
6) Orice scădere a numărului de personal este un indiciu al unei evoluții negative a
potențialului economic al unității economice.
Răspunsul corect este "Fals".
7) Investitiile financiare constau din totalitatea ------------------------------------------
Răspunsul corect este "Adevărat".
8) Care din cele enumerate mai jos se refera la surse de finantare proprii si care la surse
de finantare atrase:
Profitul net – surse de finantare proprii,
Emisiune de hartii de valoare - surse de finantare atrase,
Actiuni - surse de finantare proprii,
Subventii - surse de finantare atrase,
Autofinantre - surse de finantare proprii.
9) Surplusul total al fluxului de numerar (cash-flow) in raport cu valoare investitiei,
ambele exprimate in valori actuale, reprezinta:
Răspunsul corect este: venitul net actualizat.
10) Comportamentul de maximizare a profitului unitatii economice este: a) moral, b)
imoral, c)
Răspunsul corect este: B=a+c
11) Capitalul social reprezinta capitalul fixat in statutul unei unitati economice, initial
acesta aparand din aporturile in natura si in bani, ale asociatiilor.
Răspunsul corect este "Adevărat".
12) Eficienta economica reprezinta raportul dintre rezultatele unei activitati desfasurate si
totalitatea cheltuielilor ocazionate de realizarea ei, respectiv, relatia efect si efort.
Răspunsul corect este "Adevărat".
13) Investitiile reprezinta totalitatea cheltuielilor.
Răspunsul corect este "Adevărat".
14) Investitiile sunt cheltuieli efectuate in prezent in speranta obtinerii veniturilor viitoare.
Răspunsul corect este "Adevărat".
15) Folosirea emisiunii suplimentare de actiuni drept sursa de finantare a unor proiecte
investitionale, va determina cresterea gradului de indatorare a unitatii economice in
raport cu finantatorii externi.
Răspunsul corect este "Fals".
16) Daca preturile unui bun sunt constante, dublarea volumului vanzarilor va asigura
dublarea incasarilor.
Răspunsul corect este "Adevărat".
17) Costul productiei (a lucrarilor, serviciilor) reprezinta expresia monetara a valorii
resurselor utilizate in-------------------------------------------------
18) Politica investitionala este parte integra a strategiei de dezvoltare a unitatii economice,
care vizeaza directiile de mobilizare a resurselor financiare, proprii sau atrase din
exterior, in vederea extinderii potentialului economic si asigurarii echilibrului
financiar.
Răspunsul corect este "Adevărat".
19) Motivul principal pentru care proprietarii infiiteaza o intreprindere, iar salariatii sunt
dispusi sa lucreze in intreprindere este:
Răspunsul corect este: obtinerea valorii adaugate.
20) Unitatea economica (intreprinderea) reprezinta persoana fizica sau juridica care
participa la viata economica, in scopul obtinerii unui profit.
Răspunsul corect este "Adevărat".
21) Selectati care din componentele enumerate mai jos se refera la componentele
competitivitatii unei unitati economice?
Răspunsul corect este: financiara, umana, manageriala.
22) Stabiliti corespondenta dintre indicatoriul competitivitatii unitatii economice si grupa
din care face parte?
Forma structurii organizatorice, numarul nivelurilor ierarhice – componenta
organizationala,
Potentialul de solvabilitate: aptitudinea de a face fata la rambursari – componenta
financiara,
Capacitatea de conducere: aptitudinea manageriala – componenta manageriala,
Avans ethnic, importanta cercetarii-dezvoltarii, nivelul de automatizare – componenta
tehnica.
23) Competitivitatea este proprietatea unui obiect de a satisfice cerintele pietei privind un
bun sau un serviciu, ce se caracterizeaza prin capacitatea de a corespunde real sau
potential nevoilor specifice ale consumatorilor comparativ cu alte obiecte similare
prezente pe acesta piata.
Răspunsul corect este "Adevărat".
24) Determinati valoarea de adevar a urmatoarelor afirmatii referitoare la caracteristicile
capitalului circulant.
Nu au forma materiala si pot functiona mai mult de un an – Fals,
Valoarea lor se include in costul activitatii la care participa – Adevarat,
Au o durata de utilizare mai mare de un an – Fals,
Participa la mai multe cicluri de productie – Fals.
25) Cei mai utilizati indicatori ai eficientei unitatii economice se refera la:
Eficienta factorilor de productie, eficienta consumului de resurse materiale,
eficienta economico-finanaciara.
26) Rolul economic al unitatilor economice se concretizeaza in urmatoarele:
Unitatile economice atrag si combina factorii de productie, unitatea economica
este implicata in mecanismul de distribuire si redistribuire a veniturilor.
27) Factorii ce formeaza mediul extern general al unitatii economice au impact pe termen
lung asupra acesteia si o influenteaza prin intermediul componentelor mediului
operational.
Răspunsul corect este "Adevărat".
28) Activitatea comerciala este un proces complex care presupune identificarea
necesitatilor si oportunitatilor investitionale, crearea unui program investitional
echilibrat, selectarea surselor de finantare si implementare a proiectelor investitionale.
Răspunsul corect este "Fals".
29) Obtinerea creditului de la furnizorul de materie prima determina cresterea imediata a
volumului de lichiditati a unitatii economice.
Răspunsul corect este "Fals".
30) Costuri directe cuprind valoarea resurselor folosite concomitent la fabricarea mai
multor produse, grupe de produse, comenzi, loturi, servicii, precum si a celor utilizate
in interes general.
Răspunsul corect este "Fals".
31) Pragul de rentabilitate determina nivelul vanzarilor la care firma nu inregistreaza nici
profit, nici pierderi.
Răspunsul corect este "Adevărat".
32) La nivel de unitate economica, procesul investitional este reprezentat printr-un ciclu
compus din trei faze separate: pre-investitionala, investitionala si de exploatare.
Răspunsul corect este "Adevărat".
33) Pentru ca o unitate economica sa-si mentina in timp activitatea, este necesara
respectarea urmatoarelor principiile/conditii fundamentale:
Rentabilitate, Lichiditate si solvabilitate, Autodeterminare.
34) Activitatea investitionala este un process complex, care presupune identificarea
necesitatilor si oportunitatilor investitionale, crearea unui program investitional
echilibrat, selectarea surselor de finantare si implimentare a proiectelor investitionale.
Răspunsul corect este "Adevărat".