Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleşd


Clasa: a X- a D
Profil: Servicii – Tehnician în activităţi economice
Data: 28.03.2017
Disciplina: Modulul 2 – Protecţia Consumatorului şi a Mediului
Unitatea de învăţare: U.C.2 Gestionarea ambalajelor în vederea recuperării respectând igiena şi
securitatea muncii.
Subiectul lecţiei: Funcţiile ambalajelor – funcţia de promovare a mărfurilor şi de informare a
consumatorilor;
Propunător: prof. ec. Gabriela Lelea
Timp: 50 minute
Tipul lecţiei: Formarea priceperilor şi deprinderilor
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Scopul:
 informative: să îşi însuşească noi noţiuni cu privire la posibilităţile de promovare a
produselor prin intermediul ambalajului;
 formative: dezvoltarea capacităţii de întrebuinţare a diverselor materiale, a deprinderilor
de a crea obiecte din materiale reciclabile, capacitatea de a îşi însuşi un limbaj adecvat
disciplinei şi de a evalua activitatea colegilor;
Obiectivele lecţiei: la sfârşitul lecţiei elevii trebuie să fie capabili:
Obiective operaţionale
O1 să conştientizeze importanţa promovării ambalajelor;
O2 să descrie caracteristicile principalelor tipuri de ambalaje;
O3 să identifice alte întrebuinţări pentru ambalaje;
O4 să fie capabili să creeze obiecte din materiale reciclabile;
O5 să deosebească materialele reciclabile de cele nereciclabile;
O6 să aprecieze activitatea colegilor
Obiective afective:
O7 să participe cu interes la lecţie;

1
O8 să manifeste o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, prin reciclarea
ambalajelor;
Valori şi atitudini vizate:
- Spirit de observaţie şi interes pentru cunoaşterea activităţii de reciclare;
- Disponibilitate pentru dialog şi relaţionare pozitivă;

Strategii de învăţare: dirijată, inductiv-deductivă, explicativ-conversativă;


 Metode – interactive, practice
- M1. Conversaţia
- M2. Explicaţia
- M3. Instructajul
- M4. Analiza
- M5. Consultaţia în grup
- M6. Activitatea creativă
- M7. Munca independentă
 Mijloace
- m1. Tabla şi creta,
- m2. Obiecte create de elevi,
- m3. Fişa de evaluare
 Organizare
- fo1. frontală
- fo2. individuală
- fo3. pe grupe
Evaluare:
 Verificarea frontală dialogată,
 Observarea sistematică,
 Fişa de evaluare;
Bibliografie:
 Tănţica Petre şi colectivul, Comerţ, manual pentru clasa a X-a, Editura CD
PRESS, 2010;
 Ada Mirela Tomescu, Ştiinţa Mărfurilor, note de curs, Editura Universităţii
din Oradea, 2007;
 Viorica Dorin şi colectivul, Calitatea Produselor şi Serviciilor, Editura
Akademos Art, Bucureşti, 2011;
 Internetul.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Secvenţe Activitatea profesorului Activitatea elevului Obiec Strategii de învăţare Evaluare


didactice tive Metode Mijl Organizare
Timp (min.) oace
1. Moment Notează absenţele. Elevii răspund la apel. Dialog cu
organizatoric Verifică dacă există condiţiile optime pentru Verifică şi optimizează elevii
desfăşurarea orei (aerisire, luminozitate). condiţiile în sala de clasă. O7 M1 instructaj
2 min. Pregăteşte mijloacele de învăţământ. Îşi pregătesc pe mese O8 M2 fo1
materialele necesare. fo2
2. Recapitularea cunoştinţelor: Elevii sunt întrebaţi: Elaborează răspunsuri cu Evaluare
Reactualizarea 1. Cum definim ambalajul? privire la întrebările puse de O7 M1 m1 fo1 frontală
cunoştinţelor 2. Care sunt principalele materiale utilizate profesor. O8 M2 fo2 orală
din lecţia pentru confecţionarea ambalajului? M4
anterioară 3. Ce caracteristici au principalele categorii de
ambalaje?
5 min.
3. Anunţarea Captarea atenţiei Sunt atenţi şi se pregătesc
temei şi a Anunţă modul de desfăşurare a activităţii pentru desfăşurarea O7 M1 m1 fo1 Evaluare
obiectivelor activităţilor O8 M2 fo2 frontală
M3 m2 fo3 orală
3 min. M4

4. Activitatea Solicită răspunsurile elevilor organizaţi pe grupe, Cele 7 grupe prezintă pe O1 M1


în cadrul în ceea ce priveşte obiectele create, procedura de rând obiectele create din O3 M2 m2 fo1 Observare
grupelor lucru, materialele utilizate şi rezultatele obţinute materiale reciclabile, O4 M3 sistematică
explicând procedura de O5 M4 fo2
20 min. lucru şi materialele utilizate O6 M5
O7 M6 fo3
O8 M7 Evaluare
frontală
orală

3
5. Evaluarea Explică elevilor modalitatea de completare a Elevii lucrează pe grupe O1 M1 Obser
15 min fişei de evaluare. pentru completarea fişelor O3 M2 m3 fo1 vare sistema
Urmăreşte elevii cum completează fişele de de evaluare. O5 M3 tică
evaluare. O6 M4 fo2 Evaluare
O7 M5 frontală
O8 M7 fo3 orală
Fişa de
evaluare
6. Tema pentru Transmite elevilor cerinţele temei pentru acasă. Elevii notează cerinţele şi O7
acasă. Face aprecierea activităţii elevilor la lecţie. adresează întrebări O8 m1 fo2
5 min. suplimentare.
Se raportează la aprecierile
formulate.

4
ANEXE

1. Fișa de evaluare