Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINELE EDUCAȚIEI


PROGRAMUL DE STUDII: PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
Anul universitar: 2018-2019
Anul de studii: II

DISCIPLINA: PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII


Titular de curs: Lector Univ. Dr. Mihaela Corina Ţuţu

EXAMEN FINAL – sesiunea de vară (pondere 80% din nota finală)

EXAMEN SCRIS:
- cu subiecte de examen (2 sau 3 subiecte) pe baza Tematicii (și a Bibliografiei) de
examen.
- cu prezența obligatorie în sala de examen
- durata propriu-zisă de examen: 45 de minute
- data de examen: 18.06.2019

TEMATICA DE EXAMEN1

Conceptul de personalitate:
1. Conceptul de personalitate în perspectivă pluridisciplinară.
2. Delimitări conceptuale: individ, individualitate, persoană, personalitate, personaj, statut,
rol social.
3. Tipuri de definiţii ale personalităţii.

Teorii ale personalităţii – specific și implicații în plan psihoeducațional:


4. Tipurile psihologice în concepția lui Carl Gustav Jung.
5. Tipurile psihologice în concepția lui Alfred Adler.
6. Tipurile psihologice în concepția lui Karen Horney.
7. Teoria trăsăturilor de personalitate: Gordon Allport.

Temperamentul – specific și implicații în plan psihoeducațional:


8. Indicatorii psihocomportamentali ai temperamentului.
9. Caracterul înnăscut versus dobândit al temperamentului.
10. Natura psihică, locul şi rolul temperamentului în structura de ansamblu a personalităţii şi
a vieţii psihice.
11. Tipologii temperamentale psihofiziologice: I. P. Pavlov.
12. Caracteristicile personalităţii extraverte şi introverte.
13. Descrierea portretelor psihocomportamentale ale temperamentelor clasice: coleric,
sangvinic, flegmatic şi melancolic.

1
Tematica de examen este orientativă., în sensul că subiectele de examen se vor încadra în tematică, dar
pot fi formulate diferit.

1
Aptitudinile – specific și implicații în plan psihoeducațional:
14. Definiție și caracterizare generală.
15. Caracterul înnăscut / dobândit al aptitudinilor.
16. Clasificarea aptitudinilor şi specificul lor.
17. Problema corelaţiei dintre aptitudinile generale și aptitudinile speciale.
18. Relaţia activitate - aptitudini.

Inteligența – specific și implicații în plan psihoeducațional:


19. Accepțiuni ale inteligenței: ca sistem complex de operaţii; ca aptitudine generală.
20. Relația inteligenţă - gândire.
21. Abordarea genetică a inteligenței.
22. Tipuri de inteligenţă.
23. Empatia și inteligența emoțională.

Caracterul – specific și implicații în plan psihoeducațional:


24. Definiție și caracterizare generală.
25. Atitudinile caracteriale.
26. Trăsăturile caracteriale.
27. Modele explicativ-interpretative ale caracterului: modelul balanţei caracteriale, modelul
cercurilor concentrice caracteriale, modelul piramidei caracteriale.
28. Funcţiile caracterului.
29. Devenirea (formarea) caracterului.

Metode în investigarea personalității – specific și implicații în plan psihoeducațional:


30. Proba C S E - „Cine sunt Eu?”

2
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MINIMALĂ:


Manualul de bază:
• Țuțu, Mihaela, Corina (2009 sau 2008) Psihologia personalităţii, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIE SUPLIMENTARĂ:


• Roco, Mihaela (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională (Cap. 4, paragrafele 4.1,
4.2, 4.3, 4.6, 4.8), Editura Polirom, Iaşi.

• Zlate, Mielu (2008 sau 2004 sau 2002 sau 1997), Eul şi personalitatea, Editura Trei,
Bucureşti.
(Cap. 6. C S E –„Cine sunt Eu?” – Ipostaze ale unei probe de cercetare și
cunoaștere a personalității:
1. C S E – ca probă de autocunoaștere și dezvăluire
2. C S E – ca probă de autocunoaștere psihologică
3. C S E – ca probă de educare a capacității de intercunoaștere)