Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

MODUL ORGANIZAREA RESURSELOR


UMANE

MANAGERUL DE RESURSE UMANE


Asigura:
A).Evaluarea, proiectarea posturilor - analiza lor.
 întocmeşte metodologia de analiză,
evaluare şi reproiectare a posturilor
 fundamentează metodologia de
elaborare a fisei posturilor, indicând
pentru fiecare post standardele de
performanta.
B) Stabileşte necesarul de resurse umane
- normează toate locurile de muncă, elaborând programe de asigurare cu resurse
umane pe categorii de profesii.
- redactează statul de funcţiuni în concordanţă cu structura organizatorică.
C) Recrutarea
- asigura promovarea imaginii organizaţiei în vederea recrutării resurselor umane.
- elaborează anunţul de recrutare pentru posturile vacante.
D) Selecţia
- stabileşte criterii şi metode de selecţie a candidaţilor pentru ocuparea posturilor
vacante.
- participă la selecţia candidaţilor ca membru al comisiei de selecţie
- elaborează testele şi probele de selecţie împreună cu specialişti în funcţie de
cerinţele specifice postului vacant
E) Încadrarea
- participa la negocierea prevederilor C.I.M.
- avizează decizia de încadrare în munca a noilor angajaţi.
F) Formarea resurselor umane
- analizează şi stabileşte nevoile de formare-calificare, recalificare perfecţionare -
a resurselor umane în funcţie de necesităţile organizaţiei.
- stabileşte şi menţine relaţii de colaborare cu instituţiile care realizează
perfecţionarea pregătirii profesionale a resurselor umane.
G) Evaluarea performantelor profesionale.
- organizează anual evaluări ale performantelor profesionale individuale ale
tuturor resurselor umane din cadrul organizaţiei.
- primeşte de la toate compartimentele fişele de evaluare a performanţelor
profesionale individuale.
- stabileşte salariile de bază în funcţie de rezultatele evaluării
- organizează concursuri pentru promovarea resurselor umane
- propune conducerii organizaţiei componenta comisiei pentru selectarea şi
validarea resurselor umane promovate.
H) Disciplina muncii
- verifica periodic respectarea contractului colectiv de muncă.
I) Conflictele de munca
- mediază alături de conducătorul organizaţiei conflictele de muncă.
- colaborează cu sindicatele
J) Încetarea activităţii resurselor umane
- avizează decizia de pensionare a resurselor umane
- analizează propunerile de continuare a activităţii angajaţilor care s-au pensionat
dar care doresc sa lucreze în cadrul organizaţiei.