Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

MODUL ORGANIZAREA RESURSELOR


UMANE

INSPECTORUL DE PERSONAL

        Pentru asigurarea cu resurse umane a


organizaţiei inspectorul de personal are
următoarele sarcini, competente şi
responsabilităţi.
      În vederea:
1) Recrutării 
o publică anunţurile pentru ocuparea posturilor vacante.
o primeşte şi verifică dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante.
2) Selecţia 
 pregăteşte dosarele de concurs în funcţie de criteriile de selecţie
stabilite şi le prezintă comisiei de concurs.
 redactează Procesul Verbal , întocmeşte şi afişează listele candidaţilor
admişi la concurs
 anunţă candidaţii admişi la concurs.
3). Încadrarea 
o întocmeşte contractul individual de muncă, în funcţie de nivelul
lui, întocmeşte decizia de angajare
o înregistrează persoana nou angajată în Registrul de evidenţa a
personalului
o constituie Dosarul individual al persoanelor nou angajate.
o răspunde de exactitatea datelor trecute în registrul de evidenta a
persoanelor si a actelor întocmite.
4). Evidenta activităţii Resurselor Umane
 urmăreşte şi înregistrează în Registrul de evidenţă modificările care
intervin în activitatea profesionala a salariaţilor.
 eliberează la cerere copii după pagina personală din Registrul de
Evidenţă
 eliberează legitimaţii tuturor angajaţilor organizaţiei
 ţine evidenţa concediilor fără plată, a absenţelor nemotivate şi le
operează în Registru.
 asigura arhivarea şi securitatea documentelor de personal
 întocmeşte situaţii statistice
 întocmeşte acte adiţionale la C.I.M. pentru toate modificările ce
intervin în executarea C.I.M. (elementele componente)
 răspunde de secretul şi securitatea documentelor de personal.
5). Încetarea activităţii Resurselor Umane
 - întocmeşte actele necesare în vederea încetării CIM
- întocmeşte documentele necesare pentru pensionare sau şomaj
- înregistrează în Registru încetarea activităţii - modalitatea de încetare şi nr. deciziei.
- eliberează copie după fisa personală din Registru