Sunteți pe pagina 1din 1

Puterea electric{ unitar{ este cuprins{ }ntre 3.3.

Turbine cu abur (TA)


0,25 ~i 0,5 MW, }n cazul unit{`ilor de mic{
putere ~i ating|nd 50 MW, }n cazul grupurilor ]n aceste turbine energia mecanic{, respectiv
de puteri mari. electric{, se produce prin expandarea
Combustibil: Gaze naturale, P{cur{ sau aburului de presiune ~i temperatur{ }nalt{
Motorin{. generat de un cazan de abur care poate folosi
o gam{ variat{ de combustibili.
C{ldura rezidual{ evacuat{ cu debitul
Puterea electric{ unitar{ este cuprins{ }ntre
important de gaze arse fierbin`i (la cca 500°C)
3 ~i 150 MW .
poate s{ fie utilizat{ pentru acoperirea unor Combustibil: Gaze naturale, P{cur{, C{rbune
consumuri termice (abur sau ap{ cald{). sau Combustibil de~eu.
O eventual{ post-combustie a unui supliment C{ldura rezidual{ con`inut{ }n aburul de
de combustibil, utiliz|nd con`inutul ridicat de 0,7...16 bar evacuat din turbin{, la ie~irea din
oxigen al acestor gaze poate determina o treapta final{ sau prin prize, poate s{ fie
cre~tere a cantit{`ii de c{ldur{ livrate, cu o utilizat{ pentru acoperirea unor consumuri
}mbun{t{`ire corespunz{toare a termice (abur sau ap{ cald{).
randamentului general.

Indicatorii balan`ei de energie pentru un


sistem de tip turbin{ cu abur sunt:
]n compara`ie cu tehnologia motoarelor cu
piston, turbinele cu gaze sunt mai potrivite
pentru acoperirea unor consumuri de abur
fiind posibil{ atingerea parametrilor aburului
livrat de 110 bar/525°C.
Balan`a de energie pentru un sistem de tip
turbin{ cu gaze este urm{toarea:

Aceste tipuri de scheme au fost solu`ia


aplicat{ practic }n exclusivitate }n Rom|nia
pentru instala`iile cu cogenerare, instala`ii
care totalizau cca 37% din puterea electric{
disponibil{ a centralelor gestionate de
Societatea "Termoelectrica".