Sunteți pe pagina 1din 1

Exist{ o gam{ relativ variat{ de tipuri de

instala`ii cu cogenerare. Diferen`ele }ntre


acestea constau }n principal }n:
! tehnologia procesului de cogenerare;
! combustibilul utilizat;
! agentul purt{tor ~i parametrii c{ldurii
livrate;
! raportul electricitate/c{ldur{ generat{.

]n stadiul tehnologic actual, producerea


combinat{ a c{ldurii ~i electricit{`ii poate fi
realizat{ }n mod practic/comercial cu
urm{toarele tipuri de sisteme: ]n ansamblu indicatorii caracteristici ai
balan`ei de energie pentru un sistem de tip
! Motoare cu piston (MP), cu sc|nteie - tip motor cu piston sunt:
Otto - sau tip Diesel, cu gaze naturale sau
cu carburant lichid;

! Turbine cu gaze (TG);

! Turbine cu abur (TA).

3.1. Motoare cu piston (MP)

Instala`ia are drept component{ principal{ un C{ldura recuperat{ din acest tip de motor
motor cu ardere intern{ (tip Otto-cu sc|nteie poate fi }n general utilizat{ la procese care
sau tip Diesel) care antreneaz{ un generator necesit{ temperaturi p|n{ la 100°C. ]n unele
pentru producerea energiei electrice. cazuri, se produc cu aceste sisteme ~i cantit{`i
Puterea electric{ unitar{ este cuprins{ }ntre reduse de abur, necesare }n anumite procese.
25 ~i 5000 kW.
Combustibil: Gaze naturale, Motorin{, 3.2. Turbine cu gaze (TG)
Biogaz, Biodiesel, Gaz de generator.
C{ldura din gazele arse evacuate (la 5000C) ]n cazul acestei tehnologii, prin arderea
poate fi recuperat{ }n propor`ie de cca 70%, combustibilului, }ntr-o camer{ de ardere
prin r{cirea acestora p|n{ la 1200C (motorul special{, se produc gaze de presiune ~i
0
Otto) ~i respectiv la 200 C (motorul Diesel). temperatur{ ridicat{ care ac`ioneaz{ o
C{ldura din apa de r{cire ~i din uleiul de turbin{ cu gaze, cuplat{ la un generator
ungere (la cca 1000C) poate fi recuperat{ electric. Aceea~i turbin{ antreneaz{ ~i
practic }n totalitate. compresorul care alimenteaz{ cu aer camera
C{ldura livrat{ consumatorilor: Ap{ cald{, }n care se realizeaz{ arderea combustibilului.
Abur.