Sunteți pe pagina 1din 2

camera Executorilor Jude.

catoregti de pe langd curtea de Apel Timisoara


Societatea civira profesionara de Executori Judecatoresti
Matei & Asociatii
Timisoara, P{a Tepes Voda nr..1
,
r f ZO
CIF R 14982690 , cont RO25 BUCU 5654 1417 2511 RO01
, Atpha Bank Timiioara
ma!ei@execlrtorlu-decaloregc.ro ; www.executorludecatoresc.ro
OPEMTOR DATE CU CRReCTTR pERSONAL nr 9309
DOSAR 1521Exl20l2 * dosar instanta nr. 3401 6132512012 al Judecatoriei Timisoara

PUBLICATIE DE VANZARE NR. 1521 130.04.2013


Subsemnatul DAMIAN KLEINSZ NICOLAE-VASILE, executor judecatoresc
in cadrul S.C.p.E.J. Matei
& Asociatii, emit prezenta publicatie de vanzare avand in vedere incheierea civila got2l,x/lz.lz.zol2pronuntata
nr.
de Judecatoria Timisoara prin care s-a incuviintat cererea de
executare silita formutata oe
s'a'R'L', prin reprezentant legal s.c. ( KRUK ROMANIA r> S.R.L. (anterior s.c. ( drcApITAL creor,**"
KRUK INTERNATIONAL >
s'R'L', cu sediul in Bucuresti, calea Mosilor, nr. 51 , et.5,6,7, sector 3, in calitate
de mandatar al creditoarei,
irnpotriva debitorilor obligati solidar SPOREA MIRON, cu domiciliul
in Tirnisoara, str. Albi,elor, nr. 70, jud.
Tirnis' avand CNP 1630617111136 si SPOREA CARMEI.{ ANISOARA,
cu domiciliul in Tirnisoara, str. Albinelor,
nr' 70,jud' Timis, avand CNP 2670720354783, conform titlului executoriu
persoane fizice nr' 2007206533112.12.2007, pentru recuperarea - Contract de credit bancar pentru
sumei de 68.751.81 lei. reprezentand valoarea
creantei, onorariu expert evaluator, cheltuieli de e*ecrta.e silita
care se uo, uffira periodic in functie de actele
efectuate si de masurile intreprinse si onorariul executorului judecatoresc,
urrnand ca suma ce reprezinta debit
PrillciPal sa fie actllalizata cLl dobanda si penalitati conform titlului executoriu pana la acllitur"u .f""tiru
u d"bi,ulri -
debit constatat prin procesul-verbal de constatare titlu executoriu nr.
152u30.04.n 13 si tinand *,rt d. faptul ca
debitul nu a fost achitat, prin prezenta publicutie cle vanzare aducem
la cunostinta publica faptul
ca la clata de
77'06'2013' orele 13,00' va avea loc la sediul Societatii civile profesionale
de executori judecatoresti Matei &
Asociatii, din Timisoara, Piata Tepes-voda;xr. l; ap; 7, jud. Timis,licitatia publiea
piivild vaizareaimobiiului situat
in Tirrisoara, str' Dej, nra]3, bloc 84, ap. 19,jud. Timis, inscris in
cF nr. 406691-cl-U15 Timisoara (provenita din
conversiadepeharlieacFvechi nr.57546),avandnr.cadastral4066gl-c1-u15(nr.topografic
reprezentand apartament compus din 2 camere cu dependinte
vechi2g6g6/xlx),
in suprafata de 50, 14 mp, cu 2,6 coteparti comune si
141522 mp cota din teren, proprietatea debitorilor.

Asupra imobilului sunt notate urmatoarele:


-somatia nr. 1521106.02.2013 emisa de S.C.p.E.J. Matei
& Asociatii in dosar 1521 EX/2012, in favoarea creditoarei
SECAPITAL S.a.R.L.
-somatia nr. 1549106.02.2013 emisa de s.c.P.E.J. Matei &
Asociatii in dosar l54g Exl2ol2, in favoarea creditoarei
SECAPITAL S.a.R.L.

,reprezentandpretuIstabilitprinraportdeevaluareintocmit
de ing' MotiLr Radu Petru, raporl ce face pu,t. ,rt.$untu din prezentul dosar executional.
Persoanele care do^resc sa parlicipe la licitatie sunt invitate
ca, la termenul de yanzare sa se prezinte la Iocul
fixat in acest scop si in conformitate cu pievederile ar1. 506 alin. I c.proc.civ.*,
sunt obligate sa depuna Ia dispozitia
executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare,
o cautiune reprezentan d lo % din pretul de
incepere al licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii
va fi atasata ofertei de cumparare.
Depunerea se va face in moneda nationala, in numerar sau prin
virament, dupa cum urmeaza:
-in contul de consemnari Ro54 BREL 0002 0006 1274 0101 deschis
la Libra hrternet Bank S.A. sucursala Timisoara,
(beneficiar Libra Internet Bank S.A. Sucursala Timisoara,
cUI g11964\;
-in contul Ro29 CECE TMO1 03Ro N000 0001 deschis la C.E.C. Bank
S.A. Sucursala Timisoara (beneficiar CEC
Bank S.A. Sucursala Timisoara, CIJI572g73l);
-sau la Trezoereria statului sau la orice institutie bancara.
Depunerea NU se efectueaza in contul indicat in antet, acel cont fiind contul S.C.P.E.J. Matei & Asociatii si
t1u Llll cont de consemnatiuni.Orice eventuala plata efectuata cu incalcarea acestei interdicitii, nu va fi considerata
depunere valabila, iar consecintele unei astfel de plati vor fi supoftate de platitor/deponent.

Pe recipisa de consemnare sau pe ordinul de plata, pe langa celelalte mentiuni obligatorii pe care un astfel de
instrument de plata trebuie sa le cuprinda in rnod obisnuit, se vor inscrie si unnatoarele mentiuni obligatorii: numarul
dosarului executional si faptul ca garantia se depune pe seama si Ia dispozitia S.C.P.E.J. Matei & Asociatii, CUI RO
14982690.

Dovada depunerii garantiei si oferta de cumparare se vor depune la sediul S.C.P.E.J. Matei & Asociatii pana
cel mai tarziu la data si ora inceperii licitatiei. Oferta de cumparare trebuie sa cuprinda datele de identificare ale
iicitatorului, descrierea sumara a bunului si suma oferita cu titlu de pret.

Pentru buna desfasurare a licitatiei si pentru respectarea termenului fixat in acest sens, indrumam persoanele
care doresc sa participe la licitatie in vederea adjudecarii bunului in cauza sa se prezinte la locul desfasurarii licitatiei
cu cel putin o ora inainte de termenul fixat pentru inceperea licitatiei, avand asupra lor actul de identitate, precum si
toate documentele si inscrisurile mai sus aratate.

Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta publica faptul ca sunt invitati toti cei ce pretind
vreun drept asupra imobilului sa il aduca la cunostinta executorului judecatoresc inainte de data stabilita pentru
vanzare, sub pedeapsa de a nu li se rnai lua in considerare dupa aceea.

Prezenta publicatie de vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile art. 504 alin.3 C.proc.civ.*
incheindu-se proces-verbal de afisare a prezentei publicatii la locul desfasurarii licitatiei la data de 30.04.2013.

EXECUTOR

I) Dosar birou
2) Afisare birou (sediul organului de executare)
3) Afisare instanta de executare - Judecatoria Timisoara
4) Afisare Primaria Timisoara
5) Comunicare Primaria Timisoara - Directia Fiscala
6) Comunicare AFP Timisoara
7) Creditoare
8) Debitor SPOREA MIRON - domiciliu
9) Debitor SPOREA MIRON - locul situarii imobilului
l0) Debitoare SPOREA CARMEN ANISOARA - domiciliu
1l) Debitoare SPOREA CARMEN ANISOARA - locul situarii imobilului
l2) Afisare loculsituarii imobilului urmarit

*l/echiul Cod de Procedura Civila reglementare aplicabila prezentei proceduri


-