Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică

Valabilă an universitar: 2019 - 2020

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituţia de
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
învăţământ superior
Facultatea Facultatea de Inginerie
Departament Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică
Domeniul de studiu Ingineria Sistemelor
Ciclul de studii Studii de licență
Specializarea Imgineria Sistemelor Multimedia

2. Date despre disciplină


Denumirea disciplinei Filozofie
Număr de
Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul
credite
ISM.211.CF Facultativă 1 2 2
Tipul de evaluare Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară)
C2 DC
Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Lucian GROZEA
Titular activităţi seminar /
Conf. univ. dr. Lucian GROZEA
laborator/ proiect

3. Timpul total estimat


Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână
Curs Seminar Laborator Proiect Total
2 - - - 2
Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ
Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)
28 - - - 28

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore


Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12
Documentare suplimentară în bibliotecă, pregătire teme 8
Examinări: 2
Total ore alocate studiului individual (NOSIsem ) 22
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 50

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


De curriculum
De competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


Participare activă, lectura suportului de curs
De desfăşurare a cursului
Tablă, videoproiector

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Tel: +40 (269) 217 928
Sibiu, 550025, România Fax: +40 (269) 212 716
e-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
web: inginerie.ulbsibiu.ro
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică

6. Competenţe specifice acumulate


• Cunoaşterea si definirea conceptului de filosofie. Înţelegerea sumară
avocabularului filosofic.
Competenţe profesionale • Explicarea şi interpretarea unui text filosofic.
• Folosirea discursului filosofic, a conceptelor filosofice în viaţa
cotidiană, dezbaterea culturală sau în redactarea unui eseu.
• Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru
a asigura reputaţia profesiei
• Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea
cunoştinţelor profesionale, economice şi de cultură
Competenţe transversale
organizaţională
• Înţelegerea axiologiei filosofice şi a rolului cultural promovat de
către filosofie ca modus vivendi.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


Obiectivul general al disciplinei Disciplina FILOSOFIE are ca principal obiectiv însuşirea unor
cunoştinţe legate de discursul filosofic.
Obiectivele specifice Sunt definite principalele concepte filosofice: ontologie, existenţă,
cunoaştere, om, valoare, scop al vieţii. Sunt prezentate principalele
curente filosofice din istoria omenirii, precum şi întrebările
fundamentale formulate de existenţa umană.

8. Conţinuturi
Curs Nr. ore
Curs 1 Filosofia de la ontologie la (meta)fizică 2
Curs 2 Filosofia antică. De la filosofii naturii la Proclus 2
Curs 3 Filosofia medievală – un demers creştin ? 2
Curs 4 Filosofia modernă – iluminism şi pozitivism gnoseologic 2
Curs 5 Filosofia contemporană – de la pragmatică la fenomenologia
2
Publicitară
Curs 6 Omul 2
Curs 7 Adevărul 2
Curs 8 Libertatea 2
Curs 9 Politicul şi omul politic 2
Curs 10 Norma şi valoarea 2
Curs 11 Moartea şi salvarea 2
Curs 12 Ontologia culturii 2
Curs 13 Raţiune şi credinţă 2
Curs 14 Universul între evoluţionism şi eshaton 2
Total ore curs: 28

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Tel: +40 (269) 217 928
Sibiu, 550025, România Fax: +40 (269) 212 716
e-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
web: inginerie.ulbsibiu.ro
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică

Metode de predare
Prelegeri, problematizări, studii de caz, conversaţii, explicaţii
Limba de predare Română
și dezbateri.

Bibliografie
1. Lucian Blaga, Eonul dogmatic, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993.
Referinţe 2. Mircea Florian, Îndrumare în filosofie, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992.
bibliografice 3. Gheorghe Vlăduţescu, O istorie a ideilor filosofice, Ed. Ştiinţifică şi
recomandate Enciclopedică, Bucureşti, 1990.
1. Max Scheler, Poziţia omului în cosmos, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2003.
2. Frederick Charles Copleston, Istoria filosofiei, vol. I – VII, Ed. All,
Referinţe
Bucureşti, 2008 ş.u.
bibliografice
3. Routledge, Encyclopedia of Philosophy – ediţia electronică.
suplimentare 4. Antony Flew, Dicţionar de filozofie şi logică, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2006.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip Ponderea în
Criterii de evaluare Metode de evaluare Obs.*
activitate nota finală
Răspunsurile la colocviu (evaluare
Examinare orală 50% CPE
Curs finală)
Activităţi gen teme, referate, eseuri. Lucrare scrisă 50% CPE
Standard minim de performanţă
50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform coloanei 4
(*) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen; CEF - condiţionează
evaluarea finală;

Data completării: 01.10.2019

Data avizării în Departament:……………………………….

Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura

Titular disciplină Conf. dr. Lucian GROZEA

Director de departament Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Tel: +40 (269) 217 928
Sibiu, 550025, România Fax: +40 (269) 212 716
e-mail: inginerie@ulbsibiu.ro
web: inginerie.ulbsibiu.ro