Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Stiinte
Departamentul Chimie si Biologie
Domeniul de studii Biologie și Științe Biomedicale
Ciclul de studii Licenţă
Programul de studii/specializarea Biologie

2. Date despre disciplină


Denumirea disciplinei Chimie generală

Titularul activităţilor de curs sef lucr.dr. Claudia Butean


Titularii activităţilor de aplicații sef lucr.dr. Zorica Voșgan
Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare C
Categoria formativă a disciplinei DC
Regimul DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate al activităţilor didactice)


I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar - Laborator 1 Proiect -
I b) Totalul de ore pe semestru din
42 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect -
planul de învăţământ

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore


II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi 14
pe teren
II c)Pregătire laboratoare, teme, portofolii 20
II d)Tutoriat -
III Examinări (Evaluări) 4
IV Alte activităţi: -

Total ore studiu individual 83


Total ore pe semestru 125
Numărul de credite (ECTS) 5

4. Precondiţii
Curriculum* cunostintele de chimie anorganica din liceu
Competenţe • Competente cognitive: cunoasterea sticlariei comune de laborator, a reactivilor comuni
• Competente actionale: de informare şi documentare;
• Competente organizatorice: organizarea activitatilor de grup

AGENțIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂțII ÎN ÎNVĂțĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016 Pag. 1 din 5
* Se vor preciza condiţionările de tipul promovarea unei/unor discipline care condiţionează prezentarea la
evaluarea finală la disciplina care face obiectul acestei fişei.

5. Condiţii*
Desfăşurare a cursului Sala prevazuta cu videoproiector, conexiune internet, tabla
Desfăşurare Seminar -
aplicaţii Laborator • Laborator de analize fizico-chimice prevazut cu dotarea necesara
(reactivi, sticlarie, aparatura de analiza)
Purtarea echipamentului de protectie specific laboratorului de chimie
Proiect -
* Se vor preciza condiţiile materiale minim necesare; de ex., videoproiector, standuri şi aparatură, softuri etc.

6. Competenţe specifice acumulate*


Competenţe profesionale C1.1. Descrierea şi utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază din
ştiinţa alimentelor referitoare la structura, proprietăţile şi transformările
componenţilor şi contaminanţilor alimentari pe parcursul lanţului
agroalimentar.
ABILITĂTI:
C1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor de bază din ştiinţa alimentelor
pentru soluţionarea problemelor inginereşti şi tehnologice, inclusiv cele
legate de siguranţa alimentelor
Competenţe transversale CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare
pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice,
atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum
şi evaluarea necesităţii si utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale
educaţiei continue.

* Se vor preciza competenţele specifice asigurare de disciplină, precum şi de tipul activităţii didactice (C, S, L, P)

7. Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei ● Cunoaşterea problemelor fundamentale ale chimiei anorganice:
legile chimiei, elemente de structura atomului şi a moleculei, sistemul
periodic al elementelor.
Studiul elementelor chimice cu principalii lor compuşi( grupate în
funcţie de configuraţia electronică a elementelor în blocurile s, p, d, şi
f.), precizând rolul în nutriţie a unor elemente esenţialeşi contaminarea
alimentelor cu metale grele şi arsen
Obiectivele Curs • Rezolvarea problemelor specifice fiecărui capitol.
specifice Dobandirea capacitatilor de operare cu aceste notiuni si cunostinte in
contexte noi, teoretice si aplicative;
Seminar -
Laborator • Formarea deprinderilor de muncă independentă în laborator şi de
interpretare corectă a fenomenelor studiate şi observate.

Proiect -

8. Conţinuturi
Nr. Metode de
Curs Observaţii
ore predare
• Legile combinaţiilor chimice. Masa atomică 2 Explicatia

AGENțIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂțII ÎN ÎNVĂțĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016 Pag. 2 din 5
relativă şi absolută. Stabilirea compoziţiei Conversatia
chimice şi a formulei chimice pentru substanţe Algoritmizarea
Problematizarea
• Soluţii. Exprimarea concentraţiei soluţiilor. 4 Explicatia
Aplicaţii. Conversatia
Algoritmizarea
Problematizarea
• Elemente de structura atomului. Modele 4
cuantice. Orbitali atomici. Principii şi reguli de Explicatia
construcţie a învelişului electronic. Configuraţia Conversatia
electronică. Modelarea

• Sistemul periodic al elementelor. Configuraţia 2 Explicatia


electronică, clasificarea elementelor, proprietăţi Conversatia
periodice fizice şi chimice. Algoritmizarea

• Elemente de structură a moleculei. Legătura 4 Explicatia


ionică. Legătura covalentă. Combinaţii Conversatia
complexe. Legătura metalică Legături Algoritmizarea
intermoleculare. Modelarea

• Chimia sistematică a elementelor. Elementele 4 Explicatia,


blocului s: Na, K, Ca, Mg Studiul de caz
• Elementele blocului p : Si, Sn, Pb, As, P, Se, Cl, 4 Explicatia,
F, I, Conversatia
• Elementele blocului d.: V, Mo, Mn, Fe, Co, 4 Explicatia,
Ni, Cu, Zn, Cd, Hg Conversatia
Bibliografie minimală
1. Gabriela Oprea, Chimie anorganică. Teorie şi aplicaţii rezolvate, Editura Risoprint, ,Cluj
Napoca,2003
2. Zoiţa Berinde, Nicoleta Predoiu, Claudia Butean (Drinkal), Exerciţii şi probleme din chimia
soluţiilor apoase, Editura Cub Press 22, Baia Mare, 2007.
3. Agneta Batca, Mariana Bichir, Ana-Maria Oancea si altii, Chimie anorganica, Partea I si II, Centrul
de Multiplicat cursuri I.P.B, Bucuresti, 1989
Alte lucrări bibliografice
1. Neniţescu, C. D. – Chimie generală, Ed. Did. şi Ped., Buc., 1972.
2. Stoica, Ligia – Chimie generală şi analize tehnice, Ed. Did. şi Ped., 1991.
3. Beral, E., Zapan, M. – Chimie anorganică, Ed. Tehnică, Buc., 1970.
4. Oprea, Gabriela – Chimie anorganică, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 1999;
5. Oprea, Gabriela – Probleme de chimie, Ed. Gutemberg, Arad, 1998;

Aplicaţii (seminar/laborator/proiect)* Nr.


Metode de predare Observaţii
ore
• Norme de tehnica securităţii muncii în Explicația
2 ore
laboratorul de chimie Discuția
• Diferite operaţii de laborator : dizolvarea ,
sedimentarea , decantarea , filtrarea , 2 ore Experimentul de laborator
evaporarea, sublimarea
• Distilarea și extracția cu solvenți 2 ore Experimentul de laborator
• Prepararea unor solutii procentuale, molare,
5 ore Experimentul de laborator
normale .
• Masurarea pH-ului cu. Indicatori. Determinarea
2 ore Experimentul de laborator
densităţii .

AGENțIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂțII ÎN ÎNVĂțĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016 Pag. 3 din 5
• Colocviu de laborator 1 ora Evaluare
Bibliografie minimală
1. Gabriela Oprea, Claudia Butean (Drinkal), Chimie anorganică descriptivă – lucrări de laborator,
Editura Risoprint Cluj Napoca, 2004, ISBN 973-656-587-4, 87 p.
2. Gabriela Oprea, Camelia Roatiş, Lucrări practice de chimie anorganică I, Editura Risoprint, Cluj
Napoca, 2002
Alte lucrări bibliografice
3. Zoiţa Berinde, Nicoleta Predoiu, Claudia Butean (Drinkal), Exerciţii şi probleme din chimia
soluţiilor apoase, Editura Cub Press 22, Baia Mare, 2007.
* Se vor preciza: tematica seminarizată, lucrările de laborator prevăzute a fi efectuate, respectiv etapele
proiectului.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara şi din
străinătate. Tematica cursului este importanta pentru achizitionarea cunoştinţelor necesare ocupatiilor
posibile de pe piata muncii în domeniul ingineriei produselor alimentare, conform COR.
Ocupaţii posibile conform COR:
- profesor în învățământul gimnazial
- biolog;
- referent de speciliatate biolog;
- expert biolog

10. Evaluare
Tip Metode / forme de Pondere din
Criterii de evaluare
activitate evaluare* nota finală
Completitudinea şi corectitudinea
cunoştinţelor; Examen scris având şi 80%
Coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, componentă de tip
forţa de argumentare; rezolvare de probleme
Curs Capacitatea de a opera cu cunoştinţele
asimilate în activităţi intelectuale
complexe;
Gradul de asimilare a limbajului de
specialitate şi capacitatea de comunicare
Seminar
Capacitatea de aplicare în practică, în Colocviu de laborator 20%
contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; Evaluare pe parcurs, teste
Laborator Capacitatea de analiză, de interpretare de laborator, teme de
personală, originalitatea, creativitatea
casa, caiet de laborator
Proiect
(pentru
proiectele
incluse în
disciplină)
Standard minim de performanţă
• Standarde minime pentru nota 5:
Presupune: însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază ale chimiei anorganice si rezolvarea unei
probleme concrete de stiinta alimentelor pe baza unui algoritm dat .
• Standarde pentru nota 10:

AGENțIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂțII ÎN ÎNVĂțĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016 Pag. 4 din 5
Efectuarea tuturor lucrarilor de laborator, insusirea corecta a notiunilor demonstrata prin puctaj maxim la
lucrarea scrisa, punctaj intre notele 9-10 la activitate desfasurata in timpul semestrului: teste de verificare
partiala, prezentare unor materiale sintetice a cunostintelor predate.

* Se vor preciza, după caz: E (examen) scris, oral, scris şi oral, examen cu subiecte individualizate, precizându-se
nr. de subiecte, examen sub formă de întrebări test; EP (evaluare pe parcurs) prin: teme de casă, referate, examene
parţiale, lucrări de control planificate, caiete cu aplicaţii, dosar cu planşe etc.; C (colocviu); L (laborator) - dosar
cu referatele lucrărilor de laborator, frecvenţa la aceste activităţi.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnăturile titularilor de


aplicații
24.09.2017

Data avizarii in departament Semnătura Directorului de departament


25.09.2017

Data aprobarii in Consiliul Profesoral al Facultatii Semnătura Decanului


(stampila facultaea)

AGENțIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂțII ÎN ÎNVĂțĂMÂNTUL SUPERIOR – ARACIS, 2016 Pag. 5 din 5