Sunteți pe pagina 1din 10

MODEL DE PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA CHIMIE, clasa a VII-a


Anul de studii 2019-2020

ATENȚIE! Cadrele didactice vor personaliza proiectele didactice de lungă durată, în funcție
de specificul colectivului de elevi și resursele educaționale disponibile, în conformitate cu
prevederile curriculumului la disciplină (ediția 2019).
Autori:
Iulia BAERLE, profesor de chimie, grad didactic superior, IPLT „Principesa Natalia Dadiani”,
Chișinău
Rita GODOROJA, dr., profesor chimie, grad didactic superior, Chișinău
COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI
CS 1. Utilizarea limbajului chimic în diverse situații de comunicare, manifestând corectitudine și
deschidere.
CS 2. Caracterizarea substanțelor și proceselor chimice, manifestând curiozitate și creativitate.
CS 3. Rezolvarea problemelor prin aplicarea metodelor specifici chimiei, demonstrând perseverență și
responsabilitate în luarea deciziilor.
CS 4. Investigarea experimentală a substanțelor și proceselor chimice, respectând normele de securitate
personală și socială.
CS 5. Utilizarea inofensivă a substanțelor în activitatea cotidiană, cu responsabilitate față de sănătatea
personală și grijă față de mediu.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Statutul Aria Clasa Numărul de Numărul Asigurare
disciplinei curriculară unități de de didactică/
conținut pe ore curriculară
clasă
Disciplină Matematică Clasa a VII-a 4 34 Manual
obligatorie și științe Ghid metodologic etc.

Nr. Unități de învățare / semestre Total Din ele, Activități de învățare -


ore număr de ore evaluare recomandate,
număr
Predare - Lucrări Evaluare Proiecte Experiențe
învăţare practice sumativă de laborator
Clasa VII 34 25 3 4 3 8
Semestrul I 15 11 2 2 1 3
1 Substanțele și fenomenele chimice 8 5 2 1 2
în viața noastră
2 Tabelul Periodic al elementelor 7 6 1 1 1
chimice și structura atomului
Semestrul II 17 14 1 2 2 5
3 Compoziția substanței și legătura 8 7 1 1 1
chimică
4 Substanțe pure și amestecuri în 9 7 1 1 1 4
viața cotidiană
Ore la discreția cadrului didactic 2
Bibliografie:
1. Chimie. Curriculum pentru clasele a VII-a – a IX. Chişinău, 2019.
2. Ghid de implementare a curriculumului la disciplina Chimie, clasele a VII-a – a IX-a, Chișinău 2019.
3. G. Dragalina, N. Velișco, Chimie. Manual pentru clasa a 7-a. editura Arc, 2012
4. N. Velişco, Ghidul profesorului de chimie, clasa a 7-a. Chişinău: Editura ARC, 2012
5. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la disciplina Chimie, anul de studii
2019-2020.
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Competență specifică - Unitatea de Unități de Nr. Data Activități de predare - învățare - evaluare (A)
competență conținut- ore Produse de învățare (P)
Detalieri de
conținut
1. Substanțele și fenomenele chimice în viața noastră (8 ore)

CS1-1.2. Caracterizarea obiectului de studiu al Chimia - știința 1 A1. Instructaj: Regulile de securitate în laboratorul de
chimiei. despre substanțe. chimie.
CS2-1.1. Operarea, în diferite situaţii de Regulile de P1. Fișă de instructaj semnată.
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: securitate în A2. Elaborarea întrebărilor cauzale și răspunsurilor
chimie,substanță. laboratorul de privind respectarea normelor de protecție a muncii în
CS5-1.5. Aplicarea tehnicilor de lucru cu chimie. laboratorul de chimie și protecția sănătății.
substanțele, vasele, utilajul și ustensilele în P2. Întrebări cauzale și răspunsuri privind respectarea
laboratorul de chimie, respectând regulile de normelor de protecție a muncii în laborator.
securitate. A3. Elaborarea, în grup, și prezentarea unui poster despre
obiectul de studiu al chimiei / importanța chimiei ca
știință / subștanțele și materialele moderne / realizările
chimiștilor din Republica Moldova.
P3. Poster elaborat și prezentat.
A4. Joc didactic cu referire la normele de protecție a
muncii în laboratorul de chimie: Ce s-ar întâmpla,
dacă…?
P4. Joc didactic realizat.
CS1-1.3. Compararea corpurilor și substanțelor Evaluare inițială. 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare inițială.
conform diferitor criterii. Corpuri fizice și P1. Test rezolvat și analizat.
substanțe. A2. Identificarea asemănărilor și deosebirilor
dintre: corpuri alcătuite din diferite substanţe (sticlă,
lemn, cauciuc, mase plastice, fibre, metale).
P2. Fișă de comparare a corpurilor și substanțelor
completată
A3. Joc didactic: Diversitatea substanțelor.
P3. Joc didactic realizat.
CS4-CS5-1.5. Aplicarea tehnicilor de lucru cu Metode de 1 A1. Recunoașterea vaselor și ustensilelor de laborator și
substanțele, vasele, utilajul și ustensilele în investigare a explicarea modului de lucru cu ele.
laboratorul de chimie, respectând regulile de substanțelor: P1. Exercițiu rezolvat.
securitate. observarea, A2. Joc didactic: Piramida investigării.
descrierea, P2. Joc didactic realizat.
măsurarea,
experimentul.

CS4-CS5-1.5. Aplicarea tehnicilor de lucru cu Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr. 1. Tehnici de lucru cu
substanțele, vasele, utilajul și ustensilele în nr. 1. Tehnici de substanțele, utilajul și ustensile în laboratorul de chimie
laboratorul de chimie pentru realizarea lucru cu (luarea probei, cântărirea, măsurarea volumului de lichid,
experimentelor de laborator, respectând regulile substanțele, încălzirea, observarea structurii flăcării).
de securitate. utilajul și P1. Raport de activitate experimentală la lucrarea
ustensile în practică.
laboratorul de
chimie.
CS2-1.1. Operarea, în diferite situaţii de Proprietățile 1 A1. Identificarea proprietăților fizice (starea de agregare,
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: fizice, chimice și culoarea, mirosul, gustul, solubilitatea în apă, temperatura
proprietățile fizice, chimice și fiziologice ale fiziologice ale de topire, temperatura de fierbere, conductibilitatea
substanței. substanțelor. electrică, duritatea, densitatea) ale unor substanțe (apă,
CS1-1.2. Caracterizarea proprietăților fizice și Acţiunea unor zahăr, sare de bucătărie, fier, cupru, aluminiu, grafit,
fiziologice ale unor substanțe. substanţe chimice etc.), utilizând diverse surse de documentare (manuale,
CS1-1.3. Compararea proprietăților substanțelor asupra omului și a enciclopedii, compendii, îndrumare, surse digitale).
conform diferitor criterii. mediului. P1. Fișă de investigare a proprietăților fizice ale
CS4-CS5-1.5. Investigarea experimentală a substanțelor completată.
proprietăților substanțelor, respectând regulile de A2. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre
securitate. proprietățile substanțelor; acțiunii unor substanțe asupra
omului și mediului.
P2. Exercițiu rezolvat.
A3. Experienţa de laborator nr. 1. Identificarea unor
proprietăți fizice ale substanţelor: starea de agregare,
culoare, solubilitatea în apă.
P3. Experiență realizată, fișa experienței de laborator
completată.
A4. Jocul didactic: Ce s-ar întâmpla dacă…?
P4. Joc didactic realizat.
CS2-1.1. Operarea, în diferite situaţii de Fenomene fizice 1 A1. Identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre
comunicare, cu elemente noi de limbaj și chimice. fenomenele fizice (topirea și solidificarea, evaporarea și
chimic:fenomene fizice, fenomene chimice, reacții Reacțiile chimice condensarea, dizolvarea și cristalizarea) și chimice
chimice. și semnele (arderea, descompunerea).
CS1-1.3. Compararea fenomenelor fizice și reacțiilor chimice. P1. Fișă de comparare a fenomenelor completată.
chimice conform diferitor criterii. A2. Exemplificarea proceselor/reacțiilor chimice din
CS3-1.4. Identificarea fenomenelor chimice din activitatea cotidiană conform unui semn al reacției
mediu în baza semnelor reacțiilor chimice. indicat/sau mai multe.
CS4-CS5-1.6. Investigarea experimentală a P2. Fișă de investigare a semnelor reacțiilor chimice
fenomenelor fizice și chimice, respectând regulile completată.
de securitate. A3. Experienţa de laborator nr. 2. Identificarea semnelor
reacțiilor chimice: schimbarea culorii / mirosului,
degajarea luminii / căldurii / unui gaz, formarea unui
precipitat.
P3. Experiență realizată, fișa experienței de laborator
completată.

CS4-CS5-1.6. Investigarea experimentală a Lucrarea practică 1 A1. Realizarea lucrării practice nr. 2: Investigarea
fenomenelor fizice și chimice, respectând regulile nr. 2. Investigarea fenomenelor fizice şi chimice (evaporarea apei,
de securitate. fenomenelor dizolvarea și topirea zahărului, arderea lumânării /
fizice şi chimice. chibritului interacțiunea sodei alimentare cu oțet).
P1. Raport de activitate experimentală la lucrarea practică
prezentat.
CS2-1.1. Operarea, în diferite situaţii de Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: nr. 1 la unitatea de P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
substanță, proprietățile substanței, fenomene învățare:
fizice, chimice, reacții chimice. Substanțele și
CS1-1.2. Caracterizarea obiectului de studiu al fenomenele
chimiei,proprietăților fizice ale unor substanțe. chimice în viața
CS1-1.3. Compararea corpurilor și substanțelor; noastră.
proprietăților substanțelor; fenomenelor fizice și
chimice.
CS3-1.4. Identificarea fenomenelor chimice din
mediu în baza semnelor reacțiilor chimice.
2. Tabelul Periodic al elementelor chimice și structura atomului (7 ore)
CS1-2.1. Operarea, în diferite situații de Atomii. 1 A1. Scrierea, citirea simbolurilor chimice, numirea
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: Elementele elementelor chimice (pentru elementele cu numerele de
atom, element chimic, simboluri chimice, chimice, ordine 1-20, 26, 29, 30, 47, 79, 80, 82), identificarea
denumirile elementelor chimice, masă atomică simbolurile și masei atomice relative.
relativă. denumirile lor, P1. Exerciții rezolvate.
CS3-2.4. Elaborarea unui proiect creativ de masa atomică A2. Elaborarea proiectului nr. 1. Arborele chimic al
caracterizare a elementelor chimice și a valorilor relativă. Familiei și valorile personale.
personale. P2. Planul proiectului.
A3. Joc didactic: Memory.P3. Joc didactic realizat.
CS2-2.1. Operarea, în diferite situaţii de Tabelul Periodic 1 A1. Identificarea elementului chimic, utilizând Tabelul
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: al elementelor Periodic, și diferite caracteristici ale elementelor.
grupă, subgrupă principală /secundară, perioadă, chimice: perioade, P1. Exercițiu rezolvat.
metal, nemetal, număr de ordine/număr atomic. grupe, subgrupe A2. Experiența de laborator nr. 3. Compararea
CS1-2.2. Caracterizarea elementelor chimice cu principale/ proprietăților fizice ale metalelor și nemetalelor (starea de
numerele atomice 1-20, în baza algoritmului: a) secundare. Metale agregare, culoarea, luciu), în baza mostrelor de substanțe.
poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul și nemetale. P2. Fișă de investigare experimentală a proprietăților
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă, fizice ale metalelor și nemetalelor completată.
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau A3. Joc didactic: Puzzle.
nemetalic). P3. Joc didactic realizat.
CS4-CS5-2.3. Investigarea experimentală a
proprietăților fizice ale metalelor și nemetalelor în
baza mostrelor de substanțe.
CS2-2.1. Operarea, în diferite situaţii de Structura atomilor 1 A1. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: elementelor cu chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
proton, neutron, electron, înveliș electronic, strat numerele atomice a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
electronic, schemă electronică. 1-20. chimic, numărul atomic, masa atomică relativă,
CS1-2.2. Caracterizarea elementelor chimice cu perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau
numerele atomice 1-20, în baza algoritmului: a) nemetalic); b) structura atomului (sarcina nucleului,
poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul numărul de protoni, neutroni, electroni, repartizarea
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă, electronilor pe straturi).
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau P1. Fișă de caracterizare a elementului chimic completată.
nemetalic); b) structura atomului (sarcina A2. Joc didactic digital: Atomul.
nucleului, numărul de protoni, neutroni, electroni, P2. Modele digitale ale structurii atomilor completate.
repartizarea electronilor pe straturi).
CS2-2.1. Operarea, în diferite situații de Valența 1 A1. Determinarea valențelor elementelor chimice, în baza
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: elementelor schemelor electronice și a Tabelului Periodic.
electronegativitate, valență, valența superioară, chimice. P1. Exercițiu rezolvat.
valența inferioară (la nemetale). A2. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă, perioada,
grupa, subgrupa, caracterul metalic sau nemetalic); b)
structura atomului (sarcina nucleului, numărul de protoni,
neutroni, electroni, repartizarea electronilor pe straturi); c)
valența superioară și valența inferioară (la nemetale).
P2. Fișă de caracterizare a elementului chimic completată.
CS1-2.2. Caracterizarea elementelor chimice cu Caracteristica 1 A1. Completarea fișelor de caracterizare a elementelor
numerele atomice 1-20, în baza algoritmului: a) elementelor chimice cu numerele atomice 1-20 conform algoritmului:
poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul chimice conform a) poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă, poziției în Tabelul chimic, numărul atomic, masa atomică relativă,
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau Periodic. perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau
nemetalic); b) structura atomului (sarcina nemetalic); b) structura atomului (sarcina nucleului,
nucleului, numărul de protoni, neutroni, electroni, numărul de protoni, neutroni, electroni, repartizarea
repartizarea electronilor pe straturi); c) valența electronilor pe straturi); c) valența superioară și valența
superioară și valența inferioară (la nemetale). inferioară (la nemetale).
P1. Fișă de caracterizare a elementului chimic completată.

CS2-2.4. Prezentarea unui proiect creativ de Prezentarea și 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 1. Arborele
caracterizare a elementelor chimice și a valorilor evaluarea chimic al Familiei și valorile personale.
personale. proiectului nr. 1. P1. Proiect realizat și prezentat.
CS1-2.2. Caracterizarea elementelor chimice cu Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
numerele atomice 1-20, în baza algoritmului: a) nr. 2 la unitatea de P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
poziția în Tabelul Periodic (denumirea, simbolul învățare: Tabelul
chimic, numărul atomic, masa atomică relativă, Periodic al
perioada, grupa, subgrupa, caracterul metalic sau elementelor
nemetalic); b) structura atomului (sarcina chimice și
nucleului, numărul de protoni, neutroni, electroni, structura
repartizarea electronilor pe straturi); c) valența atomului.
superioară și valența inferioară (la nemetale).
3. Compoziția substanței și legătura chimică (8 ore)

CS2-3.1. Operarea, în diferite situaţii de Compoziția și 1 A1. Identificarea substanțelor simple și compuse /
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: diversitatea compoziției calitative și cantitative în baza formulelor
molecula, formulă chimică, indice, compoziție substanțelor. chimice și modelelor moleculelor.
calitativă / cantitativă, substanțe simple și Formule chimice. P1. Exerciții rezolvate.
compuse. Substanțe simple A2. Joc didactic: Substanțe simple și compuse.
CS3-3.6. Elaborarea unui proiect creativ de și compuse. P2. Joc didactic realizat.
caracterizare a unei substanțe. A3. Elaborarea planului proiectului nr. 2. Pașaportul unei
substanțe.
P3. Planul proiectului elaborat.

CS2-3.1. Operarea, în diferite situaţii de Tipuri de legătură 1 A1. Identificarea tipului de legătură chimică în baza
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: chimică. formulei chimice.P1. Exercițiu rezolvat.
legătură chimică, legătură covalentă nepolară / Legătura A2. Modelarea formulelor electronice a substanțelor cu
polară. covalentă legătură covalentă (pe exemplele: hidrogen, clor, oxigen,
CS3-3.3. Determinarea tipului de legătură chimică nepolară și polară. azot; clorură de hidrogen, apă).
în baza compoziției substanței. P2. Formule electronice ale moleculelor de hidrogen,
CS3-3.4. Reprezentarea compoziției unor oxigen, clor, azot, apă, clorură de hidrogen, elaborate.
substanțe cu legătură covalentă prin formule A3. Experienţa de laborator nr. 4. Elaborarea modelelor
electronice și modele bilă-ax. bilă-ax ale moleculelor de hidrogen, oxigen, azot, clor,
apă, clorură de hidrogen.
P3. Modelele bilă-ax ale moleculelor elaborate / desenate.
CS2-3.1. Operarea, în diferite situaţii de Legătura ionică și 1 A1. Identificarea tipului de legătură chimică în baza
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: legătura metalică. formulei chimice.
legătură metalică, legătură ionică, ion, sarcina P1. Exercițiu rezolvat.
ionului. A2. Joc didactic: Cuvinte încrucișate.
CS3-3.3. Determinarea tipului de legătură chimică P2. Joc didactic realizat.
în baza compoziției substanței.
CS3-3.2. Alcătuirea formulelor chimice și Formule chimice 1 A1. Alcătuirea formulelor chimice ale compușilor binari
modelelor moleculelor unor compuși binari în în baza valenței. în baza valențelor elementelor chimice și determinarea
baza valenței. valenței în baza formulei.
P1. Exercițiu rezolvat.
A2. Joc didactic: Domino chimic.
P2. Joc didactic realizat.
CS1-3.5. Caracterizarea compoziției, Caracteristica 1 A1. Descrierea compoziției, proprietăților fizice și
proprietăților fizice și utilizării unor substanțe unei substanțe utilizării unor substanţe simple și compuse, întâlnite în
simple și compuse, întâlnite în viața cotidiană. chimice. viața cotidiană.
P1. Fișă de caracterizare a substanței, completată.
CS3-3.3. Determinarea a masei moleculare Masa moleculară 1 A1. Calcularea maselor moleculare relative ale
relative în baza compoziției substanței. relativă. substanţelor în baza formulelor chimice.
P1. Exerciții rezolvate.

CS2-3.6. Prezentarea unui proiect creativ de Recapitulare. 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 2. Pașaportul
caracterizare a unei substanțe. Prezentarea și unei substanțe.
evaluarea P1. Prezentare efectuată în baza proiectului realizat.
proiectului nr. 2.
CS1-3.5. Caracterizarea compoziției, Evaluare sumativă 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă.
proprietăților fizice și utilizării unor substanțe nr. 3 la unitatea de P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
simple și compuse, întâlnite în viața cotidiană. învățare:
Compoziția
substanței și
legătura chimică.
4. Substanțe pure și amestecuri în viața cotidiană (9 ore)

CS2-4.1. Operarea, în diferite situaţii de Substanțe pure și 1 A1. Descrierea amestecurilor omogene (oțet, sirop) şi
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: amestecuri. eterogene (lapte, apă carbogazoasă) întâlnite în viața
substanță pură, amestec omogen / eterogen, soluție. Amestecuri cotidiană, indicând: starea de agregare, culoarea,
CS1-4.2. Caracterizarea amestecurilor utilizate în omogene și compoziția, utilizarea.
viața cotidiană. eterogene. P1. Fișă de comparare a substanțelor pure / amestecurilor
completată.
CS2-4.1. Operarea, în diferite situaţii de Metode de 1 A1. Corelarea compoziției amestecurilor omogene și
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: separare a eterogene cu metodele de separare a substanțelor.
cristalizare, distilare, decantare, filtrare. substanțelor din P1. Exerciții rezolvate
CS1-4.2. Caracterizarea metodelor de separare a amestecuri A2. Experienţa de laborator nr. 5. Separarea substanțelor
substanțelor din amestecuri eterogene (acțiunea eterogene și dintr-un amestec de fier și carbon /sulf prin acțiunea
magnetului, decantarea, filtrarea) / omogene omogene. magnetului
(distilarea, cristalizarea). A3. Experienţa de laborator nr. 6. Decantarea unui
CS4-CS5-4.3. Investigarea experimentală a amestec de apă și nisip; lapte de var.
amestecurilor omogene și eterogene, respectând A4. Experiența de laborator nr. 7. Filtrarea unui amestec
regulile de securitate. de apă și cărbune.
A5. Experiența de laborator nr. 8. Decantarea unui
amestec de ulei și apă, utilizând pâlnia de separare.
P2-5. Experiențe de laborator/ digitale realizate. Schemă
de separare argumentată.

CS4-CS5-4.3. Investigarea experimentală a Lucrarea practică 1 A1. Elaborarea schemelor de separare a amestecurilor din
amestecurilor omogene și eterogene, respectând nr. 3. Purificarea mai multe substanțe.
regulile de securitate. sării de bucătărie. P1. Exercițiu rezolvat.
CS3-4.4. Elaborarea unui proiect creativ referitor la A2. Purificarea experimentală a sării de bucătărie
investigarea unor substanțe și amestecuri, utilizate impurificare cu rumeguș de fier/nisip/rumeguș de lemn.
în activitatea cotidiană. P2. Raport de activitate experimentală la lucrarea
practică.
Elaborarea planului proiectului nr. 3. Creșterea cristalelor
de clorură de sodiu.
P3. Planul proiectului elaborat.
CS1-4.2. Caracterizarea compoziției aerului și a Aerul - amestec 1 A1. Formularea unor întrebări cauzale / răspunsuri privind
metodelor de separare și purificare. omogen de investigarea caracteristicilor aerului.
substanțe. P1. Întrebări cauzale formulate și răspunsuri la ele.
Compoziția și A2. Modelarea procesului de purificare a aerului.
protecția aerului. P2. Schema de purificare a aerului argumentată.
CS1-4.2. Caracterizarea compoziției apelor Apa naturală, 1 A1. Formularea unor întrebări cauzale / răspunsuri privind
naturale și a metodelor de purificare. potabilă și investigarea caracteristicilor apei naturale, apei potabile și
distilată. Rolul distilate; metodelor de purificare.
apei în viața P1. Întrebări cauzale formulate și răspunsuri la ele.
noastră.
CS1-4.2. Caracterizarea compoziției Epurarea și 1 A1. Formularea unor întrebări cauzale / răspunsuri privind
apelor naturale și a metodelor de protecția apei. investigarea caracteristicilor apei naturale, apei potabile și
purificare. distilate; metodelor de purificare.
P1. Întrebări cauzale formulate și răspunsuri la ele.
A2. Modelarea procesului de purificare a apei.
P2. Schema de purificare argumentată.

CS2-4.4. Prezentarea unui proiect creativ referitor la Prezentarea și 1 A1. Prezentarea și evaluarea proiectului nr. 3. Creșterea
investigarea unor substanțe și amestecuri, utilizate evaluarea cristalelor de clorură de sodiu.
în activitatea cotidiană. proiectului nr. 3. P1. Prezentare efectuată în baza proiectului realizat

CS1-4.2. Caracterizarea amestecurilor utilizate în Importanța 1 A1. Exemplificarea aplicării metodelor de separare în
viața cotidiană, aerului, apei și a metodelor de metodelor de viața cotidiană: purificarea apei, aerului, separarea
separare /purificare a substanțelor din amestecuri separare a metalelor din deșeuri, prelucrarea petrolului, extragerea
eterogene (acțiunea magnetului, decantarea, amestecurilor zahărului și purificarea lui etc.
filtrarea) / omogene (distilarea, cristalizarea). pentru asigurarea P1. Schemă de separare argumentată.
calității vieții.
CS2-4.1. Operarea, în diferite situaţii de Evaluare 1 A1. Rezolvarea testului de evaluare sumativă nr.4.
comunicare, cu elemente noi de limbaj chimic: sumativă nr. 4 P1. Test de evaluare sumativă rezolvat.
substanță pură, amestec omogen / eterogen, soluție, la unitatea de
cristalizare, distilare, decantare, filtrare. învățare:
CS1-4.2. Caracterizarea amestecurilor utilizate în Substanțe pure și
viața cotidiană, aerului, apei și a metodelor de amestecuri în
separare / purificare a substanțelor din amestecuri. viața cotidiană.
Oră la discreția 1
cadrului didactic
Oră la discreția 1
cadrului didactic