Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect de lectie

Instituţia: Gimnaziul Alexeevca


Profesor: Motelică Elena
Disciplina: Diriginţie
Clasa a VII-a
Data: 25. 02. 2013
Tema: “Comportamentul adecvat. Bunele maniere.”
Tipul lecţiei: combinată
Obiective operaţionale:
O1 - să comunice în baza subiectului propus;
O2 – să distingă calităţile unui comportament adecvat în raport cu un comportament inadecvat;
O3 – să explice rolul bunelor maniere;
O4 – să participe activ în cadrul sarcinilor realizate, manifestînd interes şi exprimare liberă a
opiniilor;
Metode şi procedee: conversaţia dirijată, ciorchinele, jocul didactic, “Cutia cu surpriză”,
mozaicul, rebusul, studiul de caz, problematizarea, graficul T.
Mijloace de învăţămînt: cutia, căţeluşul, fişe cu întrebări, planşe, plicuri.
Resurse bibliografice: www.youtube.com/watch?v=WvdYqBTyx38,
http://www.youtube.com/watch?v=BEDAQjNILVU; www.didactic.ro

Demersul didactic
Etapele Activitatea dirigintelui Actvitatea Metode şi Mijloace
lecţiei elevilor procedee de
învăţămî
nt
Moment organizatoric:
Evocare  Stabilirea ordinei şi disciplinei. Pregătesc Comunicarea
a  Verificarea absenţei. cele
 Interogarea temei de acasă. necesare
desfăşurării
Captarea atenţiei: lecţiei.
Prezint elevilor o cutie şi le propun unora Anunţă Jocul Cutia
să o ţină în mînă ghicind ce se află în ea. prezenţa. didactic
Citesc eseul Cutiuţa cu
Prezint surpriza ce se afla în cutie: un pregătit surpriză Căţeluşul
căţeluş cu capul pansat. acasă. Descoperirea
Îndemn elevii să-l ia în mîini, să-l mîngîie Situaţia de
şi să-i adreseze un cuvînt frumos. Intuiesc problemă
- Ce aţi făcut nu demult? surpriza. Conversaţia
- Cuvintele adresate de voi au fost în dirijată
concordanţă cu situaţia căţeluşului?
- De ce aţi dat dovadă în asemenea Iau
situaţie? căţeluşul în
- Voi aţi întîlnit astfel de cazuri? Cum mîină şi îi Anexa 1
aţi procedat? adresează Rebusul
cîte un
Propun să se împartă în trei grupe pentru a cuvînt:
rezolva rebusul cu scopul de a descoperi drag, milos,
tema lecţiei. sărman,
I grup – Comportament (Anexa 1) scump...
Am fost
1 C o p i l alături de
2 O m sănătatea
3 M e m o r i e lui.
4 a P t
5 O m e n i e De bună

6 R ă u t a t e educaţie, de

7 T i m i d omenie,

8 A m a b i l Dau

9 M i l o s exemple de
situaţii. Anexa 2
10 E m o t i v
11 N o r o c
Se grupează
12 T a l e n t şi rezolvă
rebusul.

Anexa 3

II grup – Maniere (Anexa 2)


M a t u r

s c o A l ă Caietul

î N v ă ț a r e Descoperirea

I n v i d i e

E l e v

R e g u l i

d E s t i n

III grup – Adecvat (Anexa 3)


S A N Ă T A T E

D E L I C A T

R E A L

Ș C O L A R

V O I N Ț Ă

M A N I E R Ă

S T R Ă D U I N Ț Ă

Solicit intuirea temei după cuvintele


marcate.
Anunţ tema lecţiei: “Eticheta unui
comportament adecvat.
Bunele maniere.” Intuiesc
Familiarizez elevii cu obiectivele lecţiei tema lecţiei.
prin poezia alcătuită: Scriu tema
Afară e o vreme tristă în caiet.
Dar nu vreau să fiu pesimistă.
La şcoală cu drag am venit, Ascultă
De lecţie m-am pregătit. poezia şi
Ora de dirigenţie deduc
O realizez cu multă bucurie. obiectivele.
Voi veţi avea de aflat
Ce e un comportament adecvat.
În jur veţi avea doar plăcere
De veţi demonstra bune maniere.
Un copil bine educat.
Oriunde e lăudat.
Vă doresc succes în toate
Şi-o furtunoasă activitate!

Realizar Propun de a se comenta citatul (scris pe Comenteaz Comentariul


ea tablă): ă citatul
sensului “Dacă nu putem fi buni, măcar să exprimîndu
încercăm să fim politicoşi.” -şi liber
gîndurile. Discuţie
(N.Steinhardt) dirijată
- În clasa noastră sînt asemenea
persoane? Ce le propuneţi? Comportam
- Ce înţelegeţi prin noţiunea ent –
comportament, manieră? conduită,
modalitate
de a acţiona
în diverse
situaţii:
- Daţi exemple de bune maniere. Manieră –
mod de
Orice om trebuie să accepte că bunele comportare
maniere nu sînt inutile, ele contribuie la corectă. Foiţele
formarea noastră, la bucuria de a trăi printre Dau adezive
oamenii civilizaţi. exemple de Ciorchinele (expresie
O purtarea aleasă, corectă în familie, la bune a feţei).
şcoală, pe stradă. În ospeţie îi determină pe maniere. Anexa 4
ceilalţi să te considere o persoană
manierată.
- Scrieţi, fiecare, cîte o calitate bună
unui comportament adecvat, apoi o
lipiţi pe planşa anexată pe tablă.
(Anexa 4)
Scriu
fiecare cîte
o calitate pe Foiţe
foiţa (nouraşi)
adezivă Ciorchinele Anexa 5
primită
(expresia
Toate aceste calităţi bune sînt feţei), apoi Conversaţia
indispensabile unui copil bine crescut, unei o lipesc la dirijată
persoane manierate. O asemenea persoană planşa
reprezintă un model pentru cei din jur, anexată pe Anexa 6
pentru că îşi organizează viaţa după tablă.
anumite reguli pe care le respectă (blîndeţea, Graficul T Anexa 7
întotdeauna. bunătatea,
Contrar calităţilor bune, cunoaşteţi, că sînt toleranţa,
şi calităţi rele. bunul simţ,
- Notaţi fiecare, (pe nouraşul primit), sinceritatea,
cîte o calitate rea unui înţelepciune Descoperirea
comportament adecvat şi o lipiţi pe a,
planşa fixată la tablă. (Anexa 5) înţelegerea,
- De unde puteţi învăţa bunele amabilitatea
maniere? , politeţea,
- De la ce vîrstă? etc...)
- Unde putem da dovadă de ele? Versurile
Solicit împărţirea clasei în două echipe poeziei,
pentru a nota regulile ce trebuie respectate: Mozaicul Anexa 8
(Anexa 6)
I echipă – acasă; Scriu cîte o
II echipă – la şcoală. calitate rea Anexa 9
( Completez răspunsul elevilor cu reguli pe nouraşul Problematiza Anexa
adăugătoare). (Anexa 7) primit, rea 10
- Cineva respectă întotdeauna aceste completînd Anexa
reguli, ori ocazional? ciorchinele 11
În societatea noastră există trei tipuri de de la tablă. Anexa
categorii de oameni: De acasă, 12
I categorie – respectă întotdeauna cu de la
stricteţe codul bunelor şcoală...
maniere; Cea mai
II categorie – cunosc codul de conduită, dar fragedă.
nu-l respectă din Oriunde.
diverse motive;
III categorie – sînt lipsiţi de maniere fiindcă
trăiesc într-un mediu Lucrează în
nefavorabil, nu au o educaţie echipă.
adecvată. Notează
- Voi în care categorie vă plasaţi? regulile
Argumentați-vă opțiunea. respective.
Împart celor trei grupe o poezie secţionată
pentru a o aranja la forma iniţială cu scopul
descoperirii “Celor 10 reguli elementare.”
(Anexa 8) Ascultă
Se discută asupra conținutului poeziei.

Ofer fişele de lucru pentru a completa cu


reguli de comportare;
I grup – la masă; (Anexa 9)
II grup - pe stradă; (Anexa 10) Argumente
III grup - gesturile cu mîina. (Anexa 11) ază alegerea
Completez alte regului. (Anexa 12) Aranjează
versurile
poeziei.
Citesc
conţinutul
ei.

Completeaz
ă fişele de
lucru cu
reguli de
comportare
adecvate,
respectiv
grupului.

Reflecți Prezint două filmuleţe de la “Şcoala Privesc la Prezentare Filmuleţe


a bunelor maniere” din Chişinău. ecran. Ppt le
Se discută secvenţele. Observă. Observaţia
Împart fişe de lucru individual. (Anexa 13)
- Realizaţi corespondenţa situaţiilor Problematiza Anexa
din cele două coloniţe alegînd Lucrează rea 13
corect răspunsul. individual.
Realizează
coresponde
nţa
situațiilor.

Extensia Citesc îndemnul adresat elevilor: Ascultă


“Tu, în fiecare clipă trebuie să spui, să arăţi
cine eşti, ce valori porţi în conştiinţa ta, ce
bogăţii şi frumuseţi tăinuiesc în mintea ta,
în simţirea ta. Toate acestea le răspîndeşti
în preajma ta printr-o modalitate care te
înfăţişează lumii şi care se numeşte
comportarea ta de fiecare zi.” Notează în Anexa
Tema de acasă: caiet tema 14
Alcătuirea unui mesaj către colegii de clasă, de acasă.
unde veţi veni cu rugămintea de a fi buni,
de a da dovadă de o comportare exemplară,
de a evita calităţile rele. (Anexa 14)

Anexa 1. Descoperiţi cuvîntul ascuns în


verticala A-B
A
1 I

2
M
3
4 T

5 N

6 R

7 M

8 B
9
M

10
M

11 O O

12 L

Anexa 2 Descoperiţi cuvîntul ascuns în verticala A-B

N E

V I

L
R L

S N

Anexa 3. Descoperiţi cuvîntul ascuns în


verticala A-B

A
A T

L C

O Ă

R U

Anexa 4
Scrieţi, fiecare, cîte o
calitate bună unui
comportament adecvat

Anexa 5
Scrieţi, fiecare, cîte o
calitate rea unui
comportament adecvat

Anexa 6 Notaţi regulile ce le respectaţi

Acasă La şcoală
Anexa 7
Bunele maniere
Acasă
La scoală
- dimineata te scoli la timp pentru a-ţi - trebuie să fii un bun coleg, prieten cu
îngriji corpul: te speli pe dinţi, pe faţă, cei din clasă;
te piepteni şi te îmbraci ordonat; - trebuie să-i protejezi pe cei mai mici;
- în fiecare dimineaţă îţi aeriseşti - salută-ţi colegii când ajungi la scoală;
camera; - nu trebuie să trînteşti uşa cînd intri în
- este bine să faci gimnastica de sala de clasă şi nici s-o închizi
înviorare; nepăsător, dacă vezi că în spatele tău
- nu este politicos să laşi patul nestrâns este o persoană;
şi lucrurile împrăştiate; - cînd urci scările, permite-le colegilor
- nu trebuie să te ridici din pat în ultimul mai mici să treacă primii;
moment şi să iei micul dejun în grabă; - respectă programul tău de scoală;
- când pleci la scoală salută-i pe - dacă se întâmplă să întârzii, cere-i
membrii familiei şi îmbrăţişaz-o pe scuze doamnei profesoare;
mama; - poartă-te frumos în pauză, respectă-ţi
- ajută-ţi mama să servească masa; colegii, evită să faci gălăgie, să le
- dă-i o mână de ajutor în gospodărie, la vorbeşti urît;
spălatul vaselor, la ştersul prafului; - dacă doi sau mai mulţi colegi se ceartă,
- poţi să-ţi ajuţi părinţii la cumpărături încearcă să-i împaci, vorbindu-le
dacă magazinul alimentar este aproape frumos;
de casa ta; - dacă un prieten are nevoie de ajutorul
- respectă orele de odihnă ale membrilor tău, nu-l refuza, ajută-l numai dacă
din familie şi a vecinilor, evitând să poţi;
faci zgomote; - cand îţi serveşti mâncarea, oferă-i şi
- nu este politicos să fii mofturos faţă de colegului de bancă din pachetul tău;
părinţi, fraţi, bunici sau prieteni; - dacă primeşti orice, nu uita să spui
- cînd părinţii au oaspeţi, străduieşte-te „mulţumesc”;
să laşi o impresie bună; - adresează-te frumos, cere-ţi scuze cand
- respectă-ţi bunicii, ajută-i, nu-i greşeşti şi mulţumeşte ori de câte ori
contrazice şi ascultă-le cu atenţie este cazul;
sfaturile; - aminteşte-ţi ziua de naştere a colegilor,
urează-le „La mulţi ani” şi oferă-le
mici atenţii.
Anexa 8 Cele 10 reguli elementare

Fii corect, sincer, curat


Şi ai doar de cîştigat!
Dacă eşti mereu cinstit,
Visul ţi l-ai împlinit!
Ochii să-i deschizi mai bine
La cei buni de lîngă tine!
Spune simplu ce gîndeşti,
Pe nimeni să nu jigneşti!
Trei expresii te-nsoţesc:
„Te rog!”, „Scuze!”, „Mulţumesc!”
Fii prieten cu dreptatea
şi cu punctualitatea!
Zilnic ordonat de-i fi
Vei avea doar bucurii!
Toleranţa, dărnicia,
Îţi arată omenia!
Tînăr sau bătrîn de este,
Omul, la fel preţuieşte!
Ţine minte: politeţea
Îţi va alunga tristeţea!
Anexa 9 Completaţi cu reguli de comportare

LA MASĂ

Anexa 10 Completaţi cu reguli de comportare


PE STRADĂ
Anexa 11 Completaţi cu reguli de comportare
A GESTURILOR CU MÎINILE
Anexa 12 Comportarea pe stradă
 să avem aspect îngrijit (pieptănaţi, curaţi, îmbrăcaţi decent);
 se merge, nu se aleargă îmbrâncind trecătorii;
 gesturile folosite nu trebuie să deranjeze trecătorii( să gesticulăm, să ne manifestăm
zgomotos);
 dacă atingem din greşeală pe cineva să spunem politicos ,,Scuzati,,; ,,Vă rog să mă iertati,,.
 să aruncăm hârtiile sau resturile menajere la coşul de gunoi şi să nu mai dăm vina pe primar
că nu face curăţenie;
 să evităm privirea fixă, curioasă, a unei persoane care ne trezeşte interesul;
 să nu tragem cu urechea şi să nu intervenim în discuţiile altor persoane;
 evitarea pieptenatului, fardatului, fumatului pe stradă;
 oricât de grăbiţi am fi să nu mâncăm pe stradă sau să mergem cu mâncarea în mână;
 dacă suntem în grup să nu ocupăm tot trotuarul;
 salutăm eventualele cunoştinţe, iar dacă sunt pe celălalt trotuar le facem un gest discret cu
mâna.
Gesturile pe care le facem cu mîinile
- Nu vom gesticula cu mîinile.
- Nu trebuie să tinem mîinile în buzunare.
- Nu trebuie sa batem nervos cu degetele in masa.
- Nu vom arăta cu degetul un obiect sau o persoană.
- Este cu desavîrsire interzis să ne pocnim degetele sau sa le vîrîm in nas (nici cînd suntem
singuri).
- Nu vom încrucișa mîinile pe piept.
- Nu vom pune mîinile în șolduri.
- Vom duce mîna la gură atunci cînd tușim, strănutam sau căscăm.
- Nu vom duce mîna la gură atunci cînd vom rîde, chiar dacă am izbucnit într-un rîs spontan;
nu vom rade în hohote zgomotos, lovindu-ne peste coapse.
- Nu uita că esti mai simpatic cînd zîmbesti, cu conditia să nu-ti etalezi zîmbetul chiar permanent.
La masă
o Aseaza-te la masa dupa ce ti-ai spalat mainile
o Incepe sa mananci dup ace gazda face urarea de ,,Pofta buna”,sau dup ace incep ceilalti
sa manance
o nimeni nu pune mâna pe lingura si nu serveste înaintea gazdei.
o Stai drept pe scaun,nu pe-o rana,nu te legana..
o Tineti coatele lipite de corp si nu pe masa in timp ce mananci
o Mesteca cu gura inchisa sin nu plescai
o Nu vorbi cu gura plina.Inghite ce ai in gura si dupa aceea raspunde la o eventuala
intrebare. Oamenii care incearca sa manince si sa povesteasca in acelasi timp fac o
impresie dezagreabila
o Nu face zgomote nepoliticoase (sa-ti sufli nasul,sa-ti tragi nasul,sa rîgai)
o nu cauta si nu lua bucata cea mai mare. Ia doar bucata din dreptul tau, indiferent ce îti
cade 'la sorti'
o nu privi în farfuria nimanui. Daca cineva a varsat ceva din greseala pe fata de masa, nu
baga în seama, ci fa-te ca nu vezi
o Spune,,te rog”daca doresti ceva de pe masa si nu ajungi,sa ti se dea,nu sa te intinzi dupa
el
o nu folosi în veci tacâmul pe care l-ai lins, ca sa te servesti din platou sau din borcanul
comun. Foloseste lingurita sau furculita pusa special pentru aceasta. Mai mult, este
groaznic sa lingi tacâmul pus pentru uz comun. Si mai ales sa le pui la loc
o pâinea se serveste cu mâna, niciodata cu furculita; caci se poate întâmpla ca furculita cu
care ai mâncat sa atinga si urmatoarea felie.
o se manânca tot din farfurie, fara a se lasa nimic. Dar, sub nici o forma nu se face farfuria
"luna" cu o bucata de pâine.

Anexa 13 Realizaţi corespondenţa situaţiilor din cele două coloniţe alegînd


corect răspunsul.

Fată de cei mai în vîrstă trebuie să Nu uit să spun mulţumesc.


Cînd urc scările nu arunc hîrtiile sau alte resturi pe jos.
Dacă întîrzii la ore îmi scot mîinile din buzunar.
În pauză trebuie să permit celor mai mici sau mai mari să
treacă.
Cînd primesc orice nu vorbesc cu gura plină.
Cînd merg pe stradă îi respect şi nu sînt mofturoasă.
Cînd vorbesc cu cineva matur îi cer scuze profesorului.
În timp ce mănînc mă port frumos, nu fac gălăgie.
Mergînd pe drum nu trag cu ureche, nu intervin în discuţiile
altor personae.
Dacă am mîncat tot din farfurie nu o fac lună cu o bucată de pîine.