Sunteți pe pagina 1din 5

Modulul „Tricotarea”

UNITĂȚI DE CONȚINUT UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE OBIECTIVE SPECIFICE TEMEI NR. ORE DATA
ALOCATE
I Varietatea 1.1 Să caracterizeze articole - Să descrie tehnicile de tricotare a ochiurilor,
articolelor tricotate de vestimentaţie tricotate; /
3.1 Să utilizeze corect termi- - Să identifice articolele tricotate în diferite tehnici; 1
nologia specifică; - Să coreleze articolele tricotate cu tehnicile de lucru;
4.1 Să soluţioneze în grup
problemele apărute în - Să clasifice articolele tricotate după anumite criterii
procesul lucrului. (destinaţie, tehnici de lucru, etc.);
- Să folosească termenii specifici corect;
- Să aprecieze calitatea articolelor şi tehnica de tricotare
aplicată;
- Să redacteze un eseu utilizând termeni şi simboluri
specifice tricotării.
II Materiale și 2.4 Să păstreze în condiţii - Să identifice proprietăţile firelor textile; /
ustensile folosite în adecvate materialele şi 1
tricotare ustensilele folosite în cadrul - Să observe şi să determine anumite proprietăţi ale firelor;
activităţilor practice; - Să descrie proprietăţile firelor textile;
3.1 Să utilizeze corect termi-
nologia specifică; - Să aprecieze calitatea firelor după anumite criterii
4.1 Să soluţioneze în grup (grosime, răsicirea firelor, imprimarea culorii, etc.);
problemele apărute în - Să descrie condiţiile de păstrare a materialelor şi
procesul lucrului.
ustensilelor;
- Să folosească corect termenii specifici modulului;
- Să repartizeze sarcini în cadrul grupului şi să participe
activ la rezolvarea problemelor apărute;
- Să verifice înţelegerea rezolvării problemelor în ansamblu
lor de către toţi membrii echipei.
III Schemele 3.1 Să utilizeze corect termi- - Să identifice semnele convenţionale şi să le descifreze
tehnologice pentru nologia specifică;
conform legendei;
tricotare 4.1 Să soluţioneze în grup 1 /
problemele apărute în - Să coreleze semnele convenţionale cu descifrarea lor;
procesul lucrului. - Să recunoască semnele convenţionale în schema
modelelor;
- Să identifice numărul rândurilor şi numărul ochiurilor;
- Să deseneze schema modelului pe caiet;
- Să descifreze schema modelului;
- Să verifice înţelegerea rezolvării problemelor în ansamblu
lor de către toţi membrii echipei;
- Să deseneze schema modelului după tricotul primit.

Evaluare formativă EF 1 /
IV Tehnici de 2.2 Să aplice corect tehnicile - Să precizeze materialele necesare pentru tricotare;
tricotare: de executare a modelului
4.1 montarea selectat; - Să recunoască semnele convenţionale ce indică înmulţirea
ochiurilor pe 2.3 Să respecte normele de ochiurilor în schemele modelelor; 3 /
andrele; securitate în timpul lucrului; - Să identifice semnele convenţionale pentru înmulţirea
4.2 ochi pe față, ochi 2.4 Să păstreze în condiţii
pe dos adecvate materialele şi ochiurilor;
4.3 modele de ustensilele folosite în cadrul - Să descrie modalităţile de înmulţire a ochiurilor; /
tricotare: punctul activităţilor practice; - Să execute practic un tricot utilizând una din metodele de
leneș, punctul jerseu; 4.1 Să soluţioneze în grup
semielastic; problemele apărute în înmulţire a ochiurilor (două şi mai multe ochiuri tricotate din
/
procesul lucrului; unul, cu ajutorul jeteului);
4.2 Să evalueze lucrările - Să identifice tehnicile de tricotare a jeteului;
tricotate. - Să descrie tehnicile de tricotare a jeteului;
- Să identifice înmulţirea ochiurilor în articolele tricotate;
- Să compare modalităţile de înmulţire a ochiurilor;
- Să explice modalităţile de înmulţire a ochiurilor;
- Să utilizeze terminologia specifică modulului;
- Să respecte regulile sanitaro-igienice şi de protecţie a
muncii.
V Modele de 2.2 Să aplice corect tehnicile - Să recunoască semnele convenţionale în schemele
tricotare: de executare a modelului 3 /
modelelor;
- tricotarea cu jeteu; selectat;
- tricotarea în relief; 2.3 Să respecte normele de - Să identifice tehnicile de tricotare a jeteului;
/
securitate în timpul lucrului; - Să descifreze schemele modelelor;
2.4 Să păstreze în condiţii
adecvate materialele şi - Să selecteze firele culorate pentru tricotarea modelelor în /
ustensilele folosite în cadrul două culori;
activităţilor practice; - Să execute practic câte un model cu jeteu, în relief, cu două
3.1 Să utilizeze corect termi- culori;
nologia specifică; - Să verifice calitatea modelelor tricotate şi corespunderea
4.2 Să evalueze lucrările
tricotate. lor cu schema;
- Să transcrie schemele modelelor pe caiet;
- Să clasifice modelele tricoturilor după anumite criterii (cu
jeteu, în relief, în două culori);
- Să utilizeze terminologia specifică modulului;
Să respecte regulile sanitaro-igienice şi de protecţie a
muncii.
Evaluare formativă EF 1 /
VI Obiecte 2.1 Să proiecteze articole - Să clasifice articolele tricotate după anumite criterii
tricotate. tricotate;
(destinaţie, firele toarse, culoare, etc.);
1. Proiectarea 2.2 Să aplice corect tehnicile /
articoluui ricotat de executare a modelului - Să descrie modalităţile de tricotare a jucăriilor (tricotarea 5
2. Selectarea selectat; liniară, tricotarea circulară); /
materialelor 2.3 Să respecte normele de - Să identifice firele utilizate la confecţionarea jucăriilor;
necesare securitate în timpul lucrului;
3. Tricotarea ciupici. 2.6 Să tricoteze diferite - Să aprecieze jucăriile după criteriul funcţional şi estetic;
4. Operatiuni de obiecte; - Să proiecteze o jucărie pe baza modelelor propuse; /
finalizare 3.1 Să utilizeze corect termi-
nologia specifică; - Să execute o jucărie utilizând tehnicile de tricotare
/
4.2 Să evalueze lucrările cunoscute;
tricotate. - Să indice posibilităţile de valorificare a jucăriilor; /
- Să stabilească preţul de vânzare a unei jucării;
- Să realizeze o reclamă pentru jucăria confecţionată;
- Să utilizeze terminologia specifică modulului;
- Să respecte regulile sanitaro-igienice şi de protecţie a
muncii.
Evaluare sumativă ES 1 /