Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a IV a
ÎNVĂŢĂTOARE:BOŢOC MARIANA
Gimnaziul ,,Avram Iancu,, Tîrnăveni
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL : „În lumea poveştilor ”-titluri , autori , personaje , învăţături
TIPUL: ERR

MOTIVAŢIA :
Aceasta lecţie este valoroasa deoarece ajuta elevii să cunoasca şi să aprecieze munca depusă până la
finalizarea unei cărţi şi importanţa acestora în viaţa fiecaruia dintre noi.
Competente specifice :
3.3.- să desprindă semnificaţia globală a unui text citit ;
3.5.- să manifeste curiozitate pentru lectură .
Obiective operaţionale:
O1 - să recunoască poveştile după imagini ;
O2 - să enumere titluri de poveşti ;
O3 - să denumească personajele din poveştile cunoscute ;
O4 - să identifice trăsături ale personajelor ;
O5 - să povestească oral fragmente din poveşti ;
O6 - să desprindă învăţătura din poveştile studiate .

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală -F1, individuală -F2, în grupuri mici -F3, în perechi -F4

TIPURI DE INTERACŢIUNI : învăţător-elev, elev- învăţător; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă,orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului

RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia-M1, activitatea independentă-M2, activitatea pe
grupe-M3 , activitate în perechi-M4 , jocul didactic-M5 , jocul de rol-M6, metoda Ciorchinelui-M7 ,
Cadranele-M8
b) materiale :fişe de lucru individuale-m1,CD-player-m2,CD-uri-m3,videoproiector- m4,ecusoane- m5,
coli albe mari- m6, plicuri cu figurine din hârtie- m7, lipici- m8, markere- m9,creioane colorate-m10 .

specifice disciplinei : -manual cls.I-Abecedar, Ed. Aramis , 2004 , autori-


Cleopatra Mihăilescu , Tudora Piţilă
c) bibliografice:
metodice:- Module de formare în proiectul „Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin activităţi de mentorat ”
-Curriculum , opţionale , diversitate culturală în şcoală – CCD Tulcea,
Editura „Şcoala XXI” , Tulcea , 2003
d) temporale: 45 minute
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


de forme de metode şi mijloace (metode,
de conţinut timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
-Elevii ascultă (la CD-player) melodia „Zăpă”. Este vorba
EXERCIŢIU O1 despre un copil care încurcă poveştile şi personajele .
O3 După audiţie elevii trebuie să „descurce” încurcăturile lui 3’ F1 M5 m2 , m3 aprecierea
DE „Zăpă”. verbală
DEZGHEŢ -sunt identificate poveştile , personajele
EVOCARE -În această oră vom vorbi despre poveştile pe care voi le
îndrăgiţi atât de mult , veţi recunoaşte personajele , veţi
spune ce fel sunt ele , de ce vă plac sau nu şi ce învăţăm 1’ F1 M1
din aceste poveşti .

-se prezintă elevilor materialul realizat în Power-Point ,


REALIZAREA O1 material ce conţine imagini din diferite poveşti cunoscute
SENSULUI O3 de elevi , aceştia având sarcina de a recunoaşte povestea , F1 M1 m4 analiza
O4 autorul acesteia , personajele prezente în imagine M4 răspunsurilor
- se discută despre personajele identificate , acţiuni ale elevilor
acestora , trăsături care se desprind din comportamentul 8’
O4 lor
- elevii rezolvă exerciţiul 2 din manual , în perechi ( au F4
sarcina de a alcătui câte două propoziţii despre fiecare observarea
dintre cele trei personaje din imagini ) , fiecare pereche îşi activităţii
alege un personaj elevilor
- se corectează propoziţiile , dacă este cazul
autoevaluarea
O2 - se relizează un „ciorchine ” cu întreg colectivul , pe o
coală mare , pornind de la cuvintele „ Lumea poveştilor ” aprecierea
- elevii scriu titluri ale poveştilor pe care le cunosc 5’ F1 M7 m6 , m9 verbală

-elevii extrag ecusoane pe care sunt desenate albine ,


O1 fluturi , furnici , gărgăriţe sau rândunele formându-se
O3 astfel 5 grupe de câte 4/5 elevi observarea
O5 - fiecare grupă primeşte un plic cu personaje , elemente de sistematică a
decor decupate din hârtie , o coală albă mare , lipici , activităţii
markere , creioane colorate elevilor
-în plic există în majoritate elemente dintr-o poveste , dar m5 , m6 ,
şi câteva care nu se potrivesc m7 , m8 , interevaluarea
-li se explică elevilor sarcina de lucru (trebuie să realizeze 12’ F3 M3 m9 , m10 în cadrul
un tablou /o scenă din poveste lipind elementele potrivite grupului
sortate , completând cu alte elemente desenate de ei , să
scrie titlul poveştii şi autorul acesteia )
-figurinele sunt din poveştile „Capra cu trei iezi ”,
„Punguţa cu doi bani ”, „ Fata babei şi fata moşneagului”,
„Scufiţa Roşie”, „Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici” aprecierea
-liderul grupului ales de membrii acestuia prezintă întregii verbală
clase posterul şi descrie scena redată
REFLECŢIE O3 -fiecare elev primeşte o fişă pe care va lucra independent
O4 utilizându-se metoda „ Cadranele ”- vezi Anexa 1 stimularea
O6 -se explică sarcina de lucru 10’ F2 M8 m1 elevilor
-după terminarea lucrului se citesc câteva fişe , acestea
urmând a fi corectate într-o altă oră
-elevii prezintă mici fragmente din poveşti(dramatizare)
O4 pregătite anterior , interpretând diverse roluri observarea
O6 -se discută , se analizează comportamentul personajelor , comportamen-
se spun păreri despre cum ar trebui să se poarte tului elevilor
personajele interpretate 5’ F1 M6
-se subliniază faptul că învăţând din păţaniile personajelor
ne putem corecta comportamentul
-de asemenea exersând actul citirii , vor putea citi mai
mult , mai bine , având astfel acces la informaţii
-se aplica in final metoda ,,Copacul ideilor’’ 1’ aprecierea
-se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate de elevi pe verbală
parcursul orei

Anexa 1
Lumea
Scufiţa Roşie Poveştilor Fata babei şi fata
moşneagului

Albă-ca-Zăpada şi
cei şapte pitici

Punguţa cu doi
bani Capra cu trei iezi
Anexa 2
„Lumea poveştilor” - Cadrane Data......................
Nume................................

1.Scrie titlul unei poveşti îndrăgite de tine. 2.Scrie numele personajelor din povestea aleasă.
3.Care personaj din această poveste îţi place cel mai 4.Ce ai învăţat din această poveste ?
mult şi cum crezi că este el ?

Anexa 3
Asemănări - deosebiri
Elevii citesc textul şi realizează următoarele exerciţii:
1. Completaţi tabelul cu asemănările şi deosebirile dintre
personajele din „Capra cu trei iezi ”, „Punguţa cu doi
bani ”, „ Fata babei şi fata moşneagului”, „Scufiţa Roşie”,
„Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici”

2. Transcrieţi enunţurile care dovedesc: făţărnicia fetei


babei/ lupului; bunătatea fetei mosului; răutatea mamei
vitrege; lacomia lupului;
Timp de lucru: activitate în perechi, 10 minute
FĂŢĂRNICIE
.................................................................................................
.
.................................................................................................
Asemănări Deosebiri
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
RĂUTATE
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.

BUNĂTATE
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
LĂCOMIA
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
.................................................................................................
.
Anexa 4 Copacul ideilor
Se formează grupe de
câte patru. Timp de 10
minute, doi elevi
completează jumătate
de copac cu fapte
pozitive, iar doi elevi
completează cealaltă
jumătate cu fapte
negative, apoi vor
redacta o compunere
în care unele fapte
negative vor „lupta“ cu
cele pozitive. Aceştia
vor formula un titlu
metaforic.