Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM

TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

(Clasele I – X)

Aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. …………../20005

2005

1
NOTA DE PREZENTARE

Copiii cu deficienţe severe, profunde sau asociate se caracterizează printr-o diversitate


de forme de manifestare la nivel anatomo-fiziologic, comportamental, cognitiv, psihic şi
social. Pentru a relaţiona cu lumea înconjurătoare ei au nevoie adesea de mijloace alternative
de exprimare şi comunicare.
Datorită complexităţii structurii limbajului şi rolului esenţial atât al procesului de
comunicare cât şi a expresivităţii limbajului, acestea din urmă pot afecta structura
personalităţii având implicaţii negative în planul randamentului şcolar, al relaţiilor
interpersonale.
Ca urmare, apare necesară terapia tulburărilor de limbaj ca disciplină independentă.
Eficienţa acesteia este condiţionată de realizarea programelor terapeutic recuperatorii
corespunzătoare strategiei educaţionale adecvată tipului de şcoală, nivelului de vârstă
cronologică şi particularităţilor individuale. Cu atât mai mult este necesară intervenţia
terapeutică în situaţiile în care apare o tulburare de limbaj grefată pe un deficit intelectual.
Intervenţia compensatorie ştiinţific proiectată şi desfăşurată sistematic va determina progrese
în dezvoltarea vocabularului şi în diminuarea frecvenţei tulburărilor de limbaj şi va influenţa
pozitiv întreaga evoluţie personală, pregătind elevul pentru viitoarea integrare socială.
Prezenta programă se dovedeşte a fi un ansamblu informaţional unitar de modele de
intervenţie şi structuri operaţionale subordonate obiectivelor generale urmărite în activitatea
terapeutică.

Obiectivele cadru care se realizează prin studiul disciplinelor


I. Organizarea componentelor comunicării în vederea dezvoltării limbajului
II. Explorarea şi familiarizarea elevului cu vocabularul limbii române
III. Utilizarea vocabularului în comunicare
IV. Organizarea comunicării în context social

2
CICLUL PRIMAR ŞI SECUNDAR

I. Organizarea componentelor comunicării în vederea dezvoltării limbajului

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Dezvoltarea câmpurilor comunicaţionale Exerciţii pentru formarea şi dezvoltarea câmpurilor
comunicaţionale: vizual, auditiv, olfactiv, motric/tactil,
Interacţiunea copilului în fiecare câmp sau în câmpuri combinate
Evaluarea potenţialului comunicaţional Exerciţii specifice pentru identificarea particularităţilor
al copilului psihointelectuale ale elevilor care influenţează comunicarea
(pozitiv sau negativ)
Identificarea cauzelor care au generat aceste particularităţi
Realizarea unor activităţi pentru eliminarea obstacolelor pregătirii
elevilor pentru comunicare
Familiarizarea cu itemii lexicali Discurs monologat al profesorului
Ascultarea de poveşti, cântece etc.
Imitarea unor gesturi, sunete etc.
Exersarea aparatului fono-articulator Exerciţii de gimnastică buco-facială
Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator
Exerciţii de coordonare generală
Exersarea capacităţii auditive Exerciţii de discriminare auditivă
Exersarea auzului fonematic
Exersarea simţului ritmic
Emiterea corectă a sunetelor Exerciţii de impostare corectă
Exerciţii de emitere, fixare şi consolidare a sunetului
Exerciţii de introducere a sunetului în silabe, cuvinte, propoziţii

II. Explorarea şi familiarizarea elevului cu vocabularul limbii române

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Introducerea noilor itemi lexicali izolat Învăţarea cuvântului într-un context specific
sau în construcţii simple, familiarizare Învăţarea cuvântului prin sarcini practice
Învăţarea cuvântului prin căi senzoriale multiple
Învăţarea cuvântului prin jocuri verbale
Perfecţionarea înţelegerii cuvântului prin folosirea în contexte
variate
Încadrarea cuvintelor-cheie în sintagme Introducerea cuvântului în sintagme sau paradigme simple
sau paradigme simple Executarea unor sarcini de descriere verbală
Construirea unor comparaţii relevante
Reformularea unor texte, adresări de tipul întrebare-răspuns

III. Utilizarea vocabularului în comunicare


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Structurarea vocabularului general Familiarizarea cu imaginile
Organizarea pe centre de interes, pentru dezvoltarea noţiunilor
operaţionale
Folosirea achiziţiilor rudimentare de limbaj
3
Folosirea unui inventar de cuvinte
Facilitarea comprehensiunii verbale prin utilizarea semnificaţiilor
unui cuvânt în contexte diferite
Exprimarea clară a intenţiei
în Exerciţii de învăţare a cuvintelor în diferite poziţii contextuale
comunicare Exerciţii de integrare a cuvintelor în enunţuri simple
Exerciţii de integrare a cuvintelor în propoziţii simple
Exerciţii de comunicare prin enunţuri şi propoziţii simple
Exerciţii de respectare a topicii
Exerciţii de delimitare a temei
Tehnici de punere a întrebărilor
Folosirea unor variate modalităţi de Oferirea unor comenzi verbale cu scop imediat, motivate logic
stimulare a interesului Oferirea unor stimulări variate, cu caracter de noutate absolută
(nu mai mult de 1-2 itemi pe şedinţă, introduşi la intervale
neregulate de timp, pentru evitarea obişnuirii copilului

IV. Organizarea comunicării în context social

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Exersarea comportamentului elevului în Exerciţii pentru învăţarea şi folosirea formulelor de adresare
comunicarea socială Exerciţii pentru susţinerea unui dialog cu unul sau mai mulţi
parteneri
Descrieri (după natură, după imagini, cu titlu, cu început dat etc.)
Exerciţii de formulare şi de susţinere a unor puncte de vedere
referitoare la un fapt, fenomen, acţiune, stare, situaţie socială etc.

Manifestarea comportamentelor Exerciţii pentru respectarea regulilor de comunicare


comunicaţionale în situaţii concrete din Exerciţii pentru formularea şi susţinerea unui punct de vedere
viaţa socială referitor la un fapt, fenomen, acţiune, stare, situaţie socială etc.

CONTINUTURILE ÎNVĂŢĂRII I – X

Modulul I: Câmpurile comunicaţionale


- Câmpurile comunicaţionale: vizual, auditiv, olfactiv, motric/tactil,
- Câmpuri comunicaţionale simple sau câmpuri combinate

Modulul II: Pregătirea elevului pentru comunicare


- identificarea particularităţilor psihointelectuale ale elevilor care influenţează comunicarea
(pozitiv sau negativ)
- cauzele care au generat aceste particularităţi
- activităţi de eliminare a obstacolelor pregătirii elevilor pentru comunicare

Modulul III: a. Dezvoltarea presemantică


- Discriminarea sunetelor
- exerciţii de învăţare a pronunţiei corecte
- emitere de emitere, fixare şi consolidare a sunetelor

4
b. Dezvoltarea prelingvistică
- exerciţii de pregătire
- exerciţii de ascultare
- exerciţii de discriminare
- exerciţii de familiarizare

Modulul IV: Dezvoltarea enunţurilor simple


- exerciţii de învăţare a cuvintelor în diferite poziţii contextuale
- exerciţii de integrare a cuvintelor în enunţuri simple
- exerciţii de integrare a cuvintelor în propoziţii simple
- comunicarea prin enunţuri şi propoziţii simple

Modulul V: Formarea şi dezvoltarea enunţurilor complexe


- exerciţii de structurare a vocabularului după diferite criterii
- exerciţii pe diferite tipuri de vocabular
- exerciţii de exprimare (orală, scrisă)
- învăţarea unui dialog/convorbire
- susţinerea unei comunicări simple determinată
- prezentare de: idei, păreri, judecăţi, raţionamente etc.

Modulul VI: Învăţarea comunicării în context social integrator ( în afara clasei)


- învăţarea şi folosirea formulelor de adresare
- susţinerea unui dialog cu unul sau mai mulţi parteneri
- descrieri (după natură, după imagini, cu titlu, cu început dat etc.)
- respectarea regulilor de comunicare
- formularea şi susţinerea unui punct de vedere referitor la un fapt, fenomen, acţiune, stare,
situaţie socială etc.

ATITUDINI ŞI VALORI

- Dezvoltarea unui mediu comunicaţional care să determine manifestarea liberă a elevului în diverse
contexte
- Cultivarea unui mediu educaţional deschis tuturor copiilor cu deficienţe severe, grave, profunde,
asociate
- Asigurarea flexibilităţii activităţilor educaţionale şi de învăţare
- Respectarea individualităţii fiecărui copil/elev implicat în activităţile de educaţie
- Crearea unui climat socio-afectiv securizant, plăcut, stimulativ în cadrul grupului şi în mediul şcolar
- Realizarea de parteneriate socio-educaţionale cu şcoala, familia şi alte instituţii din comunitate.

S-ar putea să vă placă și