Sunteți pe pagina 1din 10

Art. XVIII.

— Codul de procedura penala, provizorii sau a masurilor asiguratorii, a


republicat in Monitorul Oficial al hotararilor penale pronuntate de judecatorii
Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie in materia executarii hotararilor penale sau a
1997, cu modificarile si completarile reabilitarii, precum si in alte cazuri anume
ulterioare, se modifica si se prevazute de lege;".
completeaza dupa cum urmeaza:
6. La articolul 28, punctul 2 se abroga.
1. La articolul 10 alineatul 1, litera h) se
modifica si va avea urmatorul cuprins: 7. La articolul 28, punctul 3 se modifica
"h) a fost retrasa plangerea prealabila ori si va avea urmatorul cuprins:
partile s-au impacat ori a fost incheiat un "3. ca instanta de recurs, judeca recursurile
acord de mediere in conditiile legii, in cazul impotriva sentintelor pronuntate de
infractiunilor pentru care retragerea plangerii tribunalele militare privind infractiunile
sau impacarea partilor inlatura raspunderea pentru care punerea in miscare a actiunii
penala." penale se face la plangerea prealabila a
persoanei vatamate, precum si recursurile
2. Dupa articolul 16 se introduce un nou impotriva hotararilor penale pronuntate de
articol, articolul 16^1, cu urmatorul tribunalul militar in materia masurilor
cuprins: preventive, a liberarii provizorii sau a
"Tranzactia, medierea si recunoasterea masurilor asiguratorii, a hotararilor penale
pretentiilor civile - Art. 16^1 pronuntate de tribunalul militar in materia
In cursul procesului penal, cu privire la executarii hotararilor penale sau a
pretentiile civile, inculpatul, partea civila si reabilitarii, precum si in alte cazuri anume
partea responsabila civilmente pot incheia o prevazute de lege;".
tranzactie sau un acord de mediere, potrivit
legii. 8. La articolul 28^1 punctul 1, dupa
Inculpatul, cu acordul partii responsabile litera b) se introduc trei noi litere,
civilmente, poate recunoaste, in tot sau in literele b^1)—b^3), cu urmatorul
parte, pretentiile partii civile. cuprins:
In cazul recunoasterii pretentiilor civile, "b^1) infractiunile savarsite de sefii cultelor
instanta obliga la despagubiri in masura religioase organizate in conditiile legii si de
recunoasterii. Cu privire la pretentiile civile ceilalti membri ai inaltului cler, care au cel
nerecunoscute, pot fi administrate probe." putin rangul de arhiereu sau echivalent al
acestuia;
3. La articolul 27 punctul 1, literele d) si b^2) infractiunile savarsite de magistratii
e^1) se modifica si vor avea urmatorul asistenti de la Inalta Curte de Casatie si
cuprins: Justitie, de judecatorii de la curtile de apel si
"d) infractiunile privind traficul si consumul Curtea Militara de Apel, precum si de
ilicit de droguri; procurorii de la parchetele de pe langa
................................................... aceste instante;
e^1) infractiunile de spalare a banilor si b^3) infractiunile savarsite de membrii Curtii
infractiunile de evaziune fiscala prevazute de de Conturi, de presedintele Consiliului
art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru Legislativ si de Avocatul Poporului."
prevenirea si combaterea evaziunii fiscale,
cu modificarile ulterioare." 9. La articolul 28^1, punctul 3 se
4. La articolul 27, punctul 2 se abroga. modifica si va avea urmatorul cuprins:
5. La articolul 27, punctul 3 se modifica "3. ca instanta de recurs, judeca recursurile
si va avea urmatorul cuprins: impotriva hotararilor penale pronuntate de
"3. ca instanta de recurs, judeca recursurile judecatorii in prima instanta, cu exceptia
impotriva sentintelor pronuntate de celor date in competenta tribunalului,
judecatorii privind infractiunile pentru care precum si in alte cazuri anume prevazute de
punerea in miscare a actiunii penale se face lege;".
la plangerea prealabila a persoanei
vatamate, precum si recursurile impotriva 10. La articolul 28^2, punctul 3 se
hotararilor penale pronuntate de judecatorii modifica si va avea urmatorul cuprins:
in materia masurilor preventive, a liberarii "3. ca instanta de recurs, judeca recursurile
impotriva hotararilor penale pronuntate de instantele din circumscriptia aceleiasi curti
tribunalul militar in prima instanta, cu de apel sau din circumscriptia unei curti de
exceptia celor date in competenta apel invecinate acesteia. Stramutarea
tribunalului militar teritorial, precum si in alte judecarii cauzei de la o curte de apel se face
cazuri anume prevazute de lege;". la una dintre curtile de apel dintr-o
circumscriptie invecinata.
Inalta Curte de Casatie si Justitie hotaraste in
ce masura se mentin actele indeplinite in
fata instantei de la care s-a stramutat cauza.
Instanta de la care a fost stramutata cauza,
precum si instanta la care s-a stramutat
11. La articolul 29, punctul 1 se cauza vor fi instiintate, de indata, despre
modifica si va avea urmatorul cuprins: admiterea cererii de stramutare.
"1. judeca in prima instanta: Daca instanta de la care a fost stramutata
a) infractiunile savarsite de senatori, cauza a procedat intre timp la judecarea
deputati si europarlamentari; cauzei, hotararea pronuntata este desfiintata
b) infractiunile savarsite de membrii prin efectul admiterii cererii de stramutare.
Guvernului; Sentinta prin care Inalta Curte de Casatie si
c) infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Justitie dispune asupra stramutarii nu este
Constitutionale; supusa niciunei cai de atac."
d) infractiunile savarsite de membrii
Consiliului Superior al Magistraturii; 14. La articolul 91^6, alineatul 1 se
e) infractiunile savarsite de judecatorii Inaltei modifica si va avea urmatorul cuprins:
Curti de Casatie si Justitie, precum si de "Art. 91^6
procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Mijloacele de proba prevazute in prezenta
Curte de Casatie si Justitie; sectiune pot fi supuse expertizei la cererea
f) infractiunile savarsite de maresali, amirali, procurorului, a partilor sau din oficiu."
generali si chestori;
g) alte cauze date prin lege in competenta 15. Dupa articolul 127 se introduce un
sa;". nou articol, articolul 127^1, cu
urmatorul cuprins:
12. La articolul 45, dupa alineatul 4 se "Ancheta sociala in cazul expertizei
introduce un nou alineat, alineatul 4^1, psihiatrice a minorului - Art. 127^1
cu urmatorul cuprins: In vederea intocmirii expertizei psihiatrice a
"In caz de indivizibilitate sau conexitate intre minorului, autoritatea tutelara in a carei raza
infractiuni pentru care competenta apartine teritoriala domiciliaza minorul are obligatia
Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei sa efectueze ancheta sociala la cererea
de Investigare a Infractiunilor de unitatii sanitare de specialitate care
Criminalitate Organizata si Terorism, efectueaza expertiza."
competenta de a efectua urmarirea penala in
cauza reunita apartine organului de urmarire 16. La articolul 140, alineatul 3 se
penala specializat mai intai sesizat. modifica si va avea urmatorul cuprins:
Dispozitia nu este aplicabila in situatia in "In cazurile prevazute la alin. 1 si 2, instanta
care s-a dispus disjungerea cu privire la de judecata, din oficiu sau la sesizarea
infractiunea care atrage competenta procurorului, ori procurorul, din oficiu sau in
celeilalte structuri." urma informarii organului de cercetare
penala, are obligatia, potrivit competentelor
13. Articolul 60 se modifica si va avea prevazute de lege, sa constate incetarea de
urmatorul cuprins: "Solutionarea cererii drept a masurii preventive trimitand, in
- Art. 60 vederea punerii de indata in libertate a celui
Inalta Curte de Casatie si Justitie retinut sau arestat, administratiei locului de
solutioneaza cererea de stramutare prin detinere o copie de pe dispozitiv sau
sentinta motivata. ordonanta ori un extras cuprinzand
In cazul in care gaseste cererea intemeiata, urmatoarele mentiuni: datele necesare
Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune pentru identificarea invinuitului sau
stramutarea judecarii cauzei la una dintre inculpatului, numarul mandatului de
arestare, numarul si data ordonantei, ale Dovada mandatului se va face in
incheierii sau hotararii prin care s-a dispus conditiile legii.
liberarea, precum si temeiul legal al In cazurile prevazute la alin. 3 si 4,
liberarii." toate actele de procedura comunicate
reprezentantului sau de care reprezentantul
17. La articolul 160^6, dupa alineatul 4 a luat cunostinta sunt prezumate a fi
se introduce un nou alineat, alineatul cunoscute de persoanele reprezentate."
4^1, cu urmatorul cuprins:
"In cursul urmaririi penale, cererea de 19. La articolul 184, alineatul 3^1 se
liberare provizorie se solutioneaza de un modifica si va avea urmatorul cuprins:
singur judecator, indiferent de natura "Daca invinuitul, inculpatul sau martorul
cauzei." refuza sa se supuna mandatului de aducere
sau incearca sa fuga, va fi adus prin
constrangere in fata organelor de urmarire
penala sau a instantei de judecata."

20. Dupa articolul 184 se introduce un


nou articol, articolul 184^1, cu
urmatorul cuprins:
"Accesul la bazele electronice de date - Art.
184^1
In vederea realizarii procedurii de citare, a
comunicarii actelor de procedura sau a
aducerii cu mandat la desfasurarea
18. La articolul 174, dupa alineatul 2 se procedurilor, procurorul sau instanta are
introduc patru noi alineate, alineatele 3 drept de acces direct la bazele electronice de
—6, cu urmatorul cuprins: date detinute de organele administratiei de
"In cazul in care un numar mare de stat. Organele administratiei publice care
persoane care nu au interese contrarii s-au detin baze electronice de date sunt obligate
constituit parte civila, acestea pot desemna sa colaboreze cu procurorul sau cu instanta
o persoana care sa le reprezinte interesele in de judecata, in vederea asigurarii accesului
cadrul procesului penal. In cazul in care direct al acestora la informatiile existente in
partile civile nu si-au desemnat un bazele electronice de date."
reprezentant comun, pentru buna
desfasurare a procesului penal, procurorul 21. La articolul 192, dupa alineatul 1 se
sau instanta de judecata poate desemna, introduce un nou alineat, alineatul 1^1, cu
prin rezolutie, respectiv prin incheiere urmatorul cuprins:
motivata, un avocat din oficiu pentru a le "In cazul in care s-a dispus neinceperea
reprezenta interesele. Incheierea sau urmaririi penale, cheltuielile judiciare sunt
rezolutia va fi comunicata partilor civile, care suportate de persoana care a facut
trebuie sa incunostinteze procurorul sau sesizarea, in masura in care se retine
instanta de refuzul lor de a fi reprezentati exercitarea abuziva a acestui drept."
prin avocatul desemnat din oficiu.
In cazul in care prin fapta penala s-au 22. La articolul 198 alineatul 1, dupa
adus vatamari unui numar mare de parti litera b) se introduce o noua litera,
vatamate, constituite sau nu parti civile, care litera b^1), cu urmatorul cuprins:
nu au interese contrarii, acestea pot "b^1) lipsa nejustificata a aparatorului ales
desemna o persoana care sa le reprezinte sau desemnat din oficiu fara a asigura
interesele in cadrul procesului penal. In cazul substituirea, in conditiile legii, ori inlocuirea
in care partile vatamate nu si-au desemnat sau refuzul acestuia de a asigura apararea;".
un reprezentant comun, pentru buna
desfasurare a procesului penal, procurorul 23. La articolul 198, alineatele 2 si 3 se
sau instanta de judecata poate desemna, modifica si vor avea urmatorul cuprins:
prin rezolutie, respectiv prin incheiere "Lipsa nejustificata a martorului, a partii
motivata, un avocat din oficiu pentru a le vatamate sau a partii responsabile
reprezenta interesele. civilmente se sanctioneaza cu amenda de la
250 lei la 3.000 lei. urmatorul cuprins:
Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau "Trimiterea cauzei la un alt parchet - Art.
desemnat din oficiu fara a asigura 217^1
substituirea, in conditiile legii, ori inlocuirea Cand exista o suspiciune rezonabila ca
sau refuzul acestuia de a asigura apararea se activitatea de urmarire penala este afectata
sanctioneaza cu amenda judiciara de la 250 din cauza imprejurarilor cauzei sau calitatii
lei la 3.000 lei." partilor ori exista pericolul de tulburare a
ordinii publice, procurorul general de la
24. La articolul 198 alineatul 4, dupa Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie
litera j) se introduce o noua litera, litera si Justitie, la cererea partilor sau din oficiu,
k), cu urmatorul cuprins: poate trimite cauza la un parchet egal in
"k) abuzul de drept constand in exercitarea grad."
cu rea-credinta a drepturilor procesuale si
procedurale de catre parti, reprezentantii 28. La articolul 222, alineatele 2 si 7 se
legali ai acestora ori consilierii juridici." modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Plangerea trebuie sa cuprinda: numele,
25. La articolul 205, alineatul 3 se prenumele, codul numeric personal, calitatea
modifica si va avea urmatorul cuprins: si domiciliul petitionarului, descrierea faptei
"In cazurile in care, in cursul urmaririi penale, care formeaza obiectul plangerii, indicarea
dosarul cauzei este solicitat in acelasi timp faptuitorului, daca este cunoscut si a
de instante diferite, procurorul inainteaza mijloacelor de proba.
copii numerotate si certificate de grefa ..................................................
parchetului de pe toate actele dosarului. Plangerea gresit indreptata la organul de
Organul de urmarire penala pastreaza urmarire penala sau la instanta de judecata
originalul actelor dosarului, in vederea se trimite pe cale administrativa organului
continuarii urmaririi penale." competent."

29. La articolul 222, dupa alineatul 7 se


introduc doua noi alineate, alineatele 8
si 9, cu urmatorul cuprins:
"Plangerea indreptata la organul de
urmarire penala, care nu cuprinde
elementele prevazute la alin. 2, se restituie
petitionarului pe cale administrativa, cu
indicarea elementelor care lipsesc.
In cazul in care plangerea este
intocmita de catre o persoana care locuieste
26. La articolul 209, alineatul 3 se pe teritoriul Romaniei, cetatean roman,
modifica si va avea urmatorul cuprins: strain sau persoana fara cetatenie, prin care
"Urmarirea penala se efectueaza, in mod se sesizeaza savarsirea unei infractiuni pe
obligatoriu, de catre procuror, in cazul teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
infractiunilor prevazute la art. 155—173, art. Europene, organul judiciar este obligat sa
174—177, art. 179, art. 189 alin. 3—6, art. primeasca plangerea si sa o transmita
190, art. 191, art. 211 alin. 3, art. 212, art. organului competent din tara pe teritoriul
236, art. 239, art. 239^1, art. 250, art. 252, caruia a fost comisa infractiunea. Regulile
art. 253^1—255, art. 257, art. 265—268, art. privind cooperarea judiciara in materie
273—276, art. 279^1, art. 280, art. 280^1, penala se aplica in mod corespunzator."
art. 302^2, art. 317, art. 323 si art. 356—
361 din Codul penal, in cazurile prevazute in 30. La articolul 223, dupa alineatul 3 se
art. 27 pct. 1 lit. b)—e), art. 28^1 pct. 1 lit. introduce un nou alineat, alineatul 4, cu
b), b^1)—b^3) si pct. 5, art. 28^2pct. 1 lit. urmatorul cuprins:
b) si art. 29 pct. 1, precum si in cazul altor "Dispozitiile art. 222 alin. 9 se aplica in mod
infractiuni date prin lege in competenta sa." corespunzator."

27. Dupa articolul 217 se introduce un 31. La articolul 228, alineatele 1, 2, 4 si


nou articol, articolul 217^1, cu 6 se modifica si vor avea urmatorul
cuprins: urmatorul cuprins: "Restituirea
"Organul de urmarire penala sesizat in dosarului pentru continuarea cercetarii
vreunul dintre modurile prevazute la art. 221 penale - Art. 231
dispune prin rezolutie inceperea urmaririi Daca procurorul, sesizat potrivit dispozitiilor
penale, cand din cuprinsul actului de sesizare art. 228 alin. 2, constata ca nu este cazul sa
sau al actelor premergatoare efectuate nu dispuna neinceperea urmaririi penale sau
rezulta vreunul dintre cazurile de impiedicare scoaterea de sub urmarire penala, restituie
a punerii in miscare a actiunii penale dosarul organului de cercetare penala pentru
prevazute la art. 10. completarea actelor premergatoare sau
In cazul prevazut la art. 10 lit. b^1), inceperea urmaririi penale, respectiv pentru
organul de urmarire penala inainteaza continuarea cercetarii penale."
dosarul procurorului cu propunerea de a
dispune, dupa caz, neinceperea urmaririi 34. La articolul 243, alineatul 3 se
penale sau scoaterea de sub urmarire modifica si va avea urmatorul cuprins:
penala. "Atunci cand cazul de incetare a urmaririi
.................................................... penale priveste un invinuit sau inculpat
Daca din cuprinsul actului de sesizare arestat, procurorul trebuie sa se pronunte
sau al actelor premergatoare efectuate dupa asupra incetarii urmaririi penale in aceeasi zi
primirea plangerii ori denuntului rezulta in care a primit propunerea de incetare de la
vreunul dintre cazurile de impiedicare a organul de cercetare penala. Daca procurorul
punerii in miscare a actiunii penale a dispus incetarea urmaririi penale, masura
prevazute la art. 10, organul de urmarire arestarii preventive inceteaza de drept,
penala inainteaza procurorului actele invinuitul sau inculpatul fiind pus de indata in
incheiate cu propunerea de a nu se incepe libertate."
urmarirea penala.
.................................................. 35. La articolul 245, alineatul 3 se
In cazul in care procurorul este de modifica si va avea urmatorul cuprins:
acord cu propunerea, dispune prin rezolutie "In cazul in care incetarea urmaririi penale
neinceperea urmaririi penale. In situatia in priveste un invinuit sau inculpat arestat, in
care procurorul isi insuseste argumentele ordonanta se va face mentiune si cu privire
cuprinse in propunerea organului de la constatarea incetarii de drept a masurii
cercetare penala, motivarea rezolutiei este arestarii preventive."
facultativa sau poate cuprinde doar
argumente suplimentare. Copie de pe 36. Articolul 251 se modifica si va avea
rezolutie si de pe propunerea organului de urmatorul cuprins:
cercetare penala se comunica persoanei care "Procesul-verbal de prezentare a materialului
a facut sesizarea, precum si, dupa caz, - Art. 251
persoanei fata de care s-au efectuat acte Despre aducerea la indeplinire a dispozitiilor
premergatoare. Dispozitiile art. 245 alin. 1 prevazute la art. 250 organul de urmarire
lit. c^1) se aplica in mod corespunzator." penala intocmeste proces-verbal, in care
consemneaza si declaratiile, cererile si
32. Articolul 230 se modifica si va avea raspunsurile inculpatului."
urmatorul cuprins:
"Neinceperea urmaririi penale sau scoaterea 37. La articolul 254, alineatul 1 se
de sub urmarire cand fapta nu prezinta modifica si va avea urmatorul cuprins:
pericolul social al unei infractiuni - Art. 230 "Art. 254. — Cand prezentarea materialului
Procurorul, sesizat potrivit art. 228 alin. 2, nu a fost posibila din cauza ca inculpatul sau
dispune prin ordonanta, dupa caz, aparatorul sau a lipsit in mod nejustificat la
neinceperea urmaririi penale sau scoaterea chemarea organului de urmarire penala ori
de sub urmarire penala. Copia ordonantei si, refuza in mod nejustificat sa ia cunostinta de
dupa caz, a propunerii organului de materialul de urmarire penala ori este
cercetare penala se comunica persoanei care disparut, in referatul care se intocmeste
a facut sesizarea, precum si persoanei fata potrivit art. 259 se arata imprejurarile
de care s-a dispus solutia de neurmarire sau concrete din care rezulta cauza impiedicarii."
de netrimitere in judecata."
33. Articolul 231 se modifica si va avea
38. La articolul 278, dupa alineatul 2 se cu urmatorul cuprins:
introduce un nou alineat, alineatul 2^1, "Completul investit cu judecarea unei cauze
cu urmatorul cuprins: penale poate, din oficiu sau la cererea
"Plangerea formulata impotriva solutiei de partilor, sa preschimbe primul termen sau
respingere dispuse de procurorul ierarhic termenul luat in cunostinta cu respectarea
superior este inadmisibila." principiului continuitatii completului in
situatia in care din motive obiective instanta
39. La articolul 278^1, alineatele 10 si nu isi poate desfasura activitatea de
13 se modifica si vor avea urmatorul judecata la termenul fixat ori in vederea
cuprins: solutionarii cu celeritate a cauzei.
"Hotararea judecatorului pronuntata potrivit Preschimbarea termenului se dispune prin
alin. 8 este definitiva. rezolutia judecatorului, in camera de consiliu
....................................................... si fara citarea partilor. Partile vor fi citate de
Plangerea gresit indreptata se trimite, pe indata pentru noul termen fixat."
cale administrativa, organului judiciar
competent." 43. Dupa articolul 320 se introduce un
nou articol, art. 320^1, cu urmatorul
40. Articolul 285 se modifica si va avea cuprins:
urmatorul cuprins: "Judecata in cazul recunoasterii vinovatiei -
"Plangerea gresit indreptata Art. 285 Art. 320^1
Plangerea prealabila gresit indreptata la Pana la inceperea cercetarii judecatoresti,
organul de urmarire penala sau la instanta inculpatul poate declara personal sau prin
de judecata se trimite organului competent, inscris autentic ca recunoaste savarsirea
pe cale administrativa. In aceste cazuri, faptelor retinute in actul de sesizare a
plangerea se considera valabila, daca a fost instantei si solicita ca judecata sa se faca in
introdusa in termen la organul baza probelor administrate in faza de
necompetent." urmarire penala.
Judecata poate avea loc numai in baza
41. La articolul 291, alineatele 1 si 3 se probelor administrate in faza de urmarire
modifica si vor avea urmatorul cuprins: penala, doar atunci cand inculpatul declara
"Art. 291. — Judecata poate avea loc numai ca recunoaste in totalitate faptele retinute in
daca partile sunt legal citate si procedura actul de sesizare a instantei si nu solicita
este indeplinita. Infatisarea partii in instanta, administrarea de probe, cu exceptia
in persoana sau prin reprezentant ori avocat inscrisurilor in circumstantiere pe care le
ales sau avocat din oficiu, daca acesta din poate administra la acest termen de
urma a luat legatura cu partea reprezentata, judecata.
acopera orice nelegalitate survenita in La termenul de judecata, instanta intreaba
procedura de citare. pe inculpat daca solicita ca judecata sa aiba
................................................................ loc in baza probelor administrate in faza de
Partea prezenta personal la un termen, prin urmarire penala, pe care le cunoaste si le
reprezentant, prin avocat ales ori prin avocat insuseste, procedeaza la audierea acestuia si
din oficiu, daca acesta din urma a luat apoi acorda cuvantul procurorului si
legatura cu partea reprezentata, la un celorlalte parti.
termen, precum si partea careia, personal, Instanta de judecata solutioneaza latura
prin reprezentant sau aparator ales sau prin penala atunci cand, din probele administrate,
functionarul sau persoana insarcinata cu rezulta ca faptele inculpatului sunt stabilite si
primirea corespondentei, i s-a inmanat in sunt suficiente date cu privire la persoana sa
mod legal citatia pentru un termen de pentru a permite stabilirea unei pedepse.
judecata nu mai sunt citate pentru termenele Daca pentru solutionarea actiunii civile se
ulterioare, chiar daca ar lipsi la vreunul impune administrarea de probe in fata
dintre aceste termene cu exceptia situatiilor instantei, se va dispune disjungerea
in care prezenta acestora este obligatorie acesteia.
potrivit legii." In caz de solutionare a cauzei prin aplicarea
alin. 1, dispozitiile art. 334 si 340—344 se
42. La articolul 291, dupa alineatul 3 se aplica in mod corespunzator.
introduce un nou alineat, alineatul 3^1, Instanta va pronunta condamnarea
inculpatului, care beneficiaza de reducerea readministra probele in situatia in care
cu o treime a limitelor de pedeapsa considera necesar pentru asigurarea
prevazute de lege, in cazul pedepsei dreptului partilor la un proces echitabil."
inchisorii, si de reducerea cu o patrime a
limitelor de pedeapsa prevazute de lege, in 48. La articolul 385^9 alineatul 1,
cazul pedepsei amenzii. Dispozitiile alin. 1—6 punctul 12 se modifica si va avea
nu se aplica in cazul in care actiunea penala urmatorul cuprins:
vizeaza o infractiune care se pedepseste cu "12. cand nu sunt intrunite elementele
detentiune pe viata. constitutive ale unei infractiuni sau cand
In caz de respingere a cererii, instanta instanta a pronuntat o hotarare de
continua judecarea cauzei potrivit procedurii condamnare pentru o alta fapta decat cea
de drept comun." pentru care condamnatul a fost trimis in
judecata, cu exceptia cazurilor prevazute in
44. La articolul 361 alineatul 1, literele art. 334—337;".
a) si b) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins: 49. La articolul 385^9alineatul 1, dupa
"a) sentintele pronuntate de judecatorii; punctul 17^1 se introduce un nou
b) sentintele pronuntate de tribunalele punct, punctul 17^2, cu urmatorul
militare;". cuprins:
"17^2. cand hotararea este contrara legii
sau cand prin hotarare s-a facut o gresita
aplicare a legii;".

45. La articolul 366, alineatul 1 se 50. La articolul 385^9, alineatul 3 se


modifica si va avea urmatorul cuprins: modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 366 "Cazurile prevazute in alin. 1 pct. 1—7, 10,
Apelul se declara prin cerere scrisa. Cererea 13, 14, 19 si 20 se iau in considerare
trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, intotdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11,
codul numeric personal, calitatea si 12, 15, 17, 17^2 si 18 se iau in considerare
domiciliul, resedinta sau locuinta din oficiu numai cand au influentat asupra
declarantului, sa indice hotararea apelata si hotararii in defavoarea inculpatului."
numarul dosarului in care a fost pronuntata
si sa fie semnata de persoana care face
apel." 51. La articolul 397, dupa alineatul 3 se
introduce un nou alineat, alineatul 4, cu
46. La articolul 385^1 alineatul 1, urmatorul cuprins:
literele a), b) si e) se modifica si vor "Cererea de revizuire adresata direct
avea urmatorul cuprins: instantei se trimite pe cale administrativa
"a) sentintele pronuntate de judecatorii; procurorului competent."
b) sentintele pronuntate de tribunalele
militare; 52. Articolul 402 se modifica si va avea
.......................................................... urmatorul cuprins:
e) deciziile pronuntate, ca instante de apel, "Masuri premergatoare - Art. 402
de curti de apel si Curtea Militara de Apel;". La primirea lucrarilor trimise de procuror,
presedintele instantei fixeaza termen pentru
47. La articolul 385^6 , alineatul 3 se examinarea admisibilitatii in principiu a
modifica si va avea urmatorul cuprins: cererii de revizuire, dispunand atasarea
"Recursul declarat impotriva unei hotarari dosarului cauzei."
care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu
apel nu este limitat la motivele de casare 53. La articolul 403, alineatul 1 se
prevazute la art. 385^9, iar instanta este modifica si va avea urmatorul cuprins:
obligata ca, in afara temeiurilor invocate si "Art. 403
cererilor formulate de recurent, sa Admisibilitatea in principiu se examineaza de
examineze intreaga cauza sub toate catre instanta, in camera de consiliu, fara
aspectele. In aceste cauze, instanta de citarea partilor si fara participarea
recurs poate administra probe noi sau procurorului. Instanta examineaza daca
cererea de revizuire este facuta in conditiile
prevazute de lege si daca din probele
stranse in cursul cercetarii efectuate de
procuror rezulta date suficiente pentru
admiterea in principiu."

54. La articolul 403, alineatul 2 se


abroga.

55. La articolul 403, dupa alineatul 3 se


introduce un nou alineat, alineatul 3^1,
cu urmatorul cuprins:
"Cererile ulterioare de revizuire sunt
inadmisibile daca exista identitate de
persoana, de temei legal, de motive si
aparari."

56. La articolul 404, alineatul 1 se


modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 404. — Odata cu admiterea in principiu
a cererii de revizuire instanta stabileste
termen pentru rejudecarea cauzei, putand
suspenda motivat, in tot sau in parte,
executarea hotararii supuse revizuirii."

57. Articolul 414^2se modifica si va


avea urmatorul cuprins:
"Calitate procesuala - Art. 414^2
Pentru a se asigura interpretarea si aplicarea
unitara a legii de catre toate instantele
judecatoresti, procurorul general al
Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea
ministrului justitiei, colegiul de conducere al
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, colegiile de
conducere ale curtilor de apel si Avocatul
Poporului au indatorirea sa ceara Inaltei Curti
de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra
problemelor de drept care au fost solutionate
diferit de instantele judecatoresti."

58. Dupa articolul 414^2 se introduc


trei noi articole, articolele 414^3—
414^5, cu urmatorul cuprins:
"Conditii de admisibilitate - Art. 414^3
Recursul in interesul legii este admisibil
numai daca se face dovada ca problemele de Casatie si Justitie, a Curtii Europene a
drept care formeaza obiectul judecatii au fost Drepturilor Omului, a Curtii de Justitie a
solutionate in mod diferit prin hotarari Uniunii Europene si opinia specialistilor
judecatoresti definitive, care se anexeaza la consultati, daca este cazul, precum si
cerere. doctrina in materie. Totodata, judecatorul
sau, dupa caz, judecatorii raportori va/vor
Judecarea recursului in interesul legii - intocmi proiectul solutiei ce se propune a fi
Art. 414^4 data recursului in interesul legii.
Recursul in interesul legii se judeca de un Sedinta completului se convoaca de
complet format din presedintele Inaltei Curti presedintele acestuia cu cel putin 20 de zile
de Casatie si Justitie sau, in lipsa acestuia, inainte de desfasurarea acesteia.
din vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie Odata cu convocarea, fiecare judecator va
si Justitie, presedintii de sectii din cadrul primi o copie a raportului si a solutiei
acesteia, un numar de 14 judecatori din propuse.
sectia in a carei competenta intra problema La sedinta participa toti judecatorii
de drept care a fost solutionata diferit de completului. Daca exista motive obiective,
instantele judecatoresti si cate 2 judecatori acestia vor fi inlocuiti cu respectarea
din cadrul celorlalte sectii. regulilor prevazute la alin. 3.
Presedintele completului este presedintele Recursul in interesul legii se sustine in fata
sau vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie completului, dupa caz, de procurorul general
si Justitie. al Parchetului de pe langa Inalta Curte de
In cazul in care problema de drept prezinta Casatie si Justitie sau de procurorul
interes pentru doua sau mai multe sectii, desemnat de acesta, de judecatorul
presedintele sau, in lipsa acestuia, desemnat de colegiul de conducere al Inaltei
vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Curti de Casatie si Justitie, respectiv al curtii
Justitie stabileste sectiile din care provin cei de apel.
20 de judecatori. Recursul in interesul legii se judeca in cel
Dupa sesizarea Inaltei Curti de Casatie si mult 3 luni de la data sesizarii instantei, iar
Justitie, presedintele acesteia sau, dupa caz, solutia se adopta cu cel putin doua treimi din
vicepresedintele va lua masurile necesare numarul judecatorilor completului. Nu se
pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor admit abtineri de la vot.
din cadrul sectiei in a carei competenta intra
problema de drept care a fost solutionata Continutul hotararii si efectele ei - Art.
diferit de instantele judecatoresti, precum si 414^5
a judecatorilor din celelalte sectii ce intra in Asupra cererii, completul se pronunta prin
alcatuirea completului prevazut la alin. 1. decizie.
La primirea cererii, presedintele completului Decizia se pronunta numai in interesul legii si
va desemna un judecator din cadrul sectiei in nu are efecte asupra hotararilor judecatoresti
a carei competenta intra problema de drept examinate si nici cu privire la situatia partilor
care a fost solutionata diferit de instantele din acele procese.
judecatoresti, pentru a intocmi un raport Decizia se motiveaza in termen de cel mult
asupra recursului in interesul legii. In cazul in 30 de zile de la pronuntare si se publica in
care problema de drept prezinta interes cel mult 15 zile de la motivare in Monitorul
pentru doua sau mai multe sectii, Oficial al Romaniei, Partea I.
presedintele completului va desemna cate Dezlegarea data problemelor de drept
un judecator din cadrul acestor sectii pentru judecate este obligatorie pentru instante de
intocmirea raportului. Raportorii nu sunt la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial
incompatibili. al Romaniei, Partea I."
In vederea intocmirii raportului, presedintele
completului poate solicita unor specialisti
recunoscuti opinia scrisa asupra problemelor
de drept solutionate diferit.
Raportul va cuprinde solutiile diferite date 59. Articolul 456 se modifica si va avea
problemei de drept si argumentele pe care urmatorul cuprins:
se fundamenteaza, jurisprudenta relevanta a "Instanta competenta - Art. 456
Curtii Constitutionale, a Inaltei Curti de Instanta competenta sa dispuna asupra
intreruperii executarii pedepsei este instanta corespunzator."
in a carei raza teritoriala se afla locul de
detinere sau dupa caz, unitatea unde se
executa pedeapsa la locul de munca,
corespunzatoare in grad instantei de
executare.
In cazul in care persoana condamnata se afla
in stare de libertate in urma unei intreruperi
anterioare a executarii pedepsei, instanta
competenta sa dispuna asupra intreruperii
executarii pedepsei este instanta de
executare.
Cererea de intrerupere a executarii pedepsei
adresata altei instante se trimite pe cale
administrativa instantei competente, potrivit
alin. 1 si 2."

60. La articolul 462, dupa alineatul 2 se


introduce un nou alineat, alineatul 3, cu
urmatorul cuprins:
"Cererile ulterioare de contestatie la
executare sunt inadmisibile daca exista
identitate de persoana, de temei legal, de
motive si de aparari."

61. La articolul 484, alineatul 1 se abroga.

62. Articolul 501 se modifica si va avea


urmatorul cuprins:
"Recursul Art. 501
Hotararea prin care instanta rezolva cererea
de reabilitare este supusa recursului."

63. La articolul 506, dupa alineatul 4 se


introduce un nou alineat, alineatul 5, cu
urmatorul cuprins:
"Hotararea este supusa numai recursului."

64. La titlul IV capitolul VI al partii


speciale, denumirea sectiunii IV se
modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA IV - Rejudecarea in caz de
extradare sau predare in baza unui
mandat european de arestare"

65. Articolul 522^1 se modifica si va


avea urmatorul cuprins:
"Rejudecarea celor judecati in lipsa in
caz de extradare - Art. 522^1
In cazul in care se cere extradarea sau
predarea in baza unui mandat european de
arestare a unei persoane judecate si
condamnate in lipsa, cauza va putea fi
rejudecata de catre instanta care a judecat
in prima instanta, la cererea condamnatului.
Dispozitiile art. 404—408 se aplica in mod