Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI

PERFECȚIONARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
Formarea continuă, constituie un drept al personalului didactic și auxialiar, precizat în Legea
învățământului nr. 84/1995 și Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările și completările ulterioare. Această importantă activitate este coordonată de Ministerul
Educatiei Naționale si se realizează în unități de învățământ, în centre de examen pentru acordarea
definitivării în învățământ sau a gradelor didactice și prin furnizorii de formare (inspectorate școlare,
case ale corpului didactic, instituții de învățământ superior și alte instituții abilitate pentru pregătirea
și perfecționarea personalului didactic).
Activitatea de formare continuă trebuie să fie centrată pe obiective specifice dezvoltării
competențelor psihopedagogice și metodice în specialitate și psihorelaționale, teoretico-metodologice,
practic-acționale și constructiv- creatoare.
Planul managerial pentru anul școlar 2018-2019 a prevăzut orientarea demersului didactic și
educational pe următoarele priorități strategice:
1. Creșterea calității activității cadrelor didactice;
2. Îmbunătățirea constantă a procesului instructiv- educativ-evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare și evaluare, în vederea atragerii elevilor către școala
noastră;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învățare.
Formele de realizare a formării continue, în conformitate cu Legea 128/1997, sunt
următoarele:
- perfecționarea curentă prin activități metodico- științifice și psihopedagogice realizate la
nivelul unității de învățământ sau pe grupe de unități, în catedre și/sau comisii metodice și în activități
ale cercului pedagogic.
- perfecționarea prin susținerea inspecțiilor în vederea acordării gradului didactic I, susținerea
examenului și promovarea acestuia, acordându-i-se doamnei Anghel Lidia gradului didactic
I.
- perfecționarea prin susținerea inspecțiilor în vederea acordării gradului didactic II. A susținut
inspecția curentă II, în vederea obținerii gradului didactic II, doamna Cîcu Andreia-Mădălina.
- A promovat și a obținut titlul de masterand, doamna Burdușa Raluca, în cadrul Universității
Construcții Civile București, departamentul DPPD (Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic), urmând cursurile pentru Master ale specializării TdAC-Tehnologii
didactice asistate de calculator.
Perfectionarea la nivelul unităților de învățământ trebuie să îndeplinescă funcția de reglare
autoreglare a activității instructiv – educative, didactice și extradidactice, de dezvoltare profesională
personalizată, de inovare a practicii școlare într-un anumit spațiu de instruire și situații educative, de
stimulare a creativității cadrelor didactice și a elevilor, de investigare a activității școlare.
În calitate de responsabil cu perfecționarea, am participat, în anul școlar 2018-2019, la
întâlnirile organizate de CCD Focșani și am prezentat apoi colegilor mei oferta de perfecționare a
CCD, privind posibilitățile de formare și demersurile necesare înscrierii la cursurile de perfecționare.

Responsabil Comisia de Perfecționare și


formare continuă,
Burdușa Raluca