Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDETULUI ……….

ȘCOALA ..........................................................

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE DIRECTOR,


RESPONSABIL: PROF. ………………………… PROF. ……………………….
ANUL ȘCOLAR 20…-20…

PLAN DE MĂSURI PENTRU


AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ

NR. OBIECTIVE MĂSURI/ACŢIUNI PENTRU RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE


CRT EDUCAŢIONALE REALIZARE EVALUARE
1. Analiza progresului Administrarea testelor iniţiale după modele prof. de limba și 08.10.20... Testele iniţiale,
şcolar al elevilor, elaborate de CNE şi analiza rezultatelor prin literatura română – interpretarea rezultatelor,
comparația notelor identificarea deficienţelor, elaborarea unui 20.10.20... planul de măsuri
obţinute pe parcursul plan de măsuri remediale. remediale.
şcolarității cu cele de
la evaluările Urmărirea progresului şcolar al elevilor, Analize comparative
naționale. realizarea unor analize comparative:
note testare iniţiala - medie semestrială/ medie Pe tot parcursul
anuală; medie semestrul I- medie sem. II anului şcolar
medie anuală - nota obţinută la Examenul de
Evaluare Naţională
2. Parcurgerea Diseminarea şi prelucrarea prevederilor prof. de limba și Pe tot parcursul
integrală a metodologiei de examen elevilor şi părinţilor. literatura română anului şcolar Caietele elevilor
programei şcolare în Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a Condica de prezenţă a
vederea prezentării programei de examen. cadrelor didactice
cu succes a elevilor
la examenele
naţionale
3. Tratarea diferenţiată Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru prof. de limba și Pe tot parcursul Fişe de lucru diferenţiate
şi individualizarea individuale specifice categoriilor la care literatura română anului şcolar
predării - învățării - elevul prezintă lacune.
evaluării astfel încât Aprofundarea acelor puncte slabe la care
să se asigure elevii au făcut dovada slabei pregătiri.
progresul şcolar al Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de
tuturor elevilor elevi, în funcţie de valenţele educative, în
funcţie de posibilităţile intelectuale diferite ale
elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al
elevilor.
Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor
didactice.
4. Asigurarea unui Stabilirea orarului pentru orele de pregătire prof. de limba și Săptămânal Orarul de pregătire
program de activităţi suplimentară de la disciplina limba română. literatura română suplimentară
remediale/pregătire Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară Miercuri– 13,00-14,00
eficientă a elevilor, după o tematică bine stabilită. Vineri – 14,00 – 15,00
pe tot parcursul Procese verbale de la orele
anului şcolar la de pregătire suplimentară
disciplina limba Creşterea gradului de
română. pregătire pentru examenele
naţionale, reflectat în
rezultatele la evaluările
intermediare;
Tematica orelor de
pregătire suplimentară.

5. Asigurarea Efectuarea prezenţei la orele de Permanent Prof. de Nr. mic de absenţe la orele
participării tuturor pregătire; Conform limba română de pregătire suplimentară;
elevilor claselor a Informarea părinţilor şi stabilirea unor măsuri graficului de Diriginţii Creşterea gradului de
VIII-a la orele de remediale , împreună cu aceştia, în cazul pregătire claselor a implicare a părinţilor în
pregătire elevilor care lipsesc de la ore; VIII-a succesul pregătirii pentru
suplimentară; Stimularea prezenţei elevilor la cursuri, prin examen a propriilor copii;
crearea unor avantaje Îmbunătăţirea
( ex. un punct în plus la evaluarea de la clasă rezulatatelor
dacă nu are nicio absenţă, etc.); şcolare ale elevilor;
Promovabilitate
superioară la examen
6. Asigurarea unui Controlul planificării calendaristice şi anuale Directorul 1.11.20... Creşterea eficienţei
număr mai mare de a cadrelor didactice; resp. comisiei pregătirii pentru Evaluarea
ore de recapitulare la Verificarea concordanţei acesteia cu programa metodice naţională, concretizată în
disciplinele de naţională creşterea valorii notelor
examen şi Verificarea distribuţiei eficiente a orelor de obţinute de către elevi la
repartizarea lor recapitulare şi programarea perioadei de clasă;
judicioasă de-a recapitulare pentru examenele naţionale Implicarea cadrelor
lungul anului şcolar didact. de specialitate în
pregătirea corectă a
elevilor
în vederea susţinerii
Evaluării Naţionale;
7. Monitorizarea Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor prof. de limba și Pe tot parcursul Procese verbale de la orele
frecvenței elevilor şi atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire literatura română anului şcolar de pregătire suplimentară
motivarea acestora suplimentară.
pentru implicarea lor Motivarea elevilor pentru implicarea lor în Fişe de monitorizare a
în procesul învăţării procesul învăţării prin desfăşurarea unor frecvenţei elevilor la orele
activităţi didactice complexe care să stimuleze de pregătire
interesul pentru învăţare – folosirea metodelor suplimentară
activ-participative, asigurarea unui cadru
propice învăţării, sistem echitabil de
recompense – sancţiuni pozitive.
Diagnosticarea Organizarea unei simulări a Evaluării Directorul martie 20... Elevii claselor a VIII-a se
corectă a nivelului Naţionale 2019, la nivelul unităţii şcolare, în Responsabilul 10-20 familiarizează cu
de pregătire al aceleaşi condiţii ca şi la cea reală; comisiei mai procedurile Evaluării
elevilor de clasa a Evaluarea lucrărilor de către metodice 20... Naţionale 20...;
VIII-a pentru profesorii de la o şcoală învecinată sau Discipline Se stabileşte corect nivelul
susţinerea Evaluării parteneră, pentru asigurarea obiectivităţii umaniste de pregătire al elevilor la
Naţionale; evaluării; Profesorul de acel moment;
Analiza rezultatelor obţinute în cadrul limba și literatura Se aleg cele mai bune
şedinţelor comisiei metDiscipline umaniste şi română, măsuri pentru ameliorarea
stabilirea măsurilor remediale rezultatelor obţinute,
înainte de Evaluarea
Naţională reală;
Rezultate bune la
Evaluarea Naţională reală,
în concordanţă cu cele de
la clasă;

8. Asigurarea unei Determinarea participării tuturor cadrelor Directorul Permanent Îmbunătăţirea


pregătiri didactice la cursurile de perfecţionare Profesorii de performanţelor
corespunzătoare a organizate de instituţiile abilitate şi, îndeosebi, limba și literatura profesionale
cadrelor didactice în la cele relative la examenele naţionale; română ale cadrelor didactice;
vederea optimizării Verificarea punerii în practică a cunoştinţelor Responsabilul Asigurarea pentru elevii
metodelor de şi deprinderilor dobândite, prin asistenţe la cominiei şcolii a celor mai potrivite
predare ale acestora ore; metodice şi eficiente metode de
şi îmbunătăţirea Monitorizarea ritmității notării la clasă și a Discipline predare;
randamentului obiectivițății evaluării. umaniste; Responsabilizarea totală a
profesional propriu Responsabilul cadrelor didactice în
cu procesul de evaluare al
perfecţionarea elevilor şcolii;
continuă Diminuarea la maximul
posibil a diferenţelor mari
dintre notele de la clasa ale
elevilor şi cele obţinute la
Evaluarea Naţională;
9. Asigurarea unei Implicarea părinţilor în procesul de învăţare prof. de limba și Pe tot parcursul Procese verbale de la
bune colaborări cu prin informare mai eficientă a acestora cu literatura română anului şcolar şedinţele cu părinţii
familia privire la regresul elevilor, efectuarea temelor Note informative către
şi a sarcinilor de lucru, participarea activă a părinţi
elevilor la oră

Întocmit,
prof. Tomescu Sofica