Sunteți pe pagina 1din 4

..

Raspuns - CIP Page 1 of 4


4'
~
"i;. "L,;O~;
.P? ,~
)
,J!~[}~~N
.
~~ '"
BANCA NATIONAL A A ROMAN lEI
CENTRAIJA INCIDENTELOR DE PLA TI

CERERE DE CONSULTARE INFNPR


- care este istoricul incidentelor de plati majore inregistrate la CIP
in perioada: 05-03-2001 - 05-03-2008
Nr. 1 Data 05-03-2008

Loc rczervat luarii in evidenta la cn> PERSOANA DECLARANTA


Data inreg. la CIP 05-03-2008 10:25:15 BANCA TRANSILVANIA S.A.
Nr. CIP 12143734/2008 COD 313130001

Titularul de cont cu cod fiscal 17561369


."
, ~
ISTORICUL INCIDENTELOR MAJORE LA PLA TILE PRIN CEC
. Perioada
Data interdi etiei
Nr. ' Denumirc
Incidentul de plata baneare
Crt. II mregistrarii titular dc cant
la CIP dc a emitc
eeeun
-eee refuzat din lipsa totala de
SC BIKONS

1 28-12-2006
DB ~~STRUCT
disponibiI, in cazul prezentarii Ia
plata inainte de expirarea
termenului de prezentare
28-12-2006
28-12-2007

Persoana se afla in interdictie bancara de a emite eecuri, aIte1e deeat cecuri numerar.
Perioada de interdictie bancara este: 28-12-2006 28-12-2007
~~ ....
ISTORICUL INCIDENTELOR MA;}fjRE LA PLATILE PRIN HILET LA ORDIN
Data . .
Nr.. . .. Denumlrc

~, mrenlstrarn
Crt. la d'p
.
IItitular de cont
Incidentul de plata

-bilet Ja ordin ell seadenta Ia un anumc timp de la


sc BIKONS

DB
1 21-09-2005 ~~STRUCT

BIKONS
vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0
data fixa. refuzat din !ipsa totala de disponibiI, in
eazul prezentarii la plata la termen
-bilet la ordin eu seadenta la un al1ume timp de [a
.

DEl
2 03-02-2006 CONSTRUCT
SRL
vedere. la un anume timp de la data emiterii sau ia 0
data fixa, refuzat din lipsa partiala de disponibil, in
eazul prezentarii la plata la termen

nc=J SC BIKONS
-bilet la ordin CLlseadenta la un anume timp
vedere, la un anume timp la data \a 0

UO ~~STRUCT
data fixa, refuzat din Upsa partiala de disponibiL
- eazul prezentarii la plata la tennen

nl IiscBIKONS 1-bi1et la ordin ell seadenta la un anumc timp

http://eip.bnr.ra/apl/owa/consu1t. Updatefnpr 05/03/2008


."
... Raspuns - CIP Page 2 of 4

;
vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0
4 13-03-2006SRL datafixa. refuzat din Upsa tOlala de disponibiL in
UCONS1RUCT eazul prezentarii la plata la termen
-bilet la ordin cu seadenta la un anume timp
vedere. la un anumc dc la data emiterii sau la 0
5 16-03-2006 STRUCT
data fixa. refuzat din lipsa de disponibiJ. in
uBsc BIKONS cazul prezentarii la plata la tennen

SC BIKONS -bilet la ordin ell la un anume timp de la

DB CONSTRUCT
SRL

SC BIKONS
vedere. la un anume timp la data emiterii sau la 0
data fixa. refuzat din lipsa totala de disponibil, in
eazul prezentarii la plata la tCl111en
-bilet la ordin ell seadenta ]a un anume timp de la
vedere. ]a un anume timp de emiterii sall la 0
CONSTRUCT
data fixa, refuzat din lipsa dis1"onibil in
D 17-03-2006
SRL
eazul 1"rezentarii la plata la termen
-bilet la ordin eu seadenta la un anU111C timp de la
8 20-03-2006 CONSTRUCT vedere, la un anume tinl-1"de la data emiterii sal! ]a 0
SRL data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiL in
DBsc BIKONS eazul prezentarii la pla~11la term en

I . SC BIKONS -bilet la otdin eu scadenta la un anume timp de la


vedere, la un anU111C timp de la data emiterii sau la 0
9 /2'2-03-2006 STRUCT data fixa, refuzat din lipsa tota]a de disponibiL in
eazul prezentarii la plata la term en
:-bilet la ordin eu seadenta la un anume la

DEl
,10 23-03-2006 CONSTRUCT
SRL
SC BIKONS
SC BIKONS
vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la 0
data fixa, refuzat din lipsa totala "dedisponibiL in
eazul prezentarii la plata la termcn
-bilet la ordin ell seadenta la un anume timp -

CONSTRUCT vedere, la un aI1ume timp de ]a data emiterii. la 0


SRL data fixa, ,tefuzat din lipsa totaJa disponibi in
0127-03_20061 eazul prezentarii la plata ]a termen
SC BIKONS -bilet la.ordin ell scadenta la un anumc timp
29-03-2006 CONSTRUCT 'haC-reofa Llnanume timp de ]a data emiterii sau 1
SRL data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibii, in
eazul prezentarii la plata Ja termen
SC BIKONS -bilet Ja ordin ell scadenta la un anume timp de la
f I 29-03-2006 CONSTRUCT
SRL
vedere, la un al1Llmetimp de la data emiterii sau la
data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiJ. in
eazul prezentarii la plata la termen
SC BIKONS -bilet la or>fineu seadenta la un al1ume timp la
30-03-2006 CONSTRUCT vedere, la un anLlme timp de la data emiterii sau
SRL data fixa, refuzat din lipsa total a de disponi
eazul prezentarii la plata la termen
SC BIKONS -bilet la ordin ell seadenta 1a un anumc timp de la
CONSTRUCT vedere, la un anume timp de la data sau 0
data fixa, refuzat din Jipsa totala de 111
D 30-03-2006
SRL
cazul prezentarii la plata la term en
SC BIKONS
-bilet la ordin ell scadenta la un anumc timp la
CONSTRUCT
vedere. la un anumc timp data cmiterii sau la 0
R 31-03-2006
SRL data fixa, rcfuzat din lipsa totala de disponibiL

http://cip.bnr.ro/apl/owa/consult. Updatefnpr 05/03/2008


~
!I:!I RID..,uns - CIP Page 3 of4
5~

~
,
; I
..
;; \
UI II Jleazul
" prezentarii la plata la term en

DE] SC BIKONS -bilet la ordin eu scadenta la un anume timp


vedere, la un anUIne timp de Ja data
Ia
sau 0
data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiL 111
LJ 31-03-2006 ~~STRU CT eazuJ prezentarii Ja plata Ja termen

Cl EJ SC BIKONS -bilet la ordin eu seadenta la un anumc timp !a


vedere, la un anume timp de la data emitcrii la 0
data fixa, refuzat din Jipsa totala de disponibiL
LJ 03-04-2006 ~~STRUCT eazul prezentarii la plata la tennen

DEJ SC BIKONS -bilet la ordin eu seadenta la un anumc timp de Ja


vedere, la un anume timp de la data emiterii sall 0
data fixa. refuzat din Jipsa total a de disponibil, in
LJ 03-04-2006 ~~~STRUCT eazuJ prezentarii la plata Ja tennen

DE] SC BIKONS -bilet la ordin eu seadenta la un anume timp de la


vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la {)
data fixa. refuzat din Jipsa total a dc disponibil, in
cazul prezentarii la pJat,a la tenne11
-bilet la ordin eu seadeuta la un anume timp de la
R1:~-04-2006::~:~:T vedere, la un anume til~~P emiterii sau ja 0
I
data fixa, refuzat din Jipsa totala de disponibi1. in
LJC-04-200« ~~STRUCT (azul prezentarii !a plata la termen

SC BIKONS -bilet la ordin eu un anume tirhp de !a


22 07-04-2006 CONSTRUCT vedcrc, la un ariumc limp de la da!a emiterii sau la 0

~EJ SRL data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibi1. in


eazul prezentarii la plata la termen

Clc=l SC BIKONS
-bilet la ordin cu seadenta
vedere, la un al1ume timp
un anumc timp de la
emiteriisau ]a 0

LJO ~~STRUCT
SC BIKONS
data fixa, refuzat din lipsa totala
eazu1 prezentarii la plata 1a termer}
disponibiL in
.
-bilet la ordin cu scadenta la un allume limp de 121
vedere, la un anume timp de la data emitel'ii sau !a 0

~24 1~:J2~:~~6
-~ CONSTRUCT
SRL dalafixa, refuzat din Jipsa lotala de disponibiL in
Ci'ZuJprezentarii la plata la term en

Clc=l SC BIKONS
-bilet la ordin eu seadenta la un anume timp de la
vedere. la un anume timp
data fixa. refuzat din lipsa totala
data emiterii sau la 0
disponibil, in
LJO~~STRUCT eazul prezentarii la plata 1a term en

Clc=l SC BIKONS
-bilet 121ordin cu scadcnta la un anume timp de J21
vedere, 121un anume timp de la data emiterii sau la 0

LJr:::J
Cl
~~rSTRUCT
data fixa, refuzat din lipsa total a de disponibiL in
cazul prezentarii la plata la tennen

EJ SC BIKONS
-bilet ]a ordin cu scadenta 121un anume
vcdere, la Ul1anume timp de la data emiterii s21u!a 0

[j 14-04-2006 ~~STRUCT
data fixa, refuzat din lipsa totala de disponibiL in
cazul prczentarii 121plata ]a tennen

ClEJ SC BIKONS -bilet la ordin eu seadenta 121un al1umc timp de !a


vedere, la un al1ume timp de la data emiterii sau ]a 0
data fixa, refuzat din lipsa in
LJ 19-04-2006 ~~~STRUCT - cazul prezentarii la plata 121
termen
nl II I-bilet la ordin ell seadenta la un anume timp

http://cip.bnr.ro/apl/ owal consult. Updatefnpr 05/03/2008


..
Raspuns - CIP Page 4 of 4

vedere, la un anume timp de la data emiterii sau 1a0


Lo II') 1 OA ,)AOL I SC BIKONS
data fixa. 1'efuzat din !ipsa totala de disponibiL in
LJ~ ~~STRUCT cazul p1'ezenta1'ii13plata tennen

DEl SC BIKONS -bilet la ordin eu seadenta la un anume timp de la


vede1'e. 1a un anume timp de la data emiterii sau 0
data fixa. refuzat 101alade disponibil, in
LJ26-04-2006 g7rSTRUCT cazul p1'ezentarii la plata la tennen

sc BIKONS -bilet ]a ordin ell scadenta Ja un anume timp de ]a


31 28-04-2006 CONSTRUCT vedere. la un anume timp de sau la 0

DEl SRL data fixa. refuzat din lipsa 10tala


cazul prezenta1'ii la plata Ja termen
disponibil. in

-biJet la ordin ell seadenta la un allllme de ]a


[l~ SC BIKONS vedere. la un allume timp de data . sau la 0

LJL:J ~~STRUCT
data fixa, 1'efuzat di11lipsa totala de disponibiL in
cazul prezentarii la plata la term en

[l EJ SC BIKONS -bilet la OJ'dincu scadenta ]a un anumc timp de la


vedere, la U11anume ti111Pde 1a data emiterii saL!1a 0
data tixa, refuzat din lipsa totala de disponibiL i11
LJ 05-05-2006 ~~STRUCT eazul p1'ezenta1'iila plaia la term en
SC BIKONS -bilet ]a ordin cu scadenta ]a un al1ume timp de la
34 i 1-05-2006 CONSTRUCT vedere, la un anume timp de la data emiterii sall !a 0

~ SRL data tixa, refuzat din lipsa total a de


cazul prezentarii la plata la te1'me11
-bilet ]a ordi11cu scadenta la 1.!J1anumc
i11

la

EJ
SC BIKONS
Cl vedere, la un a11umetimp de la data emiterii sall la 0
data fixa. retuzat din lipsa tota]a de disponibiI, in
LJ 18-05-2006 i~STRUCT cazul prezentarii la plata la

~~~ ~
~.".~

http://cip.bill.ro/ap1/ owal consult. Updatefnpr 05/03/2008

S-ar putea să vă placă și