Sunteți pe pagina 1din 15

PRODUSULUI

Tablă
trapezoidală
CARTEA

t7
t7
Parametrii tehnici [în mm]
Greutate foaie metalică (kg/m2)
GROSIMEA GREUTATE
Lăţimea efectivă 1177 0,5 4,17
Lăţimea totală ~1210
0,7 5,84
Înălţimea profilului 7,0
0,75 6,25
Grosimea tablei 0,5–1,0
Lungimea maximă a foii 6000 0,88 7,34
1 8,34

VERSIUNEA DE ACOPERIŞ T7D / NEGATIV

18 117 99
D

84 33

Lăţimea efectivă 1177

VERSIUNEA DE FAŢADĂ T7E / POZITIV

84 33
E

18 99 117

Lăţimea efectivă 1177


L

T7 pozitiv, numărul de panourilor: 1,


���������� �)�*���+�!������,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
Cazul
������
tablei
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &* � �*)( �*�' �*�( �*&( �*%& �* � �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�' �*�' �*�&
� 6�7�8$�'� *(( �*)% �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*'�
� 6�7�8$ '� *�) �*� �* � �*�% �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*%+ �*&� �*�) �*�+ �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # &*+� * � �* & �*)� �*'' �*&� �*%� �* ' �* � �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� %* % �*+� �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*��
� 6�7�8$ '� *& �*( �*%� �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*� �*&) �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # '*�) *%� �*%� �*)% �*') �*& �*% �* � �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� %*%� �*�� �*& �* �*�% �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*�%
� 6�7�8$ '� *' �*(' �*% �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*�) �*'� �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # '*�+ *'% �*& �*+� �*�% �*&( �*%� �* ) �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� %*�� �*�+ �*&� �* & �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
�*(�
� 6�7�8$ '� *(& �*) �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� �*)% �*'' �* % �*� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # �*�& *�+ �*'� �*+( �*�( �*&+ �*%) �*%� �* & �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�� �*�) �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� %*)� �*�' �*&+ �* ' �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
�*('
� 6�7�8$ '� *+� �*)� �*%( �*�+ �*�� �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� �*+% �*') �* & �*�% �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
L

T7 negativ, numărul de panourilor: 1,


���������� �)�*���+�!������,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
Cazul
������
tablei
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # %*+( �*(( �*++ �*�& �*&& �*%% �* ' �* � �*�� �*�% �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�' �*�& �*�&
� 6�7�8$�'� * % �*�� �* ) �*�& �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
�*'�
� 6�7�8$ '� �*�( �*'� �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*�� �*%% �*�& �*�( �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7 7
� # &*(( *� �* � �*(( �*'% �*%+ �*%� �* & �*�+ �*�� �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�' �*�'
� 6�7�8$�'� *() �*)% �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*��
� 6�7�8$ '� *�) �*� �* � �*�& �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*%+ �*&� �*�) �*�+ �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # '*�� * % �* ' �*)� �*'� �*&� �*%� �* ' �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� *+& �*)) �*%( �*�+ �*�� �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*�%
� 6�7�8$ �� * � �*�� �* ) �*�& �*�) �*�' �*�& �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*&( �*&& �*�+ �*�� �*�� �*�& �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # '*'& *&( �*%+ �*)+ �*� �*&' �*%' �* ) �* �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� %*%� �*++ �*& �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*(�
� 6�7�8$ '� *&) �*(& �*%� �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*�' �*&+ �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # '*+ *�& �*&) �*+' �*�� �*&+ �*%( �* + �* & �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*��
� 6�7�8$�'� %*'� �*�� �*&' �* % �*�% �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*('
� 6�7�8$ '� *�( �*)� �*%& �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*() �*'% �* % �*� �*�( �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
L

T7 pozitiv, numărul de panourilor: 1,


���������� �)�*���+�!������,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea
deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
������
Cazul
)*� 0�
tablei ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*(� *�� �*�) �*(� �*' �*%+ �*%� �* % �*�+ �*�� �*�% �*�� �*�� �*�) �*�( �*�( �*�� �*�' �*�'
� 6�7�8$�'� *(( �*)% �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*'�
� 6�7�8$ '� *�) �*� �* � �*�% �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*%+ �*&� �*�) �*�+ �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # '*'' *&( �*%+ �*)+ �*� �*&' �*%' �* ) �* �*�) �*�� �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� %* % �*+� �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*��
� 6�7�8$ '� *& �*( �*%� �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*� �*&) �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # '*)� *') �*&' �*+% �*�' �*&) �*%� �* + �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� %*%� �*�� �*& �* �*�% �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*�%
� 6�7�8$ '� *' �*(' �*% �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*�) �*'� �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # �*%( *)& �*�� �*� �*(� �*' �*&� �*% �* � �* � �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� %*�� �*�+ �*&� �* & �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*(�
� 6�7�8$ '� *(& �*) �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*)% �*'' �* % �*� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # �*(( %*�� �*(� �*�+ �*(' �*'' �*& �*%& �* ( �* �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� %*)� �*�' �*&+ �* ' �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
�*('
� 6�7�8$ '� *+� �*)� �*%( �*�+ �*�� �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*+% �*') �* & �*�% �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
L

T7 negativ, numărul de panourilor: 1,


���������� �)�*���+�!������,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea
deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
������
Cazul
)*� 0�
tablei ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*& �*+( �*�� �*(� �*&+ �*%� �* ) �* �*�) �*�' �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�' �*�&
� 6�7�8$�'� *�( �*�' �* ( �*�& �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
�*'�
� 6�7�8$ '� �*�% �*&+ �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*�+ �*% �*�& �*�( �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7 7
� # '*% *%( �*%% �*)' �*'+ �*&& �*%% �* � �* � �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�) �*�( �*�( �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� *( �*)� �*%& �*�) �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
�*��
� 6�7�8$ '� *�& �*�� �* � �*�% �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*%� �*&� �*�( �*�+ �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # '*') *&) �*&� �*+� �*� �*&� �*%' �* ) �* �*�+ �*�� �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� *)) �*)� �*%� �*�+ �*�� �*�( �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
�*�%
� 6�7�8$ '� *�� �*�' �* ( �*�& �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*&& �*&% �*�) �*�+ �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7 7
� # �*�) *(' �*'' �*++ �*�+ �*'� �*%+ �*%� �* ' �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� %* ' �*+( �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*(�
� 6�7�8$ '� *&& �*(% �*%� �*�� �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*� �*&+ �* � �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
� # �*�� *+& �*�' �*�� �*(& �*'& �*&� �*%% �* ( �* �*�) �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�(
� 6�7�8$�'� %*'� �*�' �*&& �* % �*�% �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
�*('
� 6�7�8$ '� *�% �*() �*%% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� 6�7�8$%�� �*(' �*' �* �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7 7
L L

T7 pozitiv, numărul de panourilor: 2,


���������� �)�*���! �����,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
Cazul
������
)*� 0�
tablei ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # %*(� �*�) �*+� �*� �*&% �*% �* ' �* � �*�� �*�% �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�' �*�& �*�&
� 6�7�8$�'� %*(� �*�) �*)& �*&% �* ' �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� %*(� �*&) �*�% �*% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*%� �*++ �*& �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # &*&& *� �*�' �*(& �*' �*%) �* + �* % �*�+ �*�� �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�' �*�'
� 6�7�8$�'� &*&& *� �*+( �*'� �* + �*�) �*� �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*&& �*(% �*(% �*%( �* �*�& �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*)' �*�' �*&+ �* ' �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # &*�� *� �* � �*() �*'& �*&� �*%� �* ' �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*�� *� �*�� �*' �*%� �*�+ �*�% �*�+ �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*�� �*)� �*(� �*%+ �* % �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*�� �* � �*'� �* � �*�' �*�� �*�� �*�' �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # '*�� *%' �*%& �*)� �*�� �*&& �*%& �* ( �* �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '*�� *%' �*�� �*'� �*%% �* � �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*�� �*+' �*)% �*& �* ' �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*%� �*%� �*'' �* ) �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # '*'� *'� �*&% �*+ �*�& �*&( �*%� �* + �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '*'� *'� �*�� �*�� �*%' �* �*�' �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� '*'� *�� �*)( �*&' �* � �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*�� �*%( �*') �*%� �*�( �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
L L

T7 negativ, numărul de panourilor: 2,


���������� �)�*���! �����,-� �����������������������
.��)��/�
Grosimea deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
)*� 0� Cazul
������
tablei ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*�� �*)� �*�% �*�� �*&� �*%& �* � �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�' �*�' �*�&
� 6�7�8$�'� &*�� �*'+ �*�( �*%& �* � �*�% �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� %*+) �*�+ �*'� �* � �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *�� �*(+ �*%& �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # &*( *�% �* � �*() �*'& �*&� �*%� �* & �* � �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*( �*+) �*)& �*&% �* ' �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*( �*&) �*�% �*% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*%� �*++ �*& �* �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # &*+% * % �* � �*)� �*'( �*& �*% �* ' �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*+% *�+ �*)+ �*&' �* � �*�( �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*+% �*'( �*�� �*%& �* � �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*'� �*�' �*&& �* % �*�% �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # '*&� *&& �*%+ �*)+ �*� �*&� �*%' �* ) �* % �*�+ �*�� �*�% �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '*&� *%' �*�� �*'� �*%� �*�+ �*�% �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*&� �*(( �*(' �*%) �* �*�& �*�+ �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*+& �*�) �*'� �* � �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # '*(' *'+ �*&( �*+' �*�� �*&+ �*%( �*%� �* & �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '*(' *'& �*�) �*'' �*% �* � �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� '*(' �*+� �*)� �*&� �* & �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &* & �* ( �*'& �* ) �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
L L

T7 pozitiv, numărul de panourilor: 2,


���������� �)�*���! �����,-� �����������������������
Grosimea
.��)��/� deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
Cazul
������
tablei
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*�� �*)( �*�( �*�+ �*&) �*%� �* ( �* �*�) �*�' �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�' �*�&
� 6�7�8$�'� &*�� �*)( �*)& �*&% �* ' �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� &*�� �*&) �*�% �*% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*%� �*++ �*& �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # &*+& * ' �* ) �*)% �*') �*&% �*%% �* � �* � �*�) �*�' �*�% �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*+& * ' �*+( �*'� �* + �*�) �*� �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*+& �*(% �*(% �*%( �* �*�& �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*)' �*�' �*&+ �* ' �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # '*�+ *%� �*%& �*)( �*�� �*&' �*%& �* ( �* �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '*�+ *%� �*�� �*' �*%� �*�+ �*�% �*�+ �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� '*�+ �*)� �*(� �*%+ �* % �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*�� �* � �*'� �* � �*�' �*�� �*�� �*�' �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # '*(' *�� �*&+ �*+� �*�( �*'� �*%) �*%� �* ' �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '*(' *�� �*�� �*'� �*%% �* � �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*(' �*+' �*)% �*& �* ' �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*%� �*%� �*'' �* ) �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # �*�' *(+ �*'+ �*�% �*( �*'% �*&� �*% �* � �* �*�) �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�(
� 6�7�8$�'� �*�' *(' �*�� �*�� �*%' �* �*�' �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� �*�' *�� �*)( �*&' �* � �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*�� �*%( �*') �*%� �*�( �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
L L

T7 negativ, numărul de panourilor: 2,


���������� �)�*���! �����,-� �����������������������
Grosimea
.��)��/� Cazul
deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
tablei ������
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*&+ *�% �*�' �*(& �*' �*%) �* + �* % �*�+ �*�� �*�% �*�� �*�� �*�) �*�( �*�( �*�� �*�' �*�'
� 6�7�8$�'� &*&+ �*'' �*�' �*%& �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� %*)) �*�� �*&+ �* ' �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *'+ �*(( �*%% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # '* + *%+ �*%' �*)( �*�� �*&' �*%& �* ( �* �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '* + �*+& �*) �*& �* & �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*)( �*&' �*� �*% �*�) �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %* & �*+( �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # '*' *&+ �*&� �*+� �*�% �*&( �*%� �* ) �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '*' *�' �*)( �*&' �* � �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� '*�' �*'& �*�' �*%% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*&& �*�% �*&% �* �*�% �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # �*�� *(& �*'' �*�� �*(� �*'� �*%+ �*%� �* ' �* � �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� �*�� *%� �*+) �*'� �* + �*�) �*� �*�+ �*�� �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*)� �*(& �*(& �*%) �* �*�& �*�+ �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*)( �*�� �*&+ �* ' �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� # �*&& *+� �*�' �*�� �*(& �*'& �*& �*%% �* ( �* �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� �*&& *&+ �*�� �*'& �*%� �* � �*�% �*�+ �*�( �*�' �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� �* ' �*)( �*(+ �*&� �* & �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� &*�( �* ' �*'% �* ( �*�� �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
L L L

T7 pozitiv, numărul de panourilor: 3,


���������� �)�*�����1+����,-� �����������������������
Grosimea
.��)��/� deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
Cazul
������
tablei
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # &*�% *�� �* � �*() �*'& �*&� �*%� �* & �* � �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*�% �*'� �*�� �*%& �* � �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� %*+� �*�( �*&+ �* ' �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *�� �*() �*%% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # '*'( *'% �*&& �*+% �*�' �*&) �*%( �* + �* & �* � �*�( �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '*'( �*)� �*(( �*%+ �* % �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*'' �*%� �*') �*%� �*�( �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�& �*+� �*%) �* � �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # '*)& *�� �*'� �*+) �*�) �*'� �*%+ �*%� �* ' �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '*)& �*)+ �*)� �*&� �* & �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*(& �*& �*�� �*%� �*�) �*�� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�� �*+& �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # �*&) *+& �*�) �*�) �*(� �*'� �*&% �*%& �* ) �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� �*&) *�' �*)( �*&' �* � �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*�� �*'& �*�' �*%% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*&& �*�% �*&% �* �*�% �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # �*+ %*�' �*(+ �*�� �*)� �*�� �*&� �*%� �* + �* & �* � �*�) �*�' �*�% �*� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� �*+ *�( �*+ �*&( �* ( �*�( �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� '*&& �*�% �*�+ �*%' �* � �*�% �*�+ �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�% �*�) �*&� �* & �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
L L L

T7 negativ, numărul de panourilor: 3,


���������� �)�*�����1+����,-� �����������������������
Grosimea
.��)��/� Cazul
deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
tablei ������
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # '*� * ( �* + �*)% �*') �*&% �*%% �* � �* � �*�( �*�' �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*�� �*�'
� 6�7�8$�'� &*�) �* ' �*'% �* ( �*�� �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
�*'�
� 6�7�8$ '� %*�& �*+& �*&� �* � �*� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� 6�7�8$%�� *�+ �*�% �* � �*�& �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� # '*+ *�( �*' �*+) �*�) �*'� �*%) �*%� �* ' �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*��
� 6�7�8$�'� '* �*'� �*�� �*%& �* � �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� %*+� �*�( �*'� �* ' �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *�� �*() �*%% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # �*�+ *(+ �*') �*� �*(� �*' �*&� �*% �* � �* � �*�) �*�' �*�% �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�(
� 6�7�8$�'� '*' �*�' �*(� �*%� �* � �*�% �*�+ �*�� �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*�& �* & �*' �* ( �*�� �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *(� �*)% �*%' �*�) �*�� �*�( �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # �*(+ %*�( �*(& �*� �*() �*'( �*&& �*%' �* ) �* % �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� �* � �*)� �*(+ �*&� �* % �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� &*�� �*%+ �*'+ �*%� �*�) �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�� �*+% �*%+ �* � �*� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # (* � %* � �*)' �*�+ �*)% �*�� �*&( �*%( �*%� �* ' �* � �*�) �*�' �*�% �*� �*�� �*�+ �*�) �*�)
� 6�7�8$�'� �*�+ *�� �*)' �*&& �* ' �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� '*� �*'� �*�& �*%% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*%' �*�� �*& �* �*�% �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
L L L

���������� �)�*�����1+����,-� �����������������������


T7 pozitiv, numărul de panourilor: 3,
Grosimea
.��)��/� deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
tablei
Cazul
������
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # '*�� *%' �*%& �*)� �*�� �*&' �*%& �* ( �* �*�) �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�� �*��
� 6�7�8$�'� '*�� �*'� �*�� �*%& �* � �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*'�
� 6�7�8$ '� %*+� �*�( �*&+ �* ' �*�' �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *�� �*() �*%% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # �* � *) �*�� �*�& �*(% �*'& �*&� �*%% �* ( �* �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�(
� 6�7�8$�'� �*�( �*)� �*(( �*%+ �* % �*�& �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� &*'' �*%� �*') �*%� �*�( �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�& �*+� �*%) �* � �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # �*'� *+� �*�+ �*�+ �*(� �*'� �*&% �*%& �* ) �* % �*�+ �*�( �*�& �*� �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� �*% �*)+ �*)� �*&� �* & �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*(& �*& �*�� �*%� �*�) �*�� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�� �*+& �*&� �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # (* � %* ) �*)( �* � �*)& �*� �*&) �*%) �*%� �* � �* � �*�) �*�� �*�& �*� �*�� �*�� �*�+ �*�)
� 6�7�8$�'� �*)( *�' �*)( �*&' �* � �*�� �*�� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� '*�� �*'& �*�' �*%% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*&& �*�% �*&% �* �*�% �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� # (*(� %*'� *�� �* + �*+� �*�� �*'� �*&� �*%% �* ( �* % �* � �*�( �*�' �*�% �*� �*�� �*�+ �*�)
� 6�7�8$�'� (* � *�( �*+ �*&( �* ( �*�( �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� '*&& �*�% �*�+ �*%' �* � �*�% �*�+ �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�% �*�) �*&� �* & �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
L L L

���������� �)�*�����1+����,-� �����������������������


T7 negativ, numărul de panourilor: 3,
.��)��/�
Grosimea Cazul
deschiderea panourilor L
��������� �����!�����!�������"
tablei
������
)*� 0� ���� ���� #��� #��� #��� #��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� $��� $��� $��� $��� ����

%��& %'& %�&


# � � $ � � � � ( #� ## #� #� #$ #� #� #� #� #( �� �#
� # '*�% *'& �*&& �*+% �*�' �*&) �*%( �* + �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�+ �*�) �*�( �*�( �*��
� 6�7�8$�'� &*�) �* �*' �* � �*�' �*�� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
�*'�
� 6�7�8$ '� %*�� �*+� �*%+ �* � �*� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
� 6�7�8$%�� *�& �*�� �* � �*�% �*�) �*�' �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7 7
� # �*�% %*�� �*(� �*�+ �*(� �*'� �*&% �*%& �* ) �* % �*�+ �*�� �*�& �*� �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� '*�� �*'% �*�' �*%% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*��
� 6�7�8$ '� %*)& �*�' �*&+ �* ' �*�& �*�+ �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *'� �*(� �*% �*�( �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # �*+% %*�% �*(( �*�& �*)� �*'+ �*&' �*%� �* + �* & �* � �*�( �*�' �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�) �*�(
� 6�7�8$�'� '*& �*� �*�+ �*%' �* � �*�% �*�+ �*�� �*�& �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*�%
� 6�7�8$ '� &*�� �* � �*'� �* � �*�' �*�� �*�� �*�' �*�% �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7
� 6�7�8$%�� *(� �*)� �*%& �*�) �*�� �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7 7
� # (*�� %*&% �*+' �* ' �*)( �*�& �*&+ �*%+ �*% �* � �* �*�+ �*�� �*�& �*�% �*�� �*�� �*�+ �*�)
� 6�7�8$�'� �*�� �*)% �*(( �*&� �* % �*�' �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*(�
� 6�7�8$ '� &*') �*%( �*') �*%� �*�( �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %*�' �*+� �*%+ �* � �*� �*�( �*�' �*�% �*�% �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7 7
� # )*�) %*�' *�( �*%% �*+% �*�) �*' �*& �*%& �* ) �* % �* � �*�( �*�' �*�% �*� �*�� �*�+ �*�+
� 6�7�8$�'� �*') �*+( �*)% �*&% �* ' �*�� �*�� �*�( �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
�*('
� 6�7�8$ '� &*+% �*&) �*�% �*% �*�+ �*� �*�) �*�� �*�& �*�% �*� �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*��
� 6�7�8$%�� %* + �*+) �*& �* � �*� �*�) �*�' �*�& �*�% �*� �*� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� �*�� 7 7
S.C. IMPRO S.R.L
Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

S-ar putea să vă placă și