Sunteți pe pagina 1din 26

Sociologie-Psihologie, sociologie, an2, sem 1

Sociologia comunitatilor rurale 1

MULTIPLE CHOICE

1) Care este argumentul de bază pentru elaborarea sociologiei comunitătilor rurale si urbane?

A. Necesitatea reglementărilor de ordine interioară în formatiunile umane care au urmat hoardei


primitive.
B. Realizarea „unei personalităti de bază în colectivitătile teritoriale”
C. Cerinta studierii complexului de relatii si institutii realizate în colectivitătile teritoriale

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

2) Care sunt cerintele fundamentale de constituire a unei stiinte despre comunitătile rurale si
urbane?

A. O conceptie generală, o metodologie si o finalitate


B. O simplă reprezentare despre comunitate
C. Cunoasterea si transformarea comunitătilor rurale si urbane

1 A+B
2 B+C
3 A+C
ANS: 3 PTS: 1

3) Care sunt momentele de referintă din preistoria sociologiei comunitătilor rurale si urbane?

A. Codul Hammurabi
B. Hesiod:Munci si zile
C. Lucretiu: De rerum natura
D. Botero: Măretia oraselor

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C+D
ANS: 3 PTS: 1

4) Care au fost cerintele obiective, dar si spirituale care au determinat aparitia sociologiei
comunitătilor rurale si urbane?

A. Apogeul industrializării
B. Migratia fortei de muncă bărbătesti din sate către orase
C. Aparitie unor fenomene de dezorgenizare socială atât le sate, cât si la orase
D. Dezvoltarea spiritului universitar revolutionar în Europa
1 A+B+C
2 B+C+D
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

5) Ce sociolog român a analizat si definit conceptul de comunitate?

A. Petre Andrei
B. Dimitrie Gusti
C. Traian Brăileanu

1 A+C
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

6) Ce gânditor român spune că „vesnicia s-a născut la sat”?

A. Dimitrie Gusti
B. George Marica
C. Lucian Blaga

1 A+C
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

7) Ce sociolog defineste „comunitatea” prin referintă la vecinătate?

A. F.Tőnnies
B. Max Weber
C. P.A.Sorokin

1 A+B
2 A+C
3 B
ANS: 3 PTS: 1

8) Ce sociolog a definit comunitătile rurale si urbane prin metoda polaritătii?

A. G.Simmel
B. F.Tőnnies
C. Fl.Znanieski

1 A+B
2 B+C
3 B
ANS: 3 PTS: 1
9) Ce distinctie operează F.Tőnnies între „comunitate” si „societate”?

A. Comunitatea are la bază rudenia, traditia si vointa organică, pe când societatea are la bază
piata, vointa reflectată si concurenta
B. Comunitatea este „corp comun”; societatea este un „agregat”
C. Comunitatea se identifică cu traditia, pe când societatea are la bază „realiatatea ei proprie”

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

10) Ce sociologi au stabilit criteriile de definire a comunitătilor rurale si urbane?

A. Sorokin si Zimmerman
B. George Marica
C. H.Chombart de Lauwe, J. Poitevin, J.C.Tirel

1 A+C
2 A+B
3 B+C
ANS: 2 PTS: 1

11) Ce sociolog consideră „familia”ca prototip al tuturor comunitătilor?

A. Max Weber
B. G.Simmel
C. F.Tőnnies

1 A+C
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

12) Ce a stat la baza comunitătii rurale?

A. Sedentarismul
B. Vointa de supravietuire
C. Presiunea mediului fizic

1 B+C
2 A+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

13) Care a fost primul cercetător din Europa care a întreprins investigatii de anvergură asupra
comunitătilor familiale de muncitori?
1 Fr.Le Play
2 F.Tőnnies
3 R.Kőnnig
ANS: 1 PTS: 1

14) Ce metodă s-a folosit pentru prima dată în cercetarea comunitătilor familiale?

A. Metoda monografiei de familie


B. Metoda biografiei sociale
C. Metoda anchetelor

1 A
2 A+C
3 B
ANS: 2 PTS: 1

15) Cine a folosit pentru prima dată în cercetarea comunitătilor metoda monografiei de familie?

1 Fr.Le Play
2 H.Chombart de Lauvve
3 G.Botero
ANS: 1 PTS: 1

16) Ce sociolog a folosit metoda drumurilor geografice în analiza comunitătilor rurale?

1 Fr.Tonnie
2 G.Simmel
3 E.Demolins
ANS: 3 PTS: 1

17) Ce sociolog român a realizat prima cercetare de tip zonal în tara noastră?

1 George Maior
2 Ion Ionescu de la Brad
3 Dionisie Pop Martian
ANS: 2 PTS: 1

18) Ce sociolog român a întemeiat si a condus cea mai reputată scoală de sociologie asupra
comunitătilor rurale din tara noastră?

1 Petre Andrei
2 Traian brăileanu
3 Dimtrie Gusti
ANS: 3 PTS: 1

19) Ce institutie din vestul tării a organizat cercetarea unor localităti sătesti din Banat în perioada
interbelică?
A. Astra
B. Liga Culturală
C. Institutul Banat Crisana

1 A+B
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

20) Ce sociologi români au elaborat manuale de sociologie rurală?

A. D.Gusti
B. Tr.Herseni
C. George Marica

1 A+C
2 A+B
3 B+C
ANS: 3 PTS: 1

21) Ce functii nationale aveau de îndeplinit cercetările monografice organizate si conduse de către
Dimitri Gusti?

A. Să stea la baza reformelor sociale ce urmau a fi efectuate de după primul război mondial
B. Să întemeieze o stiintă a natiunii
C. Să fie o arhivă pentru stiinta si reforma socială

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

22) Ce urmărea D.Gusti să realizeze în finalul actiunii de monografiere a tuturor satelor din România
Mare?

A. Să elaboreze atlasul sociologic al României


B. Să identifice dimensiunile „românitătii” existente în toate zonele tării
C. Să etaloneze metoda monografică utilizată de către el ca drept singura metodă stiintifică de
cercetare de teren.

1 A+C
2 A
3 A+B
ANS: 3 PTS: 1

23) Ce institutie de valoare natională si care durează si astăzi a înfiintat Dimitrie Gusti?

A. Muzeul satului
B. Muzeul tăranului român
C. Institutul de Stiinte sociale

1 A+C
2 A+B
3 A
ANS: 3 PTS: 1

24) Ce era „pedagogia natională” în doctrina lui Dimitrie Gusti?

A. Un învătămân „supraprimar”
B. O institutie „pe care să se rezeme actiunea de ridicare materială si spirituală a păturii
tărănesti”
C. „scoli superioare sătesti”

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

25) Ce functie aveau căminele culturale din sate în doctrina gustiană?

A. De a difuza „stiinta satelor” printre tărani


B. De a forma „constiinta comunitătii de soartă” în mediul rural
C. De a cultiva spiritul de responsabilitate civică la sate

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

26) Care era caracteristica definitorie a echipelor monografice conduse de către Dimitrie Gusti?

A. Caracterul interdisciplinar
B. Actiunea lor este atât teoretică precum si practică
C. Cercetarea urmărea „stiinta si reforma socială”

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

27) Ce predecesor a avut Dimitrie Gusti în cercetările monografice?

A. Ion Ionescu de la Brad


B. George Maior
C. P.S.Aurelian

1 A+B
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

28) Ce deosebiri de fond există între cercetările monografice efectuate de către Dimitrie Gusti si cele
întreprinse de către cercetătorul Fr.Le Play?

A. Monografiile lui Le Play sunt monografii de familii de muncitori, cele elaborate de către
Dimitrie Gusti au avut ca obiect „comuna” ca unitate „administrativ teritorială”
B. Fr. Le Play a uzat dominant – dar nu exclusiv – de tehnica „bugetului de familie” pe când
„monografistii au folosit metodele specifice interdisciplinaritătii”
C. Dimitrie Gusti a întreprins cercetări monografice asupra tăranului, pe când Le Play a avut ca
obiect „muncitorul” si familia acestuia

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

29) Ce rol au avut monografiile cercetărilor întreprinse de către societatea „Astra” din Sibiu?

A. Au urmărit să releve factura românească a satelor din Transilavania


B. Au avut un scop national
C. Au Intentionat să contracareze tendintele de maghiarizare fortată a românilor ardeleni

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

30) Ce sociolog român a formulat paradigma : „Ridic sus numele de terean”?

A. Ion Ionescu de la Brad


B. Spiru Haret
C. G. Duca

1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

31) Ce agent de transformare socială a satului românesc a numit Spiru Haret?

A. Preotul si învătătorul
B. Scoala
C. Biserica

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

32) În ce context si cu ce scop a efectuat cercetări monografice Ion Ionescu de la Brad?

A. Cercetările marelui gânditor si patriot s-au efectuat în contextul reformei agrare decise de
către Alex.I. Cuza
B. Cercetarea întreprinsă în „Câmpia Dobrogei” a urmărit să demonstreze factura românească a
tinutului de dincolo de Dunăre
C. Monografiile lui Ion Ionescu de la Brad, au urmărit să aplice rezultatele stiintei în
transformarea socială

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

33) Care este acceptiunea corectă a conceptului sociologic de comunitate rurală?

A. O asociere spontană de oameni


B. Grup de oameni care convietuiesc ocazional
C. Grup organizat prin muncă permanentă desfăsurată asupra unei ecologii naturale cu ajutorul
unei tehnici adecvate

1 A+C
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

34) Ce sens se acordă expresiei de „erou eponim”?

A. Fondator de localitate
B. Denumire mitică
C. Numa dat unui sat de către oficialitate

1 A+B
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

35) Care este originea termenului de „sat”?

A. Se trage din latinescul „forsatus”, adică zonă împrejmuită


B. Se trage din albaneză
C. Nu se cunoaste etimologia acestui cuvânt

1 A+B
2 C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

36) Cine este autorul teoriei „satului devălmas românesc”?

A. D. Gusti
B. H.H.Stahl
C. Anton Golopentia

1 A+B
2 A+C
3 B
ANS: 3 PTS: 1

37) Ce dimensiune definitorie caracterizează satul contemporan în general si pe cel românesc în


particular?

A. Informatizarea
B. Aparitia „uzinelor biologice”
C. Trecerea de la ocupatia de agricultură la profesie

1 B+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

38) Care sunt cele trei mari componente ale oricărei comunităti rurale?

A. Componenta economică, componenta demografică si componenta culturală


B. Componentele: naturală, spirituală si etnică
C. Componentele: geografică, ecologică si productivă

1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

39) De ce este posibilă intercunoasterea în mediul rural?

A. Eterogenitatea populatiei este scăzută


B. Relatiile dintre oameni sunt directe
C. Obiectul muncii este identic pentru toti

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

40) În ce termeni se vorbeste de viitorul comunitătii rurale?


A. Sunt sociologi care vorbesc de „sfârsitul tărănimii”
B. Sunt sociologi care vorbesc de modernizarea satului si a tăranului
C. Satul si ruralul sunt permanente ale omenirii

1 A
2 B+C
3 B
ANS: 2 PTS: 1

41) Ce reprezintă familia rurală, dar si cea urbană?

A. O institutie si o instantă
B. O comunitate naturală între ascendenti si descendenti
C. Un menaj

1 A
2 B+C
3 C
ANS: 1 PTS: 1

42) Ce a determinat organizarea în forma patriliniară a familiei antice?

A. Bărbatul era posesorul patrimoniului familial


B. Bărbatul avea datoria de a săvârsi jertfa către zeul cosmic
C. Săvârsirea „mesei funebre”, ca si „ocrotirea vetrei sacre” reveneau tot bărbatului

1 A
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

43) Ce componente esentiale se asociau pentru alcătuirea familiei?

A. Religia cosmică, dreptul de proprietate si „vatra sacră”


B. Zeul familiei si piatra intransportabilă
C. Mormântul încrengăturii de neam

1 A
2 A+B
3 C+A+B
ANS: 3 PTS: 1

44) De ce mormintele nu se asezau nici în cimitire, nici la marginea drumului?

A. Cel decedat trebuia sa-si continue existenta în pământul care apartinea familiei sale
B. Continuitatea unei familii se efectua prin zei, dar si prin oameni
C. Descendentii, apărând mormântul, apără proprietatea

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

45) Cum s-au transformat prescriptiile religioase în norme juridice?

A. Cu timpul, dogmele religioase s-au erodat si astfel si-au redus din forta lor imperativă
B. Au apărut institutiile de stat
C. Strictetea „datinii si a obiceiului” a dobândit o legiferare „scrisă” si a dobândit o putere
juridică

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

46) De ce femeia în societatea antică nu avea decât un rol biologic, acela de a procrea?

A. Femeia depindea de religia sotului său


B. Femeia poseda titlul de „mater familias” numai atât cât trăia sotul ei
C. Mezalianta o subordona pe femeie bărbatului si o priva de acea atât de importantă „suijuris”

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

47) Care este relatia dintre familie- ca celulă de bază a societătii – de o parte si societatea
integratoare – de altă parte?

A. Este o relatie da macro-social la micro-social


B. Este o relatie de tip feed-back
C. Nu este nici-o relatie

1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

48) Ce locuri ocupă familia în „nomenclatorul stiintelor sociale”, elaborat de Henri de Tourville?

A. Primele trei locuri si ultimele două


B. Nici un loc
C. Câteva locuri nedeterminate

1 A+B
2 B
3 A
ANS: 3 PTS: 1
49) Ce personalitate din cadrul scolii monografice a cercetat familia din mediul rural românesc?

A. Xenia Costaforu
B. Octavian Neamtu
C. H.H.Stahl

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 1 PTS: 1

50) Ce precizări a făcut O.N.U. cu privire la familie?

A. Eliminarea discriminării femeii


B. Participarea maximă a femeilor în toate domeniile de activitate
C. Drepturi egale la educatie, la profesionalizare si la activităti din domeniul rural

1 A+B+C
2 A+B
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

51) Ce cuprind Directivele Consiliului Europei cu privire la familie?

A. Egalitatea sanselor dintre bărbati si femei


B. Acces egal la muncă si la luarea deciziilor
C. Combaterea discriminării bazate pe sex

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

52) Ce for consultativ functionează în cadrul U.E. cu privire la egalitatea sanselor?

A. Comitetul Consultativ pentru egalitatea sanselor


B. Comisia europeană
C. Nu functionează nici-un for

1 A+B+C
2 A+C
3 B
ANS: 1 PTS: 1

53) Care este specificul familiei rurale în general si a celei din tara noastră în particular?

A. Unitate între spatiul muncii si spatiul rezistentei


B. Familia si ferma formează o unitate inextricabilă
C. Aici se realizează „cumulul de rituri”

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

54) Ce element este predominant în întemeierea unei familiii rurale?

A. Elementul material
B. Elementul afectiv
C. Elementul conjunctural

1 A
2 A+B
3 B+C
ANS: 1 PTS: 1

55) Ce rol îndeplinesc cele două familii care-si căsătoresc copiii?

A. Ele fac alegerea viitorilor parteneride cămin


B. Decid zestrea ce urmează a se da celor care-si întemeiază un cămin conjugal
C. Nu joacă nici-un rol

1 B
2 A+B
3 A+C
ANS: 2 PTS: 1

56) Cum se raportează comunitatea la noul cuplu marital?

A. Comunitatea ia parte la actul cununiei


B. Exercită un anume control moral asupra climatului familial
C. În timpul cununiei se realizează o „solidaritate” generalizată a comunitătii sătesti

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

57) Ce determină o mai mare solidaritate a cuplului marital din mediul sătesc?

A. Izolarea mai mare, de unde necesitatea familiei


B. În rural se respectă cu sfintenie „legătura de credintă”
C. Intercunoasterea „constituie o sursă de control la nivel comunitar”

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

58) Ce reprezintă năsitul în mediul rural?

A. Năsitul este o institutie cu functii protectoare


B. Năsia este o rudenie spirituală
C. Are „o delegare de putere” religioasă

1 A
2 B+C
3 A+C
ANS: 3 PTS: 1

59) Ce influente au exercitat industrializarea si urbanizarea asupra familiei rurale?

A. I-au atenuat coeziunea interioară


B. I-au oferit si alte surse de venit decât cele din sectorul primar
C. N-au exercitat nici-o influentă

1 A+C
2 B+C
3 A+B
ANS: 3 PTS: 1

60) Navetismul celor din rural către întreprinderile industriale generează efecte pozitive sau
negative?

A. Navetismul oferă servicii calificate celor din sat


B. Prin pendularea între sat si oras, are loc transferul de valori urbane către mediul rural
C. Orasul deteriorează climatul familiai rurale

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

61) Se poate vorbi de „o monitorizare” a relatiilor de familie în mediul rural?

A. Nu are o bază de motivatie


B. Coeziunea cuplului marital e prea puternică încât face inutilă o monitorizare
C. Nu este cazul

1 A+C
2 A+B
3 C
ANS: 2 PTS: 1

62) Cine a fost întemeietorul ecologiei ca stiintă?


A. Er. Haeckel
B. Ch. Darwin
C. Lamarque

1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 1 PTS: 1

63) Care au fost perioadele de dezvoltare ale ecologiei ca stiintă?

A. Perioada acumulării factorilor negativi; a dezvoltării imprevizibile; a conceptiilor utilitariste;


a deschiderii către o veritabilă perspectivă ecologică; a constientizării protectiei mediului; a
recunoasterii concordantei dintre dezvoltarea economică si protectia mediului
B. Perioada ? si perioada dionisiacă
C. Perioada preindustrială, industrială si a revolutiei stiintifico-tehnice contemporane

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

64) Ce precizări de ordin ecologic a făcut Conferinta Natiunilor Unite tinută la Stockolm în anul
1972?

A. A formulat teza raportului dintre dezvoltarea socială si protectia mediului


B. A statuat dreptul omului de a beneficia de resursele unui mediu nepoluat
C. S-a decis protejarea mediului înconjurător si în legătură cu integritatea fizică si psihică a
generatiilor viitoare

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

65) Care a fost cel mai important efect juridic al Conferitei de la Stockolm în plan international?

A. În toate constitutiile tărilor lumii s-au inclus articole referitoare la mediul înconjurător
B. Întâlnirie internationale care au avut loc ulterior „stockolmului” aveau ca bază de dezbatere
articolele cuprinse în declaratia finală a acestei conferinte
C. Nu a avut nici-un efect

1 A+C
2 A+B
3 C+B+A
ANS: 2 PTS: 1

66) Ce paradigmă si cu ce alta s-a înlocuit după „Samithul” suedez?


A. S-a înlocuit paradigma „cuceririi naturii” cu paradigma „contractului cu natura”
B. S-a înlocuit paradigma „inepuizabilitătii resurselor naturale” cu paradigma caracterului lor
„finit”
C. N-a fost vorba de nici o paradigmă

1 A+B
2 B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

67) Ce se întelege prin „etica pământului”?

A. Excluderea granitelor comunitătii pentru a include solul, apa, plantele, animalele sau „întreg
pământul”
B. Trecea de la „antropocentrism” la „ecocentrism”
C. Nu există o etică a pământului

1 A
2 A+B
3 B+C
ANS: 2 PTS: 1

68) Ce documente referitoare la protectia mediului s-au conscris în cadrul „samithului” de la


Stockolm?

A. Strategia mondială a conservării naturii


B. Declaratia Ntiunilor Unite asupra Mediului înconjurător
C. Carta „dezvoltării durabile”

1 A+B
2 B
3 C
ANS: 1 PTS: 1

69) Ce a adăugat „samithul” de la Rio de Janeiro la documentele celui de la Stockolm?

A. „principiul precautiei” si al suveranitătii asupra resurselor naturale


B. se acordă un rol important femeii si tinerilor în protectia mediului si în procesul educational
C. se acordă un rol important opiniei publice în protejarea mediului
D. se consideră sărăcia ca o cauză a producerii unui mediu necorespunzător

1 A+B
2 A+C
3 B+D
4 A+B+C+D
ANS: 4 PTS: 1

70) Ce se întelege prin „audit” de mediu?


A. Un instrument de evaluare a managementului de mediu
B. O metodă de gestiune cu care se stabileste performanta măsurilor aplicate în vederea
protejării mediului înconjurător
C. Procedeu de identificare a „punctelor forte” si a celor „vulnerabile”referitoare la

1 A+B
2 A+B+C
3 A+C
ANS: 2 PTS: 1

71) În ce document oficial se prezintă continutul auditului de mediu?

A. Camera de Comert Internatională


B. Agentia pentru protectia mediului din S U A
C. Comisia Comunitătii europene

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 1 PTS: 1

72) Există o filosofie a mediului si dacă da, cum este ea denumită?

A. Eco-sofie
B. Eco-filosofie
C. Etica pământului

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

73) De ce este necesară o tipologizare a comunitătilor rurale?

A. Pentru a facilita procesul modernizării rurale


B. Pentru a se putea realiza simularea pe calculator
C. Pentru a se identifica „polii de crestere” si „polii de blocaje”

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

74) Ce caracter trebuie sa aibă o tipologizare stiintifică a comunitătilor rurale?

A. Să fie interdisciplinară
B. Să aibă caracter veridic
C. Să reflecte statica si dinamica localitătii
1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

75) Care sunt principiile tipologizării rurale?

A. Reprezentativitatea, adaptabilitatea, distinctia si referirea comparativă, generalitatea si


sinteza si evidenta si precizia
B. Specificitatea si localismul
C. Principiul determinismului contextual

1 A
2 A+C
3 B+ C
ANS: 1 PTS: 1

76) Ce criterii foloseste U. Plank pentru realizarea tipologiei comunitătilor rurale?

A. Criteriul administrativ, criteriul economic, criteriul de „planing fizionomic”, criteriul socio-


economic si criteriul social-demografic
B. Criteriul „predominantei sectorului productiv”
C. Accesibilitatea la valorile înalte si delimitarea spatiului

1 A+B
2 B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

77) Ce criterii a adoptat H. H. Stahl în tipologizarea comunitătilor rurale?

A. Natura economică a ocupatiilor


B. Formele de organizare socială
C. Criteriul teritorial

1 A+B
2 B+C
3 C
ANS: 1 PTS: 1

78) Ce rol au polii de crestere în tipologizarea comunitătilor rurale?

A. Indică sursa dezvoltării si profilul acesteia


B. Relevă tipul de model ce trebuie adaptat în strategia dezvoltării
C. Indică faptul că tipurile de localităti nu au o dezvoltare identică

1 A
2 B+C
3 A+C
ANS: 3 PTS: 1

79) Care este actualizarea tipologizării comunitătilor rurale?

A. Tipologizarea stă la baza strategiilor dezvoltării rurale


B. Tipologizarea facilitează simularea pe calculator
C. Are numai o semnificatie de principiu

1 A+B
2 B+C
3 C
ANS: 1 PTS: 1

80) Ce forme colective de organizare a agriculturii au precedat cooperativa agricolă de productie?

A. Obstea
B. Marca germană
C. Romaniile

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

81) Pe teritoriul carpato-danubiano-pontic au existat forme colective de organizare rural-agrare?

A. Obstea dacă
B. Romaniile
C. Formele slave de organizare rural-agrare

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

82) Cine a fost întemeietorul doctrinei cooperatiste?

A. Ch. Fourier
B. S. Simon
C. R. Owen

1 A+B
2 A+C
3 B+C
ANS: 3 PTS: 1

83) Ce fenomen social-economic din Occident a determinat întemeierea de cooperative de


productie?
A. Concedierile masive din Anglia deceniilor patru si cinci ale secolului al XIX –lea
B. Somajul cronic din orasul Rochdale
C. Starea de foamete din deceniile patru si cinci ale secolului al XIX –lea

1 A+C
2 A+B
3 B+C
ANS: 3 PTS: 1

84) Cum s-au numit initiatorii fenomenului cooperatist din Anglia?

A. Pionierii din Rochdale


B. Rochdale Society of Equitable Pioneers
C. Societatea de productie Rochdale

1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

85) Care au fost corifeii fenomenului cooperatist din România?

A. Ion Ionescu de la Brad


B. Spiru Haret
C. I.G.Duca

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

86) Ce a determinat deprecierea si desfiintarea aproape totală a cooperativelor agricole de productie


din România în perioada interbelică?

A. Criza economică din anii 1929-1933


B. Sistemul organizator defectuos
C. Practicile contabile oneroase

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 1 PTS: 1

87) Ce principiu esential s-a încălcat în înfiintarea C.A.P.-urilor de tip socialist?

A. Principiul „liberului consimtământ”


B. Principiul socializării muncii si a mijloacelor principale de muncă
C. Principiul retribuirii
1 A+C
2 B+C
3 A
ANS: 1 PTS: 1

88) Ce metode folosea statul în relatiile cu cooperativele agricole de productie?

A. Metoda recomandării si a colaborării


B. Metoda reglementării directe si a încheiării de contracte
C. Metoda controlului si a autorizării

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

89) Ce realizează fenomenul cooperatist în ceea ce priveste relatia satului cu societatea integratoare?

A. O deschidere atât în amonte, cât si în aval


B. Trecerea de la economia de autosubzistentă familială la economia de piată
C. Trecerea de la empiric la stiintific în productia agro zootehnică

1 A+B
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

90) Care trebuie să fie relatia dintre stat si cooperativa agricolă de productie?

A. „Statul să sprijine, dar să nu se amestece”(I.G.Duca)


B. Statul să acorde asistentă financiară si asistentă tehnică, dar să-i lase autonomia
C. Între anumite limite, să stabilească relatii contractuale

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

91) De ce este necesară cooperativa agricolă de productie?

A. Nu se poate introduce progresul tehnic într-o economie agricolă „parcelată”


B. Nu se poate trece de la extensiv la intensiv în agricultură
C. Nu pot fi sustinute financiar proiecte ale „dezvoltării durabile”

1 A+B
2 B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1
92) De ce sunt asimilate mai usor inovatiile tehnice-organizatorice de către CAP, decât gestiunile
economico-familiale?

A. În CAP există un suport material mai cert


B. În CAP deciziile se iau în colectiv
C. Unde există o activitate colectivă este si o responsabilitate colectivă

1 A+B
2 A+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

93) Ce se îtelege prin inovatie economico-organizatorică?

A. „O idee percepută ca nouă” (Ev. Rogers)


B. O tehnică cu un randament productiv superior fată de tehnica anterioară
C. Un mijloc tehnico-organizatoric care impune „modele de bază”cu rentabilitate superioară

1 A+B
2 C
3 A+C
ANS: 3 PTS: 1

94) Poate fi gândită o inovatie ca fiind efectul unui complex de inferioritate?

A. O inovatie este efectul unei determinări obiective


B. O inovatie nu exclude, dar nici nu absolutizează dimensiunea psihologică
C. O inovatie este o sinteză de factori materiali

1 A+C
2 A+B
3 C
ANS: 3 PTS: 1

95) Cooperativizarea socialistă a avut-totusi-vreun rol pozitiv?

A. A realizat comasarea terenurilor agricole


B. A sigurat pensie celor care au îndeplinit standardele legale
C. A introdus tehnica modernă în productia agricolă

1 A+B+C
2 A+C
3 B
ANS: 1 PTS: 1

96) Ce este cultura?

A. O provocare a naturii de către om ( A. Toynbee)


B. Trecerea datelor din mediu, din momente naturale în momente istorice(Marx)
C. Producerea unei noi existente, „existenta între mister si revelare” (L. Blaga)

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

97) Care sunt spetele sistemului culturii nationale?

A. Cultura înaltă, cultura populară si mass-media


B. Cultura claselor de jos si cultura aristocratiei
C. Cultura satului si cultura orasului

1 A
2 B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

98) Ce se întelege prin cultura populară?

A. O creatie spontană a omului în raport cu natura


B. O creatie nescrisă si anonimă
C. O creatie iconografică

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

99) Cui îi apartine prima antologie de poezie populară?

A. Lui I. G. Herder
B. Lui Fr. Schiller
C. Lui Klopstak

1 A+C
2 C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

100) Cine a numit creatia populară „folklor”?

A. W.J. Thomas-Igsie
B. I. G. Herder
C. J.Williams

1 A
2 B+C
3 A+C
ANS: 1 PTS: 1

101) Ce curent literar si-a revendicat folklorul?

A. Romantismul
B. Clasicismul
C. Barocul

1 A+C
2 C
3 A
ANS: 3 PTS: 1

102) De ce folklorul este corelat cu momentul istoric al desteptării constiintei noastre nationale?

A. Tăranul si universul lui devin prototipul românului


B. Problema tărănească este problema centrală a vietii economice si sociale din Tările Române
C. Tăranul e descoperit ca om al pământului

1 A
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

103) Împotriva cărei tendinte era îndreptat folklorul?

A. Împotriva „cosmopolitismului”
B. Contra imitatiei
C. Contra elementelor „străine”

1 A+B+C
2 A
3 B+C
ANS: 1 PTS: 1

104) Ce curente literare au ridicat folklorul la rang de „cultură natională”?

A. Semănătorismul
B. Poporanismul
C. Simbolismul

1 A+C
2 B+C
3 A+B
ANS: 3 PTS: 1

105) Care este raportul dintre „indivudual” si „colectiv”-în creatia populară?

A. Creatia populară este una individuală


B. Creatia populară este colectivă
C. Creatia populară este un produs individual, dar prin circulatie se îmbogăteste si devine una
colectivă

1 A+B
2 B+C
3 C
ANS: 3 PTS: 1

106) Care sunt caracteristicile culturii populare?

A. Este o cultură a imaginii cu referire la natură


B. Este o creatie anonimă cu tentă la sacralizare
C. Modelul nu precede cretia, ele fiind efectul spontaneitătii

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

107) Care este procesul muzeificării?

A. Conservarea prin „depozitare” a creatiei populare care nu mai este actuală


B. Folosirea ca document istoric a produselor culturale folklorice
C. Folklorul este si o cultură a trecutului

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

108) Ce fenomene reduc continuu sfera si continutul creatiei populare?

A. Industrializare
B. Urbanizarea
C. Instructia scolară

1 A+B
2 B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

109) Există posibilitatea trecerii unor creatii folklorice în sfera culturii înalte?

A. Se poate efectua prin respecificare


B. Cretiile populare detin teme de meditatie pentru reprezentantii culturii înalte
C. Există un fond ideatic comun

1 A
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

110) Ce anume face posibilă unitatea culturii nationale?

A. Existenta aceluiasi fond etnic


B. O finalitate umană comună
C. Un cadru national identic pentru toate subsistemele culturii

1 A+C
2 B+C
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1

111) Care este perspectiva de viitor a culturii folklorice?

A. Folklorul va dispărea într-un viitor nu prea îndepărtat


B. Folklorul se va adapta noilor conditii
C. Folklorul se va desacraliza

1 A+C
2 A+B
3 A+B+C
ANS: 3 PTS: 1