Sunteți pe pagina 1din 5

Lista documentelor necesare

pentru înscriere la gradele didactice


pentru anul şcolar 2010-2011

I. Examenul de definitivare în învăţământ


1. Declaraţie (Anexa 12);
2. Cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza
instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul (Anexa 2);
3. Fişa de înscriere tip, completată, confirmată de conducerea şcolii (Anexa 1_1) -2 exemplare;
4. Copie legalizată de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
5. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
6. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul căsătorie (numai unde este cazul)
-2 exemplare;
7.Copii legalizate, de pe diploma de studii, foaie matricolă; (pentru învăţătorii absolvenţi de liceu
pedagogic - copii legalizate, de pe diploma şi atestatul profesional); -1 exemplar;
8.Copii xerox, autentificate “conform cu originalul”, de pe diploma de studii, foaie matricolă;
(pentru învăţătorii absolvenţi de liceu pedagogic - copii xerox, legalizate, de pe diploma şi atestatul
profesional) -1 exemplar;
9. Copie legalizată după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D acreditat şi foaia matricolă anexă a
acestuia (începând cu absolvenţii din 2004) -1 exemplar;
10. Copie xerox autentificată “conform cu originalul”, după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D
acreditat şi foaia matricolă anexă a acestuia (începând cu absolvenţii din 2004) -1 exemplar;
11. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat (se poate adapta modelul din Anexa 6) -2 exemplare;
12. Dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari (fişa de evaluare - fără modificări şi
certificată pentru conformitate cu originalul + adeverinţă- model Anexa 7)-2 exemplare;
13. Copie xerox autentificată “conform cu originalul”, după carnetul de muncă.
14. Pentru disciplina religie – binecuvantarea pentru obţinerea definitivării în învăţământ-2 exemplare;
15. Pentru cadrele didactice care funcţionează în instituţii de învăţământ particulare, se ataşează la dosar
copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe autorizaţia de funcţionare a unităţii şcolare unde
este angajat. ) -1 exemplar;
II. Examenul de obţinere a gradului didactic II
1. Declaraţie (Anexa 12);
2. Cerere cererea tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor
nominaliza instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul. (Anexa 2)
3. Fişa de înscriere tip, completată , confirmată de conducerea şcolii (Anexa 1_2) -2 exemplare;
4. Copie legalizată de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
5. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
6. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul căsătorie (numai unde este cazul)
-2 exemplare;
7.Copii, legalizate, de pe diploma de studii, foaie matricolă; (pentru învăţătorii absolvenţi de liceu
pedagogic - copii xerox legalizate, de pe diploma şi atestatul profesional) -1 exemplar;
8.Copii xerox, autentificate “conform cu originalul”, de pe diploma de studii, foaie matricolă;
(pentru învăţătorii absolvenţi de liceu pedagogic - copii xerox, legalizate, de pe diploma şi atestatul
profesional) -1 exemplar;
9. Copie legalizată după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D acreditat şi foaia matricolă anexă a
acestuia ( pentru maiştrii instructori şi absolvenţii din 2004) -1 exemplar;
10. Copie xerox autentificată “conform cu originalul”, după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D
acreditat şi foaia matricolă anexă a acestuia (pentru maistrii instructori şi absolvenţii din 2004)-1
exemplar;
11. Copie legalizată de pe certificatul de obţinere a definitivării în învăţământ -1 exemplar;
12. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul de obţinere a definitivării în
învăţământ -1 exemplar;
13. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat; ( model-Anexa 6) -2 exemplare;
14. Dovada privind calificativele anuale obţinute în ultimii 2 ani şcolari, ( model-Anexa 7) -2 exemplare;
15. Dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii patru ani scolari – dacă acestea
nu au avut loc şcoala va elibera un document care să precizeze explicit acest lucru. 2 exemplare
16. Copia procesului verbal al inspecţiei curente IC1 efectuate înainte de înscriere, certificată pentru
conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, de către conducerea şcolii-1 exemplar.
17. Pentru disciplina religie – binecuvantare pentru înscriere la gradul didactic II.
18. Pentru cadrele didactice care funcţionează în instituţii de învăţământ particulare, se ataşează la dosar
copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe autorizaţia de funcţionare a unităţii şcolare unde
este angajat. ) -1 exemplar;
DOCUMENTELE conţinute de dosarul pentru lectorii universitari/şefi de lucrări, care au avut funcţia
de bază în învăţământul superior şi o vechime la catedră de cel puţin 6 ani, la încadrarea în învăţământul
preuniversitar
a) cerere de înscriere;
b) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;
c) diploma de studii în copie legalizată, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
d) copie legalizată după certificatul de naştere;
e) copie legalizată după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; în caz de divorţ sau
recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens.
f) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.68 din Legea
învăţământului 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) document din care să rezulte încadrarea candidatului ca lector universitar/şef de lucrări în
învăţământul superior cel puţin şase ani;
h) document din care să rezulte încadrarea cu funcţia de bază în învăţământul preuniversitar;
i) document din care să rezulte calificativele obţinute la aprecierile anuale în ultimii patru ani;
j) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ în care este încadrat;
k) procesul verbal de efectuare a inspecţiei speciale, certificat conform cu originalul de directorul
unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat inspecţia;

3. DOCUMENTELE conţinute de dosarul cadrelor didactice repatriate din Republica Moldova care au
fost încadrate în sistemul naţional de învăţământ din România, cărora li s-au atestat diplomele prin ordin
al ministrului, care au obţinut în învăţământul din Republica Moldova certificat de gradul didactic I şi care
doresc recunoaşterea gradului didactic II
a) cerere/adresă;
b) copie legalizată de pe certificatul de gradul I obţinut în sistemul de învăţământ din Republica
Moldova;
c) copie legalizată de pe atestatul diplomei de licenţă;
d) document din care să rezulte încadrarea în sistemul de învăţământ din România;
e) copie legalizată după certificatul de naştere;
f) copie legalizată după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; în caz de divorţ sau
recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens
III. Examenul de obtinere a gradului didactic I
1. Declaraţie (Anexa 12)
2. Cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominaliza
instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul; (Anexa 2),
3. Fişa de înscriere tip, completată , confirmată de conducerea şcolii Anexa 1_3) -2 exemplare;
4. Copie legalizată de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
5. Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul de naştere-1 exemplar;
6.Copie xerox autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul căsătorie (numai unde este cazul)
-2 exemplare;
7.Copii, legalizate, de pe diploma de studii, foaie matricolă; (pentru învăţătorii absolvenţi de liceu
pedagogic - copii legalizate, de pe diploma şi atestatul profesional)-1 exemplar;
8.Copii xerox, autentificate “conform cu originalul”, de pe diploma de studii, foaie matricolă;
(pentru învăţătorii absolvenţi de liceu pedagogic - copii xerox, legalizate, de pe diploma şi atestatul
profesional) -1 exemplar;
9. Copie legalizată după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D acreditat şi foaia matricolă anexă a
acestuia (pentru maiştrii instructori şi absolvenţii din 2004) -1 exemplar;
10. Copie xerox autentificată “conform cu originalul”, după certificatul de absolvire a unui D.P.P.D
acreditat şi foaia matricolă anexă a acestuia (pentru maiştrii instructori şi absolvenţii din 2004)-1
exemplar;
11. Copie autentificată “conform cu originalul” de pe certificatul de acordare a gradului didactic II - 2
exemplare;
12. Document din care să rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii doi ani şcolari
(model-Anexa 7 ) - 2 exemplare;
13. Document din care să rezulte calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii patru ani şcolari –
dacă acestea nu au avut loc şcoala va elibera un document care să precizeze explicit acest lucru. 2
exemplare,
14. Copia procesului verbal al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru
conformitate cu originalul, pe fiecare pagină, de către conducerea şcolii- 1 exemplar,
15. Recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat ( model-Anexa 6) - 2 exemplare,
16. Memoriul de activitate profesională, avizat de conducătorul unităţii şcolare în care candidatul este
încadrat. 2 exemplare,
17. Pentru disciplina religie – binecuvantare pentru înscriere la gradul didactic II.
18. Pentru cadrele didactice care funcţionează în instituţii de învăţământ particulare, se ataşează la dosar
copie autentificată “conform cu originalul” de pe autorizaţia de funcţionare a unităţii şcolare unde este
angajat. ) -1 exemplar;