Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de învăţământ: SCOALA “GH.

POPOVICI” LOZNA Avizat


Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice ,
Nr de ore/an: 34 Director
Clasa: a V-a

Profesor: GHERASIM ELENA CLAUDIA Avizat,

Comisie metodica
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3590 din 05.04.2016

Programa aprobata prin OMENCS: Nr. 3393 din 28.02.2017

Planificare calendaristică
An școlar 2018- 2019

Unitatea de Competențe specifice Domenii de conținut Conținuturi Număr Săptămâ Produsul/lucrarea de


învățare de ore na realizat/aplicația practică
alocat (exemple)
I. Alimente 1.2 Identificarea unor date, 1. Alimentația Dezvoltare durabilă
și produse mărimi, relații, procese și omului și – Nevoia de hrană – Aplicațiile practice 1 și 2 de la
alimentare fenomene specifice satisfacerea nevoii – Alimente de origine pagina 13
matematicii și științelor în de hrană minerală – Proiectul „Colectarea uleiului
realizarea unui produs – Alimente de origine 1 S1 uzat” de la pagina 14
1.3 Analizarea produselor pe vegetală 2 S2, S3 – Aplicațiile practice 1 și 2 de la
baza unor criterii stabilite de – Alimente de origine 1 S4 pagina 18
comun acord animală – Studiul de caz de la pagina 19
2.2 Selectarea produselor și  Autoevaluare – Aplicația practică 3 de la pagina
a tehnologiilor din 25
perspectiva păstrării calității --Fișa de autoevaluare de la
mediului și a sănătății pagina 20
3.2 Manifestarea abilității de
a lucra individual și în echipe
pentru rezolvarea unor
probleme
2. Calitatea Calitate, economie, – Studiile de caz de la pagina 23
produselor antreprenoriat – Analizarea produselor alimentare
alimentare – Proprietăți 1 S5 în funcție de proprietățile
organoleptice 1 S6 organoleptice –aplicațiile practice
– Valoarea nutritivă și de la pagina 24
energetică – Calcularea valorii nutritive și a
valorii energetice a alimentelor pe
Design bază de pe tabele si etichete ale
Elemente de desen ambalajelor – exercițiile 1și 2 de la
geometric aplicate la pagina 25; exercițiul 3 de la pagina
realizarea ambalajelor 2 S7, S8 31
produselor alimentare – Proiectul „Ambalaj pentru produs
alimentar” de la pagina 28
– Portofoliul „Edu Teh” – aplicațiile
practice de la pagina 30
 Recapitulare 1 S9 – Aplicații recapitulative de la
 Evaluare 1 S10 pagina 31
– Testul de evaluare de la pagina
32
II. 1.1 Executarea unor 1. Cultivarea Dezvoltare durabilă
Tehnologii produse/lucrări creative plantelor Factori de mediu care – Proiectul „Ghiveciul cu plante
de cultivare simple pe baza unei fișe influențează cultivarea 1 S11 aromatice” de la pagina 39
a plantelor tehnologice date, selectând plantelor
și de materiile prime, materialele, Tehnologii – Determinarea necesarului de
creștere a unelte/ustensile/dispozitive/a Procese tehnologice semințe, de răsaduri/puieți la
animalelor parate adecvate simple de cultivare a 2 S12, S13 înființarea unei culturi – exercițiul 1
1.2 Identificarea unor date, plantelor de la pagina 39
mărimi, relații, procese și – Activități de colectare selectivă și
fenomene specifice Design reciclare a deșeurilor menajere
matematicii și științelor în Elemente de desen 1 S14 pentru stabilirea soluțiilor de
realizarea unui produs geometric aplicate la protejare a mediului la nivel
1.3 Analizarea produselor pe elemente de peisagistică individual și local –proiectul
baza unor criterii stabilite de și aranjamente florale „Școala Eco. Implică-te și tu!” de la
comun acord pagina 41
2.1 Argumentarea utilizării Calitate, economie, – Aplicațiile practice 2 și 3 de la
normelor de igienă, a antreprenoriat pagina 42
măsurilor de sănătate și Norme specifice de
securitate în muncă, de securitate și sănătate în
prevenire și stingere a muncă la cultivarea 1 S15
– Vizite de explorare la agenți
incendiilor, specifice plantelor economici de profil (fermă de
condițiilor reale de muncă legume, seră de legume sau flori,
2.2 Selectarea produselor și Activități/ocupații/mese livadă) în scopul identificării
rii
a tehnologiilor din Activități și ocupații echipamentului, activităților,
perspectiva păstrării calității specifice din domeniul condițiilor de lucru, urmate de
mediului și a sănătății cultivării plantelor dezbateri și argumentări privind
3.1 Identificarea unor modele necesitatea respectării măsurilor
de profesioniști în domeniile de securitate și sănătate în muncă
explorate – studiul de caz de la pagina 41
3.2 Manifestarea abilității de
a lucra individual și în echipe 2. Creșterea Dezvoltare durabilă
pentru rezolvarea unor animalelor Factori de mediu care
probleme domestice influențează creșterea – Asocierea factorilor de mediu cu
 Autoevaluare animalelor 2 S16, S17 animalele specifice zonelor
Tehnologii geografice
Elemente de tehnologia – exercițiul „Lucrați în perechi” de
creșterii animalelor la pagina 46
domestice (hrănirea și
îngrijirea lor) – Stabilirea rației de hrană pentru
Calitate, economie, diferite specii de animale
antreprenoriat domestice – exercițiul 1 de la
Norme de igienă în pagina 46
creșterea animalelor
domestice
Activități/ocupații/mese
rii
Activități și ocupații din – Fișa de autoevaluare de la
domeniul creșterii pagina 47
animalelor

3. Producția agricolă Dezvoltare durabilă


– Producția și etichetarea
produselor ecologice și
rolul acestora în 2 S18, S19 – Vizite de explorare la agenți
asigurarea sănătății economici de profil (ferme de
– Factori de mediu care creștere a animalelor convențional
influențează depozitarea și ecologic) în scopul comparării,
și transportul produselor prin dezbatere, a calității
alimentare produselor alimentare obținute –
Calitate, economie, studiile de caz 1 și 2 de la pagina
antreprenoriat 51
– Valorificarea producției
vegetale și animaliere – Studiul de caz de la pagina 51
– Promovarea
producției
vegetale și
animaliere

Tehnologii
4. Creșterea Elemente de tehnologia
animalelor de creșterii animalelor de
companie companie (hrănirea și 1 S20 – Proiectul „Îngrijirea animalului de
îngrijirea lor) companie” de la pagina 54
Calitate, economie,
antreprenoriat
Norme de igienă în
creșterea animalelor de
companie
 Recapitulare 1 S21
• Evaluare 1 S22
III. 1.1 Executarea unor 1. Tehnologii de Tehnologii
Prepararea produse/lucrări creative preparare a hranei – Bucătăria și dotarea
și servirea simple pe baza unei fișe acesteia 1 S23 – Proiectul „Salată din castraveți
alimentelor tehnologice date, selectând cu roșii” de la pagina 63
materiile prime, materialele, • Autoevaluare – Factori de confort în 1 S24 – Proiectul „Salată de căpșuni!” de
unelte/ustensile/dispozitive/a bucătărie la pagina 63
parate adecvate 3 S25, S26, – Proiectul „Sendvișuri hazlii”
– Prepararea hranei S27 de la pagina 64
1.2 Identificarea unor date, – Proiectul „Tartine asortate”
mărimi, relații, procese și de la pagina 64
fenomene specifice 1 S28 – Proiectul „Compot de vișine” de
matematicii și științelor în – Conservarea la pagina 71
realizarea unui produs alimentelor
1 S29 – Componente ale portofoliului
1.3 Analizarea produselor pe Calitate, economie, „Edu Teh” de la paginile 70, 76, 86
baza unor criterii stabilite de antreprenoriat
comun acord – Norme de igienă la
prepararea hranei – Vizită la un târg de produse
2.1 Argumentarea utilizării – Norme specifice de alimentare sau la o miniexpoziție
normelor de igienă, a securitate și sănătate în cu produse și analizarea lor prin
măsurilor de sănătate și muncă 1 S30 degustare pentru a aprecia
securitate în muncă, de Dezvoltare durabilă calitatea acestora – pagina 70
prevenire și stingere a Factori de mediu care
incendiilor, specifice influențează prelucrarea – Realizarea unui pliant de
condițiilor reale de muncă produselor alimentare promovare a produselor
tradiționale preparate în echipe –
2.2 Selectarea produselor și Tehnologii activitatea practică 1 de la pagina
a tehnologiilor din Tehnologii tradiționale și 70
perspectiva păstrării calității moderne de preparare a
mediului și a sănătății alimentelor – Fișa de autoevaluare de la
pagina 70
3.1 Identificarea unor modele
de profesioniști în domeniile
explorate 2.Alimentația Dezvoltare durabilă
echilibrată – Alcătuirea meniurilor. – Realizarea activității practice
3.2 Manifestarea abilității de Criterii de întocmire a 2 S31, S32 „Legea clasei înseamnă sănătatea
a lucra individual și în echipe meniurilor noastră” de la pagina 76
pentru rezolvarea unor – Obiceiuri alimentare ale
probleme elevilor
 Recapitulare 1 S33
• Evaluare

Unitatea de învăţământ: SCOALA “GH. POPOVICI” LOZNA Avizat,


Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice Director
Nr de ore/an: 34
Clasa: a V-a
Profesor: GHERASIM ELENA CLAUDIA Avizat,
Comisia

Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 3590 din Metodica


05.04.2016

Programa aprobata prin OMENCS: Nr. 3393 din 28.02.2017

Proiectul unității de învățare

Unitatea I: ALIMENTE ȘI PRODUSE ALIMENTARE


Durata: 10 ore
Săptămâni: S1–S10
Tema Domenii de Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Ob
conținut/ ser
conținuturi vații
1.Alimentați Dezvoltare Evaluare inițială – test de evaluare  Probă scrisă sau probă orală
a omului și durabilă
satisfacerea – Nevoia de – discuții pe baza imaginii – manual (pag. 8) sau  Observarea sistematică a activității
nevoii de hrană piramidei nevoilor prezentare Power Point elevilor S1
hrană – Alimente de 1.2 Identificarea unor date, cu piramida nevoilor (a  Întrebări orale (exemple):
origine mărimi, relații, procese și lui A. Maslow) – Care sunt nevoile situate la baza
minerală fenomene specifice piramidei?
matematicii și științelor în – ambalaje ale – Ce sunt alimentele?
realizarea unui produs – discuții dirijate pentru diferitelor sortimente de – Care este rolul nutrienților?
identificarea tipurilor și apă carbogazoasă – Ce asemănări și deosebiri sunt
1.3 Analizarea produselor sortimentelor de alimente – mostre ale unor între apa potabilă de la rețea și
pe baza unor criterii de origine minerală sortimente de sare de cea de la un izvor de apă
stabilite de comun acord bucătărie minerală?

2.2 Selectarea produselor – organizarea


și a tehnologiilor din activităților individual și
perspectiva păstrării în echipe
calității mediului și a
sănătății

3.2 Manifestarea abilității – discuții dirijate pentru a -tipuri diferite de fructe  Întrebări orale:
de a lucra individual și în descoperi criteriile de și legume proaspete – Ce fructe fac parte din grupa
Dezvoltare echipe pentru rezolvarea clasificare a fructelor și celor sâmburoase?
durabilă legumelor Caracterizați-le!
unor probleme – exerciții de identificare – Care este substanța nutritivă S2, S3
Alimente de și grupare a fructelor și care îmbunătățește vederea și în
origine legumelor, conform ce legumă se găsește?
vegetală criteriilor stabilite – Întrebările 4–10 de la pagina 13

– descoperirea prin
brainstorming a – legume și fructe  Aplicațiile practice 1 și 2 de la
diferențelor dintre diferite proaspete, cereale pagina 13 din manual
tipuri de alimente – mostre de ulei, zahăr,
(consumate în stare făină, mălai
neprelucrată și prelucrată) – alimente și produse
– analiza unor alimente și alimentare de origine
produse alimentare de vegetală
origine vegetală utilizate
în gospodărie

– activități de colectare – ulei uzat  Proiectul „Colectarea uleiului


selective, în vederea uzat” de la pagina 14 din manual
reciclării deșeurilor  Fișa de documentare de la pagina
menajere pentru stabilirea – organizarea 12 din manual
soluțiilor de protejare a activităților individual,  Fișa pentru activitatea personală
mediului la nivel individual în perechi și în echipe de la pagina 15
și local

Dezvoltare – exerciții de diferențiere – alimente și produse  Întrebările 1–10 de la pagina 18


durabilă a originii alimentelor alimentare de origine  Aplicațiile practice 1 și 2 de la
– analiza unor alimente și animală pagina 18 din manual S4
Alimente de produse alimentare de – organizarea  Studiul de caz de la pagina 19
origine origine animală utilizate în activităților individual și din manual
animală gospodărie în echipe
– exerciții de identificare
și citire a informațiilor
Autoeva- înscrise pe ouă  Fișa de autoevaluare de la
luare pagina 20 din manual
2. Calitatea Calitate, – exerciții de analizare a – alimente și produse  Întrebările 1–3 de la pagina 24
produselor economie, produselor alimentare în alimentare, în stare  Aplicațiile practice 1 și 2 de la
alimentare antrepreno- 1.2 Identificarea unor date, funcție de nevoile pe care proaspătă sau pagina 24 din manual
riat mărimi, relații, procese și le satisfac (proprietăți prelucrate, cu  Studiile de caz 1 și 2 de la pagina
Proprietăți fenomene specifice organoleptice) proprietăți 23 din manual S5
organoleptice matematicii și științelor în organoleptice diferite
realizarea unui produs
– studii de caz privind
1.3 Analizarea produselor riscurile pentru sănătate – organizarea
pe baza unor criterii în cazul consumării unor activităților individual și
stabilite de comun acord produse alterate sau în echipe
expirate
2.2 Selectarea produselor
Calitate, și a tehnologiilor din – exerciții de calculare cu – ambalaje ale
economie, perspectiva păstrării aproximație a valorii produselor alimentare  Întrebările 4–10 de la pagina 24
antrepreno- calității mediului și a energetice și nutritive a – tabele cu valorile  Aplicațiile practice 1, 2 și 3 de la S6
riat sănătății alimentelor pe bază de medii ale substanțelor pagina 25 din manual
Valoarea tabele, etichete, ambalaje nutritive existente în
nutritivă și – observarea pe diferite unele alimente
valoarea 3.2 Manifestarea abilității perioade de timp a nevoii
energetică de a lucra individual și în de alimente pentru
echipe pentru rezolvarea familiile elevilor –
unor probleme reprezentări grafice
Design – aplicații practice de – instrumente pentru
Elemente de măsurare a perimetrelor, desenat  Întrebările 1–10 de la pagina 29
desen determinarea ariilor, – foaie de caiet cu  Portofoliul „Edu Teh” – aplicațiile
geometric construcția unor figuri pătrățele practice 1 și 2 de la pagina 30 din S7, S8
aplicate la geometrice, reprezentare – organizarea manual
realizarea prin desen a unor activităților individual
ambalajelor configurații geometrice
produselor (drepte paralele, drepte
alimentare perpendiculare, unghiuri – hârtie, carton, creion,
de măsură dată etc.) lipici, foarfece, culori
– confecționarea de  Proiectul „Ambalaj pentru produs
ambalaje pentru un alimentar” de la pagina 28 din
produs alimentar pentru manual
copii
Recapitulare  Aplicații recapitulative de la
pagina 31 din manual S9
Evaluare  Testul de evaluare de la pagina
32 din manual S10

Proiectul unității de învățare


Unitatea II: TEHNOLOGII DE CULTIVARE A PLANTELOR ȘI DE CREȘTERE A ANIMALELOR
Durata: 12 ore
Săptămâni: S11–S22

Tema Domenii de Competențe Resurse Evaluare Obser


conținut/ specifice Activități de învățare vații
conținuturi
1. Cultivarea Dezvoltare 1.1 Executarea unor – activitate practică de – reviste, pliante,  Întrebările 1–6 de la pagina 39
plantelor durabilă produse/lucrări cultivare a plantelor de internet  Aplicațiile practice 1 și 2 de la S11
Factori de mediu creative simple pe apartament la școală, – organizarea pagina 39 din manual
care influențează baza unei fișe selectând și mânuind activităților
cultivarea plantelor tehnologice date, corect uneltele utilizate individual și în
selectând materiile – realizarea de povestiri echipe
prime, materialele, ilustrate privind procesul
Tehnologii unelte/ustensile/dispo- de creștere, îngrijire, – semințe de plantă
Procese zitive/aparate recoltare și valorificare a aromatică, ghiveci
tehnologice simple adecvate unor plante prin culegerea mai mare, ambalaje  Proiectul „Ghiveciul cu plante
de cultivare a 1.2 Identificarea unor de informații despre de iaurt, smântână aromatice” de la pagina 39 din
plantelor date, mărimi, relații, procese, mașini și utilaje etc., pământ de manual
procese și fenomene specifice tehnologiilor grădină sau de flori
Calitate, specifice matematicii agricole din diferite surse mărunțit, S12,
economie, și științelor în (reviste, pliante, internet unelte specifice, S13
antreprenoriat realizarea unui produs etc.) mănuși de protecție
Norme specifice 1.3 Analizarea – exerciții de determinare
de securitate și produselor pe baza a necesarului de semințe, – ladă din lemn,  Proiectul „Școala Eco. Implică-te
sănătate în muncă unor criterii stabilite de de răsaduri/puieți/butași la lopată, saci din și tu!” de la pagina 41 din manual
la cultivarea comun acord înființarea culturilor material plastic,
plantelor 2.1 Argumentarea – exerciții de identificare mănuși de lucru
utilizării normelor de de procese, fenomene – organizarea
igienă, a măsurilor de simple specifice științelor activităților în
sănătate și securitate la cultivarea plantelor – echipe
în muncă, de influența factorilor de
prevenire și stingere a mediu la semănat,
incendiilor, specifice plantat, lucrări de îngrijire,
condițiilor reale de recoltare
muncă
Activități/ocupați 2.2 Selectarea – activități de colectare – organizarea  Studiul de caz „Actuali și viitori
i/meserii produselor și a selective, în vederea activităților în profesioniști” de la pagina 41 din S14
Activități și tehnologiilor din reciclării deșeurilor echipe manual
ocupații specifice perspectiva păstrării menajere pentru stabilirea
din domeniul calității mediului și a soluțiilor de protejare a
cultivării plantelor sănătății mediului la nivel individual
3.1 Identificarea unor și local
modele de
Design profesioniști în – aplicații practice de – instrumente  Întrebările orale de la pagina 37
Elemente de domeniile explorate măsurare a perimetrelor, pentru desenat din manual sau alte exemple
desen geometric 3.2 Manifestarea de construcție a unor – foaie de caiet cu asemănătoare S15
aplicate la abilității de a lucra figuri geometrice, de pătrățele  Aplicația practică 1 de la pagina
elemente de individual și în echipe reprezentare prin desen a – organizarea 39 din manual
peisagistică și pentru rezolvarea unor unor configurații activităților
aranjamente probleme geometrice (drepte individual
florale paralele, drepte
perpendiculare, unghiuri  Fișa pentru activitatea personală
de măsură dată etc.) de la pagina 42 din manual
2. Creșterea Dezvoltare – exerciții de identificare  Întrebările orale de la pagina 46
animalelor durabilă de procese, fenomene din manual
domestice Factori de mediu simple la creșterea
care influențează animalelor – asocierea
creșterea factorilor de mediu cu
animalelor animalele specifice – organizarea
1.2 Identificarea unor zonelor geografice activităților  Aplicațiile practice 1 și 2 de la S16,
Tehnologii date, mărimi, relații, individual și în pagina 46 din manual S17
Elemente de procese și fenomene – exerciții de identificare echipe
tehnologia creșterii specifice matematicii de date, mărimi și relații
animalelor și științelor în matematice la hrănirea
domestice realizarea unui produs animalelor (stabilirea  Aplicația practică, realizată în
(hrănirea și 2.1 Argumentarea rației de hrană pentru perechi, de la pagina 46 din
îngrijirea lor) utilizării normelor de diferite specii de animale manual
igienă, a măsurilor de domestice)
Calitate, sănătate și securitate
economie, în muncă, de -exerciții de asociere a – reviste de
antreprenoriat prevenire și stingere a animalelor domestice cu specialitate, internet
Norme de igienă în incendiilor, specifice factorii de mediu în care
creșterea condițiilor reale de trăiesc, cu tipul de hrană
animalelor muncă specific
domestice
3.1 Identificarea unor – realizarea unei povestiri
Activități/ocupați modele de ilustrate privind normele – discuții cu
i/meserii profesioniști în de igienă și măsurile specialiști din
Activități și domeniile explorate de sănătate și securitate domeniul zootehnic
ocupații din 3.2 Manifestarea în muncă ce trebuie  Fișa de autoevaluare de la pagina
domeniul creșterii abilității de a lucra respectate la hrănirea și 47 din manual
animalelor individual și în echipe îngrijirea unei specii de
pentru rezolvarea unor animale domestice
Autoevaluare probleme

3. Producția Dezvoltare – vizite la o fermă de – produse


agricolă durabilă creștere convențională și alimentare
– Producția și la una de creștere ecologice  Întrebările orale 1–10 de la
etichetarea 2.2 Selectarea ecologică a animalelor pagina 51 din manual
produselor produselor și a – ambalaje ale
ecologice și rolul tehnologiilor din – realizarea unor produselor
acestora în perspectiva păstrării experimente privind alimentare
asigurarea calității mediului și a perisabilitatea alimentelor ecologice  Studiile de caz 1 și 2 de la pagina S18,
sănătății sănătății prin depozitarea acestora 51 din manual S19
– Factori de mediu în condiții variate de – organizarea
care influențează 3.1 Identificarea unor mediu (temperatură, activităților
depozitarea și modele de umiditate) și determinarea individual și în
transportul profesioniști în riscurilor pentru sănătate echipe  Studiu de caz privind influența
produselor domeniile explorate în cazul consumării unor condițiilor de depozitare a
alimentare produse expirate – pliante, reviste, alimentelor asupra calității lor și
3.2 Manifestarea internet sănătății omului de la pagina 51
Calitate, abilității de a lucra – exerciții de selectare a din manual
economie, individual și în echipe produselor ecologice și de
antreprenoriat pentru rezolvarea unor interpretare a etichetelor  Fișa de documentare de la
– Valorificarea probleme de pe ambalajul acestor pagina 50 din manual
producției vegetale produse
și animaliere
– Promovarea
producției vegetale
și animaliere

4. Creșterea Tehnologii 2.1 Argumentarea – activități practice de – animale de  Întrebările orale de la pagina 54
animalelor Elemente de utilizării normelor de îngrijire a animalelor de companie din manual
de companie tehnologia creșterii igienă, a măsurilor de companie – adăposturi pentru
animalelor de sănătate și securitate – vizionarea de filme animale de
companie în muncă, de documentare/didactice, companie, hrană,  Proiectul „Îngrijirea animalului de
(hrănirea și prevenire și stingere a culegerea de informații materiale de companie” de la pagina 54 din S20
îngrijirea lor) incendiilor, specifice din reviste de specialitate, îngrijire manual
Calitate, condițiilor reale de de pe internet, din – organizarea
economie, muncă cabinete veterinare activităților
antreprenoriat 3.1 Identificarea unor privind aplicarea normelor individual și în
Norme de igienă în modele de de igienă care trebuie echipe
creșterea profesioniști în respectate la creșterea și
animalelor de domeniile explorate îngrijirea animalelor de
companie 3.2 Manifestarea companie
abilității de a lucra
individual și în echipe
pentru rezolvarea unor
probleme

Recapitulare  Aplicații recapitulative de la S21


pagina 55 din manual

Evaluare  Testul de evaluare de la pagina S22


56 din manual

Proiectul unității de învățare


Unitatea III: PREPARAREA ȘI SERVIREA ALIMENTELOR
Durata: 13 ore
Săptămâni: S23–S35

Tema Domenii de Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Obser


conținut/ vații
conținuturi
1. Tehnologii Tehnologii 1.1 Executarea unor produse/lucrări – exerciții practice de asociere a – ustensile
de preparare Bucătăria și creative simple pe baza unei fișe categoriilor de componente din de bucătărie
a hranei dotarea acesteia tehnologice date, selectând dotarea bucătăriei cu elemente  Întrebările 1–4 de la S23
materiile prime, materialele, corespunzătoare pagina 62
Tehnologii unelte/ustensile/dispozitive/aparate – discuții dirijate pe baza – reviste de  Aplicația practică 1
Factori de adecvate imaginilor care vizează confortul specialitate, de la pagina 62 din
confort în 1.2 Identificarea unor date, mărimi, în bucătărie pliante, manual S24
bucătărie relații, procese și fenomene internet,
specifice matematicii și științelor în prezentări
realizarea unui produs PPT
Tehnologii 1.3 Analizarea produselor pe baza – activități practice individuale sau – ustensile,
Prepararea unor criterii stabilite de comun de grup de realizare a unor aparate,  Întrebările 5–10 de
hranei acord preparate alimentare simple, dispozitive, la pagina 62
2.1 Argumentarea utilizării normelor specifice zonei geografice, vase de
de igienă, a măsurilor de sănătate respectând succesiunea bucătărie  Proiectul „Salată din S25,
și securitate în muncă, de prevenire operațiilor prevăzute în rețeta de castraveți cu roșii”
și stingere a incendiilor, specifice preparare, cu identificarea, – ingrediente de la pagina 63 din
condițiilor reale de muncă selectarea și mânuirea corectă a conform manual
2.2 Selectarea produselor și a vaselor, ustensilelor, aparatelor rețetei de
tehnologiilor din perspectiva utilizate în prepararea alimentelor preparare  Proiectul „Salată de
păstrării calității mediului și a – pregătirea ingredientelor unui căpșuni” de la
sănătății preparat alimentar: cântărirea, – echipament pagina 63 din
3.1 Identificarea unor modele de măsurarea, aproximarea, de lucru manual S26,
profesioniști în domeniile explorate amestecarea/combinarea de
diferite materii prime sau – manual,  Proiectul „Sendvișuri
3.2 Manifestarea abilității de a lucra
materiale, respectând rețeta din cărți de hazlii” de la pagina
individual și în echipe pentru
cărți de bucate/reviste de bucate, 64 din manual
rezolvarea unor probleme
specialitate internet
 Proiectul „Tartine
– vizionarea de filme – ustensile, asortate” de la
documentare/didactice privind aparate, pagina 64 din
aplicarea regulilor de igienă dispozitive, manual S27
(igiena personală, igiena vase de
echipamentului, igiena locului de bucătărie  Activitatea practică
muncă), în timpul preparării (în perechi) de la
alimentelor – ingrediente pagina 70 din
– realizarea unui poster cu titlul conform manual
„Călătoria bobului de rețetei de
strugure”, în care să se prezinte preparare
etapele parcurse de la înființarea
culturii și până la obținerea unui – organizarea
preparat activităților
Tehnologii – activități practice individuale sau individual și  Întrebările 1–6 de la
Conservarea de grup de realizare a unor în echipe pagina 70
alimentelor preparate alimentare simple prin  Proiectul „Compot S28
conservare de vișine” de la
pagina 71 din
manual
Calitate, – realizarea de către elevi a unei  Întrebările 7–10 de
economie, miniexpoziții cu produse la pagina 70
antreprenoriat tradiționale specifice zonei  Activitatea practică 1 S29
– Norme de de la pagina 70 din
igienă la manual
prepararea
hranei
– Norme
specifice de
securitate și
sănătate în
muncă
Dezvoltare – vizită la un târg de produse  Activitatea practică
durabilă alimentare tradiționale și (lucrează singur) de la S30
Factori de mediu analizarea caracteristicilor pagina 70 din manual
care influențează organoleptice ale unor
prelucrarea produse  Fișa de documentare
produselor de la pagina 69 din
alimentare manual

Tehnologii
Tehnologii
tradiționale și
moderne de
preparare a  Fișa de autoevaluare
alimentelor de la pagina 72 din
manual
Autoevaluare
2. Dezvoltare 1.3 Analizarea produselor pe baza – întocmirea unui meniu pentru un – manual,  Întrebările 1-10 de la
Alimentația durabilă unor criterii stabilite de comun elev pentru o perioadă de o zi/o foaie de flip- pagina 76
echilibrată – Alcătuirea acord săptămână, respectând principiile chart,  Activitățile practice 1,2
meniurilor. 2.1 Argumentarea utilizării normelor unei alimentații sănătoase și markere, și 3 de la pagina 76 S31,
Criterii de de igienă, a măsurilor de sănătate echilibrate post-it-uri, din manual
întocmire a și securitate în muncă, de prevenire coli format  Activitatea LEGEA
meniurilor și stingere a incendiilor, specifice – întocmirea coșului alimentar A4 CLASEI înseamnă S32
condițiilor reale de muncă zilnic, selectând și evaluând SĂNĂTATEA
– Obiceiuri 2.2 Selectarea produselor și a produsele alimentare pe baza NOASTRĂ de la
alimentare ale tehnologiilor din perspectiva unor criterii: origine (minerală, – organizarea pagina 76 din manual
elevilor păstrării calității mediului și a vegetală și animală), tehnologie activităților  Activitatea practică
sănătății de obținere/prelucrare individual și (lucrați în perechi) de
3.2 Manifestarea abilității de a lucra (tradițională, ecologică, în echipe la pagina 77 din
individual și în echipe pentru industrializată), valoarea nutritivă manual
rezolvarea unor probleme și energetică de păstrare  Fișă pentru activitatea
personală de la
pagina 78 din manual
Calitate, 1.2 Identificarea unor date, mărimi, – redactarea unor sesizări către – reviste de  Întrebările 1–5 de la
economie, relații, procese și fenomene Autoritatea Națională pentru specialitate, pagina 85
antreprenoriat specifice matematicii și științelor în Protecția Consumatorilor pentru pliante,
-Calitatea realizarea unui produs sesizarea unor aspecte referitoare internet,  Activitatea practică S33
produselor și a 1.3 Analizarea produselor pe baza la calitatea unui produs prezentări („Lucrați în perechi”)
serviciilor din unor criterii stabilite de comun PPT de la pagina 85 din
alimentație acord manual
3. Produse 2.1 Argumentarea utilizării normelor
alimentare și -Protecția de igienă, a măsurilor de sănătate
servicii din consumatorului și securitate în muncă, de prevenire
alimentație și stingere a incendiilor, specifice
condițiilor reale de muncă

-Valorificarea și 3.1 Identificarea unor modele de


promovarea profesioniști în domeniile explorate
produselor – produse
alimentare 3.2 Manifestarea abilității de a lucra pentru
Design individual și în echipe pentru – exerciții de aranjare și decorare decorarea  Activitățile practice 1,2
Elemente de rezolvarea unor probleme a mesei și a platourilor, pentru un mesei la și 3 („Lucrează
desen geometric eveniment festiv/prânz/ mic dejun diferite ocazii singur”) de la pagina
aplicate la – elemente de desen geometric 86 din manual S34
aranjarea și – activități practice de decorare, – farfurii,
decorarea mesei pahare,  Activitatea practică 1
aranjare și servire a mesei pentru
tacâmuri
diferite ocazii, pe baza culegerii și de la pagina 85 din
Tehnologii interpretării de informații din manual
Servirea mesei – organizarea
diferite surse (reviste, pliante,
activităților
internet etc.), vizionarea de filme  Activitatea practică
Activități/ocu- individual și
documentare și evaluarea („Lucrați în echipe”)
pații/meserii în echipe
reciprocă, respectând regulile de la pagina 86 din
Activități și specifice activităților, aspecte manual
ocupații din estetice, atitudini
domeniul – vizită la o patiserie pentru  Fișa de documentare
preparării și identificarea activităților de la pagina 84 din
servirii desfășurate, a condițiilor de manual
alimentelor muncă, a atribuțiilor angajaților
din domeniu
Recapitulare  Aplicații S34
recapitulative de la
pagina 87 din
manual
Evaluare  Testul de evaluare
de la pagina 88 din
manual