Sunteți pe pagina 1din 9

Anul şcolar: 2018-2019 Vizat director,

Catedra de: Educatie tehnologica


Profesor: GHERASIM CLAUDIA
Clasa: a VII-a

Vizat responsabil comisie metodica,

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI


LA EDUCATIETEHNOLOGICA
MODULUL : MATERIALE ŞI TEHNOLOGII
SEMESTRUL I
Nr. Unităţi de Nr. de Obser
Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
crt învăţare ore vaţii
1 Materii prime şi  Prezentarea disciplinei
materiale Prezentarea disciplinei  Norme de sănătate şi securitate în Evalu
muncă la orele de ET, prevenirea şi are
1.1 Identificarea materiilor prime şi stingerea incendiilor. forma
materialelor în funcţie de proprietăţile  Materii prime şi materiale-generalităţi; tivă
S1
specifice ale acestora;  Materii prime şi materiale metalice:
S2
1.2 Identificarea efectelor tehnologiilor de provenienţă, clasificare, proprietăţi;
S3
obţinere a materiilor prime, a semifabricatelor  Materii prime şi materiale plastice: 6
S4
şi a produselor finite asupra mediului şi provenienţă, clasificare, proprietăţi;
S5
societăţii. Cauciucul: provenienţă, clasificare,
S6
proprietăţi;
Materii prime şi materiale din sticlă:
provenienţă, clasificare, proprietăţi;
 Recapitulare-evaluare.
2 Analiza de 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în  Analiza produselor din materiale Evalu
produs/gama de funcţie de calitate şi preţ; studiate: fişa de analiză. are
produse 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse S7 forma
2
diferite utilizând terminologia şi simbolurile S8 tivă
specifice domeniului.

3 Realizarea unui 2.1 Selectarea materiilor prime şi materialelor  Elemente de limbaj grafic; fişa S9 Studi
produs metalice, plastice, cauciuc şi sticlă pentru tehnologică- noţiuni generale; S10 ul
obţinerea produselor;  Operaţii de pregătire, prelucrare, S11 fişei
2.2 Executarea unor operaţii tehnologice de finisare din procesul tehnologic de S12 tehnol
pregătire, de prelucrare şi finisare pentru realizare a unui produs simplu; 5 .
S13
realizarea unui produs pe baza fişei  Realizarea unui produs din materialele
tehnologice; studiate;
 Recapitulare-evaluare

4 Evaluarea şi 1.2 Analizarea caracteristicilor produselor în  Evaluarea şi valorificarea produselor din Evalu
valorificarea funcţie de calitate şi preţ; materiale metalice, materiale plastice, are
produselor 3.1 Valorificarea informaţiilor culese din surse cauciuc, sticlă. forma
S14
Noi posibilitati diferite utilizând terminologia şi simbolurile tivă
2 S15
de utilizare si specifice domeniului.
decorare a
produselor

5 Activităţi şi 4.1 Analizarea relaţiilor dintre tipuri de  Activităţi şi meserii specifice realizării 2 Evalu
meserii specifice activităţi şi meserii specifice acestora. produselor din metal, plastic, cauciuc, S16 are
sticlă. S17 forma
tivă
6 Recapitulare Obţinerea şi valorificarea produselor din Evalu
Evaluare materiale metalice, plastice, cauciuc, sticlă are
semestriala 1 S18 sumat
iva
Anul şcolar: 2018-2019
Catedra de: Educatie tehnologica SEMESTRUL II
Profesor: GHERASIM ELENA CLAUDIA
Clasa: a VII-a

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A MATERIEI LA EDUCATIETEHNOLOGICA


MODULUL II: TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT

Nr. Unităţi de Nr.


Competenţe Conţinuturi Săpt Observaţii
crt învăţare ore
1 Sisteme de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport şi  Noţiuni generale. Structura
comunicaţii efectele lor asupra omului şi a mediului; sistemelor de comunicaţii şi Evaluare
1 S19
şi 1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua de transporturi. formativa
transporturi comunicaţii şi cea de transport.
2 Reţele de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport  Noţiuni generale;
comunicaţii şi efectele lor asupra omului şi a mediului;  Reţele de telecomunicaţii; S20
şi 1.3 să explice complementaritatea dintre reţeaua de  Reţele informatice; S21
telecomuni comunicaţii şi cea de transport;  Reţeaua de telefonie fixă; S22 Evaluare
caţii 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru  Reţeaua de telefonie mobilă; S23 formativă
5
realizarea unor aplicaţii;  Reţele radio şi de televiziune; S24
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică  Sistemul poştal.
comunicaţiilor şi transporturilor;
3.2. Să selecteze pentru uzul personal informaţii din diverse
surse referitoare la comunicaţii şi transporturi.
3 Reţele de 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport  Noţiuni generale-căi, noduri, S25
transport şi efectele lor asupra omului şi a mediului; terminale;
1.3 Să explice complementaritatea dintre reţeaua de  Reţele de transport terestru S26
comunicaţii şi cea de transport; (rutier, feroviar); Evaluare
4
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică a  Reţele de transport pe apă; S27 formativă
transporturilor;  Reţele de transport aerian.
3.2 Să selecteze pentru uzul personal informaţii din diverse S28
comunicaţiilor surse referitoare la comunicaţii şi transporturi.
4 Mijloace şi 1.1 Să identifice tipuri de reţele de comunicaţii şi transport  Transportul de persoane; Evaluare
S29
tehnologii şi efectele lor asupra omului şi a mediului;  Transportul de mărfuri. formativă
de realizare 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică
2
a comunicaţiilor şi transporturilor.
S30
transportul
ui
5 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru  Comunicaţii şi limbaj grafic în Realizarea de
Comunicaţi realizarea unor aplicaţii; transporturi. colaje,
i şi limbaj 3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică S31 reprezentarea
1
grafic în comunicaţiilor şi transporturilor. simbolurilor
transporturi grafice
specifice
6 Calitatea 2.1 Să utilizeze tehnologii moderne de comunicaţii pentru Calitatea serviciilor de Evaluare
serviciilor realizarea unor aplicaţii; comunicaţii şi transport. formativă
de S32
3.1 Să utilizeze simboluri şi terminologia specifică 1
comunicaţii comunicaţiilor şi transporturilor.
şi transport
7 Impactul 1.5. Să propună soluţii de protejare a mediului în condiţiile  Impactul dezvoltării Evaluare
dezvoltării transportului actual; comunicaţiilor şi transporturilor formativă
comunicaţii 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de serviciile asupra individului şi societăţii;
lor şi de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă.  Poluarea şi soluţiile de protejare
S33
transporturi a mediului. 1
lor asupra
individului,
mediului şi
societăţii
8 Recapitular 4.1. Să descrie oportunităţi profesionale legate de serviciile Tehnologii de comunicaţie şi Evaluare
S34
e, evaluare de comunicaţii şi transport existente şi de perspectivă. transport din jurul nostru. 1 sumativă
finală
Vizat şef catedră,
Anul şcolar: 2018 – 2019 prof.
Catedra de: educatie tehnologica
Profesor: GHERASIM ELENA CLAUDIA
Clasa: a VII-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA


Educaţie tehnologică
SEMESTRUL I
MODULUL:MATERIALE ŞI TEHNOLOGII
( materiale metalice, materiale plastice, cauciuc, sticlă)

Comp. Activităţi de Resurse


UI Detalieri de conţinut Săpt. Evaluare
specifice învăţare materiale
1. Materii  Prezentarea disciplinei; - -exerciţii de identificare şi de comparare a Mostre de
prime şi Norme de sănătate şi securitate diferitelor tipuri de materiale din mediul apropiat; S1 materiale Exercitiul
materiale în muncă la ore. -studiu de caz privind utilizările materialelor de S2 metalice, nr.3/pag8
 Materii prime şi materiale tip:metal, plastic, sticlă, cauciuc; S3 plastice, ex.nr.1,2,3/pag1
metalice: provenienţă, -demonstraţii privind proprietăţile materialelor cauciuc, sticlă, 2
clasificare, proprietăţi; studiate; S4 mostre de ex.1/pag18
 Materii prime şi materiale -demonstraţii privind proprietăţile materialelor S5 semifabricate Evaluare
plastice: provenienţă, clasificare, studiate; S6 albume, pag 19
proprietăţi; -exerciţii de identificare şi de selectare a publicaţii de
6 ore  Cauciucul: provenienţă, simbolurilor şi termenilor specifici domeniului, din specialitate,
clasificare, proprietăţi, texte, imagini, documente, dicţionare, enciclopedii cataloage de
caracteristici utilizări; tehnice; prezentare,
 Materii prime şi materiale -utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului reviste
din sticlă: provenienţă, grafic în realizarea (individual sau în grup) de
clasificare, proprietăţi; schiţe, desene, planuri, referate, miniproiecte,
 Recapitulare-evaluare. tabele, colaje sau materiale publicitare;
2. Analiza  Analiza produselor din 1.2 -analiza unor obiecte confecţionate din materiale S7 Reviste, pliante, Evaluare
de materiale studiate, fişa de 3.1 metalice, plastice, cauciuc, sticlă, existente în albume, colaje formativă, orală,
produs/ga analiză. mediul apropiat elevului; S8 cu imagini, fişe aprecierea
ma de -exerciţii de întocmire a unor fişe de analiză de de analiză, lucrărilor
produse produs; produse din practice
-utilizarea termenilor de specialitate şi a limbajului materialele Aprecierea fişei
grafic în realizarea (individual sau în grup) de studiate cu de analiză a
schiţe, desene, planuri, referate, miniproiecte, diferite produselor
2 ore tabele, colaje sau materiale publicitare; destinaţii
-utilizarea noilor tehnologii de informare şi
comunicare pentru a descrie produse: denumire,
elemente componente, mod de utilizare etc;
-exerciţii de aprofundare a textului (de pe
ambalaje, prospecte, documentaţie specifică) cu
ajutorul imaginilor şi a simbolurilor.

3.  Operaţii de pregătire, - exerciţii de citire şi utilizare a unei fişe S9 Materiale şi Evaluare


Realizarea prelucrare, finisare din 2.1 tehnologice realizată în prealabil de către profesor; S10 semifabricate, formativă, orală,
unui procesul tehnologic de 2.2 - exerciţii de ordonare logică a etapelor unui S11 trusa de unelte , aprecierea
produs realizare a unui produs proces tehnologic; schiţe, fişa lucrărilor
simplu din materiale - exerciţii de selectare şi mânuire corectă a S12 tehnologică practice
metalice instrumentelor de măsură a sculelor, a uneltelor a colaj cu
 Realizarea produselor din aparatelor simple etc.; imagini din
materiale plastice - execuţia practică a unor produse conform fişei S13 atelierele de
 Realizarea produselor din tehnologice; specialitate,
cauciuc - evaluarea şi valorificarea produselor prin albume,
 Realizarea produselor din expoziţii/ concursuri între grupe, clase, şcoli;
5 ore sticlă - exerciţii de utilizare a echipamentelor individuale
 Realizarea unui produs din de protecţie în vederea asigurării securităţii,
materialele studiate; sănătăţii în muncă şi de prevenire a incendiilor;
 Recapitulare-evaluare. - jocuri didactice.
4.  Evaluarea şi valorificarea
Evaluarea produselor din materiale -exerciţii de comunicare – descriere a unui produs Cataloage de
S14
şi metalice, plastice, cauciuc, sticlă. folosind corect terminologia; prezentare, Evaluare
valorificar 1.2 - analiza unor obiecte confecţionate din metal, colaje, produse formativă, prin
S15
ea 3.1 sticlă, cauciuc, plastic, existente în mediul apropiat realizate de verificare orală
produselor elevului. elevi, prospecte, şi practică
ambalaje
2 ore
5.  Activităţi şi meserii specifice - culegerea de informaţii referitoare la ocupaţiile S16 Monografii Evaluare
Activităţi din domeniul prelucrării specifice zonei utilizând diferite surse (inclusiv, profesionale, formativă, prin
şi meserii materialelor studiate . internetul); S17 fotografii, verificare orală,
specifice 4.1 - vizitarea unor agenţi economici din localitate, modele de CV- minieseuri
expoziţii; uri
- întocmirea unor fişe privind ocupaţiile oamenilor
2 ore din comunitatea locală.
6.RECAPI  „Obţinerea şi valorificarea S18 teste de Eval. sumativa
TULARE produselor din materiale evaluare
FINALĂ- metalice, plastice, cauciuc,
EVALUA sticlă”
RE
1 ore
Vizat şef catedră,
Anul şcolar: 2018 – 2019 prof.
Catedra de: Educatie tehnologica
Profesor: GHERASIM ELENA CLAUDIA
Clasa: a VII-a
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE LA
Educaţie tehnologică
SEMESTRUL II
TEHNOLOGII DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT
Comp. Activităţi de Resurse
UI Detalieri de conţinut Săpt. Evaluare
specifice învăţare materiale
1. Sisteme de  Noţiuni generale. 1.1 -studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele de S19 reviste de Evaluare
comunicaţii şi Structura sistemelor de 1.3 comunicaţii şi transport; specialitate, formativă, prin
transporturi comunicaţii şi -studiu de caz privind influenţa mijloacelor moderne pliante, verificare orală,
1 oră transporturi. de comunicaţii şi transport asupra calităţii vieţii; fotografii test de evaluare
2. Reţele de  Noţiuni generale 1.1. --studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele Reviste, Evaluare
comunicaţii Reţele de 1.3 de comunicaţii ; S20 pliante, formativă,
telecomunicaţii Reţele 2.1 -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării albume, colaje aprecierea
informatice; 3.1 reţelelor de comunicaţii în activităţile socio-umane; cu imagini, pieselor din
4 ore  Reţeaua de telefonie 3.2 - redactarea şi expedierea unui mesaj prin poştă; S21 CD-uri portofoliu
fixă; Reţeaua de - exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor Telefoane, Fisa de lucru
telefonie mobilă; specifice comunicaţiilor , din diferite enunţuri şi Calculator /pag.66,pag69stu
 Reţele radio şi de imagini prezentate; S22 diu de caz pag73,
televiziune Sistemul - operare cu diverse surse de informare. S23 test de
poştal. evaluare /pag81
3. Reţele de  Noţiuni generale: căi, 1.1 --studiu de caz pentru identificarea tipurilor de reţele lucram in echipe
transport noduri, terminale; 1.3 de comunicaţii şi transport; Albume -exercitiul
 Reţele de transport 3.1 - exerciţii de selectare a termenilor şi simbolurilor S24 Reviste de nr.1/pag.85
terestru (rutier, feroviar); 3.2 specifice comunicaţiilor şi transporturilor, din diferite specialitate nr.2/pag.89
 Reţele de transport pe enunţuri şi imagini prezentate; Pliante Evaluare
4 ore apă; -identificarea avantajelor şi dezavantajelor oferite de S25 Fotografii formativă, orală,
 Reţele de transport sistemele de şi transport. aprecierea
aerian. S26 pieselor din
Retele de transport prin S27 portofoliu
conducte si cablu Test de evaluare
4. Mijloace şi  Transportul de 1.1 -exerciţii de identificare a oportunităţii utilizării S28
tehnologii de persoane; reţelelor de transport în activităţile socio-umane; Pliante Verificare orală,
realizare a  Transportul de 3.1 S29 Albume test de
transportului mărfuri. - exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor Reviste de evaluare/pag99
grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor. specialitate studii de caz
3 ore S30 Fotografii pag.99
5. Comunicaţii şi  Comunicaţii şi limbaj 2.1. -exerciţii de elaborare de schiţe, scheme, tabele S31 Pliante Evaluare
limbaj grafic în grafic în transporturi. specifice sistemelor de comunicaţii şi transport; Albume formativă, prin
transporturi 3.1 -actzivităţi practice de utilizare a unor softuri; Reviste de verificare orală şi
1 ora - exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor specialitate evaluarea
grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor; Fotografii activităţilor
Calculator practice
6. Calitatea serv.  Calitatea serviciilor de -studii de caz; Lucrati
de comunicaţii şi comunicaţii şi transport. 2.1 -actzivităţi practice de utilizare a unor softuri; S 32 individual/pag10
transport 3.1 - exerciţii de interpretare a simbolurilor şi semnelor 6
1 oră grafice specifice comunicaţiilor şi transporturilor.
7. Impactul dezv.  Impactul dezvoltării 1.5. -studii de caz; Fotografii Evaluare
comunicaţiilor şi comunicaţiilor şi 4.1 -elaborarea unor proiecte privind soluţii de reducere a S33 Pliante formativă, prin
transporturilor transporturilor asupra efectelor poluante produse de mijloacele de transport; verificare orală,
asupra individului, individului şi societăţii; Albume referate sau
mediului şi  Poluarea şi soluţiile de minieseuri
societăţii protejare a mediului. Reviste
1 ora Calculator
8.RECAPITULA Tehnologii de comunicaţii 4,1 S34 Portofoliile test de
RE FINALĂ- şi transport din jurul elevilor, fişe evaluare /pag110
EVALUARE meu... de lucru, teste
1 ora de evaluare