Sunteți pe pagina 1din 8

F f OIN. DGE ITFV 10/10/ 2016 16.09 s91Z P.

OQl /OtO

,14/^/ NR!Y!: ii.'o'r'/o x

!{ cE&$ErARs\
r5-r p
l^}^fY w
g nu iMDdcnrr El NAT lo- N 'ALE DTRECTTA GENERALA lxvilAnrAmr
$t $rllNTiFrcE '-
rhr PREUNIVERSITAR

ry (/
fr,'. 'r.5 tY/ /la ,/d r-tr=

-t"\;,#
1.(a,uu,r1tf{

Cf,tre Inspectoratele $colare Judefene/Inspectoratul $colar aI municipiului Bucuregti,


- in atenfia inspectorului qcolar general qi a inspectorului Ecolar cle speuialitate
pentrll invllEnrdntul preqcolar -

\rirr-rgdm sA distribr.rili in toate r'uritdlile de invdldnrAnt preqcolar Scri,soarea metodiciipentm


anul
gcolar 2016-2017 primit4 qi, ulterior, sd verificali modul in care sunl respectate recomandarile
fhcute.

Director general,
Alin-Cdtalin P6unescu

INSPECTOR GENERAL,
/J,1
Viorica preda <-r.-/1-{r'\'t*
F IoIT. DGE ITPV IQ. GORJ 10 / 1 0 | 2016 +912 P. Q|f3 / Q t O

scRlsoARE METoDTcA rnxrnu ixvAlrnrA:vrur pRE$coLAR


2AI6-20r7

Trdicqte, cultivd Ei promoveazd buctsia unui tintp de calitate,


ca bucurie u cre;teriipersoilale !

inv[larea tinrpurie este futrdzunentul pentru invifarea de-a lungul intregii viegi 5i haza bunasr5rii
i nd ivi d rrale, sociale, economic e, bazr dezv oltari i d urabile.

in acest context, sa unnare a viclpauonferinlei organizate la nivel nalional gi a consfEtuirilor


amtale locale ale cadreior didactice din invnfamAntul preEcolaq derulate in pedoada 5-15
septembrie 2016, anul Ecolar 2tl6-20ri va rcprczenta, penffu profesioni;tii din invilimdntul
Fre$colar" utr an al dedicat TINIPULUI ca dimensiune care structureazf,, dervoltA 9i nduce
plus valoare calitifii vic,tii noastre. in plus. institulia de invi![mAnt pre$colar va avea in veclere
ca relalia cadru didactic - copil - p6rintc, prccum qi relalia fiecdruia dintre ace;tia cu tirnpul s6
vizeze gi alte aspecte ale viefii noastre, respectiv: crefterc econom.ir:d inteligentii, clurubild .si
.ftnorahild incluziunii sotiale , ca prioritigi ale Strategiei Europa 2020.

De aceea, arn considerat cf, ar fi potrivit, la inceputul acestui an qcclar, s6 transmitem cadrului
didactic, atdt incurajari privind persoana proprie, cit gi incurajiri privind modul in care acesta
poate sprijini copilul sau pdrintclc in experienla de a trdi bucuria unui timp de calitatE, ca bucurie
a r;re;terii perscrnals.

Profesor Zimbeqte ori de cite ori privirea ta se intAlnegte cu privirea celor dragi gi,

ffi
#ffi
mai ales, cu privirea copiilor cu care lucrez,i gi a p[rinlitor acestora !
Gisegte, in fiecare zi, ceva rrou de fEcut ! Indrdzneqte sB ai idei n[stru;nice
qi impdrt6qe;te-le cu cei din jur (evident qi cu uricufi.i din grupa pE uare o
# coordonezil I

d AcortlS prioritate lucrurilor care conteazE ;i nu uita cd o decizielun gcsl


de moment nu poate rdmdne {hrd urmiri (pentru tfure, pentru cci care i1i sunt
in preajrn[, pentru noi tagi) 1

l\u pierde nimic din frumusefea unui nor, doar pentru faptul ci ploaia ili pare rece gi tocrnai [i-a
stricat pantofii cci noi t

invafl-i pc cei mici c;i timpul are valoare! Aqadar, acordd o atenfie deosebitl
Copil
rutinei zilnice Ei regulilor, implic6nd copiii in conturarea, urmirilea gi
dezvoltarea acestora I

Creeaz{ contexte relevante de tnr,5{are pentru a sprijini cultivarea unei stlri


permanente de h6rnicie, de dorintE de participareiaugajare intr-o activitate
singur sau al[turi de ceilal]i, de dorintd de a finaliza sarcina primitd ! $i mrap
feri de prea mult uzitatul colorat sau lucrul pe fi;e...
Incurajeaztr bucuria de a cerceta, de a pune intrebari, de a-qi folosi sim{uriie,
de a-qi exprtma p5rerile chiar de AS.lAZl, pentru a simfi bucuria creqterii personale VtAWn I
Nu uita de valoarea mesajelor pozitive !
Sprijinn hrirnicia qi pl*sticitatea minfilor copiilor pe care ii ai in grijfl, prirur*o abqrdare
transdisciplinard ! Nu uita cd porli responsabilitatea primului pas in invitare I Reuqita de ACLIM,
insEamndirnplinirea de MAI TAMIU !

Inva{ii pirinJii sf, i;i cunoasc[ copilul qi si faci parle din viala acestuia! 5
rninute pe zi acordate copilului lor pot face diferenla mai tArziu !
Permite plrintelui sd tie aldturi de copilul siu ih anumite momente ale
progrzunului ;colar, atunci cdnd unul sau cclllalt sirnte nevoia I Gdndeqte cf,
tu vei fi eroul preferat dupd aceea t
Oferri pflrin{ilor un model in ceea ce priveqfe relalionarea cu copilul,
Pdrinte
rnodul de organizare a timpului qi a spaliului pcntru copil; toate acestea in
beneficiul dezvoltarii potenlialului propriu al acestuia!
Organizeazi evenimente/mornente in care pdrinlii qi copiii pot petrece un timp de calitate
funpreunE ! Eu m-a; gAndi la altceva decdt la o serbare ...
Sprijinfi dezvoltaren de refele/asociafii parentale, care sd conduci Ia imbunltl1irea calitfl1ii
viefii copilului qi a familiei ! E at6t de bine sd qtii c[ qi allii au trecut prin eeea ce treci tu sau cX
se csnfruntf, cu acelearyi probleme ca Ei tine ..,

Considerdm cd aceste cAteva g0nduri ar putea h privite Ei ca puncte de sprijin in elaborarea, de


c[tre educatoare, directr:ri, inspectori qcolari de specialitate, a unol planuriitintc profcsionaie, la
nivel micro sau macro, prin care sd,vizezefo[asi.rea gdndirii critice in analiza propriei q,ctittitdli;
.formularea de concluzii pertinerfie care sd conducir la schimbarca practicilor educalionale ler
nivelul grupei de copii; gdsireu tle solufii e.ficiente la problemele educapionale identificdte etc.

I. A.specteimportante rle urmirit in cadrul inspectiilor de specialitate pi a inspecfiilor


tematice:

Tnspec{iile de specialitate derulale in anul qcolar trecut au readus in atenlia profesioniqtilor din
invi![mintul pregcolar cAteva aspecte care necesit[ un efort suslinut din partea acestora. in acesl
context, acestea vor fi urmdrite, cu predilecfie, in anul gcolar 2016-2017 in cadrul inspecfiilor de
specialitate Ei a inspecfiilor tematice : Iati care sunt acestea:

1. Deprinderea rutinclor si a regulilor (cum sunt stabilite qi lbrmulate regulile grupei; unde
sunt ele afiqate $i cum sunt folosite in viafa de zi cu zi a grupului de copii; cum descopcrd
plrinlii care sunt regulile de la gr6dini16 qi ctim inva1d sd stahileascB, formuleze qi sE
foloseasci regulilc in viafa copiluluil cum aducem rutina ?n viala copilului qi c6t de
important este si urmlrim derularea acestoral cdt de importante sunt alegerile in viafa
copilului; ce inseamni responsabilizarea copilului qi deprinderea autonomiei; cum se face
iuegistrarea rutinelor in planificarea calendaristicd etc.) - semestrul I;

2. Proiectarea $i derularea eficienti a activit6liloJ integrate (corelarea temei anuale de studiu


cu tema, scopul, obicctivclc qi evaluarea activitS.lii integratel construirea qi utilizarea

oLo/loo'.J zla# s Loz / o t t o L r-u oD o_L d-L | 35|C'uro-r I


F f Orl| DGE ITPV To . GC FiJ 10/10/?o16 4912 F.OO5/Qt.J

coltului tenratic; incurajzuea lucrului pe grupuri mici, individual. in perechi, precum Ei cu


?ntreaga gnrpd de copii; imlilicarea copiilor in toate etapele activitSlii qi responsabiliaarea,
pe rdnd, a acestora; utilizarea eficienta a spaliului qcolar, a mobilicrului qi a materialelsr
didactice; madul in care activitatea intcgrath se reflectd in temele activitaljlor metodice Ei
in cele care privesc stridir.rl irrdividual realizal de educatoare etc.) - semestrul [I;

3. Planul Daltrr.lt - o oo-ll]Litluare fire4spd.ji abordArii promovate de curricnluqlul penrf"il


invdtimAntul prescplAl (ce ne spune acest concept; cum se asigurd echilibrul ?ntre nevoile
qi interesele copilului qi cele alc cornmit[{ii; cum sunt responsabilizafi copiii preqcolari qi
incurajafi s[ parcurgl, in pereche, sarcini comune pentrt] care singuri igi stabilesc
termene; cum urm5reqte $i incurajeazd cadrul didactic rezolvarea sarcinilor de cEtre copii,
cunt evalueazd; cum aratd mcdiul cduca{ional intr-o grupd care foloseqte Planul Dalt.on
*tc.) * pe toalf durata anului Ecolar.

II. Programe pi proiecte educa{ionale in fnv6f5mdntul pre;col*r, in anul qcolar 2016-


20r7

Multe dintre programelelproiectele educa{ion:rle iniliate gi derulate in anii anreriori i6i continud
activit[1ile pi, ca atarc, vor necesita corelarea cu calendarul activitflJilor gcolare gi cxtragcolare
clin an gi un plus de responsabilitate din-partea tuturor actorilor, Acelaqi lucru este necesar gi
pentru programele/proiectele nou lansate. in cele ce nrnreazd prezentErn lista acestora:
. Programul educalional naJional dc cducatrie a pdrin$lor ,,Edacali a,sa" (Fundalia Copiii
Noqtri gi MENC$);
r Programul cducalional na{ional de stirnulare a interesului pentru lectur5 ,,Sd citim pentu
mileniu I tref' (MENC $, I S J-uri, gr6di n ile, cormrnit1l i l ocale) ;
r Programul educalional nalional de educa[ie ecologic6 ,.Ecogrddinifa" {MENC$, ISJ-uri.
gradinile, corlunitltri locale);
. Programul educational national de siimulare a interesului pentru educafie fizicd qi sport
,,KaIo kagathra" (MENCS,, ISJ-uri, grhdini1e, coniunitdtri locale);
e Prcrgramele educalionale ,,Eduulia incluzivd tn grfrdinile" ;i ,,.pagi spre educatia
incl uzivd fn gritdin firt" (Asociafia RE].{INCO, UNICEF, MENC$. ISJ-urih
r Proglamele educafionale pentru nivelul antepre;colar ,,Centre multifunclianale" Si ,,Un
slart bun in viald", ,Jmpreund pentru ncces la educalie timpurfu de ealitate", (Step by
Step, UNICEF, MENC$, ISJ-uri);
r Prcgram de dctare a gridinilelor cu unildli KIDSMART (IBM Romflnia, MENC$);
r ProiEct educafional dc promovare a educatiei pentru parlicipare ,gezvoltareu abilitdlilor
sodo-emolionrle la copiii cu vfrrste de la 3 Ia 7 nni" (MENC$, UNICEF, Asocialia de
parinfi Cdsula cu povegti Bistrila, ISJ-uri);
r Proiect educalional "llteseria de pdrinte" (MENC$, ISJ Prahova, alte ISJ-uri) ;
r Proiect educational ,lnelufiunea sociald prin lurnizare de seruicii sociale integrate Ia
nivelul comanitdlii * componenta educalie timpurie" (LNICIF, CEDP Step by Step,
MENC$, ISJ Baciu, primdriile qi grldinitele din cele 45 de comuniteli clin jud.Bacau) ;
r Proiect educalional "De la joc Ia educa{ie jinaneiard" (MENC$, BCR, APPE, InfoMedia
Pro, ISJ-uri).
Proiect _nou: Program educalional nafional de stimulare a participdrii la cduca{ia timpurie a
copilului, in vederea atingerii potenjialului indivicl*al maxim ,'Grddini{a face cliferenlu"
(MENC$, UNESCO. LINICEF, CEDP Step by Step, Asocialia Reninco, FCN, ISPEF ltalia,
Kreul Gennania).

IILTeme de lnteres recomandate, in anul gcolar 2016-2t17, pentru proiectele tematice


cu copiii qi pentru activitifile metodice ale cadrelor didactice

LlrmStoarele decenii ONU cuprind anii 2016 ;i 201?, respectiv:


r 2008-2017 - Dgceniul Naliunilor Uniie pentru Eradicarea Sar5.ciei;
o 201 1-2020 - Deceniul de Acliune pentru SiguranJa Rutierd
r 2011-2020 - Deceniul Nafiunilor Unite privind Biodiversitatea;
r 20fi-2A22 - Deceniul Fuziunii Culturilor;
t 2A14-2A24 - Deceniul Naliunilor Unite al Eneryiei Durabile pentnr ToJi

in acest contexl, propunem colegelor sd discute cu copiii despre semnificalia difedtelor


evenirnente care vor ti organizate in cadrul deceniilor ONU menlionate ;i s[ iqi orienteze
demersurile spre urmltoarele doud direcfii;
fiecare copil poate alege o temh pentru un proiect individual, care va avea in centrul
atcnlici, in funclie de vArsta qi interesul acestuia, unul dintre urmdtoarele concepte:
siirdeie, sigurun{d rutierd, hiodiversitate, fuziunea culturilor, energie durabild pi pentru
care va avea la dispozijie 6 luni pentru investigare, culegere ;i analizi
matcrialclinfonnalii qi pentru pregEtirea prezentdrii lui in fafa audienfei (colegi, pdrinli,
profesori etc.); la sffirgitul selor 6 lurri, educatoarea va face programarca copiilor cate vor
s[ iqi prezinte proiectul qi le va oferi tuturor (nu numai celor care prezinl"d in fala
audienfci) un spaliu de expunere a proiectelor, unde va afiqa qi lista cu programdrile.
frecare educatoare, impreund cu copiii din grupf,, va alege sd deruleze pe perioada anului
qcolar 2016-201'7 un proiect tematic, din cele douS sugerate in cele ce :unneaz,E: Un
fluviu de cdntece ;i dansuri di.verse / de inscrisuri diverse (de ciutat pe internet sau in
bibliotecilfonoteciila persoane vArstnise din comunitate ca[tece ;i dansuri/inscrisuri ale
diferitelor popoare/etnii care conviefuiesc in comunitatea in care exist5 grddiniga; de
cliscutat cu membrii farniliei despre accstea. de adus qi de pezentat in fala colegiior un
dans/nn cAnteciun inscris specific unui poporietnii, cu semnificaliile. triirile, toatd
incircitura pe care acesta o are; de organizat un eveniment comun parinfi-copii, in cadrul
clruia, fie si invete un dans/c6ntec specific unui poporletnii, fie s[ prezinte un spectacol
cu cffntece qi dansuri specifice diferitelor popoare/etnii prezente in comunitatea din care
face parte gridinifa, fie sd reconstruie qi si organizeze o expozilie cu c6r!i, documente qi
alte inscrisuri specifice unui popor/etnii ctc.) sau Wa(a, ca prioritate 0 (o serie de
disculii libere sau de vizionlri de filme de scurt metraj, cu copiii sau cu copii qi pdrinfi,
despre t-actori care influenleazi calitatea vielii, despre modalitati de prolecJie a vielii,
despre descoperiri care pun tn centru viala omului, a plonetei etc.; texte literare epice sau
lirice ale tinor autori de literaturfl pentru copii sau povestiri create de copii in care zur*
evocate aspecte importante ale vielii omului, ca parte a unui angrenaj uriaq -
UNIVERSUL: organizarea unor evenimentc tip FLASHMOB, prin care s[ fie adusd in

OLOlgOO d ZL6* a Loz / o t / o t r-u oD oa AJfl3ed'trro-r!


From.DGEITPV To . GC Ft,' 10/1Q/ 2|f18 1ts,1.1 #912 p,OO7rOl0

atenfia comuuitfilii assasta terni etc.). Se recoruandl cadrelor ditlactice Si utilizarea


platformei Pen.io pentru postarea gi diseminarea informatiilor din cadrul proiectelor
tematice amintite.

Temele abordate in anii anteriori pentru activitdtilc mctodicc* I'or r6mdne in atentia cadrelor
didactice qi in acesl all Ssolar gi vur constitui puncte de disculie qi de refieclie in cadrul
activitdfilor metcdice sdptdmAnale sau in cadrul cercurilor pedagogice. Iatd cAteva dintre aceste
teme:
t Eclucaliu nuldoor - istoric ;i Jbrme de manilbstare;
e Visible lewning - p{t+i spre o invdlare autekticd;
t Educalia incluaivd - de Ia cunoaEterea conceptului ;i a principiilor de bazd pdnd la
fmpdrtii;irea hune lar prsctici
t Edr,tcalia pentru schitnbure si valenlele ei i.n societatea cunoaqterii;
e Dezvoltarea socio-ennlionald a copiilor pre;coluri;
c fnvilareacolttboraiivd;
t lV[etodele inteyactit,e de grap;
t Activitdtile integrate;
t fuletoda proiectelor fn fnttdldmdntul preqcolor;
r Integrarea serviciilor de ecfucatrie ,ei ingrijire in unitdtrile de educcgie timpurie
arueltreScolara:
t Diversitatea culturctld fn acti"-itdtrile ctt prescol.arii.

Teme noi:
n Lupta cu timpul este o luptd pentru cillilcted i.'le1ii (perspectiva educalionala);
U Contexte p-i instrumente pentru dezvoltarea gd.ndirii latcrale la capilil preScolar;
n Cunos$terea de sine ca precondiyie, cale ;i scolt tn educafie;
tr fnvdtrarea ctl ati situat tntre. rd;tig;i rispire...

Bibliografie recomandatf, :

Apostu, O., Balica, IV,,et.al (2015). Arraliza sisternului de invdllrn6nt preuniversitar tlirr Romdnia
din perspectjve unor indicatori statistici. Politici educalionaie bazate pe date. Bucureqti:
Ed.Universitard

Badea, Dan (coord,) (2014). Studiu cornparativ privind formarea educatorului-puericultor in {dri
din spatiul Eurcpean. Bucureqti: I$E

Bennett, J- (2008). Benchmarks for early childhood services in OECD countries, Innocenti
Wor*ing Paper

Bocoq, Iu." (latalano, H.. Avram, I., somegan. E. (coordonatori) (2009). pedagogia
invilSmdntului pregcoltlr. Instrumente didactice. Cluj-Napoca: Editura Presa UnivcrsitarE
Clujeari6
Breben, S,, Gongea, E., Ruiu, G, gi Fulga, M. (2005). h4etode interactive de grup - ghid
rnetodi c. Craiova: Editr.rra Arves

Botis, A. si Mihalca, L. (2007). Dezvoltarea abilitatilor emotionale si sociale ale copiilor, fete si
baieLi, cu varsta pana in 7 ani. Buzau: Alpha MDN.

Cioian, L. (2008). ilrvdgarea integratd. Fundamente pentru un curiculum transclisciplinar. Iaqi:


Editura Pulironr

Cucog, Constantin. (2008). .,Educafia. Iubire, desivflrgire. edificare". Editura Polirom; taqi,

Denham, S. (1998). Emotional development in young children. New York: Guilforrl Press.

Dewey, Evelyn $922, t924, 1930,2047 * varianta electronic[). The Dalton Laboratory llan.
New York : E.P.Dutton and Co

Duminc[, G,, Ivasiuc, A. (2010). O qcoali pentru tofi? Accesul copiilor romi la o educa{ie de
calitate. Raport de cercetare. Bucureqti: Ed. Vanemonde.

Eagan, K (2007). Predarea ca o poveste, Bucuregti: Editula DPH

Glava, A., Pocol, M. $i Tdtaru, L, (2009). Educalia timpurie: ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preqcolar. Pitepti : Editura Paralela 45

Ilattie, J. (2014). invilarca vizibild. Bucurepti : Editura Trei

Joi{a, Elena, {2006). Instruirea constructivista - o alternativd. Fundamente. Strategii. Bucure,sti:


Editura Ararnis

Katz, Lilian G, qi Chard, Sylvia C. (1995). Engaging children 's mind - The Project Approach,
New Jersey: Ablex Publishing Corporation

Stan; Liliana. (coord.) i2016). Educatiatimpurie. Probleme qi solufii. Iaqi : Editura Polirom

Surdu, L. (coord.) (2011). Participare, abscnteisur scolar;i experieula discrirnin[rii in cazul


romilor din Romflnia. Romani Criss, Bucuresti: Ed. \tanernonde.

Vernon, A. (2004). Dezvo[tarea inteligenfei emo[ionale prin educalie mfional-ernotiv[ gi


comportamental5, Uditura A S CR

Voicu, L. (ccord.) (2010). Renunlarea timpurie la educalie: posibile c[i de prevenire. Bucurqti:
Ed. Vanemonde.

Vrdsmag. E. ryi Vrtrsma$, T. (coord.), (2012), Educalia incluzivl in gr6dini{6; dimensiuni,


provocdri ;i solufii, EdituraALPHA MDN: Buziu..

oLo/goo'a zL6# SL St- gLOZtOL/Ol r-uoD or- Ad-L | 3OO'trrr).r j


FIOITI ,DGEITPV f o. GoFIJ 1CJ/1 ot2(]16 16.16 +31? ? _OO3/OrO

*'r"r' (2009). Concluziils Corrsiliului din 26.11 .2009 privind erlucafia copiilor provenili din familii
de rnipanli

*** (2009), Consluziile Consiliului privind un cadru slrategic pentru coop€rarea europeantr ?n
dorneniul educa{iei qi formdrii profesionale

*** (2010).Tlte Nature of Lcarning,Using rescairuh to inspire practice, CERI. OECD

**'k (2010), Comunicarea Comisieir O agcnd[ pcntru noi competente gi locuri de muncfl: o
contribufie europcanf, la uuuparea integrald a forlei de r:runcE

***(2012). Analiza situalici copiilor aflali in afara sistemului de educa{ie in Rom6nia,


UNESCO, UNICEF, Bucuregti.

x*-x
12013).Barcclona Objcotivcs.Thc development of childcare facilities for young children il
Europc r+,ith a vierv to sustainable and inclusive gtowth, European Commission.

*** lvlctoda proicctclor la vdrste tirnpurii. (2002,2015). BucureSti: Editura Miniped

http:l/www.constantincucos.ro/2 0 1 5/1 0ldespre*tradare-in-educatie