Sunteți pe pagina 1din 1

Loc ; Data ; Autorități Autorități Erezia și Afirmațiile Hotărâri ale

Sinodul
Președinți laice bisericești susținătorii ereziei sinodului
NICEEA Împăratul - diaconul Atanasie Arianismul Subordinatianismul - Hristos - deoființă cu
I Bitinia Constantin cel - Eusebiu de Cezareea - Arie (256-336) Dumnezeu Tatăl= Tatăl – omoousios
20 mai - 25august Mare - Macarie al Ierus. -preot în Alexandria necreat și nenăscut οµοουσιος το Πατρι
325 (306-337) - Teofil al Gotiei -școlit de pr. Lucian de αγενητος - stabilirea datei Paștelui
- Ep. Eustațiu al - Sf. Nicolae, ep. de Antiohia, aderent al lui Fiul – asemănător - primele 7 articole din
Antiohiei Mira Lichiei Paul de Samosata după ființă cu Tatăl- Simbolul de credință
(324-330) - Sf. Spiridon, ep. -hirotonit în Bis. omiousios - - schisma lui Novat, a lui
- Alexandru al Trimitundei (Creta) Baucalis οµοιουσιος Melitie și erezia lui Pavel
Alexandriei - 318 părinți - Teonas de Marmarica de Samosata
(313-328) - Secund al Ptolemaidei - 20 canoane

II CONSTANTI- Împăratul - Meletie al Antiohiei Macedonianism Pnevmatomahi = - expunere dogmatică:


NOPOL Teodosie cel - Grigorie de Nazians Erezia pnevmatomahilor - luptători contra - consubstanțialitatea și
înc. mai - 9 iulie - Grigorie de Nisa Erezia maratonienilor Duhului Sfânt deosebirea celor trei
Mare - Amfilohiu de Iconiu Apolinarismul - pun în discuție persoane divine
381
- ep. Meletie al
(379-395) - ep. Gerontius (Sinusianismul) Dumnezeirea - Întruparea cuvântului,
Antiohiei (Terentius) din Tomis, Sfântului Duh, Fiul lui Dumnezeu
(362-381) Constanța - Macedoniu egalitatea și - au completat Simbolul
- Sf. Grigorie de - 36 episcopi (342-360) consubstanțialitatea niceean cu înca 5 articole
Nazians pnevmatomahi - diac. Maratoniu Lui cu Tatăl și cu de credință
- Nectarie ( 150 episcopi ) -Apolinarie de Laodiceea Fiul - 7 canoane
EFES Împăratul - Ep. Timotei al Nestorianismul - în Iisus Hristos există - condamnarea
III Catedrala Sfintei Teodosie II Tomisului două persoane – pelagianismului și a
- Sf. Atanasie cel dioprosopism sau reprezentaților lui: Pelagiu,
Fecioare Maria - Nestorie
22 iunie - 31 iulie
(408 - 450) Mare nestorianism
Celestin, Iulian de
(428-450) - consecința: Fecioara
431 - Ep. Juvenal al este Născătoare de om Eclanum, ș.a.
Ierusalimului
- Ioan al Antiohiei - denumirea
- Sf. Chiril al ανθρωποτοκος
Alexandriei(†444) - Flavian de Tesalonic sau Născătoare de θεοτοκος − Νăscătoare de
( 198 episcopi ) Hristos Dumnezeu - a fost ridicată
χριστοτοκος la însemnătatea cuvenită
- 8 canoane

IV CALCEDON Împăratul - patriarhul Monofizismul - exagerarea unirii - condamnarea ereziei


celor două firi, monofizite și stabilirea
Biserica Sfânta Marcian Anatolie al (Eutihianismul)
făcând din ele o adevăratei credințe
Eufimia Constantinopolului (o formă a dochetismului)
(450-457) - în Hristos sunt două firi,
(o variantă a singură fire
8 - 25 octombrie (449-458) dumnezeiască și omenească,
apolinarismului) µονοϕυσις
451 - 5 delegați ai papei diofizitism, unite într-o singură
- firea omenească persoană divină
- Împăratul Leon cel Mare al
- arhim. Eutihie din luată de Mantuitorul - curmă cearta dintre Juvenal al
Marcian Romei (440-461)
Constantinopol (†454) la Întrupare a fost Ierusalimului și Maxim al
(450-457) (520 - 630 episcopi)
- Patriarhul Dioscor al absorbită de firea Sa Antiohiei
15 ședințe Dumnezeiască - disciplina monahală
Alexandriei(444-451) - ordine în clerul de mir
- 30 canoane
CONSTANTI- Împăratul - Apolinarie de Origenismul - preexistenta - condamnarea celor 3
V NOPOL Iustinian Alexandria -Origen(Περι αρχων) sufletelor capitole
5 - 19 mai - Domnus de - Didim cel Orb - subordinatio- - anatemizarea celor
al II-lea - Grigorie de Nazianz nismul
553 (527-565) Antiohia - Evagrie din Pont care le susțineau
- apocatastasa
- Patriarhul - 3 reprez. ai patr. - Teofil al Alexandriei - cele 3 capitole:
- 14 anatematisme
Eutihie I Eustahiu de - Ioan noul ep. al
scrierile lui - anatematizați: Arie,
(552-565) Ierusalim Ierusalimului Macedonie, Apolinarie,
- cei „4 frați lungi” Teodoret de Cir,
- și alți 145 episcopi - Nonu și Leontie Ibas de Edesa și Nestorie, Eutihie și
( 165 persoane ) - Dometian și Teodor Teodor de Origen
6 ședințe Askidas Mopsuestia
CONSTANTI- Împăratul - patr. Gheorghe al Monotelismul - o singura voință - “în Iisus Hristos sunt două
VI NOPOL Constantin al Constantinopolului (monofizism camuflat) (εν θεληµα), dar și o voințe și două lucrări sau
singură energie (µια energii corespunzătoare celor
Sala boltită a IV- lea - papa Honoriu al - Macarie patriarhul două firi, neamestecate și
ενεργεια) în persoana
palatului imperial Romei Antiohiei și ucenicul său Mântuitorului, neschimbate, neîmpărțite și
(sinodul I trulan) Pogonatul Ștefan nedespărțite, precum și
- Macarie patriarhul deoarece voința și
7 noe. 680 (668-685) - Teodor de Faran energia umană sunt neopuse una alteia, cea
Antiohiei
- 16 sep. 681 - patriarhii Serghie, Cir, absorbite cu totul în omenească urmând întru totul
( 174 episcopi ) Pir, Paul II, Petru voința și energia voinței și lucrării celei divine”
- Împ. Constantin
al IV-lea
18 ședințe - papa Honoriu divină -anatemizarea monoteliților

NICEEA Împărăteasa - Sf. Ioan Damaschin Iconoclasmul - ultima criză - decizie dogmatică: este
VII Bitinia Irina († 802), († 749) - Împ. Leon III-Isaurul bisericească, permis și chiar util și
24 sept.– 13 oct. mama lui - Patr. Tarasie (717-741) răsărită din bineplăcut lui Dumnezeu a
787 Constantin VI - Patr. Gherman (715- - Împ. Constantin V monofizitism, face icoane religioase și a le
- Patriarhul 730) venera, dar aceasă venerare
Porfirogenetul - peste 130
Copronymos (740- care refuza icoana să fie numai cinstire, iar nu
Tarasie al (780-797) arhimandriți, egumeni 775) Mântuitorului adorare căci aceasta se
Constantinopo- și monahi iconoclasm-distrugerea cuvine numai lui
lului ( 330-367 episcopi) icoanelor Dumnezeu, apoi cinstirea
(784-806) 8 ședințe iconomahie-luptă contra este numai relativă
icoanelor - 22 canoane
Bibliografie: Istoria Bisericească Universală, vol. I (1-1054), Preot prof. dr. Ioan Rămureanu, Ed. IBMBOR, București, 1987