Sunteți pe pagina 1din 7

160 Pr. Prof. Dr.

IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 161

S-au ţinut 15 şedinţe. Şedinţele au fost agitate, uneori dramatice. Aşa ne-au învăţat mai înainte despre El proorocii şi Însuşi Dom-
Şedinţa a doua din 13 octombrie a fost prezidată de episcopul Pas- nul nostru Iisus Hristos şi aşa ne-a transmis Simbolul Părinţilor
chasinus de Lilybaeum. noştri» (A. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, ed. 26-27, Freiburg
Împăratul Marcian a prezidat şedinţa din 25 octombrie 451 , când im Breisgau, 1928, p. 65-67; Mansi, VII, 116).
s-a făcut proclamarea solemnă a mărturisirii de credinţă - opoc;, iar el Hotărârea de credinţă a fost proclamată în şedinţa solemnă din 25
a tinut cuvântul de închidere a Sinodului. octombrie, fiind de faţă perechea imperială Marcian şi Pulcheria, acla-
Patriarhul Dioscor al Alexandriei, vinovat de brutalităţile comise maţi «ca luminători ai credinţei ortodoxe» (Actio VI, 11 ; Denzinger,
de călugării şi parabolanii aduşi cu sine în sinodul tâlhăresc de la Efes op. cit., p. 351).
din 449, a fost depus din scaun. Sinodul a dat şi 30 de canaane. Prin canonul 28 s-a hotărât ca
Împotriva afirmaţiilor lui Eutihie, care susţinea că Iisus Hristos a Biserica Ierusalimului să fie ridicată la rangul de Patriarhie- în cin-
avut numai firea dumnezeiască şi nega consubstanţialitatea firii stea faptului că aci a trăit, a suferit şi a înviat Domnul Hristos-, având
umane a lui Hristos cu omenitatea noastră, punând în primejdie jurisdicţie asupra Palestinei.
întreaga operă de răscumpărare a omului, Părinţii Sinodului au rămas Reluând prevederile canonului 3 al Sinodului II ecumenic de la
la învăţătura Sfintei Scripturi, potrivit căreia Iisus Hristos, Fiul lui Constantinopol, din 3 81, prin canonul 28 s-a stabilit ca scaunul de
Dumnezeu, a fost Dumnezeu adevărat şi om adevărat. Constantinopol să fie socotit al doilea în ordinea onorifică a vechilor
În şedinţa a V-a din 22 octombrie 451 , cea mai importantă, sino- scaune patriarhale, bucurându-se de aceeaşi cinste şi de aceleaşi privi-
dalii au definit doctrina ortodoxă a celor două firi din persoana lui legii ca şi scaunul Romei, căci Constantinopolul, «Roma cea nouă»,
Iisus Hristos prin următoarea mărturisire de credinţă, de o mare va- este şi ea capitala Imperiului, ca şi Roma cea veche.
loare pentru dogma creştină:
Totodată, canonul 28 extinde jurisdicţia Patriarhiei de Constan-
«Urmând Sfinţilor Părinţi, noi învăţăm şi mărturisim cu toţii pe
tinopol asupra diocezei Tracia, în Europa, şi asupra diocezelor Pont şi
Unul şi acelaşi Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârşit în
Asia Proconsulară, cu capitala Efes, având în vedere importanţa
dumnezeire şi desăvârşit în omenitate, Dumnezeu adevărat şi om ade-
politică şi bisericească a Constantinopolului.
vărat, având suflet raţional şi trup, deofiinţă cu Tatăl, după dum-
nezeire, şi deofiinţă cu noi, după omenitate,fiind întru toate asemenea Opera Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon din 451 con-
nouă, în afară de păcat.
stituie un titlu de glorie pentru Biserica Ortodoxă şi Imperiul bizantin.
Importanţa lui este excepţională pentru întreaga creştinătate.
Ca Dumnezeu, S-a născut mai înainte de toţi vecii din Tatăl, după
dumnezeire, iar ca om S-a născut în zilele cele de pe urmă pentru noi
şi pentru mântuirea noastră din Fecioara Maria, Născătoarea de Sinodul al V-lea ecumenic de la Constantinopol din 553
Dumnezeu - E>EO'tOJCoc;, Unul şi acelaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul-
Născut, cunoscut în două firi (E:v ouo cpucrEtv), în chip neamestecat şi În timpul disputelor trinitare şi hristologice lucrările lui Origen au fost
neschimbat (acruyx.u'troc; JCa\. a'tpEtt'troc;) şi neîmpărţit şi nedespărţit invocate deseori, provocând mari divergenţe referitoare la ortodoxia lor.
(aOtatpf.'troc; JCat ax.roptcr'troc;), deosebirea firi lor nefiind nicidecum În lucrarea dogmatică llEpt apx.&v- De principiis, mai ales, s-au
distrusă prin unire, păstrându-se mai ales însuşirea fiecăreia şi strecurat unele erori dogmatice ca: preexistenţa sufletelor, subordi-
întâlnindu-se împreună înţr-o singură persoană şi un singur ipostas, naţianismul, după care Fiul este subordonat Tatălui, iar Stăntul Duh
nu în două persoane, împărţit sau despărţit, ci Unul şi acelaşi Fiu, este inferior Fiului; apocatastaza = anoJCa'tacr'tacrtc; 1:&v nav'trov,
Unul Născut, Dumnezeu-Cuvântul, Domnul Iisus Hristos. adică restabilirea generală, potrivit căreia, la sfărşitul veacurilor,

Il-Istoria Bisericească Universali!


162 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 163

păcătoşii de toate categoriile, implicit diavolul, datorită marii bunătăţi scopilor orientali fură obţinute, dar unii protestară. O opoziţie violentă
a lui Dumnezeu, după ce se vor curăţi printr-un foc purificator, vor izbucni contra edictului în Iliria, Italia, Africa şi Galia.
învia cu trupuri eterice şi vor fi restabiliţi în starea lor de la început, Pentru aplanarea acestor certuri religioase, Justinian invită pe
stare de nevinovăţie şi fericire ş.a. papa Vigiliu (537-553) la Constantinopol, care sosi aci la 25 ianuarie
Pentru a curma continuele certuri dintre origenişti şi antiori- 547. În anul următor, la insistenţele lui Justinian, papa Vigiliu publica,
genişti, împăratul Justinian (527-565) compuse în 543 un tratat teo- la 11 aprilie 548, un act teologic numit Judicatum, trimis patriarhului
logic, prin care condamna nouă propoziţii din scrierile lui Origen, Mina, prin care condamnă «Cele Trei Capitole». Publicarea lui stârni
tratat adresat patriarhului Mina al Constantinopolului (536-552), pu- o furtună de proteste în Italia, Africa, Dalmaţia, Iliria, Scythia Minor
blicat sub forma unui edict, pe care-I trimise tuturor scaunelor patri- (Dobrogea) şi Galia.
arhale. Origen era trecut printre marii eretici, socotit atunci părintele Facundus, episcop de Hermiana, în Byzacena, care făcea parte
monofizismului, iar episcopii şi egumenii urmau să-I anatematizeze din suita papei, publică un tratat teologic pentru apărarea «Celor Trei
cu ocazia instalării lor. Capitole», cu titlul Pro defensione trium capitulorum et conci/ii Chal-
Marele teolog alexandrin, cel dintâi sistematizator al doctrinei cedonensis (P. L. LXVII, 527-854). Chiar şi diaconii Rusticus şi
creştine în primele trei veacuri, are într-adevăr unele erori doctrinare, Sebastian, nepotul papii, veniţi cu el la Constantinopol, s-au ridicat
pe care, de ar fi fost în viaţă, el însuşi le-ar fi înlăturat cu smerenie, dar împotriva lui. Diaconul Fulgentius Ferrandus din Cartagina i-a criticat
înfierbântarea spiritelor era atunci atât de mare, încât el n-a putut actul, învinuindu-1 de trădare.
scăpa de condamnare. Ceva mai mult, condamnarea dată de împăratul Episcopul Valentinian de Tomis, din Scythia Minor, a protestat de
Justinian a fost confirmată la zece ani după aceea, în 553, de Sinodul asemenea, iar papa Vigiliu i-a răspuns din Constantinopol prin scri-
al V-lea ecumenic de la Constantinopol. Monofiziţii, care erau soarea din 11 martie 550, asigurându-1 că el n-a făcut nimic împotriva
numeroşi în Egipt şi în provinciile răsăritene ale Imperiului, au fost hotărârilor celor patru Sinoade ecumenice, Niceea (325), Con-
foarte nemulţumiţi. stantinopol (381), Efes (431) şi Calcedon (451) (Mansi, IX, 359- 361;
Suferind influenţa dominatoare a soţiei sale, renumita Teodora, P. L., I.XIX, 51 - 54).
favorabilă monofiziţilor, în interesul păstrării păcii religioase în Văzând tulburarea şi confuzia spiritelor, în vara anului 550,
Imperiu, împăratul a început să facă acestora concesii din ce în ce mai Justinian şi papa Vigiliu au căzut de acord ca problema «Celor Trei
mari. Teodor Askidas, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, susţinător Capitole» să fie discutată de un nou Sinod ecumenic.
al monofiziţilor, profund indignat de condamnarea lui Origen din 543, În vara anului 551, împăratul Justinian, fără să mai aştepte con-
şi împărăteasa Teodora au convins pe Justinian că monofiziţii s-ar vocarea Sinodului ecumenic, îndemnat de Teodor Askidas, a publicat
reconcilia cu Biserica Ortodoxă dacă s-ar condamna ceea ce s-a numit al doilea edict, cu titlul Mărturisirea de credinţă a împăratului Justi-
în istorie «Cele Trei Capitole», adică persoana şi opera lui Teodor, epi- nian impotriva Celor Trei Capitole, prin care le-a condamnat din nou
scop de Mopsuestia (t 428), profesorul ereticului Nestorie, scrierile (Migne, P. G., LXXXVI, I, 993-1053).
lui Teodoret de Cir (t 458) contra Sfântului Chiril al Alexandriei şi De data aceasta papa Vigiliu protestă. Pentru a se pune la adăpost
contra Sinodului din Efes din 431, precum şi Scrisoarea lui !bas de împotriva celor care-I ameninţau, el s-a refugiat cu cei din suita lui în
Edesa (t 457), adresată în 433 lui Maris, episcop de Ardaşir, în Persia. biserica Sfântul Petru din Constantinopol, făcând uz de dreptul de azil,
În 544, Teodor Askidas reuşi să smulgă împăratului un edict de iar mai în urmă, în noaptea de 23 decembrie 551, a trecut Bosforul şi
condamnare a «Celor Trei Capitole». În general, semnăturile epi- s-a adăpostit în biserica Sfânta Eufemia, din Calcedon, unde se ţinuse
164 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 165

Sinodul al IV-lea ecumenic, în 451. Împăratul l-a asigurat că nu i se va prin care şi-a retras toate afirmaţiile anterioare şi a aprobat condam-
întâmpla nimic, dar să se întoarcă în capitală. narea «Celor Trei Capitole». În vara anului 554 papa Vigiliu părăsi
După întoarcerea papii în capitală, Justinian a hotărât să convoace Constantinopolul, dar, în drum spre Roma, căzu bolnav în Sicilia şi
Sinodul ecumenic promis. muri la 7 iunie 555 la Siracuza.
În august 552, patriarhul Mina muri şi-i urmă Eutihie (552-556), Urmaşul său, Pelagiu I (556-561), fost apocrisiar la Constan-
sub care s-a întrunit Sinodul al V-lea ecumenic. tinopol, de acord cu împăratul Justinian, a acceptat hotărârile Sino-
După mai multe discuţii, Sinodul al V-lea ecumenic s-a deschis la dului V ecumenic.
5 mai 553, în sala Sfintei Sofia, numită «Secretarium», fără prezenţa Credincioşii din Milan, însă, ca şi episcopii şi clericii din nordul
papii Vigiliu, pentru discutarea «Celor Trei Capitole». Preşedinţia Italiei, din Aquileea, Istria, Veneţia, Dalmaţia, Galia şi Africa au
Sinodului a avut-o patriarhul Eutihiu. Au participat la început 145 de refuzat să intre în legătură cu el. Opoziţia episcopilor din Veneţia şi
episcopi, dintre care numai 8 latini, ajungând până la sfărşit la 165 de Istria contra Sinodului de la Constantinopol din 553 este cunoscută
episcopi. sub numele de schisma istro-veneţiană, care a durat până la 607, când
Papa Vigiliu, invitat special să se prezinte la Sinod, n-a voit să episcopii veneţieni şi istrieni s-au împăcat cu Roma.
participe, motivând că este bolnav şi că va răspunde în scris. La 15
mai 553, trimise Sinodului un Constitutum, un memoriu prin care,
exceptând un număr mai mare din scrierile lui Teodor din Mopsuestia,
Bisericile vechi-orientale sau necalcedoniene
declară «Cele Trei Capitole» ortodoxe, memoriu semnat de papă, de
Din cauza împotrivirii monofiziţilor de a recunoaşte hotărârile
16 episcopi latini şi trei clerici -, ameninţând cu anatema pe oricine le
dogmatice ale Sinodului al IV-lea ecumenic din Calcedon, din 451, şi
va condamna.
Sinodalii n-au ţinut seama de protestul papii şi în şedinţa a 8-a din din străduinţa lor pentru adoptarea formulei monofizite în ceea ce
priveşte raportul celor două firi, divină şi umană, din persoana lui
2 iunie au fost condamnate «Cele Trei Capitole», adică: 1) Teodor,
episcop de Mopsuestia (392-428), persoana şi opera; 2) Scrierile lui Hristos, monofizismul s-a perpetuat în secolele V şi VI şi a dus, în cele
Teodoret de Cir (433-458) contra Sfântului Chiril al Alexandriei şi din urmă, la crearea unor Biserici monojizite, numite şi necalce-
contra Sinodului /Il ecumenic de La Efes, din 431; 3) Scrisoarea epi- doniene, sau Biserici vechi-orientale, care se menţin până astăzi.
scopului !bas de Edesa (435-457), adresată episcopului Maris de De la început, trebuie precizat că monofizismul riguros, eutihian,
Ardaşir, Persia, contra Sfăntului Chiril. a evoluat în decursul secolelor către un monofizisrn moderat, numit şi
Totodată au fost anatematizaţi din nou Arie, Macedonie, monofizism verbal, deoarece astăzi neînţelegerea dintre necalce-
Apolinarie, Nestorie, Eutihie şi Origen. Astfel, marele scriitor alexan- donieni şi ortodocşi e mai mult o neînţelegere de termeni. În hristolo-
drin Origen (t 254), la 300 de ani de la moartea lui, ca martir şi în pace gie, ei au rămas la formula dogmatică a Sfăntului Chiril al Alexandriei
cu Biserica, a fost trecut în rândul ereticilor din cauza marilor tul- (t 444): o singură fire întrupată a lui Dumnezeu Cuvântul - Mi.a.
burări provocate de eretici în Biserică. cpuotc; 'tOU 0EOU A6you OEOO.p1CWJ.l.EV11.
Până la urmă, papa Vigiliu, văzând că menajamentele sale pentru În secolele V şi VI, problema monofizismului, în sine o problemă
cei morţi cauzează tulburări mari celor vii, la 8 decembrie 553, a pur religioasă, s-a complicat din cauza unui nou factor. Certurile reli-
recunoscut hotărâri le Sinodului al V-lea ecumenic, lăsând succesorilor gioase din Imperiul bizantin au început să se împletească cu anumite
lui sarcina ca ele să fie aprobate şi în Occident. Apoi, la 23 februarie tendinţe centrifugale naţionale ale unora din provinciile Imperiului
554, a revocat primul memoriu şi a publicat un al doilea Constitutum, faţă de Bizanţul centralizator.
166 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 167

Monofiziţii erau mai numeroşi în provinciile orientale ale Biserica coptă a Egiptului a fost formată în cea mai mare parte din
Imperiului: în Palestina, Siria şi în Egipt. Cele două popoare orientale descendenţii vechilor egipteni, mai ales după cucerirea Egiptului de
principale ale Imperiului bizantin, sirienii şi egiptenii, căutau să se arabi. Ea a devenit Biserică schismatică, în opoziţie cu Biserica
despartă prin monofizism de greci, de «romei», cum se numeau aceş­ Ortodoxă din Egipt, în care au rămas mai mult grecii care trăiau în
tia la Constantinopol, ca urmaşi ai Imperiului roman, începând să gra- Egipt, îndeosebi la Alexandria, fiind numită de copţi Biserică melkită
viteze spre sfera politică a Asiei. sau Biserică imperială, nume pe care 1-au dat monofiziţii şi altor
Din marea erezie monofizită a veacului al V-lea s-au născut trei Biserici Ortodoxe din Orient, din Siria, Palestina şi Mesopotamia.
mari Biserici, care s-au separat de marea Biserică a Răsăritului în După exilarea patriarhului Dioscor, ortodocşii din Egipt au ales
urma respingerii hotărârilor dogmatice ale Sinodului al IV-lea ecu- ca patriarh pe Proteriu (451-457), care-şi păstră scaunul cât timp a
menic de la Calcedon din 451. Ele sunt următoarele: trăit împăratul Marcian (451-457). La moartea împăratului,
Biserica coptă din Egipt, de care a depins şi Biserica abisiniană. monofiziţii din Egipt şi-au ales ca patriarh, în timpul împăratului Leon
Biserica siro-iacobită, de unde monofizismul a pătruns şi la I (457-474), pe Timotei Elur (AtA-oupoc; =Pisică), la 16 martie 457,
creştinii de pe coasta Malabarului în India, numiţi creştinii lui Toma iar la 28 martie acelaşi an, monofiziţii , la instigaţiile lui Timotei Elur,
sau tomitii. au asasinat pe patriarhul Proteriu.
Biserica armeană gregoriană. După moartea lui Timotei Elur în 477, monofiziţii au ales ca
a. Biserica coptă a Egiptului. Egiptenii s-au aruncat în schismă patriarh pe Petru Mong (Moyyoc; = Răguşind), care a păstorit între
şi erezie pentru a face opoziţie dominaţiei politice detestate a Bizan- 477-490. Acesta semnă în 482 Henoticul - Actul de împăcare dintre
ţului, pentru a nu fi de părerea basileului chiar în materie de credinţă, ortodocşi şi monofiziţi, al împăratului Zenon (4 74-491 ).
pentru a nu avea religia imperială, melkită, denumire care derivă de la În timpul împăratului lustin (518- 527), sub conducerea căruia se
«melek» = rege, împărat. Ca aderenţi ai Ortodoxiei, susţinută de renunţă la Henotic şi încetă schisma acachiană (484- 519), Egiptul a
împăratul de la Bizanţ, ortodocşii erau numiţi de monofiziţi în Egipt scăpat de măsurile de rigoare luate de împărat împotriva monofiziţilor
şi Siria «melkifi», adică aderenţii împăratului. în Siria.
Numele de Biserică coptă se dă Bisericii monofizite egiptene. Patriarhul monofizit Sever de Antiohia ( 512-518) şi episcopul
Istoria ei începe în 451, o dată cu depunerea lui Dioscor, patriarhul Iulian de Halicarnas, în Caria, se refugiară în Egipt, unde era mai
Alexandriei, care a refuzat să recunoască hotărârile Sinodului al IV-lea multă libertate religioasă, iar aci întăriră monofizismul. Sever de
ecumenic de la Calcedon, din 451. Antiohia (t 538) mărturisea un monofizism moderat. Monofiziţii
Ea se poate împărţi în patru mari perioade, care corespund perioa- egipteni, ca şi cei sirieni, au respins erorile lui Eutihie şi au rămas la
delor istoriei politice a Egiptului: formula Sfăntului Chiril al Alexandriei: O singură fire fntrupată a lui
1. Perioada bizantină (451-641 ); 2. perioada stăpânirii arabe Dumnezeu Cuvântul - Mia q:r6cru; 'tOU 8tou A6you crecrapKC01!EV11,
(641- 1517), cea mai lungă; 3. perioada stăpânirii turceşti ( 151 7- 1798); pe care o interpretau în sens monofizit. În acest timp, monofiziţii se
4. perioada egipteană modernă (1 798 - până în prezent). împărţiră în mai multe partide, dintre care mai însemnate au fost seve-
Termenul «copt» derivă de la cuvântul grecesc Ai.yu1t1:wc; - rienii şi iulianiştii. Severienii s-au numit şi teodosieni, după numele
egiptean. După cucerirea Egiptului de către arabi (639-641), aceştia patriarhului Teodosie, ales de monofiziţi în 535 (t 566).
au transformat numirea de Ai.yunnoc; în Ghyptis, apoi în Quibt, ter- Spre deosebire de Iustin, împăratul Iustinian (527-565) nu s-a
men care în gura europenilor a devenit «copt». gândit niciodată să trateze pe monofiziţi , cel puţin pe severieni, ca
168 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 169

eretici şi a încercat tot timpul vieţii sale să găsească posibilitatea unei Dar în curând musulmanii i-au persecutat pe copţi cu aceeaşi vio-
înţelegeri cu ei, spre a-i aduce la Ortodoxie. lenţă ca şi pe ortodocşi, atât în timpul dominaţiei arabe (641-1517),
Sub împăratul Heraclie (610--641) monofiziţii severieni, sau teodo- cât şi în timpul dominaţiei turceşti ( 1517-1798), încât mulţi dintre
sieni din Egipt, la îndemnul patriarhului ortodox Cir (Cyrus) al Alexandriei copţi trecură la islamism.
(630-644), s-au unit în 633 cu Ortodoxia, dar unirea n-a durat. Copţii au suferit mult după înfiinţarea califatului fatimid la Cairo,
Între anii 639-641 arabii şi-au întins dominaţia lor şi asupra în 91 O, care şi-a întins autoritatea în 969 peste întreg Egiptul. De
Egiptului, sub conducerea generalului Amr Ibn al Asi (634-640), în aceea, în timpul dinastiei Fatimizilor (969-1171 ), copţii au căutat,
timpul califului Omar (632-644). La 29 septembrie 643 Alexandria prin patriarhii lor, ajutaţi de patriarhul ortodox grec al Alexandriei, să
căzu sub dominaţia arabă. Patriarhul ortodox Cyrus se refugie cu înnoiască legăturile cu Patriarhia ecumenică de la Constantinopol,
armata bizantină la Constantinopol. spre a beneficia de ajutorul Imperiului bizantin.
Monofiziţii din Egipt s-au bucurat la început de noii cuceritori
Din pricina grelei şi îndelungatei persecuţii îndurate, mai întâi
arabi, văzând în ei pe eliberatorii lor de dominaţia bizantină, dar s-au sub arabi, apoi sub turci, la sfârşitul dominaţiei turceşti mai
rămăseseră în Egipt abia 100.000 de copţi.
înşelat amar, deoarece, în urmă, arabii i-au persecutat tot atât de crunt
În perioada egipteană modernă, care începe în istoria Egiptului de
ca şi pe ortodocşi.
la 1798, creştinii din Egipt se bucurară de o mai mare libertate, iar nu-
În timpul cuceririi arabe şi a celor care urmară, egiptenii copţi
mărul copţilor s-a mărit mult.
păstrară un monofizism moderat, în acord cu crezul lui Dioscor al
În Biserică, copţii au folosit până în secolul al XVI-lea limba
Alexandriei, al lui Sever de Antiohia şi al patriarhului Teodosie. coptă, care e vechea limbă a egiptenilor, îmbogăţită cu multe cuvinte
Din Egipt, monofizismul moderat se întinse în secolul al VII-lea greceşti. Din secolul al XVI-lea capta a fost înlocuită cu araba, limba
în Etiopia sau Abisinia. Creştinii din Abisinia depindeau acum din învingătorilor, Egiptul fiind socotit ţară arabă.
punct de vedere jurisdicţional de scaunul de Alexandria, transferat la
b. Biserica siro-iacobită. în Siria, monofizismul avea partizani
jumătatea secolului al Xl-lea la Cairo.
fanatici, îndeosebi printre monahi. Sirienii nu erau monofiziţi în sen-
Pentru a nu-şi putea dobândi autocefalia, protosul sau «ah una» al
sul strict al cuvântului, deoarece respingeau, ca şi ortodocşii, erorile
Bisericii etiopiene nu avea voie să hirotonească mai mult de 7 epis- dogmatice ale lui Eutihie, ci, împreună cu egiptenii, ei rămăseseră la
copi, pentru dobândirea autocefaliei fiind necesari 12 episcopi. formula Sfântului Chiril: «0 singură fire întrupată a lui Dumnezeu
Patriarhia coptă din Egipt alegea pe abuna etiopian de regulă dintre Cuvântul» - Ml.a <pucru; 'tOU 0EOU A6you crEcrapKrollEV11, interpre-
monahii mânăstirii eapte a Sfântului Anton. tată de ei in sens monofizit.
Conducătorii arabi ai Egiptului interziseră copţilor orice legături După moartea patriarhului ortodox Martiriu (459-4 70), scaunul
cu Patriarhia de Constantinopol. Antiohiei a fost ocupat de monofizitul Petru Grafevs (Fullo), - adică
Faţă de monofiziţii din Egipt, ortodocşii de acolo au rămas o mino- «Piuarul» sau «Înălbitorul», numit astfel de la ocupaţia sa de înălbitor
ritate, formată mai mult de creştinii de origine greacă, numiţi de copţi - pe care a avut-o în mânăstirea achimiţilor (= a celor neadormiţi) din
cum am mai spus - «melkiţi», adică «imperiali», pentru că ţineau reli- Constantinopol -, care a contribuit la răspândirea monofizismului
gia împăratului din Bizanţ; ei au fost crunt persecutati de arabi. printre sirieni. De asemenea, episcopul Filoxeniu de Mabug
După 641, ortodocşii erau o minoritate de 200.000 de credincioşi, (Hierapolis) a răspândit monofizismul în părţile Orientului, adică în
în timp ce patriarhia copţi lor număra 100 de episcopii, cu aproape 6 Siria şi ţările vecine, în timpul împăratului bizantin Anastasie J
milioane de credincioşi. (491 -5 18).
170 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 171

Cel care a contribuit însă în cea mai mare măsură la răspândirea lupta cu arabii de la Yarrnuk o înfrângere dezastruoasă, care mar-
monofizismului moderat printre sirieni a fost patriarhul monofizit chează pentru ei pierderea Siriei. Ierusalimul a fost cucerit în 637,
Sever de Antiohia (512-518), exilat în 518 de împăratul Iustin Antiohia în 638, iar Mesopotamia în 639.
(518-527), în Egipt, unde a murit, la Xois, un canal derivat al Nilului, După cucerire, arabii şi-au arătat adevărata lor faţă, persecutându-i
la 8 februarie 538. pe iacobiţi ca şi pe copţii din Egipt, încât mulţi au trecut la islamism.
Sub împăratul Justinian (527- 565) monofiziţii, sprijiniţi de Persecuţia împotriva iacobiţilor şi mai ales împotriva ortodocşilor
împărateasa Teodora, se bucurară de mai multă libertate. s-a accentuat din secolul al IX-lea.
Cel care a întărit Biserica monofizită din Siria şi din ţările vecine În timpul stăpânirii turceşti au suferit şi mai mult, încât astăzi
acesteia, restabilind în întregime ierarhia monofizită, în timpul împăra­ numărul lor este mic, puţin peste 90.000. Cei mai mulţi iacobiţi se află
tului Justinian, a fost Iacob Baradai, «Cerşetorul», sau Iacob Ţanţal în Siria, Liban, Irak, Palestina şi Turcia, unde au două mitropolii, una
(T~avt~aÂ.oc;) (t 477), supranumit aşa din cauza exteriorului lui la Mardin şi alta la Tur Abdin. Iacobiţii din Irak au o mitropolie în
sărăcăcios, originar din Oraşul Tella, hirotonit la Constantinopol în 543 oraşul Mosul.
episcop de Edesa de către patriarhul monofizit Teodosie de Alexandria, Influenţa siriană, mai întâi nestoriană, apoi monofizită, s-a întins
atunci la Constantinopol. El a aderat la monofizismul moderat, verbal, până la creştinii Sfântului Toma, numiţi «tomifi», din India de Sud. Pe
al lui Sever de Antiohia. Timp de 35 de ani, între 543 şi 578, Iacob aceştia îi menţionează pe la 547 negustorul alexandrin Cosma Indi-
Baradai, acest neobosit misionar al monofizismului severian, a străbătut coplevstul în lucrarea sa Topografia creştină.
Siria, Mesopotamia şi ţările vecine, îmbrăcat când ca monah, când ca Începând din secolul al VI-lea, au început să pătrundă la tomiţii
episcop, când ca cerşetor, hirotonind pe unde trecea episcopi, preoţi şi din Mesopotamia idei monofizite de tip iacobit. Astfel, creştinii
diaconi, restabilind astfel ierarhia monofizită. Sfântului Toma, care fuseseră atraşi între timp de nestorianism, au fost
Iacob Baradai însuşi se lăuda că a hirotonit 27 de episcopi, 2 patri- câştigaţi, începând din secolul al VI-lea până în secolul al IX-lea, de
arhi şi o sută de mii de preoţi şi diaconi, număr ce pare foarte exagerat. siro-iacobiţi, crezând că ei reprezintă adevărata Ortodoxie. În timpul
În cinstea activităţii sale neobosite, sirienii monofiziţi sau necal- «mafrianului» Isaiak (650-666) Biserica siro-iacobită din India a
cedoneni se numesc până azi siro-iacobiţi sau numai iacobifi. !aco- primit autonomia bisericească, rămânând însă în legătură cu siro-iaco-
biţii, ca şi copţii din Egipt, se socotesc pe ei «ortodocşi», iar pe creş­
biţii din Siria. Centrul acestei Biserici se află, până azi, în statul
tinii ortodocşi îi numesc, în derâdere, «melkiţi», adică partizanii Bise- Kerala, din Malabar.
ricii imperiale de la Constantinopol.
Patriarhul siro-iacobit, neavând un sediu stabil se numea pe c. Biserica armeană gregoriană. Monofizismul s-a introdus în
nedrept patriarh de Antiohia; a locuit un timp la Amida (Diarbekir), în Armenia în împrejurări cu totul deosebite faţă de cele din Egipt şi Siria.
Mesopotamia, apoi în alte localităţi. El a ajuns să aibă sub jurisdicţia În secolul al III-lea creştinismul pătrunsese adânc în Armenia, datorită
sa, până la cucerirea arabă, numeroşi mitropoliţi şi episcopi. Ca ajutor operei de evanghelizare a Sfântului Grigorie Luminătorul (t 332).
sau vicari în administraţia Bisericii s-au impus «mafrianii», colabora- Până la sfârşitul secolului al V-lea armenii au stat în legătură cu
torii intimi ai patriarhilor siro-iacobiţi pentru regiunile orientale. Biserica Ortodoxă.
Sirienii monofiziţi favorizară pătrunderea arabilor în Siria, noii În 482, împăratul Zenon (474-491) al Bizanţului , crezând că
invadatori fiind consideraţi întrucâtva eliberatori ai Siriei de sub domi- poate împăca şi atrage pe monofiziţi la Biserica Ortodoxă, publică
naţia bizantină, încât cucerirea ei de către arabi a fost uşoară. În sep- edictul de unire bisericească numit «Henoticon», prin care se treceau
tembrie 635 Damascul s-a predat arabilor. În 636 bizantinii suferiră în sub tăcere hotărârile dogmatice ale Sinodului IV ecumenic din Calce-
172 Pr. Prof. Dr. IOAN RĂMUREANU ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ 173

don din 451. Din nefericire, în timpul împăraţilor Zenon şi Anastasie d. Biserica nestoriană. După condamnarea lor la Sinodul al III-lea
I (491-518) Bizanţul se află aproape în întregime sub influenţa mono- ecumenic de la Efes, din 431 , nestorienii s-au retras pe teritoriul
fiziţilor. Monofizismul moderat a pătruns şi în Armenia, care, după Persiei, la Nisibi, având în frunte pe catolicosul Baboe (t 484). Alţi
încheierea păcii cu Persia, sub regele persan Balaş (484-488), şi-a nestorie~i au venit din Siria. În sinodul ţinut la Nisibi în 489, prezidat
reluat relaţiile ei cu Imperiul bizantin. Astfel, în sinodul ţinut în 491 la de catohcosul Toma Barsuma (t 495), s-a hotărât înfiinţarea unui
Valarşapat, armenii au condamnat sinodul de la Calcedon, rămânând catolicossat nestorian. Astfel, nestorienii, care se numeau acum
credincioşi monofizismului. În alte trei sinoade, ţinute mai târziu la «sir~haldei», s-au constituit în Biserică naţională persană.
Dovin, primul în 506, al doilea în 554 şi al treilea la 596, episcopii In sinodul de la Ctesifon-Babilon din 485 s-a proclamat catoli-
armeni au respins, de asemenea, Sinodul al IV-lea ecumenic de la cossatul nestorian sub denumirea de «A 5-a Patriarhie a Bisericii lui
Calcedon. Hristos», separată de Patriarhia ortodoxă de Antiohia. Catolicosul
Armenii încercară totuşi, în mai multe rânduri, unirea cu Biserica Nerses (t 507) a fost proclamat «lumina Orientului».
Ortodoxă. O înţelegere trecătoare s-a realizat în 622 şi în sinodul de la Reşedinţa catolicosului - socotit conducătorul spiritual al tuturor
Garin din 630, în timpul împăratului Heraclie (610-641), dar au nestorienilor din lume - s-a mutat în mai multe localităţi: întâi la
renunţat la ea în 645, când Armenia a trecut sub stăpânirea arabă. Ctesifon, apoi la Bagdad şi, după 782, la Mosul în Mesopotamia.
Sinodul quinisext de la Constantinopol, din 692, i-a condamnat pe Din Persia creştinismul de formă nestoriană s-a răspândit în ţările
armeni ca monofiziţi. din Asia centrală, în vestul Chinei şi în India.
În sinodul de la Mantzikert din 719 sau 736 armenii au respins din În 485, misionarii nestorianismului au ajuns la creştinii Sfântului
nou Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon din 451 şi au ratificat To~a•. de pe coasta Malabarului, din India. Ei au reuşit să câştige pe
comuniunea cu Biserica siro-iacobită, despre care credeau că exprimă unu dmtre aceştia la nestorianism şi să-i lege de catolicossatul nesto-
adevărata credinţă. La sinodul armean din 869 s-a repetat condam- rian de Ctesifon, din Persia. S-a produs astfel o sciziune confesională
narea Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon, dar a fost con- !ntre creştinii «tomiţi», nestorianismul fiind confirmat în 774 şi 824.
damnat nominal şi ereticul Eutihie, fapt care pare curios. Insă cei mai mulţi credincioşi «tomiţi», au îmbrăţişat credinţa siro-
Tratativele de unire cu Biserica Ortodoxă s-au reluat de armeni în iacobită, începând din secolul al VI-lea, până în secolul al IX-lea,
timpul marelui patriarh Fotie al Constantinopolului (858-867; rămânând în legătură cu iacobiţii din Siria până azi.
877-886), când se părea că pacea dintre armeni şi greci va fi defini-
tivă. Alte încercări de unire s-au făcut în secolul al XII-lea.
Romano-catolicii au încercat în mai multe rânduri să atragă pe armeni Monotelismul.
la catolicism, iar încercările lor au fost încoronate de oarecare succes. Sinodul al VI-lea ecumenic de la Constantinopol (680-681).
Armenii rămaşi până azi aderenţi ai monofizismului moderat se Sinodul II trulan (quinisext) din 691-692
numesc armeni gregorieni, în cinstea numelui Sfântului Grigorie
Luminătorul, apostolul şi întemeietorul Bisericii armene în secolul al a. Monotelismul. Toate concesiile fiicute succesiv monofiziţilor
III-lea. Mai pe larg despre Biserica armeană vom vorbi în lecţia despre nu avură ca efect decât să-i încurajeze în poziţia lor faţă de Biserica
Bisericile necalcedoniene, din partea a II-a a acestui manual (pentru Ortodoxă. Condamnarea «Celor Trei Capitole» la Sinodul al V-lea
Bisericile necalcedoniene, a se vedea pe larg: 1. Pulpea (Pr. Prof. Ră­ ecumenic de la Constantinopol din 553 fu considerată de ei un triumf.
mureanu), Posibilitatea intoarcerii Bisericilor monojizite la Orto- În .secolul al VII-lea monofiziţii constituiau un pericol grav pentru
doxie, în «Ortodoxia» III ( 1951 ), nr. 4, p. 5 86-636). umtatea Imperiului bizantin.

S-ar putea să vă placă și