P. 1
Istoria Bisericeasca Universala, Vol. I 1987

Istoria Bisericeasca Universala, Vol. I 1987

|Views: 2,932|Likes:
Published by giolgaudaniel

More info:

Published by: giolgaudaniel on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2015

pdf

text

original

Preot prof. dr. IOAN RĂMUREANU Preot prof. dr. MILAN ŞESAN Preot prof. dr. TEODOR BODOGAE

BISERICEASCA UNIVERSALA
VOL. I (1— 1054)
TIP Ă R IT Ă CU B IN EC U V ÎN TA R EA PREA FER ICITU LU I PĂRIN TE

TEOCTIST
PATRIARH UL B ISE R IC II O RTO D O XE RO M Â N E

EDIŢIA A III-A REVĂZUTĂ Şi COMPLETATA

EDITURA IN ST IT U T U LU I BIBLIC S I DE M ISIU N E A L B IS E R IC II O RT O D O X E ROM ÂNE B U C U R E Ş T I, 1987

5 I

'OQii ; Jíifv"'trs?lor ü > » k f "'v * » B -**

.

1 i: L

I N T R O D U C E R E

Obiectul, definiţia, denumirea, scopul, importanţa, împărţirea şi metoda Istoriei bisericeşti universale * In tr o d u c e r e a în studiul Istoriei bisericeşti universale este de două f e l u r i : in tr o d u c e r e a fo r m a lă (sau tehnică) şi in tr o d u c e r e a m a te ria lă . Prima se ocupă cu obiectul, definiţia, metoda, împărţirea, ştiinţele auxiliare şi bibliografia generală a Istoriei bisericeşti universale, deci cu problemele formale, tehnice şi metodice, ale studiului ei. A doua tratează despre situaţia lumii greco-romane şi a iudaismului în epoca apariţiei creştinismului şi se mai numeşte de aceea «preistoria creşti­ nismului». Introducerea formală ne iniţiază în obiectul, natura, m ijloacele şi cerinţele studiului n o s tru ; introducerea materială prezintă epoca şi terenul pe care a apărut creştinismul şi ne pregăteşte pentru înţelegerea situaţiei lui în lumea veche. a. Obiectul. Cuvîntul istorie are două sensuri : obiectiv şi subiectiv. In sens obiectiv, istoria este viaţa din trecut, toate faptele întimplate, istoria ca f a p t ; în sens subiectiv, numit şi tehnic, istoria este cercetarea şi expunerea ştiinţifică a faptelor istorice, adică studiul vieţii istorice. Istoria, ca fapt, este obiectul de studiu al istoriei ca ştiinţă. Faptele sînt deci istoria, în sens obiectiv, iar studiul lor este istoria în sens subiectiv. Cuvîntul grecesc taxopta se păstrează în numele dat în mai multe limbi, punînd întimplate şi face expunerea (verb ioiope«)) are ambele sensuri şi ele ştiinţei istorice (latineşte historia), trecut în lumină că istoria arată evenimentele lor, cercetînd cauzele şi consecinţele lor.

* C apitol red actat de Pr. prof. l o a n R ă m u rea n u

6

IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ

Obiectul Istoriei bisericeşti universale este B is e r ic a creştin ă , în înţelesul de comunitate religios-morală, înfiinţată de Iisus Hristos pentru mîntuirea oamenilor. Biserica este un aşezămînt dumnezeiesc şijanenes.c. în acelaşi timp. Prin originea, doctrina, spiritul, scopul şi puterile ei, ea are caracter supranatural; prin membrii care o consti­ tuie, prin formele pe care le-a luat, prin manifestările membrilor ei, ea are caracter omenesc. Istoria cercetează Biserica în latura ei omenească, în creşterea, formele şi manifestările ei istorice, accesibile cunoaşterii şi studiului. Biserica creştină are o istorie complexă. Dintr-o comunitate mică, cu forme simple de organizare, doctrină şi cult, ea s-a dezvoltat, ajungînd la forma actuală. Biserica s-a găsit în anumite raporturi cu lumea. Ea a primit unele influenţe şi a influenţat la rîndul ei lumea, societatea şi cultura. în dezvoltarea ei, Biserica are o istorie externă, a întinderii şi a raporturilor ei cu lumea, şi o istorie internă, a vieţii, organizaţiei şi acţiunii ei lăuntrice. Istoria externă priveşte Biserica în contactul şi raporturile ei cu statul, societatea şi celelalte religii, morala şi cultura. Istoria internă priveşte răspîndirea creştinismului, organizarea Bisericii, formularea doctrinei, luptele interne, cultul, viaţa, disciplina, literatura şi arta ei. Studiind viaţa Bisericii în general, Istoria bisericească universală sta­ bileşte situaţia şi rolul creştinismului în viaţa omenirii. Ea caracteri­ zează stările şi faptele în evoluţia şi specificul lor, observînd adică acele schimbări şi însuşiri care dau evenimentelor caracterul şi sensul lor propriu. b. Definiţie. Potrivit cu cele de mai sus, Is to r ia b is e r ic e a s c ă u n i­ v e r s a lă e s t e c e r c e t a r e a şi e x p u n e r e a m e to d ic ă a v ie ţii B ise ric ii creş tin e In g e n e r a l, p r iv ite în d e z v o lt a r e a şi a c ţiu n ea ei in tern ă şi ex tern ă . Unii cercetători bisericeşti dau definiţii mai lungi, care tind să fie mai dezvoltate şi mai precise, mai teologice sau mai filozofice. c. Denumirea disciplinei noastre nu este aceeaşi la toţi istoricii bisericeşti. Unii o numesc simplu «Istoria b i s e r ic e a s c ă », «Is to ria B i­ s e r ic ii> sau «Isto ria b is e r ic e a s c ă (sau a B ise ric ii) g en e ra lă » sau «uni­ ' v e r s a la » ; alţii preferă s-o numească «Istoria creştin ism u lu i», «Isto ria r e lig ie i creştin e» sau «Istoria cr eştin ă a r elig ie i» . După concepţia orto­

IN TRO D U CERE

?

doxă şi romano-catolică, Biserica a fost întemeiată de Mîntuitorul prin Sfinţii Apostoli, ca societate văzută şi organizata, ca instituţie ; protes­ tanţii cred că Mîntuitorul a predicat d o a r îm p ă ră ţia lui D u m n ezeu şi s iîrş itu l a p ro p ia t al lum ii, că nu s-a gîndit să înfiinţeze o instituţie vizi­ bilă şi organizată şi că aceasta a fost ideea şi opera Apostolilor. Pro­ testanţii concep Biserica drept «co m u n ita tea c r ed in c io şilo r» sau a « sfin ­ ţilor, o co m u n itate id e a lă , sp iritu ală» şi de aceea in v iz ib ilă , fără ca ra c­ ter «instituţional». d. Scopul studiului nostru este cunoaşterea şi înţelegerea desfă­ şurării vieţii Bisericii creştine în toate laturile ei, d e.la început.şi pînă acum, în toată lumea. Creştinismul s-a organizat şi manifestat ca B i­ serică. Biserica a avut nu numai viaţă religios-morală, ci şi socială şi culturală în general. Istoria ei este o foarte importantă parte a isto­ riei universale. Studiul ei ne face cunoscut creştinismul de-a lungul şi în contextul diferitelor etape. Scopul final al studiului Istoriei biseri­ ceşti universale este cunoaşterea şi înţelegerea s itu a ţiei a c tu a le a c r e ş ­ tin ism u lui, în organizaţiile lui mai importante. Căutînd să cunoască faptele istorice în cauzele, evoluţia şi legătura lor, Istoria bisericească universală înţelege şi explică mişcările şi schimbările în viaţa Bisericii de la începutul ei pînă azi. e. Din aceasta rezultă şi importanţa Istoriei bisericeşti universale, ca studiu al constituirii şi organizării Bisericii creştine, al doctrinei cultului, al acţiunilor creştinismului în decursul aproape a două milenii. Fără studiul Istoriei bisericeşti, nu se poate cunoaşte şi înţelege creş­ tinismul în organizarea şi viaţa sa bisericească trecută şi prezentă. In această privinţă, Istoria bisericească universală este o disci­ plină de bază, de cultură teologică largă şi indispensabilă în studiul teologiei. Creştinismul este o religie istorică ; el este legat de mari evenimente istorice ; s-a dezvoltat în strînsă legătură cu acestea. în unele cercuri protestante s-a produs un «istorism», curent care caută să explice creştinismul în chip raţional, ca pe un fapt natural, poate chiar organic, făcînd abstracţie de factorul supranatural. f. îm părţirea Istoriei bisericeşti universale este de două feluri : după con ţin u t (numită logică sau reală) şi după tim p (numită cronolo­ gică). După... conţin u t, Istoria bisericească este privită în răspîndirea

II

IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă

creştinismului, în raporturile cu lumea, în formularea învăţăturii lui, în organizaţie, cult, viaţă morală, literatură, artă. După tim p, Istoria esLo împărţită pentru studiu în perioade mai mari sau mai mici (pe­ riodizare). Deşi viaţa istorică formează şi prin conţinut şi în timp un fol continuu, împărţirea ei logică şi cronologică este o necesitate pentru uşurarea studiului, pentru cuprinderea şi stăpînirea materiei. Cele doua împărţiri se folosesc împreună : în fiecare perioadă se studiază viaţa bisericească în toate laturile manifestărilor ei, grupînd faptele după caracterul lor (misiune, raporturi externe, organizaţie, doctrină, cult, viaţă morală etc.). împărţirea logică se face pe baza tipizării, adică a privirii şi tratării laolaltă, sub un titlu comun a fap­ telor istorice care au caractere comune importante (tipuri istorice), şi cunoaşte trei evuri : an tic (vechi), m ed iu (de mijloc) şi m o d er n (nou). Ă c e a s t ă împărţire, de concepţie umanistă şi aplicată întîi la studiul fi­ lologiei, a fost însuşită în istoria universală şi a trecut de la aceasta la cea bisericească. Istoricii profani şi bisericeşti nu sînt toţi de acord asupra limitelor evurilor, adică asupra începutului şi sfîrşitului lor. De regulă, sfîrşitul evului antic şi începutul celui mediu în Istoria bisericească universală este pus aproximativ între anii 600— 800 (unii istorici socotesc încheiat evul antic cu împăratul Justinian (527— 565), alţii cu Papa Grigorie cel Mare (590— 604), alţii cu Carol cel Mare, (768— 814). Evul mediu este socotit ca întîrziindu-se pînă la sfîrşitul secolului al X V -le a şi începutul celui următor (Renaştere, Reforma). Evurile se împart în perioade mai mici, numite de obicei epoci. In Istoria bisericească universală, evurile se caracterizează ast­ fel : în e v u l an tic, creştinismul s-a răspîndit şi organizat în lumea greco-romană ; este epoca cea mai importantă : a constituirii Bisericii, doctrinei şi cultului, a persecuţiilor, a Sinoadelor ecumenice, a marilor Părinţi şi scriitori bisericeşti. în e v u l m ed iu , se convertesc la creşti­ nism popoarele germane, slave şi altele, puterea papală creşte, se di­ ferenţiază, are loc Schisma cea mare (1054), se produc conflicte între papalitate şi puterea lumească. In ev u l m o d ern , puterea papală des­ creşte, Biserica Occidentală se dezbină prin Reforma protestantă, B i­ serica Ortodoxă e stăpînită în mare parte de turci, se formează apoi

IN TRO D U CERE

Biserici naţionale a u to c e fa le ; în general se întinde curentul laic, antibisericesc. împărţirea — fie în evuri, fie în perioade mai mici — este relativă, subiectivă, convenţională şi diferită pentru Orient şi Occident. Ea este totuşi necesară şi trebuie să ţină seama de natura şi de importanţa e v e ­ nimentelor care constituie criteriul împărţirii. In locul împărţirii în evuri, care sînt prea întinse, s-a adoptat în manualul de faţă împărţirea în perioade mai mici, care este aplicată de unii istorici bisericeşti mai noi. P e r io a d a I, de la începutul creştinismului pînă la 324, de cînd Constantin cel Mare (306— 337) domneşte singur peste tot Imperiul roman, ca perioadă de confruntare a Bisericii cu lumea a n tic ă ; p e ­ r io a d a a II-a , de la 324 pînă la 787, perioada Sinoadelor ecumenice şi a Părinţilor bisericeşti, cînd s-a realizat biruinţa Ortodoxiei asupra ereziilor, care s-a consfinţit în Duminica Ortodoxiei, din 11 martie 843 ; p e r io a d a a III-a, de la 787 pînă la 1054, fiind epoca de cristalizare a catolicităţii sau universalităţii B ise ric ii; p e r io a d a a IV -a , de la 1054 pînă spre sfîrşitul secolului al X V -lea, ca perioadă a confruntării dintre Ortodoxie şi Romano-Catolicism, cu marile conflicte dintre papalitate şi suverani în Apus, în cadrul feudalismului dominator, cu cruciade, scolastică şi cucerirea Imperiului bizantin de către turci, în anul 1453 ; p e r io a d a a V -a , care se întinde din secolul al X V I-le a pînă în secolul al X V III-lea, fiind perioada marilor frămîntări aduse de Reforma Pro­ testantă în sînul Bisericii Romano-Catolice, şi a marilor nemulţumiri social-politice, care vor pregăti Revoluţia franceză din 1789. în urma conciliului de la Trident după 1564, Biserica Romei se individualizează ca Biserică Romano-Catolică, realizează unele reforme interne şi în­ treprinde mari misiuni creştine în alte co n tin e n te ; în fine, p e r io a d a a V I-a, de la 1800 pînă azi, este epoca critică a divizării creştinismului, a întăririi curentului laicizant, a constituirii, în Răsărit, a multor B i­ serici ortodoxe naţionale autocefale şi a străduinţelor ecumeniste din secolul al X X -lea, pentru refacerea unităţii Bisericii universale. g. M etoda. Istoria bisericească universală aplică, în studiile sale, metoda istorică generală. Potrivit acesteia, ea urmează metodei şcolii moderne de istorie, cu cele cinci principii : cunoaşterea izvoarelor, v e ­

10

IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ

rificarea lor prin analiză critică, cercetarea lor evolutiv-genetică, folo­ sirea principiilor pentru expunerea sistematică a ideilor etc. Această metodă se bazează pe buna cunoaştere a documentelor şi izvoarelor şi pe justa lor înţelegere şi interpretare, în scopul de a des­ coperi şi spune adevărul istoric, adică lucrurile aşa cum s-au întîmplat. Studiul documentelor se face în mod critic şi comparativ ; faptele se urmăresc în cauzele, evoluţia, legăturile şi urmările lor (pragmatic-ge­ netic) şi se expun ordonate într-un tot sistematic. Pentru a corespunde scopului ei, care este cunoaşterea exactă şi înţelegerea dreaptă a faptelor, Istoria bisericească universală trebuie sa fie deci, din punctul de vedere al metodei, documentată, adică în­ temeiată pe documente, critică, pragmatică, genetică, obiectivă, adică nepărtinitoare : «ne qu id fa lş i d ic e r e a u d ea t, n e qu id v e r i n on au d eat» , a zis Cicero (De o r a to r e 2, 9, 15). Cu aceste calităţi de metodă, Istoria bisericească universală este şi r e lig io a s ă , adică socoteşte existenţa lui Dumnezeu şi raportează la El în mare cauzalitatea şi finalitatea even i­ mentelor. Istoricul bisericesc recunoaşte în apariţia lui Iisus Hristos, în învăţătura şi opera Lui, în întemeierea şi perpetuarea Bisericii creş­ tine, fapte divine, a căror explicaţie nu se poate face numai prin consi­ derarea factorilor istorici umani.
BIBLIOGRAFIE F r. H a in p !, G e s c h ic h t e cils k r it is c h e W is s e n s c h a ft. Bd. I. T h e o r ie d e r G e s ­ c h ic h t s w is s e n s c h a lt cds U n iv e r s a lg e s c h ic h le , Darm stadt, 1975. W . E c k e r m a n n u n d H. M o h r , E in lü h ru n g in d a s S tu diu m d e r G e s c h ic h t e , B erlin, 1966. H is to ir e . L 'h isto ire et s e s m e t h o d e s (R ech erch e, con serv atio n et critiqu e des tém oignages). Sous la d irection de Ch. Sam aran, P aris, 1961, X V II + 1773 p. H. U rs v o n B a l t h a s a r , T h é o lo g i e d e l'h is to ire . T rad u ction de l'allem and par R. Givord, Paris, 1955. A .-J. M a r r o u , D e la c o n n a is s a n c e h is to r iq u e , Louvain, 1954. P. P e t i t , G u id e d e l ’étu d ia n t en h is to ir e a n c ie n n e , Paris, 1959, 3-e éd., Paris, 1969. M a r c B l o c h, M é tie r d 'h isto rien , Paris, 1949. J . G. D r o y s e n, H is to r ik . V o r le s u n g e n ü b e r E n z y k lo p ä d ie u n d M e t h o d o lo g ie d e r G e s c h ic h t e , M ünchen und B erlin, 1937. 1’. H a r s i n, C o m m en t o n é c r it l'h is to ir e , 2-e éd., Paris, 1935. Kristian E r s 1 e v, H is to r is c h e T e c h n ik . D ie h is t o r is c h e U n tersu ch u n g in ih r e n G ru n d ziu /en d a r g e s te lt, M ünchen und B erlin , 1928. G u i d o P a g a n i n i, P r o p e d e u tic a is to r ic a . P rin cip i d i m e t o d ic a e d i t ilo s o iia d e lla s to r ia c c c l e s ia s t i c a , vol, I., M ilano, 1928.

IN TRO D U CERE

11

W. B a u e r , E in fü h ru n g in clas S tu d iu m d e r G e s c h ic h t e . 2-e A ufl., T ü bin­ gen, 1927:. A l f r e d F e d e r , L e h r b u c h d e r g e s c h ic h t lic h e n M e th o d e , 3-e A uflage, R eg en s­ burg, 1924. Siegmund H e l l m a n n , W ie stu d ie rt m an G e s c h ic h te , 2-e Aufl., M ünchen und Leipzig, 1920. Ernst B e r n h e i m , L e h r b u c h d e r h is t o r is c h e M e to d e u n d d e r G e s c h ic h ts p h il o s o i i e (T ratat de m etodă isto rică şi de filozofia isto riei), 6-e A ufl., Leipzig, 1908 (fo arte bună). In limba română: B. B e r c e a n u , I. P a n a i t e s c u , P r e z e n ta r e a lu c r ă r ilo r ş t iin ţ ific e -m e to d o lo g ic e , B u cu reşti, 1968. A. A v r a m e s c u şi V. C î n d e a , In tr o d u c e r e in d o c u m e n t a r e a ştiin ţific ă , B u cu reşti, 1960. N. G e o r g e s c u - T i s t u , S c ris ş i c a r te . I s t o r ie — te h n ic ă — s e m n ilic a ţie , B u cu reşti, 1948. . P r . P r o f . M i l a n Ş e s a n , P e r io d iz a r e a In is to r ia b i s e r i c e a s c ă u n iv e r s a lă , 1939 şi în «A ltarul Banatului», III (C aran sebeş, 1946), nr. 1— 6, p. 391— 411. A. S a c e r d o ţ e a n u, M e to d a a lc ă t u ir ii u n u i stu d iu d e is t o r ie , Bucureşti, 19G7. I d e m , În d r u m ă r i în c e r c e t ă r i l e is t o r ic e , B ucureşti, 1943. B ib lio g rafia poate fi com pletată din Studiul : P r o f. T. M. P o p e s c u , în d r u ­ m ă r i m e t o d ic e d e lu cru p en tru stu d e n ţii in t e o lo g ie , în «Studii T eo lo g ice », V III (1956), nr. 7— 8, p. 498— 530.

Izvoarele Istoriei bisericeşti universale * Iz v o a r e le . Prin iz v o a r e is to r ic e se înţelege materialul documentar d e tot felul c are poate servi la cunoaşterea faptelor.. Ele se inipart de obicei după orginea, caracterul sau forma lor în mai multe c a t e g o r i i : o r ig in a le (numite şi d ir e c te sau im e d ia te ) şi d e r iv a te (in ­ d ir e c te sau m e d ia te ) ; o fic ia le şi p a r t ic u la r e ; s c r is e , o r a le şi m o n u ­ m e n t a le (arheologice) rămăşiţe sau resturi (Ü b er re ste) şi tradiţii. Iz­ voarele Istoriei bisericeşti universale se mai pot împărţi în divine, (căr­ ţile Sfintei Scripturi) şi o m e n e ş ti, în creştine şi necreştine, sau din alte puncte de vedere. Cunoaşterea şi folosirea izvoarelor are o importanţă capitală... în studiul Istoriei în general. Ele sînt mărturii materiale şi spirituale des­ pre existenţa, acţiunea, rolul şi importanţa oamenilor, instituţiilor, ideilor care au făcut Istoria. Istoria nu se poate cunoaşte şi scrie fără studiul lor critic («pas de documents, pas d’histoire»). Ea nu se poate
* Capitol red actat de Pr. prof. Io a n R ă m u rea n u şi Pr. prof. M P. Ş e sa n

n

iS T Ô R ÎÀ B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă

întemeia decît pe cele dovedite, autentice, sigure. în stabilirea valorii lor documentare, critica istorică are un rol foarte important. Studiul izvoarelor formează de regulă obiectul cercetărilor unor specialişti în cunoaşterea şi valorificarea lor. Izvoarele necesare pentru studiul Istoriei bisericeşti universale sînt adunate în diferite c o le c ţ ii sau ed iţii.
1. Colecţii principale J . P. M igne, P a t i o l o g ia e cu rsu s c o m p le tu s : a. P a tr o lo g ía G r a e c a , p rescu rtat P. G. (încep e de la P ărin ţii A p o stolici, sec. I pîn ă la ju m ă ta te a sec. X V ), 161 (167) vol., Paris, 1857— 1866. I n d e x de F. C av allera, Paris, 1912 ; Th. H opfner, In d e x l o c u p le t is sim u s, t. I— II, Paris, 1928 ; E. G eerard, C la v is P atru m G r a e c o r u m , 4 vol., Turnhout,. 1974— 1980. b. P a tr o lo g ía L a tin a , p re sc u rta t P. L. (în cep e de la scriitoru l latin T e rtu ­ lian, sec. II— III şi m erge pînă la papa Inocen ţiu III (-(-1216), 221 (222) volum e, P aris, 1844— 1864. Series Latina. S u p p lem en tu m , 9 vol., Paris, 1960— 1974. E. D ekkers, C la v is P atru m L a tin o ru m , Steen brü g ge, 1961. C o rp u s S c rip to ru m E c c le s ia s tic o r u m L a tin o ru m , p rescu rtat C.S.E.L., num it şi C o rp u s V in d o b o n e n s e , p rescu rtat C. V. (Corpul V ienez), ed itat de A cad em ia de Ş tiin ţe din V ien a, de la 1860, în continuare. A u apărut p este 70 de volum e. D/e g r ie c h is c h e n c h r is tlic h e n S c h r ils t e lle r d e r e r s te n J a h r h u n d e r t e , prescu rtat G .C.S., sau C o rp u s B e r o lin e n s e , prescu rtat C.B. (Corpul B erlinez), editat de A cadem ia d e Ş tiin ţe din B erlin , de la 1897, apărute p este 50 de volum e. C o rp u s C h ristia n o ru m L atin oru m , Turnhout — Paris, începînd din 1953. M o n u m en to G e r m a n ia e h is tó r ic a . A u c to r e s a n tiq u is sim i, în care sîn t ed itate lu ­ c ră rile au to rilo r la tin i din sec. V — V I d. Hr., Ed. Th. M om m sen, 13 vol., B erlin , 1877— 1898. P a t r o lo g ía O rien ta lis , prescu rtat P. O., sub con d u cerea lui R. G raffin et F. N au, P aris, 1908 şi urm. în curs de pu blicare. A u apărut 26 volum e. C o rp u s S c rip to ru m O rien ta liu m , p rescu rtat C. S. O., sub con d u cerea lui J.-B .. Chabot, I. Guidi, H. H yvernat, B. C arra de V au x, J . Fo rg et, P aris, 1903 şi urm., în curs de p u b licare. A u apărut p este 100 de volum e. P a tr o lo g ía S y r ia c a , ed. R. G raffin, 3 vol., Paris, 1894— 1926. F lo r ile g iu m p a tristic u m , ed. G. R auschen, de la 1904, Bonn, peste 44 volum e. T e x t e s e t d o c u m e n ts p o u r l'é tu d e h is t o r iq u e d u c h r is tia n is m e , pu bliés sous la d irec­ tion de II. H em m er et P. L eja y , 3 vol., P aris, 1905— 1912. S o u r c e s c h r é t ie n n e s , pu bliés sous la d irection de H. de L ubac et J . Daniélou,. Paris, do la 1942, în con tin uare. A u apăru t peste 160 de volum e. I. E. A nastasiu , T esalo n ic, 1979, 622 p. 'AvioXo^ix 7tr¡'¡ú¡y êxxXt]otaoTix^C taxopsac (I — X I c .). T I, vol. 1,,

IN TRO D U CERE 2. A cte sinodale

13

J . D. M ansi, S a cro ru m C o n c ilio r u m n o v a e t a m p lis s im a c o ll e c t i o , F lo re n tia e et V e n e tiis, 1759— 1798 ; reprodusă şi con tin u ată de L. P etit et J . B. M artin, pîn ă la c o n ciliu l I V atican , 1870, Paris, Leipzig, 1901— 1912 ; Arnhem , de la 1900, vol. .32— 53 (59). C o lle c t io C o n cilio ru m r e c e n tio r u m E c c le s ia e U n iv er sa e , Paris, 1899— 1927. Ed. Schw artz, A c ta C o n c ilio r u m o e c u m e n ic o r u m , Strasbou rg, P aris, Leipzig, 13 vol. de la 1914. E. J . Jo n k e rs, A c ta e t S y m b o la C o c ilio r u m q u a e s a e c u lo q u a r to L eid en, 1954. h a b it a sunt

J . A lberg io, P.-P. Joannou , C. Leonardi, P. Prodi, şi H. Je d in , C o n c ilio r u m o e c u ­ m e n ic o r u m d e c r e t a , Freib u rg im B reisgau , B âle, 1962. C h .-J. H efele — Dom H. L eclercq , H is to ir e d e s c o n c ile s . Stud ii şi te x te , 10 vol., :în 2 părţi, Paris, 1907— 1908. T. IX , re d a cta t de P. Richard ; t. X, de A. M ichel. 3. A cte m artirice. V ie ţi de Siin ţi A cia S a n c to ru m , pu blicată de B olland işti, A ntverpen (A nvers), 1643. E diţie nouă, P aris, de la 1854— 1931, în con tin u are (vol. 64, în 1910). Tom ul II din A c ta S a n c to ru m N o v e m b r is , pars prior, B ru x e llis, 1894, cuprinde M a r ty r o lo g iu m H ie ro n y m ia n u m , ed. J . B ap tista de Rossi et L. D u chesne ; a fost r e ­ e d itat de H. D eleh aye et Dom H. Q uentin sub titlu l: C o m m en ta r iu s p e r p e tu u s in M a r ty r o lo g iu m H ie ro n y m ia n u m , în A c ta S a n c to ru m N o v e m b r is , pars posterior, "Bruxellis, 1931. M a r ty lo ro g iu m R om an u m , ed. ty p ica V a tica n a , Roma, 1914, 1922. S y n a x a riu m E c c le s ia e C o n s ta n t in o p o lita n a e (P ro p y la eu m a d A c t a S a n c to ru m N o ­ v e m b r is ), ed. Hipp. D eleh aye, B ru x ellis, 1902. K. D ukakis, Méfocs XuvaÇapià~rp rzâvzmv xa>'i àficov, 12 vol., A ten a, 1889— 1897. B ib lio t h e c a h a g io g r a p h ic a G r a e c a , ed. F ran çois B ru x e llis, 1957. B ib lio t h e c a h a g io g r a p h ic a L a tin a , ed. S o cii Bollandiani, t. I et II, B ru x ellis, 1949. Panaiot. C. H ristu, Tà (j.ap-upta ■comentarii, T esalon ic, 1978. àpXaim^ XpiaTiavrâM. Introd u cere, te x t, trad ucere, H alkin, ed. 3-a, t. I— III,

H erbert M usurillo, T h e A c ts o i th e C h ristia n M artyrs, O xford, 1972 ; retip ărită în 1979. T e x t grec şi latin la un ele, cu trad u cere engleză. R. Knopf — G. K rüger, A u s g e w ä h lt e M ä r ty r e r a k te n , 3-e A ufl., Tübingen, 1929, 4 -e A uflage von G. Ruhbach, te x t grec, T übingen, 1965. E. Ehrhard, U b e r lie ie r u n g u n d B e s ta n d d e r h a g io g r a p h is c h e n u n d h o m ile t is c h e n L iter a tu r d e r g r ie c h is c h e n K ir c h e , Bd. I— III, Leipzig, 1937— 1952. Dom H. L eclercq , L e s m a rty rs, Paris,, 1902— 1911, 11 volum e. Th. Ruinart, A c ta p rim o ru m m a rty ru m sin c e r a , R atisbon ae (R egensburg), 1859; ed. 2-a, Paris, 1889.

1962. i960. Freibu rg im B reisgau . II (715— 1042). Pasc.. Poris. J . I. 3. A c t e le m a r tir ic e . 4. O eniponte (In nsbruck).e.. 1937. 1 9 0 7 . 22. J . 2. t. 192 6 . B u cureşti. Izvoare pentru istoria Patriarhiei de Constanlinopol şi a Imperiului bizantin A c t e s o t ii c i e l s e t p a r tic u lie r s e l a u tr e s d o c u m e n ts r e la t ifs à l'h is to ir e d u P a ­ d u rch d ie G e s c h ic h t s w e r k e d es e u r o p ä is c h e n M it- tria rca t O e c u m é n iq u e . 5-e éd. R ouet de Jo u rn el. de A. Oudot.. B. IV (1206— 1310). t. Bd. B erlin. ed. C o rp u s N o t ¡1 itinim ci> iscopatu u m E c c le s ia e O rien taU s G r a e c a e . R ou et de Jo u rn e l et J . 1917. I. 25-a. 1947 (pînă la Sf. Laurent. P.ileedon. 1936. V . t. ed. de V . E n c h irid io n S y m b o lo r u m . fase. 2-e éd. d e - c la r a tio n u m d e r e b u s liclei e t m oru m . ed. Ueding. al lite ra ­ tu rii c re ştin e şi a l teo lo g iei. E n c h irid io n a s c c tic u m .. ed. Paris. Freibu rg im B reisgau . p. C on stan ­ tinople. altă ed iţie. Fase..IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ B ib lio t h e c a h a g io g r a p h ic a o r ie n ta lis . Theil . V atican . II şi III. 1909.. E n c h irid io n p a tristicu m . K irsch.1922 . 1 T h e il : R egesten von 565— 102 5 . E n ch irid io n io n tiu m h is t o r ia e e c c le s i a s t ic a e a n tiq u a e . Grum el : Les A tie v d e P a tr ia r c h e s . t. Paris. B ru xellis. Schönm etzer. 1947 . G erland — V . J . Freibu rg im Breisgair. N o m e n c la t o r lit e r a r iu s T h e o lo g i a e c a t h o l i c a e . U m berg. Istanbu l. F. fa ce bune s e rv ic ii b ib lio g rafice pentru studiul isto riei b ise riceşti un iv ersale.s/ej.. I. 32-a. E.ise. P a /r ia r c h a tu s C o n s ta n tin o p o lita n i a c ta s e le c t a . 1911. de mitrop. D uthilleul. M. 2-e éd. M. I (381— 7 1 5 ). Freib u rg im Breisgau. 366— 37Q. ed. A bteilung 1.. Prof. W e g w e is e r t e la h e r s . I. 1932. 1 9 1 0 . Ueilie A. A bt. I şi II. de B olland işti. fase. 2. 1941.. ed. 5 v o l. în «B ibliotheca' Photiunu» ( ‘l’trtTîïo': Bi6?ao0ii%rj). /iVi/e. 1947. C onstantinople. H ugo H urter. ed.. T h e s a u r u s d o c trin u c c a t h o l i c a e e x d o c u m e n tis m a g is te r ii e c c le s i a s iic i o r d in e m e t o d ic o d is p o s itu s . de V . t. Laurent. 1931 j . VIIL-e_ A uflage. 1982. P asc. cu liogală b ib liog rafie. p <'h. b e a rb e i­ (C o rp u s der g r ie c h is c h e n U rk u n d e n d es M itte la lte r s und d er Dölger n e u e r e n / e i l ) . Fase. 1931. în to ate epocile. . 1935. Bannw art. I. C a v allera.. Ill (10-12 1200). l. In lim b a r o m â n ă ■ Pr. E. 3-a. P eeters. ed. 1947 . C. d e fin itio n u m . Paris. G henadie A rabadgioglu. lom I. IV . K a is e r in k ü n d e n d e s o s t r ö m is c h e n R e ic h e s v o n 565— 1453. A ugust P othast. lo an D am aschin). Ë nchirid ioane (Enchiridia) H enr. 1963. 4-a. t. F r e i­ burg im B reisgau . 1895. Gerland. ed. I. d a tet von Pr. L. ediţii mai noi de J. ed. 5. D enziger et Clem.s R é g e s t e s d e s A c t e s du P a tr ia rc a t d e C o n s ta n tin o p le . loan Răm ureanu. 1971. 2.

C hr. Aug.ouu. 1898 . V oi. 1851. 1960. 1 9 4 3 i-1 9 7 i..oti ~!vcthe"..xoù IlaTpiapXeioo'.b. Concordate A c ta A p o s t o lic a e S e d is. 1970. ita lia n ă : L. Tübingen. 1935.IN TRO D U CERE 15' R eg esten von 1025— 1204 . 1874— 1875. G. Rom a. B o n - . 1924. T h eil : R egesten von 1204— 1282. S u p lim e n te : 1879. 1886. P. EiSijcjEi» iatopiv. 1935 . 1905.. 19?9. Burckhardt. 1975. ed!. p artea II-a. ’E^b-rjua '¿'¡-¡aatfa toù Otï. a. a. I. 193 2 . ed. II.b ’Avôpiou. Petro A postolo.. K. 6-a.. B ru x e l­ les. 1876. B eroüni. 2 vol. ■ C o rp u s S c rip to ru m h is t o r ia e b y z a n tin a e . B erlin . B ek ker.. din 187 3 . Ewald. ed. Berlin. 25 vol.. N o titia dignitatum acced unt N o titia u r b is C o n s ta n tin o p o lita n a e e t L a t e r a l i i p ro v in cia r u m . Salo n ic. C o m m en ta r iu m o ii i c ia l e . B erolini. în con tin uare. Aug. 1829— 1897. 2-a K. M omm sen. t. Tübingen. O tto G uenther.. D elikanis. Duchesne. Roma. O tto Seek. R e g c s t a P o n tiiicu m R o m a n o ru m a b c o n d ita E c c le s ia a d an n u m p o s t C hr. 1904. Carl M irbt. Lat. L ib e r P on tiU calis. Lipsiae. ed. S ériés III. 1919. M ünchen und B erlin. re tip ărită Frankfu rt am M ain. 2 vol. 3. Ratisbonrm e (Regensburg).. 1198. C onstantinopol. L. C onstantinopol.. n atu m 1198. lip s ia e . X X X V — X X X V I. T e x te . a lio r u m in d e a b a n n o 367 u s q u e a d an n u m 543 d a t a e .Ev>. 1885— 1890. Q u e lle n zur G e s c h ic h t e d e s P ap sttu m s und d e s r ö m is c h e n K a t h o liz is ­ m us. ed. P ragae — V ind obonnae — L ipsiae. t. Rom a.H. ed. p o n tiiicu m .. . com m entaire par E. Script.al oio'fpaçixai Ttspi tûiv Hct-piàpXojv K(i)'«Tavtivou7r6Xîwï hr. ad. 1971. ¡j. 49 volume. Duchesne. R e g e s ta P o n tiiicu m R o m a n o ru m in d e a b p o s t C hr.J . P otthast. Loew enfeld. E. B u lla riu m R om an u m . ed. I— X III. 1925. 1967. Stu ttgart. 4. ed. ed. M anuil Ghedeon. E ccl. B erolini. ed.. 1304. A bt. Imm. 475. în Corp. F o n t e s . I. îaTopiaC. Taurini. 5-e A uflage. P arthey. G. 1886— 1 8 9 2 . v on O tto Seck . 2-a S alo n ic. 6. I— II. T h e il: R egesten von 1282— 1341. R e g e s t e n d e r K a is e r un d P ä p s te für d ie J a h r e 311 b is 476 n. P aris. Sien na. Ja fé . 3' t. L e S Y n e c d è m o s d ’H ie r o k l è s e t l ’o p u s c u le g é o g r a p h iq u e d e G e o r g e s d e C h y p r e . de la 1857. H onigm ann. t. S é r ie s e p is c o p o r u m E c c le s i a e C a t h o lic a e . et 1898... H ie r o c lis S y n e c d e m u s et n o t it la e G r a e c a e ep iscop citu u m . V ieţi de papi.. 1895. prescu rtat C. 186 6 . IIatpiap'/. ed.É'X. in M on u m en ta G e r m a n ia e h is lo r ic a .S. E p is to la e im p e r a to r u m .. A bt. Gams.pi Traccx-Ei^ T ’. nae. de la 1909: A c ta R o m a n o ru m P on tiiicu m .B. K araginnopoulos. 1885— 1888. ed. Vic/i d e p a p i : L ib e r P o n tiiic a lis . Ph. Ilij'/al z r f êuÇav-jivTjc. Th. 1902.r/. K alten brun ner. ed. 1964. vol. A cte papale. P.. ed. p. 1 8 9 3 . C o lle c t io A v e lla n a . X III.

B erolini. II. Kavovixai A iaxá^ic.r/. 10 vol. A.ía¡ia-a. 1861. 1749— 1766. Fase. 1897. 1904. Fabriciu s. In s titu tio n e s e t D ig esta . A tena. Zepos. T e x t o rig in al or translated . II. ed. R a c o lta d i c o n c o r d a ţ i (1080— 1914). I-a. tom I. 1921. t. xmv r. 1 . B ero lin i (W aldm ann). P. Berolini. i. B erolini. Breslau. J u s G r a e c o -R o m a n u m . Xúasic. P. K ru eger. tí£ jr. 1914. 16-a. 1928— 1943. Legi şi canoane L e g i : C o d e x T h e o d o s ia n u s . ¡xa "áv OeÍmv xa i teprâv y. 1923— 1926. . A ngelo M ercatti. O xford. Cândea. 9.ir. I— II. III.1. K rüger et Th...illzt'w . J u s G r a c c o -R o m a n u m . K. 3 Bd. 7 Bände. 7.aOo'AixrjC ’E-/. B erolini.a\ aij-p. A tena. Ediţie nouă P. S ch o ell et G. K roll.i-iu. M ich alcescu . C o d e x Ju s tin ia n u s.. D. 13 vol. C o rp u s ju r is c iv ilis . C arm iris Tá bo~¡¡iaziv. Liturghii . Leipzig. 1895. 16-a. S e d is. H I!ri<|lilm m. C a n o a n e : G. P olles. I I.í-ic-. A.. D ie B e k e n n tn is s e d e r C h r is te n h e it . Roma. 8. B ib li o t h e k d e n S y m b o le und G la u b e n s r e g e ln d e r K ir c h e . III.i (j-vijiaeToe ec!. 1856— 1884. I. B erolini. I— II. J . C o rp u s c o n ie s s io n u m . 1 9 5 4 .azpiáp tu>v Kmvj- TavTivou-óAeroC. 2.ini. M ărtu risiri de credinţă A. 11130. 1 n a lilu lio n e s L ilu r g ic a e d e ritib u s o r ie n ta lib u s . Rom ae. M eyer.. 1852— 1859. . Un c a p it o l d e is to r ie p o lit ic ă . ed.. K'oi'ua. B erolini. M. t. 8 vol. t. t. ed. 1889. S t u d ii : K. Z ach ariae von Lingenthal. 1894— 1904.. t. 1962.K-. C o d e x d ip lo m a tic u s d o m in ii tem p o rcilis S. A. 1 9 5 4 .. 1905. A ten a.. Leipzig. C o d e x lilu ig ic u s F . B erolini. C o n c o r d a te . Ghedeon. A ten a 1953 . N o v e lla e . 3 vol.uv.~/. şi P. Ro111. ~/. C. M . ed.í. C onstantinopol. IST O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ C o n c o r d a t e : A. K rü ­ ger. I— II. 1931. T. ed. ed.. M om m sen und P. M. Hahn.ao'/. T hcin er. ed. Sim boale. Av. l-asicrn L itu rg ias. Th. B erlin ’OpGoSójou ’/. D ie B e k e n n tn is s e und d ie w ic h tig s te n G la u b e n s z e u g n is s e d e r -gri­ e c h i s c h — o r ie n t a lis c h e n K ir c h e .ayovav. 3-e A uflage. 2-a. ed. I. D ir L itu rgien d e r ru s s is c h — o r t h o d o x e n K ir c h e . 1888— 1889. 1.1. 16-a. Mommsen. R halles şi M.. In lim ba rom ână : R.-. E.. und Leipzig. 1961.c c les ia e u n iv e r s a lis . 1954.Xr¡jía~. .. 1 8 8 8 .

L itu r g ica B is e r ic ii O r to d o x e .. Bucureşti. l’ r. 1958. V : C oem e te r ia r e liq u a v i a e A p p ia e . Ene B ranişte. Th. B onnae. A schaffenbu rg.-B . 2 vol. M on u m ertia e u c h a r is t ic a e t litu rg ic a v e tu s tis s im a . I. 1925— 1931. Ed. Paris. V in tilescu . J. ed. In s c r ip lio n c s c h r is tia n a e U rb is R o m a e . K. V. Delm ais. a fost p u blicat . Rom ae. K Amiot.. B erolin i. In s c r ip tio n e s g r a e c a e U rb is R o m a e . F reib u rg im B reisgau. 3 voi. In scrip ţii C o rp u s in sc rip tio ru m G r a e c a r u m . 4 Bände. t. 1929. Rom e. de Rossi. B erlin . Un al III-Ie a vol. B ecs. ed. 1968. M oretti. D ie L itu r g ie d e r O s tk ir c h e n . t. In s c r ip t io n e s c h r is tia n a e u r b is R o m a e s e p t im o s a e c u lo a n tiq u io r c s .. v o n V e se lin B eşev liev . Ferru a. S p ä t g r ie c h is c h e u n d s p ä t la t e in is c h e In s c h r ifte n a u s B u lg a r ie n . l-a . ed. In s c r ip ţiile g r e c e ş t i şi la tin e d in s e c o l e l e IV — X III d e s c o p e r i t e in R o m â n ia . L itu r g h iile b iz a n tin e p r iv ite is to r ic în stru c1ui ti ş i r în d u ia la lo r. Rom ae. H is to ir e d e la M esse.IN TRO D U CERE 17 J. încep u tă de J.. C o m m e n ta ir e s e t s c h é m a s mittlyliqtH'N a v e c c a r t e s g é o g r a p h iq u e s . l. Prof. p. Berlin. 1935— 1937. Editio secunda. ed. 1 9 7 5 . . purtînd in d ic a ţia : N ova sériés I. C o rp u s d e r g r ie c h is c h — c h r is tlic h e n In s c h r ifte n v o n H e lla s . Rom ae.-1 f. de H. L itu r g ia m m o r ie n ta liu m c o lle c t io . B ib liog rafie foarte bună. ed. ! i1 '■■ Kcniiudotius. M omm sen.. Lietzm ann. C otlarciu c. V II : C o em eteria v i a e T rib u rtin a e. ed. n. 1863— 1930. L itu r g ica s p e c i a l ă p en tru In s titu te le T e o lo g i c e . 1. 2 t. 2 — Istoria bisericească t ' r l .1. 1716. Rom ae. G. Bröckh. 1960. P. 1917. t. 1857— 1861 .. In r o m â n e ş t e : Pr. N ikos A. E.a b ic a n a e t P r a e n e s tin a . Silv agn i. Cursuri u n iv ersitare p relu crate . 24 de Letharius W ick e rt. herau sg. J . B erolin i. M itrofanovici. Kaufm ann. 1980. 1985. de A. L e s L itu r g ies c a t h o liq u e s o r ie n t a le s . 1943. di' T. 1941. 1847. H a n d b u c h d e r a lt c h r is t lic h e n E p ig r a p h ik . I (1— 263). Q iiiislon. T arn av sch i şi din nou e d itate şi com p letate de N. ni S tu dii : N. V I : C o e m e t e r ia in v iis L atina.1 1888. 1976. de Rossi. Liesl. Em ilian Popescu. term inată de A. II. Sotiriu. Suplim ent la voi. Diehl. Bucureşti. 24 voi. C’itta del V atican o . 1971 . 139— 143. B erlin . ' 10. C o rp u s in sc rip tio ru m L atin aru m . Rom ¡ii. . 1964. Band I.s. I n s c r ip lio n e s L a tin a e c h r is tia n a e v c t e r e s . 1956. A then. t. 1930. Prof. fase. A. vol. C itta del V atican o . M. 1922 şi 1957. Frankfu rti 1 ■ Moi'iium. 1828— 1877. B u cureşti.-B . Paris.

a. atmosfera. care se repetau din 4 în 4 a n i. D ip lo m a tica . L i­ tu rg ica.c. mediul. ('ra sp a n io lă . S fra g istica . Legătura Istoriei bisericeşti universale este foarte strînsă cu Patro­ logía şi Istoria dogmelor îndeosebi. prof. de la 38 înainte de era creştină (supunerea Spaniei de către August) . Bibliografia generală a Istoriei bisericeşti universale * 1. e ra m artirilor sau d io c le ţia n ă . Deosebită importanţă au pentru studiul Istoriei bisericeşti universale. I iulie al olimpiadei 195 coincide cu 1 iulie al anului I de la Ilrislos. F ilo s o fia is to r iei. pentru cunoaşterea limbii docu­ mentelor . C r o n o lo g ia .era greacă (a olimpiadelor). de la anul 40 după Hristos (Mauretania * Capiloi red actat de Pr. E p ig rafía. cu 753 an i În ain te d e e r a creştin ă . Is to ria d o g m e lo r . a. c a r e înnumără anii de la întemeierea Romei (ab urbe condita. P a tro lo g ía . Erele (aera) mai însemnate sînt : e r a rom an ă. de aceea olimpiadele formează serii de cîte 4 ani) .r r a co n su la ra socotea anii după consuli sau după şefii bisericesli sau lumeşti . pen­ tru tehnica şi citirea documentelor . Ş tiin ţe le au x iliare Istoria bisericească universală ajută toate celelalte discipline teolo­ gice şi se ajută la rîndul ei cu unele dintre ele.u. pentru cunoaşterea sigiilor sau peceţilor . pentru citirea scrierii vechi . B iz a n tin o lo g ia ş. pentru cunoaşterea monedelor şi meda­ liilor vechi H e ra ld ica . aşa cum a fost împărţit şi socotit la diferite popoare. D og m atica. N u m ism atica. P a le o g r a fia . Mai apropiate şi mai n e­ cesare îi sînt : Studiul N ou lu i T esta m en t. socotită de la 29 august 284 . pentru cunoaşterea stemelor . S im b o lica . pentru ci­ tirea inscripţiilor . anul I al erei creştine este anul 753 al erei romane. Ştiinţele auxiliare propriu-zise sînt cele ale istoriei în general : F ilo lo g ia . era niaurefană.. A r h e o lo g ia creştin a. Is to r ia B is e r ic ii O r to d o x e R om ân e. C r o n o lo g ia se ocupă cu studiul timpului. Faptele isto­ rice se desfăşoară în timp şi spaţiu şi sînt legate de acestea : pentru în­ ţelegerea lor este de aceea nevoie să se cunoască bine locul şi timpul în care s-au produs.Vi IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Ştiinţele auxiliare.. sau post urbem conditam). care înţ epe la 778 înainte de era creştină (începutul jocurilor olimpice. lo a n R ă m u rea n u . viaţa şi ideile epocii. A r h e o lo g ia şi Isto r ia artei. G e o g r a fia is to r ic ă şi mai ales C ro n o lo g ia . D reptu l b is e r ic e s c .

plecarea lui Mahomed de la M ecca la Medina). adoptat de creştini. la Roma. m Apus 3943. corespunzînd cu anul 1 al Naşterii lui I iristos. 1 martie.i înmii).sl an a murit Irod. n. în anul 1582. pentru că Mîntuitorul s-a născut manile de 753 a. După cal<ninl Im Dionisie cel Mic. numit şi stilu l v e c h i. în Siria. Mîntuitorul s-a născut înainte de moartea Iui Irod. originar din Scythia Minor sau Dacia Pontică (Dobrogea). în uz la turci pînă la 1927 ( = 1346). de la 311/312 ina­ mic de I Iristos (bătălia de la Gaza) . Alexandria 5508 şi Constantinopol 5509. de l. 25 martie. dar unele îl păstrează încă nemodificat. Cea mai mare parte dintre Bisericile Ortodoxe au îndreptat de ase­ menea calendarul iulian..»:> . după toată probabilitatea în 748 sau 749 a. era S ele u c iz ilo r .sl calm i era greşit cu 4 sau 5 ani. în Orient 5492. . e/ a lui A v raa m .. deoarece se ştie că iii ace. Iisus Hristos s-a născut la (25 dec.c. de la 125 înainte de Hrislos . 1 ianuarie s-a generalizat. şi anume înainte de anul 750.i : 1 ianuarie. ■-ocolind anul de la 1 septembrie . Chr.i l(i iulie G22 (hedjira..726 şi s-a mai numit de aceea şi «era d ion isia n ă » .> in). A c e . e r a d e Tyr.IN TRO D U CERE 19 devine provincie romană) . X V III şi de proleslanţi. începînd d i n sec.c. dată care a rămas pînă astăzi în stabilirea ev e ­ nimentelor din istoria universală.U. p. cu «ini lunari de cîte 354 zile . al XVI-Iea.U. Calendarul iulian. Ca şi calculul timpului.ilum. rămînînd în urmă cu 13 zile faţă de calendarul îndreptat. în care anul civil este mai mare decît anul solar real cu 11 minute şi 14 secunde.U. calculată de Dionisie cel Mic în 753 a. al cărei calcul a variat (la evrei. de unde şi numele ca le n d a r g reg o ria n . a fosl îndreptat în Apus. şi a fost adoptat din sec. 3761 înainte de Hristos. începutul anului a variat chiar în era creşlin. Anul bisericesc incepe in Biserica Ortodoxă la 1 septembrie.c. ( ii im an sau doi.U. prin hotărîrea Sinodului ţinut la Conslanlinopol în 1923. deci (ii 4 sau 5 ani înainte de începutul erei creştine. de la 2017 înainte de Hristos e r a m a h o m e d a n ă . in 11nn 1 . i i a c r e ş tin ă a fost calculată de călugărul Dionisie Exiguus (cel M icr | .). Mai importante sînt în Istoria bisericească e r a d e la fa c e r e a lu m ii (er. cronicarii bizantini variază în calculul lot de la facerea lumii) — şi mai ales « era d e la H ristos» (post Christum n.) 753 a. .c. 1 septembrie. numită şi « era creştin ă» sau doar « era n o a s tr ă ». cînd a fost adoptai calendarul european. sau stilu l n o u . sub papa Grigorie XIII.

a. în regiunile orientale şi ale Peninsulei Balcanice. cehilor.u. în primul rînd. în care Evangheliile. Dintre scriitorii creştini greci i. S la v istic a se ocupă cu istoria politică şi bisericească a popoarelor slave. u. din 1935 ş. c . din 1948. (Amănunte la B. numită şi Isto r ia is to r ie i b is e r ic e ş ti u n iv e r­ s a l i începe cii . Ele erau de mai multe feluri : constantinopolitan. sîrbii şi ruşii au rămas ortodoxe pînă astăzi. Patriarhia Ecume­ nică. indienii ş. mesopotamienii.. aşezate în Peninsula Balcanică.180 ?). pen­ tru că numeroşi creştini din Orientul Apropiat şi M ijlociu erau fie de ori­ gine «orientală».Ierusalim. care u scris ÎitoiivTjiAa'ca (M em orii). din 1951 ş. cezarian (constantinian). etc. armenii. la începutul sec. «Le proche Orient chrétien». slovacilor şi polonilor. turcii. a. I1Ï. în mai multe volume . . O rie n ta listic ă are legături cu Istoria bisericească universală. sau de ¡< iii lui. rev.eiden. B iz a n tin o lo g ia cuprinde istoria Imperiului bizantin dintre anii 330— 1453. Spulber. în împărţirea timpului. . în Europa Centrală şi Răsăriteană. din primele trei secole. < Istoric) bisericeşti greci şi latini. perşii. în decursul istoriei. în cadrul căruia a existat. I. serii de cîte 15 ani. au primit cre­ dinţa Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Popoarele slave ca : bulgarii. care a scris C ro n o g ra fii.). s-au cîezvoltat şi alte organizaţii biseri­ ceşti patriarhale şi mitropolitane. S la v is tic a şi O rien ta listică. cu excepţia croaţilor. Datorită misiunii Bizanţului ortodox şi Patriarhiei Ecumenice. H an d bu ch cler O rien ta listik . popoarele slave. B ib liog rafia g en erală a Isto rie i b ise ric e şti un iv ersale B ib lio g r a fia (literatura). s-au introdus. b. lucrări cu caracter istoric ne-au lăsat următorii : llciji'sil) (j. Ii [uliu A frican u l (f 240— 250). etio ­ pienii. fie cel puţin în contact cu orientalii. precum sînt : siri­ enii. 5 cărţi.20 IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ C iclu l in d ic tio a n elo r. 2. vezi şi rev. Pentru Istoria bisericească universală mai sînt de mare utilitate şi următoarele ştiinţe istorice : B iz a n tin o lo g ia . De la Constantin cel Mare (3C6— 337). «Orientalia chris­ tina periodica». Faptele Apostolilor şi Epistolele Sfîntului Apostol Pavel prezintă un interes deosebii. în a doua jumătate a sec. apoi. numite i in d ic tio a n e. arabii.scrierile Noului Testament. copţii din Egipt. roman (pontifical). incepind cu facerea lumii şi mergînd pînă la 217 (221) . Roma.

de la 325 pînă Ia 428.. pînă Ia anul 302 d. London. scrisă în 337. D. Périchon. Steven­ son. S o z o m en şi T e o d o r e t. Vezi trad. Is to r ia B iseric ii. în 36 de cărţi. după moartea împăratului. într-o is to r ie o rig in a lă . 1957. Io a n M ala las. istoric monofizit. numită Panarion (Cutiuţă cu medicamente) sau C on tra tuturor e r e z iilo r . Paris. păstrată într-o traducere armeană şi parte în traduce­ rea latină a Fericitului Ieronim (Ţ 420). 1952— 1960. în care istoriseşte persecuţia creştinilor dintre anii 303— 311 . L e t­ tres et é c r iv a in s c h r é tie n s d e II-e e t III-e s iè c le s . a publicat Is to r ia b is e r ic e a s c ă . în 3 cărţi. în Is to r ia b is e r ic e a s c ă . Bardy. în 5 cărţi. precum şi unele şcoli filozofice.IN TRO D U CERE 21 d. Sozo­ men a scris Is to r ia b is e r ic e a s c ă . 1961 . episcop de Salamina. Cel dintîi istoric creştin însemnat este episcopul E u seb iu al C e z a r e e i P a lestin ei (ţ 340). par G.• V ia ţa F e r i­ citu lu i C on stan tin . A doua lucrare importantă a istoricului Eusebiu este ’ExxXTjotaottx^ tcTopta (Isto ria b is e r ic e a s c ă ). în 12 cărţi. pe la 530. din care multe sînt pierdute şi cunoştinţele istorice ale lui Eusebiu. (Critica documentelor utilizate de Eusebiu a făcut-o Pierre Nautin. T e o d o r L ecto ru l. care o duce pînă la 378. V). în care expune Isto ria O rien tu lu i creştin în timpul lui Constantin cel M are (306— 337) . îndreptată contra a 80 de erezii. de la 324 pînă Ia 425 . a continuat pe cei trei istorici şi E vagriu S c o la stic u l (-f către 600). Hr. 4 cărţi. datorită textelor citate din diferite documente. G ela siu d e C izic (sec. ne-a lăsat o lucrare valoroasă despre istoria ereziilor. istoric arian. care publică pe la 430 Is to r ia creştin ă . pentru anii 431— 594.■ F ilo storg iu (f după 425). către 473. pentru anii 450— 491 . franc. T e o d o ­ re t a scris Is to r ia b is e r ic e a s c ă . care a scris Is to r ia b is e r i­ c e a s c ă . avocaţi din Constantinopol. începînd cu naşterea lui Avraam (2016) î. Pe cei trei istorici i-a rezumat. J . De asemenea. D. Istoria lui Eusebiu de Cezareea a fost continuată de trei istorici greci : S o cra te. Lucrarea este de mare valoare pentru istoria celor trei secole creştine. începînd cu apariţia arianismului (318) pînă la 425 . Indice par P. A N ew E u sebiu s. El a mai scris : D esp re m artirii din P alestin a. Z ah aria R etoru l sau de G aza (t 553). care prelungeşte istoria pînă în 568/9 . 4 vol. numit pe drept «părintele Istoriei bisericeşti». în 9 cărţi. E p iîan iu ('j' 403).. în 6 cărţi. adică . Opera lui Iuliu Africanul este socotită prima încercare de istorie universală creştină. D ocu m en ts illu stra tiv e of th e H isto ry of th e C h u rch to A. în 7 cărţi. S o c ra te (Ţ 439) a scris Isto ria b is e r ic e a s c ă . de la 305 pînă la 439 . Paris. în 5 cărţi. Au mai scris lucrări istorice : F ilip d e S id e (sec. Teodor L ec­ torul merge de Ia 439 pînă la anul 527. din care ni s-au păstrat doar frag­ mente . el a scris şi o C ro ­ n ic ă s ir ia c ă . Hr. 1960). în insula Ci­ pru. 6 cărţi. în 10 cărţi în care expune evenimentele creştine de la Naşterea lui Iisus ITristos pînă la anul 324. El a scris o C ro n ic ă a lumii. 337. Hr. V). Paris. în lucra­ rea numită Is to r ia tripartită. în care a trecut şi un număr de popoare.

Piojxatx-q lo-topia (Isto ria b'nantină) de la 1204 pînă la 1359. IX). mai mult după R u f i n . începînd de la Naşterea lui Hristos. a scris Isto ria u n iv ersa lă . IX) a făcut o compilaţie după croni­ . şi o Is to r ie a v iz ig o ţilo r. sec.> . Astfel. C a s io d o r (f către 583) a întoc­ mit după istoricii greci creştini Socrate. v a n d a lilo r < . A. în epoca postpatristică (după sec. în 7 cărţi. de la facerea lumii pînă la 843 . a scris o C ro n ic ă u n iv ersală. o cronică universală în 2 cărţi. în 10 c ă r ţ i . un C ron og raf. Hr. scriau. P au l O rosiu s a scris H isto ria e adv e r s u s p a g a n o s. începînd de la crearea lumii pînă în anul 400 d. Isid o r d e S e v illa ( t 636) a scris o C ro n ic ă u n iv e rs a lă d > la facerea lumii pînă la 615 d. s e c . VIII). T e o fa n M ărtu risitoru l ( j 818) a scris u:n C ro n o g ra f. care e o primă istorie a persecuţiilor creştine sub împăraţii romani. anterioară lucrărilor istorice ale lui Eusebiu de Cezareea. de la facerea lumii pinii la 574 d. d a c ă nu conlinuau Cronica lui Ieronim. Istorici bisericeşti din Evul mediu. Isto ria b is e r ic e a s c ă . a scris H isto ria sa c ra . istoria t i m p u l u i l or . P alad iu S c o la stic u l (f înainte de 431) ne-a lăsat Isto ria la u s ia c ă sau l. (sec. apoi a continuat pe Socrate pînă la 518. Hr. în 17 cărţi. p r e l u i n d inlormaţii fără mult simţ critic. o istorie universală. cie la facerea lumii pînă la 455 d. în care face istoria vechiului monahism creştin. IV) a scris lucrarea D e m ortibu s p e r s e c u to r u m (Despre moartea persecutorilor). în Evul mediu. A n a s ta sie B ib lio teca r u l (sec. / I).a\ s a ik o n u l. la care a adăugat 2 cărţi alcătuite de el pînă la anul 395. care începe la 284 şi ajunge pînă la 819. au scris în domeniul istoriei (Jiie o r g h e M on ah u l (A m a rtolos). Hr. 1 î n literatura creştină. M. ' G r ig o r ie d e T o u t s ( f 593—-594) a scris H istoria F ran coru m . IX). Contemporanul său S u lp iciu S e v e r ( t 420). pînă la anul 610 . N ic h i­ fo r G rig ora s (f 1360).IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ R etoru l ( j 577). B e d a V e n e ­ rab ilu l ( . Fericitul Iero n im ( f 420) a tradus şi a continuat C r o n ic a lui E u seb iu . Cronicarii apuseni din Evul mediu. începînd de la Adam pînă la anul 417. La latini scriitorul L actan ţiu (sec. Hr. Vili) a s c r i s o istorie bisericească a anglilor episcopul H aynio ( g e r m a n . Sozomen şi Teodoret. prima istorie a Galiei creştine şi prima lucrare de istorie naţională a p ă r u i . Istoria lui Casiodor a iosL mult citită şi a servit ca model istoricilor din Occident. R ufin ( t 410) a tradus 9 cărţi din Istoria lui Eusebiu de Cezareea. o istorie a primelor 4 secole creştine. o H istoria trip artita. în 18 cărţi. V). Latinii au făcut apoi traduceri după istoricii greci creştini. în secolul VII.sucvHor. Dintre istoricii bizantini au scris în domeniul Istoriei bisericeşti uni­ versale următorii : N ic h ifo r C alist X a n to p o l (| 1341). P ro sp er d e A q u ita n ia (sec. de regulă.

cultul şi viaţa creştină din trecut. Seb. Analele Iui Baronius. Raynald. necritică.) . 1705. Renaşterea şi Reforma au trezit interesul pentru scrierile istorice. Din partea romano-catolicilor a răspuns Caesar Baronius. dar mult apreciată în secolele X V — X V I. care identifică stapînirea lui Hristos cu jurisdicţia universală a papei. a început să se acor­ de o atenţie mai mare. O. Bzovius. apar abia în sec. au făcut-o fraţii Antoniu şi Francisc Pagi. . bazat pe două documente false : D on atio C o n sta n ­ tini şi D e c r e te le p s e u d o is id o r ie n e . fiind scrieri părti­ nitoare. scrise cu mai mult spirit critic. Fleury (20 voi. s-a inaugurat la Uni­ versitatea din Halle primul «Seminar metodologic» de studiere documen­ tată a Istoriei bisericeşti universale. Polemica dintre romano-catolici şi protestanţi i-a făcut şi pe unii şi pe alţii să cerceteze organizaţia. urmată de C ro n ica m o n d ia lă a lui Herman Contrac­ tus din Reichenau (1054).IN TRO D U CERE 23 carii bizantini. pe lîngă alte multe cronici locale. Lucrări originale.) . 1588— 1607). o critică mai precisă a lucrării lui Baronius. J . izvoarelor apusene şi răsăritene. în A n n a les e c c le s ia s t ic i (12 voi. d. D. au scris o mare istorie a primelor 13 veacuri. au caracter confesional limitat. Gustul cititorilor pentru legende îl arată succesul scrierii «L e­ g e n d a au rea» a dominicanului Iacob de Voragine ( t 1298). în Franţa : Noel (Natalis) Alexandre (26 voi. şi Otto din Freising (1185). ca şi Centurile Magdeburgense. la Paris. Laderchi. J . opera a fost continuată şi în parte îndreptată de episcopul H. A n ­ selm din Havelberg (1158). pentru a susţine fiecare punctul lor de vedere. la Anvers. predîndu-se la cursuri în Facultăţile de teologie apuseană. pînă la 1572. Mai tîrziu a apărut lucrarea mai pretenţioasă a dominica­ nului Ptolomeu din Lucca (1326). Istoria bisericească a devnit apoi obiect de catedră. c. Episcopul Antonius de Florenţa (sec. Mansi (1769) şi alţi istorici. datorită mai ales studiilor critice ale lui Laurenţiu V alla şi Nicolae de Cusa. intitulată H is to iia e c c le s ia s t ic a n o v a .). Un grup de protestanţi. X V) a scris S u m m a h isto ria lis.. pînă la 1646. fiind împărţită pe secole. istoricii : Abrah. ambii din secolul X V . toţi romano-catolici. apoi C r o n ic ile lui Ekkchart din Aura (1125). începînd din 1523. care au adus critici întemeiate tezei papale despre primatul papal. Roma. Lenain de Tillemont (16 voi. Spondanus. scriind Istoria bisericească pînă la 1198. In consecinţă. revizuiri importante au făcut la Roma acestei lu­ crări. Harduin (1729). X V II. în 1776. Rechemarea la realitate istorică au cerut-o J . numită de obicei C en ­ tu rile d e M a g d eb u rg (1559— 1574). Theiner . Au mai apărut în timpul Evului m e d iu : C ro n ic a iui R eginori din Pruem (906). şi mai tîrziu Aug. pînă la 1705. în frunte cu M atth ias F la ciu s (V la ic h ) Illy ricu s. de ia crearea lumii pînă la 1457.

La T erre S ain te. J . patriarhul Ierusalimului (f 1707) napi tiov "IspoaoXujA uauptap^suaavTcov (D esp re p a tria rh ii Ieru salim u lu i).ilim şi A k‘. Joh. V o n d e r g r ie c h e is c h e n O r th o d o x ie . F. La francezi au scris istorii bisericeşti universale romano-catolicii : L. Karl Bihlmeyer. istorici bisericeşti germani mai însemnaţi. mitropolitul Filaret Vafidis (sec. M. Gieseler. Herzog. Karl Müller. J. în sec. Iaşi. în continuare. P. 1910. în secolul X I X sînt : J . F. Hefele. Dintre istoricii bisericeşti greci din secolul X X . H. ot? Meletie. Icrns. 2. Funk. E ssai sur l ’h is to ir e p o litiq u e et (¡¡¡ ¡/¡on ialiq u e d e s L ieu x S aints d e la c h r é tie n té s . A.. I lr. Wurzburg. August Neander. Au mai scris: Const. Bratsiotis. Atenei. Chastel. G. Alzog. H istoire du P atria rcat O ec u m én iq u e d e C on stan tinoiioli'. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . Möller. 1957. Alb. Eugène de Faye.. (f 1938). Karl Heussi. L.. Is to r ia P a­ tria rh iei E cu m en ic e. J . Hollnsteiner. i\>p<im iliai I.. Lebreton. ei în limba română de mitropolitul Moldovei. Alois Mönöpfler. Erwin Preuschen. e. Athènes. Dölger. şi Ci. L. Hans Achelis. Chr. X I X şi X X ). P. in < s Si 11 îi .. Paul Fargues ş. J. Diomidis Kyriakos. Leclercq. N. von Schubert. -1 . Dintre romano-catolici. Triandafiiakis 'Ioxopia x-/ ’E/. J . 'Iaxopia irfî ’ExxX^oiaC ' I. J .\<indria. J . Dufourcq. Viénot. nr.. Slavi idis. C. Marion. Baur. I— IV (8 vol. Jacqu es Zeiller. Emile Amann. 131— 273. în greceşte. Duchesne. sub titlul : H isto ire d e l'E g lise d ep u is le s o r ig in es ju squ 'à n os jou rs. Alenei Hr. M oslic'im. Veniamin Costachi. J . H e ­ inrich Böhmer. E. romano-catolici : Albert Ehrhardt. Paris. în timpurile mai noi.. Idem. Batiffol. K.). J . Bd. Et. J . K. Adam Möhler. Istorici protestanţi germani mai noi sînt : Adolf von Harnack. Andreas Veit. X V III şi X IX. 1970. Fr. Martin. H. J. Th. H.. P. Kurtz. Alexandria. Mitropolitul Atenei ( f 1718).Î7. sub conducerea cărora se publica cea mai bună lucrare de Istorie bisericească universală. XIII + 445 p. X. Bardy. 'Iaxopia zfjÇ ’E r. Döllinger.(l )nl>'i noU'Ic Milrop. Hergenroether. Paris. 1841— 1843. Albert Hauck. Mitropolit de Heliopolis. Kraus. I960.xX'yjoiaî tt/Ç ’Avujç oy_. Schroeckh. Atena. Alexandria 1951.a. Arhiep. Lortz. 1715. 3 vol. p. lî. 1959. Hans Lielzmann. Vezi traducerea. I93'l). mai importanţi sînt următorii : Ghenadie (Arabagioglu). J. Jo h ann es W alter .. următorii : L a g r e c i : Dositei. La ortodocşi au scris lucrări de istorie bisericească universală. Contogonis. Kdil Hase.IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ in Germania. Bucureşti. 1934. Arnold. L. 1935 . Augustin Fli­ ehe şi V. ( ii. F. Idem D/e O rth o d o x e K ir c h e în g r ie c h is c h e r S ich t.ipadopoulos. Mourret. Papadopoulos). La reformaţi.xX'qaiaç A r/yvop-1'7. I— II. W. Gustav Krüger. au scris mai ales protestanţii : G. 1966 . t. MoscTiopoulos. Stuttgart. 1953.

Tratatul a fost Ir. B. Bucureşti. T h e R u ssian s an d th eir C h u rch . Lebedev. E. St. 18G2 . etiopiană şi siro-iacobită . L e k ţii p o is to r ia d r e v n ei Ţ er k v i. Is to r ia b is e r ic e a s c ă a iui Sozomen. I. t. I s to ­ ria b is c r ic c a s c ă u n iv e rs a lă cu n oţiu n i d e P a tro lo g ie . 1914 .. t. 1959. 1907.. ed. au scris următorii : Filaret. dintre care cel mai bun rămîne manualul Pr. Is to r ia b is e r ic e a s c ă u n iv er sa lă şi sta tistica b is e r ic e a s c ă . La ro m â n i s-au făcut mai întîi unele traduceri. t. sub Uliul K ir c h e n g e s c h ic h te . 1913. E. 1881 . Prof. 2-a. Bucureşti. Golubinskii. V. I. ed. A r ­ h ie p is c o p u l K e s a r ie i K a p a d o c ie i.ulus mai întîi în limba sîrbă de Moisi Stoikov. Guettée. London. în limba germană. 4-a. 1952 . G lu b o k o v s k i. 2-a. Is to r ia g r e k o -v o s to c in o i Ţ e r k v i p o d v lastiu T u rk o v (Istoria Bisericii greco-răsăritene sub domi­ naţia turcilor). I— V (988— 1826). ed. Pentru Seminariile teologice. Iaşi 1841— 1843 . 1897 . I— II. fost mitropolit primat. T h e R ein te­ g ra tio n o î th e C hu rch. Mitropolitul Ungrovlahiei losif Gheorghian a tradus : Is to r ia b is e r ic e a s c ă şi V ia ţa lui C on stan tin c e l /'la re.'ij 'Lnopia â-rc’apyjfi ¡J-sXP1 o-^jispov. Si. 1932. Bucu­ reşti.. Dobrescu şi Ioan Lupaş. Mitropolitul Veniamin Costachi (t 1846) a tradus Isto r ia b is e r ic e a s c ă a Mitropolitului M eletie al Atenei. vol. II. Idem. Is to r ia n a C h ristia n sk a ta c r k v a . Czernowitz. I— IV (8 vol.. 1904. 1898. Singurul tratat mare şi de valoare de Istorie bisericească universală d Tost compus de Pr.. Idem. Isto ria R u ssk oi Ţ e r k v i (Istoria Bisericii Ruse). sub Uliul .). V a sile. ed. 1932 . Petersburg. 1935. R om a in r a p o rtu rile s a le cu B is er ic a O rien ta lă. 1961 . London. 1933. Bucureşti. Zernov. Mitropolitul Gernigovului. a Iul Eusebiu de Cezareea. 1882. Atena. sub titlul : Is to r ia h iis tia n s k o i Ţ e r k v i. E astern C h risten d o m . Posnov. Moskva. în româneşte.Boloiov. La b u lg a ri : M. Varşava. Atena. Is to r ia b is e r ic e a s c ă u n iv e rs a lă d e la 1054 p în ă azi.r ’ExxX7jotaa'ciy. London. Moskva. N. 1945. profesorii : N. Idem. P. t. 1896. Sofia. Petersburg. 1964. ed. Bucureşti. ed. 1925— 1928. London.. La ruşi. P r a v o s la v ie p o ig o su ş c e ts v u (Ortodoxia în fiinţa ei). R u sk a ia b o g lo s lo v s k a ia n a u k a v e ia is to r ic e s k o m ra z v itii . M. E. III Bände. Il-a. 1912. St. t. V. Is to r ia b is e r ic e a s c ă a lui Evagrie. pînă la 1054. Gernigov. 1899. tra­ iului a fost tradus de Atanasie Mironescu. Eusebiu Popovici (f 1922).IN TRO D U CERE 25 Ştefanidis. 4 vol. Bucureşti.. Au mai scris asemenea manuale pentru Seminarii. Petrograd. I— IV. Bruxelles. 1928 .■ A. II. . T h e C h u rch o f th e ea stern C hristians. Prof. P a p a lita tea sch ism a tic ă . Traducere în limba rusă. Tot el a tradus : Wl. 1901 şi 1917 . Alte studii le-au scris istoricul Bolotov pentru istoria Bisericilor : coptă. 1914 . Bucureşti. Bucu­ reşti. t. t. 1946 . 2-a. 2-a. Ioan Mihălcescu. Isto r ia R u ssk oi Ţ e r k v i. 1910. au fost alcătuite numeroase manuale. 1948 .Idem. 1918.

nr. nr.i ii s-C. \ H istory o I E astern C h ristia n ity . Milan Şesan şi Pr. L X X X IX ( 1971). în «Biserica Ortodoxă Română».'<■ K i ie h e in U nei I. Coman a publicat M anu alu l d e P a tr o lo g ie. T rad u cere din lim ba germ ană. 1OHO. 0. numeroase şi valoroase studii de istorie bisericească universală.sr/K Kirchcngeschichte. 1. prof. 382— 394. Pr. prof. In domeniul Patrologiei a publicat. Popescu. I. Fecioru. A z i z S. Bodogae. London. t. London.. prof. 11— 26. prof. 1980. p. t. 1981. T. Moisescu.. I). 3— 4. de asemenea. Ciurea. prof. prof. t. 1950. II (1632— 1949).i I c r. London. Studiile cele mai importante de Istorie Bisericească Universală în limba română. Pr. I şi II. I. P reo c u p ă ri şi S tu dii d e te o lo g ie is to r ic ă şi p a tristic ă în «Studii T e o ­ logice». M. prof. I il c ni. M. 1 G ottingen. II. Ioan I. prof. Şt. Pr. T.v/«W i . Milan Şesan. Aceşti autori au publicat. T h e im p e r ia l C h u r ch Imm ( j iiis ia n lin e to th e e a r ly M id d le A g e . X V I I 8 Hi |> . P a tr o lo g ie. nr. Isto ria B iseric ii R om ân e. V o g t . ¡ e s c liic h ie ) . prof. (>c k. Bucureşti 1982 . 1968. Bucureşti. Al. vol. K„ P. . Numeroase şi valoroase studii de Istorie Bisericească Universală au publicat : Pr. J . 1956. prof. London. prof. Bucureşti. M.. Wien. II. t. 1968). D. p. Pr. Şerbănescu. 1985 şi numeroase studii de Patristică şi Patrologie.Mi s. Pr. D e la 1054 p în ă azi. î A I I vv . IS. Bodogae şi pro). III. Filipaşcu au alcătuit manualul de Is to r ia B is eric ii R om ân e. Pr. T h e tlis sid en l E astern C h u r c h e s . Pr. Bucureşti. t. prof. ( ¡ e s c h ic h t c d e r O r t h o d o x e n K ir c h e im b y z a n tin is c h e n R e ic h (/). Bucureşti. Valoroase studii în domeniul Istoriei Bisericii Ortodoxe Române au publicat de asemenea : Pr. Alex. de asemenea. 2 vol. Păcurariu. se pot găsi în studiile de sinteză publicate de : Pr. l. prof. I (— 1632) . Bucureşti 1956. A. Pr. I. 364— 388 şi C on trib u ţia t e o lo ­ g ilo r şi is to r ic ilo r B ise ric ii O r to d o x e R o m â n e la c u n o a ş te re a d e z v o ltă r ii is l o i ic e a B is er ic ii O rto d o x e .. licl. X X III (1971). numeroase traduceri şi studii din Sfinţii Părinţi. 5— 6. o o r q. P r o b le m e d e is to r ie b is e r ic e a s c ă în e x p u n e r e a c e r c e tă to r ilo r o r t o d o c ş i rom ân i. 1968. 1937. prof.i n ii.i. L eferung D. I (1— 1054) . T. George Stănescu au alcătuit manualul de Isto r ie b is e r ic e a s c ă univ a n a lă . li vv i g a n d H.IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Pentru uzul studenţilor Institutelor teologice de grad universitar ale 1»¡sericii Ortodoxe Române. N.s/. 11 . A l i y «I. vol. p. precum şi numeroase studii în domeniul istoriei Bisericii Române. Studii mai noi re fe rito are la B ise rica O rtod oxă A m . Ioan Rămureanu. în «Ortodoxia». Pr. Lupşa şi Pr. Rămureanu. 1957. prof. l i i ' t ' k. t. Bucureşti. Gh. t h e elu ist inn C h u r c h e s o/ th e E ast. X X (Bucureşti. Ioan G. 1980 . care au revăzut şi completat manualul de faţă.

S. W a r e. 1905. J. I d e m . . Its p a st a n d its r o l e in th e w o r ld to d a y . Gratz. R.. L e s c h is m e b y z a n tin . II. Paris. 3-e ed. L e s E g lis e s o r ie n t a le s et l e s rits o rien ta u x . I v a n k a. 1955. G u i 11 a n d. T. A p e r ç u h is t o r iq u e e t d o c tr in a l. P arisiis. T h e B y z a n tin e P a tr ia r c h a te . S. Tyciak. 1941. 1960. Paris. 2-nd ed. « 0 9 p. M. 1956. D e P h o tiu s à ¡'E m pire la tin d e C o n s ta n tin o p le .. T h e O r th o d o x C h u rch . P aris. L 'O rth o d o x ie . Paris. M. C h u r ch a n d th e W e s t. R o n d o t. L 'E glise B y z a n tin e d e 527 à 840. E m p e ro r. L 'O rth o d o x ie. C l e m e n t . N euchâtel. W i e r t z. De Foucauld. t. Costa de Beauregard. P aris. 1969.... R e p e r t o r i o b ib lio g r a fic o . R. Heiler. 1962. . Paris... Harder J. M ünchen. M a d e y J . 1953. Paris. O rien s C h ristia n u s in IV P a tr ia rc h a tu s d ig e s tu s . B L e p r o b lè m e ju r id iq u e d e s L ie u x -S a in te s .. L e P a tr ia rc a t d 'A n tio c h e d e p u is la p a ix d e l'E g lise ju sq u 'à la c o n q u ê t e a r a b e . G. P aris. 4 -e éd. London.. 1971. J. O. 1951... M ach t und P ra ch t d e r P a tr ia r c h e n .. R u n c i m a n. K le in e G e s c h ic h t e d e r O r th o d o x e n K ir c h e . 1964.. 1963. M ünchen.. t. Dahm. W . London. 1958. 1964.. London. I960. Crestw ood. Santand er (1959). I— II. t. K a w e r a u. Paris. T. 1956. L a g i e r.. I. L e s L ieu x S a in tes . D as C h riste n tu m d e s O sten s. 1959. 1979. F r . D es A p ô t r e s ju sq u 'à P h otiu s. R. 1965. 2 -e ed. C h icago. 1955. O xford.. M a g o u 1 i a s. E v d o k i m o v .. I g le s ia s cle O rien te . ¡Paris. D ie O s t k ir c h e n u n s e r e N a c h b a r n . P. D ie H a u p tk ir c h e n d e s O sten v o n A n fä n g e n b is zu m K o n z il v o n N ik a ia (325). Paris. K ir c h e im O sten . R. K ir c h e und t h e o l o g i s c h e L iter a tu r im b y z a n tin is c h e n R e ic h . London... 1 9 6 0 .. M ünchen. S u p p e r i c h. G r o t z. 1963. M ünchen. P.IN TRO D U CERE 27 I d e m . 1972. Every G. 1 9 3 7 . v o n . R. 5 vol. 542 p . H. Santand er. Mayendorff. E. 451— 1204. J a n i n.. . U r k ir c h e u n d O s t k ir c h e . F r e n c h . Paris. 2-éd. Paris. Dowling. 1950. Z a n a n i r i. B erlin . H is to ir e d e L 'E g lise b y z a n tin e .. Paris. I— fl. 1961. T h e E a s tern O r th o d o x C h u rch . H. L ’E g lis e O r th o d o x e h ie r e t a u jo u rd 'h u i. K ir c h e im O sten . C h r. 1964. J . B. I. I d e m . Stuttgart.. 1966.. 1961. Paris. Paris. Köln. Roma... Bria. L e Q u i é n. P a r g o i r |. T e o lo g ia d o g m a tic a c h r is tia n o r u m o r ie n ta liu m a b E c c le s ia C a t h o lic a d is s id e n tiu m . Jugie. London. L e s c h r é t ie n s d'O rien t. 1965. É tu d es d e t o p o g r a p h ie d e C o n s ta n tin o p le b y z a n tin . E a s tern C h riste n d o m . 1971. E. Z e r n o v . II. 850— 1204. I d e m . C o l l i n . 1981. Q u 'es t-ce q u e l'E g lise O r th o d o x e . P a u l . T h e E a s tern S h ism . M. Paris. 2-e A ufl. T h e C h u r ch o f th e e a s t e r n Christians. D e v r e s s e. Idem. 1954. 1968. I Bd. h i e r e t d e m a in . 2-a în lim ba engleza. Düsseldorf. O ffenbaru ng. B y z a n tin e C h ristia n ity . sub titlu l : T h e O r th o d o x C h u rch . 1913... T h e O r th o d o x G r e e k P a t r ia r c h a te o t J e r u s a le m . 1740 . C. J. 1970. 1926— 1935. C a th o lic is m e o r ie n ta l. A. 1948. S a r t o r i u s . L'O rien t c h r é tie n .. L 'E glise O r th o d o x e . t. 1946.. Stuttgart. Ed. und P. Hernandez. London. H a n d b u c h d e r O s t k ir c h e n k u n d e ..1946.. I.. t.

I.. London. par A. 'Tournai. Paris. IV .i ii d Ch. 1964. T h e E a r ly C h r i s t i a n C h u rch . D es o r ig in e s à S ain t G r é g o ir e l e G ran d . O bolen sky. 192 3 .IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ T ra ta te mai im portante de Isto rie bisericeasca u n iv ersală • * A n a s t a s i u. L 'E g lise d e la c h r é t ie n t é . I.. t. A dapté par M. t. par D. K now les et D. 392 p. 3. L e s o r ig in e s du c h r is ta in is m e latin . 1950 —1954. 1 II. | < W. C a r c o p i n o. ( ’. C runcan. L 'E g lise n a is s a n t e et le c a t h o lic is m e .. A. 1929. par M. L e m o y e n â g e . D ie K ir c h e in d e r a n tik e n W e lt. T ü c h 1 e. 3-e éd. V ic a ire et A. |• ’1 I' I i i1h <-. v an Damme. (t. Jean. 1979. 2-a. IV . I d e m . :t I' ■ n< i • c A u 11. C o n z e 1 m a n n. 193 0 . t. I) u f n n r r g. M ulhouse. G ôttingen. I oui] iià m u re a n u < 1 ■ . H is to ir e d e s d o c ­ trin e s c h r é t ie n n e s a v a n t N ic é e .rih-n. (¡17 p. 1972. B i h 1 m e y e r. M ülhouse. III. Lu f h r è l i c i i l è m e d ie v a le (395— 1254). H a n d b u c h d e r K i r c h e n g e s c h ic h t e . H. 193 5 . P. H. L'A ntiqu itéc h r é tie n n e . C. 1978. E tu d es d ’H is to ir e c h r é tie n n e . Aubert.. 196 8 . B ib liog rafie. t. L 'ère d e s g ra n d s c r a q u e m e n ts . B a u s . 2 vol. Batiffol. 1965. I. H arm ondswort. 1926. M ulhouse. Daniel R o p s. D. 1927. 1953. t. Ge s c h i c h t e d e s U rch rislen tu m s. 1960.. şi 635 p. L ’Ëglised e s tem p s m o d e r n e s . 19G3. L’E g lise d e s te m p s c la s s iq u e s . Daniélou. H is to ir e g é n é r a l e d e ¡'E glise. J . Paris. Paris. t. I ) n < ni o r c. H is to ir e d e Ï E g lis e . IV . L o u i s . 1.< |>zi<|. Paris. U . Paris. M id lesex. H a jja r. John Cordon. Band I. III. de Boî tier de Savigny. I. V ic a ire . I.). Paris. S iè c le s d e s lu m iè r e s . 5-e éd.. II. V II de L 'H isto ire d u mo/ti/r p a l 1!. L 'É g lise de r é v o lu tio n . I) u c h e s il c. 1963 . I.. p. 1969.. C a r r i n g t o n. Daniélou. i ! . Paris. 1968 . L ’E g lise d a n s la s o c i é t é l ib e r a l e e t d a n s le m o n d e m o d e r n e (1848 à nos jo u rs). I. Paris. Freibu rg im Rreisgau. H e n r y .. II. Paris. H. et .. 1963 . t. T h e e a r ly C hristian C h u rch . Paris. t. Paris. I <>ii<l<»!t. M unier. I . Mar. T ra c y Ellis. T. J. t. Paris. L 'a n tiq u ité c h r é tie n n e . T. 1967. 2-e éd. 1957. Cambridge. I— II. B. A dapté par M. 1911 . D u g g a n. V ica ire . M.. T. H is to ir e a n c ie n n e d e ¡'E glise. Bruis. C.. G. J . H is to r y an d th o u q h t o l tlie e a r ly C h u rch . 2. l'. Paris. En l a c e d e n o u v e a u x d es tin s. Paris.il (!< l’r.. Pike. ed.. P. A. t.IV<M <IU<K1 l'aris.y. Il. I d e ni. A.. P aris. Paris. H a n s. 1975. D ie K c ith o lisc h e K ir c h e im W a n d e l cler Z. Boulenger. I. prof. 'lazop ia tij" ’Ey. vol. R é io r m e e t c o n t r e r é io r m e . Paris. rou. H is to ir e d e l'E g lise. I. t. ( ipi ! <1 ii •11 <[. 1969 . III. J . t. England. Boum an et J . et H. 344 p. E. 1966. l 'Utilise au V l. K a r s l . par. L 'E g lise c o n te m p o r a in e . 2 vol. io:!'i. F. E. Philip.. III. 12-e éd. X III — 68. adapté par Ch. H. Los tem p s a p o s to liq u e s . I d e m . 1925. par. Tüchle. B erlin . Le c a t h o lic is m e d e s o r ig in e s à Saint L éo n . P aris. t. T. T esalo n ic. . V . adapté par M. R es ta u ra tio n . R é v o lu tio n . H a jja r. J. J .i v i e s . 1911 . le Brun.e s i è c le . J . Chadwick. London„ 1982.! 196. Rogier. 1975. 4. J é r ô m e . I. S tu d ie s in C h u r ch h is to r y . H li i li < r d. V ol. u n d W . A u i|. H. Paris. Duval. ). i N e u s s. 1931. N o u v e lle h is t o ir e d e l'Ë g lise.— J.u is. T h e e a r ly C h u rch . i< <.c c h r is tia n is m e a n tiq u e d e s o r ig in e s ci la ié o d a l i t é . L e s te m p s d e s p e r s é c u tio n s . L. I1):.Xi'iciiaî. A.

F. H is to ire d u c h r is tia n is m e . D as M ittela U er. M itteia U er und R e lo r m a tio n . G. 1928— 1948.. P. R e lo r m a tio n und G e g e n r e lo r m a t io n . T.. t.. et Victor Martin. B ru x elles. 1054. A. Paris. H is to ir e d e ¡'É g lise. 1970. Tübingen.. Paris. D o m) C h . 1937 . P h e i d a s . par A ndré Ju n d t. 16 vol. F reibu rg im B reisgau . P e t e r . I— II. 1936. Leyden. F r e ii d. II. Tübingen. T e m p s m o d e r n e s . H a n d b u c h d e r O r ie n ta lis tik . Aug. L'Antiquité.. Hans. E p o q u e c o n t e m ­ p o r a in e . 1933. e t J. t. VI . 1930 . G. I — IV . S to ria d é l i a C h ie s a . fase. Kirsch. M o u r r e t. 1924— 1927. F eibu rg im B reisgau . Ö k u m e n is c h e K i r c h e n g e s c h ic h t e . P r é c is d 'H isto ire d e ¡'É g lise. L a t o u r e 11 e. M ün ch en . M o u r r e t. D as A lter tu m . Frankfu rt.. pîn ă la d esp ărţirea B isericii.IN TRO D U CERE 29 Fliehe. T übingen. H. J a c q u i n. P r o p y lä e n W e lt g e s c h ic h t e . Kottje. 1931. T rad uit de l'allem and. 12 vol. I— X + 2 Suppl. 1. Poulet. A h is t o r y o i t h e C h u rch . 1941.. 1973. 1930.. Paris. 1956 . din 24 program ate sub num ele d iferitor autori. 2-e A uflage. 461 p. London. I.. E in e Un iv e r s a lg e s c h ic h t e . 1956. 1932— 1934.. 1935. F re ib u rg im B reisgau . Paris. 1 9 2 9 . D ie O s t k ir c h e .. L 'E g lise d a n s ïE m p ir e r o m a in {IV — V -e siècles).. L afêvre.. T. 1953. p ar M. 1967. t. 2-nd ed. K i d d. P r é c is d 'h is to ir e d e ¡’È gU se (A daptation fran ­ ç a is e de K o m p e n d iu m d e r K ir c h e n g e s c h ic h t e ) . I— II. L.. E. B. în lim ba bulgară. F. M. 1948.. Bd. 3 vol. Traduction fra n ça ise : H is to ir e d e T E g lise a n c ie n n e . J . III. 1931. I d e m .. 2 -e r T eil. IP h. t. Bd. Paris. t.. Paris. 2-e éd. L i e tz m a n. G e s c h ic h t e d e r A u sb reitu n g d e r C h riste n tu m s . Heus und A. 1961— 1965. H a n d b u c h d e r K ir c h e n g e s c h ic h t e . H. A lte K ir c h e und O s t k ir c h e . . V e it.. A v ec le concurs de J . III.. 6-e éd.. 2 Bd. A. 1923 . făcută după prim a ediţie. H e u s s i. London. I— V II. t. D ie K ir c h e in d e r g r ie c h is c h — r ö m is c h e n K u ltu rw e lt. Tillemont. IV . H a n d b u c h d e r K ir c h e n g e s c h ic h t e lu r S tu d ir e n d e 1-er T eil. P aris. IV . 9 vol. 2 -e A ufl. I. K. N euchâtel. III. G e s c h ic h t e d e r a lte n K ir c h e .. Lenain de .. P aris. 1983.. D ie R e ic h s k ir c h e n ach K o n sta n tin d e m G r o s e n b is C h a lk e d o n . 1964. 2 vol. London. Hugues. 1965. t. G ö t­ tin gen . I— III. P aris.. P aris. 5 vol. S éch er. 15. 4-er T eil. T h e R ise o l C h ristia n ity . 1979. R. t. S p u l e r . N eu z eit.. A ten a. Paris. 1966. C a r r e y r e.. 2-e A uflage. C. T rad u cere în lim ba rusă de Irèn e Posnov. Sofia.. H is to ir e d e T Ë g ü se. 1941. Jedin. Paris. J. H is to ir e g é n é r a l e d e Ï Ë g lis e . L o r t z. Mann. S a b a. Paris. 1948. I. Bd.. K. 1693— 1712. O xford. 1935. Stuttgart. I d e m .. D as N eu z eit. A. t. I. sub titlu l Is to r ia h r is t ia n s k o i Ţ e r k v i. D ie K ir c h e im Z e it a lte r d e s I n d iv i­ d u a lis m u s . H is to ir e d e ¡'É g lise d e p u is l e s o r ig in e s ju sq u 'à n o s jo u rs.-M . Bd. A. ed.. W ie n . 1962. Torino. 16 vol. II. M é m o ir e s p o u r s e r v ir à ¡'H istoire e c c lé s i a s t i ­ q u e d e s s ix p r e m ie r s s iè c le s .. 1933. H is to ir e d e l'E g lis e d e s o r ig in e s à n o s jo u rs. Gaudemet. 3-a. începînd din 1934. 2-e A uflage. F rom th e b e g in n in g to 461. Idem. ’ExxXi'jaictcmx'i) \<szopia. T h e e a r l y C h u rch . I s to r ia n a C h r is tia n s k a ta c v e r k v a . I— II. 3-er Teil. P o s n o v. B erlin . M o e l l e r. 1934. 1958. 2-éd. Jean. Paris. t. Tübingen. H is to r y o l th e e a r f y C h u rch . Nitschke.. 1929— 1942. W . und B. S. Krüger. 1922. A . 1963. D e la ic o n o c la s m p în ă la c ă d e r e a C o n s ta n tin o p o lu lu i (1453). t. 3 vol. e t E.

I d e m . . Torino. B a r d e n h e w e r. I. London. . t. Paris. 1905— 1907 . I— II. p. P a tr o lo g ía . P a tr o lo g ía S y r ia c a . vol.. S t.. care este o com pletare b ib lio g rafică isto ­ rică pentru anii 1870— 1926. 1977. no. 1978 . («Que s a is -je ? » . N um eroase referin ţe la izvoare. K i r s c h . 1918. în 5 părţi. O r t i I z de U r b i n a. A ten a. Rom a. 1 9 2 2 . The ecirly C h ristia n E a th e r s . P a t r o lo g ie . A r h i m. London. A l t a n e r — A. G e s c h ic h t e d e r la t e in is c h e n L iter a tu r d e s M itte la lte r s . T esalo n ic. J. De asem enea la J .. Bucuroşii. italian ă de N ello B eghin. Roprrl 'i. M . 1978. t. 1962. A n tik e P h ilo s o p h ie im U rteil d e r K ir c h e n v ä t e r . 1940. vol. I. 3-e éd. în lim ba g reacă. In itia tio n a u x P è r e s d e ¡’E g lise. 3 vol. M a n u c c i . 1968. C a s a m a s s a. Ponn. I III. Paris. P a tr o lo g ie . 1960. 1930. J . H r i s t o u. P a tr o lo g ie g r e a c ă .t. 1976. K. Paris. B ibliog rap h ie. I— II. 1926. Idem. W e i s s. B u cu reşti. I— II. G e s c h ic h t e d e r s y r is c h e n L itera tu r. S. 193 0 . B ib lio g r a p h ia c a th o lic a . g re ccşte . 3 v o l. Stuiber.. M o r i c c a. I o . I’ u c c h .. F.i io de Iii bl ¡o<|¡'t¡ fit1 : . r u h /ilix /ie . 2-a. tab les g én érales. M. 1965.. 1931. 1984. IOI I. 1 a r d y. 1928. I. n o u velle éd. Berlin. In s titu tio n i d i P a tr o lo g ía . II. 3 vol. D. 1948— 1950. publica (ii gen erale. P. Torino. Manual pentru uzul stud enţilor In stitu telo r T e o lo g ice .i n i I i u s. op. Cayré. P r é c is d e P a tr o lo g ie .. 1894— 1899. M ünchen. 8-e A uflage. T e s t a r d. K o r f f. P a t r o lo g ie . p. P aris. vol. 1286). ju sq u 'à la lin du IV -e .. ed. H.. t. t. co le cţii. 1945— 1955. retip ărită Darm stadt. 5 M. P a tr o lo g ía . London. Paderborn.IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ W a n d. 1973. Papadopoulos. B a l a n o s . Paris. N ew Y ork. Quasten. neudr. cit. 1fI. în iimba g reacă. A. 7— 48.-A . P.. J. 11 I ii limbii rumânii : I’ i I 'i ii I. Paris. Z e i 11 e r. H is to r y of t h e e a r ly C h u tc h . Paris. 1971. A.. 1963. L e b e n . istoriografie. B e 11 e n s o n. 1981. 1923. L a litt é r a t u r e la t in e c h r é t ie n n e . Paris. t. S to ria d é l i a Ie tt e r a t u r a la tin a c ris tia n a . 1959. Chevalier. P aris. A. M ontheliard. 1928— 1930. London. 197 0 .i n (I. 2 vol. 1913— 193 2 ..siccli's. E u s t a t i o s.. S c h r itte n und L e h r e d e r K ir c h e n v ä te r . O. La litté r a tu r e et la v ie . 1978. ( ' o m a n . Freibu rg. J. I. Louvain (B elgiqu e). * Cl . t. l'C 'l 1934. 1985. W ien. cu bogată 1)i l>Iic)<j r. ştiin ţe au x iliare se găsesc în «Revue d 'histoire e cclésiastiq u e». 1927. 1956. ed. T esalo n ic. V e r z e ic h n is s v o n L e g e n s b e s c h r e ib u n g e n . Albert Warkotsch.¡. H is to ir e d e la litté r a tu r e g r e c q u e c h r é tie n n e . A ten a. I— II. V. Heinrich. 6. (ş I il e ni. C h r é tie n s la tin s d e s p r e m e ir s s iè c le s . 2 -e A ufl. I. Tíirino. III a cura di A ngelo di Berardino. I— V Bände. P a tr o lo g ía . B asel. Ro«u¡.M1 1 <heu. F reib u rg im B reisgau . . R e p e r t o ir e d e s s o u r c e s h is to r iq u e s d u M o y e n A g e .. ifii ■ I II. 1!M¡. E arlist C h ristia n ity (30— 150) 2 vol. I. 1927. L e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s d a n s l e s p r o v in c e s d a n u b ie n n e s cle l'E m pire ro m a in . 1949. F reibu rg im B reisgau . G e s c h ic h t e d e r a lt k ir c h lic h e n L itera tu r.i u m s I o r k. 220— 250. t. trad. lim 111 ■■ I i. li .. T h e C h ristia n F a th e r s . 1978. pentru studiile apăru te pînă la 1907. 2 -e éd. B. L ittér a tu re g r e c q u e c h r é t ie n n e . Bibliografia pentru Patrologie: M. A. Fontaine J . Ulysse.

Leitzm ann.. M în ăstirca C ernica. X V I (1964). Paris.. Thompson. 1981.44 1. André.. L o t . R o m e e t so n d e s tin . T o y n b e e . E. Tom e IV . C ron olog ie : H. V. Prof. Darm stadt. P ro fils d e s c o n q u é r a n ts . T h e L a t e r R o m a n E m p ire.t r u . C a r r y. G heorghiu. Z e i 11 e r. Paris. D er U n terg a n g d e s R ö m is c h e s R e ic h e s . Paris. Paris. Pari.. 1936. X V — 528 p. 1970. P r o b le m a s ta b ilir ii d a t e i P a ş te lo r . R o m a n h is t o r ic a l p o rtra its . 1936. 1960. I d e m. 1891— 1898. 1976. 3. M. New Y o rk . av ec supplém ent b ibliografiqu e par A. 1982. J . 1. V I— 498 p.. G a n s h o f. 3 vol. Popescu. 1968. H o m o . 2). t. P aris. L. Ch r . Paris. A y m a r d. F r. 3-e Aufl. J . Auboyer. N icodim S ach elarie. ¡e B a s -E m p ire. In lim b a ro m â n ă : Prof. B ib lio g ra­ phie. X V — 530 p. Raymond et J. Pr. Idem. p. L 'E m pire c h r é t ie n (325— 395). Lot. I— II. In lim b a ro m â n ă : T u d o r. 1947. L e s é t a p e s d e l'im p é r ia lis m e ro m a in . 284— 602. Paris. P aris. F ig u ri d e Îm p ă r a ţi ro m an i. Paris. T. C rozet). M adison. I d e m . H annover. 1974. R o m e e t ¡'E m pire ro m a in . t. în «O rtod oxia». Paris. D. L é o n .. nr. 2-nd ed.. Einführung. H is to ir e r o m a in e . Pfister. D arm stadt. Dieter.. A. London. C. L e H au t E m p ire. Paris. Cousin. J o n e s .. 1946. N o ţiu n i d e c r o n o lo g ie . Besnier M. H. P a u 1. R o m e e t s o n e m p ir e . 2-e A ufl. C h r o n o lo g ie d e ¡’h is t o ir e m o ­ d e r n e . R o m a n s a n d B a r b a ria n s. B ucureşti. E u g è n e . 393— 402 . E. 1979. R ö m is c h e G e s c h ic h t e . I d e m. C a le n d a r u l ş i P a s c a lia n o u ă şi v e c h e . R ö m is c h e G e s c h ic h t e b is 476. C h r o n o lo g ie . 1960. în «E ncvclopaed ia U niversalisa. Paris. Ierom .. Paris. IV ). C a r c o p i n o . M . 2-e éd. 1980. 1974. p. Braun schw eig. Glotz). . L e H a u t-E m p ire . A. 1970. B u cu reşti. T h e d e c l i n e o f th e W estern E m p ire. 402— 408. M. Darm stadt. A. C hastagnol. Paris. O xford. L e s d e s t in é e s d e ¡'E m pire e n O c c id e n t d e 395 à 888. Karl. J e r ô m e . Horst und R. P riv ir e is t o r ic ă a su p r a d iv e r g e n ţ e lo r şi c o m p u lu r ilo r p a s c a le . V. Î964. C. t. 2 -e éd. Paris. H is to ir e r o m a in e . 1978.. et J. 4-e Aufl. 4-e éd. 1940. 1937 . C av aignac. 2 -e éd. Q uellenku nde. F. 1934 . R ö m is c h e G e s c h ic h t c . La fin d e m o n d e a n tiq u e e t l e d é b u t d u M o y e n A g e . 1956 (T. B erlin . 1931. M. 14. I d e m . H is to ire g é n é r a le d e ¡’E m p ire ro m ain . IV . N ew Y ork .. . Paris. B l o c h.. 334 . L ’E m p ire r o m a in d e ¡’a v è n e m e n t d e s S é v è r e s a u c o n c ile d e N ic è e ( H is to ir e g é n é r a le de G. III. c a le n d a r is t ic ă ş i c a lc u l p a s c a l. I— II. 1961. 1923. II de ¡’H is to ir e g é n é r a l e d e s c iv ilis a tio n s par M. L'E m pire ro m a in (Peuples et civ ilisatio n . Paris.. Christ.-A . 1954. A. 2 par A ndré P iganiol. Paris. r L'E m pire ro m a in e t ¡'E g lise (H istoire du m onde par. P e t i t . E. C avaignac. 1927. 1 9 6 0 . L e s e m p e r e u r s r o m a in s et le c h r is tia n is m e . 2-e éd. 1936 . 1961. Z eitre c h n u n g d e r r ö m is c h e n K a is e r z e it d e s M it te la lle r s und d e r N e u z e it. Günther. t. 2 Bd.. K r is e und U n ter g a n g d e r r ö m is c h e n R ep u b lic . H e u s s .. t..IN TRO D U CERE 31 L u c ră ri p en tru is to r ia Im p e r iu lu i ro m a n : A l b e r t i n i . 1933.. A H isto ry o f R o m e clow n to th e R eig n o f C o n sta n tin .

. 1) o c a r r a u x. 1947. G lotz). 405 p. Seppelt. B y z a n c e et l e s F ra n cs.'Äge d e la io i. (867— 1704). X IX . 19.. Anastas M i l t o n V. 2-e A uflage. I (395— 867).11 r . S. nouă. P aris. Fern. t.’r m p r r e u r M a u rice. I— II. London. Mil<m<>. Norman. B y z a n c e : l e s p a y s et l e s te r r ito ir e .r Biyy. i:h iti> cm bi'/xmtino. M ollat. Luz. Charles. t. Paris. Paris. Paris. I.IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ Lucrări re fe rito are Ia isto ria papilor Caspar. G e s c h ic h t e d e s P ap stu m s. Will. Bd. 1983.. e t G. P aris. 2-e éd.l) e r I. M. 5 Bd. ( ' h l i’. X. .. P aris. 1927— 1928. éd. H is to ir e d e s p a p e s d e p u is la Un d u M o y e n  g e . 325 à 365 ap. éd. l e m o n d e o r ie n ta l d e 395 à 1081 (H is to ire (jé n ê n ile dt. L. BuÇa'mv'il tatopia. T.. Paris. t. 1960. H ayw ard.. J .. B y z a n c e o u ¡'au tre R o m e . 195 4 . M erola (S to ria de/ m o n d o m e d ie v a le .. C. în con tin u are . Stuttgart. Dummer. Paris. :.. Louis. 1958.inl. Dur. 1925. B y z a n z u n d d e s A b e n d lä n d is c h e H err sc h e rtu m . J. B y za n z in cler e u r o p ä is c h e n S la a lr iis v e ll. J. H is to ir e d e s p a p e s .tin ir n .'/. G. 1934. B y z a n tin e S tu d ie s an d o t h e r E ssa y s. I— II. Berlin. Baynes. I. 1970. Christophilopoulos. II. Paris. 1976. 1938. I) e e r.. C h.. 5. Iaxopia xoû SuCoem^oü Kpatouc ( — I s to r ia Im p eriu lu i biz a n tin ). S tu d ie s in b y z a n tin e I n le lle c t u a l H is to r y .. 1944. II. 3). 1948— 1950. Paris. Paris. I— X IX . V... t. iir . J . 1977. 2 vol.. T h e B y z a n tin e E m p ire. 1931. F.. t. Paris. A h r w e i l e r . A tena. H eller.M-u / <!r Ju n i in i m . L e d e r n ie r s i è c l e d e Ia R o m e p o n t ilic a le . L a c h r o n o lo g ie .Ci.. Ci r u ni e 1... rev ăzu tă de G. t. 1959. L e m o n d e b y z a n tin e . P ierre de. l‘. 1955. A ten a. D ie r ö m is c h e n P ä p s te in d e n le t z te n v ie r J a h r h u n d e r t e n .. B r é h i e r.’. 1930— 1933. ed. T„ I. R e c h e r c h e s su r l e s ’Opixia d e T É g lise b y z a n tin e . 1. Pastor. 1929 . . I. von. i m i t é < é t u d e s b y z a n tin e s . Trad uit de l'allem and.n ii:. 1955. 1305— 1378.unce a v a n t l'Islam . 1982. l'v|/8. t. ■ G o u. L e s P a p e s d 'A v ig n o n . Tübingen. E. London. . M a r ç a i s . H é l è n e . 1950. T./. Bd. 2 vol. 1954— 1959.ii is. 1939. I r m s c h e r. D a r r o u z è s. D as P ap stu m . I. B y z a n c e e t ¡’O c c id e n t so u s h-*.. R anke. 610— 867. H is to ir e d e ¡'E m pire b y z a n tin . M ünchen. London... Sch w eiger. A ten a. Sigm aringen. Idem. 1958. D ie h l. 3-e éd. A cura di A. 12-e éd. 2-e. H is to ir e d e s p a p e s . I d e m . B y z a n c e e t ¡'O rien t s o u s ¡e s s u c ir w . 6-e. I— III.. Louis. 902 p.. t. J. Paris. Paris. N ew Y ork . L ucrări pentru isto ria Im periului bizantin A man tos K. Dichl. G e s c h ic h t e d e r P ä p s te.i 11 ri-'. Jürgen und Joh. Paris. 1953. I d e e u n d W ir k lic h k e it . 1979. Tübingen. 1 11 u s s e y. L 'A p o g é e d e B y z a n c e .

K. Brodin et A. Z a k y t h i n o s . M. de Mciria H olban. d e s o r ig in e s à 1453. J. 1971. D. A.. L e m o n d e d e B y z a n c e . 1967. A. V. P e o p le a n d p o w e r in B y za n tiu m . 1966. T esalo n ic. H. W ien . t. P. T h e S to r y o i B y z a n tiu m a s th e F irst E u r o p e (326— 1204) an d its tu r th er c o n tr ib u tio n till 1453. V a s i 1 i e v. I— II. trad. De ¡'Etat ro u m a in à ¡'Etat b y ­ z a n tin . K ir c h e und t h e o l o g i s c h e L iter a tu r im b y z a n tin is c h e n R eic h . L e s lis t e s d e s p r é s é a n c e s b y z a n tin e s . franç. P aris.. în T h e C a m b r id g e M e d ie v a l H is to r y .. T h e B y z a n tin e C o m m o n w e a lt h . P a l a n q u e . 324— 1071.. G. t. «Q ue s a is -je ? » . 1943. G ouillard. franç. 284— 476).. taxopta. vol. O s t r o g o r s k y . 500— 1453. V ie e t c iv ilis a t io n b y z a n tin e s . H is to ir e d e l'Etat b y z a n tin . R. 639 p. IV . ton. D. Oikonomides. Oi SuCaviivoi ai>YYpacpstc (S c r iito r i b iz an tin i). 1972. H is to ire d e la v ie b y z a n tin e . 2. P ars I. 1.. W ashington. Cam bridge. rom. 1932. L e v t c h e n k o . 1959.. 1. P h ... e t G. Lucrări pentru literatu ra teologică a Bizanţului Balano. 1948— 1952.. Palanque. G o v e r n e m e n t. J . L e m e r l e . III. B y za n tiu m in to E u ro p e. 1 9 5 0 . 1949. N ew Y ork . traduit du ru sse par P. I d e m . D.1081). 1972. trad. A. N icol a n d G. J . 3 — Istoria bisericească .. 'Isto p ia tou SuÇavuivoû Kpatouc. M. Paris. E. Is t o r ia p r i­ m a p e r io a d e b iz a n tin e (324— 565) . B y z a n c e e t l e s A r a b e s . E a s tern E u r o p e . 1979. B eck . D ie O stg re n z e d e s b y z a n tin is c h e n R e ic h e s v o n 363 b is 1071. no.. Constable. I —III. par J . Bourguina. t. 1959. L a d y n a s tie d'A m oriu m (820— 867).-R . 1950. 1455). G e s c h ic h t e d e r b y z a n tin is c h e n L iteratu r. C o w a n. 1951. G. fr. Bucureşti. H is to ir e d u B a s -E m p ire. II. Hussey. K a r a g i a n n o p o u l o s . M. 1974. in lim ba germ ană. t. trad. N. H is to ir e d e B y z a n c e . M abillè. B ru xelles. Le B a s -E m p ire (C oll. 1982. B y za n tiu m an d its n e ig h b o u r s . X I I — 446 p. A tena. 1979. I. I. I o r g a. J a n i n. W ash in g ­ K o u k o u l e s . C o n s ta n tin o p le b y z a n tin . B ru x elles. trad.. Kazhdan. T. K rum bacher. C h u r c h a n d C iv ilis a tio n . I Bd. B u carest. 1 9 3 5 . Paris. t.. t. Paris.. 1958. M ünchen. Paris. 1935. t. Leipzig. par J. L a d y n a s t ie m a c é d o n ie n n e (867— 959)..-R . Paris. B y z a n c e . A thène. 324— 1071. A ten a. 1978. H is to ir e d e ¡'E m pire b y z a n tin . B y z a n tin isc h e G e s c h ic h t e . N. D i m i t r i . O b o l e n s k y . Paris. 2 vol. Paris.. K öln. 1952. 1934. London. E r n e s t . 2-e A uflage. t. T h e B y z a n tin e E m p ire. Is t o r ia p e r io a d e i b iz a n tin e m e d i e v a le (565— . L i n d s a y . 1— 2. 7 vol. 1956. par Ernst H onigm ann. 1897. J .s. A. par P.IN TRO D U CERE 33 I d e m . S t e i n . V o n Ju s tin ia n b is zu m E n d e d e s O strö m is c h c n R e ic h e s (527— 1453). 1971. B ru x elles. P aris.. pas II..

Rouziès . D ic tio n a ir e d e s r e lig io n s . editat de B uchberger. publié par A. D ictio n n a ire e n c y c l o p é d iq u e d 'h isto ir e. D ictio n n a ire d 'h is to ir e et d e g é o g r a p h ie e c c lé s ia s t iq u e . Paris. . Am sterdam . herausg.. M arie T h io llier. B rauer. Paris. Paris. 1907— 1952. K lauser. De B uibert. M angenot. Freibu rg im Breisgau. D ic tio n n a ire d e T h é o lo g i e C a th o liq u e . Editor Je ra ld C. de la 1926— 1934. în continuare. V iller. - E n c y c lo p e d ia u n iv ers a lis. E. 1896— 1913. Edin­ b u rg . hrsg. T— V III. N ew York. ) 12 vol. D ic tio n n a ire d e s p iritu a lité . 18 vol. 4 vol. sub con du cerea lui A. 5 ISiirule.. în con ­ Die H'-lii/imi m <¡c. und K ir c h e . 13 vol.C a th o lic E n c y c lo p e d ia . de J . 10 Bände. 1978. von Th. F reilniri) im Iîi 1■ m . 12 vol. Zo- . V og t et M. ed. în continuare. Tübingen. Stuttcj. de M eyer. C abrol et Dom H. pu blic par A. 1950 tinuare. 1955. T h e W e s tm in s t e r D ictio n a ry o i C h u rch h isto ry . Baud rillart. E n c y c lo p e d ia o i R elig io n an d E th ic. 1911— 1931. . continué par A. . E n c ic lo p e d ia C a tto lic a . L e x ik o n liir T h e o lo g ie . A m ann.: 19’08— 1 9 2 6 ..sc/i/cii/. Bd. iNiI< Ixi-al/i'xihun liir A n lik r m ul C h risten tu m .A. M ourre.. de la 1912. Paris. 1962— 1968. sub d irecţiu n ea lui J . van Cauw erberghe. C av allera et J . New York. et Et. v o n P e te r W irth . 24 vol.950. Paris. D octrin e et h is to ir e . A c o n c is e b io g r a p h ic a l D ictio n a ry . E. atlase şi reviste D icţionare şi enciclop ed ii D ic tio n n a ire d ' a r c h é o lo g ie c h r é t ie n n e e t d e L itu rg ie.Firenze. de la 1977. publié sous la d irection de A. Paris. H ergenröther. Paris. y ’E'/xuxXorairjEÎoi.. Leipzig. P h ila­ delphia (U.34 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Dicţionare. 3-e A uflage.. G unkel und L. 21 vol. A tena. N ew Y ork. + 1 Index. în lim ba neogreacă. apoi «le J . în lim ba neogreacă. Kaulen. t. : New.nl. sous la d irection de M. D 'A lès. H asting. Coulsen (editura The Sain t). eluirtiiii-k. Ilr a llr x ih n ii <lei liy /. 1927 1932.). K irc h e n L e x ik o n . 1957. reed itat de J.. von H. a s c é t iq u e e t m y stiq u e. 1968. 1903— 1. I— IV . I [¿nick. 1958..' und C lcgen w art. de M. 1971. 12 vol. A.iin tin istik. publié par Dom F. L eclercq. D ic tio n n a ire a p o lo g é t iq u e d e la l o i c a t h o liq u e . 1968. 4-e éd. ed itat de W etzer und W e llt e . 2 -e Aufl. V acan t. 1959. F. 1966.S. enciclopedii. -f Index. 1948 şi urm. de la 1937. 2-e Aufl. V atican —.. 0p7]a%EüTL%'f] xai 7]0ixy] 'MeycîÀt) 'EXX tj-viv. R e a l e n c y c lo p a e d i e lilr p r o te s ta n lis c iic T h e o lo g ie und K ir c h e . 1880— 1921. p u b lié par M arg.

J. «ü S î.. Latou rotte und J .».ak Papers». B ru xelles şi B oston (U . Reviste «A nalecta_J^ lIj3nd yy ia». C onstantinople. «Dumbditun O. Paris. Pentru cataco m bele din Roma. W ashington. Prof. Răm ureanu. M ulert. . < ’E~/. A. C oordonator Pro!. 1877— 1929. M artin. ed. 1892— 1949. p.. I. 1971. 2-e éd. Î924 ş. T ü b in ­ gen. de ]a 1880 ş.u.. «O rientului Christiana Period ica». «Le Proche O rient ch rétien. A t l a s zur K ir s c h e n g e s c h ic h te . Piganiol et Drioton._j5ru xe!les-P aris.u. A n ti­ q u ité . «Echos d'O rient». publié par F. în continuare. X X III (1971). publié par L. «R evue des éludes byzantines». Praga. de la 1882. Tom e I. «Byzantinische Zeitschrift». Rom a.u. R e a l — E n c y c lo p ä d ie d e r c la s s is c h e n A lte r tu m w is s e n s c h a lt. M ünchen. A tla s h is to r iq u e . par D. Stuttgart. Roma s o t t e r a n e a cris tia n a . W issow a (P a u ly -W is s o w a R e a l — E n c y c lo p ä d ie ). 10 vol. Conslantinopol. C in s tir ea S iin te lo r ic o a n e în p r im e le tre i s e c o l e . din 1951 în continuare. 1894— 1941. 1877. 2 vol. 1859 ş. Jé ru sa le m . er. de la 1897 ş. de Rossi. G olliet.S. A tlas d e TA n tiq u ité c h r é jie n n e . D arem berg et Edmond Saglio. hrsg. Freibu rg im B reisgau (H er­ der).». de planşe. 1864— 1867. van der M eer et C. A llard. A tla s y. M ohrm ann. 621— 671. «O stk irch lich e Studien». B. in continuare. 1960. sous la d irection de Ch. în continuare. A tlase A tla s is to r ic . Leipzig. şi 2 vol. Trad. Jed in . în continuare.). von P auly . 9 ¡0. neue B earb eitu n g von G. din 1951 ş. W urtzburg.xATjat33Ttx7j ’AÀijflaa». în «Studii T eo lo g ice». Paris. Trad. von H. Brow nlow .IN TRO D U CERE Pentru antichităţi greco-rom ane 35 D ictio n n a ire d e s a n tiq u ité s g r e c q u e s e t r o m a in e s. 1937. după cea engleză de P. Ş tefan Pascu. Bucureşti. zw eite Reihe. D ie c h r is tlic h e n K ir c h e n in G e s c h ic h t e und G e g e n ­ w a r t. Paris. W e e ld e rcn -B ak e lan ts et P. D 'après les te x ts et docum ents . de K arl H eussi und H.u. Roma.u. franceză.). D elaporte.A . din 1945. 1970.-B . 1937. Paris — B ru x elles. Paris.iÇ Jil„Syrien».u.. «Bjyzânnnoslavica». de la 1929.. vezi b ibliografie recen tă la : Pr. R etip ărită la Frankfu rt a M. din 1956 ş. u. K. Cam bridge (M ass. T rad u cere engleză de J . în continuare. «Byzantion. Paris. de la 1943. 1872 . 1966. Sp en cer N orthcote — W . de la 1935.ur K ir c h e n g e s c h ite . 1950 ş. < «H istorische Zeitschrift». 3-e A uflage. S. M ünchen. hersg. în sp ecial n o tele 20— 43. R o m e s o u t e r r a in e .

«Revue d 'histoire». «Studii T eo lo g ice». Rom a. «R evista de isto rie bisericească». I. «Z eitschrift für K irch en gesch ich te».u. Paris. 1929— 1940 . B ucureşti. «Revue d 'h istoire des Religions». Iena. în tre 1925— 1 9 4 3 . Paris. Bucureşti. Sibiu.u. Louvain (B elgiqu e). 1921. 1921—>1949.u. sub titlu l de «M itropolia M oldovei». nr. ş. din 1944. B u cureşti. Craiova. «M itropolia M old ovei şi Sucevei». în co n tin u a re .u. în continuare. Innsbruck. de la 1858 ş. «G lasul B isericii». Gotha. 1879— 1973. în con tin uare. 1. In lim ba rom ână «B iserica O rtod oxă Rom ână». din 1949. seria a Il-a . . 1945— 1950. «R ivista di A rch eo lo g ia catto lica». 3. 1896. în continuare. de la 1900. «Revue deTTÔnënt chrétien ». în continuare. «Z eitschrift für W issen sch aftlich e T heolog ie». «O rtod oxia». în continuare. C raiova.IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ «Revue d'histoire ecclésiastiq u e». Iaşi. In tre 1907— 191 6 . din 1877 ş. în con tin uare. de la 1877 ş. din 1950. din 1950. în continuare. 1924. Sibiu. 1874— 1916. «M itropolia A rdealului». 1943. 1949. B ucureşti. «Z eitschrift für K ath o lisch e T heolog ie». 2. B u cureşti. «R ev ista teolog ică».u. în continuare. Paris. «M itropolia O lteniei^. 1880 ş. din 1956. seria I-a.

* Capitol redactat de Pr. Roma a creat un Imperiu continental. 4). Arabiei şi M area Roşie. iar în fruntea Italiei a cucerit lumea antică. 4. trebuie să cunoaştem starea generală a lumii antice la Naşterea lui Iisus Mristos. prof. făcea parte din Imperiul roman. de la Rin şi Dunăre pînă la marginea Saharei şi a Etiopiei. S ta re a lum ii greco-rom an e După cuvîntul Sfîntului apostol Pavel. leagănul creştinismului. Sub împăratul Traian (98— 117). din Bretania. Lumea era adică pregătită pentru v e ­ nirea Lui. Roma a cucerit Italia. Palestina. Pentru a înţelege condiţiile în care s-a întemeiat Biserica şi s-a răspîndit creştinismul. Dintr-un mic stat maritim. Ioan Râm ureanu . Im­ periul roman s-a întins şi mai mult. el cuprindea toată lumea din jurul Mării Mediterane şi se întindea pe trei continente. cuprinzînd Dacia şi ajungînd la M a­ rea Caspică şi Golful Persic. cu începuturi modeste. de la Oceanul A tlantic şi M area Nordului pînă la graniţa Armeniei. În fruntea Laţiului.PERIOADA ÎNTÎI (PÎNĂ LA 324) BISERICA IN PRIMELE TREI SECOLE ÎNTEMEIEREA BISERICII ŞI RÂSPÎNDIREA CREŞTINISMULUI Starea lumii greco-rom ane şi iudaice la apariţia creştinismului * 1. A cest Imperiu era un stat u n iv e r s a l. avînd M area Mediterană la mijloc. Mîntuitorul s-a născut cînd a venit «plinirea vremii» (Gal. Statul roman. a crescut treptat.

întinderea Imperiului. de coloniile romane. A cestea erau provinciile mai bine roma­ nizate .specială. unele provincii.) a creat sistemul politic numit «P rin cip atu l». conduse de un legat. în ­ tindere. Ele erau de trei categorii : p r o v in c ii im p e r ia le . Lugdunum (Lyon). A lexan ­ dria. Armata. Cu m ijloc de înţelegere era folosită mai mult limba greacă în dia­ lectul propri. Oraşele se conduceau singure. erau conduse de uii^ procuratorf'(epitropos). deoarece împă­ ratul. Limba greacă era vorbită sau înţeleasă în mai tot Im- . pe care au. se considera P rin cep s. adică primul dintre senatori. de comunicaţii. în care s-au scris şi cărţile Noului Testament. conduse de un proconsul. desfiinţarea graniţelor înlăuntrul lui.! culturii (eleniste. Corint. care reprezenta pe împărat (leg a tu s A u gu sti p ro p r a e to r e ) . Imperiul era cosmopolit. de legături comerciale. de la Alexandru cel Mare t 323 î. înlesneau amestecul populaţiei de diferite neamuri.Hr. Luca 2. Provinciile for­ mau unităţi administrative şi erara-^enrttxser'de un ^ o n c iliu m p x guverna­ torul lor. v .38 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Statul roman se găsea la apogeu ca întindere. care a inaugurat un nou sistem poli­ tic numit «dom in at». Numeroase drumuri bune se întindeau ca o reţea dinspre Roma în provincii. Cifra populaţiei Imperiului roman din timpul lui August nu se cu­ noaşte : istoricii o apreciază cu probabilitate între 60— 120 milioane. deşi împărţea cu Senatul roman puterea supremă. Antiohia. Stăpînirea romană era energică şi chibzuită. Efes. funcţionarii şi legile asigurau ordinea şi liniştea. 1). situaţie b i­ nefăcătoare.d. Popoarele supuse erau mulţumite că se pusese capăt războaielor. Cartagina. de contactul între popoare. era relativ uşoară şi in­ tensă. cultura se unifica şi contribuia la unificarea statului. organizaţie şi cultură." Comunicaţia in Imperiu pe mare şi pe uscat.Hr.) era uşurată d e însăşi întinderea Imperiului.#-zis comun — xoivvj StâXsxtoţ. împăratul August (31— 14 d. uşurinţa legăturilor. putere. A cest sistem politic a durat pînă la in păratul Diocleţian (284— 305). s e n a t o ­ ria le . asigurîndu-se pacea (p a x rom an a). Palestina şi Mauritania. ca Egiptul. cultura. Statul era condus de împărat şi de Senat (diarhie) şi era împărţit în provincii.apreciat-o şi creştinii. avînd pe ele popasuri. cu o situaţie . siguranţa erau garantate. El este numit şi «lum ea» (oixoufj-svtj. O ra­ şele mai însemnate ale Imperiului erau : Roma (cap u t m undi). Tesalonic. Pacea.

Religia romană. altele aveau culturi am este­ cate."" ' r Amestecul de popoare. Frămîntarea religioasă a timpului îndruma păgînismul spre unele idei şi stări noi. Ca religie de stat. . unele pro­ vincii păstrau încă specificul culturii lor. „ •r---. fără istoric. S ta r e a r e lig io a s ă . popoarele vechi erau politeiste şi idolatre. (August. îndeosebi ale zei­ tăţilor Cybele. Unificarea culturală nu era totuşi generală .-----------------------------------. Religia greacă era de asemenea în decadenţă. de curăţire. Prin caracterul lor mistic. ca ideea de mîntuire. erau entuziaste şi prozelitiste. înlăturînd pe cele ale unor popoare locale. şi de culte a adus în Imperiul roman sincre­ tismul religios.. al III-lea. Sincretismul tindea la formarea unei religii universale cu idei luate din mai multe culte. zeul soarelui (d eu s s o l in v iclu s). Statul roman le tolera pe toate. a luat şi titlul de «p o n tiie x m axim u s». Osiriş. elenizarea şi romanizarea se întin­ deau în provincii. se adaptau mai puţin culturii greco-romane. au pătruns în Im­ periul roman. Mai importante erau m istejele.PER IO A D A ¡N T I I (P IN A LA 324) 3& periul. fiecare popor avea religia sa. fără dogme. de renaştere. numit ş^ th e o c r a s i e ' adică amestec de zei. E>atoriţă cultelor orientale. constînd într-o mulţime de rituri.(jiiagiá. adică şef religios suprem aPsTâtului. Ele aveau unele idei religioase deose­ bite ca ^ ideea de păcat. tindeau spre moiioleisni şi universalism. Astrologia! şi unele practici religioase noi.íjnisterele. religia poporului dominant. afară de unele culte socotite periculoase (ca al druzijor^din Galia. de ispăşire per­ . iar populaţiile barbare cuprinse în graniţele Imperiului sau trăind în contact cu el. curent puternic. în secolele III— IV d. era in decadenţă. aveau unele rituri şi ospeţe sacrale. mai ales în răsărit. Cultele erau numeroase . de monoteism. TavorlzaTcIe situaţia Imperiului şi chiar de unii împăraţi în sec. şi a făcut o reformă religioasă. Primul împărat. Cel mai î n ş e m n â t lîm t r e e le ”era cuTfüT^zeului Mithra (mithraismul). Ea era un cult formalist. ea era însă legată de toată viaţa cetăţeanuluj^U observarea ei interesa mult conducerea Imperiului. cu ea în toate provinciile. care tindea la întărirea păgînismului roman. de^răspundere morală. de nemurire. apoi creştinis­ mul). unele culte siriene şi egiptene. Din oraşe. mai ales unefe culte orientale. Hr. Cu excepţia iudeilor. care s-a întins mult în armată şi a ajuns. religie de stat. Aţţis. ele aveau mare influenţă.-. mai ales cele de la Eleusis. Isis.

Religiile păgîne nu învăţau morala. S ilu n jia s o c ia lă era de asemenea defectuoasă. necredinţa clasei culte era cu­ noscută. nu aveau nici sancţiuni. Sclavii. Ei erau asemănaţi « f animalele şi cu uneltele. despărţiţi unii de alţii. care erau neumane şi sîngeroase. El era dovada lealităţii şi a respectului supuşilor faţă de împărat şi lua deci un caracter politic. cultic. Domiţian. trăind la Roma din ajutorul statului şi al pa­ tronilor (c lic n li). Unitatea religioasă o asigura în Imperiu cultul împăratului.40 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A L Ă sonală şi contribuia la o pregătire pentru mai uşoara primire a creşti­ nismului. . Ele aveau unele idei morale. Diocleţian) au primit onoruri divine încă în viaţă. erau lipsiţi de drepturile şi de demnitatea de oameni. zeii erau pilde de imoralitate. în desfrîu. Religia era în general discreditată . Starea morală a lumii vechi era în legătură cu cea religioasă şi so­ cială. în raporturile sociale. dar nu dau nici exemple. Legile date pentru îndrep­ tarea situaţiei nu au ajutat mult. păgînismul avea să se opună totuşi creştinismului cu toată puterea sa. Alţi îm ­ păraţi (Caligula. în lux. divorţurile se înmulţeau. Familia era slab întemeiată. femeia se găsea în inferioritate. iar căsătoria lor nu era recunoscută legal. mulţi nu se mai căsă­ toreau. în risipa. cei mai mulţi trăiau în lux şi în plăceri. puteau fi bătuţi.iar în unele culte orientale desfrîul avea caracterTellgios. sinuciderile sporeau. Munca era urîtă de cei liberi. unii stăpîneau domenii întinse şi aveau sute şi mii de sclavi. Imoralitatea se ma­ nifesta în spectacole. copiii erau expuşi aruncării. maltrataţi. Cultul împăratului era de origine orientală şi însemna conservarea religioasă a cuceririi şi a stăpînirii romane. Ceilalţi oameni liberi du­ ceau viaţă (/rea şi umilită. ca religia mozaică sau creşti­ nismul. superstiţia în popor era foarte mare. Bogaţii constituiau clasa privilegiată . Dimpotrivă. Nevoile religioase crescuseră şi nu mai puteau fi satisfăcute de cultele păgîne. ca şi prin atracţia cul­ telor orientale. R e ­ fuzul creştinilor de a adopta acest cult a adus asupra lor persecuţii grele. Prin reorganizarea religiei romane de către August şi prin sprijinul statului. care formau o mare parte din populaţia Im­ periului. August era socotit un salvator al lumii şi a fost divinizat după moarte. în viaţa uşuratică a multora.. vînduţi ucişi.

mergînd din loc în loc şi ţinînd conferinţe (diatribe). Organizarea lor uşura oarecum. colîegia iuneiaticia. " c h i a r răul este necesar. recomanda în morală apatia (abstine et susţine . era în parte favorabilă răspîndirii lui. Filozofii au început să interpreteze miturile alegoric şi predicau unele idei morale. admitea că. Exista un stat universal. mai ales în neopitagorism şi apoi în neoplatonism (sec. ordine. Filozofia devine religios-morală. dar ea a constituit şi unul din obstacolele puse în calea creştinismului. III). în general. şi existenţa comunităţilor creştine. Iulian Apostalul. mari adversari. collegia tenuiom m = colegiile celor săraci). rocles. In oraşe se îngrămădeau capitaluri însemnate.. scepticism ul. Ie-. de situaţia socială a lu-. situaţia. mizeria creştea în rîndurile poporului. Neoplatonismul a fost îndeosebi în secolele III şi IV religia celor culţi şi discredita în schimb religia poporului. o.. de propaganda cultelor orientale şi a filozofilor. Filozofia timpului era reprezentată de trei sisteme mai însemnate : epicuieism ul.. ~ ' A şa cum se prezenta lumea antică. Ca o consecinţă a lipsurilor. limbă înţeleasă mai peste to t. unificare culturală. A cesta a găsit între filozofi ca Cels. Filozofia pregătea într-o oaTecare măsură calea pentru propovăduirea ideilor creştine. căi şi m ijloace de comuni­ caţie. ceea ce explică întinderea lui ra­ pidă. R ă spîndirea creştinismului era apoi favo­ rizată de insuficienţa religioasă şi morală a politeismului greco-roman. nega Providenţa. Impozitele erau grele. e c le c tic ă : culegea idei din mai multe sisteme. care funcţionau în anumite forme legale. . în­ văţa indiferenţa religioasă .. aşa cum religia era sincretistă.____________________________ P ER IO A D A IN T 1I (P lN Ă LA 324)___________________________ j j Criza socială era mare. se formau asociaţii de ajutor reciproc mai ales pentru înmormântare ('soda-licia. profesat de noua Academie a lui Carneade. amestec şi apropiere de popoare şi de idei. socotea că lumea este condusă de necesitate (destin). stoicismul. pace. . Porfiriu. xai avexou) justifica viciile şi sinuciderile.. Stoicismul era totuşi in consecvent şi contradictoriu. care era totodată şi im o r a l. care avea ca principiu moral plăcerea. care învăţa pan­ teismul. filozofia era. Ă fost sistemul cel mai influent în societatea romană şi avea unele idei interesante din punct de vedere moral : privea pe oameni ca semeni (pagini frumoase ne-a lăsat filozoful Seneca). cei care le adunau erau adesea arbitrari şi abuzivi. la apariţia creştinismului..

Palestina a ră­ mas în stăpînirea celor din^Sirîa (Seleucizi). care s-au purtat aspru cu iudeii şi au făcut încercarea deTa-i eleniza şi a le desfiinţa religia (Antioh IV Epifanius (174— 16. Irod Aţjripa. certurile dinlre partidele iudaice slăbesc naţiunea.U. cultul mozaic a fost restabilit. Regele Ioan Hircao măreşte statui iudaic şi caută legă­ turi cu romanii (135— 105 î. d.• ..a. Regatul perşilor a fost desfiinţat de Alexandru cel M are (f 323 . introduce în Palestina jocuri păgîne şi slăbeşte influenţa preoliloi imi('i. Generalul roman Pompei intervine în Palestina şi ia Ierusalimul (63 î. un fel de senat. Ţara e conduşi^ apoi numai de procuratori romani. devine rege al întregii Palestine (41— 44). Nepotul lui Irod cel Marc. romanii numesc rege al Iudeii pe idumeul irod cel Mare. Hr.ITr. în ianuarie 313. La anul 30 î.4 a.). condus de sinedriu. Ierusalimul în puterea iudeilor. Acesta rezideşte templul iudaic. dar iudeii s-au ap§rat eroic şi şi-au păstrat fiinţa şi religia.). acesta a favorizat pe iudei. M işcarea de sub conducerea fraţilor Macabei a readus. Prin împăr­ ţirea Imperiului lui Alexandru între urmaşii lui (diadohi). Hr. Hr. care devine capitala politică a Pa­ lestinei. fac apel la romani. . iudeii şi-au putut rezidi templul sub conduce­ rea lui Zorobabel şi s-au reorganizat. ceea ce explică rezi­ stenţa păgînismului.c.). După o mare revoltă.Chr. după ce regele perşilor Cyrus a distrus puterea babilonenilor (536 î. de creştini în timpul împăraţilor romani pînă la publicarea edictului de la Milan de către Constantin cel Mare. •.42 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ mii vechi.Chr) . alcătuit din 70 de membri şi un preşedinte. în parte însă. iudeii au reuşit să formeze un stat teocratic inde­ pendent. Iudeii au trebuii să recunoască dominaţia romană şi din acest timp plătesc un tribul romanilor. Irod Antipa şi Filip. Templul a fost ridicat.). folosindu-i ca element de colonizare îii oraşele înfiinţate de el. 2.d. se combat. d. situaţia era defavorabilă. Urmaşii acestuia se dezbină. romanii împart Pa­ lestina intre cei Irei Iii ai săi : Arhelau. Apăsarea stăpînirii romane creşte.(750 a. polemica anticreştină şi persecuţiile îndurate. Starea lumii iudaice Sosiţi din captivitate. ridică oraşul ■ Cezareea la ţărmul Mării Mediterane. La moartea lui Irod cel M a re . Ze- .).

v ia ţa v e ş n ic ă . Mulţi preoţi. Aveau preoţii lor. Ei ţineau la interpretarea clasică şi religioasă a Legii şi erau mult preocupaţi de cele religioase. care se deosebesc între ele prin atitudinea lor politică şi reli­ gioasă. dar nu şi învierea trupului. S am arin en ii erau o populaţie amestecată. ieşită din iudei şi neiudei. ipocriţi. Ieru­ salimul este cucerit. erau monoteişti. învăţători ai Legii (soferim) şi mai tot poporul era cu ei. Gradele superioare se abţineau de la căsătorie şi de la plăceri. un cult al soarelui şi al îngerilor. Ei trăiau mai ales pe lîngă M area Moartă şi duceau o viaţă cumpătată de asceţi. ceremonioşi. a jurămîntului şi a folosirii armelor. în v ie r e a . aveau un templu propriu pe Muntele Garizim şi . Ei ţi­ neau ca obligatorie numai Legea scrisă. în Samaria. Ei nu respectau întreaga Lege. ceea ce s-a întîmplat şi cînd au judecat pe Apostoli. Organizau agape religioase cu cîntece şi dansuri. Ei duceauT) viaţă contemplativă şi se ocupau cu citirea Vechiului Testament. în popor erau puţin influenţi. deşi admiteau că Dumnezeu este unul. cele două partide se combăteau adeseori. T era p eu ţii erau o sectă iudaică din jurul Alexandriei (Egipt). liberali. P a rtid ele. acomodaţi cu stăpînirea străină şi cu ideile timpului. erau contra sclaviei. nu şi interpretarea ei oralii . Ese­ nienii practicau co m u n ita tea b u n u rilor. Unii ca Nicodim au fost totuşi favorabili Mîntuitorului şi creşti­ nismului. în sinedriu. Fariseii erau de mai multe nuanţe şi aju nseseră formalişti. se disting două partide. Sub împăratul Nero (54— 68). F a r is e ii erau apărătorii Legii mozaice şi păstrători ai tradiţiilor religioase. Respingeau sacrificiile de animale şi nu partic i p a u ja cultul de la templu. E sen ien ii sau e s e n ii ( e s e ii) erau o sectă iudaică influenţată de idei religioase străine. cazuişti. admiteau nemurirea sufletului. pe căre-1 interpretau alegoric. Erau ostili stăpînirii romane. ospeţe religioase. In clasa conducătoare a poporului iudeu. izbucneşte războiul iudaic. ex is te n ţa în g e r ilo r şi a d e m o ­ n ilor. indiferenţi. iar templul distrus în anul 70. S a d u c h e ii erau partid preoţesc aristocratic : oameni bogaţi. ci numai Pentateuhul lui Mioisi. Au fost adversari ai Mîntuitorului şi creştinismului. n e­ gau p r o v id e n ţa .PER IO A D A 1N T ÎI (P ÎN Ă LA 324) 43 loţii (sicarii) şi profeţii falşi o agită : se produc revolte şi intervenţii sîngeroase.

la rîndul ei. unii eretici ca : Dositei. observau sabatul. Menandru. Drept e că după aceea se producea dezbinarea dintre iudei şi creştini. le era per­ mis cultul mozaic şi respectarea sabatului. Damasc. Prin captivităţi. nu­ meroşi păgîni. pe de alta prin înseşi privilegiile de care se bucurau. iudeii s-au răspîndit mult în afara Palestinei. Unii primeau circumciziunea şi luau parte la sacrificii. apoi datorită unor interese comerciale şi privilegiilor de care se bucurau. Prozeliţii erau de mai multe feluri.44 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ păstrau ideea mesianică. la început. deportări. ser­ vind ( < o punte de trecere de la păgînism. Antiohia. de obligaţiile nepotrivite cu. alţii respectau doar cele 10 porunci. Unii împăraţi. odată înfiinţată. se organiza şi ducea viaţa ei proprie mai departe. i-a favorizat. fiind numiţi în genere t e ­ m ă to ri d e D u m n ezeu (cpo6o6[. Ei au for­ mat colonii importante la Babilon. Roma. iar stăpînirea romană. ideile. Erau scutiţi de serviciul mi­ litar. Im p r ă ş tie r e a iu d a ic ă (diaspora). prin iudaism. pe de o parte prin superioritatea lor religios-morală. curăţirile rituale. aveau sinagogile şi justiţia lor. şi în interes de propagandă. deo­ sebirea dintre mîncărurile curate şi necurate. Alexandru cel M are le-a acordat avantaje în oraşele înfiinţatede el. ca Adrian (117— 138) şi Septimiu Sever (193— 211) au interzis prozelitismul iudaic. de război. Imprăştierea şi prozelitismul iudaic au avut. Alexandria. în diaspora. Simon Magul. prescripţiile Legii lor. emigrări. în diaspora. Iudeii formau co ­ munităţi proprii şi auţonome. iudeii au făcut în adevăr prozelitism şi au atras la credinţa mozaică. Prozelitismul iudaic a înlesnii credincioşilor celorlalte religii apropierea de creştinism. Dintre samarineni au ieşit sub influenţa ideilor religioase păgîne.tsvoi sau as66[Asvoi t ov 0eov). Corint. numiţi p r o z e liţii d r ep tă ţii sau fiii a li a n ţ e i. dar comunitatea creştină. Intre samarineni şi iudei era mare ură. la noua credinţă i a lui ] Irislos. Influenţaţi de cultura greacă — au exislat iudei «elenişti». un mare rol în răspîndirea creştinismului. aceştia devin mai puţin for- . Sn contact cu lumea cealaltă. A ceste privilegii au favorizat propaganda religioasă.. Misionarii creştini s-au adresat de regulă întîi iudeilor şi prozeliţilor din comunităţile iudaice. de cultul oficial şi imperial. coloni­ zări. religioase ale iudei­ lor s-au modificai în parte.

C a r l S c h n e i d e r . Paris. 1953.. Fr.. par A. 3 vol. S tu ttg art. C a r c o p i n o . L e m iiieu sp iritu e l. L e s c u lt e s p a ïe n s d a n s ¡'em p ire ro m ain .PER IO A D A ¡N T II (P IN A LA 324) 45 malişti şi fanatici decît iudeii din Palestina. p. L 'em p ire r o m a in e . Le C h ristia n ism e n a issa n t. Bände. T u d o r. A u g u s t u s şi T i b e r i u . B erlin. . nenorocirile şi umilirile în­ durate de iudei au contribuit la schimbarea ideii mesianice însăşi.. 1954. Paris. t. II. Paris. religia iudaică de după exilul Babilonului este deosebită de cea a profe­ ţilor. A u g u s te 63 av. Trad. Paris. au pregătit calea pentru răspîndirea creştinismului mai mult decît ori care altă împrejurare din cele cunoscute în istorie. Coeury. N. K o r n e m a n . P e n t r u s t a r e a l u m i i g r e c o . 1935. T ib e r iu s .. W . Sam arian. 1931. S. A ceasta a făcut ca iudeii să nu înţe­ leagă pe Iisus Hristos. Bucureşti. C u m o n t. 1929. F e s t u g i è r e. L e s g ra n d s c o u r a n ts d e la p a n s é e a n tiq u e . 1960. H is to ir e d e R o m e.. ci ca un erou. 1962. ca şi acţiunea iudaismului în lume. admiţînd că şi alte popoare pot să primească Legea mozaică şi să dobîndească mîntuirea. F ig u ri ele îm p ă r a ţi ro m a n i. Paris. ritualistă. 4-e éd.. A l b e r t i n i .. E. T o u t a i n . J . L 'id éa l r e lig ie u x d e s G r e c s e t T E v a n g lie.r o m a n ' e : D. L. Trad. Din religios-morală. L e s e m p e r e u r s r o m a in s e t l e c h r is tia n is m e . S tăpînirile străine. 1953.. III. B o u n i e t. L e m o n d e g r e c o -r o m a in a u te m p s d e N o tr e S e ig n eu r. D as ir ü c h te C h risten tu m u n d d ie g r i e ­ c h i s c h e B ildu n g. L e H au t-E m p ire. Paris. să nu-L respecte ca pe adevăratul Mesia şi să ceară osindirea Lui ca blasfemiator. A. Legea V e c hiului Testament. Paris. I. 1936. I d e m . 1933. I.. devenind formalistă. J . J . 2-e éd. E x p a n sio n e t lu ttes . — 14 ap.. Paris. I d e m . C. Paris. J . J . 1954. 1974. 1935. F r. L e m o n d e g r e c o -r o m a in a u te m p s d e n o tr e — S e ig n eu r. G e is t e s g e s c h ic h t e d e s a n tik e n C h risten tu m s. P i g a n i o 1. L e s r e lig io n s o r ie n t â t e s d a n s l e p a g a n is m e ro m a in . stăruinţa poporului iudeu în mo­ noteism. 2. 125— 170. P rin c ip a lu l iu i A u g u s tu s. A. R i v a u d . A. A. L a v i e q u o tid ie n n e à R o m e à ¡'a p o g é e d e ¡'E m pire. C. Paris. ca un eliberator naţional al p p p p ra lu X iu ^ ftjU a x o b iâ străină. L é o n H o m o . 1959. Paris. 1923. A. E x a m en d e s c a u s e s d e la d ë c a d a n c e . t. E. Mesia era aşteptat nu ca un Mîntuitor al lumii. dînd strictă observare lite­ rară prescripţiilor Legii. 1963. H is to ir e r o m a in e .. F e s t u g i è r e et P. L e d e c ü n d u m o n d e a n tiq u e . cazuistă. M aş k i n. 1932. 5 -e éd. A 1 1 h e i m. 1935. M ün­ chen. B ucureşti. în general. Paris. J . I d e m . 1905— 1917. Paris. misiu­ n ea acestui Mesia devenea politică. Totuşi. p. Paris. Le c a d r e t e m p o r e l. F a b r e. 6-e éd. 20— 104. B IB L IO G R A FIE 1. Ja e g e r. fidelitatea lui faţă de religia primită şi păstrarea ideii mesianice.

E s e n ie n ii şi B is e r ic a p rim a ră . A. G r a y z e l . 1 ’ . par P. trad. ■ J. Paris. F u s t e i d e C o u l a n g e s . La c it é a n tiq u e. Paris.C h r is t ia n is m e . K r ü g e r . D a n i e l . 1959. J . 1936. M an u el d e s a n tiq u ité s ro m a in e s. Les d is p e r s é s d 'Isr a ë l.14. Trad uit du suédois par L. B o x l e r . Paris. 1961. P r é c is d e s in stitu tio n s p u b liq u e s d e la G r è c e et d e R o m e a n c ie n n e s . 1929. 1929. Paris. D ew ailly. P a u l S t y g e r. par M. V II— X IX .-M. 1966. L e M o y n e. 1929. C a u s s e . 1958 . Les S a d d u c é e n s (Études bibliques).d e J é s u s . C h risten . Paris. t. S i m o n . 1939. Paris. H is to ire d e s d o c tr in e s c h r é t ie n n e s a v a n t N ic é e . E rom P o m p e y t o D io­ c le tia n . 1976. 707— 716. Paris. 19. Paris. I d e m . 1925. 1966. 3. tome I— V . 1— 2. C. t. Leiden. Paris. 512 p. T h . Trad uit de l'allem and sous la d irection de G. X IV — 595 p. M o e u rs p a ïe n n e s . M o m m s e n . M a u r r e. II. 1960. E s s é n ie n s . Touati. Paris. N. L e s J u ils d a n s ¡‘E m p ire ro m a in . vezi : A.. Philadelphie. 1959.cil. L eu r c o n d itio n ju r id iq u e . W i f s t r a n d . Pentru in stitu ţiile şi v iaţa pu blică a rom anilor şi g recilo r. L e ju d a ïs m e e t l e c h r is tia n is m e a n tiq u e d ’A n tio c h u s E p ip h a n e à C o n s ta n ­ tin. 1962. 1980. 1961. Leiden. R evised édition. du fra n ç a is : L es s e c t e s ju iv e s a u te m p s d e J é s u s . M a r y S m a l l w o o d . Paris. nr.R o p s . p. :. W icn . 1968..40 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ 2. Paris. 1914 . Paris. M a r q u a r d t et P. A h is to r y o l Is r a ë l. H e b r a e r . . L e s H é b r e u x . 1976. I d e m . Zé l o t e s et S ic a ir e s e t leu r m en tio n p a r p a r o n y m ie d a n s le N o u v e a u T e s ta m e n t. trad. F r ü c h r is tlic h e J u d e n tu m ü n d G n o s is . A b b é A.. Le m o n d e à la n a is s a n c e du C hrist. în «Studii. Berlin. J u d e n un d C h riste n im a lte n R om . 437 p.. franc. U e m en tio n p a u lin ie n n e d e s E s s é n ie n s d e Q um ran. m o e u r s c h r é tie n n e s . H is to ir e d 'Isra ël. J. L 'E glise a n c ie n n e et Ia c u ltu re g r e c q u e . 9 --1 0 . é c o n o ­ m iq u e e t s o c i a l e . réim prim é. Leiden. Paris.. E sse n e r.T eolo g ice». I d e m . H. V . ' C. London. G abalda. 1887— 1907. E. S tr e itlic h te r a ü s d e r e r s te n V ciiolgiiiH iay. N ew York. T h e J e ws u n d e r R o m a n R u le. franç.. X X V I (1974). 1963. La v ie q u o t id ie n n e en P a le s tin e au t e m p s . J. 2 vol. H is to ire d e s J u ü s . J u s t e r. ! ■ P e l c r s o n. S. M. I. B r i g h t . C. P e n t r u l u m e a i u d a i c ă : M. 1967. 1966. Paris. Paris. 25-e éd. T h é o lo g ie du Ju d é o . K o s m a i a. 2 vol. Paris. B a u d r i l l a r t . C. N a h o n. J . Paris. trad. H. 2 vol. U i c i o t t i. M essage é v a n g é liq u e et c u ltu re h e l l é n is ­ tiq u e .-D. A uvry. D a n i e l . J e w is h s e c t s at th e tim e o l J é s u s . 1962. Hum bert. D a n i é 1 o u.

ani. Cu împărăţia lui Dumnezeu.o comunitate proprie. el este amintit în scrierea istori­ cului iudeu Iosif Flaviu. fiind numiţi . numindu-1 un om bun. Vameşi. prof. Isto r ia b is e r ic e a s c ă .). soldaţi. ci să «îndrepteze calea» pentru venirea Mîntuitorului.—39. Predica lui Ioan a făcut o puternică impresie. Ioan Botezătorul a fost arestat de Irod Antipa (4 î. d.Hr. Cu aceasta se desăvîrşea «plinirea vremii» şi se intensifica pregătirea mesianică. Ioan era convins de venirea timpului me­ sianic şi se considera vestitorul lui. fără egal în is­ toria omenirii. Ioan Botezătorul era un profet — ultimul al Legii Vechi — şi predica pocăinţa pentru apropiata «împărăţie a cerurilor». 5). El ducea viaţa de ascet şi boteza în Iordan. El nu tinde să form eze. Iisus Hristos. care au urm at apoi Mîntuitorului.«creştinii lui I o a n » . au fost la început Apostolii Andrei şi Ioan. . în aşteptarea Celui «mai mare». dreptate şi pietate (Eusebiu. decît el. Pentru predica lui necruţătoare. MÎNTUITORUL LUMII* Ioan Botezătorul. a fost închis la Macherus şi decapitat. care îndemna pe iudei la vir­ tute. necreştinii şi unii din adversarii creştinis­ mului recunosc în Iisu s H ristos o personalitate unică. Printre ei.e i practicau un botez şi aveau rugă­ ciuni şi posturi proprii. popor alergau la el. II. Pe lîngă ştirile ce avem des­ pre Ioan Botezătorul în Evanghelii. cunoaştem totuşi bine ca* Capitol red actat de Pr. Ucenicii lui s-au menţinut cîteva zeci de. Deşi materialul istoric de care dispunem este prea puţin faţă de ceea ce a fost şi a făcut Iisus Hristos.Hr. care vorbeşte cu laude despre el. el anun­ ţa şi judecata lui Dumnezeu. Io a n R ă m u rea n :J . A n tich ită ţi iu d a ic e (XVIII. Creştinii. întrebînd dacă el este Mesia. 5). fiul lui Irod cel Mare. A ctivitatea Mintuitorului a fost precedată cu pu­ ţin de a lui Ioan Botezătorul. I.IISUS HRISTOS.

Era creştină.) şi Tiberiu (14— 37). ci ea ur­ măreşte să transmită o învăţătură dogmatică şi morală. Istorisirea evanghelică nu este o încercare de biografie. Cronologia vieţii Mîntuitorului. începînd din 526.Hr. de aceea învăţătura sa este orală sau predicatorială (kerygmatică). pentru istoria creştinismului. este. Marcu.c. el punînd naş­ terea Mîntuilorului. Ioan. 5).'i (Dobrogea). mai ales din cele patru Evanghelii. Ele nu sînt nişte biografii ale lui Iisus Hristos sau rezumate ale cuvîntărilor sale. filosofice. la Roma. însă Iisus Hristos este o persoană divino-umană.— 14 d.Hr. originar din provincia romană Scythia Minor sau Daria Ponlir. sociale. Iisus Hristos n-a scris nimic. Deşi naşterea lui Iisus Hristos este rol m. . Rînd pe rînd. El este prezentat ca gînditor. în timpul împăratului Augusl. Asupra vieţii lui Iisus Hristos s-au scris şi se scriu continuu nenu­ mărate studii şi lucrări. la 753 a.c.u. eco ­ nomice şi politice.sau Hxiguus. epistolele Sfîntului apostol Pavel şi epistolele lă ­ sate de Sfinţii apostoli Iacob. Evangheliile lăsate de Sfinţii apostoli Matei. calculată de Dionisie cel Mir . !este Fiul lui Dumnezeu. cu rîţiva ani înaintea erei creştine stabilită de Dionisie cel Mic (f 540) în 753 a. fiecare autor interpretînd opera şi mesajul său evanghelic în funcţie de opiniile sale istorice. Petru. îndeosebi la Dogmatică. filosof. Iuda Tadeul şi Faptele Apos­ tolilor sînt singurele noastre documente. aceasta făcîndu-se la alte discipline teologice. viata. Luca şi Ioan. Pentru creştini. Din viaţa şi învăţătura Mîntuitorului. vom înfăţişa aci numai datele şi laptele mai însemnate. care formează un obiect de sludiu pentru alte discipline teologice. greşită. <lala oi nu so cunoaşte cu precizie. cum am arătat.ii insemiml eveniment din istoria omenirii şi a mîntuirii noastre. moralist. ci o mărturie a credinţei Sfinţilor Apostoli şi a primilor creştini. El s-a adresat iudeilor pe cale orală.■48 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ •racIerul. Iisus Hristos s-a născut în zilele procuratorului roman Ponţiu Pilat (Luca 1. mai tîrziu decît a fost. prin cuvîntări şi parabole.u. idealist visător sau reformator religios. învăţătura şi rezultatele misiunii Sale. Istoria nu poate să înfăţişeze viaţa sa dumnezeiască în sînul Sfintei şi celei de o fiinţă Treimi. ci se ocupă numai de viaţa sa omenească. Care s-a întrupat din fecioara Maria şi a vieţuit ca persoană istorică în timpul împăraţilor romani August (31 î.

unde în­ cepe să înveţe în oraşele din jurul lacului Ghenizaret. cum a stabilit-o Dionisie cel Mic.c. Iisus se adresează de preferinţă oamenilor simpli. sărbătorită mai întîi la Roma. 23).. Mai tîrziu.c. 29). care precede cu puţin pe a Mîntuitorului. i-au zis iudeii (Ioan 8.c. fiind limp de pace. a spus : «Iată m ielu l lui D u m n ezeu C el c e r id ic ă p ă ca tu l lum ii» (Ioan 1. Cînd el se întoarce şi află de arestarea şi moartea Sfîntului Ioan Botezătorul de către Irod Antipa (4 î.u. în Evanghelii se găsesc cîteva date şi indicaţii de timp referitoare la anul naşterii şi vîrstei lui Iisus Hristos. Iisus se retrage în pustie. a urmat fuga lui Iisus Hristos în Egipt. 57) şi la zidirea templului de către Irod cel M are (Ioan 2. anul morţii lui Irod.). unde. în anul al X V -le a al domniei împăratului Tiberiu . isterici. cînd Sfîntul Grigorie de Nazianz a ţinut celebra sa predică festivă : «H ristos s e n a şte.— 39 d.G. Cînd Sfîntul Ioan Botezătorul a văzut pe Iisus venind către el. s-a arătat la Betleem steaua magilor la Naşterea lui Hristos.(14— 37). El şi-a ales doi­ sprezece Apostoli şi învăţa în sinagogile iudeilor în zilele Sabatului. deci în 749 sau mai corect în 748 a. deci cu 4 sau 5 ani mai înainte de 753 a. precum şi vameşilor.c. Este cunoscută. numit şi M area Galileci sau Marea Tiberiadei şi în ţinutul numit D e c a p o lis = ţinutul celor zece cetăţi. printre u ce ­ nicii lui Ioan Botezătorul.c.u.Hr. se retrage în Galileea.P ER IO A D A IN T II (P IN Ă LA 324) 49 In realitate.. iar din 379 şi la Constantinopol. Iisus Hristos şi-a începui. în lîm p in aţi-L » (P.u. paralitici.u. care a făcut un recensămînt ai populaţiei. pe lîngă iudei se aflau şi greci. apoi şi în Răsărit. împreună cu Fecioara M aria şi bătrînul Iosif.. îndrăciţi.. ¡fiind proconsul al Siriei şi Palestinei Quirinus. 19— 20). A ceste indicaţii ne îndreptăţesc să aşezăm anul naşterii lui Iisus Hristos în 749 sau 748 a. uciderea pruncilor. misiunea la vîrsta de treizeci de ani pe malurile Iordanului. 36. 4 — Istoria bisericească .Hr. apoi începutul activităţii publice a Sfîntului Ioan Botezătorul. de asemenea. moartea lui Irod în 750 a. în jurul anului 377 Ia Antiohia. tradiţia creştină a fixat naşterea Mîntuitorului la 25 decembrie în fie­ care an. cînd Iisus avea «aproape treizeci de ani »(Luca 3. nu departe de aşezările esenienilor. Ea a avut loc în timpul împăraiului August. leproşi. slăv iţi-L ! Ilr is îo s din ceru ri. în acest timp. aluzia la vîrsta Lui — «în că nu a i c in c iz e c i d e ani». Primii săi discipoli au fost discipolii Sfîntului Ioan Botezătorul (ca Ioan şi Andrei). 311— 336). celor umili şi bo l­ navi : orbi.u. Iisus Hristos s-a născut cu un an sau doi înainte de 750 a..

rezultă că Iisus Hristos a trăit mai mult de 33 de ani.). sau 30 al erei dionisiace. care aminteşte.|îc'. Mîntuitorul s-a botezat în Iordan la 6 ianuarie 780 a. martiriul Simţului Şlelan şi convertirea lui Saul (Sfîntul apostol Pa vel).u.u.50 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ cărturarilor şi fariseilor.c.Hr. După studii mai noi. alţii 29. 2) şi Lev. Marcu şi Luca. E de remarcat că evangheliştii nu dau date islorice precise.un loc din profetul Isaia (61. în sinagogi. . iar înaintea. alţii în 30. a fost apoi prins.).ni stabilirea datei morţii Mîntuitorului pot fi luate în consideî't. După dalele de mai sus. alţii în 33. calculele cele mai lume sînt de acord pentru anii 30 sau 33 cînd paştile iudaice au cir/. judecat şi răs­ tignit vineri dimineaţa. a serbat cu Sfinţii Apostoli Cina cea de taină. X IX . Nici anul morţii Mîntuitorului nu este acelaşi pentru toţi. care vorbesc de un singur Paşte şi Evanghelistul Ioan. pe drumuri. în anul 27 al erei dionisiace. 10). într-o vineri. cil se (’iede în mod obişnuit. 4).itorul (poale cu doi ani înainte de moartea lui Hristos). Matei. 18— 19) : «M-a Irim is s ă v e s t e s c an u l m ilei lui D um n ezeu ». Ţinînd seama de faplul că Mîntuitorul a muri! pe Cruce. A ctiv ita ­ tea publică a Mîntuitorului variază — după unii istorici şi cercetători — între 1 şi 3 ani. | rîliva ani (I fi ! după moarlea Mîntuitorului). ceea ce arată că activitatea sa a durat peste trei ani.c. care vorbeşte de trei Paşte. 32 sau 33 al erei creştine. desigur cu probabilitate. alţii chiar mai tîrziu (36). După Sfîntul Luca (4. avînd circa 30 de ani (Luca 3. unii eretici. iar data morţii în anul 30 d. IVnl.u. 1) şi a anului 782— 83 (Ioân 6. pe ţărmurile lacului Tiberiada. Părerea cea mai întemeiată şi admisă de cei mai mulţi este dala de 7 aprilie. în ajunul paştilor iudaice.u..c. EI a petrecut Pasha anului 781— 82 (Ioan 5. socotind data naşterii în 749 748 a.Paştelui din anul 783.c. au crezul că activitatea pu­ blică a Mîntuitorului a fost doar de un an. şi alte date creştine însemnate ca : moar­ tea lui Io. 23). anume 35— 36 de ani. ci menţionează doar fapte nedatate din xâaţa Mîntu¡torului. în pustie. De asemenea. unii autori noi o pun în anul 28. Durata activităţii publice a Mîntuilorului nu este nici ea mai si­ gur cunoscută din cauza deosebirii dintre Evangheliştii sinoptici. 14 nisan (7 aprilie). (25. ca alogii şi gnosticii.. iii I>()l('/.. anul 30 (783 a. Unii scri­ itori creştini socotesc a fi anul 28. Acea sin ipoteză a fost re­ luată de unii istorici bisericeşti în sec.n| simbăla. (783 a.

« e ste m ai d e fo lo s s ă m o a r ă un om pen tru p o p o r d e c ît s ă p iară tot n e a m u l» (Ioan 11. învierea. religioasă şi politică. 33— 3 7 . 33). 1 7 . Intr-adevăr. 42— 51). Unii scri­ itori creştini vechi (Sfîntul Irineu al Lugdunului = Lyon) şi unii teologi noi cred că Mîntuitorul a trăit pe pămînt chiar 40 de ani. Iată cuvintele lor : «Pentru lu cru bun nu aru n căm cu p ie tr e a su ­ p ra Ta. Răstignirea. Mîntuitorul a declarat : «Eu şi T atăl una sin tem » (Ioan 10. dacă se va fi născut înainte de 748 î. . prinderea. după opi­ nia marelui arhiereu Caiafa. ideile pe care El le-a predicat. judecarea. 19. . intrarea triumfală în Ierusalim. T e ia c i p e T in e D um ­ n ezeu » (Ioan 10. Marcu 1. sub Împăratul August. în timpul proconsu­ lului Quirinus. Iisus Hristos a fost arestat din ordinul procurato­ rului Ponţiu Pilat (26— 36 d. profet şi făcător de minuni. 12) şi s-a declarat pe sine Fiu al lu i D um ­ n ezeu . De aceea.Din activitatea mesianică a Iui Iisus Hristos. ch e­ marea Apostolilor (Matei 10). cînd El s-a rătăcit de părinţii săi în templul din Ierusalim (Luca 2. El este acuzat că s-a făcut pe sine « r e g e le iu d e i­ lor» (Ioan 18. 48). toţi v o r c r e d e în El şi v o r v en i ro m a n ii şi n e v o r lu a lo c u l şi n eam u l» (Ioan 11. . cu prilejul unui recensământ. In cele din urmă. Iudeea.PER IO A D A ÎN T lI (P IN A LA 324) 51 sau ceva mai mult. 9— 11). în afară de fuga Lui în Egipt şi de întoarcerea în Galileea.Hr. afirmau ei. pe de o parte a făcut o foarte puternică impresie asupra poporului. Iisus Hristos a desfăşurat o a c ­ tivitate extraordinară. Vina lui Iisus Hristos este. care. 30) şi «De Ia D um n ezeu am ie ş it şi am v e n it» (Ioan 8. în afară de faptul istoric al naşterii Lui la Bethleem. şi Ierusalim. Din copilăria lui Iisus Hristos.d. ca învăţător. Iudeii se temeau foarte mult de romani să nu le nimicească ţara şi neamul : «De-1 v o m lă s a a şa . ci p en tru h u lă şi pen tru c ă Tu.) şi judecat de marele preot Caiafa şi de sinedriul iudeilor. propovăduirea însoţită de minuni în Galijeea. nu se cunoaşte decît episodul de la 12 ani. 50). om iiin d.Hr. Moartea. şi înălţarea Lui. Evenimentele mai însemnate din viaţa Mîntuitorului. pe de alta a stîrniţ ura conducătorilor iudei. Ipotezele unor cercetători raţionalişti. In cei vreo trei ani dţ^nnsiune publică. 13. după conducătorii iudeilor. Astfel s-a ajuns la con­ damnarea iui Iisus Hristos la moarte prin răstignire pe cruce.. 42). condamnarea. după care Iisus a învăţat la preoţii din Egipt sau în alte ţări (India). Evangheliile au reţi­ n u t: botezul Lui de către ¡Ioan (Matei 3. sînt simple închipuiri fără nici un temei istoric.

17). ascultă şi (in preceptele Lui. se schimbă sufleteşte* şi trăiesc o viaţă religios-morală nouă şi curată.il«' marile adevăruri predicate de El. 5). Cu tot sincretismul religios Şi prozelitismul iudaic. sfinţirea şi îndumnezeirea omului. A ceastă împărăţie este înţeleasă ca o nouă ordine morală. 4. obişnuiţi cu propriile lor religii. a mărturisit dumnezeirea Sa şi a ară­ tat misiunea Lui mesianică în faţa Apostolilor şi a oamenilor. sinceritate. se renasc «din a p ă şi din D uh» (Ioan 3. Mi uluitorul a pornii de la ideile religios-morale ale Vechiului T es­ tament. cu auto­ ritatea şi puterea lui Dumnezeu. 57 . adusă lumii. reînnoirea.IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ învăţătura. 15). mergînd mult mai departe de . 7 . Prin doctrina Sa. frumuseţe şi înţelepciune supraomenească. 2 . Evanghelia. vor intra toţi cei ce cred în El şi în misiunea Lui dumnezeiască. nu social sau politic. n ici s -a a i la t v ic le ş u g în gu ra L ui» (I Petru 2. «Si s c v a p r o p o v ă d u i E v a n g h e lia a c e a s t a a îm p ă ră ţiei în luată lu m ea sp r e m ărtu rie la to a te n eam u rile» (Matei 24. în îm p ă ră ţia ceru rilor. Ideea centrală a propovăduirii Mîntuitorului este « îm p ă ră ţia lui D um nezeu» sau « îm p ărăţia ceru rilo r» . dar «a plin ii L eg ea » (Matei 5. a spus El (Ioan 8. Mîntuitorul urmăreşte mîntuirea omului. aşa rum l-a vestit Mîntuitorul era o nouă con­ cepţii* r<i şi lo. adică vestea cea bună. care înseamnă eliberarea lui de păcate. restructurarea firii umane. Marcu 1. 22). propovăduită de Iisus Hristos. a fost un mesaj religios şi moral. îşi începe El misiunea sa mîntuitoare. Iisus Hristos a vorbit şi a lucrat în numele. «C in e d in tre v o i m ă v ă d e ş t e d e păcat». învăţătura Lui n-a fost depăşită şi nu poate fi depăşită de nici una dintre religiile naturale ale lumii sau de vreun alt sistem de gîndire filosofic sau religios. parabole şi ima­ gini de o simplitate. ca stare de credinţă. învăţătura Mîntuitorului a fost înţeleasă cu greutate de unii şi de alţii. a avut o viaţă morală de o curăţie şi înălţime sufletească unică şi incomparabilă. Mîntuitorul a dat învăţături sublime în cuvinte. 14). iar Sfîn­ tul Apostol Petru mărturiseşte : «Ei n -a s ă v îrş it n ici un p ă c a t. 46). 10. adîncime. de virtute morală şi fericire sufletească. ea fiind de origine dumnezeiască. învăţătura Lui este destinată iul regii lumi. bun suprem apărut cu El şi realizat în lume prin îndeplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Deşi Iisus Hristos predica iudeilor. Prin îndemnul : «P o c ă iţi-v ă c ă s-a a p r o p ia t îm p ă r ă ţia c e r u r ilo r » (Matei 3. Acest universalism religios.

10). Prin m o n o teism u l şi spiritualitatea lui Dumnezeu. 15). «Eu şi T atăl una sîn tem » (Ioan 10. « T oate c ît e a rc T alăl a le M e le sînt» (Ioan 16. inefabil şi infinit este esenţială. 38). lot. ideea de Dumnezeu este mult adîncită şi atinge în învăţătura lui Iisus Hristos «cea mai înaltă treaptă a theismului». El a înnoit şi a înnobilat conţinutul noţiunilor religios-morale vechi şi contemporane şi a creat o nouă religie şi morală. Iisus Hristos este « stră lu cirea s la v e i şi c h ip u l fiin ţei lui D u m n ezeu » (Evr. ca şi raportul dintre oameni este radical schimbat prin preceptele Evangheliei. a mărturisit Mântuitorul despre Sine. Dar. 14. prin credinţă în Iisus Hristos şi prin revărsarea harului Sfîntuluj Duh la desăvîrşire. Prin Fiul Său.. Raportul dintre Dumnezeu şi oameni. prin Domnul Iisus Hristos. născut mai înainte de toţi vecii din Tatăl. ideea existenţei unui singur D u m n ezeu spiritual. care formează una. Dumnezeu-Tatăl s-a făcut cunoscut oamenilor. El esle Tatăl ceresc al tuturor oamenilor. Există un singur Dumnezeu ade­ vărat în trei ipostasuri sau persoane : Tatăl. In noua religie. sfîntă.. de filiaţie directă propriu-zisă : El este Fiul lui Dumnezeu în înţeles real metafizic. Ei nu sînt trei Dumnezeu. atotputernic. «Şi to a te a le M e le sîn t a le T a le şi a le T ale sîn t a le M e le » (Ioan 16. 38 . 9). Fiul şi Duhul Sfînt. Iisus Hristos se găseşte faţă de Dumnezeu-Tatăl într-un raport deo­ sebit şi unic. «Nu ştiţi. «El e s t e ch ip u l D u m n ezeu lu i celu i . sfinţenia şi bunătatea Sa. «C ăci trei sîn t c a r e m ă rtu rise sc în c e r : T atăl. mărturiseşte Sfîntul Apostol Ioan (I Ioan 4. 7). ci trei ipostasuri sau persoane a le u n ei sin g u re D u m n ezeiri. c ă T atăl e s t e în M in e şi Eu sîn t în T atăl ?» (Ioan 10. 1. C u vîn tu l şi S lîn tu l D uh şi a c c ş ti trei una sînt». 10). aşa Dumnezeu-Tatăl este prezent în întruparea Fiului. 3). Iisus Hristos a afirmat totdeauna dumnezeirea Sa şi legătura Lui intimă cu Dumnezeu-Tatăl ca Fiu al Său. după cum Fiul lui Dumnezeu este prezent în «sinul T atălui». curăţia. deşi a îmbrăcat chip omenesc. 45) şi «Cei ce M -a văzu t p e M in e a v ăz u t p e T atăl» (Ioan 4. sfinţenie şi îndumnezeire. care a îmbrăcat chip de om. Dumnezeu este spirit personal. Cu alte cuvinte. A ltă­ dată a a d ă u g a t: «C ine M ă v e d e p e M in e v e d e p e C el c e M -a trim is p e M ine» (Ioan 12.P ER IO A D A IN T 1I (P IN A LA 324) 53 ea. iar prin jertfa Sa pe cruce a adus mîntuirea lor. le-a spus El Sfinţilor Apostoli. n e ­ văzut. meniţi să ajungă. După Sfînlul apostol Pavel. desăvîrşit în fiinţa. deofiinţă şi nedespărţită Treime. iar oamenii de pe toată faţa pămîntului sînt fiii Săi şi fraţi între ei.

ci mai ales prin faptele. Iisus Hristos şi-a afirmat Dumnezeirea Sa nu numai prin cuvintele şi învăţătura Sa. Ioan 15. dar capabil să se ridice prin virliile şi barul divin la asemănarea cu Dumnezeu. Prin Sfîntul Duh. spune Sfîntul Apostol Ioan. 33— 3 4 . 4 . concepţia despre om. minunile şi proorociile Sale. M arcu 14. Luca 22. Sufletul omului este o substanţă fină. Antropologia creştină este cu totul diferită de antro­ pologia religiilor naturale. care a confirmat că este Fiul lui Dumnezeu este în v ie r e a s a din m orţi.«V răjm aşu l c e l din urm ă. fiin d c ă îl v o m v e d e a p recu m este» . în teologia creştină este implicată şi a n tr o p o lo g ia . 18— 20 . 15. trădarea lui Iuda (Matei 26. 21— 26). Marcu 13. 17. piatra de temelie a predicăm creştine şi garanţia învierii tuturor oamenilor. imaterială. Ioan 13. 6). antropologia. dărîmarea Ierusalimului (Matei 24. 6). 29— 3 0 . a treia persoană a Sfintei Treimi. 8). 31— 3 4 . 21 . 2 6 . 18— 20 . în Iisus Hristos «lo c u ie ş te tru p eşte to a tă p lin ă ta te a D u m n ezeh ii» (Col.. moartea şi învierea Sa (Matei 16. Minunea cea mai mare. fiin d în cep u tu ră (a învierii) c e lo r adorm iţi» . 2. z a d a rn ic ă e s te p r o p o v ă d u ir e a n oastră . stă în slrînsă legătură cu concepţia despre Dumnezeu. 38). Chipul lui Dumnezeu din fiinţa omului orientează omul spre îndumnezeire.. 1 5. 14 . 9).. Filip. După doctrina creştină. 2 . 1 3 . renegarea lui Petru (Matei 26. «C ă ci d a c ă H ristos n -a în v ia t. vom ii asemenea Lui. 32— 34 . Ioan 13. omul fiind format din trup nialorial şi suf 1(4 spirilual. 44 . 27). 20. ca împlinire şi desăvîrşire a întregii creaţii. 26).Y/c/ şlim c ă atu n ci cîn d s e v a a ră ta Iisu s. Luca 19. propriile Sale profeţii confirmă d iv in ita te a Sa. Marcu 14. 4. Luca 9.(. Luca 22. Fapte 1. înălţîndu-se pînă la sfinţire şi nulumno'/oire spre a trăi în veşnicie cu Dumnezu. 16. distinctă de fiinţa lui Dumnezeu. 22— 23 . Iisus a proorocit patimile. z a d a rn ic ă şi c r e ­ d in ţa v oa stră. ise revarsă continuu asupra celor ce cred în Iisus Hristos harul lui Dumnezeu cel înnoitor şi sfinţitor.. 22).. 49 . 21. spune sfîntul Apostol Pavel. 21 . Doctrina creştină învaţă că omul a fost creat de Dumnezmi «după ch ip u l şi a s e m ă n a r e a sa» (Fac. 2 . 2.54 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ n ev ăzu t» (Col. c a r e v a fi n im icit e s t e m o a rtea » (I Cor. Marcu 10. în fiinţa omului se unesc în chip mi­ nimal lumea nuilerială şi lumea spirituală. simplă. Cor.. De asemenea. 21 . Iisus Hristos a adus în lume o concepţie nouă d e s p r e om . 1.. . ­ 20. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Sfinţilor Apostoli (Luca 24.» «Dar acu m H ristos a în v ia t din m orţi. 1.

Aşa cum sufletul este cel mai mare bun al nostru. « că ci c e . Luca 10. Cel în treime adorat. căci El este fratele nostru.• Marcu 12. mîntuirea lui este datoria şi fericirea cea mai mare. c i s ă a ib ă v iaţă v e ş n ic ă » (Ioan 3. Cu această învăţătură. c ă c i îi în v ă ţa p e e i c a C el C a re a re p u tere. ne încredinţează Sfîntul Apostol Matei. 25). «N oi iu bim p e D u m n ezeu . Principiul şi temeiul raporturilor dintre oameni este iu b ir e a .i f o lo s e ş t e om u lu i s ă c îş tig e lu m ea în tr e a g ă . « C ăci D u m n ezeu a ş a a iu b it lu m ea . ne-a descoperit nouă înşine valoarea sufletului nostru. v o r stră lu ci c a s o a r e le in îm ­ p ă r ă ţia T atălu i lor» (Matei 13. ci a dat şi pilda dumnezeiască a unei vieţi de iubire. pe care a pus un preţ nou şi infinit. 43). cu to ată in im a ta. religia şi cultul au fost moralizate. Ia r a d o u a . B ă iu b e ş ti p e a p r o a p e le tău c a p e tin e în su ţi» (Matei 22. «A tu n ci c e i d repţi. Iisus Hristos ne învaţă şi porunceşte : «Să iu b e ş ti p e D om n ul D um ­ n e z e u l tău. 2). prin care fiecare trebuie să năzuiască spre desăvîrşirea dum- . Iisus Hristos a adus nu numai ideea de iubire a aproapelui nostru. De asemenea. După mărturia Sfîntului Apostol Ioan. în cît p e F iu l Său C el U nu l-N ăscu t L -a d at. care s e v a realiza prin viziunea 'beatifică a lui Dumnezeu şi trăirea în eternitate cu El. Evanghelia ne descoperă şi pe semenul nostru. Iisus Hristos. cu tot su fletu l tău şi cu tot cu g etu l tău. 2 6 . Siîntul Apostol Petru spune că cei drepţi se fac «p ărtaşi firii d u m n ez e ie şti — (0eia? xotvovoi csuaeioc) (II Petru 1. Evanghelia lui Iisus Hristos aduce o înnoire şi un pro­ gres tot atît de mare. de a cărui mintuire sîntem cu toţii responsabili. c a o r ic in e c r e d e în El s ă nu p iară. d a c ă -ş i p ie r d e s u fletu l sau ?» (Marcu 8. A c e a s ta e s t e m a r ea şi c e a d in tîi p oru n că. Aşa cum ne-a descoperit pe Dumnezeu. fiin d c ă El n e -a iubit c e l dintîi» (I Ioan 4. «Şi era u u im iţi d e în v ă ­ ţătu ra Lui. 29— 31 . 37— 39 . In m o r a lă . 27).P E R IO A D A IN T lI (P IN A LA 324) 55 (I Ioan 3. bunătate şi curăţie sufletească. Iubirea este cea mai mare poruncă dată de Iisus Hristos şi cea mai m are realizare a vieţii morale creştine : iubirea lui Dumnezeu ca Tată al tuturor oamenilor şi iubirea de oameni ca fii ai lui Dumnezeu şi fraţi ai noştri. 16). 7— 8 şi 19). 4).. 3 6 .. Luca 9. idee şi pildă dumnezeiască a vieţii creştine. spiritua­ lizate şi valorificate în gradul cel mai înalt. « d ra g o s tea e s t e d e la D um ­ n ezeu . la f e l c a a c ea sta . 22). ia r nu în fe lu l că rtu rarilo r» (Marcu 1. c ă c i D um n ezeu e s t e iu b ire» . M atei 16.

Prin învăţătura Sa. El a uimit. care era moarte ruşinoasă dc sclavi. ca hulitor (Marcu 14. Partidele iudaice I-au birul o opo/. în general. slăpîniţi de o con­ cepţie mesianică denaturată. a dezamăgit şi a scandalizat pe de alta. religia şi morala. prin viaţa şi faptele Sale minunate. nu s-au opus. Iisus Hristos a unit strîns credinţa şi fapta. prin concepţia despre Dumnezeu şi creatura Sa. a convins. căruia s-a adresat de preferinţă. (Mie era saduebeii. L-au acuzat în mod fals şi L-au tîrît la judecata procuratorului roman Ponţiu Pilat ca «răufăcător» (Ioan 18. 8. cu excepţia cîtorva. voind să se proclame rege al iudeilor (Ioan 19. învăţătura şi trăirea religios-morală propovăduite de El. iar n o i d a to r i sîn tem s ă n e iu bim unul p e altul» (I Ioan 4. Iisus Hristos a fost în lume. a declarat uciderea lui Iisus ca o necesitate politică. Astfel. de nici o filosofie. demascaţi şi biciuiţi de cuvîntul Lui. L-a ascultat şi L-a urmat cu dragoste. Poporul. «în a c e a s ta e s te d r a g o s te a . necunoscute pînă atunci. a surprins. în cea mai mare parte însă. marele preot (arhie­ reul). agitator. L-au socotit înşelător. a cucerit pe de 0 parce . dar nu ceea ce gîndea şi voia Iisus Hristos. In sinedriu. Iisus Hristos a ridicat considerabil sensul şi valoarea religiei şi a lărgit orizontul ei într-un mod cu totul deosebit. Prin concepţia Lui spiritualista.IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ nozeiască însăşi. adică tocmai ceea ce doreau ei. prin răstignire.iţie pătimaşe : fariseii pentru că El combătuse formalismul gol . cu încredere şi cu respect. orbiţi de orgoliul. ca răzvrătitor contra împăratului de la Roma. 10— 11). prin curăţirea şi intensificarea sen­ timentului religios şi moral. Deşi Iisus Hristos a fost ucis în chip infamanl.i ipocrizia lor : saduebeii pentru că nu credeau în înviere şi în 1ici1 u i i re. 34). iar fariseii. după cum spune Evanghelistul Luca «un semn de con­ trazicere» (Luca 2. superioare. şi pentru că socoteau mesianismul î periculos ilin punrl do vedere politic. c i fiin d c ă El n c -a iu bit p e noi.. 46)... 30). nu fiin d c ă n oi am iu bit p e D um n ezeu .in. blasfemafor. Conducătorii iudei. de nici o religie.. j sul lotului. ipocrizia şi formalismul lor religios-moral. (¡4). declarînd că «niciodată n-a vo r­ bit un om ca Acesta» (Ioan 7. prin accentuarea nemuririi sufletului şi a răs­ punderii lui înaintea lui Dumnezeu. a al ras. noi. 12). Ucenicii Lui înşişi L-au înţeles treptat şi cu oarecare greutate. de nici o cultură. i ii vutcile de El. con- . spune Siîntul evanghelist lo. Mîntuitorul este învăţătorul şi modelul vinei vieţi morale.

Deşi Evangheliile nu s-au scris cu interesul şi scopul de a face o biografie completă şi datată riguros. Un număr de scrieri apocrife. Ştiri din surse necreştine despre Iisus Hristos. a lui Nicodim. amîndouă adresate Senatului roman. deşi s-au găsit apărători ai autenticităţii ei (Epistolele sînt păstrate de istoricul Eusebiu. constituind cea mai mare înnoire spirituală de pînă atunci. îl chema prin scrisoarea sa pe Iisus ca să-l vindece de o boală grea.Hr.PERIO A D A IN T II (P lN Ă LA 324) 5? linuate de Apostolii Săi. . oferindu-I în schimb ospi­ talitatea în cetatea Edesei. S c r is o a r e a unui r e g e (toparh) al E d esei. E p istola lui L en iu lu s face o descriere frumoasă a chipului lui Iisus Hristos. în frunte cu scrierile Noului Testament.ITr. dar corespondenţa lui cu Iisus Hristos trebuie socotită apocrifă. pentru că redau într-o relatare simplă şi veridică cuvintele şi faptele iui Iisus Hristos şi constituie o mărturie a impresiei extraordinare pe care a lăsat-o El. d. Ni s-a păstrat o E p isto lă a unui sirian . conţin poate unele elemente istorice. ele sînt pentru noi un document sufletesc de o valoare incontestabilă. al III-Iea. Izvoarele istorice ale vieţii lui Iisus sînt scrierile vechi creştine. au prins rădăcini şi au rămas. M a ia . a naşterii Măriei. în limba siriană. a copilăriei lui Iisus. Regele Edesei Abgar. c ă tr e iiu l său S e ­ rap ion . care imită. 6— 10). Documentul numit A c ta P liaţi şi E p isto la lui L en iu lu s.) c ă tre Iisu s H ristos şi R ăspu nsu l M în tu itoru lu i c ă t i e A b g ar. sînt în mod cert apocrife. 1. pictorii. 13. la toate popoarele creştine. reproducînd chipul presupus real al Mîntuitorului Hristos. dar acestea sînt mai tîrziu şi tendenţioase. . suferinţele.Hr. I. A cta P ilati vorbesc în chip batjocoritor despre condamnarea. completează sau contrafac scrierile canonice ale Noului Testament. 13— 50 d. Autenticitatea acestei epistole. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . Ştirile acestea sînt puţine. Persoana lui Abgar V al Edesei este istorică. a cărui moarte a adus ruina poporului iudeu. a lui Toma israelitul. după care s-a orientat. între acestea sînt Evangheliile zise apocrife : a lui Iacob cel Tînăr.— 7. A b g a r V U kam a (Cel N e­ gru 4 î. organizate în Biserică. în care vorbeşte despre «înţeleptul rege» al iudeilor. M oartea şi învierea lui Hristos. un pretins prieten al lui Pilat. 2. scrisă între anii 70— 170 este îndoielnică. iar el continuă să trăiască prin Legea pe care a dat-o.d. Iisus îi răspunde că nu poate să meargă la Edesa. cunoscute din sec. dar că-i va trimite pe unul dintre ucenicii Săi. cunoscute din tradiţia creştină.

înclină totuşi să admită auten­ ticitatea ei. «frate al lui lisus Hristos» (Eusebiu. I. înainte de Eusebiu. tăcerea iudeilor la adresa lui s-a schimbat? ei au început să răspîndească ştiri calom­ n i o a s e c u p r i v i r e l a originea şi viaţa Lui. I). 23. c a r e s a dă ca foarte veche. Ele pot fi o însemnare făcută pe marginea textului de un creştin : «Acesta era Hristos». care nu era creştin. Porfiriu ş.a. 1). De lisus llrislos Un lals îndrăzneţ. care a fost introdusă apoi în textul lui Iosif Flaviu de un copist. se socotesc interpolate în textul Iui Iosif Flaviu. este probabilă. Scriitorul iudeu Iosif Flaviu (37/38— 100/105) aminteşte în lucrarea sa A n tic h ită ţile iu d a ic e (XX. la Eusebiu (Isto ria b is e r ic e a s c ă . la jumătatea secolului al II-lea. F ilo n şi Ju stu s d e T ib er ia d a (sec. Unii istorici. iudeilor nu le convenea să vorbească despre lisus Hristos ca despre un adevărat Mesia. în realitate. se află şi cuvintele : «6 XpiaxoS ouxoi r¡y» = «Acesta este Hristos». pe care ar fi scris-o pe la anul 83 d. 3.55 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ 3. 11. n-au scris despre lisus Hris­ tos. Cuvintele de mai sus. Is to r ia b is e r ic c a s c ă . suspecţi şi urîţi. în text. pentru că voiau sa placă romanilor. Rabinul E lie z er b e n F lyrcan (sec. Ei aveau despre Mesia alte idei. T ăcerea scriitorilor iudei despre lisus Hristos este explicabilă. deoarece o asemenea măr­ turisire din partea lui Iosif Flaviu. mai recent. un pretins medic egiptean. Acţiunile cu caracter mesianic îi făceau pe iudei. 3) vorbeşte despre lisus ca învăţător al adevărului şi făcător de minuni. II. nefiind cunoscute lui Origen (f 254). -Autenticitatea acestor cuvinte este contestată. adică aşteptau să vadă în M esia un eli­ berator. II) spune că a cunoscut pe un discipol. un erou. A ceste ştiri au fost apoi împ r u m u l d l e d e un i i s c r i i t o r i pagini ca Cels. c a ­ l o m n i i l e i u d a i c e a u trecut în cartea « Ş eier to ld o t Icşu» = Cartea originii l ui l i s u s . 9. . 7— 8). Mai tîrziu. faţă de rondam. 4. Pe de altă parte.Hr. explicînd-o prin gustul lui Iosif Flaviu pentru sincretism şi prin inconsecvenţa lui. aşa cum ni s-a păstrat pînă azi. M ărtu rii iu d a ic e. despre uci­ derea lui Iacob. Iacob al lui lisus Nazarineanul. între ei Adolf Harnack. s-a constatat ulterior că aceasta e r a un p a m f l e l din Evul mediu. Se ştie că romanilor le displăceau speranţele mesia­ nice ale poporului iudeu. 21— 24). iar în alt loc (XVIII. este E p isto la lui B en an .

vorbeşte despre expulzarea iudeilor din Roma în anul 49 de_ către împăratul Claudiu (41— 54^ care se agitau clin cauza lui Hristos —■ « Ju d a e o s . 4). Pliniu c e l T inăr. alţii nu. care pătrunseseră în Pantheonul roman.000 de iudei.). C h restu s este. nu putea atrage atenţia romanilor în chip deosebii. fără îndo­ ială. Ei vedeau în creştinism o sectă iudaică dispreţuită sau o superstiţie orien­ tală. . R om a expu lit» (V ita C lau d ii 25. au trebuit să plece din Roma familia de iudei Aquila şi Priscilla. un instigator demagog. Menţiuni despre creştini se mai găsesc la medicul G a llen u s şi la retorul F ron ton . Datorită edictului împăratului Claudiu. im p u ls o r e C h r es to c o n tin u e tu m ul­ tu an tes. creş­ tinismul. pe care Apostolul Pavel i-a întîlnit la Corint în 52 (Fapte 18. condam­ nat la moartea pe cruce de autoritatea romană. în mulţimea de culte. o apariţie periferică. 97). 2). Se aflau atunci în Roma circa 10. Istoricul S u eton iu (Ţ 141). în S c r is o a r e a s a c ă tre îm p ăratu l T raian . Istoricul T acit (| 120). S criitorii rom an i care amintesc despre Iisus Hristos sau despre creştinismul începător sînt : proconsulul Bitiniei. cel puţin la apariţia sa. ca şi a iudeilor. din anul 111— 112. iar în Iisus Hristos un amăgitor. este explicabilă. 1910). Suetoniu vorbeşte despre torturarea creştinilor sub împăratul Nero (V ita N er o n is 16. 2). 44).Hr. Pliniu cel Tînăr. tăcerea sau rezerva lor. istoricii T acit (55— 120 d. Scriitorii L u cian d e S a m o sa ta şi C els (sec. puţin însem­ nată. insultă şi acuză pe creştini. în anul 64. 5. vorbesc despre creştini mai mult. într-o carte specială îndreptată contra creştinilor — Aoţo? áXv¡9v¡? (Cuvînt adevărat). creştinismul era o religie dispreţuită. X. în a lt loc din istoria sa. II). aminteşte suferinţele îndurate de creştini în timpul persecuţiei lui Nero din anul 64 (A n n a les X V .PER IO A D A 1N T ¡I (P ÎN Ă LA 324) 59 ea e plăsmuită chiar de pretinsul ei descoperitor (Ernst Edler von cler Plani tz. într-o S c r is o a r e c ă tre îm p ăratu l T raían (ep. cînd a izbucnit incendiul Romei. Hristos. Dacă scriitorii păgîni nu vorbesc mai mult şi mai bine despre Hristos. Văzut de la Roma. Cels. vorbeşte despre adunarea creşti­ nilor pentru cult într-o anumită zi — sta to d ie —■ (Duminica) şi despre adorarea lui Hristos ca Dumnezeu (c a rm en C h risto q u a si D eo d ic e re ).Hr.) şi S u eton iu (69— 141 d. unii care credeau în Hristos.

C a r m i c h a e l .’H is to r icité d e J é s u s d e v a n t l ’e x é g è s e r e c e n t e .00 IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ BIBLIOGRAFIE D espre Iisus H ristos e x istă o b ib lio g rafie consid erabilă. B r u c k b e r g e r . 1962.R o p s . i-ine Shiy. 1968. T h e h is t o r ic a l J e s u s . J e s u s C h ristu s. C u I in a n ii. Stuttgart. 1961. Torino. trad. F. I:. 1968. M iiiie lio n .und L e id e n g e h eiin n is. gen. Trad. J . V iflq . B u l t m a n n . en sta n d . Les E v a n g ile s e t l ’h is t o ir e d e J e s u s . e i r u n d ni a n n. 2-e ed. trad. Grand Rapids. T r o c m é . . J é s u s d e N a z a r e th v u p a r l e s tém o in s d e sa v ie . 1960. K a li I e r / V r sogi'n n u n lc h is t o r is c h e J e s u s und d e r g e s c h ic h t lic h e b ib lis c h e (. M e A u ll . de l'AUemand par J.ye d e s L e b e n s Je s u ). Stuttgart. O. 1977. R o b b e . E. I il e m. 1956. par F. 1964.. 1964. J e s u s v o n N a z a r et. G e s c h ic h t e d e r L e b e n . J e s u s ln his o w e n tim e. j risu ltu li d e ila c r itic a s to r ic a . W . J . G e s c s ic h t lic h k e it u n d P e r s o n s e in J e s u C h risti. Berlin. L e D ieu d e s p r e m ie r s c h r é tie n s . L e o rig in i d e l crisfianesim o. Paris. I X V ( I !):>'(). K ä s e m a n n . 1972. G öttingen. G u i 11 e t. M. 837 p. Ii i < > u x. 462 p. D as P r o b le m d e s h is to r is c h e n J e s u s .. C h. J e s u s C h ristu s. L e b e n und T o d d e s J e s u s v o n N a z a r eth . T r i l l i n g . 1973. Giroudout. N euchâtel. 1961. A. J . t. 1961. in isln s. Je n a . B o r n k a m m. C o n z e l m a n t i . în « lin c y c lo p a e d ia U niversalism .*. 1976. Borlin. “ R. de l'A n g lais par A. Trad. 1431. C r i s t i a n i . . 19)8. 1976. R. de l’allem and par J . Paris. J è s u le C hrist. A. A n d e r s o n . Sch losser. în «Z eitschrift für T h e o ­ logie und K irch e». E. 1964. Paris. E. Freuss. A cu ra d i B. M. J . Z i m m e r m a n . Le K é r y g m e d e ¡’E g lis e e t l e J é s u s d e l ’h is t o ir e (K e r y g m a und h is to r is c h e r J e s u s ) . D a n i e l . 1965. L. 1969. G. W . S l e n c z k a . Paris. A ici m enţionăm lu c ră ­ rile im portante. L é o n-D u f o u r. Mgr. Hamburg. trad. T ü bin­ . li r o v e r. 1972. A m i o t. C h G u i g n e b e r t (raţionalist). M y t h o lo g ie und d e m y t h o lo g is a lio n ( J e s u s C h rist a n d M y t­ h o lo g y ). 1966. Paris. 1973. Schm idt. t. L es s o u r c e s d e ¡’h is t o ir e d e J é s u s . din Ib. M. 1957. D a n i e l . London. Faris. In c o ll. S. D urand-G aselin.1. 7 m l’in g e n a ch d e m h is to r is c h e n J e s u s . mai noi : H. Paris. A nex-H eim brod. B o r n k a m m . par. D er U rspru n g d e s C h risten tu m s. J é s u s . J é s u s d e v a n t ¡'h isto ire. Paris. K a s p e r . M . D ie E n tsteh u n g d e s C h riste n tu m s . Paris. 1957. J é s u s . 9. 1960. «G énies et réalités».e S r c i e t h is to r iq u e d e la v i e d e J é s u s (D as M essia n itü ts. D ietelm eier. C o rsa n i. 19G5.de J e s u . E.J e s u F o rs ch u n g . New Y ork. H. R o b i n s o n. 1961. în «Revue B i­ i i blique. . S c li w e i t / e r. Trad. J é s u s . W. P. Paris.. G r a n t. B r u n o t. E. M ünchen. M ünchen. ii eli. . 1967. Le p r o b lè m e h is to r iq u e d e J é s u s C h rist. R. N euchâtel. M. A c o n tin u ig q u e s tio n . Î971. J o Ii ii • n ii. Trad. 2-e éd. p. 1968. R. engleză de C. Darm stadt. B ordeaux. G en ève. ■ J o s é M. H. J é s u s e n so n tem p s. P. J é s u s . Leipzig. Tübingen. C. li. L e n z m a n n . p. A. J e r e m i a s . Berlin.R o p s . 1981. Paris. T h e h isto ry o f J e s u s C h rist. IÎ. Elrdm ans Publ. G e s c h ic h t e und V e rk ü n d ig u n g . R e fle x io n su r l e s o r ig in e s d u c h r is tia n is m e . 6-c A uflage. E. G e o l t r a i n e t G. W ie d a s C hristen tu m . D a n i é 1 o u. 1968. De P eyer.C r is to . I. 1971. D ien </ C és a r . K r a f t . D ie G e s c h ic h t e J e s u C h risti. 426— 431. /. S. X. Paris. B arcelon a. S c h w e i t z e r . Paris. 19(ia.

nr. S t e r i e D i a m a n d i . Lipsiae. ed. C. I d e m . R. B o g ata b ibliografie despre lisu s H ristos pu b licată pînă la 1934 se g ăse şte la : J. Plinius c e l T î n ă r . 1925. Trad. 1958. p. 1933. C e i d in ţii t ă g ă d u ito r i a i e x is t e n ţ e i lu i lis u s . 1983. L a v i e et. J. X X I (1897— 1898). M o r e a u . H anslik. O p e r e c o m p le t e . L. Pr. Paris.. 2-nd éd. K o r n e m a n . K i c c i o t t i . Paris.. Paris. M. G o g u e l . Is to r ic u l c e r c e t ă r ilo r d e s p r e « V ia ţa lu i lisu s» . S a e g e r. 3— 4. p. L a g r a n g e. H o m o . fr. 2 vol. L 'Im p ero d a T ib e r io a g li A n ton in i. Introd uction b ib lio ­ graphique. L e s p lu s a n c ie n s t é m o ig n a g e s p r o ia n e s su r J é s u s . 2 vol. C in s tir e a Ş tiu te lo r ic o a n e în p r im e le tr e i s e c o l e . T e x te é tab lie et traduit. I. G h e o r g h i u . Pr. J . Paris. 1950.Hr. P l i n i u s C a e c i l i u s S e c u n d u s . 304— 313. R e z u ş. M i l a n Ş e s a n . nr. B ucureşti. P i p p i d i. 1977. de S. J . Paris. C. IX (1957). 9— 10. Pr. E. 656— 665. X X III (1971). T a y l o r . sa d o c t r in e . V ie d e J é s u s C h rist. Sa p e r s o n n e . S a v i e . Prof.Hr. H e a d 1 a m. Jé s u s -C h r is t. nr.— 14 a p r è s J . L e ttr e s . Z e i l l e r . s a d o c t r in e .. 20— 104. p.. M ărtu rii p r o ia n e d e s p r e S tîn tu l A p o s t o l P a v e l ş i M în tu itoru l H risto s. A. P. Bucureşti. Trad. T ib eriu s. Paris. 1927. 1931. 621— 671.. Prof. 1944. T h e L ile a n d M in istry of Je su . 1974. nr. s o n m e s s a g e s e s p r e ­ u v e s . Prof. N. Prof. IV (1947). J é s u s d e N a z a r e th . V a s i l e s c u . în «B iserica O rtod oxă Rom ână». S o n tem p s. Fiu l ¡ui D u m n ezeu — Fiu l O m ului. par Aug. nr. I. T h e L ile a n d T e a c h in g o i J é s u s th e C hrist. Pr. 1960. p. I. London.) şi T iberiu (14— 37). B ologn a. 1960. p. p. T ib e r iu s . F lich e et V. A. L e b r e t o n e t J. s a v ie . 2. Pentru îm p ăraţii A ugustus (31 î. P u 1 p e a. P en tru P liniu c e I T în ăr. A n u l şi z iu a m o rţii D om n u lu i n o str u lis u s H risto s. D. a 2-a. R ecen su it M. p. H is to ire g é n é r a le d e ¡'E m pire ro m ain . 1954. F ig u ri d e Îm p ă r a ţi ro m a n i. 1935. 63— 125. V ia ţa D om n u lu i n o stru lis u s IT rlstos şi v ia ţ a a lto r în t e m e ie to r i d e r e ­ lig ii.. B u cureşti. Jé s u s -C h r is t. 1972. 1954. M.. 177— 199. P e t i t . London. Pr. I d e m . 1928. 194—205 . 1974. 546— 560. A l b i n o G a r z e t t i . 3 -e A u f’ age. M. I.. Sam arian. M enţionăm ca mai im portante : F. n o tr e S e ig n eu r. p. 385— 408.PER IO A D A IN T II (P lN Â LA 324) 6i V. A u to u r d e T ib è r e . M artin. 1954. p. B ucureşti. 1934. de H. 792 p. P r a t.. trad.. 11— 12. La p. Pline le Je u n e. 1944. M a ş k i n . 1933. J é s u s . J. 712 p. C ern ăuţi. 1. L o u i s d e G r a n d m a i s o n . Prof. B u cu reşti. L 'E v a n g ile d e J é s u s C h rist. B ru x e lle s. p. (1943). I). L e B r e t o n . K l a u s n e r . 3 vol. par M. Paris. I s t o r ic it a t e a M în tu ilo ru lu i. ¡'e n s e ig n e m e n t d e J é s u s C h rist. par C.. Fr. 2-e éd.— 14 d. Is to r ia r e lig iilo r . Sch u ster. In l i m b a r o m â n ă : Diac. nr. Prof. 2 vol. p. ibidem. Stuttgart. Hm. . 1947. Paris. D. C. în «A lta ru l B a n a ­ tului». 657— 661 : C o r e s p o n d e n ţa r e g e lu i A b g a r a l E d e s e i cu M în tu itoru l. L 'E g lise p r im itiv e (H is to ire d e ¡'E glise. 4— 15 şi e xtras. Paris. 1928. A u g u s te . Paris. L IX (1041). J . t. t. V . so n o e u v r e . Sicard . 7— 12. în «B iserica O rtod oxă Rom ână». ( — Răm ureanu). nr. Paris. R ă m u r e a n u . 49— 63. London. în «S tu d ii te o lo g ic e » . M i h ă l c e s c u . în «Studii T eo lo g ice ». 3. E p istu laru m lib r i n o v e m . V au ssard . C r o n o lo g ia v ie ţ ii M în tu itoru lu i.. t. în «M itropolia M oldovei şi Su cevei» L (1974). v e z i: P. 63 a v . X L I (1922). p. B u cureşti. I. T u d o r. 7— 8. P rin cip a lu l lu i A u gu stu s. în lim ba rom ână de Liana M anolach e. Prof.

15. A h is t o r ic a l an d s o c ia l c o mcnlarY. prin Pogorîrea Sfîntului Duh. ascultătorii ■s-a11 pocăit <le ¡iacalele lor şi au primit botezul (Fapte 2. La le t t r e cle P lin e à T r a ja n c . urmăriseră tot timpul cuvîntul şi activitatea Mîntuitorului. T h e le t t e r s o i P lin y. d o l ’r . El. în aşteptarea Mîngîietorului promis (Ioan 15. 4 — 5). A ceşti trei mii de primi creştini. 26) şi a botezului Jor cu Duhul Sfînt (Fapte 1 . Grăind în limbile mulţimii de iudei şi de prozeliţi-adunaţi la Ierusalim pentru praznic. 1966. Oxford. In cuvîntarea Sfîntului Petru. 42). La originea Bisericii creştine. cel răstignit şi ucis. 15). su r I e s c h r é tie n s . 31 (1964). care a întărit pe Apostoli cu puteri şi daruri supranaturale pentru misiunea lor în lume (Fapte 2). 14— 36). ab­ negaţia şi curajul cu care Apostolii au pornit să împlinească porunca Lui. mergînd şi învăţînd toate neamurile. în frîngerea pîinîi şi în rugăciuni» (Fapte 2. întemeiată de Sfinţii Apostoli după învăţătura şi puterea Mîntuitorului. I Cor.stăruind iu învăţătura Apostolilor. adică Dumnezeu şi Mesia. «. dintre credincioşii care. în locul lui Iuda. Efectul Pogorîrii Sfîntului Duh a fost imediat şi revelator. Prima connmilaie creştină era astfel formată. stă acest fapt extraordinar din ziua praznicului Cincizecimii. făgă­ duinţa făcută de lisus s-a împlinit. A. Se trăia o viaţă nouă. ca şi ei.<12 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ F.. care a învăţat cu minuni şi cu semne. allul la Ieru­ salim (ca la 120. trăind în rugăciune. Fapte 1. . avem un tip de predică apostolică: Jisus Nazarineanul. . alegînd prin sorţi. în comuniune. Apostolii au convertit din prima zi «ça la trei mii de suflete». întem eierea Bisericii. pe care le-a tăcui prin El Dumnezeu.El este «Domn şi llnsloK». * C a p i t o l r r c l a r l n i . s-a înălţat ■ n împlinii făgăduinţa luată de la Tatăl. a înviat. 181— 174. p. Apostolii au completat numărul lor. (5). în «Recherches deThéologie ancienne et médievaie». Ioan R ăm u rean u . S h e r v i n -W h i t e. împreună cu învierea Lui. După zece zile de la înălţare. «Pătrunşi la inimă». In fii s-au împlinit profeţiile mesianice. N. credincioşii Lui formau două grupuri cu no scu te: unul în Galileea (peste 500. el explică zelul. de a revărsa asupra lor f> Duhul Slîiil. F o u r i e r. pe Matia. p r o i . A ctivitatea Sfinţilor Apostoli şi a ucenicilor lor * La înălţarea Mîntuitorului.

Succesul încuraja pe Apostoli. Un suflu de adîncă pietate şi de dragoste frăţească plutea peste mulţimea credincioşilor. avînd un cult special. 1— 2). Episodul este edificator pentru caracterul benevol şi . Doi soţi. din Palestina şi din împrăştiere. credincioşii din Ierusalim au realizat bene­ vol şi parţial c o m u n ita te a bu n u rilo r : cei care aveau case sau ţarini le vindeau şi aduceau preţul «la picioarele Apostolilor». Numărul lor creştea zilnic. 4). numit de Apostoli Barnaba (fiul mîngîierii). Cuvîntul cald şi pu­ ternic al Apostolilor era crezut. Curajul Apostolului şi prezenţa paraliticului vindecat îi pune pe sinedrişti în încurcătură. Cu acest sentiment nou şi puternic. şi consti­ tuiau o comunitate proprie. pentru aju to­ rarea tuturor. 1— 11). Cuvintul lor era întărit de minunile pe care le puteau face. ir în g e r e a p lin ii şi un nou mod de viaţă. Apostolii încredinţau cu mărturia lor învierea lui Hristos. Apostolii sînt arestaţi. dîndu-se fiecăruia «după trebuinţă». A cest creştin generos şi zelos va fi unul dintre cei mai activi şi mai preţioşi colaboratori ai «Apostolilor». . «părîndu-le rău că învăţau poporul şi vesteau în Iisus învierea morţilor» (Fapte 4. dovedesc succesul prodigios al predicii apostolice şi caracterul supranatural al evenimentului care stă la începutul Bisericii.Aceşti primi creştini mergeau la templu. Anania şi Safira. Ei se mulţumesc să-i ameninţe. dar neliniştea pe conducătorii poporului. Apostolii predicau îndeo­ sebi la templu. Levitul Iosif din Cipru. spunînd Apostolilor că l-au adus întreg: (Fapte 5. se descopcră şi prima umbră. voind să facă act de cari late. creş­ tinii se bucură şi laudă împreună pe Domnul. Petru mărturiseşte cu curaj pe Ii-sus cel răstignit de ei şi înviat de Dumne­ zeu. pentru rugăciune..PER IO A D A IN T II (P ÎN Ă LA 324) iudei şi prozeliţi. iar acest fapt tulbura şi Inînia pe iudeii care-1 condamnaseră la moarte. în latura aceasta atît de frumoasă a vieţii de comunitate creştină. pe care se întemeia predica lor. Vindecarea unui paralitic a trezit un interes şi mai mare pentru predica lor. 36— 37). interzicîndu-le să mai vorbească în numele lui Iisus. este citat cu cinste pentru o asemenea faptă (Fapte 4. Apostolii sînt eliberaţi. Ei aveau «o inimă şi un suflet».. încît numărul credincioşilor a crescut în curînd ca la cinci mii de bărbaţi (Fapte 4. martori ai eveni­ mentului din ziua Pogorîrii Sfîntului Duh. păstrează pentru ei o parte din preţul unei ţarine vînclute în folosul comunităţii. aduşi' înaintea membrilor sinedriului şi cer­ cetaţi asupra puterii şi numelui lui Hristos în care vorbesc.

fi 4 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ idealist al vieţii comunitare a creştinilor. asu p ra c ă r o r a A p o s to lii şi-au pu s m îin ile cu ru g ă ciu n e : Sînt primii slu­ jitori hirotoniţi. Ei nu erau obligaţi să aducă totul în ajutorul comunităţii. păzea hainele uciga­ şilor şi se bucurii de uciderea diaconului creştin. Apostolii sînt certaţi cu mai mare asprime şi ameninţaţi acum cu moar­ tea. în vacarmul produs. Apostolii sînt din nou arestaţi. diaconul Şte!<. P r i g o a n a se întinde asupra comunităţii întregi. Credin­ cioşii împra. Cu toată împotrivirea sinedriului. Creşterea numărului credincioşilor era urmată de unele greutăţi în viaţa comunităţii.şliaţi propovăduiesc credinţa lor prin Samaria : ajung în . murind pe loc. Credincioşii se răspîiidosc în provincie. scoţînd din pro­ feţii şi din fapte concluzia că Iisus este M esia cel prezis de ei şi că iudeii sînt vinovaţi de uciderea Lui. de Duh şi înţelepciune». El a fost acuzat fals de blasfemie contra lui Moisi şi a lui Dumnezeu şi dus în faţa sinedriului. spre judecată. Ei aveau să supravegheze şi să asigure buna rînduială la mesele comune. dar soţii Anania şi Satira «minţiseră Duhului Sfînt» şi au primit pedeapsă'exem plară. Judecarea lui Ştefan i i u pi ¡iru l co n flict d octrin a r al creştin ism u lu i cu iu daism u l. Saul prigoneşte cu pcilimă pe creştini. credincioşii au ales şapte bărbaţi «plini. sînt găsiţi în templu. căulîndu-i prin case şi tîrîndu-i la judecată. ca un blasfemiator. în care face o privire a istoriei poporului iudeu. cu condiţia de a nu mai vorbi despre Iisus (Fapte 5. diaconii puteau să şi predice cuvîntul (Fapte 6). La propunerea Apos­ tolilor. Apostolii continuă să predice cu succes. ceea ce a impresionat adînc pe cei de faţă. Apostolii rămîn în Ierusalim. Unii dintre ei. tîrît afară din i or<iş şi ucis cu pietre (Fapte 7). Saul. vorbind cu mai mult curaj despre credinţa cea nouă. Ştefan rosteşte o lungă cuvînU>ro. Intervenţia înţeleptului şi veneratului rabin Gămăliei le scapă viaţa. Un tînăr. Ei sînt totuşi bătuţi şi lăsaţi liberi. Ştefan. Aduşi iarăşi în faţa sinedriului. şi-a atras mini a unor iudei din diaspora (elenişti).m < fost scos din sinedriu în bătaie. Iudeii elenişti se plîng Apostolilor că văduvele lor sînt trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor. Era prima măsură disciplinară în Biserică luată de Dumnezeu însuşi (Fapte 5. dar nu cu forţa. 1— 11). Slujirea lor nu se mărginea însă la aceasta . iar el primul mariir al Bisericii. d ia co n ii. de teama mulţimii care-i asculta. Vin la ei şi bolnavi ca să-i vindece prin minuni. 12— 42). scapă din închisoare. Acolo.

Solu- 5 — I s t o r i a b i s e r i c v a s c u . dincolo de graniţa cea mai sudică a Imperiului roman (Fapte 8. Acest străin se întorcea de la Ierusalim spre ţara sa. prin botezul creştin. O problemă grea se punea prin aceasta Apostolului Petru. El oferă Apostolilor bani pentru a-i da puterea cu care întăreau în Duhul Sfînt pe cei botezaţi. Apostolii afla de succesul cuvîntului lor şi se duc să pună mîinile pe cei con­ vertiţi. La Ierusalim. direct. Un alt episod interesant ilustrează din altă latură situaţia. Petru a tre­ buit apoi să explice fapta sa. Diaconii predică şi botează . El pre­ geta să boteze un străin. spre ui­ mirea credincioşilor dintre iudei (Fapte X). Diaconul luă prilej din aceasta. Biserica sporea şi în alte laturi. eunuc. făcea rugă­ ciuni şi săvîrşea multe fapte bune. El era un om credincios.P ER IO A D A IN T II (P ÎN A LA 324) 65 Fenicia. Predica Apostolului Filip în Cezareea a aprins în el dorinţa de a se boteza. Un ofiţer roman. 26— 40). Simon Magul e cunoscut apoi ca eretic. Prin botezul sutaşului Corneliu. La C e­ zareea Palestinei. Petru merse la Cezareea şi boteză pe sutaşul Corneliu cu toată casa lui. faimos în neamul său. cu toată casa lui. Simon. Un asemenea prilej aduce pe Petru şi pe Ioan în Samaria. ca să intre în vorbă cu el. era prozelit. B otezu l su taşu lu i C o in eliu . se afla reşedinţa procuratorului şi a garnizoanei romane. liniştind şi bucurînd pe creştinii dintre iudei. Eunucul se botează şi se în­ toarce creştin în Etiopia. Episodul convertirii lui este caracteristic pentru mentalitatea religioasă în lumea păgînă şi pentru efectul predicii creştine. adică a credincioşilor celorlalte religii. capitala politică a ţării. la Antiohia. centurion în cohorta Italica. El află de şederea lui Petru la Ioppe şi trimise să-l cheme la Cezareea. fapt pentru care era cinstit de iudei. demnitar la curtea reginei Candachia a Etiopiei. în Cipru. ci şi un principiu foarte important: primirea neamurilor. Diaconul Fi lip întîlneşte un prozelit. Petru îl ceartă cu asprime (Fapte 8). nu prin circumciziunea mozaică. pe drumul ce ducea la Gaza. unde primesc botezul şi întîlnesc un mag. ridicată de Irod cel Mare. Urma lui dispare din Noul Testament şi se găseşte în literatura apocrifă. Prozelitul citea din profetul Isaia. îl încredinţă despre împlinirea profeţiilor şi venirea lui Mesia. se cîştiga nu numai o familie dintre paginii trecuţi la iudaism. dar Dumnezeu birui îndoiala sa. «cucernic şi temător de Dumnezeu». care apreciau bunătatea şi prietenia sa. Corneliu. în B ise­ rică.

Cînd Petru s-a retras din comunitatea creştinilor proveniţi dintre neamuri. Era o misiune particulară. Din acest moment. se convertise la creştinism. este nu numai un cuvînt nou. Irod Agripa I a arestat şi pe Petru. La Antiohia. aduse tulburare creştinilor. a fost ucis Apostolul Iacob. A cest nume. în acelaşi timp. Sfîntul . ca să cerceteze şi să spo­ rească lucrul evanghelic. se vor numi de acum înainte cu numele lui Hristos. învăţînd «mulţime multă». «Văzînd că este cu plăcere iudeilor». 17). fie din celelalte religii. efect al entuzias­ mului creştin. La Ierusalim. fratele lui loan. sfin ţi. domnia lui Irod Agripa (41— 44). care. 26). perla Orientului. Apostolul Petru părăseşte Ierusalimul. fraţi. care în mediul iudaic se numeau u cen ic i. între timp. istoria misiunii creştine se îmbogăţeşte cu experienţa unui om şi un fapt de importanţă excepţională : Barnaba a trimis la Tars şi a chemat pe Saul. Din porunca acestuia. mama lui Marcu.m IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă ţia aceasta era absolut necesară pentru interesele propovăduirii creş­ tine. aducînd la creş­ tinism pe mulţi. «Şi s-a u num it în tîi în A n tio h ia u c en ic ii «creştin i» (Fapte 11. împreună cu Barnaba şi ceilalţi iudeo-creştini. Apostolii au trimis pe Barnaba. creştinismul se răspîndeşte deci într-un mediu nou şi cu un nume nou. nepotul Iui Irod cel Mare şi rege din graţia romanilor peste toată Palestina. Cînd s-a aflat la Ierusalim despre existenţa creştinilor la Antiohia. care s-au dovedit misio­ nari zeloşi. fie din iudaism. A colo au predicat c re ş ­ tinismul mai îritîi iudeo-creştinii din diaspora. propaganda creştină avea succes printre iudeii şi paginii din Antiohia. pe teren păgîn. pe care nu-1 cunoaşte. primul apostol martir (an 44). unde erau adunaţi mulţi credincioşi şi se rugau. A n tio h ia . între iudei şi prozeliţii din D am asc. pe care-1 vor purta cei ce vor veni la Bise­ rică. binevestind pe Domnul Iisus «şi elinilor». Clăsim apoi pe Sl'înlvil Petru împreună cu Sfîntul Pavel printre creştinii din Antiohia. Din acest loc şi moment. nume propriu şi specific lor. c r e ­ d in c io şi. Creştinii. Scăpînd în chip minunat. era reşedinţa imperială şi cel mai mare oraş al Imperiului Roman. Altă comunitate creştina însemnată s-a format în Siria. dueîndu-se «în alt loc» (Fapte 12. după Alexandria. Petru se duse noaptea la casa Măriei. ci o idee nouă. Ei au lucrat împreună un an întreg. Barnaba a avut succes ia Antiohia. spontană. n u m e le d e creştin .

unde a murit c a martir. pusă la Antiohia (Fapte 15). Bitinia. şi tendinţa opusă ei. II. 11— 15). urma Apostolilor se pierde în Faptele Apostolilor. Tradiţia l-a numit mai tlrziu episcop (Eusebiu. După tradiţie. s-a înlăturat neînţelegerea dintre tendinţa iudaizantă. A ctivitatea c e ­ lorlalţi Apostoli este mai puţin cunoscută. apărînd cu tărie universalitatea creştinismului (Gal. . V. iar a unora nicidecum. 3). 1. Faptele Apostolilor numesc alături de Petru pe Ioan. în fruntea adunării din Ierusalim. A n d rei în Sciţia. cu prilejul aşa-numitului Sinod apostolic ţinut în anul 50.PER IO A D A IN T II (P lN Ă LA 324) 67 Pavel nu s-a sfiit să-l mustre în faţa adunării credincioşilor. 2 4 . mai mult de două decenii. P etru în G a­ latia. A c tiv ita te a A p o s to lilo r în lu m e a păg în ă. El nu p a r e a ii a c e e a ş i p e r s o a n ă cu A p o sto lu l I a c o b al lu i A ii eu . 61— 62). că Apostolii şi ucenicii lor s-au împrăştiat în toata lumea şi au predicat creştinismul : T om a la părţi (după ştiri mai tîrzii şi în Persia şi India). apoi la alto neamuri (Eusebiu. Sfîntul Matei ar fi mers chiar în Etiopia. Autori­ tatea lui cea mare provenea. Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea ştie de la Origen. 10). rămîne dominantă. După uciderea lui Iacob al lui Zevedeu. 2. 1. El a rămas continuu în Ierusalim şi comunitatea s-a bucurat de linişte pînă la moartea lui (c. Isto r ia b is e r ic e a s c ă III. B a r to lo m e u în India (Ara­ bia sudică). care se bucura de mare autoritate morală nu numai la creştini. pe de o parte din rudenia lui cu Mîntuitorul (văr). Nu toţi Apostolii au pă­ răsit Ierusalimul. după o tradiţie orientală şi în Armenia. figura uriaşă a Sfîntului Apostol Pavel. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . şi după plecarea lui Petru din Ierusalim (an 44). M a te i printre iudei. iar pe Iacob cu prilejul uciderii lui. Capadocia şi Asia Proconsulară. pe de alta din pietatea lui exemplară şi viaţa lui ascetică. care cerea respectarea Legii mozaice de creştini. care a rezolvat problema privitoare la situaţia creştinilor dintre păgîni. Pe scena istoriei cunoscute. numit şi Iacob cel M are sau cel Bătrîn. iar acesta ştie din tradiţie. Datorită mai ales înţelepciunii lui. Dintre ceilalţi Apostoli. apare Iacob cel Mic. numit «fra­ tele Domnului». ci şi la evreii din Ierusalim şi din afară. Sfîntul apos­ tol Pavel îl stima în chip deosebit şi-l numea «stîlp» al Bisericii. Prezenţa lor se constată peste cîţiva ani. fiind tăiat cu fierăstrăul. Io a n în Asia.

a jucat un rol însemnat între Apostoli. doarece ei aşezau în celăţi pe episcopi. îm ­ preună cu Petru şi cu lacob cel M are «fratele Domnului». Demnitatea de a p o s to l era desigur superioară d em n ităţii de episcop. III— IV). are un caracter legendar. provenind din scrieri apocrife şi osie contrară faptelor istorice cunoscute. 1). crezînd că este n e­ vrednic să fie răstignit ca Domnul Hristos. Istoricii bisericeşti romano-catolici. care-1 numeşte «episcop». la picioarele Capitoliului. scrisă către anul 95. G alatia.. lîngă Calea triumfală. Din Epistola I Corinteni I. în anul 67 şi a fost îngropat la Roma. Sfîntul Petru a predicat şi în M a ­ cedonia. C a p a d o c ia . sînt numiţi d e Sfîntul Apostol Pavel «stilpii B isericii» (Gal. Sfîntul apostol Petru a cerut să fie răstignit «cu capul în jo s spre pămînt şi cu picioarele în sus». dar a scăpat. I). în timpul persecuţiei lui Nero din anul 64. aflîndu-se la Roma. Tradiţia. Sfîntul Petru a făcut misiune. 12— 13. Nero. Se ştie că Apostolii nu au păstorii ca episcopi în nici un oraş din timpul lor. aflăm că credincioşii din Corint se numeau unii ai lui Pavel. Ieronim. A s ia P ro c o n su la ră şi Bitinia. Se crede că . Petru a fost închis pentru a doua oară în închisoarea mamertină. 2 .evedcu. c a m a l tir. alţii ai lui Apolo. fie din Noul Testament. cum afirmă Sfîntul Clement al Romei (88—98) în l-a sa Epistolă către Corinteni. a fost închis. Fiind condamnat de autorităţile romane să fie răstignit pe cruce. fie din tradiţia creştină scrisă : Petru a predicat la Antiohia (Gal. în Vatican. după toată probabili­ tatea. apoi la Roma. Din Antiohia. a desfăşurat aci cîtva timp o activitate misionară şi a j i i i i i il. în P ont. ii 11î lui y. relativ tîrzie (sec. După o tradiţie consemnată de Origen şi citată de Eusebiu de Cezareea (Isto ria b is e r ic e a s c ă III. El a fost răstignit între două borne din Circul lui Nero. 9). pe care se bazează primatul pa­ pal. din cei mai de seim iii recunosc că ceea ce se ştie despre Sfîntul Petru este că el a mers la R u i n a . înlîi la Antiohia. ceea ce ne lasă să înţelegem că Sfîntul Petru a stat un timp şi la C o ­ rint. bucurîndu-se de cinstirea întregii lumi creştine (Fer. în anul 66. alţii ai lui Chifa (Petru). D e v iris illu stribu s. 11 ) .. Petru. Către sfîrşitul domniei lui. /oan.f iS IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă A ceste ştiri se pot completa cu puţine altele. 2.

ca martir. unde a pus episcop pe Stachys. a înfiinţat în mai multe oraşe Biserici înfloritoare. III. i-a lăsat liberi (Eusebiu. Despre Apostolul T ad eu (Lebeu).. în anul 66. Tomis (Constanţa). Ştiri legendare spun despre Apostolul Sim on Z elo tu l (C an aan itu l) că a predicai în Persia şi Babilonia. una din ele a murit la Efes (Eusebiu. Tradiţia bisericească cunoaşte că Sfîntul evanghelist Ioan a predicat în Asia Proconsulară. murind în oraşul Petras. sau poate chiar pînă ]a începutul războiului iudaic. îndeosebi în capitala acesteia. în afară de Efes. sau mai sigur în Scythia Minor sau Dacia Pontică (Dobrogea). Fiii lui au fost aduşi la Roma. Exilul său pe insula Patmos din M area Egee. 19. 9). M oartea lui tîrzie. Ştirea că ar fi murit la Ierusalim. la JEfes. cînd împă­ ratul a văzut că sînt oameni simpli. numită Scythia Major. fratele lui Petru. de care el face men­ ţiune în Apocalipsă. din Scythia Minor. Andrei a mers la Bizanţ. 31). în c e ­ tăţile Histria. sau că ar fi sufe­ rit la Roma în persecuţia lui Domiţian. prin care poate fi înţeleasă regiunea de la nordul Mării Negre. în locul lui Iuda Iscarioleanul. nu este întemeiata. . El este numit şi evanghelist. fratele lui Iacob cel Mic. pe la anul 100. ca. II şi III. adică misionar. după mărturia lui Origen şi a istoricu­ lui Eusebiu de Cezareea. cel ales apostol la sorţi. din porunca lui Domiţian (81— 96). a făcut ca prin el epoca apostolică să se poată lega strîns de cea postapostolică. cap. se crede că a predicat în Palestina şi a scris o epistolă. dar. Apostolul F ilip a fost confundat uneori cu diaconul Filip. fiind răstignit pe o cruce în formă de X. în anul 96 este confirmat de Apocalipsă (I. în provincia Asia. pe care Mîntuitorul a lăsat-o în grija lui. ca şi fratele său Iacob cel M are (de la Filip Sidetul). Callatis (Mangalia). Is to r ia b is e r ic e a s c ă III.P ER IO A D A 1N T II (P IN A LA 324) 69 Ioan a trebuit să rămînă în Ierusalim pînă la moartea Sfintei Fecioare Maria. iar de aici a plecat în Ahaia sau Crecia. fiind socotiţi sus­ pecţi de revoluţie politică. şi ar fi murit la Ierapole. cu mîinile bătătorite de muncă. ar fi predicat în Sciţia. spun că a predicat în Etiopia. După tradiţia creştină. A n d rei. în Frigia. . Isto ria b is e r ic e a s c ă . Două din fiicele lui aveau darul profeţiei . iar despre M atia. Dionysopolis (Balcic). în anul 95 sau 96 (Tertulian). 20). «urmaşi ai lui David».

S tuttgart. P aris. 1 9 3 6 . l!)3(>. L e s A c t e s d e s A p ô tr e s . Paris. Sainl P ie r r e e t l e s p r e m iè r e s a n n é e s d u c h r is tia n is m e . M ünster.. P en tru Si. L e b r e t o n e t J. Io a n E v a n g h e lis tu l : F. P en tru Si. G öttingen. . K irschbaum . 1957 . l ondon. 15-e éd. 1959 . P aris. E. 127— 158 . Il e u s s i . L e s r e liq u e s d e sa in t P ie r r e à R o m e. 1950. Ioan Mar cu a mers cu el şi cu . M. 1961.• . L 'É g lise p rim itiv a (T. S te p h e n a n d t h e H e lle n is ts in tlie p r im itiv e C h u rch . -a. E v o c a tio n d e la c h r é t ie n t é ro m a n e . J e a n ¡e t h é o lo g ie n e t s o n É v a n g ile d a n s l'É g lise a n c ie n n e .i : / > louilU 's d e Saint P ie r r e d e R o m e . P aris. După o tradiţie veche. r é c e n t s . 770— 773. p. L'abbé C. 1959.. 1968. Innsbruck.vărul lui. . Paris. J.. KirsCli. Studii d espre isto ria N o u lu i T e s ta m e n t. T r o c m é . Rirot. Dintre colaboratorii Sfîntului Apostol Pavel. W . 1950. după predica căruia a scris Evan­ ghelia care-i poartă numele. K. Lietzm ann. E. London. Trad. A lt e stu d ii : M. S ain l J e a n e t ¡a lin d e l'â g e a p o s to liq u e . Toronto. P etru : R. P e r k i n s. i|cim. B o u d r o u. M urray. Fouard. l i e s s o n. H a e n c h e n . t a to m b a ă i P ie tr o . Tit. P. O ursel. O. P aris. Saint P ie r r e et l e s o r ig in e s d e la p rim a n tè r o m a in e . V iii l ‘c ln m in R o m . London. . mai tîrziu.70 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Ucenicii şi colaboratorii Apostolilor au fost numeroşi..? Gotha. Paris. 225 25». 1965. T o v n b e e a n d J . ed. cit. Timotei.. M artin). care au adus misiunii creştine preţioase servicii. Sim on. 192 6 . 83— 93 . ( ¡nibi r d e r A in ritc lliir slcn . 1922. Sfîntul Apostol Pavel în prima călătorie misionară. 2-e A ufl. N euchâtel. Lovain. 'r i <hI. 9. engleză de J . Trad. Iraiu c/. J a c q u i e r . 8-a éd. Iterlin. L e s A c te s d e s A p ô t r e s . a însoţit pe Sfîntul Petru. A p ô t r e . 1959. L. Paris. D iscip le. BIBLIOGRAFIE P en tru în t e m e i e r e a B i s e r i c i i : C om entarii şi studii asupra F a p t e lo r A p o s t o lilo r . A W ikenh au ser. Flieh e et V . S ain l P ie rre . C. J. Sila (Silvan). autorul Evangheliei a treia şi ah Faptelor Apostolilor. 1934. L iv r e d e s A c t e s d 'a p r è s l e s travau x. 1958. 1 9 2 8 . Braun.. P etru s r ö m is c h e r M ärtyrer. J. H is to ir e d e ¡'É glise de Aug. p. Barnaba este din cei mai însemnaţi . c n I I i m a ii n. C a r c o p i n o . 1952 . P etru s u n d s e in e Z eit. în g en eral. V ezi la J. 1928. Paris. ¡Paris. 1933. precum şi cîteva femei devotate. H. 1958. 1921. L e liv r e d e s A c te s et l'h is to ir e . Rom a. l'ouard. D ie A p o s t e lg e s c h ic h t e . mai însemnaţi sînt : medicul Luca. G en èv e. m arty r. D ie A p o s ­ t e l g e s c h i c h t e u n d ih r G e s c h ic h t s w e r t . Frankfu rt. 19. ei a înfiinţat Bise­ rica din Alexandria Egiptului. 1957. 1923 . Z e i l l e r . Cei 70 (sau 72) de ucenici ai Domnului Hristos mergeau predicînd doi cite doi. între anii 45— 48 . E. a c l c h e r. 109— 112. M. G u a r d u c i . A . N ew Y o rk . J. I> ( . Z ü ric h . op. . I. 1960. D ie . E. alţii însoţeau pe Apostoli sau lucrau în legătură cu ei. .'. P aris. Dupont. T h e S h r in e o f P e te r a n d t h e V a tic a n l:x< (i\ niions. P aris. S ain t J e a n . M.

probabil un atelier de ţesut stofe din păr de capră. I d e m . 975— 979. 1940. M is iu n e a S im ţu lu i A p o s t o l A n d r e i In S c y th ia M in or.. 26 .. ’.lui se poate stabili cu aproximaţie. Saul le-a cunoscut în chip firesc si le-a^lnsusit.. Oraşul Tars avea şi şcoli eline vestite.. E ste p rim a tu l lu i P etru un p r iiv le g iu d e d r e p t d iv in d u p ă N o u l T e s ta m e n t ? Sibiu. Pavel c cunoscut întîi cu numele său iudaic de Saul ( c c l dorit). E. I X — L X X V III. 1927. London. Paris. I o a n Rămureanu. . 1.g e t o . * C a p ito l r e d a c ta t d e P r .. după tradiţia riguroasă a iudaismului. L 'E g lise d e s p r e m ie r s s iè c le s . SfîntuI apostol Pavel * Persoana şi activitatea Sfîntului apostol Pavel sînt mai bine cunos­ cute decît ale celorlalţi Apostoli. cu oare­ care bunăstare. lo a n R ăm u rean u . Diac. El s-a născut în oraşul JLars. I şi II).. 23. Părinţii lui erau iudei. J . nr. Pe lîngă cultura elenistă.. T h e B eg in n in g o l C h ristia n ity . . L e b r e t o n. X X V I (1974). Paris. Cronologia vieţii . 1927 . H. pe baza cîtorva date cunoscute cu probabilitate. şi din epistolele sale. scrise de ucenicul luT^Luca. B atiffo l. pentru care era comparat cu Alexandria şi Atena. din care se făceau mai ales mantale şi corturi. Gal. înainte de convertire. 1 . L 'E glise n a is s a n t e e t l e c a t h o lic is m e .. 5 vol. nr. Trăind în mediu de limbă şi cultură g reacă. _Saul însuşi a învăţai^a caa sll-Jie s£rle ^ _El a primit în familie si în şcoala de la sinaaodă o bună educaţie si instrucţiune religioasă. prof. într-o măsură în care nu le poseda nici unul din ceilalţi Apostoli. 7— 8. 24. se poate r e constitn. capitala provinciei Cîlicia. 1 9 2 7 . îndeletnicire răspîndită în regiune. C o j o c a r u. p r o f.. ' " . în jurul cărora gravitează viaţa Apostolului. în «B iserica O rtod oxă Rom ână». în «O rtodoxia». P.P ER IO A D A I N T I I (P IN A LA 324) 71 In lim b a r o m â n ă : Pr. p 164— 178. B ib lio g rafie fo arte bo gată la p. X C II (1974). F o ak es Jo h n so n and Kirsopp Lake. în primii ani ai erei creştine..d a c i. P aris..i_in bună parte viaţa Sfîntului apostol Pavel si se poate cunoaşte mai ales su­ fletul lui (Fapte 22. F.. p.. Din Faptele Apostolilor. . el avea din familie dreptul de cetăţean roman.. L a v ie c h r é t ie n n e a u p r e m ie r s i è c le . mare importanţa m activitatea lui misionară. S iin ţi ş i m a rtiri Ia T o m is. 9-e éd. Amann. P en tru B is e r ic a p rim a r ă : J . Ambele calităţi au avut V‘ . I. . 1920— 1923. ' ~ ~T" ' ~7 ' . avînd. răm în e fundam entală.. N o i c o n s id e r a ţ ii p riv in d p ă t r u n d e r e a c re ştin ism u lu i la t r a c o ..

el era o personalitate puternică. el vrea să desli ¡iilţey.teologie. După împrăstierea comunităţii din Ierusalim. fiind cunoscut cu numele de Saul . bun. afectuos şi delicat.e pe* cea formată la Damasc. Saul ’ porneşte spre inipoi l. bogată şi complexă. La şcoala marelui rabin.anlul oraş sirian. oflalmie purulentă. Cu scrisori de împuternicir e j j e la marele preot către c omunii. un spirit de observaţie ascuţit. Pe acest drum de persecutor.. ţn istorie e l apare ca persecutor. cum sînt prea • puţini.TudeUj. un geniu religios.72 IST O R IA BISERICEA SCĂL U N IV E R S A L Ă De foarte tînăr. el terminase studiile ia Gămăliei şi trăia în oraşul său natal. drept. gută.utalului Gămăliei. Saul nu a cunoscut direct pe Iisus Hristoş. unde era probabil rabin. un foarte bun psiholog. «pustia B i­ serica. Saul a arătat un laualism şi o violenţă sîngeroasă aparte. cu un simţ moral foarte fin. e r a j i n om superior. Tars. Pe vremea activităţii publice a Mântuitorului. s-a înlîmplal laptul extraordinar. aproape de Da­ m asc.la şcoala rabinică a înv. Ginditor'^ffînc^şPvorbitor îndemînatic. care a schimbat cu totul viaţa * . 3). Saul. La Ierusalim l-a readus poate vestea marii mişcări produse de {p redica Apostolilor. mai probabil fiind cea din urmă (era obişnuită în regiunea Tarsului). dogmatică. pe care nu o numeşte şi pe care istoricii o socotesc migrenă. aşezat la vreo 200 km. vărul lui Barnaba. Saul «sufla cu ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului». i. La Ierusalim. Despre înfăţişarea fizică. cu prezenţă de spirit. C o m e i lire.aple 8. la uciderea l ui Ştefan el păzea hainele iudeilor care l-au u cis cii_ pietre. însufleţit. fiind sufletul acestei prime persecuţii. «la picioarele lui Gămăliei». Saul avea o soră căsătorită. epi­ lepsie sau malarie.n?~nTTt7iîra din Damasc şi cu o gardă dală de sinedriu. 1. spre nord-osl de Ierusalim. se ştie de la el însuşi că nu era im­ punătoare. Prin calităţile lui sufleteşti. intra în casele creştinilor şi-i tîra la judecată. energic. morala).. (ex e­ geză. mama lui Ioan Marcu. Saul a mers la ierusalim . Saul suferea de o boală supărătoare. istorie. Pregătirea lui. cu un sentiment religios excepţional de cald şi de puternic. rar.(l. vestit atunci în toată lumea iudaică. Saul a în­ văţat cu zel tot ce putea şi trebuia să ştie u n . iîn pri­ goana începută după aceea împotriva creştinismului. sever* totodată sensibil. ca . are o deosebită însemnă­ tate pentru viaţa şi misiunea lui.

4. 6). boli. Saul e dus la Damasc.ejie-îad. P aulus.a. (Fapte 9 şi 20). din prigonitorul Saul. în.L. după înviere. spăimîntat. cu riscul vieţii sale. a devenit. uimit. aşa cum s-a arătat El Apostolilor. PavjlL_mpQ£teiL-a l • eetmuxilpr». de apostol «chemat ». Desi el a păstrat toată v iata dorinţa de a converti n eamul său şi a suferit mult pentru aceasta. şi scandalizaţi _de schimbarea lui. Surprins. halucinaţii. 20).. Hotărîrea lui de a mărturisi de acum înainte pe. a lui lisus Hristos. 6. Mărturia pe care însuşi Sf. presiuni psihologice. Hristos. minun ea Damascului a făcut . cum. încît. asemănătoare cu prima şi iradianta zi a Domnului.. mustrat.amiaza mare. afară de cea dată de el şi de Evanghelistul Luca : convertirea sa a fost efectul apariţiei reale. unde & primit botezul de la preotul Anania. ca să strălucească cunoştinţa măririi lui Dumnezeu pe faţa lui Hristos» (II Cor. a oboselii drumului.iă lucrul său de «vas ales». Intr-adevăr. Convertirea lui Saul este un fapt de o importanţă excepţională.P ER IO A D A IN T II (P IN Ă LA 324) 73 şi misiunea rabinului Saulj_ c o n v e r t ir e a lu i Ia c r e ş tinism^. socotind-o efectul unei obsesii. coborîndu-1 intr-un coş noaptea. a lui lisus Hristos . Saul a fos. apostol Pavel o dă despre convertirea sa înlătură însă orice altă explicaţie. Ca renegat al Legii iudaice. în viaţa şi istoria Bisericii. 104). ca şi creştinii. ţîşnind din întuneric la facerea lumii» (A. p. peste zidurile cetăţii.-prin apariţia. Apostolul Pavel al.lumină în inima lui Pavel. profund schimbat. «Şi în amintirea ceasului Damascului stă de-a pururea ceea ce se pomeneşte în II Cor. intr-o lumină strălucitoare. dovedeşte caracterul miraculos şi irezistibil al chemării lui la apostolat. 1925. EI intră astfel în sînul c omunităţii creştine si înr. mărturisiud-Jft-^iaa«eaă-^»ft-Hristos «că Acesta este Fiul lui Dumnezeu» (Fapte 9. Saul este ajutat de creştini să părăsească oraşul. insolaţii sau.. ziua.lui Hristos. Pentru a-i nega caracterul supranatural. Convertirea Sfîntului Pavel a însemnat dezarmarea celui mai periculos adversar al creştinismului şi transformarea lui în cel mai mare Apostol. Deissmann. Surprinşi de aceasta. Tübingen. n era socotit. IV. obiective. a'~TFe1îuit să facă misiune îndeosebi printre . iar el se retrage pentru Irei ani în A rabia vecină.rontirmn bănuit—urmărit si ameninţat de iudei. iudeii plănuiesc să-l omoare. istoricii raţionalişti au căutat s-o explice pe calea naturală. adică impresia unei lumini supreme. «Fiindcă Dumnezeu care a zis : Strălucească din întuneric lu­ mina ! El a făcut ziuă în inimile noastre.

dintre care pe unii.. pe care nu le aveau ceilalţi. cu instrucţiune teologică de rabin şi cu zel de fariseu. apoi la Tars. După ce merg împreună la Ieru­ salim t u o colectă. . cetă­ ţean roman cu drepturi legale.i faptului cii a convertit pe guvernatorul Ciprului (Fapte I 9).ii din. elenist prin cultură şi prin cunoaşterea limbii. el se adresa de regulă comuni Lăţi l o r iudaice şi proze­ liţilor. A ceasta s-a făcut cu recomandarea şi învoirea celorlalţi Apostoli.I:Iliiwl uînd cu ei şi pe ioan Marcu (Fapte 13— 14). Saul avea însuşiri cu care întrecea pe ceilalţi misionari şi era înarmat în chip desăvîrşit pentru apostolatul creştin. acvsl limp S aul a primit numele de Paul (Pavel). Iudeu prin naş­ tere şi. Cei li oi misionari s-au îmbarcat la Seleucia. el s-a dus la Ierusalim. Apostolul era însoţit şi ajutat în misiune de unii colaboratori. do unde crir Ikirnaba. j " . p r e f e r i n d oraşele mai însemnate.p rin educaţie. i. el păstra le ­ gături cu Biserica mamă din Ierusalim. Apostolul păstra leg ă­ turi cu ea prin trimişi şi prin epistole. Pupii primirea botezului la Damasc si retragerea sa în Arabia. unde~~ă fost introdus în cercul Apostolilor de Barnaba. aleşi d i n l r e iudeii sau păgînii convertiţi.Ja-^ajms. De altfel. aj^ni p ă t r u n d e a î n lumea areco-romană. proconsulul Sftrqiiis Paulus.. nărăsit si a plecat la Icn-usalini.mn..njr^nl P a l n y ronvnrl. se reîntorc la Antiohia şi întreprind prima călătorie misionară. greceşti. pe Timotei şi pe Tit. Pavel şi ISarnaba merg spre nord-vest în provinciile vecine.-rÎil.1 in provincia^ Pamlilia . în . In misiune. . unde interesul pentru ideile noi e r a mai mare. în timpul foametei de sub împăratul Claudiu.i Antiohja de J3arnaba pentru misiune între neamuri. creştin-iudeu. originar din insula Cipru.iminlnv. Ioan Marcu i-a.. nici unul dintre ei nu avea pre­ gătirea şi calităţile lui pentru misiune (¡la neamuri«. unde ducea sau trimitea a ju ­ toare adunate de la comunităţile înfiinţate.74 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ neamuri. După ce forma şi organiza comunitatea creştină localii. ne care au străbătut-o dc _la răsă£it.insula Cipru. Terenul misiu­ nii Sfîntului apostol Pavel a fost vast.il l.. Ameninţat la Ierusalim de iudeii elenisti. l)e 1 Paloş. adică printre păgîni. în acelaşi timp. pentru.pe mare spre nord-vest. s-a retras 1a_ Cezareea. i-a pus episcopi în Bisericile înfiinţate de el. de unde a fast Hi. la Perga. cei trei misionarLJx £ £_.nsr pe auvernatom LJLnsulcl. ' Prima călătorie misionară a Sfintului Pavel 145 -48). între anii 4'r).

... din cauza unor iudeic restini... Prin predica lor şi prin puterea de a face minuni. de animalele sugrumate şi de desfrînare» (Fapte 15. Primirea şi observarea Legii iudaice nu era decL nhlinatnrie pentru creştinii dintre păgîni. care. de unde se reîntorc în oraşele cercetate pînă la Perga. uimiţi de puterea şi de cuvîntul lor. Sinodul Apostolilor. de a. în sînul comu­ nităţii din Antiohia s-a produs însă tulburare. voind.II Duh... veniţi din Iudeea. însoţiţi de Tit...mai mînca la mesele creştinilor dintre păgîni. i-au crezut zei coborîţi pe pămînt.. să nuSfîntului . presbiterilor şi credincioşilor din Ierusalim. De aici m erg în portul A i ta li a. S in od u l d e la Ier u sa lim din_an u l 50... merg ca delegaţi ai Bisericii djn A niiohia.. 29). întorşi la Antiohia Siriei... în anul 49 sau 50.... Păgînii.u mulţi iudei şi păgîni. sa le aducă sacrificii de animale (Fapte 14. viaţa lot a fost în pericol din cauza iudeilor care s-au agitat contra lor. Pavel si Barnaba continuară a ctivitatea lor. In anul 50. misionară^...P ER IO A D A ÎN T II (P ÎN Ă LA 324) 75 Pisidia si Licaonia si predică noua credinţă în.^şă_observe şi Legea mozaică. Atitudinea lui Petru. de sînge. la Ierusalim ca să supun>tfbjj&stiunea celorlalţi Apostoli. . 1 se impună creştinilor dintre neamuri «jugul» Legii mozaice. 11— 18). . Pavel si Barnaba. A ctivitatea lor era împreunată cu mari bucurii şi cu mari surprize şi griji. Ă fost un moment critic şi important pentru misiunea creştină. care învăţau că păgînii convertiţi la eres tinism ţre]iiji£.. în frunte cu Petru si Iacob. Episodul este caracteristic pentru sentimentul religios al pagi­ nilor şi pentru efectul predicii Sfîntului apostol Pavel.— . s-a dus la Antiohia si s-a ferit... a provocat mustrarea l u L ji e . ci ei să se ferească «de cele jertfite idolilor. dimpo­ trivă.către Apostolul J â v i U C ^ . au ascultat cele cerute de c o ­ munitatea din Antiohia si au hotărît... hirotoneau preoţi (Fapte 14. în numele. la Listra. ... A stfel s-a născut disputa despre valabilitatea Legii mozaice sau disT puta despre respectarea ceremoniilor iudaice în Biserică... ' "" ' . 11— 14). oraşele : Antiohia Pi­ şi d ie i ^ c o m u 1 _^isţra şi Derbe.. de t eama iudaizanţilor..._ unde se îm­ barcă pentru a se înapoia pe mare la Anţiqhia Siriei. primind circnmciziunea. 23). La Iconiu şi la Listra.. Apostolii cîştige... A ceastă hotărîre înţeleaptă a produs mare bucurie în Biserica Antiohiei şi a uşurat mult misiunea creştină printre neamuri. înfiinţau şi organizau comunităţi. la puţin timp după anul 50.... ■'.

primul episcop al Atenei. Apolonia. De la Filipi. Pavel a plecat la Bereea şi de aici a fost nevoit.. jjp d e . unde au in Troia. M isia. Lăudînd cu­ cernicia— alinierii l o r faţă de zei. mai marele sinagogii.iti i ofugiaL la Corint de la Roma în urma edictului publicat în anul 4!) do împăratul Cluudiu contra iudeilor. mînioşi din cauza succe­ selor iui Pavol.76 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ A doua călătorie misionară (51— 54) o întreprinde Sfîntul apostol Pavel împreună cu Sila.Deci Cel pe care voi. 39). străbătînd astfel Asia M ică dinspre sud-est spre nord-vest şi ajung la oraşul Troia (Troa). unde au venit în urmă şi însoţitorii săi. în cetatea culturii elene. A coşi ia N-. în timp ce Barnaba şi Marcu merg din nou în: insula Cipru (Fapte 15. se aflau Dionisifi. ş i mulţi alţii dintre greci.. A reopaoitu^ după tradiţie.it o interesantă. hiînri cu ei şi pc Luca. vizitează parte. Î1. în Filipi.. care se certau din pricina lui lisus llristos. proconsulul Ahaiei. între care. 23). trec prin oraşele Amfipolis. ■ Mai îndelungată şi mai rodnică a fost activitatea Sfîntului apostol Pavel tki Corint undo a lucrat intens cu soţii iudeo-creştini Aguila şi P/iscilla. Pavel si „Sila sînt închişi şi bătuţi cu biciul. Pavel predică.din comunităţile înfiinţate în prima călă­ to rie.sLJlujginală-Guvîntaxe înaintea Areopagului. Succesul nu corespundea totuşi aşteptărilor Apostolului neamurilor. a convertit pe Crispus. Licaonia. si ainnn la Tosalonic. mergînd de astă dată pe uscat. oraşul T. predică la Filipi cu succes înfiinţînd aici prima comunitale creştină europeană. fratele . necnnoscîndu-L.. li mp de» un an si jumătate^ pe care i-a întîlnit aici în anul 52.. dar au rămas sceptici. o fem eie cn numele Damaris si^ alţii împ'rennă cu _ jei_ (Fapte 17. Producîndu-se mare turburare împotriva misionarilor.4 M a m a ^ voastre de incliinaje^-arn_a. în Siria. Cilicia. Pavel a_xm a^rti4-4a^reştinism un număr de greci. un altar pe care s: a scris : D u m n ezeu lu i c e lu i n ecu n o scu t — ¿jvLoa’zu ) Qsffi. jin d e an con­ v ertit un număr mare de prozeliţi g m n __şi romani şi pe unii dintre iudei. Frigia. _in. trec prin insula Samotraee si ajung la oraşul Neapolis^ în Macedonia. Pavel a tim. au convertit pe Timotei. La C'orint. să pi om __la Aten a. t rec prin Galaţi a. 34). . ¡1 duc în faţa lui Galion. Grecii s-au arătat curioşi. în urma cuvîntării sale din A reopag.flat_^L. Iudeii. Sfîntul Pavel le spune: «stxăbăimd^Mat£a_yxia^iră.£±asliti—pe Acela îl v es­ tesc vouă» (Fapte 17.istra.

. Apollos. şi s-a dt. Dimitrie. Din Corint.. şi de aici a ajuns la Ierusalim în^ anul 58. a plecat. Pavel s-a dus pe mare la C ezareea Palestinei. Pavel . Cunoscînd ura iudeilor contra lui.Sfîntul Pavel a întreprins a treia călătorie misionară.ob cel M ic rezultatele mi­ .ysias. hiliarhul Claudius T. . unde făcea propagandă creştină un iudeu alexandrin învăţat. Cezareea Pa lestinei.centrul misiunii sale.vesle§te lui. cum spune însuşi. de unde a scris Epistola către Romani.La intervenţia ofiterul:iii_mrnan. A cesta trimite noap­ .. dar agitaţia contra lui creşte ameninţător.s ia Jifes. Activitatea lui rodnică a provocat o mişcare tumultoasă contra creştinilor.T siunii sale. care a refuzat să se amestece în disputele reli­ gioase ale iudeilor şi le-a poruncit să se întoarcă liniştiţi la casele lor. presimţind că nu-i va mai vedea (Fapte 20. iar din Uiria la Corint. însoţit de Aquila şi Priscilla. apoi la Ierusalim.turnul A ntonia.ei. la instigaţia unui argintar. dar în templu e rp. Ţrecînd din nou prin Macedonia. Apostolul suportă preţul pentru curăţirea unor nazirei. 19). prin înlăturarea cultului zeilor (Fapte 19. i s-a îngăduit să se apere în faţa mulţimii şi a sincdrului. 15— 38). a scris Apostolul Pavel primele sale e pistole. Din Efes. de care s-a despărţit în chip duios pe ţărmul mării. apoi. de unde s-a întors în A ntiohia.. La__l£iu. Din cauza agitaţiei iudeilor. El a vizitat mai întîî comuni­ tăţile creştine înfiinţate în Galatia şi Frigia si s-a oprit apoi la Efes pentru doi ani şi jumătate. a ajuns la Troia şi Assus..m --Ea^eL 4 iQ. contra vieţii lui este aflată de nepotul san^do soră şi comunicată Eiliarhului. Pavel a plecat din Corint. Ptolemaida.din mîinile l ar_şi închis în .. A ici a chemat pe presbiterii din Efes. Iacob îl sfătuieşte să îndeplinească un act prevăzut de Legea mozaică. plecînd cu însoţitorii^săi* tot din Antiohia. pe cele două către Tesaloniceni. prins si atacat do iud.mnnsmt... s-a oprit la M ile t . .s a 1i._a_scos. A treia călătorie misionară (54— 58). De Ia Milet. ocolind Efesul nnde avusese neplăceri din cauza argintarului Dimitrie. în Epistola către Romani (15.PER IO A D A 1N T II (P IN A LA 324) 7? filozofului Seneca. care îşi vedea periclitată meseria. iar de aici în Iliria. între anii 54— 58. pe mare la Tir. aducînd cu sine co ­ lecta făcută pentru săracii din Ierusalim în Grecia şi Macedonia. c omandantul gSrzii. O conspiraţie pusă la cale de iudeii fanatici. 23— 40). Pavel a trebyit să plece din Efes şi s-a dus în M acedonia. Sub paza ostaşilor romani. Iac.

^ — 52 .rf 58 si 60.care a rămas pînă astăzi ziua sărbătoririi lor în tîecaie an. Prezenţa creştinilor la Roma este o probă gvidentă că creştinismul pătrunsese în capitala Imperiului^ înainte ca Apostolii Petru şi Pavel să fi sosit la Roma. la locul numit Trei Taverne. drumul pe ios. cum afirmă Sfîntul C le­ — ment Romanul în prima sa Epistolă către corinteni. Pavel o sumă de bani.alim. Iudeii.de.• t ldO)Fj^i_în cele din urmă face ap.IaJLer. cu speranţa de a obţine de la.. precum şi din alte ştiri. 1772272517“ .\j_Ap()s L(nurs"-~a~Hus din noii la Roma. E sigur că a mu'rit la Roma. împrejurările sfîrşituluj însă sînt neclare şi necunoscute. ~ ~ ~ D ™ s iL L £ e aP^' spre Roma a fost făcut sub pază. un naufragiu.. după tradiţia crejştinăJjLAceeaşi-zl. Ostia l a . în primăvara anului 61. sub_ escortă la Cezareea. S(uiiulJEaA«4Tt--fosfHTigmpat-pe--Gâlea. n oi-călăto r^ -m isio n are îa-Eăsărit.. sub N ero. pînă la Roma. Milet.Roma. de toamnă şi 'de ia rn a ~ înTmrpTI^^ furtunilor şi a valuril£r_jnării.. în capitala Imperiului. cum dorea (Rom. ca martir. unde a consolidat comunităţile înfiinţate. S e crede c.. pînă la mar­ ginile Apusului • $7:1 xo xepjAa rrfi SuastoC. rezultă că Apostolul neamurilor a fost lăsat liber. unde secole' de-a lîndul pelerinii creştini din toată lumea vin să se închine Ja morunului său (Ivr. Grecia. îl urmăresc însă şi acolo Pavel se apără înaintea noului procurator Feslus şi a regelui Irod A g r ip a 'lî. în Creta. Faptele Apostolilor se opresc aici. Epir. 24 şi 28).us. scrisă către anul 96. în calitatea sa de cetăţean roman (Fapte 21. Mira Liciei.elJ. unde a suferit a doua închisoare. pe timp nepo­ trivit.cu Sfînlul Apostol P e t r u . după anul 63. El a mers~poate şi în Spania. 15.. judecata împăratului de la Roma.... 29 iunie. sub paza unui soldat roman. probabil m anul 67. A Ui istorici socotesc că între moartea martirică a Sfinţilor Petru şi Pavel Ireluiie socotită o distanţă de timp de cel puţin un an. . Pavel a a j uns la Puteoli. 5). Din Epistolele scrise de la Roma.. msula M alta. pe lînqă insula Cijgru. din caiv im a mai scăpat. a căror prezenţă l-a încurajat mult..78 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ tea pe Pavel. de procuratorul F e lix . şi a întreprins. JUicnrîndu-se c!e o închi­ soare uşoară într-o casă. uncTe" corabia a suferit. de unde a făcui. HIn5~întimpinat de creştini.si astfel a pulul propovădui şi întări creştinismul timp de doi ani (61— 631... Trecînd prin Sidon.fl. D e v iiis illu stribu s. leronim. unde e ţinut în închisoare doi / «niI înt. Pavel avea liber­ tatea de a primi la sine pe oricine.

Sfîntul apostol Pavel a făcut începutul teologiei^ creştine.. unii autori raţionalişti au apreciat cu vădită exagerare rolul şi meritele Sfîntului Pavel. indicăm mai jo s cîteva date istorice din viaţa şi activitatea Sfîntului apostol Pavel. cen i... alţii le-au contestat cu pa­ timă.. Ambele păreri păcătuiesc grav.. 56 : fuga din E fe s . 1— 5 d. el ar fi adevăratul întemeietor al creştinismului..sini .6 0 : în în ch iso a re la C ezareea tPetru la A ntiohia. mai__ însemnată ca a celorlalţi^ Apostoli. In timpurile mai noi. cu sau fără ştiinţă. mi­ siune. 3 9 : prim a călăto rie la Ierusalim . E p istola către 44 : foam ete. A ctivitatea. Hr. în centrul Imperiului. 52— 53 La A ten a şi C orint .. El a eliberat mai ales creştinismul de servitutea Legii iudaice şi a asigurat universalismul lui. 57— 58 iarna la C o r in t.cinat mai ales creştinismul în lumea areco-rom ană.. după alţii. el a îniădă. Pentru că cronologia vieţii Sfîntului apostol Pavel variază la unii autori. organizare şi viaţă creştină. două E p isto le c ă tre T esalo n icon v ertirea lui Saul. transformînd învăţătura Mîntuitorului într-un sistem teologic îngust. Romani. ignorînd. din viaţa şi învăţătura M întuitorului. 58 : ultim a c ă lă to rie la Ierusalim . 45— 48 : p rim a c ă lă t o r ie m is io n a r ă . prin calităţile lui personale.ară. După unii. 50 : Sinodul ap ostolic . 36— 39 : şed erea lui în A rab ia. în 52. m isiune în după con v ertire. transformînd în doctrină şi instituţie ceea ce la Iisus Hristos era doar o idee. urmat de Sfîntul Ioan. doua că tre C orinteni. 51— 54 a d o u a c ă lă t o r ie m is io n a ră . a scos.Joii— ¡msion. 54­ <58 : a tr e ia c ă lă t o r ie m is io n a ră . : n aşterea lui Saul.considerate pentru__tăsplndirea creştinismului. scrise din Corint. Prin misiunea_lui printre neamuri. că lă to ria le Ierusalim . ca şi prin întin­ d e r e a şi rezultatele ei. discuţia cu 58.-a-iQSi. E pistola a 40— 42 : şed erea la Tars.P ER IO A D A 1NT1I (P ÎN Â LA 324) 79 M eritele Sfîntului apostol Pa vel. şi l-a întărit la Roma. faptul că Sfîntul apostol Pavel a fost cel mai credincios şi mai mare interpret şi instrument al Evangheliei lui Hristos. Prin epis­ tolele sale. o aspiraţie . M aced onia şi Iliria . 30— 33 : anul m orţii M întu itoru lu i. El este cel mai înseninat ca scriitor şi gînditor între Apostoli. învăţături de o neasemuită. . 42 : sosirea la A ntioh ia. cele 36 : ucid erea arhid iaconu lu i Ş te fan . frumuseţe^ a lăsat Bisericii universale o nepreţuită experienţă în. P alestin ei. el a denaturat creştinismul.

77 > 111. Paris. E tu d es d 'h is to ir e c h r é t ie n n e . 1929. Hr/v/jYupr/. 644 p. A ten a. . J. bib lio grafie. a 2-a. 63— 67 : activ itatea misionară în Creta.. L e c h r is tia n is m e p rim itif. ' < l: o n n r d. A ]i o ■I : . 1958. A p ô tr e d e s g e n iile s .. S ain t P au l et s e s le ttr e s . L 'É glise d e s o r ig in e s d a n s l e s A rles île s A p ô tr e s et d a n s leu r s é c r its . 1934. Omedeo. P au l. A. p. p. A m i o t. ' Studii mai im p o rta n te: G.. M artin). d e L 'h isto ire d e ¡'E glise par Auq. Paris. Paris. É tat d e la q u e s tio n .ii iiil. . L o u v a r i s . Tübingen. P a u fa s. N i c o 1 a i d i s. A ten a. Paris. 1971. 359— 368. Tübingen. S ain t P au l. 1954. N apoli. 448 p . „ . M e t z g e r . 16-e éd. în care biblio grafia rom ânească este a lcătu ită de Pi . S ein L e b e n und s e in e B r i d e in r c lig io n s g e s c h ic h t ü s c h e m Z u sa m m en h a n g . Idem. 1925.80 IST O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ 60— 61 : c ă lă t o r ia sp r e R om a. 194 6 .. 1958. S e s d e r n iè r e s a n n é e s . Paris.. 645 p. L 'E g lise p r im itiv e (T. H . biblio grafie. 61— 63 : captiv itate uşoară la Roma . 1977. K. (1929). G a b b i a t i. EioafcoTi) etc tà ç *epi IlaùXov vnntààz. Z eiller. A. P a u lu s d e r I I d t lc n a p o s lc l. P aris.i. 1 X X ( l'Hil ). Paris. 15— 19 Aufl. 195 9 . p. P au l. L y o n n e t . H u b y et S. lifu tre a u x R o m a in s. D ie T h e o lo g i e d e s A p o s t e ls im L ic h te d e r jü d is c h e n R e lig io n s g e s c h ic h t e . S ain t P au l. S e s m issio n s. S iin ţii A p o s lo ii P etru şi P a v e l lu c e fe r i ai i cn 'ştin ălO ţii. H.'in. L e s r o u te s d e St. A p o s to l P a v e l. Freib u rg im B reisgau . D u f o u r c q. In limli. S. I) c i s s m a n. Trad uit de l'esp ag n ol par D. 1932. Paris. 1933 . ( :o n lr ih u lia lite r a tu r ii t e o i o g i c c r o m â n e ia Î n ţ e le g e r e a p e r s o n a lila lii a rt i\ lUitii St. Paris. P i e p e r. in «M ilrupolia O lten iei». 1953. S t. pîn ă la 1934. în «G lasul B isericii». P au lu s. J . p. J . a ctiv ită ţii şi teo lo g ie i Si. P r o f. t. G e s c h ic h t e der pau lin iscln 'ii F o rs c h u n g v o n d e r R e fo r m a tio n b is a u f d ie G e g e n w a r t. p. se găsesc l a : A. in «Studii T eo lo g ice». 1960. V nuiimir . Epir. . Le C ap itaine.i rnm. Efes. 1925. T r i c o t. p e S fîn tu l A p o s to l F a v e i ?. 221— 225. T u s l i n M o i s e s e u. I.M ). A ten a. L e s i d é e s m a îtr e s s e s d e S ain t P au s. 462— 480. M ünsli'r. F. ■■ N. d.oc. L e s o r ig in e s d e l'E g lise . nr. G öttingen. m. Saint J e a n . Saint P au l. Bd. B. 5—6. ( '. 4 2 8 . S c h w e i t z e r . 1962. I Pavel. III ( l ’i. de P ed ras. R. BIBLIOGRAFIE Stud ii asupra v ie ţii. _ . 487— 489. Schoeps. S e s m issio n s. 2. Paris. \ i '1 1111 nn '111 ¡o sii F lu viu . I | . 1959. 11. I. E.'i : V irila şi a c t iv it a t e a Sf. A n ti­ p a u lism u s in fr ü h e n C h risten tu m . A p ô tr e c l m arty r Paris.special. P au lu s. '0 HaûXoc. I ¿ r m. Tübingen. od. C a r c o p i n o . H o 1 z n e r. . Apostol Pu voi. A postol P avel în G recia. I o a n li « m i i r e a n u . 1983. r Epistolele scrise din Roma. R i g a u x . 15-i> éd. S ain t P aul. P au lu s. X V -e ed. P aris. 12-e éd. II. 67 : a doua captivitate la Roma şi m o a r te a Iui m artirică . P. 159— 223. p. IO!-. A c t iv it a t e a S im ţu lu i A p o s t o l P a v e l Ia A te n a . m . S ain t P au l. C o 1 s on. (>lini|i N. L ü d e m a n n . Paris. Paris. 1953. J . 1957. S ain t I r é n é e . sau poate în Spania. Saint P au l... X IX (1967).!!. 2-e A ufl. P i o f. I. Paris. J . L a T h é o lo g i e d e S ain t P au l. P r.-J. 195 9 . 1957. H. Iaşi. A. V olum com e­ m orativ al c ă lă to rie i Sf. 1928. Prat. 1941 . S e in e m is s io n a r is c h e P e r s ö n lic h k e it und W ir k s a m k e it . L e s c h e m in s d e Saint P au l.oC Top. A p o s t o lo d e ü e g e n li. Perez de Urbei. P a o lo d i T a r so . L ebreton et J . S a v ie e t so n tem p s. Gliche et V .

Organizarea Bisericii Primare. 1 9 3 9 . Raportul cu iudaismul. too Xpiatou. St. Sf. Ignaţiu al Anliohiei i f 107) foloseşte. A p o s to l P a v e l. ca o nouă stare apropiată a lumii. organe şi funcţii pămînteşti. Prof. necorespunzătoare gîndului LuL l o imitaţie după modelul altor institufli.de. 1942. de frăţie. P artea I-a. 6. 16). 1942. Comjjjiitatea ■creştmă^infiinţată de Sfinţii A postoli se numeşte î n c ă . Diac. «Biserică» ’ExxXTjaia.şj. Expresia se găseşte apoi în Martiriul Sf. A p o s t o l P a v e l. Misiunea ce le-a încredinţat El şi făgăduinţa că va fi cu ei pînă la sfîrşitul veacurilor (Matei 28. V . C in d . In înfăţişarea sa ex terioară B iserica creştină are unele asemănări cu alte comunităţi religioase . Bise­ rica lui Dumnezeu. în îndoitul sens de comunitate locală şi de totalul comunităţilor. Mîntuitorul ar fi predicat doar împărăţia lui Dumnezeu. * Capitol redactat de Pr. Căderea Ierusalimului (70) 4 1.. 177— 203. I.PER IO A D A 1N T ÎI (P IN A LA 324) 81 I d e m . 5. prof. 1946. G r. Prof. gespre~câre~~spune că se află acolo unde este Hristos (Ep.urL-Prjganism cu jto tul nou. de societate creştină. L X (1942). V ia ţa ş i a c t iv it a t e a sa . Biserica lui Hristos : ’ExxXtjoîos too 0eo5. VIII şi XVI). pe care-1 avea cuvînlul pînă atunci. S o f r o n V 1 a d.religioase — iudaice sau păgîne. nr. E x tras din «B iserica O rtod oxă Rom ână». P r. «Ecclesia» a rămas de atunci numele Bisericii.. Gheorghiu. B u cu reşti. cu forme.. Biserica. episcopul Bisericii universale din Smirna. nr. 5— 6. la_începu t de obicei. III (1951). unde Policarp e numit eiriaxo-rcoţ ev SfxupvTj xosOoXixyjs exxXTjaia?. G. 19).gîndul M întuitorului. Io a n R ă m u rea n u 6 — Istoria bisericească . P r o t L. Pr. C lu j. fenomen. Sfîntul apostol Pavel o numeşte figurat şi «Israelul lui Dumnezeu» (Gal. T. în «Studii T eo lo g ice». p. N. p. P r o f . Sfinţii Ap-QstoJLL. Stin tu l P a v e l ş i v ia ţ a c e l o r m a i d e s e a m ă c o m u n ită ţi c r e ş tin e în e p o c a a p o s t o lic ă . ci pe cel de aso­ ciaţie. nu un aşezămînt bisericesc permanent. VIII). 4 7 . Ea are nu sensul de simplă adunare. 7— 8. St. T im işoara. V ia ţa Si.. P r. S a u l din T ars. M u n t e a n u. 8. P r. 1909. 11 . M a r c u. Policarp ( t 155. C r o n o lo g ia p a u lin ă . către Smirneni.. ! I P r o f . R ecu n o şte au fără în­ doială bine. Un p ă s t o r m o d e l. 398— 416. cap. Nicolaescu. 3). Raţionalismul protestant a văzut în Biserică nu o instituţie voită de Iisus Hristos.an-Jniiinţat. pentru prima dată în istoria creştinismului expresia de « B i s e r i c ă u n i v e r s a l ă » — xaOoXixrj ’ ExxXrjaia. în esenţa si spiritul ei însă. (Fapte 2. S ibiu . Biserica. ci o creaţie apostolica. ea este un . A p o s t o l P au l. .

2. 7. avîncl de la început forma şi norma ei de viaţă nouă : trăia în învăţătura Apostolilor. Sfînt. diaconii si alţi misionarL^numiţi şi ei apostoli sau evanghelişti. Biserica trebu T â^ ă~ ^ rste. jpreoicau coiaDoraiorn ior. Comunitatea de la Antiohia^e«a__de la Damasc. a c e ş ti presbiteri formau. 1a Ierusalim era grupată în jurul Apostolilor si c ondusă de ei. In ipostaza de comunitate creştină şi de aşezămînt al mîntuirii. Sfinţii Apostoli înfăptuiau ideea şi porunca Mîntuitorului. 42). IruA-ri-p—A-pasiQlL-.înainte de a asculta pe loc predica unui a p o sto l^ p r i n .c a i. cum era firesc. întemeind Biserica. înainte de a fi mers vreun apos­ tol acolo. Organizarea Bisericii. în spirit de comunitate frăţească..Apostoli dintru început. ajutorul adus de Barnaba şi de Saul de la Antiohia (Fapte II.analogie. 30). în forma potrivită cu natura. Isto ria b is e r ic e a s c ă I. Ele sînt iniţiale şi fundamentale şi s-au dezvoltat cu Biserica însăşi.82 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă nu lasă nici o îndoială că. Siria şi Cipru (Fapte 15. .creştin din ăîtă parte. o categorie de creştini respec­ taţi pentru vîrsla. fără a fi voit aceasta IisusJHristos.uiui flpnstm b t v p i . După plecarea Apostolilor din Ierusalim.. de Tacob.cârc aduceau cuvintuL. prin .i n g a ^ p o s t o ii . 16. sînt numiţi în adresa scrisorii către creşlinii din Antiohia. învăţătorul lor. Cea de la Roma era importantă cînd îi scrie Sfîntul Apostol Pavel. In mediul iudaic dc_la_Jeru sa lim .14). Faptele Apostolilor vorbesc jdespre «proshilori». Ca şi Iacob. 4). erau ţinuţi în mare cinslo la creştini celelalte rudenii ale Mîntuitorului (Ssauroauvoi la Eusebiu. au luai. 16. norme şi viaţă "de'Tă" Sfinţii. poate * si altele. conducere. conducător al Bisericii era Iacob «fratele DoiTmnlui»r c a re se huoixa— _ de— airturitate chiar în faţa AjDoşţolilor. Diaconii. ca avînd rol însemnat în viaţa comunităţii.. cu «balrinîi» poporului iudeu. ca ajutători la .. Ei au primit. Uneori. parte la sinodul apostolic. sa” aibă membri. 2 3 . 6. 4. caracterul şi scopul său. 22. cea de la Roma. în frîngerea pîinii şi în rugăciuni (Fapte 2. P e J . Este de necon­ ceput ca ei să fi înfiinţat-Biserica. Comunitatea— de.şl. se formau cercuri de credincioşi. în cursul timpului. înţelepciunea şi credinţa lor. s-an format pe această cale.

Pres- . Cgndncerea lor oHăTOmTTAposTo^ Ei nu se~sTFbFleau definitiv într-o c omunitifeT~'"crii~vizitau. cărora li se cereau calităti morale deosebite.(14. 2. 1— 6)... 6 . . y .. predicînd şi botezînd.... . ” * . . Este ştiut totodată că ei au îndeplinit şi slujba cuvîntului. . C arac­ terul sacerdotal *at~diaconiei e confirmiF~de-Tejdul din Fapte 6. Diacon (Biaxovo?) însemna slujitor. 1 I Tim. Bisericii învaţă Sfîntul Iacob pe credincioşi să-i cheme în caz de boală.. . -'i P r e s b ite iij e primul nume întrebuinţat pentru. Latura practică a slujirii lor a rămas caracteristică diaconatului şi s-a întins în epoca următoare la toate nevoile asistenţei în comunitate. ." . după exemplul Bisericii din Ierusalim (Filip... . 23). . . ■■!■■■'»■» ' . ceilalţi slujitori ai comunităţilor. . ... 1— 3) . 5. .. in­ struirea lor a cunoscut din primii ani ai comunităţii de la Ierusalim (Fapte 6... pe aceşti presbiteri-preoţi îi recomandă Sfîntul ApQstol— aw lr cînd scrie lui Timotei.. 17. . . ca ei să se învrednicească de P îndoită cinstire (I Tim.. le scriau.. «pe aceştia (diaconi) i-au pus înaintea Apostolilor şi ru g în d u -se şi-au pu s m iin ile p e s t e ei». unde se spune că Sfîntul Apostol Pavel a hirotonit presbiteri la Bisericile înfiinţate în prima călătorie misionarăPresbiterii menţionaţi mai departe. . .r iilrr-1 .. iar nu pe bătrînii laici. cînd nu e vorba de cei de la Ierusalim sau de bătrînii propriu-zişi (ca în I Tim. 5). ." "asemenea preoţi... le supravegheau prin ucenici destoinici şi devotaţi. Se poate presupune că fiecare comunitate a avut diaconi pentru nevoile slujirii. scrisă de la Corint. . 12). 1 9 ) : de asemenea îi scrie Iui Tit să pună în fiecare oras presbiteri-preoti.. ai “ .. . 14) j pe presbiteriipreoţi îi învaţă Sfîntul Petru să păstorească turma făcîndu-se pildă pentru ea (I. 5. . 1). Cit priveşte pe diaconi. . completau organele de conducere a'le Bisericii din IerusaIxinT~ ' : ’ ” : Celelalte comunităţi creştine erau organizate asemănător.. ca^să se roage pentru ei (5. 3.. iar după Apostoli de episcopi..iitt’ i r i ... sînt de ase­ menea slujitori hirotoniţi de Apostoli. . 5. . la mese şi la propovăduire. . C onducerea locală o exercitau organele puse de Apostoli : presbiteri-episcopi şi diaconi.. pri£L-caxe-^je--lnie le a la început si preotul^ şi episcopul... .*—. precum i-a poruncit (Tit 1. este dovedită de F aptele. .. 8. Pe... Sfîntul apostol Pavel numeşte şi pe o di a con iţă Fibi a Bisericii din Chenhreia. . In Epistola către Romani..P ER IO A D A IN T II (P ÎN Â LA 324) 83 cult.. 'cu post si rugăciuni. f Instituirea lor prin hirotonie.

.. . . interesează funcţiile şi cinstea. VI.. şi p r e o ţilo r ca Apostolilor.. Timolci şi. 17. El le porunceşte în calitatea lor de episcopi să pună presbiteri — preoţi în oraşe. . avînd rol şi cinste de păstori şi de învăţători. . scrisă către 96-^98. au fost încre­ dinţaţi servirii (diaconia) lui Iisus Hristos». VIII. numit anume aşa.84 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ biterii erau deci slujitori bisericeşti. iar p r e o ţilo r ca Apostolilor. Ucenicul apostolic Ignaţiu. . . sînt înţeleşi ca episcopi. ceea ce ar putea însemna că presbiterii. ceea ce ne îndreptăţeşte să conchidem că încă înainte de sfîrşitul epocii apostolice. .întîia sa S c r is o a r e c ă tr e C orin ten i. . .. hirotoniţi de Apostoli episcopi. precum Iisus s-a supus Tatălui Său.. cei aşa de d u lc im ie . . . Sfînlul Clement Romanul (91— 100). Tit sînt episcopi în acest sens. De asemenea. Pavel îijiu in eşte şi episcopi. p e presbiterii de la Rfes.. ._I^. ..seamă din fruntea_ _ _ _ comuni-. ca atribuţii şi ca cinste. . cu preoţii (presbiler-episcop)._ adică întîic stătători între presbiteri. scrise de Sfînlul apostol Pavel spre sfîrşitul vieţii sale. ... Din «epistolele pastorale». nu poate induce în e roare asupra deosebirii lor. I arată că cele trei categorii de slujitori erau bine diferenţiate ca nume. Dar cu mult mai mult decît numele. 28) ..u B i i . aminteşte ce le b re i trepte ale Ierarhiei .. în E p isto la c ă tr e M a g n esien i. aflăm că episcopatul.presbiteri e rau episcopi *propriu-zişi. în. . D ia­ co n ii s i n i rînduiţi spre servirea Bisericii.. .. de conducători ai turmei (Fapte 20. 1). « III« ! «II 1.. chemaţi J a M ilet. în E p isto la '7'ălrc• T ralien i. .de. . Sfîntul Ignaţiu spune că creştinii trebuie sa se su­ pună o/j/'scopului ca lui Iisus Hristos. Sfîntul Ignaţiu afirm ă: « ep isco p u l ţine locul lui Dumnezeu. Cinstiţi p e d ia c o n i ca pe porunca lui Dumnezeu».Tot el recomandă creştinilor în E p istola cu lrc S m irneni.rLtitaie«~^-ttume_Ja început. ._ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . numele de preot şi de episcop primesc sensul în care sînt cunoscute moi tîrziu. . . spre sfîrşitul sec. spunînd : «Supuneţi-vă cu toţii e p is ­ cop u lu i... este o ? demnitate mai mare decît cea preoţească. tăţii.. mai. . . .. . .. . . . . dar îi numeşte aşa în calitatea lor de păstori ai Bisericii lui Dumnezeu. 1.• E p iscoI p■ u l era presbiterul cel. ceea ce nu ne împiedică să admitem— ă . ... . . . . . episcop de Antiohia. . .. . . .. p reo ţii ţin locul adunării Apostolilor.. . II. iar ele sînt deosebite. . iar d ia co n ii. Este drept că uneori Sfîn­ tul apţostol Pavel vorbeşte numai de episcopi şi de diaconi (Filip. . sau de .

. ~ S fîn tu la p o s to l Pavel numeşte de mai multe ori asemenea harisme. preoţii şj diaconii aveau în qriili_săvîrsirea cultului^ predicarea cuvirT 'tului. p. arhiereii. I Cor. cîrrnuiri. al tămăduirilor. 12. ca drept al tuturor creştinilor la predicarea cuvîntului evanghelic şi la conducerea Bisericii.. 4. dar harismaticii prepriu-zişi. 9). întîistătători. după a ceşt i a proorocii. 6— 8 . sau PJ}e v n'ţ£tjcii erajjjinii_c. Dintre > . în care existau «păstori» şi «turmă». pe alţii prooroci. sînt celelalte ca te­ gorii de sluji lori. în această largă enumerare. nici aşeze ţi prin hirotonie şi se bucurau de mare cinste pentru harul lor. de care vorbesc protestanţii. pe al ajutoarelor. excepţionale.. 40— 44). Rom. 28 . 131). c a şi din cele imediat următoare. pe alţii învăţători . indicaţi prin unele atribuţii ale lor (ajutorări. 11). Aşa numita «preoţie universală».de_JDumnezeu cu diferite daruri şi puleri cu caracter «preternatural si adesea prodigios» (Lacger. avîncl drept la daruri" din partea creştinilor. Apostolii posedau mai multe şi mai mari daruri. pe al cîrmuitorilor. Pe lîngă aceşti slujitori ai Bisericii. este răstălmăcirea unui cuvînt din Epistola I Petru (2. cum este In v ăţaîu F a c e lo r i 2 A p o sto li (Atogyij). 4. administrarea comunităţii. -apoi '] învăţ ăt orii ( a id a s c a li î) . Ei nu erau aleşi ce comunitate. supravegherea vieţii morale şi impunerea disciplinei creştine.s. preoţii şi leviţii din Vechiul T e stament (cap. Ea arată limpede că episcopii. Rezultă că episcopii.pe. care-i compara c u .. păs­ tori..:>t mai însemnaţi Apostolii. opera carităţii. Din_scrierile Noului Testament. 8 f . după aceea darul minunilor. A ceastă diferen­ ţiere venea din timpul apropiat al Apostolilor. în care Apostolul spune că Dumnezeu a pus pe unii în Biserică Apostoli. numite h c r is m e (xaptojiaxa). adică cei învestiţi de Dumnezeu ciiroci cu daruri speciale. care nu este interpretat în lumina stării de fapt din Biserica apostolică..PERIO A D A IN T ÎI (P lN A LA 324) 85 c reştine e p is c o p i. Rom. p r e o ţi şi d ia c o n i.Le§iini_-îiizes±raţi . exista la început o altă categorie de slujitori doar ai cu­ vîntului. pe al vorbirii în limbi (comp.f-preoţii şi jdiaconii formau un c orp conducător în Bisericile c re^iine^ erau aleşi şi hirotoniţi şi se bucurau de cinste deosebită din partea credincioşilor. sînt cuprinşi şi clericii. Locui cel mai însemnat este cel din Epistola I către Corinteni (12. 11). . al căror rol a fost însemnat în Biserica apostolică : harismaticii. 28— 30). Efes. 12. Efes. 12.

centrul religios al T iudaismului. un dar supranatural special făcut Bisericii îiv c epăfoaxe^ pentru creşterea şi consolidarea ci. In comunitatea de la Ierusalim. el era legat cu m ozaismuL prin mergerea creştinilor la templu şi prin observarea prescripţiilor Legii.JL-iiit£les dintru început pericolul şi a pre­ dicat şi . sfă­ tuiau. discuţia dintre Pavel şi Petru la Antiohia. Această pretenţie îngreuia mult convertirea paginilor şi denatura sensul creştinismului. care învăţau pe alţii. profeţii «vorbeau în Duh>\ erau «glasul lui Dumnezeu».iraij'u liolărîre «libertatea» Evangheliei împotriva «fraţilor mincinoşi». caracterizează aceste raporturi şi ilustrează o stare de spirit vrednică de cunoscut. Celelalte harisme amintite de Sfînlul apostol Pavel sau cunoscute din alte locuri par a fi fost mai mull ocazionale şi pro­ vizorii. apăruse în ludeea şi era pre< h al în tîiiu d e ilo r. aservindu-1 iudaismului. care puneau Legea mai presus de Evanghelie şi condiţio­ nau creştinarea de pă/iiea Legii. • 2. SJiiiluL a puciul J^ţv£L. Greutăţile înlimpinate de Sfîntul apostol Pavel din partea iudeilor. Harisme excepţionale aveau uneori şi unii dintre laici. Raporturile cu iudaismul sînt una din colo mai importante pro­ bleme în istoria Bisericii primare. I io t ărîrca sinodului a postolic din anul 50 a adus lumină şi mînqîiere fraţilor din Anliohia şi din alte comunităţi. atrăgeau la Bi­ serică şi întăreau pe creştini în credinţa lor. să facă şi minuni . Dascălii erau învă­ ţătorii com unităţilor. După epoca apostolică. ludaizanţii cereau ca şi creştiniî recrutaţi dintre prozeliţi şi păgîni s ă ''r e s p e c t e T ^ ^ ă T m o '/¿lira. ei înşiruiau pe credincioşi mai de aproape asu­ pra învăţăturii şi moralei creştine. Chiar femei. în particular sau în şcoli).80 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă puţind să înveţe. dar presiunea iudai- . dar el fusese pregătit de_Vechiul Testament. sinodul apostolic. al cărei rol religios şi istoric trecuse.au— fost. puteau să prezică. s-au stins treptaţ şi— trecerea timpului au J n c e l a t sau s-au transfor­ m mat (didascalii sînt mai tîrziu profesori creştini. ca fiicele «evanghelistului» Filip (diaconul) puteau să aibă harisma proorocieî. ! lari sin ele . Creştinismul era o religie spirituală. certau. alături de ei se înnumără «evangheliştii» .i]>.. Ele făceau mare im­ presie asuî5m“l!î^dmcioşilor şi chiar şi a necreşimilor. liberă si u niversală.

separînd tot mai mult creştinismul de iudaism.în Palestina o răscoală care se transformă într-un război greu. avea put. în care de altfel majoritatea credincioşilor au format-o cu timpul cei convertiţi dintre neamuri sau necreştini. suferind de foame şi de boli.. iar templul ars (august 70).exea templului în urma răz­ boiului in da ir (66— 70).ere. Luptele au fost foarte g r e îe p e n î r u amîndouă părţile.PER IO A D A IN T H (P lN Â LA 324) 87 zanţilor producea încă unele neînţelegeri si nemulţumiri. spunînd că nu se pot mîntui fără păzirea ei.Căderea Ierusalim u lu i. Războiul de sub Nero a motivat pi ecare a creştinilor din Ierusalim şi desolidarizarea lor de compatrioţii revoltaţi. Sub împăratul Nero.T it a atacat ora­ şul.tma..„împăratului Nero (68) si a generalului V itellius (69). V esp asian^este proclamat împărat si lasă conducerea războiului fiului său T it. se întăriseră mult în Ierusalim. începînd din Galileea. R es­ turi din armala iudaică au prelungit zadarnic cîteva luni războiul la M asada (vest de M area Moartă). Intre timp iudeii.JEnoca apostolică se consideră înche­ ia jă^xaj^ădefetr-ie rusaMm-triui—si dls. în care . timpul luptelor. unde iudaizanţii riguroşi căutau să aducă pe creştini la Legea mozaică. Oraşul a fost cucerit şi în mare parlc distrus în. Armata romană sub conducerea generalului Vespaşian.. care a rezistat unui asediu de cinci luni. izbucneşte. în c omunităţile în care e le ­ mentul iudaic era numeros. la 65— 66. Pericolul iudaizării creştinismului s-a menţinut şi după epoca apostolică. După moartea.ele m en to t-iudai’/ant nn mai. Evenimentul a avut răsunet şi în celelalte comunităţi creştine. După anul 70. iudeii. 3. iudeii asediaţi sinucigîndu-se ca să nu se predea romanilor. la Ierusalim s-a înfiinţat o comunitate nouă. Purtarea procuratorilor romani. Evenimentele istorice au contribuit la lămurirea situaţiei. îndeosebi a lui Gessius Florus şi prezenţa armatei romane la Ierusalim producea nemulţumiri între iudeii din Palestina. Sfîntul Apos­ t o l Pavel a avut serioase greutăţi în Galatia şi la Corint. . s-au apărat lotuşi cu o tenacitate uimitoare. care suportau greu stăpînirea romană şi încercau mişcări de eliberare. cucereşte una cîte una ce tăţile apărate de iudeii înarmaţi.

unde s-a ridicat un. creştinismul se separa definitiv de iudaism.. Cu dărîmarea templului... Iudeocreştinii se asimilează cu ceilalţi creştini. Luca 21. T e ­ zaurele templului. devenea imposibilă observarea legii rituale. Cînd iu d e i i TeTTşesr sa i e r i i <’e i e a sra_" p r o v i z o r iu l £ msa4ioiînr~su5~~ls^ i a n . Sub înjpăi7ÎJ7r. M arele sanctuare — păgîn şi cel iudaic — dispăreau astfel în acelaşi timp. Conducerea spirituală a iudaismului au preluat-o şcolile ra­ binice din Puibilon şi Tiberias..se percepe de acum înainte de către statul roman ffisc u s > iudaicii:. care în parte au fost vînduţi c a r sclavi. Cultul iudaic central. « r e g e le » fne. între 132—135. opt luni înainte de distrugerea templului iudaic. funcţiunea de mare preot (ar­ hiereu). p e r s e c u tă p e c r e ş t in i. cu tem ­ plele lui Jupiter şi Junona (dec.Cultul mozaic cu sacri 1icii sîngeroase. să fie distrus de incendiu la Roma Capitoliul.sre. O r a ş u l e reluaPHe r o m a n i ..). Asupri ie. eb io n iţii). Pentru iudaism. masa de aur.88 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Iudeii au avut în război aproape un milion de morţi şi au fost luaţi vreo sută de mii de prizonieri. Războiul avînd un caracter mesianic. Distrugerea templului de la Ierusalim.iiiic î*m i -C ' o c h b a. de­ venea imposibil. obiecîeIe~săcrer au fost luate ca pradă de făzBoi~~şr~gnseT â ~Rbma. 2 . iudeii introduc blesteme împotriva creştinilor în rugăciunea Şmone e. întîmplarea făcu ca. c a r e sînt înăbuşite cu f o r ţa . Cu aceasta se împlinea pentru~creştlni o profeţie a Mîntuitorului şi se întărea credinţa lor.se produc noi r e v o l t e iu d a ic e s i i u i e ro ase. Pînă la sfîrşitul secolului. pe la Iii) s i A drian. candelabrul cu şapte braţe.l~Luilaii. de asemenea. despre care Iisus a spus : «nu va rămânea (piatră pe piatră» (Matei 24. în­ ceta. creştinii nu s-au solidarizat cu conaţionalii lor. sau formează secte iudaizante (n a z a r e ii.i şi nenorocirile întreţin totuşi sjiexen tele m esianice. stofiîe~^ăn3îîarului. sinedriul se desfiinţa. Darea sau birul cătreTempTul din Ierusalim (<î i«11 <ili in< ) . 69). ci au părăsit Ierusalimul încă de la început şi s-au retras peste Iordan. în parte au fost trimişi la mine sau la lupte de gladiatori.i. formînd comunităţi mai importante la Peila şi la Kokaba. 6) este un eveniment religios şi istoric important. distrugerea templului şi pierderea Ierusalimului a avui. cartea Legii. 1:T~Tmporţanţă epocală.ărc de triumf în amintirea victoriei lui Tit. care se săvirsea la templul din Ierusalim.

W ie n. G. à l'exil. T. 1957. S. F. Ed. Prof. London. Rom. In joraşul nou. R. 170— 1 9 5 : V e s p a s ia n u s . S i m i o n. H ar t k e. M o y e r. 1932. ed. G e s c h ic h t e I s r a e ls v o n A b r a h a m b is B a r -C o c h b a . la J . ■ J . L. 3 vol. V ie r u r c h r is tlic h e P artein und îh r e V e rein ig u n g zur a p o s to lis c h e n K ir c h e . .. H * . V. Trad. E. G o u g h .ils d a n s ¡'E m p ire ro m ain . 1981. L e c h r is tia n is m e a u x o r ig in e s et à l'â g e a p o s to liq u e . Paris. É tu d e su r 1rs r e la tio n s e n tr e c h r é t ie n s e t le s ju ifs d a n s l'em p ir e ro m a in (135— 425).O. Ed. S tu d ien zum z v seiten jü d is c h e n K r ieg g e g e n R om . (1934). BIBLIOGRAFIE Pentru organizarea Bisericii: vezi şi la cap. Freibu rg. 770— 771. 1903. în G r ie c h . 1955. în t e m e i e r e a B iseric ii. Pentru căderea Ierusalimului: D. 2.R. Z e i 11 c r. D o m F. L a p r iè r e d e s p r e m ie r s c h r é tie n s . p. Stuttgart. A uvry. G o p p o I !. Pentru anii 1— 324. : D es o r ig in e . S. T h e F a ll o l J é r u s a le m an d t h e C h ristia n C h u rch . op. P o p e s c u. 1909.-M. . C h risten tu m un d Ju d c n tu m in e r s te n und z w e ite n J a h r h u n d e r ie n G ü tersloh. Vieillard. p. se formează o comunitate c reştină din păgîni convertiţi. B r a nd t o n. Paris. W. în «Stud ii Teolo gic e». C. 1936. Berlin. M. 1954. 2-e éti. U rspru n g un d A n iă n g e d e s C h risten tu m s. 1967. J .. Is to r ia b i s e r i c e a s c ă .P ER IO A D A IN T II (P lN A LA 324) 89 domeniu imperial. Rome. franc. Leipzig. vezi H u s e b i u de Cezareea. 1932). T h e R ise an d Fa!! o i th e J u d a e a n S ta te. Kirsch. C a b r o l . S c h â f e r. II (Bucuroşii. Israel. A. L e c 1 e r q. London. Bucureşti. 1939. 1962. J929.). Ü >4. nr.. J . Paris. 140— 211. Tübingen. Paris. p. Schwartz. 1921— 1923. H is to ire d 'Israël. 195— 2 0 3 : Titus~ P. G. II : D e l'e x il à l'an 135 ap. 1960. Rabat. A. of A. C h r é tie n s d e s p r e m ie r s s iè c le s . 1932. par P. XIII + 792 p. . 3 Bande. 1. I e r a r h ia b is e r i­ c e a s c ă in c p o c a a p o s to lic ă ... 1959. 1961. D o m H. Importanţă mai mare are însă pentru cîteva secole cea din Cezareea. 1908. D er B ar K o k h b a A u tstan d . Iustin Moisescu (P. B e e k. ' L. Paris. La Ierusalim se ridică temple păgîne şi se interzice sub pedeapsă de moarte stabilirea iudeilor. 2 vol. Paris. în parte este colonizată şi este numită Syria Palesl i n a (Siria FilîsYenilor). Pentru relaţiile iudeo-creştioe: M. Paris. F ia u ri d e îm p ă ra ţi ro m a n i. Ju d c n lu m un d G n osis. Bucureşti. deşi privilegiile religioase de care se bucurau se menţineau. 1928. c h rist.'E glise p rim itiv e. 1957 . P o I < r s o n. J u s i c r. Parts. Philadelphia. 1 r s jv.. G. la Bonnardière. D. M. A lt e studii. F. P rim ii d a s c ă li c r e ştin i. Z ei 1 1 i n. care devine metropola creştină__a_ Palestinei. S ch rilt.. La v ie c h r é t ie n n e p rim itiv e. Iudeii pierdeau ultimele resturi de viaţă poli­ tică. d e L a c g e r. Patriarh Iustin al B. 1961.e r s i è c le d e l'E g lise. I. L e s p r e m ie r s c h r é tie n s . B a r d y. Jaub ert. RicxoUi. Tu dor. T h e e a r ly ch ris tia n s. 70. J.. cit. L a v i e c h r é t ie n n e au I . L 'E g lise à la Un du p r e m ie r s iè c le . R e c h e r c h e s su r le s o r ig in e s de ¡a R om e c h r é tie n n e . I 9 6 0 . L c b r c t o n e t J . P. t. p. M. Paris. A. F r ü h k ir c h e . Stuttgart.. ¡Paris. L c b r e t o n. 1914. 1974. T. 2 Bd.

în persecuţia lui Irod Agripa 1 (Fapte 12.. 20— 29). lor.cxes i iai l.. Că această cină avea~un caracter’’sacru de taină creştină şi nu era un ospăţ sau o masă obişnuită. Dat fiind marele număr de credincioşi * Capitol r e d a c ta t do Pr. Apostolii luminau şi edificau pe credin­ cioşi prin cuvîntul lor. '12).J IL ea « a M ăriei. 42) si. în adunarea creştinilor..nl lor..^A-ceasta— poale. despre cnlt.lar. cum se raimea ia început Sfinta Euharistie. in noaptea cînd a scăpat din închisoare. în ziua Cincizecimii. I) «pentru a fi jertfa». precum şi respectul pe care-1 cerea credincio­ şilor la săvîrşirea şi primirea e i : «Căci cel ce mănîncă şi bea cu n e ­ vrednicie.. îndemnau pe credincioşi să trăiască după preceptele Lui. I Cor. «Frîngerea pi inii». nesocotind trupul Domnului» (11.. dar şi-a stabilit de la început un cult şi o viaţă pro­ prie. era .. Cultul creştin 1.10..nlo Apnsiolilc«^-Bf.mama lui ioiHL ^ 1 i 1' lH t <uo Sl'inlul Petru a găsit «pe mulţi adunaţi pentru I rugăciune».a. A cest caracter de taină al «frînqerii pîinii» ii confirmă fn v ă{ă ţura c e lo r d o is p r e z e c e A p o s to li (Didahia). 20).să^djsTtă~~de~Sfinţii Apostoli după po ­ runca Mîntuitorului. îşi mănîncă şi bea osîndă. o dovedesc cu prisosinţă cuvintele Sfinlului Apostol Pavel. să-şi mărturisească păcatele înainte de primirea sfintei Euharistii. şi se numea de aceea si «Cina domnească» (xopiaxov Ssîtcvov .IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Cultul şi viaţa creştină în epoca apostolică * 1. ţlau o idee despre viaţa cea noiiă. prin care se deosebea de restul poporului. Adunarea creştinilor se făcea în casă (xax' olxov) în înţelesul «prin c<iSQ»' Ştin «acasă». (x lia ii toi~ ¿pxou) făcută în adu> nări~ţlnuţe in case^particulare. în amintirea Cinei Lui.iiia C mci/ecimii. Frîngerea pîinii era însoţită-de— fa^ăţâtura Apostolilor şi de r u g ă ­ c iuni. A ceasta consta f n « fr în g e r e a plinii».«curată» (14.în sinul poporului iiîidp. adică nu la templu sau la sinagogă~TJ~asemenea casă (>sle cea in c are se adunau Apostolii cu grupul de cfecfinoTosi. Comunitatea creştină înfiinţată de Sfinţii Apostoli. care x e r e creştin i. care o numeşte «împărtăşanie» (xoivtuvia) cu sîngele şi cu trupul lui Hristos (I Cor. înainte ele poijoi ii cm Siîntului Duh si în care a avut Inc faptul PYtr^(y j l iun din ■ / . 16). I). La Ierusalim. cum nvjmeşte frîngerea pîinii (IX.u şi să meargă la templu. aminteau învăţătura şi faptele Mîntuitorului. con tinu aTa tra iască. 11. prof. îoan U âm urea nu ..nr (2. p apl.

care după aceea încă «a mai «vorbit cu ei mult. cultul creştin. Ei oficiau astfel numai cultul lor creştin. numitq «agapă». Apostolul l-a readus la viaţă. aşa cum mergeau şi la templu (Fapte 2. a păstrat unele forme din cultul sinagogii. episcopul. rugăciuni. care nu mai aveau nici o legătură cu sinagoga. 2. !«doborît de somn». Era «în camera de sus». «Pe cînd Pavel vorbea ţot mai mult». A ceste forme de cult.. a căzut jo s la pămînt şi a murit. atît cit era linişte. în afară de Ierusalim creştinii erau dezlegaţi de practicile cul­ tului ¡iudaic şi cultul lor era organizat prin analogie cu cel al sina­ gogii. în diaspora. se rosteau rugăciuni şi cuvîntări.. 5000) (Fapte 4. Sfîntul apostol Pavel a adunat pe credincioşi într-o seară. Frîngerea pîinii şi masa a avut loc după «cuvîntul lungit» al lui Pavel. In general. a săvîrşit frîngerea pîinii «şi a lungit cuvîntul pînă la miezul nopţii». precum şi din scrierile Apostolilor. sau de întîistătătorul comunităţii. un tînăr. îmbogăţite treptat cu material de cult creştin. ei se adunau desigur în mai multe case mai încăpătoareCreştinii se adunau «în toate zilele». se cîntan psalmi. 46). Adunarea era prezidată de un apostol. In sinagogă se citea din V echiul Testament. care manifesta şi întreţinea sentimentul dragostei creştine şi serveâ~Ue cadru cultului. 4). dacă era prezent. Pe cînd la Ierusalim iudeo-creştinii puteau să meargă. aflăm că în a treia călătorie misionară. omilie. pe măsură ce apăreau psalmi. Adunarea se făcea seara. care sta la fereastra deschisă. Cu frîngerea pîinii era unită o masă comună.P ER IO A D A 1N T ÎI (P IN A LA 324) 91 (3000. a unei case cu etaj. deşi nou în spiritul său. aveau ase­ mănare. se 'lua o masă comună «agapă». luminată cu multe făclii. în anul 58. . Ia Troia.la templu. se prelungea uneori cuv întul pînă noap­ te a tîrziu. cînd credincioşii erau liberi de ocupaţiile lor zilnice şi cînd de altfel erau şi mai feriţi de ochii iscoditori ai prigonitorilor. fără îndoială. s-au fo­ losit şi în cultul creştin : lecturi din Vechiul Testament. Se săvîrşea apoi frîngerea pîinii. Eutih. 7—12). creştinii erau alungaţi din sinagogi şi nevoiţi să se organizeze în comunităţi aparte. pînă la ziuă» (Fapte 20. Din Faptele Apostolilor. pe care-1 săvîrşeau cre­ dincioşii de la Ierusalim în case şi cu care.

î n e p o c a a p o st o l i c ă . prin cult euharistie şi cu masă obştească.serică îi (Iii caracter colectiv şi social. Rugăciunea comună şi obişnuită era cea domnească. 4— 61. făceau să se părăsească sabatul iudaic. Ce rugăciuni rosteau la început creştinii in adunarea lor.u d e g e n e r ă r i l o r posi bil eprevine pe corinteni .-. lin era caldă. care este ziua Domnului.Apostoli o recom an­ dau in. dă Clement Romanul în E p is­ to la sa că tre C orin terd (59. rugăciuni ocazionale. „ • Rugăciunea avea mare importanţă în viata si cultul crestmilor. în legătură cu nevoile şi cu bucuriile credincio­ şilor sau ale Apostolilor (Fapte 4. despre creştini în S c r is o a r e a c ă tr e îm p ăratu l T raian (c. 3). în afară de Ierusalim. stăruitoare. 1).' islenl n e d i m i o ş i l o r şi ie-o cereau şi pentru ei înşişi.săptămînală. nu ştim. Rugăciunea IK rnI: ii Tii. care probabil s-au fixat de tim­ puriu.. u n e o r i . O rugăciune cuprinzătoare şi foarte inkTesâhtă. deşi Apostolul a stat la Troia o săptămînă. ziua învierii Domnului. Sfinţii . u l e i i i< r isiiiii tic. d e m a n i f e s ­ tări cn i'. i u s o j H . do cereri sau de mul­ ţumire lui Dumnezeu. Creştinii de pretuti n­ d e n i eoni iniic . C i ul ul ei eş| ijj c i u . creştinii au ţinut ca zi de sărbătoare . încă din epoca apostolică.. precum şi ştirea pe care o dă Pli-niu cel Tînăr.11 sufleloşLo prin rugăciune.ului :.—I zîr ~ t> " T T r j m T î n L u i a p o s t o l P a v e l î m po t r i v a ubu/. 2— 4.7). Este deci foarte probabil că. Despărţirea de sinagogă şi recrutarea creştinilor mai mult dintre prozeliţi şi păgîni. Ele erau de regulă improvizate şi potrivite cu momentul şi cu scopul lor : unele erau rugăciuni euharistice. proconsulul Bitiniei. altele. Numele ei de «ziua domnească (xopiax'ij Tjfiipa).92 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ In acest loc găsim ştirea preţioasă că adunarea şi cultul au avut loc «în ziua întîia a săptămînii» (ev tîj juŞ tîov aaSSckcuv) adică dumi­ nica (v. 10) . 10) şi în în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li (XIV.u . creştini se adunau pentru frîngerea pîinii odată pe săptămînă. T atăl n o s tru. plină de suflet şi de dragoste. pe_ care In v a ia iu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o s to li cere creştinilor s-o roş­ ii'*1scă de trei ori pe zi (VIII."socotită rugăciune liturgică. Duminica. în ziua întîia (după calendarul iudaic). La Ierusalim. TÎ!o s î nt a d e v e r i te p e n t r u B i s e r i c a din C o ­ i ri ni ‘"(l— C-'or-. 23— 31). pe care o găsim în A p o c a lip s ă " (2. 111— 112). iudco-creştinii sărbătoreau desigur şi sabatul cu iudeii şi ziua întîia a săplăimnii cu ceilalţi creştini. 3). dovedesc că. cum găsim prea frumoase în în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o s ­ toli (9.

ci doar caracterizarea botezului creş­ tin. PreţpHrea efâ~T "regulă scurtă şi uneori se reducea la ascultarea unei de predici. 4 8 . Menţiunea că se făcea* «în numele Domnului Iisus». I— VI) un catehism ce cuprindea învăţăturile morale pe c are trebuia să le cunoască şi practice creştinii. putîndu-se săvîrşi însă şi în orice âpă. are probabil la bază o mărturisire de credinţă obişnuită însă din epoca apostolică. In v ăţătuicr~c^IoT~TtutSTjrSzece~~Ă p o s t o ir i} s ie de drept socotită în prima e i parte (cap. Formula baptis- . înainte de botez.... găsim botezul precedat de o pregătire mai îndelungată a celor ce aveau să-l primească........ El era s c u r t : cuprindea numai adevărurile de credinţă fundamentale ale căror centru îl forma persoana dumnezeiască şi opera mântuitoare a lui Iisus Hristos.. spre deosebire de altele.... încă înainte de sfîrşitul secolului I. exprimat în cuvintele Evangheliei şi arătînd ce trebuie să facă şi ce nu trebuie să facă creştinii... Aceeaşi scriere liă ştiri importanţe^despje săvîrşirea Tainei _Bot ezului. 19. sau «în numele Domnului» (Fapte 2. 38. 5). «în numele lui Iisus Hristos». IK. — ■ Nu avem o formulă a măturisirii de credinţa baptismale din v re ­ mea Apostolilor. cerută de Mîntuitorul ca o condiţie "pentru a intra în împaraţia lui Dumnezeu (loan 3.... Este un învăţămînt simplu. Botezul creştin se deosebea şi de botezul iudaic. ■ . .. cel care avea să-l primească trebuia să pos­ tească o zi sau două. Botezul se săvîrşea.. El era «naştere din apă şi Duh». Botezul putea fi săvîrşit şi de diaconi.. 8.. cum spune D idahia.... 5). de regulă..PER IO A D A 1N T II (P lN Ă LA 324) 93 Botezul. In comunitatea creştină se intra.de Taină. Botezul creştin era mai mult decît un rit sau un simb ol : el avRa~caracier-. . 10. pran care se iertau păcatele şi se comunica harul dumnezeiesc.. Sfîntul apostol Pavel îl numeşte «baia naşterii din nou prin înnoirea Duhului Sfînt»' (Tit 3. în apă curgătoare. Dacă nu era destulă pentru cufundare.. după mărturisirea creriint£TTtTl^]sTTrÎsţos~r sr~iriT cfc^ îg r7^ ^ Sfîntului Botez. 1 6 .. 5) nu este propriu-zis o formulă de botez.. precum «şi alţii dacă pot»." T 1 . S im b o lu l numit a p o s to lic ... cunoscut din secolul al II-lea. Postea de asemenea cel care săvîrşea Botezul. ca al ucenicilor lui Ioan. se putea face Botezul prin văr­ sare de apă pe capul celui ce se boteza• Botezul se săvîrşea în numele Sfintei Treimi.. care era un rit de curăţiiFe~şriIe~J5PtSzur i3 r a c tic at de ucenicii lui Ioan ca botez al pocăinţei.

Sărbători. Am amintit mai sus. 2— 3). Ea era săvîrşită la început numai de Apostoli_şi era unită cu rugăciunea pentru primirea Sfîntului Duh de către cei botezaţi (Fapte 8. 16. 6). numită.. cu post şi rugăciuni. în practica vieţii creştine. 7 . „însuşi. se postea înainte de sfirsituL secolului. " lui Dumnezeu.si «ziua domnească» sau «ziua Domnului)» (Fapte 20. de exemplu în Biserica Africii (Cartagina). Postul este c onstatat..04 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ nială în n u m e le S fin tei T r e im i ora doar bine m n o s rn tă rie la MîntuiÎoruT. I în zilele de m iercu ri şi v in eri. 17— 19). I Cor. în afară de împrejurările speciale am in li te mai sus. . c are le deosebeşte de zilele de posţ ale iudeilor (luni şi joi). 13. creştinii se adunau sT~poi)ljjj_oiilr ghiccd pe care-1 năşim mai tîrziu (sec. 2 .. 10). Este inteiesant__c ă _ p u n e r e a mîinilor a impresionat.. ’ Punerea_mîinilor urma botezului si-1 completa. 22). 19) şi este cunoscută şi de în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. Pe Barnaba şi pe Saul şi-au pus mîinile. 8 . mai alesL pe Simon’ Magul. înainte de plecarea lor in prima călătorie mi­ sionară (Fapte 13. o dovedesc si cuvintele S fîntului Apostol Pavel către Timotei despre «harul lui Dumnezeu». 5^ 14. 15.ca. legat de acte de cult. 1. ceilalţi «profeţi şi dascăli». în v ă ţă tu ra c e lo r . cel dat lui «prin punerea mîi_nilor» Apostolului (II Tim. asiqunndu-se astfel succe ­ siunea apostolică pînă astăzi. După Sfinţii Apostoli. Uneori era urmată de manifestarea harismelor. ziua întîi a săptămînii iudaice ca y... 5. hiroto­ niile au fost făcute de episcapii-puşi de ei. (Matei 28. în unele Biserici. _. 23). 1. Hirotonia slujitorilor Bisericii se făcea prin rugăciuni şi punerea m îinîfor de către Sfinţii ^Apostoli (Fapte 6. la Antiohia. aşa că nu putea fi îndoială^ sau abatere în această privinţă. Poate că r în zilele de post. 5. precum şi porunca de a nu se fa c e părtaş la păcatele altora (I Tim. după mărturia în v ă ţă tu rii c e lo r d o is p r e z e c e A pos~ /7>/77VTTT7~Tîr~™™tte «dies stationum».jşi Sfinţii Apostoli.i clcT^înTTiTâTrrşi de cult creştin.III). . care a ceruLxnLbani puterea de a o face si el cu acelaşi efect. Punerea mîinilor cu post şi cu rugăciune esLe considerată şi pen­ tru alte acţiuni de consacrare decît hirotonia clericilor. Apoc. precedată He~~postire7 Sem nificaţia ei de ___. din vrem ea Sfinţilor Apostoli.prin care se comunică harul act sfînt. 14.

ci trăiesc după ziua Domnului» (Ep. în actul martiric al episcopului Filip de Heracleea (t 304). le-au ţinut de timpuriu şi creştinii. a înlocuit sărbătoarea păgînă a solstiţiului de iarnă fn a ta lis so lis). zicînd despre creştini că ei «nu sabatizează.. Probabil din secolul III. sărbătoare care a trecut apoi şi în Biserica Romei. Semnificaţia ei creştină este subliniată de Sf. întîmpinaţi-L». Iqnaţiu al Antiohiei ( i îof). în Biserica de Ântiohia. ca o zi sfînta. iar în discuţiile referitoare la data Paştilor din secolul al II-lea. Fapte 20. dar ea nu era generală. creştinii se întemeiază pe tradiţia apostolică a săr­ bătorilor. Hris- . s-a combinat cu sărbătoarea zeului solar Mithra. în anul 379.— N atalîs D om ini -. sau Crăciunul. Sărbătoarea este menţionată. care..izprimpn. Pentru prima dată. s i a . M a g n ez ien i IX. 8 . serbîndu-se Ia 25 decembrie. cînd Sfîntul Grigorie de Nazianz a ţinut celebra sa predică f e s t iv ă : «Hris­ tos se naşte. 1) şi cere creştinilor să se adune şi să săvîrşească sfînta Euharistie în această zi. Naşterea Domnului. în catedrala din Antiohia. la începutul secolului al IV-lea. comp.inr. se serba în O rient. la sărbă­ toarea Naşferii Domnului. cu noua lor semnificaţie : lnvierea'~ D om nului si P o a o r îr e a S îîn tu lui D uh. Sfîntul Ioan Gură de Aur spune că această strălucită sărbătoare s-a introdus~în R'asarit de aproape zece ani (P. Sfîntul Iqnaţiu o numeşte ziua în carp a răsărit viaţa noastră.da spărţit sărhătoarea N aşterii Domnului de c e a a Botezului. in jurul anului 377^ apoi la Constantinopol. Pe cele. cu care coinci­ deau mari evenimente creştine.. sărbătorit la 25 decembrie în fiecare an.rimiă— sarhători mai mari. Iudeo-creştinii vor fi ţinut la început şi sărbătorile iudaice. 16). în amintirea naşterii şi b otezului Mîntuitorului şi a descoperirii Sale dumnezeieşti unită cu evenimentul botezării în rîul Iordanului (Matei 3. slăviţi-L ! Hristos din ceruri.PERI O A D A IN T II (P IN A LA 324) 95 d o is p r e z e c e A p o sto li o numeşte «ziua domnească a Domnului» (XIV. adică a înviat Hristos. 49. reprezentantul soarelui pe pămînt (d eu s s o lis in victu s). la 6 ianuarie E m tan ia ( ’Ewttpâvsta) numită şi T h eo ta n ia (0eocpâveta) o sărbătoare comună pentru întruparea Domnului şi arătarea Lui.(P. care face din ea caracteristica vieţii religioase creş­ tine.. P astile şi C. I).. G. G: 36. 16— 17). 311— 334). 16.. STîntuTapostol Pavel aminteşte dc praznicul Cincizecimii (I Cor. In cuvîntarea ţinută la 25 decembrie J386 sau 388. din secolul al III-lea. 351— 362).

Spre deosebire de legalismu] iudaic formalist şi cauzuist. cunoaşterea creştini­ lor între ei.. cr'eşUnli' erau*-«macTuTafele» Lui.. ridi­ cau mult nivelul vieţii creştine faţă de al lumii celeilalte. simţul răspunderii morale."'T'ri cumpătare.tm iau. ce se numărau cu sutele. pe caritate şi evita orice plă­ cere unită cu păcat. 3). El dă sfaturi morale tuturor categoriilor şi vîrstelor (Efes. căutînZ cele de trebuinţă sufletelor voastre. pe răbdare. Croslini. E l a n u l de credinţă şi de dreptate. & ]e§^mr^spîrau la sfinţenie şi se numeau «sfinţi». care era centrul şi manifestarea ei cea mai frumoasă şi mai edifica^ loare. supravegherea conducătorilor comunităţii.o . Pen­ tru neînţelegeri le lor. «AdumTţi-vă dsy. care-şi făcea merite din cunoaşterea şi observarea unor prescripţiuni. 'îfl~pace. a în­ vins păgînismul greco-roman şi mithraismul. cn_ care. caracterizează sentimentul k)r <2LLII°U. I b . Creştinii.‘ z icea T ln v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. 6). se. 2b— 26). după Sfîntul apostol Pavel.smui. Biserică ' creştină era. «soarele dreptăţii». ca de exemplu «sfinţii din Ierusalim» (Rom. stăruitor să se judece inlie ei şi sa nu meargă la judecata păgînă (I Cor. creştinii re a­ lizau o viaţămorâTă~Ue~o~Trumuseţe necunoscută oină atunci. pe sinceritate. Ei trăiau in dragosTe. ca şi de imoralitatea păgînă. Cu preceptele ce învăţau şi cu exemplele ce aveau. Adunarea adesea pentru cult şi învăţătură. pe milă. căci nu vii va folosi tot timpul credinţei voastre. V iaţa creştină stă în strînsă legătură cu credinţa si cu cnlt.credincioşii "de la Ierusalim au reali'/jiLcoinnnilatea benevolă a bunurilor.90 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ tos. Aşteptarea revenirii Domnului întărea mnlt hotărîrea primilor creştini. 3.nl.'2). care a adus lumii «răsăritul cel de sus». de a fi găsiţi pregătiţi pentru primirea Lui. creştinismul punea preţ pe curăţia sufletească. S-a ridicat .cinstea si recomanda tuturor munca. «trupul lui Hristos». 5— 6 . Sfinţit prin botez. 16). pe care Sfîntul Apostol Pavel o invăţa şi cu pilda mîinilor sale. dacă nu veţi fi desăvîrşiţi în ultimul moment» (X V I.v i atĂ nniiă~-JW a 4ăT Sw e r i. prin punerea mîinilor penlnr^rimTxee^^ . pe iubire. creştinii erau îndemnaţi. trupul creştinului devine «templul Sfîntului Duh» şi nu trebuie să fie întinat prin păcate (I Cor. pe bună­ tate.. pm TSfînta Euharistie. citirea cărţilor sfinte. conştiinţa demnităţii creştine.oaili moral şi iudais­ -H mului si păqînismului.Caritatea devine o funcţiune morală normală a Bisericii. Col. îndemnau si se ajutau la c e le bune. 3.

O disciplină bisericească s-a impus dintru început şi ea a servit pentru menţinerea nivelului moral al comunităţilor. IV. spre mîntuirea sufletului răscumpărat prin sînaele BIBLIOGRAFIE P en tru cu ltu l c r c ş lin A. Autorul E pis to le i c ă tr e D iog n et ne face descrierea modului exemplar de viaţă a creştinilor din primele clouă se co le. Ei sînt pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup» (cap. 23. păcă ­ toşii se_jm h lL iia i^ si puteau să rămînă.P ER IO A D A IN T I I (P IN Ä L A 324) 97 mult nivelul moral al vieţii familiale. care trebuia păstrată şi meritată.si o cinste. Ei nu sînt o societate n o n ă . Rentru controlul si îndreptar£a. io r m e s e t d iifè r e n c e s . 14). biruiţi de plăcerile şi interesele păgîne aîe~Tumii. «Creştinii trăiesc în trup. 1). Unele umbre existau fireşte şi în această societate nouă. X IV . cu caracter moral. a v ie ­ ţii de dincolo. Paris. dar nu după trup . ca «sfinţi» şi curaţi prin Botez (I Cor. deşi viaţa lor materială este l a fel c a a tutu­ ror Q_am eL i!i]xa^ --tm iit a 1or m o r a l ă ş i duhovnicească este excepţional ă .trăiesc pe pămînt. Interesant e că Biserica intervenea pentru cercetarea şi îndreptarea păcătoşilor şi excludea din sînul ei pe cei vinovaţi de păcate grele. Ele ţineau ele firea oamenilor. înainte de împărtăşanie. prin cinstirea soţiei ca mădular al Bisericii şi soră a lui Hristos. . arată ca unii cădeau în păcate şi slăbiciuni. ci si în a l t e J jjînrgfamri. 1980. Prin pocăinţă. precum şi insistenţa sfaturilor ce le dă. cu viaţă morală atît de frumoasă. ci spirituale. p. unită cu rugăciune {În v ăţătu ra c c lo r d o i­ s p r e z e c e A p o sto li. Erau puţini c ei care o părăseau. Mustrările pe care Sfîntul apostol Pavel le adresează unor credincioşi. La p r iè r e c h r é t ie n n e e t Ia p r iè r e p a ïe n n e . B erlin . 6). Pentru cei mulţi creştinismul era o vrednicie. 1979. 14 . t. Spre deosebire însă de sinagogă. Viaţa creştinilor este o prefaţă a nemuririi cereşti. I d e m . 7. H a ni m n n. dar vieţuiesc ca în ceruri. ca şi aluzia la neînţelegerea dintre ei. în A u fs tie g und N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n V ie lt. Biserica ave a__un m ijloc excelent în mărturisirea păcatelor. L e s p r e m ie r s m a r ty rs d e L ’Ê g lis e .şi îndreptare. dnpă . Biserica na aplica pedepse corporale.^Aceasta se făcea nu numai la intrarea în creştinism. 2. 7 — Istoria bisericcască . iar de timpuriu regu­ lat.i n sînul Bisericii. prin cinstirea şi grija de copii.jâetii--îaQj-a]R. N ew Y ork . 1190— 1247.

1972. P aris. I u s t i n M o i s e s c u . ibidem . A c t e le m a r tir ic e . te x te latin.. London. A rt b y z a n tin .. F r . L e m in is tèr e d e s fe m m e s d a n s ¡’E g lis e a n c ie n n e . L a io n c tio n d i a c o n a le a u x o r ig in e s d e ¡'E glise. I d e m . I d e m . M a r t i m o r t . J u n g m a n M issa ru m S o lle m m ia . A i m é G. A. L é g e n d e s g r e c q u e s d e s «m a r ty rs ro m a in s» . L a c iv ilis a tio n d e ¡’A n tiq u ité e t Ie c h r is tia ­ n ism e. P aris. G r a b a r. I— III. J o u r n a l d e v o y a g e . L a v ie q u o t id ie n n e d e s p r e m ie r s c h r é tie n s . Trad uction franç. 1955. L e s L é g e n d e s h a g io g r a p h iq u e s . K u lt u n d K u ltra u m . g r e c q u e e t la tin e . Atiij. Paris. O rig in es d u c u lte c h r é t ie n . in lim b a ro m â n ă . J . 1961. în «Dict. I d e m .. Paris. H. I. I 0 . H is to ir e d e la p r iè r e c h r é t ie n n e . 197. 1971. L 'E g lise p r im itiv e (H is to ire d e ¡’É g lise. Köln und Oppladen. D ie ir ü h e K ir c h e . S ain t. Paris. 1974. C h r is tlic h e r M a r ty r er k u lt. A. S a in ts m o in s d'O rien t. 1973. 1958. . Paris. par E. 1933. 1955. L e s o r ig in e s d e la M ess e. B ru x elles. H. Paris.O ii IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă Idem. 401 -4 0 2 . 1905. col. B ru x elles. J .e s i è c l e (95— 197). 1960. L 'E glise e n p r iè r e . Th. 251— 274. 1955. B o u l e t . T c b r e t o n e t J . t. R. Berlin.. I d e m . i P entru v ia la c r e ş tin a . 1 11 R ă m u r e a n u . 1927. London. W ien . 1973. K a h l e r . t. K l a u s e r. 4-e éd. A £t’| 'ava %ai tcz9 0 1 Ji-ap-cuptov v a z à xrtoz xpeTc TrpwxooC aEütva". l’i.. Fliehe et V .. Prof. 1973. E u c h a r is tie o u l a M e s s e d a n s s e s v e r ie t è s s o n h is to ir e et s e s o r ig in e s . 4 -e A ufl. E in e g e n e t is c h e E rk lä ru n g d e r r ö m is ­ c h e n M è s s e . O s c a r C u l m a n n . J . 1964. W. G e s c h ic h t e d e s c h r is tlic h e n G o t te s d ie n s te s . Paris. Rideau. M. A. 3— 313.... E s s a i su r l e c u lte d e s S a in ts d a n s l'a n tiq u ité. 2. Bucureşti. B ru x elles. J . D u c h e s n e . 1960. C l. B ru x elles. P aris. R e c h e r c h e su r le c u lte d e r e liq u e s e t d e L'art c h r é t ie n a n tiq u e . l’. d'A rchéol.. 1950. c h a p . Z e i 11 e r. II-e — V III-e siè c le (22 études). Trad. 1934. H a 1 k i n. 1966. 1960. J . pmi. Köln. H y p p o l y t e D e l e h a y e . M. 5-e éd.i fie.. 1970. 1965. I). col. D. X V . M a r ty r s g r e c s . 2 3 5 9 . B ru xelles. G em blaux. 1973. L e s fo n c tio n s e c c lé s i a t e s a u x d e u x p r e m ie r s siè cle s. 366— 3 7 0 : l> bl if)(| r. et trad uction par H élène P étré. Paris. S i m o n . Paris. I e r a r h ia b is e r i c e a s c ă in e p o c a al>iisl<ilica. B ucureşti. h e id n is c h e r H e r o e n k u lt und s p ă t ju d is c h e H e ilig e n v e r e h r u n g . 1982. X V . R. A rt p a lé o . L e s o r ig in e s du c u lte d e s m a r ty rs. t.. Paris. X. C o n tin u a tio n d e l ’A tla s d e A n tiq u ité c h r é t ie n n e . chrét. C o l s o n . et de Liturgie». In tr o d u c tio n à ¡a L itu r g ie. L a v i e q u o t id ie n n e d e s p r e m ie r s c h r é t ie n s au I I . S a n c tu s. L e c 1 e r c q. N. 1909. p.2512. I d e m .. 1953. I d e m . I*. p.. a p i n. 416 p. M arty r. Paris. de l'allem and. I. II a n i m a 11 . Berlin. I d e m . 33— 216. P h y t r a k i s . Paris. Paris. D er Ir ü h c h r is tü c h e R e liq u ie n k u lt u n d c h r is tlic h e A r c h ä o lo g ie . ' E t li e r i e.1. J u n g m a n n. 1956.c h r é t ie n . L a l o i e t l e c u lte d e ¡'E glise p r im itiv e . v o n d e r M e e r e t C h r i s t i n e M o h r n i a n . M é la n g e s ¿ 'h a g io g r a p h iq u e s . 2-e éd. M arty riu m . 10'/:'.irr. t. 1921. Atena. p. Paris. K ö t t i n g . L e s o r ig in e s d u c u lte d e s m a rty rs. par . 1932. 1972. I d e m . 1961— 1964. L 'E g lise d e s m a rty rs. R o ( | c r G r y s o 11. N e y r e t . N e g e l . Paris. L e s l e g e n d e s g r e c q u e s d e s S a in ts m ilita ir e s . P aris. 1971. A. 1943— 1946. M artin. 1. B ru x elles.

L a v i e c h r é t ie n n e p rim itiv e. Berlin. Paris. 1980. C a m p b e l . D e la R o m e p a ïe n n e à la R o m e c h r é t ie n n e . 4-e éd. I d e m . nr. J . în S lîn ta S crip tu ră . Paris. Paris. W ien. 1913. 1948. M a u q u o y . prof. P.. S o c ia l L ite o t e a r ly C h ristia n s. G en ève. C u m o n t. A. Paris. 2 vol. in «Dict. V ia ta c r e ş t in ă d u p ă b ă r b a ţ ii a p o s to lic i. M ith raism a n d C h ristia n ity . 1928. 1956. 1950. t. J . E tu d e su r l ’a ttitu d in e d a C h ristia n ism e p rim iţii d e v a n t l e s p r o b lè m e s d e l'Etat d e la g u e r r e e t d e la v i o l e n c e . E v a n g ile e t L a b a ru m . I d e m . IX (1957). II. în . I. 259— 279. O s c a r C u l l m a n n . în «O rtodoxia». v o n C a m p e n h a u s e n . 1929. L ü ttic h (Liège). 2. S c h m i d t . 1967. B is e r ic a şi a s is t e n ţ a s o c ia lă . Paris. art. Pr. A n n e-M a r i e l a B o n n a r d i è r e .. P rin cip ii p c d a g o g i c e în p e d a g o g ia lu i C le m e n t A le x a n ­ d rin u l. Drd. A. P r e s c u r e . p. 5— 7. B o r r o w in g s a n d T r a n s fo r m a tio n . 9— 10. 1306 — 1332. H agae. C h a rité. 1936. et de Lit. K ir c h lic h e s A m t u n d g e i s t l i c h e V o lm a c h t in d e n e r s t e n d r e i Ja h r h u n d e r te n .u. G h. Leiden. Leiden. m o e u r s c h r é tie n n e s . H o r n u s. L i v i u S t a n . In s titu ţiile d e a s is te n ţă s o c ia lă în B is e r ic a v e c h e . Tübingen. nr. 1925. 1968. B a u d r i l l a r t . J a u b e r t. A. N. 1929. L e i p o 1 d. . C o r p u s in sc rip tio n u m e t m o n u m en to ru m r e lig io n is m it h r ia c a c . în «Studii T e o lo ­ gice». C h risten tu m u n d S k l a v e r e i . 2 vol. 1967. M y s te r ia M ith rae. 1960. 1953. X V (1963). Paris. S o a r e . J . L é o n H o m o . L e s p r e m ie r s c h r é t ie n s . 3— 4. 9— 10. K a t z. H. III. 1957. p. col.». p. X X V II. V o r n i c e s c u. M ith r a ic I c o n o g r a p h y a n d I d e o lo g y . nr. nr. Drd. X X IV (1972). L e r o y A. nr. 325 623. Paris. 598— 653. în «Studii T e o lo g ice». 1970. Paris. 1970. P. în «Studii Teo lo g ice». p. M. t. Paris. H. L e s r e lig io n s o r ie n t a le s d a n s l e p a g a n is m e ro m a in . J . 1960. D o m . Pr. 1937. 23. neu e Aufl. t. in S fîn ta T r a d iţ ie ş i în t e o lo g ia c o n te m p o r a n ă . I d e m . G. IX (1957). F r . D er s o z ia le G e d a n k e in d e r a ltc h r is t lic h e n K ir c h e . D octrin a m o r a lă a P ă r in ţilo r a p o s to lic i. Paris.u. M. C h r é tie n s d e s p r e m ie r s s i è c le s . G o r d o n D a v i e s . p. 1. 1927. 2. S t e f a n A l e x e . p. B is e r ic a s lu ji­ to a r e . P en tru r e lig ia z eu lu i s o la r M it lira. L e c 1 e r c q. J . 1. London. U g o B i a n c h i . V II (1955). 541 ş. d A rch é o l.u.-1006 p.. 1954. A u is tie g u n d N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt .PER IO A D A IN T I I (P lN Ä LA 324) J. N euchâtel. In lim b a ro m â n ă MI. London. D octrin a ş i o r g a n iz a r e a în p r i­ m e l e ş a s e s e c o l e . N ew Y ork . 1956 .. L e c h r is tia n is m e et l' e s c la v a g e a n tiq u e . M itro p o lit A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă . V e r m a s e r n . D aily L ite in th e e a r l y C h u rch . în «Studii T eo log ice». 223 ş. D ieu e t C é s a r . Bucureşti. L e a s e. L a c h a r it é a u x p r e m ie r s s i è c l e s d u c h r is tia n is m e . M o e u r s p a ïe n n e s . chrét. t. S. C h r é tie n s d e s p r e m ie r s s i è c le s . 726 ş. 1952.

... 5 0 ..— — . . lo a n R ăm u rean u .. creştinismul a cunoscut opoziţia multor iuH m i . — -. 5— 8. în dias­ pora. . . .. . 45. 14.. îndepărtarea creştinilor de sinagogă.---. ... despărţirea lor de iudeii angajaţi în războiul iudaic..-.. .a fost de cîteva ori în pericol de moarte (Tî Cor.PERSECUŢIILE Cauzele generale. de la început unele piedici şi greutăţi. Í7. bătăi din partea sinedriului... . închisoare.. IX)..... am e­ ninţări. fie prin blesteme în rugăciunea Şmoneesre.. Cauzele prigoanelor din partea iudeilor se cunosc şi se înţeleg din capitolele anterioare.. 23— 27)'. 17.... prut. ca uciderea lui Iacob «frateie j)oinnn~ITTT>r şi a altora sub Bar-Cochba..-. de agitaţia iudai'/.. vezi Fapte 13.— . . In afarâ de Palestina. pedepse * Propagarea creştinismului a întîmpirmt. Pe lîngă măsurile luate de ei înşişi. !ie prin ai uza|ii împotriva creştinilor.. Legislaţie..-—.-clei care porneau prigoană contra lor (Fapte 13.maniieslat fie prin persecuţii sînqeroase. au făcut să crească şi mai mult ura contra lor.. * C a p ito l re d a c ta t do P r.. motiv pentru care Tertu­ lian numeşte sinagogile mai tîrziu «fontes persecutionum» (A d v ersu s G n o stico s.......... A ce a stă ură s-a ... procedură. care le-a interzis de repetate ori să mai vorbească despre Iisus Hrislos... 19..... fie prin^ calomnii şi b a tjo ­ curi la adresa Ini li. lui Gallion.miilor. . pe' apostolul Jacob al lui Zevedeu şi pe creştinii cei prigoniţi «pînă la moarte» de Sam. iudeii denunţau uneori pe Apostoli mulţimii sau autorităţilor romane. Sfîntul Apostol Pavel a avut mu 11 de suferit din partea lor ş i...... .. Apostolii au avut dc suferit arestări. . 13).. Comunitatea^ creş­ tină a avut martiri dintru început : pe diaconul Ştefan. 50 . 1!. .... .sus Hrislos.... ca să-i pedepsească (La Corint..-■. 12— 13). La Ierusalim..

Sulţriciu Sever nouei. Din alt punct de vedere. fie că a scos pe Apostoli din pericol (la Filipi.-Dftf'i. e J e a ^ devenit . de_la Deciu însă. Persecuţiile sîngeroase_au-Ma^e:g ttt-aib-JVero (54— 68) si . persecuţiilor în Imperiul^ roman. Augustin şi Paul Orosiu zece. care i-au pus viaţa în pericol (Fapte 16. ei sînt deosebiţi de iudei şi persecutaţi ca religie nouă şi nepermisă (r e lig io illicita). Inccpînd cu împăratul Deciu.i.. ghicit). Cit priveşte autoritatea romană. mai grele.P ERSECU ŢIILE ÎOÎ Din partea unor păgîni. vrăji. Persecuţiile sînt numite de obicei după împăraţi. 19. La începutul primei perioade.aoi-dufat. persecuţiile se pot împărţi în două sau trei perioade. fie că nu a dat urmare cererii iudeilor contra creştinilor (la Corint). dc la Nero şi pînă la Dom iţi an (81— 96). De la Traian (98— 117).. adică se aplicau printr-un e d ic t imperial în tot Imperiul roman. 23— 41). legislaţia persecutoare e nesigură şi necunoscută. care trăiau speculînd superstiţia poporului (fa­ bricarea de obiecte de cult şi idoli. _De la Domiţian înainte. Cauza acestor ieşiri violente contra Apostolului era interesul material al unor păgîni. persecuţiile sînt dezlănţuite de autorităţile romane şi dobîndesc un caracter geneTiTT In secolul I. Persecuţiile propriu-zise. ea a procedat l e g a l .-ed]'ctul de la Milan din ianuarie 313. Numărul lor n-a fost socotit acelaşi la cei vechi. se aplică de regulă la judecarea creştinilor rescripto . creştinii au fost urmăriţi mai mult din iniţiativa mul­ ţimii păgînc sau a unor guvernatori . dar au ţinut ceva mai mult de jumătate din timpul de la 64 la 313.i . Pînă la Deciu. înainte de împăxaJ-t4J. C on stan tin c e l MajQ__ţ3Q£— g^ZL-pline capăl. Lactanţiu socoteşte şase.sis te m a tic c si a e n e r a îe . După caracterul şi gravi­ t atea lor. cele îndurate de creştini din partea mulţim ii’păgîne şi a autorităţilor romane^-au-fosi mult. creştinii au fost socotiţi o secta iudaică si confundaţi cu iudeii. Persecu­ ţiile n-au fost continui. pnrcpmţiilp au fost in c id e n ta le şi l o ­ c a le . magie. Sf. apostol Pavel a smerit de asemenea atacuri. pî^ --la-âiir:e p u ^ lului al IY=lea^-Pjin. domnia lui Septimiu Sever (193— 2L1) se poate socoti de asemenea ca un moment nou în istoria persecuţiilor. 19— 40 • la Efes. de lungă clurăţa~~şi au pus uneori Biserica în grea cumpănă. Efes şi Ierusalim)._(-9/iq— 951).. prin interzicerea prozelitismului creştin.

nu în întregul imperiu. c e s-a aplicat în tot Imperiul Roman. O rice calamitate abătută asupra Imperiului roman.i pmzeaia -lo i-Jin p ie d lca efectul binefăcător al • sacrificiilor religioase. Totuşi. care prin dispreţul lor . Cauzele generale ale persecuţiilor A cestea au fost de mai multe feluri : a. magie. provizorie şi limitată. Paginii nu aveau înţelegere pŞrDăTo' religie fără temple. furtuni.. foamete.n im -----. absolută. care voia să înlăture pe toate celelalte şi întîmpina de aceea .-----. Contrastul era evident şi esenţial.. idolatră^ decăzută.102 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă imperiale. epidemii. Cauze religioase. dar în creş­ tinism vedeau «o su p ers tiţie n o u ă şi r ă u îă c ă to a rc » (Suetoniu). politeistă. R escrip tu l este o dispoziţie oficială. Creştinismul era o religie nouă.. în tot timpul de două secole şi jumătate de persecuţie. cum a fost Gălbenuş (260— 268) şi unii guvernatori de provincie au avut faţă de creştini o atitudine care m ergea de la indiferenţă pînă chiar la bunăvoinţa. învierea morţilor. Pînă la Deciu. şi a cul­ tului. cu aplicare generală şi obligatorie. creştinii sînt urmăriţi pe baze de edicte speciale. De acum înainte. invazii "cTăşmane. o caricatură religioasă. De la Deciu. secetă. o religie suspectă. Thuudaţii.. unii împăraţi. mo­ rală. chiar iudaismul. Credinţa creştină era socotită o apostasie de la religia strămoşeas??t7~âToTsin7n î ^ Necunoaşterea şi neînţelegerea învăţăturii creştine. monoteistă. pe cînd păqînismul era o religie veche.i răstălmăciri şi la acuzaţii grave care făceau din creşti­ nism nn rull s e n e i şi periculos. ducea l. mai ales întruparea lui Dumnezeu. creştinismului fost socotit religie nepermisă — r e lig io M icită.-i iii ura Liiluror. fără zei şi jertfe. vreme rea. statul roman însuşi face încercarea de a distruge Biserica. S e impuIg_xxQsi. toate erau atribuite creştinilor. care se aplica într-o cetate sau o provincie. cutremure. Deciu este cel dinţii împărat roman care a promulgat un edict de persecuţie generală contra creştinilor.... Edic|uj_era o adevărată lege de stat. farmece. Romanii tolerau celelalte religii.iniIor <'. situaţia creştinilor a depins mai mult de dispoziţia po­ porului şi a autorităţilor locale.^făra^Teprezentări plastice (idoli).

întinderea creştinismului îi neliniştea.r. mai ales pentru funcţionari si m ilit a r i Ideea păgînilor că statul este protejat şi ajutat de zei. ceea ce nu se putea din par­ tea creştinilor. pe care creştinii o făceau păgînismului. adină de venirea lui Hrlstos. spunîndu-le cu iro n ie : «Dacă Tibrul inundă cîmpiile. dacă. Atitia. la unul singur ? j B i r o q . 2— 3).vreo molimă. Cultul împăratului a fost între cauzele persecuţiilor una din cele maj^£_s©â»w.. corupţie. înainte de împăratul Tiberiu. pentru s ocietate si— ealtotă. dar cu respectul public al cultului păqîn. Politeismul era în adevăr amestecat în toate manifestările vieţii publice şi de stat. mul­ ţimii în aprecierea creştinismului şi cereau distrugerea sau combaterea lui. Scriitorul creştin Tertulian se adresează astfel romanilor. Ş ti-însa lpgătn. Se admitea cel mult ca noua religie să fie practicată în particular. fă cea ca păgînii să vadă în creştini duşmani ai statului. Critica aspră. cîte nenorociri n-au lovit Imperiul si cetatea Romei ?» (A p o lo g e tic u m .304). întărită şi mai mult pe păgîni. ca filozofii Cels (sec. care jign esc şi supără pe zei.ă-_ jii. Nu numai poporul.ritre religie. Nilul nu se revarsă peste ogoăreT dacă cerul nu plouă. Obligaţiile religioase erau adevărate datorii civice (participarea la acte <5e cult. înşelăciune a demonilor. Oamenii inteligenţi şi culţi.PERSECU ŢIILE 103 faţă de zei. o religie funestă pentru stat. XL. c. i n dS a : CresEnii--la-4eu ! — Q h iistia n o s a d le o n em . socotinciu-l rătăcire. ci şi conducătorii.voi strigaţi. Cauze politice. că lor li se datoreşte puterea şi gloria Imperiului roman şi că nenorocirile vin din cauza creştinilor. II) şi Porfiriu (j. faţă de religia strămoşilor — mos majoram. ca aceea a unui pericol public. ea transforma combaterea politeismului şi a idolatriei de către creştini în atitudine duşmănoasă faţă de stat şi de societate. El constituia o adevărată religie de stat şi eră""o obligaţie' . nu s-au putut ridica peste prejudecăţile. din contră. daca e "ioamete 1 _~gacă-Jse iveşte. preoţii şi filozofii _ţimpului v edeau în general în cre ştinism . mînie zeii şi trimit aceste nenorociri asupra oamenilor. b. dacă se cutremură pSmimul. la serbări şi manifestări religioase). stat şi v iaţa pu­ blică scotea şi mai mult în evidentă contrastul dintre c reştinism si păgînism .

n lesae religionis et divini'tatis»7crîfiia de ofensă a religiei şi a divinit. eraţi socotiţi imorali. 10. calomnii absurde. ca Oedip. se dedau la desfrîu. G ra­ vitatea şi pericolul acestor acuzaţii calomnioase de crime s e c r e te . A p o lo g e tic u m . Cauze moral-sociale. că săvîrşesc alte fapte rele încă. A p o lo g e tic u m . neînţelegînd rostul şi sensul agapei creştine. zicea ironic Tertulian. (otStrcóSstot ¡xí^etc).. de oameni inferiori (Cels). ¿gíuzu¿ creştinilor de a participa la era socotit ca un act de impietate (sacrilegium — iasSeia) şi o ofensă a m aj est¥pIlHperiale~Tcrimen lesae majestatis). In_Vii'şlini. comit chiar incesturi.ătiilT ertu lian. 2 6 . R u g ăm in te pen tru creştin i. cei de sus vedeau elemente vulgare şi-i dispreţuiau. A cestea sînt poate cele mai curioase şi mai periculoase : zvonuri necontrolate. D ialogu l cu iu d eu l Triton.104 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ ^elăţenească. Tertulian. fiind acuzaţi că Ia ospeţclc lor comune. jţlefuzînd să accepte păqînismul iii_ general. x x v ii .' Alenagora. X V I. care căutau să compromită pe creştini şi să-i facă odioşi socie­ tăţii. 1. ci chiar . c reştinii păreau paginilor c a inutili societăţii..n~crul.. 1 6 .i si. pe care creştinii mărturiseau că refuza să admită că le-ar pu­ tea săvîrşi chiar păgînii (Eusebiu. 31). 1).. A p o lo g e tic u m . V II—• IX. d. Nu numai în societate. 31— 36 .(o o c u lta ia c in o r a ) era foarte mare pentru creştini (Tertulian. neînteleqînd _ei Taina Sfintei îmoâ^-sam ^-4n-c a r e pîinea si vinul sînt. de ignoranţi. | ulm r.sacatil. Iustin Martirul. m ajestate mai augustă decît a zeilor înşişi. j^restinismu! era . — Oasazsia osîr.ya). PrhTŢ^aj. 9. Teofii al Antiohiei.J2 religie de sclavi. iir. "iy . C ă tre A iiln lic. V. XLII.au^măi mult "d lrrfclaseîeinodesTe Creştinismul era )c socolil CJ. prefăcute prin harul sfinţitor al Sfîntului Duh. A p o lo g ia I. 14). 12— 13). Prejudecăţile şi ura paginilor se manifes­ tau în'aprecîerile loFastrpra vieţii morale a creştinilor. O cta v iu s.«crirap. că adoră soarele sau un asin (o n o la tr ie ) (Tertulian. ^Cr^iiniLerau a cuzaţi că ucid copiii la cui iul lor si se hrănesc cu s î n g e ^ ş i c a m e a _ ^ r j ospeţe t h y e s t i c e . 4— 15 . A p o lo g e tic u m . 1. Minucius Felix. J mni-jde nimic (infructuosi negotiis. 30. în Trupul şi Singóle Domnului Hristos . Is to r ia b is e r ic c a s c ă .i^n^r Ţ n i i T ^ l } prin ab ţ i n e r e a l p r dcM a şi funcţiune prin cri li ca pe c â r e ^ o m c e a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ î n e ^ p r i n Ţ ^ ^ ^ ^ n o m " de a pruni func ţiuni sau de a se supune serviciului militar.

crestinismuLa. privind anume pe creştini. superstitio prava et iminodica. s-au dat şi legi speciale. pen­ tru un motiv sau altul. imputări etc. atpe xooi'dOsooi ia moarte cu creştinii !). prevăzute de legi. pe care nu-1 cunoaştem totdeauna.• creştinismul. discuţii şi nemulţumiri. 189 d.) şi o lege a lui Traian co n tra a s o c ia ţiilo r n e le ­ g a le (eteriilor) interziceau adunările nocturne.fost însă o religie nepermisă si tinută deci în afara legii. pentru .. cu pedepse capitale (pierderea liber­ tăţii. un neam de oameni superstiţioşi şi răufăcători (Suetoniu : genus superstitiosum ac malefîcum). mizantropi. Pliniu). a vieţii). _ Afară de legile exist ente. trădători . în care se putea încadra delictul de a fi creştin.a dreptului de cetăţenia.. religiones illicitae) şi pedepsea magia.Hr. cu aplicarea generală sau specială Ia religii. nebuni. subversivi. Pînă la Constantin cel Mare (306-—-337).PERSECU ŢIILE 10 5 în familie se observa o schimbare de raporturi între creştini şi păgîni . L e g e a c e lo r 12 ta b le iniprzirp. creştinii. care nu socoteau pe creştini periculoşi din punct de vedere al ordinei morale şi de stat. duşmani publici (hostes publi­ ci). Chiar unii împăraţi sau guvernatori. Care a fost prima lege şi ce procedură s-a urmat în ju decarea lor — sînt probleme încă neHiic idrite de istorici. Lcx J a l i a de m a je s ia t e pe­ depsea manifestările duşmănoase faţă do poporul roman. Un decret al senatului (de bacchanalibus. cedau pre­ siunii mulţimii şi persecutau pe creştini. conspiratori. in judecarea creştinilor. Creştinii pu~ teciii fi acuzaţi şi urmăriţi pe baza unor asemenea legi şi decrete. cultele străine trebuiau de regulă să fie îngă­ duite prin lege. o religie odioasă (odium generis humani. izbucnea uşor în strigăte contra lor (Toile s a c r ile g o s . Legislaţia şi procedura de judecată Ca să poată fi tolerate. o superstiţie rea (superstito exitiabilis. creştinii erau urîti de pagini^ soco­ tiţi 'periculoşi. iar mulţimea. pentru un motiv sau altul. se putea urma fie procedura regulată (ju d ic a tio ) a procesului de crima. ^ pntrn fnate aceste motive. îndărătnici. El putea fi urmărit pe baza unor decrete şi legi existente. chrisLianos aci leonem.a— ite le străine (religiones perem grinae. Tacit).

lăsîndu-se influenţaţi de mulţime sau de patimă. Fără ca delictul creştin să fi io. După . socotit periclitat de creştinism. c o n îe s s io n om in is. A p o lo g ia l-a. iar persecuţiile' ar ti fost generale şi continui. IX --X ). Interesa deci nu o crimă. nu examinarea vinei (Tertulian. Pentru exislenţa unei legi speciale. A p o Jo g e tic u m . 4). care~7irPso “poT înlătura uşor. împotriva acestor păreri se poate invoca mărturia precisă a apologeţilor. 11 . dé a păşi din oficiu contra necetăţenilor suspecţi sau vinovaţi de tulbu­ rarea ordinei publice (ju s c o e r c e n d i. pentru crime prevăzute şi pedepsite de legile în vigoare — magie. sînt totuşi unele mărturii. S cor¡>¡cn:<'. cum s-a întîmplat uneori.st specificat juridic de legi. prevăzute de lege. fie procedura reprimării delictelor. 3. că la creştini se cău­ tau şi condamnau nu anumite crime.p ro c e d a t. bazată pe drep­ tul poliţienesc şi judecătoresc al funcţionarilor romani superiori. nu pe bază de legi speciale sau de legi penale de drept comun (ju d ica tio ). dar aveau libertatea de a aprecia şi puteau proceda uneori arbitrar şi abuziv. ¿ivind o asemenea lege. în aprecierea vinei şi pedepsei. T e rtulian şi istoricul Sulpiciu . nu intermitente. II. nori ex a m in a tio crim in is. ci J3e bază de măsuri administrative şi poliţie­ neşti (c o e ic it io ) .i treia părere.106 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LA cetăţenii romani .^¿SSIflir o l c g e de excepţie contra creştimTorTTa'rerea aceasta este ni i¡ i î 11111 *'|»I< (i Lí docil celelalte. care reglementau acest drept (Theodor Mommsen). ei se conduceau de regulă după normele procesului de crimă (ju d ica tio ). deşi se poate aduce şi împotriva i < ei obiecliimea că. crimen laesae majestatis. s -a . c o é r c itio ). Rescriptele imperiale erau doar măsuri administrative. asociaţii nepermise sau legea superioară a binelui public. el era urmărit în virtutea dreptului numit jus coercendi. ci doar cali­ tatea şi numele lor de creştini (otá xb 6vo|ia Iustin Martirul. creştinismul era interzis şi pedepsit pe baza imiiiJxM-M. — mărturisirea numelui. Unii istorici cred c ă împotriva creştinilor. Alţii însă cred că la judecarea creştinilor se aplicau legile penale ele drept comun : creştinii erau adioa acuzaţi şi condamnaţi. sacrilegiu. în pri­ mele două secole. ci numele însuşi : n o m en ipsum . n om en ch i isH anum . de excepţie. autoritatea romană n-ar mai fi avut ezitări in condamnarea creştinilor.. împotriva acestei păreri se poate obiecta că dreptul coercitiv se aplica numai în judecarea necetăţenilor şi că unii creştini erau cetăţeni romani.

care interzice creşti­ nismul. în ambele cazuri. Tertulian. la Roma sau în alte oraşe ale Imperiului. a drepturilor civile. Ea constituia un m ijloc de conslrîngere la apostasie. Pedepsele c apitale erau :.pierderea libertăţii. de sete. h u m ilio r es c a p ite puniuntur . concretizat în_ formula : N on lic e t e s s e \o s . din anul 64. = JSIu este „permis ca voi să existaţi . IV. în circuri. într-o atmosferă sufocantaj cu hraiTq pnţirm„si.PERSECU ŢIILE 107 S e v e r vorbesc despre un decret ai Iui Nero. sub formula : N on lic e t e s s e c h iis tia n o s = nu e permis să existe creştini. fără lumină. A p o lo g e tic u m .. Autoritatea c are judeca era. în 313. creşti nii erau închişi. creştinii au fost puşi în afară de lege şi că această situaţie a rămas în vigoare pînă la Constan­ tin cel Mare. în M artiriu l lu i A p o llo n iu s. creştinii. care. Aceasta putea fi provocată prin d e c a p it a r e . I. răstignire (moarte infamantă. Uneori mureau de asfixie. la Roma. fără aer. de foame.rea. în a i nje_ de judecată. guvernatomL Ei av eau puteri poliţieneştL_sL4-UPedepsele variau. în grele condiţii de t*r'ai. pentru femei şi fecioare se aplica de cele mai multe ori vinderea lor la case de toleranţă. prefectnljaraşului (p r a e fe c tu s u r b iJ T iâr în provincii. 7). fiind scoşi de sub protecţia legilor. cei să de ios decapitaţi — h o n e s tio r e s d ep orta n tu r. Se pare că încă de la Nero. De \a Deciu. ca pentru sclavi). Pedepse pe viaţă erau exilul sau deportarea în locuri nesănătoase şi sub pază. creştinii fiind ţinuţi în lanţuri ca şi s c l a v i i . condamnarea la munci în mine şi în cariere. între altele^ în general după situaţia socială a creştinilor. Unii . A d n a tio n es. m oartea. 4 . Deşi n-au fost persecutaţi continuu. aruncare la fiare sau în luptele de gladiatori.-= (Tertulian. Creştinii erau îngrămădiţi în în­ căperi subterane. a acordat libertate creştinilor prin edictul de la Milan. care ” su­ a ferii m o a r te a pen tru H ristos în timpul Împăratului Comod (181— 192). decret numit şi In stitu tu m N eron ian u m . din anul 64. nohili— fie deportaţi. uneori legaţi în lanţuri. erau ţinuţi în stare de nesiguranţă legală şi de alarmă. închisoarea este mai lungă şi mai grea. prin ardere. creştinilor li se confiscau şi averile. date la sărbători populare. se face menţiune despre un d e c r e t al sen atu lu i. Principiul condamnării era : cei. s o c o tită « b on a m ors».

14 vol. ed. r e ­ tip ărită în 1979. 3-e A u fla­ ge. 1 9 2 9 . 2. K u r t A 1 a n (I. L a G e s t e du sa n g . in l i m l m r o m â n ă : Pr. g rin d e u n d V oiijrn . Paris. G li s v ilu p p i d e la le t te r a t u r a su i m a rtiri n oi p rim i q u a ttr o seco li. sugrumarea. 1972. cu bog. 1902— 1911. 'înţep'area corpului sau sub unghii cu'Bbiecte ascuţite. sfîşierea corpului cu unghii sau: ghiare de fier sau cu cioburi ascuţite. C h r i s t i m u l y a n d t h e R o m a n Im p e r ia l C ult.il. Tübingen. I> i c r r (> Il o n o z i n. în A u fs tie g u n d N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt. te x t grec şi latin la unele. L a z z a t i. 1. A u s g e w ä h lt o M ä r ty r e r a k te n . 1935. arderea cu fier înroşit sau cu torţe. cei j : a r e se lepădau se numeau «lapsi» (căzuţi). turnarea de plumb îbpit pe spaieTTnHnSereâ^nembrelor sau a corpului prin diferite m ij­ loace. p. R u d o l f K n o p f . Paris. Bucureşti. Creştinii liberi puteau sau reuşeau uneori să viziteze pe cei închişi. B IB L IO G R A F IE Pentru cau zele persecu ţiilor. 1979. jă i e r ea limbii. D. I » S l ii v e r. cu trad u cere enţileză. M il. 1962. P aris. 1982. T esalo n ic. t. S t u d ii: II. N ew Y ork. L e s m arty rs. . I h r e H in ter. Paris. O xford. bătaia cu vergi. 1982. V ie rte A uflage von G.mo. 1839. D. 23. T rad u cere italian ă de E lena C ontucci. V . 1958. a urechilor. sfărîmarea picioarelor. legarea de cai fugăriţi. Torino. Tà fJ. t. M o n r (' . R u i z B u e n o . te x t g r e c .. cu traducere spaniolă.apTupia tüW â[>~y-/l(rr> Xptaxtavwv. T e x t grec şi latin la unele. La v r a ie lé g e n d e d o r é e . L. 1 1 a in m a n. sub DiocieţiârT(284— 3U4) şi urmaşii lui. sub titlu l: L a G e s ta d e î m artiri. vezi b iblio grafia gom-niKi şi urm ătoarele lucrări : I z v o a r e : P a n a i o i t C. Berlin. A d a s d e l o s m a r tir es. înecarea. In tr o d u c e r e . te x t latin. T e x te fran çais av e c Introduction par H. R u i n a r t . 1965. B erlin. H r i s t u. 1978. L a G e s t e d e s m a rty rs. lapidarea. Das V e r h ä ltn is v o n K ir c h e u n d S ta a t in d e r F rü h z eit. p. Ruhbach.. 360 — 370 şi la fiec a re a ct m artiric. Düsseldorf. G. pentru a-i sili să se lepeTTeTc iePcredinţă . Pedepsele erau foarte grele şi de multe feluri : flagelarea (pedeapsă in­ famantă). torturile au fost cele mai grele. l o a n R a m u r e a n u .10 8 IST O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A L A creştini erau prinşi în butuci de lemn (n er v u s). T h e A c ts o l th e C h ristia n M artyrs. DaDM'l-Uops. . i ' c l i ' r c q . scoaterea ochilor şi multe altele^ în ultima faza a persecuţiilor.'i bibliografii-. 1023— 1118. franc. 23. t r a d u c e r e şi c o m e n ta r ii ('EXX^vec IIotÉpEC 'ïïv. Ju d ecarea creştinilor era însoţită de torturi.f o n i‘ s. R atisbon ae (R e((riisburg). 19 38. N ew Y ork. 2-a.i u x. r) o in II. C h r is tc n w e r io lg u n g im R ö m is c h e n R e ic h . T h . spînzurarea cu capul în jos. Tübingen.v-l'yna’ ). A d o le m a r tir îc e . p. A. Paris. trad. 1953. l . a nasului. s in c e r a c l s e le c t a . 61— 246. Prof. A d a p rim oru m m ar ly rum .G u s t a v K r ü g e r . r H e r b e r t M u s u r i l l o . M a­ drid. 1956. 1980. tex t. în A u fs tie g und N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt.

5. 1925. F r e n d . 1971. D a n i e 1-R o p s.PERSECU ŢIILE 109 R. P aris.. L ’É g lis e d e s m arty rs. ■Oxford. 1939. 1-e éd. t. M. F. col. P o p e s c u. E. P. A. 169— 1 9 0 . 238— 2 4 1 . 1971. R ö m is c h e s W e lt r e ic h u n d C h risten tu m (H is to ira M undi. L e c h r is tia n is m e c l YE m p ire ro m a in . în «Dict. t. 1927. 56. M o n a c h i n o . R e c h e r c h e su r l e c u lte d e s r e liq u e s e t l'art c h r é t ie n a n tiq u e . D es o r i­ g in e s à G r é g o ir e le G ran d . T r a d u c e r e d u p ă e d iţ ia f r a n c e z ă : La p e r s é c u tio n d u c h r is tia n is m e d a n s T E m pire ro m a in . Bd. D ie C h r is t e n v e r lo lg u n g im R ö m is c h e n R e ic h . D as fr ü h e C h riste n tu m im r ö m is c h e n S ta a t. C o n tin u a tio n d e l'A tla s d e V A n tiqu ité c h r é tie n n e . H. 1956. L o d s. 1971. B ru x elles. p. . G ü tersloh. 9-e Paris. H. H. 1956. Paris. i b i d e m .». D ie I d é e d e s M arty riu m s in d e n a lte n K ir c h e . Stuttgart. 2-nd ed. X IV . G enua. H. 1963. 3 3 — 216. nr.. G r a b a r. Paris. d e N é r o n à T h e o d o s e . D arm stadt. V . A. 1954. 1964. M arty riu m . L e s o r ig in e s du c u l te d e s m a rty rs. col. 2 -e éd. E h r a r d. 1208— 1228. J . T e o d o r M. G ü n t h e r . II. în «M ém oires de l’A cad ém ie ro y a le de Belgiqu e». B ru x elles. L e s o r ig in e a u x du c u lt e d e s m a r ty rs d a n s l'a n tiq u ité. col. G r é g o i r e . Zur A u s e in a n d e r s e tz u n g z w is c h e n C h r is ­ ten tu m u n d R ö m is c h e n S ta a t. 1960. 1970. 1964. M é s 1 i n. B ew e rtu n g d u r c h H e id e n u n d C h r is ­ ten . Berlin. I— II. Paris. 1968. L a v i e q u o tid ie n n e d e s p r e m ie r s c h r é t ie n s a u I I . P aris. 1961. H. 1922. 1943— 1946. art. 1958. A. M artY rd om a n d P e r s é c u tio n in th e E a r ly C h u r ch .. I (h isto risc h ). 1970. Rom a. B ru x e lle s. Paris. A tena. Paris. L e c l e r c q . Bern. L e s e m p e r e u r s r o m a in s e t l e C h ristia n ism e. E. 112— 1 2 7 . 2-e A ufl. 5— 187. 523— 594. P aris. ibidem. L 'E m pire r o m a in e t l e C h ristia n ism e. d e R e g i b u s . 1955. Daniclou e t H. M a r i e q. I d e m . Stuttgart.. Paris. J . V o g t . în lim ba n e o -g re acă. Tübingen. 30— 313. IV . 2-e A ufl. O r g e l s. 1953. J. et de lit. M o r e a u e t A. C h r is te n v e r fo lg u n g . H. N eu châtel. L. W . Marrou. A p ô t r e s e t m a r ty rs. H a m a n n. M arty rs. «R eallex ik o n fur A n tik e und C hristentum ». L e s p e r s é c u * tio n d a n s T E m p ire ro m a in . A d c o c k ş i c o l a b o r a t o r i i . L é o n H o m o . IV ). L e p e 11 e y. A l l a r d . D e l e h a y e . C a u z e le p e r s e c u ţ iilo r d in p u n ct d e v e d e r e i s ­ t o r ic ş i p s ih o lo g ic . C lasse de L ettres et de S cie n ce s m orales et politiques. A. 1956. D roit p e r s é c u te u r . 1933. L e C h r is tia n is m e d a n s 1'E m p ire ro m a in . t. W l o s o k . H. D ie G e s c h ic h t e e in e s W o r te s . v o n C a m p e n h a u s e n . col. L a s t. N o u v e lle h is t o ir e d e ¡'É g lise I. Prof. K l e i n . M ünchen. C o n fe s e u r s e t m a r ty r s s u c c e s s e u r s d e s p r o p h è t e s d a n s l'É g lise d e s tro is p r e m ie r s s iè c le s . C h r is te n v e r fo lg u n g (ju ristic h ). K ir c h e d e r M ä r ty r er . C. 1932.e s i è c l e (95— 197). F. p. J. P. chrét. P e r s é c u tio n s . 1565— 1648.. 263— 276. D u c h e s n e . Paris. d'arch. Paris. Paris. v a n d e r M e e r e t C h r i s t i n e M o h r m a n n . 1969. I l io n d o g iu r id ic o d e l l e p e r s e c u z io n i n e i p rim i d u e s e c o li. 1921. 1941. p. H. C. 1159— 1208. M o r e a u . M. P o litic a e r c lig io n e d a A u g u sto a C o n sta n tin a . 1. Paris. R om u n d d ie C h riste n .

era un împărat vicios şi vanitos. Istoricul Tacit spune că unii creştini au fost îmbrăcaţi în piei de animale sălbatice şi slîşiaţi de cîini. Persecuţia . la Roma^ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. oameni periculoşi prin «superstiţia» lor (august 64). foarte probabil în anul 67. Nefiind dovediţi autori aî incendiului. cînd Roma a fost mai mult de jum ătate distrusă de un incendiu. iar Clement Roma­ nul de o mare mulţime de creştini —.şi păgîne. lmninînd noaptea grădinile lui Nero. foarte tînăr. N e r o . Tacit vorbeşte do o mu Iţi me uriaşe — in g en s m u ltitu d o. pentru tulburările ce se pro­ duceau între ei din cauza lui «C hrestu s». contra cărora a început o violentă prigoană. alţii unşi cu răşină şi arşi pe rug de vii. Din vorhoa tradiţie bisericească. ei au fost totuşi condamnaţi ca duşmani publici. ca re a îngrozit şi revoltat populaţia. cu vanitatea sa de artist închipuit. Io a n R ăm u rean u .Primul împărat persecutor e socotit Nero (54— 68). prof. 4). alţii răstigniţi.110 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă Persecuţiile pină Ia împăratul Comod (anii 64— 192) * 1. 25. înaintaşul lui. Cea mai m are nemulţumire a fost la anul 64.ttoXo ir^Oo? extax-cuiv. C auza incendiului nu se cunoaşte. numărul victimelor a fost mult mai mare. Nemulţumirea. Aci'sle scene de groază au rămas neşterse în amintirea creştinilor. izbucnit la 19 iulie. . se ştie că au murit sub Nero. pe care el le înăbuşea în sînge.. în care s-a văzut persoana lui Hristos : «Judaeos impuîsore Chresto assidue lumultuantes Roma expulit» (Suetoniu. Unii scri­ itori creştini crod că Nero a dat un decret prin care interzicea creşti* C a p ito l re d a c ta t de Pr. Domnia lui a fost o continuă criză politică şi un spectacol revoltător. V ita C lau dii. care da spectacole de curse. C lau d iu ( 4 i — 54) a luat o măsură care a atins indirect pe creştini : el a alungat din Roma pe iudei in anul 49. Nero a abătut acuzaţia asupra creşti­ nilor. dar opinia publică socotea v i­ novat pe Nero. Ca să potolească furia mulţimii. contra lui creştea şi izbucnea în comploturi. După m ăr­ turii creştini. ar fi voit să admire un spectacol unic şi să construiască o capitală nouă şi măreaţă. potrivită cu n e­ bunia împăratului şi cu fanatismul poporului înfuriat. care.a fost de o cruzime înspăimîntătoaro.

că sînt oameni muncitori şi liniştiţi. concretizat în formula «nori lic e t e s s e v os» . H isto ria sa c ra . Persecuţia lui Domiţian a fost un act de capriciu de scurtă durată. fiind exilat în anul 96 în insula Patmos. a chemat din Palestina pe nepoţii lui Iuda. de inerţie. Ia sfîrşitul domniei lui (95— 96). pe creştini şi chiar pe filozofi şi matematicieni (astrologi). auzind despre împă­ răţia aşteptată de creştini. Ştirea că a fost dus întîi la Roma şi aruncat într-un vas cu ulei fierbinte nu e verosimilă. Domîţian (81— 96). A p o lo g e tic u m . . Domiţian. De la istoricul Dion Cassios. Domiţian a tins să cen­ tralizeze administraţia Imperiului şi să-l facă o monarhie absolută. zis ««fratele Domnului» (frate cu Iacob cel Mic). se mai ştie că persecuţia a lovit pe unii acuzaţi de «ateism».PERSECU ŢIILE 111 nismul. pe fostul consul A c iliu s G la b rio şi pe mulţi alţii. a suferit şi Sfîntul Evanghelist Ioan. fiu al lui Vespasian. II. creştinii se arătau a nu fi iudei şi deci pierdeau dreptul de toleranţă. num it «Institutum N eion ia n u m » (Tertulian. Noul împărat N er v a (96— 98) a graţiat pe cei condamnaţi de Domiţian şi n-a luat în consideraţie acuzaţiile aduse creştinilor. pe care Domiţian îi ura sau îi bănuia de opoziţie. F la v iu s C lem en s şi pe soţia acestuia Flavia D ojn iţilla . B ă ­ nuitor şi despotic. Paul Orosiu. el a prigonit pe iudei. egoist. Se crede că persecuţia s-a limitat la creştinii din Roma. Convingîndu-se din înfăţişarea lor. VII. El este cel dintîi împărat roman care s-a autodivinizat.. După o ştire luată de Eusebiu de la Hegesip. acuzaţie adusă de obicei creştinilor. Cu_ acest refuz. 29 . 5). Persecuţia a atins persoane nobile. 4 . sau de moravuri iudaice. adică impozitul perceput de la iudei. între care şi pe unele rude ale îm păiatului: pe vărul lui. după dărîmarea templului din Ierusalim (70). Cauzele persecuţiei lui contra creştinilor par a fi mai multe. 2. Rangul lor social îi făcea suspecţi împăratului. După tradiţie. de care se bucurau aceştia. dar o dată începută. răzbunător şi răutăcios. gelos. i-a lăsat liberi. f î is t o r i a e a d v ersw T p a g a n o s.ambiţios. era un om. mai ales de creştini.Sulpiciu Sever. Una a fost refuzul creştinilor de a plăti «iiscu s ju daicu s». El a fost ucis în urma unui complot. ca urmaşi ai lui David şi rude ale lui Iisus Hristos. de «urzire de lucruri noi» (m o lito r e s rcru m n ovaru m ). care îşi temea tronul. ea expunea pretutindeni pe creştini la prigonire din partea paginilor. numindu-se «dom in u s a c deu s». şi i-a întrebat despre ocupaţia şi averea lor. II.

împrejurările în care s-a dat acest rescript sînt deosebit de interesante pentru istoria persecuţiilor şi pentru situaţia creştinilor în stat. l-a făcut să scrie împăjatului şi să ceară instrucţiuni către anul 111— 112. din contra. Traian a fost un împărat persecutor. de fapt cu fiul acestuia. consi­ derată prima reglementare cunoscută a judecării creştinilor. că se neglijau sărbătorile. Traian a răspuns printr-o s c r is o a r e cu caracter de rescript. Guvernatorul Bitiniei şi Pontului.c) iertare pentru creştinii care apos­ tasiază de la I Iris!os . stabilea legal penalitatea lor. urmaşul lui Nerva.. dar stabileşte : creştinii să nu fie cău­ taţi din oficiu. Deşi bun şi drept. Rescripta] lui Traian către Pliniu nu schimbă situaţia creştin ilor.Ja procedura faţă de creştini. ceea ce arată că nu-i socotea periculoşi şi vinovaţi de crim e . Pliniu c c l 7 înăr. El a reînnoit legea contra eteriilor şi a dat cei din ţii r e s c r ip l c a r c s e p ă strea z ă . Epoca Antoninilor. Păgînii se plîngeau că din cauza lor templele se goleau. împăratul ordonă să nu se ţină seama de ele. a trimis împăratului un raport în formă de scrisoare asupra situaţiei din provincia sa. Comod (180— 192) este socotită cea mai fericită în istoria Imperiului roman. în care creştinii erau numeroşi.a sacrificiul zeilor. avea calităţi rare şi se bucura de mare încredere şi cinste. Cît priveşte denunţurile anonime. a pedepsit sau a eliberat un număr de creştini. dar mul­ ţimea lor. El nu dă o normă generală de procedură. preocupat de ordine şi de binele obştesc. Era un bun soldat şi administrator. că nu se mai vindeau animale pentru sacrificii.112 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă 3. sau lăsaţi liberi dacă se leapădă de credinţă (c o n q u ir n u li non s u n t : si d eîera n tu r et argu an tu r. să fie pedepsiţi ■clacă nu apostasiază. inteligent. întinzîndu-se chiar la sate. noii inel demn pentru epoca lui (n ec n o ştri s a e c u li est). c urajos.■d) respingerea denunţurilor anonime. Pliniu cel Tînăr a ares­ tat. în rezumai. inaugurată cu domxuaTui şi terminată cu Marcu Aureliu. această jnrisprudenţă se poate fixa în principiile urmă­ toare' : a) CrrşUnii nu trebuie să fie căutaţi din o ficiu . nu pentru crime de drept . privitor. p u n ien d i sunt). b) pedeapsă celor cc' n'luy. dar cînd sînt denunţaţi şi dovediţi a fi creştini. muncitor. şi cereau guvernatorului masuri împotriva lor. faptul că nu se dovedeau pe seama lor crime prevăzute de legi şi că primise denunţuri anonime contra lor. Traían (98—-117). a anchetat. hotărîtT conştiincios şi drept. între 111— 112.

. puteau fi pedepsiţi dacă erau denunţaţi şi dovediţi. El voia probabil să procedeze cu blîncleţe.le pe creştinii clin Ierusalim şi Palestina.da. II. în care. la Atena.PERSECU ŢIILE comun. Lui i s-au adresat primele A p o lo g ii creştine : de Codratos = Quadratus. sub conduce roci unui fals M esia numit Bar-Cocbba (Fiul Stelei). Din punct de vedere ju ­ ridic. Traian. Numai interzicerea denunţurilor anonime uşura oare­ cum situaţia creştinilor. Isto r ia b is e r ic e a s c ă . şi la Eusebiu. privitoare la creştini. situaţia creştinilor rămînea nesigură şi echivocă : deşi nu tre­ buiau urmăriţi din oficiu. S eren iu s G ran ian u s. s-a menţinut. rescriptul a rămas normativ pentru împăraţii următori. cu timpul. 6— 9) a caracteri­ zat în cuvinte pline de ironie inconsecvenţa rescriptului lui Traian. Romanii au recucerit IerusaJinu'l. care înce­ puse să penie. Tertulian (A p o lo g e lic u m . a luat fiinţă o mică Biserică creştină. 8 — Istoria bisericcască . dacă denunţătorii creştinilor pot do­ vedi acuzaţiile lor înaintea tribunalului. el a primit o scrisoare de la un (-uvernator de provincie. Adrian a răspuns urmaşului acestuia. El doreşte ca oamenii să nu fie tulburaţi de răutatea calomniatorilor. Deşi contradictoriu. Rescriptul lui Traian era astfel o «jumătate de măsură». Ca şi Traian. sînt liberi s-o iacă. 68 . . care a fost dus la Roma şi aruncat la fiare > lu < 7 108. în sensul rrsc-dptnlui lui Traian. împăratul aducea doar unele precizări privi­ toare la modul de a proceda faţă de creştini. totuşi cu spirit destul de larg. ci pentru nume. ÎV. j al A n lio h ie i. au nimicit oraşul. dintre rudele Iviîntuitorului. în timpul jocurilor organizate în circul roman de ( Traian. Adrian era un împărat sceptic şi rece. şi epis­ copul S im con al Ieru salim u lu i. Persecuţia a făcut martiri şi în alte provincii.1 :. în vîrstă de 120 de ani. iubitor de cultură şi de ordine. 4. M in u ciu s F iin dan u s. şi de Aristide. şi pe ruinele lui au ridicat un oraş pagîn cu numele de A elia Copitolina. împăratul opreşte tumultul contra creştinilor. Rescriptul lui Adrian se găseşte la Iustin Martirul (A p o lo g ia I. m unita victoriei sale asupra dacilor. poate.situaţia creată. iudeii s-au răsculat între anii 132— 135. dar rescriptul era în fond aspru şi contradictoriu. Siia Adrian (117— 138). dar. In timpul Iui Adrian. 9).scc iul i n ’ u. din anul 105— 106. Mai cunoscuţi sînt e p. Martiri au fost şi sub Adrian.

iar după adoptarea sa de către Antonin Piosul. care a fost condamnată la moarte. poporului şi unor . Cauze întîmplăloare <iu contribuit la agitaţia opiniei publice contra creştinilor. Pentru raţiuni de stat. unde au murit 11 cre ş­ tini şi a fost eliberat un apostat. numit Marcus Annius Verus. 6. făcînd martiri. Antonin Piosul a scris «tuturor grecilor» (provincia Ahaia). La Roma. pentru că a refuzat să aducă sacrificii zeilor. Ca reprezentant al filozofiei stoice. ajestatr ju d ecat şi condamnat (t 23 februarie 155) şl bălrînul episcop al Smirnei Policarp. ca şi alţi împăraţi.114 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ 5. C els). înţelept.. După o mărturie păstrată la Eusebiu (Isto ria b is e r ic e a s c ă .nu este permisă existenţa voastră. cu predilecţie pentru justiţie şi învăţămînt.„urmaşul lui Adrian. de neam nobil. Antonin Piosul (Antoninus Pius. onest şi ponderat. La cererea mulţimii a fost căutat. Marcus Aelius Aurelius Verus. creştinii au avut totuşi de suferit persecuţii. atribuită lui Nero : n o n [¡cel v o s --. M arcu Aureliu (161— 180). M işcări contra creştinilor s-au produs şi în alte locuri. sînt unele calamităţi întîmplate atunci (cutremure). la sfîrşitul căreia reproduce rescrip tu l lu i A d rian c ă tr c M inucius Fundanus. IV. C'cc/7/a. Politica lui religioasă a fost in­ fluenţată de ideile filozofiei stoice. El a pornit persecuţia contra creşlinilor. era un împărat foarte cult şi filozof. meditativ. epidemii. foamete. Marcu Aureliu nu iubea creştinismul. Sub el. Lui Antonin i-a adresat Iustin Martirul prima sa A p o lo g ie . şi pentru că filozofia stoică nu era acceptată de creştini. urît de rivalii săi păgîni (C re scen s) şi . precum şi insiigaţia şi iniluonţa retorilor şi scriitorilor păgîni (F ron ton .guver­ natori din'provincie. o tînără fecioară romană. el ne-a lăsat principiile stoicismului în lucrarea sa. nerespectînd rescriptul lui Adrian. a şuierit pentru Hristos. pumnal şi ars în circul din Smirna. Mai cunoscută e persecuţia de la Smirna. în mai mu11(1 provincii : inundaţii. Poporul manifesta zgomotos împotriva lor. între cauzele care au produs agitaţia paginilor. scrisă în greceşte Ei? eamov = «C ătre sin e însu şi». Tot la Roma a suferit martiriul apologetul şi filozoful creştin Ju stin M artirul. 26. precum şi campania literară anti-creştină a unor scriitori greci şi romani. războaie. servindu-se de legea de excepţie. a lost un împărat paşnic. 138—161). interzicînd tumultul contra creştinilor. străpuns pe rug cu u n . un om bun. datorită. 10).

sub Marcu Aureliu s-au primit mărturiile sclavilor contra stă pinilor lor. M atu rus. V ettiu s E pagathu s. apoi arse. Alţi creştini au suferit în Asia Proconsulară. că existau comunităţi creştine înfloritoare. a maltratat şi a batjocorit cu puţin mai înainte un număr de 48 de creş­ tini. El e pus în legătură cu cîştigarea unui război împotriva quazilor şi marcomanilor (c. medicul A lex a n d ru .PERSECU ŢIILE 115 condamnat cu a. V iv lia d a). Mai grea a fost persecuţia în Galia. 174). de 90 de ani. alţii au mărturisit-o cu mult curaj. cu prilejul acestei persecuţii. cu prilejul unor serbări păgîne date la Lugdunum (Lyon). A ceştia au suferit chinuri îngrozitoare. iar cenuşa lor aruncată în fluviul Ron (Rodanus). A ttalu s. cei mai mulţi de origine orientală. lăsînd frîu liber urii poporului. Lui Marcu Aureliu i se atribuie totuşi un edict de toleranţă pentru creştini. Con­ trariu legilor romane. A suferit de asemenea moarte. Unii s-au lepădat de credinţa creştină. a dat un rescript prin care ordona eliberarea apos­ taţilor şi condamnarea celorlalţi. Martirologii socotesc 48 de martiri în această persecuţie din Galia. între care sclavul imperial E v elp istu s. P otin. Martirii erau de diferite clase sociale. în anul 165. Persecuţia a izbucnit în anul 177 sau 178. Au fost puşi la torlură şi sclavi păgîni. după grele torturi. delegaţii celor trei Galii. bătrînul episcop de Lugdunum. introducînd sistemul căutării lor şi făcînd parte denunţătorilor din averea creştinilor condamnaţi. Populaţia pagină a prins. V. O sclavă B lan d in a şi fratele ei P on ticu s erau copilandri încă. Numele unora sînt cunoscute din scrisoarea păstrată la Eusebiu (dia­ conul S an ctu s.lti şase creştini. pentru a fi siliţi să apostasieze. Cadavrele creştinilor au fost expuse cîteva zi'le. succes atribuit de creştini şi rugăciunilor . 1). El a înăsprit legislaţia contra creşti­ nilor. fiind întrebat de guvernatorul Galiei. A ceastă persecuţie este cunoscută dintr-o lungă scrisoare a creştinilor din Asia. cărora li s-au zmuls acuzaţii false contra creştinilor. unde aflăm pentru prima dată. Chiar unii dintre cei căzuţi au mărturisit însă pînă la urmă credinţa creştină. cu acest prilej. păstrată aproape întreagă la istoricul Eusebiu (Isto ria b is e r ic e a s c ă . la Vienna şi Lugdunum (Lyon). Guvernatorul a ordonat sau a permis arestarea acestora. unde se "întruneau în conferinţă administrativă anuală (1 august) — C on ciliu m triurn G alliaru m . Marcu Aureliu.

. au suferit moarte martirică. 2) îl caracterizează ca «neruşinat. V. este . pentru că era de rang social inferior lui.s e ­ I colul al Ili-ieu. mur­ dar şi desfrînat. S a g a iis (Laodiceea).. printr-un preot creştin cu. Marcu Aureliu. a fost decapitat Ia Roma. rare avea simpatie pentru creştini. despotic. fiul lui Marcu Aurei iu.' 1J(). din pro­ vincii. A p o llo n h is. Ştirea este le ­ gendară (Tertulian. în afară de cei numiţi mai sus. amintind de nebunia şi capriciile lui Nero. Actul lor martiric este primul document creştin de limbă latină.IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă soldaţilor creştini din armata romană. C arpu s. numită «concubina». . dacă era în adevăr fiul lui. spurcat la gură. s-a schimbat situaţia g e­ i neralii a Imperiului roman. cîţi va ani. fie alte influenţe creştine. probabil în anul 184. probabil episcopului Romei. Cel mai însemnat m artir. necinslil. a continuat persecuţia contra creştinilor. scăpată de moarte de sete prinIr-o ploaie (legio fulminata. impurior Nerone». care a durat t o t . au fost episcopii P u bliu s (Atena). mai necurat decît Nero» —«saevior Domitiano. 7. începu Iii de Marcu Aureliu. i I'i ■ lipsa Iui de interes pentru treburile publice. crud. d e e i. el era vulgar. Cu m 1iilur.ire< lui Comod prin asasinare. desclii/îii(Iu-sc a st IV o lungă criză politică. 5— 10).. Sub Comod. Alţi martiri au căzut în Asia Proconsulară.'H . cu tatăl său.il conducerea Imperiu­ lui pe mîna unor favoriţi abuzivi şi corupţi. orgolios şl vicios. în iulie 180. El a Jiis. A p o îo g etic u m . roman cult. fiind de­ nunţat de un sclav şi judecat de prefectul pretoriului Peremiis. Lista lor o ceri:1 Mum ia. fulminea sau fulminatrix). diaconul Papylus şi creş­ tina A g a th o n ik i (Pergam). poate senator. nu semăna întru ni­ mic cu tatăl sau. Martiri cunoscuţi. în Africa. fie influenţa soţiei sale Mareei. ducînd o viaţă scandaloasă. Si rid. «grupul m artirilor sciîitan i» . U islo ria A u g u sta (XIX.un. au făcut ca împăiatul sii permită eliberarea creştinilor condamnaţi. După cîţiva ani de persecuţie. venind pe tron împăraţi neromani. Comod a U s u l pe creştini în pace. Frigia. doisprezece la număr. participînd astfel la politica iui religioasă. Comod (180— 192). Comod a fost asociat mai întîi la domnie. Deşi educat cu multă grijă. căzînd mai mulţi martiri : La Scili. mai crud decît Domiţian. care.

G öttingen. N ew York. 1962. M o m i g 1 i a n o. 2-e A ull. M a r i q. Z e i 1 1 e r. t. L a v i e q u o tid ie n n e d e s p r e m ie r s c h r é t ie n s d u II-e s i è c le (95— 107). 2). P e r s é c u tio n d u c h r is tia n is m e d a n s T E m p ire r e m a n ia . F r o m G aU ien u s to th e G r ea t P e r s c c u iio n . J. 1. F ü ch e et V. Paris. d e A u g.. J . L’é p o q u e d e N éro n et s e s c o n t r o v e r s e s i d é o lig iq u e s . D a n i é 1 o u. B erlin. Bucureşti.iten un d d ritten J a h r h u n d e r t. L e s p r e m ie r s m a r ty r s d e ï É g l i s e . 2. 1950— 1975. 2-e éd. Paris. H a m m a n. ed. M ilano. C h r is tia n ily in th e R o m a n E m p ire. L ’O p e r a d e ü ’im p e r a t o r e C la u d io . I. L e c h r is tia n is m e a n tiq u e . O tago. M a r t a S o r d i. N ew Y o rk . I— IV e t d e p o ­ le m ic a p a g a n o -c h r is tia n a s a e c . L o s m a r lir o s d e ! S lg lo II. p. J . L e s p e r s é c u ­ tio n s d a n s V E m pire ro m a in . 56.. M a 11 i n g 1 y. H. D as F r ü h e C h risten tu m im r ö m is c h e n R e ic h . p. J. Prol. 1975. 1962. F ü c h e et V . 1965. H is to ir e d e p e r s é c u t io n s p en d a n t l e s d e u x p r e m ie r s s iè c ie s . D e la fin du 2 -e s i è c l e à la p a :x c o n sta n tin ien n e. 4-e éd. J . 1971. 2). o k. Ci/. 1928. C avaignac. în «M ém oires de l'A cad ém ie de Belgiqu e».. R. t. par Aug. B e a u j e u . t. V. L e b r e t o n e t J .’In c e n d ie d e R o m e en 64 e t ¡ e s c h r é tie n s . 460— 723 . l o a n R ă m u r e a n u . Paris. W . A. 1941. 1911. D e p e r s e c u ü o n ib u s in im p e r o ro m a n o s a e c . B ib lio g r a fie p en tru îm p â r a fii r o m a n i p e r s e c u t o r i : C ia u d iu (41— 54). J . 1962. Paris. p. 1934. Roma. O r g e 1 s. F ro m N ero to th e S e v e r i. V. J . t. 1979. N éro n . în A u fs­ tie g und N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt. R o u x .. M o r e a u e t A. A u g u st e t N éro n . Z e i 11 e r. 1932. 1960. Roma.. N éro n (54 . p. II. 1965. Paris. E. 1971. B ruxelles. E. G. S p e i g ]. S ta a t un d K ir c h e von D o­ m itian b is C o m m o d u s. I d e m . Firenze. în S io r ia d i R o m e . M o r e a u . t. 1.. M o 1 1 h a g e n. I P ram i p a s s i d e l c r is tia n e s im o . M o n a c h i n o. 195 5 . 1967. H. 1 9 5 5 . J .P ERSECU ŢIILE B I B L I O G R A F I E V ezi capitolul an terior şi lu crările urm ătoare : Pr. I I — III. 375— 386. Paris. 23. 1965. 5 — 18?. A c t e le m a r tir ic e . A. 1931. W a l t e r . B ru x elles. K e r e s z t e s. Paris. P.. L e s o r ig in e s du c h r is tia n is m e latin . A. 1962. 1). 1979. b ib lio g rafie 660— 705. C lasse de Lettres. N éro n et l e m y s tè r e d e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s . H a s t i n g .e r e t I l . Paris. t. A. p. Paris. L ’E g lise p r im itiv e (H is to ire d e ¡’E g lise. N ew Y ork . G r i f f e . I. D annstadt. Grégoire. F r ü c h r is t lic h e r 'W iderstan d. M artin. no. A H is to r y o f A fr ic a n C h ristia n ity . 19. R a cl i u s.. M arlin. E. Paris. 1970. Paris. Paris. Boloona. A m sterdam . . 1971. K l e i n . L é o n H o m o . L ’In c e n d io d i R om a. 1973. D er r ö m is c h e S taat und d ie C h risten . 1967. L e s p e r s é c u t io n s c o n tr e l e s c h r é t ie n s a u x I . 5. Z a ni o z a. H a m m a n. Berlin. Paris. S c h ä l k e . Paris.e s i è c le s . C h a r 1 e s-P i c a r d. în A u fs tie g u n d N ie d e r q u n g d e r r ö ­ m is c h e n W e it . Paris. L e s e m p e r e u r s r o m a in s et l e c h r is tia n is m e . L a r o m a p a g a n a y e ! c r is tia n e s im o . J . R. P. G. T h e Im p e r ia l G o v e m e m e n t an d th e C h ristia n C h u rch . 1967. t. 1979. Cam bridge.. 1971. P a ! a n q u e. G.. P a u l A 11 a r d. 5— 103. N éro n . Paris. 1971. 1935. 2-e éd. 1979. II C r is tia n e s im o e R o m a . 1982.. 1962. P i c h o n. C h. 23. L’E m p ire ro m a in e t ¡’É g lis e (H is to ire du m o n d e par E. J . B.. (H isto ire d e ¡’E g lise. ibidem. D er r ö m is c h e S ta a t und d ie C h riste n im zw-'. 247— 315 . Leyde. 6 8 ): J .

H a r m o n d . 4. A n to n in u s P ius. l’ a r a i n . în afară de b ib lio g rafia din P atrologii : L. 11). D. X IV (1960). J . I' r < v < n I. D om itia n (81— 96). H o m o . p.i r < u h a r s o n. T h e E m p ero r A n to n in u s P iu s a n d th e C h ristia n . N ouvelle Clio. S. Prag. Clam art. M ünchen. P lin l e J e u n e . 1953. 2-a. 196 4 . P aris. A l b i n o G a r z e t t i . 1931. . t. 344— 370. 1— 18. L e S to ïc is m e d e s P è r e s d e ¡’É g lise. S tu d ie n /. E U. S a g tjio su lla s lo r ia e su i tem p i d eU ’im p e r a t o r e T r a ia n o . M a r t a S o r d i. Cam bridge. Tübingen. t. D. O xford. B u cu reşti.. Paris. de Liana M anolach c. A d r ia n (117— 1 3 8 ): S t e w a r t P e r o w n e. Trad. I. V e s p a s ia n (69— 7 9 ): L. Cam bridge. 2-nd éd. W . trad. R o b e r t o P a r i b e n i . G u i 11 e m i n. Gerin. 1970. 1957. L 'E m pire d e s A n ton in s e t l e s m a r ty r s g a u lo is d e 177. 1960. Îm p ă r a tu l T ra ia n . 323— 333. L e p e r s e c u z io n e d i D o m izian o. în «Revue des étulU-s a n c ie n n e s » . nr. în «Jo u rnal of E cc le sia stica l H istory». P. A . 1957. V e s p a s ie n . 1930. H o r i a U r s u . H a m m o n d . L. 1— 26. M arcu A u reliu s . 1965.li>iiv. H ad ria n . S c h ă f e r . în «R ivista di S to ria délia Chiesa în Italia». 1964. de G. Paris. P lin iu s c e ! T in ă r. 1970. G r o s s o . Pentru îm păratul Comod (180— 182). Bonn. B u cu reşti. în «Rivista di sto ria de la Chiesa». II r e g n o d i M a r co A u r e lio . L e m o n d e ro m a in s o u s l e s A n to n in s e l l e s S e v è r e s . C s e 11. | 1952. B ucureşti. l'e m p e r e u r d u b o n se n s . Bd. S t . P aris (1954). London. Rom a. trad. IV iiln i Sf. B ucureşti. Paris. D er B ar K o k h b a A u tstan d . B e r w i g. Popa-Lisseanu. Ju s tin M artyr. M arc A u rel. D om ltien . C h . Paris. C a r c o p i n o . 1962. Elis L ite a n d h is W o r ld . I.iie an d 'th ou g h t. 14 (1960).. H is t. M essina.. M a rcu A u r e liu (161— 1 8 0 ): R. T r a ia n (98— 1 1 7 ): C. T e x te étab li et traduit. R. D é m o u g e o t . P lin l e J e u n e . nr. M a r t a S o r d i . 1977. H ü t t l . E. P ag a n a n d Christian in a a g e of a n x ie ty . Darm stadt. 1927— 1929. . P. 54 (1974). 1959. îm p ă ra t a l R o m e i. 792 p. L a c r is e d e ¡'E m pire r o m a in d e M arc A u r è le à A n a s ta s e (Coll. 1981. Paris. 1933. L a L o tta p o lit ic a a l te m p o di C o m m o d o . P oin ts d e v u e su r ¡'im p é r ia lis m e ro m ain . 1894. 1960. Ventru :. P r i g e n t . I— III.118 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă A . 1960. C o l i n . T orino. I— II. M a rcu s A u reliu s.m : N. 1927. S p a n n e u t. I. i i <' a r r . 1970. F. . A u te m p s d e ¡'A p o c a ly p s e . S i c a r d. K l e i n . T h e A n to n in e M o n a r c h y . S on a s p e c t s o i r e lig io u s t'x p e r ie n e e h o rn M a rcu s A u reliu s to C o n sta n tin e . W e i g a 11. O p tim u s p r in c e p s . L e ttres . 1970. D o d d. 1964.mu z w e it e n jiid is c h e n K r ie g g e g e n R om . M. B a r n a r d. 1949. T ra ia n . p. C o r e s p o n d e n ţa lu i P lin iu cu Îm p ă r a tu l T ra ia n . B i r 1 e y. A s p e c t s o i C iv ic anti C u ltu ral P o lic y in th e Hast. 1964.i I . Bonn. M a r c -A u r è le un e m p e r e u r c it o y e n d u m o n d e.1. nr. 538 p. ed. I. À p r o p o s d e s m a r ty r s ly o n n a is d e 197. Torino.i-T h o in e s. M arcu s A u reliu s. O l i v e r . L 'Im p ero d a T ib e r io a g li A n lo n in i. H. p. în «Re­ vue d 'h istoire et de philosophie relig ieu se». L e ttr e s . par M. A n to n in P iu s (138— 16 1 ): P a u l K e r e s z t e s .1. .-M . Princeton. 1900. d e C lè m ont île H o m e à C lén ie n l d ’A le x a n d r ie . W . I r e s c r itti d i T r a ja n o e d i A d r ia n o . C u I i n. E ssa i su r l e r è g n e d e l'e m p e r e u r D om U ien. 1934. 1926— 1927. Paris. 1979. A. N éro n . 1967.. J. ! ’E m pire d e s A n ton in s e t l e s m a r ty rs r a u l o is d e 177. lusliri M artirul. O p e r e c o m p le t e . trad. London. R é m o n d o n. Bologna. M arc A u r è le . 3— 4. p. T u d o r. 22 (1971). P. 1971. 2-e éd. L X V III (1966). A. 455— 483. M a r k A u r e l und d ie C h riste n . 2 vol. Paris.

Pentru a-şi crea o situaţie mai favorabilă şi a-şi con­ solida tronul. sleiesc t ezaurul statului. Curentul sincretist devine mai puternic . ci Biserica. apărarea graniţelor ameninţate de barbari e slăbită. în braţele mamei sale. s-a declarat fiu adoptiv al lui Marcu Aureliu şi a acor­ dat onoruri divine lui Comod. culturală. PlFTn căsătoria cu Iulia Domna. asasinîndn-l la 23 februarie 212. Tronul este disputat. socială. Organismul de stat este zdruncinat şi uneori ameninţat cu prăbuşirea.PERSECU ŢIILE 119 Persecuţiile de Ia Septimiu Sever pînă la Aurelian (193— 275) * 1. Iniţiativa persecuţiei o iau împăraţii sau guvernatorii provinciilor. urmaşul lui Comod. adică instituţia organizată. ca mithraismul (cultul soarelui). începe o perioadă de grea criză în istoria Imperiului roman. C a r a c a lla şi G eta. puterea armatei se m a­ cină în revolte şi lupte interne. construcţii. în istoria căreia fe^ ^meile şi cultele orientale au ju ca t un mare rol. a ajuns la tron prin înlăturarea riva­ lilor săi. Per­ secutorii caută să lovească nu doar pe creştini ca indivizi. p ro f. 'n 212. ori mai mare duşmănie. loan R ăm u rean u . El era african romanizat. Faţă de creştinism. religioasă chiar. militar capabil. economică. Cu moartea lui Comod. legîndu-se astfel de dinastia Antoninilor. ci generală : financiară. brutali şi cruzi. A ceastă măsura desfiinţa deosebirea dintre romani şi provinciali. dar în cepe să scadă. S ep tim iu S e v e r (193— 211). care se urau de moarte. energic. de mai mulţi pretendenţi. 2. Caracalla (211— 217) a înlăturat pe fratele său Geta. aspru. fiica unui bogat preot păgîn de In Emesa (Siria). Septimiu Sever a înfiinţat o dinastie nouă. C ara­ calla a a c o r d a t d rep tu l d e c e t ă ţe n ie r o m an ă tuturor cetăţenilor liberi ai Imperiului. aducea egalitate de drepturi şi contribuia * C ap itol ri!fla«!lal de P r . Deşi capabil. Dinastia Sjeverilor (împăraţi sirieni. influenţa cultelor orientale creşte mult. lucrări de apărare. 193— 253). CrizcT e ste nu numai politică si militară. Pentru a domni singur.d e stat. Aversiunea mulţimii faţă_ de creştini se menţine. Situaţia generală. el a lăsat Imperiului o moştenire grea : pe fii săi. bun administra lor. cheltuielile cerute de războaie. unele a jung culte. proclamaţi împăraţi de trupele lor. se arată ori mai multă atenţie. cu unele excepţii.

sub dinastia Severilor. a op rit p ro z elitism u l iu d aic. Politica religioasă a împăraţilor Severi. şi mai ales printre soldaţii legiunilor de pe valea Dunării.slililuloa populaţiei păgîne şi a guvernatorului. 3. . Curînd după aceea. Macrin a fost înlăturat printr-o mişcare militară. printre care mai cunoscut este D om iţiu U lpian. Cultul zeului solar Mithra. De altfel. 218— 222). care-1 vindecase de o boală. . episcopii pulemi ţine sinoade : sîntem în timpul controverselor pascale. împăratul era ocupat în lupte pentru tron cu rivalii săi şi nu manifesta ostilitate pentru creş­ tini. asasinat împreună cu mama sa. Înlăturat prin asasinat. avea 14 ani la suirea pe tron. iar puterea senatului scădea. primul împărat care nu era de rang senatorial. stat periculos de acum pentru Imperiul roman. H elio g ab cil sau Elagabal (El gabal . de o corupţie precoce şi scan­ daloasă. tot aşa de tînăr. devine preponderent în Im­ periul roman. se găseau creştini. sub dinastia sasanidă. persecuţia a izbucnit violent în Africa (197). Printr-un edict sau rescript. generos şi moral. din o. creştinii s-au bucurat de pace. El a introdus la Roma cultul zeului sirian. dar instruit şi bine crescut. dat din Orient la 200 sau 201. în senat. Heliogabal a fost o ruşine pentru Imperiu şi poale un mare pericol pentru creştinism. reprezentantul soarelui pe pămînt. Proeulus Torpacion. ca şi pe fiul său mai maro. prin asasinai. La începutul domniei lui S ep tim iu S e v e r . EI a domnit ajutat de mama sa J u lia M a m m a ca şi de un consiliu de jurişti însemnaţi. s-a organizat în Perşi a un stat unificat şi puternic. ridicîndu-i temple şi voind să-l facă general şi oficial.. In timpul lui Alexandru Sever. a urmat vărul acestuia A le x a n d r u S e v e r (222— 235). organizată de principesele siriene. După t îli va ani de pace. cunoscut sub numele zeului al cărui preot era. numai de 13 ani cînd s-a urcat pe tron. După Heliogabal. Avitus Bassianus. Caracalia a avut ca doică o creştină. Tertulian spune că Septimiu Sever ţinea la palat pe un creştin. împăratul însuşi dovine persecutor. un african.Prea tînăr pentru domnie. iu urma unor mişcări din Palestina. Caracalla este urmat la domnie de M acrin (217— 218). după o vizită în Egipt. urmîndu-i M ax im in T racu l (235— 238). pe Alexandru Sever şi pe mama sa. O revoltă militară a înlăturat. A cestea au adus Ia tron pe fiul uneia dintre ele. nepotul Iuliei Domna.120 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă Ia nivelarea populaţiei. Septimiu Sever. Italia pierdea privilegiile sale. cu care se agra­ vează criza militară.

Origen însuşi era urmărit de păgîni.PERSECU ŢIILE 121 a fo s t in terzis şi p ro z elitism u l creştin . a părăsit Egiptul. din serviciul ei. între aceştia. un soldat B a s ilid e . Izbucnirea persecuţiei la Alexandria. Edictul privea mai ales pe cateheţi . persecuţia e cunoscută mai puţin. Persecuţia a făcut martiri în Africa. a izbucnit din nou persecuţia violentă în Africa. împreună cu mama ei. în 201 sau 202. în cinstea împăraţilor Caracalla şi Geta. . Din fericire. tatăl lui Origen şi alţi creştini. dacă mama sa nu i-ar fi ascuns hainele. dar au suferit torturi şi martiriu şi alţi creştini. ci e r a o p rită B is e r ic a în c r e ş t e r e a ei. Sub Caracalla (211— 217). în frunte cu o nobilă romană. Ea a făcut victime mai ales în Alexandria. cu prilejul unei ceremonii cu caracter religios. după Potin. P erp elim şi cu F elic ita s. înfierbînta spiritele creştine. unde montanismul. persecuţia n-a fost generală. Ea este socotită de unii ca începutul unei noi perioade în istoria persecuţiilor : Erau loviţi nu creştinii individual şi pe bază de denunţ. episcopul Lugdunului (Lyon). Şcoala a fost redeschisă cu mari greu lăţi de tînărul Origen. în literatura creştină. Conducătorul ei. din 177 sau 178. Persecuţia s-a întins în pro-. XVII).. o alta H era is. în alte provincii. Unii din elevii lui şi din catehu­ meni au suferii m artiriul. cîţiva păgîni s-au creştinat şi au murit martiri. nu e sigur.S e v e r era prima de felul a c e s ta : C o m b a te r e a creştin ism u lu i prin in t e r z ic e r e a p ro p a g a n d ei. la Cartagina. Ea a făcut victime în Capadocia. Motivul a fost refuzul unui subofiţer creştin de a purta pe cap o coroană de lauri. în martie 202 sau 203. unde au suferit moartea. Măsura Iu iS e p iim in . a adus închiderea şcolii creştine de aici. S e v e rus. La Alexandria au murit ca martiri L eo n id a .. poate şi în Frigia. în Egipt şi în Africa. Din admiraţie pentru ei. Martiriul S îîn tu lui Irin eu (f 202). convertit de curajul lor. un grup de creştini. de 20 de ani. prin valul său de neoprofetism. o tînără P o ta m ia n a . Origen însuşi s-ar fi încununat cu moarte de martir. Istoricul Spartianus relatează cele două faple astfel : «Judaeos fieri sub gravi poena vetuit : idem etiam de christianis sanxit» (H istoria A u gu sta. Actul lor martiric este unul din cele mai interesante şi mai frumoase pe care le avem.catehumeni şi pe cei care erau de curînd botezaţi. Clement Alexandrinul ( ţ 215— 216).

decît să-l dau cîrciumarilor». III. biogra­ ful său din H isto ria A u gu sta. vinciiie vecine la Apus. aşa numita «regulă de aur» (Luca 6.iro despre' ol : «Judaeis privilegia reservavit. alătu ri d o A lex an d ru c e l M are şi de unii împăraţi divinizaţi. Politica lui religioasă avea să rezerve creştinismului grele încercări. 31 .Iuliu Mammaea. A ceasta a făcut pe unii să vadă in ei un oroşlin. Soţia lui Heliogabalus. 12). . Matei 7. jurisconsultul roman. chiar şi pe cele ale cultului creştin — ch ristia n a d s v o îio . 22). unde ar fi reunit simbolurile tuturor cul­ telor. A v ra a m şi H ristos. punînd pe cererea lor rezoluţia : «Vreau mai bine ca Dumnezeu să fie adorat într-un chip oarecare pe acest loc. Religia casei impe­ riale este sincretismul. era scris un precept evanghelic. unde împăratul se ruga în fiecare dimineaţă. Domiţiu Ulpian.722 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV ERSALĂ . teren pe care creştinii voiau să ridice o biserică. ol a dat cîştig de cauză creştinilor. Lui Alexandru Sever i se atribuie chiar ideea de a fi vrut să ridice un templu lui Hristos şi să-l adinliă oficial între divi­ nităţile Imperiului. în consecinţă şi pe cel creştin. Alexandru Sever a pus să fie cinstiţi împreună. Un fapt dovedeşte mai ales ini eresul şi simpatia lui pentru creştinism. Sub Caracalla şi Heliogabal. să supună zeului său solar toate cultele. Ea a avut convorbiri cu Ipolit . relatează despre el ca ar fi vrut să ridice pe Palatin un H elio g a b a lu m . Violenţa ei este cu­ noscută din scrierile lui Tertulian (A d S cap u lam ). Pe pereţii capelei romane — larariu ra. Numidia şi Mauretania. Istoricul Lam­ pridius y. se menţine influenţa siriană şi orientală asupra politicii religioase a Imperiului. mama împăratului. N-a avut timp să o ducă pînă la capăt. era prie­ tenă creştinilor şi purta corespondenţă epistolară cu scriitorul creş­ tin Ipolit. A p o lo n iu d e T y an a. a întocmit o colecţie de ordine imperiale împotriva creştinilor. Sub Alexandru Sever (222—235). Aelius Lampridius. Domnia lui Macrin (217— 218) a fost scurtă şi fără pericol pentru creştini. într-o sală de rugăciuni închinată zeilor lari ¡ararium — pe O rfeu . Intr-un proces pentru un teren disputat de co r­ poralii) cîrciumarilor (p o p in arii). Alexandrii Sever a acordat privilegii şi iudeilor. christianus esse passus e s l» (Alexandru Severus. Heliogabal (218— 222) voia însă. a arătat de ase ­ menea un interes deosebit creştinismului. Severina. Era un fel de cult al eroilor.

Maximin Tracul (235— 238). în timpul domniei lui Filip Ara-' bul. erau în corespondenţă cu marele teolog alexandrin Origen. el a dat un edict. înain­ taşul său. poate şi urmaşul lui Ponţian. 5. a izbucnit o prigoană contra creştinilor_în_Egipt la instigaţia unui mag şi pool păyîn. aar a reuşit să scape. sfetnic imperial. şi era poate mai mult o ameninţare faţă de creştini. Cu toata indulgenţa casei imperiale pentru creştinism. în aplicarea ei. unde au şi murit. P on ţian (230— 235) şi Ip o lit ( j 235). acesta însuşi a fost urmărit. unde era mult răspîndit. Au su­ ferit de asemenea creştinii din Capadocia. măsura aceasta s-a întins şi la p r e o ţi şi d ia co n i. provocă izbucnirea fanatismului roman păgîn. Persecuţia avea motive politice. Au suferit cei doi episcopi rivali de la Roma. v in o v a ţi d e în v ă ţă tu ra c e a d u p ă E v a n g h elie» . voind să asiste la cult. VI. zice istoricul bise­ ricesc Eusebiu (Ist. «insula nociva». faptul că juristul roman Domitius Ulpianus. prieteni ai lui Origen . împărăteasa Otacilia. . Serbarea mileniu­ lui Romei (248). Persecuţia a fost foarte violentă. A n ter o s (235— 236). bis. Eusebiu însuşi crede că împăratul era creştin şi că. 28). 54). sincretist şi tolerant. a codificat edictele şi rescriptele date pînă atunci contra creştinilor arata că spiritul roman reacţiona astfel contra celui oriental.PERSECU ŢIILE 123 Ia Roma şi cu Origen la Antiohia. Faptul nu se poate confirma. După această persecuţie. El şi soţia sa. care aveau simpatie pentru Alexandru Sever. în care poruncea u c id e r e a « c o n d u c ă to rilo r B is e ­ ricii. în Orient. nu reli­ gioase. încă de la începutul dom­ niei. sub un împărat oriental. creştinii avură între 238 şi 249 unsprezece ani de linişte. ca şi Alexandru Sever. în n oaptea de Paşti. fiind exilaţi în Sardinia. Filip Arabul (224— 249) a fost tolerant şi binevoitor cu creştinii. a fost respins de episcopul(Vavila^ spre a face mai întîi penitenţa pentru uciderea lui Cordian al III-lea. îeronim spune chiar că Filip Arabul ar fi fost primul împărat creştin : «p rim u s d e reg ib u s R om an is ch ristian u s iuit» (D e v iris illu stribu s. ridicat de trupe contra dinastiei S e ­ v e r i l o r a dus o politică religioasă opusă lor. chemat anume pentru aceasta şi cu ­ noştea probabil creştinismul din Siria. favorabil creştinilor. 4. au suferit închisoare preotul P ro to ctist şi diaconul A m b r o z ie . în Biserica din Antiohia.

după liste întocmite de autorităţi şi invitaţi să sacrifice zeilor. iubit de trupe. care s-au executat prin edicte aplicate de împăraţi pe tot cuprinsul Im­ periului roman. Deciu. Din dorinţa lui de reformă. Deciu a dat edictul de persecuţie în toamna anului 249. Deciu vedea în aceasta un element dizolvant pentru muialea Imperiului. iar la întoarcere erau ucişi. dacă chinurile . iar funcţionarii indulgenţi erau ameninţaţi cu grave pedepse. Deciu credea că va reuşi să descreştineze pe creştini. cum nu se luase încă pînă atunci. Fugarilor li se confisca averea. într-un anumit termen. care spune : «Judecătorii se întristează. Origen avea presimţirea pericolului • el combate cartea lui Cels contra creştinilor în Ka?z KeXooo. M ărtu­ risitorii credinţei creştine erau aruncaţi în închisori şi toturaţi. li se eliberau certificate (lib elli). Pentru sal­ varea Imperiului. Celor ce făceau aceasta. Ne dă mărturie în privinţa aceaista Origen. Deciu voia să înlăture creştinismul şi ia o măsură gravii. activ. libaţiuni. Creştinii au fost chemaţi nominal. hotărîta şi organizată prin lege de stat. numeşte un cenzor. Toţi creştinii. Cei care nu veneau singuri erau aduşi cu forţa. dar se ştie cum a fost aplicai. 249— 251) era un ilirian brav. pe Valerian. erau obligaţi să se prezinte înaintea unei comisii de sfat şi să iacă acte de adeziune la păgînism : sacrificii. pentru înlăturarea abuzurilor şi a dus lupte contra invadatorilor. negarea lui Hristos.124 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ 6. de orice stare şi vîrstă şi chiar cei doar bănuiţi a fi creştini. Biserica se întărise mai mult în anii de paeeV^păgînii patrioţi se n e­ linişteau. el reacţiona contra politicii religioase a înaintaşului său. Aplicînd riguros măsuri severe. E l dezlănţuie o persecuţie generala. care favorizase creştinismul. ci mai ales apostasierea lor de la credinţa creştină. Din raţiune de stat. Voind să restaureze şi să consolideze Imperiul. Au fost lo­ viţi de măsurile luale mai ales clericii şi creştinii mai de seamă. care era ameninţat de barbari (goţi). începe a treia perioadă a persecuţiilor contra creştinilor. El a domnit intr-un timp de pericol pen­ tru Imperiu. Unii erau chiar ucişi. Deciu (numit şi Traianus Decius . Autoritatea romană urmărea mi mimai pedepsirea creştinilor. a ieşit ideea lui Deciu de a distruge creştinismul. participare la ospeţele sacre. Nu se păstrează „textul lui. spre a supraveghea moravurile societăţii. spre a fi intimidaţi ceilalţi creştini. energic. Deciu a întreprins o reformă internă. Ca şi Maximin Trucul.

Apostaţii ( I a p s i.:po. cei ce au d e c la ra t la in t e r o ­ gatoriu că nu sînt creştini. adică . c u raju l c re ş tin ilo r creşte iarăşi. in noiembrie 2 5 1.provocat numeroase apostasii. foam etea. M ai în sem n aţi sînt epis­ copii F a liia n al Romei.d n partea a u torităţilor că au sacrificat. în c u ra ja u pe c ei slabi. se reia persecuţia. pe alţii îi biru iau torturile. îndemnaţi şi a ju ta ţi de c re d in c io şi: C ip rian al C a rtaqlnei. fie printr-un nou edirl. G re cia şi a] le provincii. după trecerea furtunii. V a v i l a al Antiohiei. pentru B iserică . ei păstrau legătu ra cu B iserica lor prin coresp on d en ţă şi oam eni de încred ere.. potrivit g ra v ităţii vinei lor. Edictul lui-DedXL-a.PERSECU ŢIILE 125 sînt suportate cu cu raj • dim potrivă. dar ea era dureroasă pentru Biserică. Este drept că le p ă­ d area lor era doar ' de formă. După un an de groază. Evdemon al Sm ir­ nei. cînd pot triumfa asupra unui creştin» (C o n h a C c ls u m . A l e x a n d r u al Ieru salimului. fără sâ fi adus jertfe idoleşti. e i vc iu u n ific a t z e i l o r : th u rilicG u . [ T r c b o n i u s G a llu s 1(251— 25 3). AbriUus. bucuria lor este fără de margini. după puţină linişte. Invazii barbare. h. episcopii — şi alţi creştini — au reu şit să se refugieze. ei dorind şi crezînd c ă pot să răm înă creştini. M artirii şi m ărturisitorii au fost numeroşi. Ţinînd seam a de g ra v ita tea actului de .. H kcllaU c!. C red in cio şii vizitau pe cei închişi. cei ce au obţinut un . O rig en a suferit în ch iso a re şi torturi. cei ce au adus sacrificiu nuj Ci c a (ie Uirnîie . organizaţia B isericii se d ov ed ise puternică.íasie. i e s . Scopul urm ărit nu fusese atins. Sub urmaşul iui D eciu. luptînd conjja. fie prin ap licarea edictului lui Deciu. obţinut pe b a n i . c u preţul unei formalităţi impuse. D io n isie: al A le x a n d rie i. M u lţi creştini •au dovedit o slăbiciu n e d eplorabilă ■ unii se ofereau singuri sâ sa c ri­ fic e zeilor. ciuma. mai ales că ca v e n e a după o perioadă de linişte şi era o surpriză. p oate să fi pro- . VIII). goţiboT^ _Do-_ b reg ea. fiind primul îm părat rom an c are cădea pe cîmpul de luptă pentru a p ărarea Imperiului. a aposlaziat cu un num ăr însemnat de creştini. a c i a î a c i o r . lÍETcttoxótss = căzuţi) au fost o g rea problemă. S a tu rn in Tolos e i _ p rc otul p l o n ius Ia Sm irna şi mulţi alţii. B is e ric a i-a obligat la pen iten ţă. Deciu cădea. au fc st petru categorii de căzuţi : s a c r i f i c a ţ i . Nici o p ersecu ţie nu tulburase a tît de mult B is e ­ rica. în Egipt. In multe' locuri. îngropau pe martiri. Un episcop.certificat — h e V u c . Gr î g o r c ai N o q c ezareei . p ersecu ţia s-a potolit.

ligii. în Africa. episcopul C orn eliu _ a fost arestat şi deportat. care se găseau numeroşi chiar în serviciul palatului. în Spania. Aştep­ tările persecutorilor au fost înşelate. La începutul domniei. Perşii l-au jupuit de viu şi i-au pus corpul umplut . Valerian a fost luat prizonier în războiul cu perşii şi a murit în ca plivi la le.‘>xlo ercşlim. care ucisese pe Sfîntul Ciprian. El vine la conducere în timpul unei mari crize economice.¡20 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ vocat fanatismul păgîn contra creştinilor. episcopii S ixt II al Romei. 1f>. dar slab. La lIIica. alţii în alte părţi. doarece se v in do. Creştinii s-au dovedit mult mai curajoşi. T ru ctu osu s. în mare criză financiară.. Valerian a dezlănţuit per­ secuţia. a suferit mull. Pare a fi suferit mai mult Biserica Romei . Se credea că Biserica dispunea de mari averi. El fusese colaboratorul lui Deciu. Alţi creştini au suferit fiind aruncaţi în circ animalelor sal­ ba lire. V alerian (253— 260) era un om bun şi onest. influenţabil şi nestatornic. care erau sprijinul Bisericii. Biserica avea puţine averi mobi­ liare. ales c l e r i c i i . Printr-un edict dat îndurat contra Bisericii. pentru a se da Imperiului roman o solidă orga­ nizare.bunu­ Mulţi clerici şi credincioşi închişi. urşi. neslins. împă­ ratul şi senatul dau un nou edict. în calitate de cenzor al moravurilor. murind după cîteva luni. Au murit martiri. D ion isie. condamnaţi Efectele edictului au fost însă mici. Valerian deschide un război n e ­ Creştinii erau din nou obligaţi la sacrificii. el a tolerat pe creştini. iar cu cele imobiliare statul nu putea face mult. cunoscuţi ca martiri sub denumirea de «m assa can d id a» . In 2G0.. pedepsind cu exilul. şeful tezaurului statului şi păgîn fanatic. la mine sau exilaţi. degradarea. din porunca proconsulului Valerius Maximus. cu doi diaconi. în august 257. la Tarragona. au fost aruncaţi într-o groapă cu var. episcopul Alexandriei. mai erau interzise sub pedeapsă de moarte . la Roma.. iar statul era atunci sărac.au greu. diaconul L au ren ţiu . Macrian. Edictul lovea mai ales pe creştinii de rang. inislre(i. adunările rile Bisericii confiscate. confiscarea averii şi moartea. 7. La îndemnul unui mare demnitar. care agravează măsurile celui dintîi. în anul următor (258). C iprian al Cartaginei.

comunicat prin scrisori episcopilor. care înfiinţa în 271 regatul Palmyra-Siriei. fast şi glorie.juMtQI_. începea pentru creştini o mai lungă perioadă de pace. C a ilien u s (260— 268). îngrijorat de situaţia grea a Imperiului. Aurelian s-a arătat tolerant fală de creş­ tini. la sfîrşitiU domniei sale. dezlipindu-1 de Imperiul roman. Mithra. ajunse ministrul. influenţat poate şi de soţia sa Salonina. acordă pace creştinilor. ne Domnus. s-a ridicat un templu zeului soare. reprezentantul lui Sol invictus pe pămînt. în timpul său. a devenit zeul principal al Imperiului ro­ man. a fost depus din scaunul Antiohiei şi înlocuit în 268. Pentru că el refuza să părăsească tronul episcopal. a ameninţat s-o tulbure doar A u r e ­ lia n (270— 275). iar pe. dar se cunoaşte sensul lui : creştinii erau liberi să se adune pentru cult. făcînd din el religia împăraţilor. acesta distruse regatul Zenobiei. El a adoptat cultul soarelui.PERSECU ŢIILE 127 cu paie într-un templu. Gallienus a dat un r c s c r ip t d e to lera n ţă . A urelian. pînă la victoria creştinismului : Este m o n o teism u l solar. A cest ilirian destoinic. în 274. era fiul unei prcotese păgîne din Sirmium. în anarhia militară care ameninţa cu ruperea unităţii Imperiului. dar edictul n-a ajuns sa~Tie~ aplicat în toate provinciile.zădărnicia persecuţiilor şi impresionat de soarta tatălui său. In primii ani de domnie. Era prim ul îm p ărat c a r e f ă c e a a c e a s ta . cu episcopul Domnus. Textul rescriptului nu se păstrează. De m o i tibu s p c is e c u to iu m .a. împărat capabil. la sfîrşitul secolului al III-Iea şi începutul secolului al IV-lea.. în locul lui Pavel de Samosat. pe care a încercat mai tîrziu să-l reînvie Iulian Apostatul (361— 363). . pe care. pentru a rezista po­ poarelor migratoare. de păstrarea unităţii şi de întărirea lui. fiul şi urmaşul la domnie al lui Valerian. La Roma. episcopul Antipbieij Pavel de Sam qsala. spre umilirea romanilor (Lactanţius. căzînd în erezia antiţrinitară. Pavel de Samosata. pînă la persecuţia lui Diocleţian. In 272. 5). Aurelian a luat şi măsuri cu caracter religios. B i­ serica primea bunurile confiscate. a dat un edict de perse­ cuţie conica creştinilor. convins 'de. — Mithriacum — pe care s-a pus inscripţia : «Soli invicto». soldat auster.de renume. creştinii din Ăntiohia apelară la Aurelian. favorabilă creştinilor. reginei Zcnobia. scaunul de Ăntiohia recu­ noscu. Preocupat de reforma impe­ riului.

. P a ris . 1932. l o a n R ă m u r e a n u .JU p u n sis. i i I i'.. s ’:. e s. r 1 w . M a r t a S o r d i . P a ris .72« IST O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LĂ Din consideraţii de ordin strategic. i .e — V l I I . B o lo g n a . p. P a ris .i Sardica (Sofia). I'l (1971!). 1957. i S e v e r i . j Chrislem p rtJilik des ! i ’ il!. îm părţită în (Ion i i : D a cia .11 o 1 d i..1. I. A . 3-e éd.! . Lo n d o n . ' .i I il < r i ii i. p. J h r . de un grup de ofiţeri.lni î. Sub urmaşii lui Aurelian. J h r .(i c r i s i d e ll 'I m p e r o n e l I I I se c o lo .i: •/! \ : i . a f o s t jn s ă . d e s S e p l i m i u s S e v c r u s .i ii I K < r (' x I. cu reşodir l.1.cţrlin. l e s d e r n i e r e s p e r s é c u t io n s d u Hi’w le . 1979. A c e a stă împărţire a fost consacrată în 292 do Dioclcţian.. B I B L I O G R A F I E P e r s e c u ţ i i : Pr. c ( i'iii'i). D firm s a u lt. 1 r i s 'i h ii.i 'i il. S e p l i m i u s S e v c r u s .(ht!e. F r. în munţii Haem us (Balcani). încfrii-iHlu-s** de aproape de apărarea şi treburile Imperiului. . 104— 186. P ro î.. cu reşedinţa la Ratiaria. ! i. I. . l ’ .'Ic'plUniu S e v e r ( I S 3 — 2 1 1 ): I’ .i m . 1 Sevcrus. Diccleţian (284— 305). Zu d e n C h r i s i e n v s r i o l g u n g e n in clor M i/ic d e s 3. unde a crea t D a c ia A u r e l i a n ă. Strasbou rg. p. B u c u re ş ti.u m r lir ic e .ar i'ln s c h ic h ie d e r W e l t k r i s e d e s 3. t. C h r . \u lian a evacuat în_27.e s i è c le . 340— 374. p. 1974. !007. P a ris . I r a p p o r l i ir a i i C r i s t i a n e s i m o o r/m /x -ro da S e v e r i a C i a ll ie n o . "are va fi şi el un per­ secutor al Bisericii. ■ D u s a n g c b l i c h e C h r is t e n g c s c ly .c i. cadrele islrative şi pe cei ce au vrut din populaţia înstărită de la ora şe şi se Le.e s :c c l . pentru a scurta fron tiera Im pe­ riului şi a apăra mai bine fron tiera Dunării.. p.h n ilie m d a n s ¡'E m p ire r u i r u r n eu t l l . Deşi Aurelian a fost un bun militar. 1960. numiţi «cei Ir. care săvîrşise grave incorectitudini băneşti şi aştepta să fie pedepsii. 5 \ u ! o n o i. H a 1 k i n. .a Caonophrurium (Castrul nou). A c l r h . l'i 'ii ln i . în sudul D unării. pînă la venirea unui nou împărat energic şi capabil. Imperiul a fost grav zdruncinat de războaie interne de năvăliri b arbare.9). (5 . I.M . în apropierea Bizanţului. î n S t u d i e n /. 1951. 181-—194. K. ' T h e e m p e r o r S e p lim iu s si >i ! : ion. S p i • i < I i-. I! < h e I n n. 1. 1050. P a u l A llo r d . A . 285— 311.4 trupele rom an e din n ordul Dunării. > • l i .h u rle r o m a in s o u s le s A n lo n tn s e t ¡es Sévères. i i A . S. 1938. L e s p e r s é c u t io n s c e n tr e 1rs r . | '>!> es!!. unele in­ conştiente ale unui secretar veros şi răzbună lor.{'¿'A «Hudcs).i’. N e w Y o rk .¿eus de tirani». . A P r e c u r s o r of D e d u s . 23. M a r t y r s g r e c s I I .î ic s et c h r is t ia n is m e d a n s l ’A f r i q u e r o m a in de S e p tiin i' i ’i’ v r r e à l ’In'. 505— 578. de-a lungul Dunării. n. în « M ü n c h e n e r thoolo- i l ic. l ni [)é i et! i ¡ces s y r i e n n e s .. 1938.! '. Stofîeîbach. A . 456 p. î n A u i s t i c g u n d N i e d e r q a n g d e r r ô œ is c h e n W e l t . X X (!:M. în /. şi D c e ia ^A^difcrranea flnterioară).

G enova.C a r r a t e l i . 13 (1938). Bucureşti. p. P o litiq u e o r ie n t a le . Paris. N. R a d e r. . A. 1982. F lich e et V . G i o r d a n o. 1937. C y p rien . p o lit iq u e c h r é tie n n e . M a n n i . 54. I. T h e c o n c e p t o f m a r ty rd o m o f C y p ria n o f C a r th a g e . B u cu reşti. Prof. U n ter su ch u n g en zur C h r is te n v e r fo lg u n g d e s K a is e r s D eciu s. în «Revue Historique!. no. L a p e r s é c u t io n d e D è c e en A fr iq u e d ’a p r è s la c o r r e s p o n ­ d a n c e d e S. T h e M a r ty r d o m o f P erp e tu a . p. t. 1933 . I. L. B e 1 e z z a. 9 — Istoria bisericească H u m m e 1. M ax im i n T ra cu l (235— 238) : L i p p o l d . H is to ir e r o m a in e . 104— 111 şi 366— 368. 1967. M artin. 6 (1958). OX1I (1913). 1929. G. p. B u cu reşti 1982. II). T w o E d ic ts o f th e e m p e r o r V a le r ia n . W ürtzburg. I c r is tia n i n e l III s e c o lo . 1935. 1945. 113— 1 2 2 . A c t e le m a r tir ic e . 2 -e éd.. p. E L i c s e r i n g. 145— 160. M a ssim in o il T r a c e . V e zi şi R. L e d o s s i e r d e la p e r s é c u t io n d e D èce. H. în lim b a ro m â n ă : V. M essina. 479 sq. IV . V a le r ia n (253— 260) : P en tru m artiriu l SI. D eciu s (249— 25 1) : M a r t a S o r d i. liom a. 1964. P en tru m artiriu l Si. Rom a. p. Luc Duquenne. Z eiller. P u g l i e s e . L a d a t a d e l l e d i t o d i D e c io e il s ig n ific a to d é lia p e r s e c u z io n e a n tic r is tia n a . Gregg. 29 (1975). Subsid ia H agiograp hica. în «Studii Rom ani». A k e F r i d h. p.D u p 1 o u y. B e s n i e r. în «R ivista di storia d élia ch iese in Italia».'e m p e r e u r G a llie n e t la c r is e d e T E m p ire r o m a in a u I l l . Homo. p. B ru x elles. L e p r o b lè m e d e la p a s s io n d e s S a in te s P e r p e t u e et F é lic it é . Răm ureanu. C h . t. W ashington. 132— 137. Prof. J . Rămureanu. I. L'E dito d i D ec io . C y p rien . p. I. 1 9 4 9 . V ezi alte studii la :J. L a p a s s io n d e s S a in te s P e r p é tu e e t F é lic it é (m ars 203). 1. A. 131 — ş. S tu d i su ll'l'im p er a to re M a ssim in o il T r a c e . S a u m m a g e. De la tin d u 2 -e s i è c l e à la p a ix c o n s ta n tin ie n n e (H is to ire d e ¡'E glise. 451— 461. Stockholm . E s s a i su r l e r è g n e d e l'e m p e r e u r À u rélien . G lo tz ).e s iè c le . A. prof.». A p r o te s t a c c o u n t o f IlI-n d c e n tu r y C h r is tia n ity (A lost tradition. p. A c t e le m a r tir ic e . O. 1904. H o m o. P a s c h i n i . N o te su r l'éd it d e t o lé r a n c e d e T e m p e r o r G a llien . 172— 176. 1954. p. G a llie n u s (260— 2 6 8 ): E. C h r o n o lo g ie d e s L e ttr e s d e S. P o p e s c u. 1968. M. Răm ureanu. Pisa. L a p e r s e c u z io n e d i V a le r ia n o . Paris. M ax im in u s T h r a x un d d i e C h riste n . 32 (1962) p. Paris. C a u z e le c o n flic tu lu i p o lit ic în tr e B is e r ic a c r e ş tin ă şi sta tu l ro m a n su b îm p ă r a ţii S e v e r i. L 'em p ire ro m a in d e l'a v è n e m e n t d e s S é v è r e s au c o n c i l e d e N ic ë e (H is to ir e g é n é r a l e d e G. în «Byzatition». 1— 29. 1951. în «V içjiliae Christianae». C ip ria n ( f 258) vezi b ib lio g rafia la Pr. Paris. l i e r s a n e t t i . Paul Keresztes.u. C o n tr ib u to a lla sto r ia d e l III s e c o l o . 1981. P en tru m artiriu l S fin te lo r P e r p e tu a ş i F é lic it a s : Pr. L 'Im p ero d i G a lie n o . H. 587— 588. G régoire. 1 --2 2 et 225— 267. 1972. cu bogată bibliografie. Carthage.PERSECU ŢIILE 129 M. 1946. L c v i n . 1940. 408). A cie ie m a r tir ic e . X X X I V (1980). în «Byzantion». L 'ètà d i V a le r ia n o e d i G a llie n o . în «H istoria» 24 (1975. 1. T he D acian P ersécution. 1898. p. A u r e lia n (270 275) : L. par Aug. P. A p p u n ta d i sto ria ro m a n a . L eg reton et J . 81— 95. 117— 163. P lo n iu vezi Pr.

cezarii deveneau auguşti . ucis do soldaţi (primăvara 285). la I martie 286. apoi «au­ gust». cu augustul său. capabil. c a r e s-a înrudit de asemenea. sub coregenţii şi urmaşii iui. Sistemul~poTîTic al p rin cip atu lu i.se despartă de soţia sa Elena. numit astfel pentru că împăratul singur de­ ţinea puterea supremă în stat. * C a p ito l re d a c ta i. a păstrat iniţiativa şi a luat conducerea Orientului . d e pr. fiind considerat dom in u s. s-a transformat în d o m in a t. «protaugusl». indiferent de rangul şi de clasa socială căreia aparţineau. — a lui Ârrius Ăper Ţsept~ 2 8 4 ). trebuind să . Cei doi cezari primeau spre conducere cîte o parte din Imperiu. numindu-1 întîi «cezar». După modelul monarhiilor orientale. înlăturarea lui Carinus. Diocleţian s-a ridicat de jo s şi s-a distins în armată.130 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Persecuţiile sub Diocleţian. la 19 septembrie 286. cu vederi largi.legile se dădeau în numele ambilor auguşti. de la care a avut un fiu. el a ajuns la tron prin ucidere. împăratului i se prosternau toţi. Tempera­ ment de militar. Pentru o mai uşoară conducere. pentru a se pune capăt revoluţiilor militare şi loviturilor de slat. Diocleţian. Cei doi împăraţi şi-au luat în 292 ca ajutor cite un c e z a r .a moartea sau retragerea auguşlilor. dar conducător infe­ rior lui Diocleţian.s. Reforma. bun general. Diocleţian a împărţit puterea cu un vechi camarad de arme. J. Diocleţian (284/285— 305) este cel mai însemnat dintre împăraţii ilirieni’ Ca şi alţii. in locul lor ei numeau alţi cezari. începe în istoria Imperiului roman o nouă perioadă. începută de el şi desăvîrşită de Constantin cel Mare. el a fost un adevărat reorganizator al Imperiului roman. Imperiul era socotit unitar . A cest sistem trebuia să asi­ gure succesiunea la tron. inaugurat de August. Maximian a primit pe a Occidentului. prin căsătorie. rece. Diocletian a luat la 21 mai 293 pe ginerele său G alcriu (numit şi M ax im ian G aloriu ) iar Maximian Merculius a luat la 1 martie 293 pe C on stan tiu s Chlnru. Sfîrşitul persecuţiilor * 1. lo a n R ăm u rean u . p r o f. energic.anlin cel Mare.. Cu împăratul Diocleţian. anihilînd autori Lalea senatului şi a insti­ tuţiilor romane tradiţionale. a dat Imperiului un caracter de stat monarhic absolut. M ax im ian . zguduit de un secol de atîtea crize. Consl.

dintre . IHrîcuIuIi ‘ ItălîeTşT^Galiilor. _ La sfîrşitul secolului al IlI-lea. la suchd Dunării. în acest timp. unui m a g istra t. Mediolanum (Milan) şi Roma. se găsea un consiliu imperial.cian. Prin convingere personală şi raţiune de stat. iar Maximian pe cel de H ercuH us. luînd titlul de J g v îu s . 12 dieceze. în patru pre­ fecturi. unii guvernatori şi filozofi neoplatonici. capitala Daciei Malvensis (Oltenia). să-i sărute marginea mantiei. au suferit moarte martirică la Halmyris. Cezarul Ga­ leriu era însă fanatic şi intolerant. în anul 292. Administraţia Imperiului era centralizată şi strict xerar■“înzâtă. veteranul Iu liu şi soldaţii H esich iu s%N ican dru . Capitale erau Nicomidia (Orient) Sirmium (Iliric). persecutînd sau înlăturînd pe creş­ tini din armată. s-a refugiat din cauza năvălirii carpilor în 248. între 290 şi 300. a Orientului. Diocleţian a adoptat fastul oriental (diademă. incult. mai tîrziu Ravenna (Italia). brutal şi superstiţios. şi chiar în serviciul palatului. dar ofiţer de valoare. unde s-a înfiinţat în 'cin ste a ei oraşul Romulianum. Mama acestuia. M ar. Diocleţian era păgîn în fo ca t„ E l era însă tolerant cu creştinii. au pierit de moarte martirică. veşminte pompoase.PERSECU ŢIILE 131 Puterea jmj^erială__a luat un caracter monarhic absolut. 96 pro­ vincii (numărul acestora a crescut apoi la peste 100). numit «Consistoriul " sacru»^ Imperiul a primit o nouă'îm părţire. El a dat un adevărat_caracter divin puterii im­ periale. In frunte. Ea a influenţat pe fiul ei Galeriu să persecute pe creştini (Lactantlusi D e m o itib u s p e r s e ­ cut o m m . Cei care se apropiau de el trebuiau să se prosterne înaintea lui. originară din ceta­ tea Romula (Reşca). pe braţul Sfîntului Gheorghe al Dunării. în armată. ceremonial com~ plicat. să-l adore ca pe un adevărat zeu. Galeriu a procedat în. anul. Maximian Herculius imita în Apus politica lui Galeriu contra creş­ tinilor. numită Romula. Treveri (Ga'lia). 298 la o «curăţire» a armatei. E v an g elicu s. trăind retras în palat). în Dacia Ripensis. In urina unei victorii contra perşilor (297). IX). Pa s ic r a te şi V a len tin ian . La Durostorum (Silistra). pe care acesta l-a co n verfiT la creştinismT ambii refugiaţi aici de undeva din Asia Mică. în istorîsIreâ~despre martiriul lor este menţionat primul episcop de Tornis (Constanţa). care se găseau numeroşi in administraţie. Ca şi Galeriu. preotul E p ictet şi tînărul A stion^ jiu l. la_ 21 iulie 287.

Diocleţian a emis decrete de persecuţie sub lozinca rad icală: n o m en c h iis tia n o r u m d e le t o = n u m ele cr e ş tin ilo r sa f i e n im icit (Eusebiu. persecutorii urmăreau descreştinarea şi desfiinţarea Bisericii. dărîmarea locaşurilor_jţe cuijy interzicerea adu­ nărilor^ arderea cărţilor sfinte. Diocleţian a ţinut să se consulte şi oracolul de la Milet.tsS apostszieze' erau p ed ep siţi. de obiecte şi de cărţi. Diocleţian s-a opus. Galeriu şi partizanii lui au îndemnat pe împărat să dezlănţuie persecuţia. î n c ă rlin ajun b iserica epis­ copală din Nicomidia a fost prădată de mobilier. ca Hierocles. Prim ul e d ic t s-a dat la 24 fe b r u a r ie 303. între 290. Perso­ şi n a l u l (iirlii imperiale < f o s t obligat să sacrifice zeilo r. 2 . apoi al Egiptului urau creştinismul. guvernatorul Bitiniei. De. VIII. T o Ţ O F io co tea u un element pericu­ los în armată şi pentru stat. cei de jo s erau făcuţi sclavi. şi a imprudenţei unui creştin. la început. 'Tăr’ c e F a fla tă în apropierea palatului imperial. fără să se facă victime. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . erau toturaţi . care. Edictul prevedea. m urma unui incendiu la palatul din Nicomidia. a scris o lucrare în 15 cărţi pentru combaterea creştinismului. în urma răspunsului. defavorabil pentru creştini. soţia lui Galeriu. în cele din urmă. .lor. de asemenea i î m p a r a l e s e l e l ’ r i s c a . primit de la acesta. dar prin măsuri mai grave decît ale celor dinţii. Lactanţius. pus la cale i ( i e c e z a r u l Galeriu. De in ortibu s p ersecu to ru m .. a fost distrusă. iar ca sclavi erau excluşi de la eliberare. Sub influenţa neoplatonicului Porfiriu. Ca şi Deciu şi Valerian. protaugustul Diocleţian s-a hotărît să or­ done persecuţia. soţia lui Diocleţian (cunoscută şi sub numele de Alexandra) şi liica ei Valeria. care a distrus un e x e m p l a r al e d i c l u l u i afişat. aceasta deveni ine­ vitabilă. în consfătuiri ţinute la palatul imperial din Nicomidia.132 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă care unii aveau înalte funcţii de stat. X III şi alţi istorici contemporani). şi 300. că nu pot ghici în prezenţă. cei mai de seamă pierdeau drep­ turile şi privilegiile. închinat lui Apollo. de care erau socotiţi vinovaţi creştinii. creştinii care r ^efazau. care aveau simpatie pentru creştini. Şefii armatei şi preoţii păgîni (h a m s p ic ii) s-au plîns de asemenea contra creştinilor. precum şi din cauza unor mişcări în Siria ■ in A r m e n i a r o m a n i i . dar.şj Diocleţian voia să evite vărsarea de sînge.

iar de nu să fie pe­ depsiţi cu moartea. adică 20 de ani de domnie ai lui Diocleţian. prin care se declara război creştinismului. multe catacombe ale creştinilor au fost astupate cu nisip de către aceştia. diaconii şi membrii clerului inferior închişi. Irin a şi H ion a. alţii au predat cărţile cerute (tra d ito rc s). preoţii. Urmărindu-se arderea cărţilor creştine. aîTsuîerit S fin te le A g a p i. se stabiliseră zile de sacrificiu de tămîiere (d ies th u riîication is). cel mai grav dat pînă acum de împăraţii romani. p r eo ţii. S cy thia Minon Astfel A n tim . a suferit M a r g a r eta fecioara. s-au distrus arhive bisericeşti de mare valoare. La Roma. care po­ runcea ca cpiscopii. spre a salva pe cele bune. care imita edictul lui Deciu din 249—250 şi edictul lui Valerian din 258. mai ales în Orient. Au avut loc execuţii. Urmărirea creştinilor s-a aplicat cu severitate in 'primăvara şi vara anului 304. care nu s-a întins însă şi asupra creştinilor. a fost decapitat în 303. în Egipt. Cei ce refuzau să aducă sacrificii zeilor erau ucişi. Africa. episcopul Nicomidiei. au suferit C o sm a şi D am ian. La Eliopol. d ia c o n ii. pro­ vinciile sud-dunărene. mai ales în provinciile sud-dunărene ale Iliricului. Unii creştini au apostaziat. în primăvara anului 304. le c to r ii şi e x o r c iş tii. care lovea mai ales clerul. Cu această ocazie. la Antiohia Pisidei. s-a dat un al II-Ie a ed ic t. In Capadocia^. doi medici care practicau medicina din caritate creştină . dacă nu apostaziază de la credinţa creştină. în Numidia. Maximian Hercule l-a executat de asemenea. care se aflau sub conducerea directă a lui Galeriu.le a e d ic t de persecuţie. Din contră. mai aspru decît cel clintii . ' Martirii au fost numeroşi. după 27 septembrie 303. s-a publicat al ll l . a suferit S iîn ta V a iv a fă . în cursul lunii a p r ilie 303. împăraţii au acordat o amnistie. In toamna anului 303. unde s-au înregistrat nu­ . s-a sărbătorit v ic e n n a lia .au suferit S im ţu l G h eo r g h e _ ş i JS iîn ta D o ro îee a . La JTesalonic. în Cilicia.PERSECU ŢIILE 133 In Răsărit. In Apus. edictul a fost executat riguros. Edictul ordona să fie puşi la închisoare e p is c o p ii. Italia. Galeriu smulse de la Diocleţian publi­ carea unui ai IV .l e a e d ic t de persecuţie. S-au aplicat chiar pedepse neprevăzute de legi. Constanţiu Chior a stricat doar unele biserici. alţii în locul Sfintei Scripturi şi al cărţilor de cult'au predat cărţi eretice. să fie puşi în libertate dacă aduc sacrificii zeilor.

a pătimii Ja Sirmium grădinarul S in e r o s sau S in erotas. sub Diocleţian. diaconul său. după toată probabilitatea. asistînd la des!r. C a m a sis şi F ilip o s. La 26 martie 304. Tulcea). la 2 noiembrie 304. menţionează numele a trei martiri C h irii. în realitate cinci la număr. <ui devenii . O scurtă inscripţie greacă de la începutul secolului al IV-lea. 2. s-au retras de la tron. v io ­ lent. martirii Z otic. C hin dcas.s şi viclean. Diocleţian s-a retras în singurătatea pa1ci 1ului său de la Salona. Amintim că la Sirmium. des­ coperită la Axiopolis (Cernavodă). fecioara B a silla . Bine cunoscutul martir_D asiu s ele D urosto ru m (| 20 noiembrie 304). pentru Orient şi Constanţiu Chior pentru Occidenl.“'"între 304— 305. în Italia. la 25 octombrie 304. la 15 sau 20 iulie 304. au suferit martiriul. în Dalmaţia. în apropiere de Sirmium. şi a murit în 316. şi cinci sau şapte fecioare. ca re şi-au luat ca cezari şi fii adoptivi: primul. sfinţii numiţi «Q uattu or c o r o nati» = «Cei patru încoronaţi». iar al doilea pe F la v iu S ev er. La 23 fe ­ bruarie 305. Pedepsele . S fîntul D im itrie. La 1 mai 305. Probabil. Era o obligaţie generală de a sacrifica. In 305 sau 306. în vara anului 1971 şi se află aslîizi în biserica mînăstirii Cocoş (jud. vicio. A tta lo s. împlinindu-se 20 de ani de domnie comună. Daza sau Daca). cei doi auguşti. Diocleţian şi Maximian. a suferit moarte de martir la A xio. a suferit martiriul la 6 aprilie 304. în Austria).:ihuiiea sistemului său politic. potrivit înţelegerii slabilite la început. «quarum nomina Deus scit» . la 9 aprilie 304. către sfîrşilul secolului al VI-lea. de la numele căruia Sir­ mium a primit numirea de Mitroviţa. între 32 0—323. în locul lui Diocleţian şi Maximian. la locul numit Fruska Gora. Galeriu şi Maximian Daia dau un nou edict (305) şi continuă per­ secuţia în Răsărit. S îîn ta A n a s ta s ia şi alţi martiri în alte cetăţi ale Iliricului. polis. sculptori de meserie. a suferit episcopul V icto rin d e Pocio\ io (Pe!Sau. sau sub Liciniu. de unde moaştele lui au fost transportate la. Sfîn tu l Irin eu . un ofiţer barbar. a murit laj^ngidunuim (Belgrad). ale căror moaşte s-an descoperit în cripta de la Niculiţel. la 20 august 304. reşedinţa lui Galeriu. preotul M on tan u s .134 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă meroşi martiri. au suferit martiriul ia Noviodunum (Isaccea). pe nepotul sini M axim ian Daia (Daja. Duros-onun (Silistra) şi de aici duse la Ancona.niquşli Galeriu. crunt. a suferit creştinul S ecu n du s . episcop de Sirmium . şi T a sio s (D asius).

In Occident. Acesta însă era urît la Roma. iar în Orient ei sînt persecutaţi de Galeriu şi de Maximin Daia. pentru a nu fi dezono­ rate. Palestinei. unde. în locul lui. îl recunoaşte doar cezar. care permitea existenţa c r e ş tin ilo r : «ut d en u o sin t c h iis tia n i et c o n v e n tic u la su a co m p o nant» = «să existe din nou creştini şi să se poată ţine adunările lor» (Lactantius.'că suBl5eciu.! Murind Constanţiu. VIII. în 306. se proclamă august M a x en . Ciliciei. Era falimen­ tul sistemului politic inaugurat de Diocleţian. numind august pe cezarul F la v iu s S e v e i . cu vin sau cu sînge de la sacri­ ficiile păgîne. A suferit martiriul. în 307. 34 . ţiu. 17). Is to r ia b is e iic e a s c â . Mărturi­ sitorii credinţei (c o n îe s s o ie s ) umpleau minele şi carierele Tebaidei. şase îmJMralLi^ugiişll^şi . cu condiţia să se roage lui . pe fiul său C on stan tin .cezari)-. 3. S ev er este învins de Maxenţiu şi se sinucide. E d ictu l d e to le ra n ţă a l lui G aleriu . _ La" 307. El impută întîi creştinilor că în «nebunia» îoTTnu s-au întors la religia Strămoşilor. Constanţiu Chior. cîini şi păsări de pradă sfîşiau cadavrele creştinilor (la Cezareea Palestinei). La 306. la Alexandria. nemulţumit. Unele creştine se sinucideau. D e m o rtib u s p e is e c u to r u m . Maximian tatăl îşi reia titlul de august. Galeriu. de asemenea. este numit august. Se intro­ duce constrîngerea la sacrificii prin apel nom inal. greu bolnav Ia Sardica. fiul lui Maximian I fort ulius şi ginerele lui Galeriu. Galeriu nu­ meşte î n locui lui pe un vechi tovarăş de arme. îmbolnăvindu-se. la Sardica. în 306. V a le iiu s L icin iu s (308 —324). stropirea alimentelor din pieţe cu apă lustrală.j prietenul său. a chemat din Orient pe fiuTlîau Constantin. de acord cu Constantin şi cu Liciniu. pentru a sili pe creştini să sacrifice. creştinilor li se refuzau îngroparea morţilor. aceste evenimente nu schimbă situaţia creştinilor. C ip ru lu i. Eusebiu. Constantin (308). Ga­ leriu dă la 30 aprilie 311.^armata proclamă împărat. Cei care se opuneau sufereau torturi şi pe­ depse corporale . S fin ta E ca terin a . apoi le acordă libertatea de cult. în primăvara anului 311. un edict de toleranţă pentru creş­ tini. Edictul este surprinzător şi caracteristic pentru starea sufletea scă a lui Galeriu.. se aşează sentinele la intrarea în băi şi la fîntîni. acesta primeşte şi el titlul de august . JLa protestul lui M axim i a i i J a i a . constată zădărnicia persecuţiilor con­ tra lor. încît se găsesc în acelaşi timp.PERSECU ŢIILE 135 erau groaznice. după ce făcuse zadarnic apel la medici şi la zei.

aveau creştinii (preoţi — conducători în oraşe. între care P am iil. Mărturisitorii se întorceau din închisori. Persecuţia a încetat deocamdată. cîntînd şi credincioşii îi primeau cu dragoste. rezultat din iniţialele numelui de Hris- . 4. In Orient însă. ev totkw vtxa. s l a nl i n. circulau pamflete şi afişe anti­ creştine. la Cezareea Palestinei şi L u cian la Nicomidia (| 312). la podul M ilvius (13 km. dîndu-i o ierarhie. Din această perioadă sînt cunoscuţi ca marliri cinci episcopi egip­ teni. a bătut armatele lui Maxenţiu la Turin şi la Verona. — şi a unui vis. mari preoţi peste provincii). apoi a mers asupra Romei. în care Hristos l-a îndemnai sa pu ni i pe steaguri semnul crucii. alţii în alte oraşe. în. care l-au~'ctrnt>scut de aproape pe ( ' o n. Constantin. dar războiul nu s-a încheiat favorabil pentru romani.^ Istoricii Jiusebiu şi Lactanţiu. i s l o r i s e . Totodată Maximin Daia căuta să reorganizeze păgînismul. a cărui atitudine era jignitoare şi ameninţătoare. devenit creştin. Galeriu a murit la 5 mai 311.136 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A L Ă Dumnezeu pentru el şi pentru stat. In Palestina. în retragere ^ a _ înecat în Tibru. se ţineau conferinţe contra creştinilor. aşa cum. Conslanlin a intrat triumfător în Roma (28 octombrie. au suferit martiriul numeroşi creştini. ceea ce a adus pe Constantin în război cu Maxenţiu. Nemulţumit să ur­ mărească pe creştini în Imperiul roman. între care Petru al A le x a n d r ie i şi P h ilc a s d a Thm uis.. înconjurata de cuvintele «întru aceasta vei învinge» — in l ux : s i g n o v i i u v s . Maximin Daia a reînceput persecuţia. In u r m a u n o r semne minunate — vederea unei cruci lumi­ n o a s e p e c e r .uriari de la_A ntiohia^ ceea ce nu este totuşi sigur. M a x imin Daia a pornit în un război şi contra regelui Tiridate al A rmeniei. iar Maximin la Maxenţiu. Liciniu a făcut apel la Constantin. în căutarea de sprijin. a trecut în Italia. şi să nu tulbure ordinea publică. din cariere şi din mine. Creştinii au primit edictul cu bucurie. Un număr de preoţi au suferit în diferi le provincii. Lupta deci­ sivii s-a dat lîngă Tibru. socotit a fi învăţatul preot T. s c ca împăratul atribuia victoria sa ajutorului lui D u m n e z e u . Liciniu. Neînţelegeri politice au adus în conflict pe Maximin Daia cu. pe care Constantin l-a pus în forma monogramului creştin. Armata lui Maxenţiu era mai numeroasă şi bine instruită Ha a fost lotuşi învinsă :_M axenţiu. care era în Galia. 312). sus de capitală) şi a fost grea. Oraşele c e ­ reau prin petiţii alungarea creştin ilo r.

PERSECU ŢIILE 137 tos (XP) suprapuse. Liciniu a început să. înfrint la Adrianopcl şi văzîndu-se strimtorat. ca gu­ vernatorii fSa dea pace creştinilor. El a fost urmărit de Liciniu pînă în Cilicia. Din nefericire. împotriva lui Constantin. contra căruia Liciniu a trebuit să continue războiul. după ce întrecuse în răutate şi patimă pe toţi ceilalţi persecutori. pe care-1 semnase împreună cu el. Actul de toleranţă de la Milan acorda creştinilor nu numai libertatea şi bunurile bisericeşti luate în trecut. dar continuă să-l duşmănească. Tiranul. împăraţii ordo­ nau ca toate bunurile luate bisericilor să fie restituite îndată. ci le asigura şi interesul şi sprijinul împăraţilor. Au suferit în acest timp c e i 40 d c w u c c n ic i care au îngheţat noaptea. Cei doi împăraţi aliaţi — şi de acum înrudiţi prin căsă­ toria lui Liciniu cu o soră a lui Constantin. în orice rnîini s-ar găsi. D e m ortibu s pcrsecutoruni^~$&). şi a actului de tole­ ranţă de la Milan. conflictul avea să izbucnească după aceea. Cultul creştin a fost din nou tulburat. din interese politice. ceea ce actul accentua înadins. unde l-a ajuns moartea pe jumătate pocăit (313 sau 314). care între timp dusese lupte contra lui Maximin Daia. Pe lîiigă aceasta. şi faptul nu trebuie pus la îndoială. îa libertatea credinţei şi a cultului. unii creştini au apostaziat. Actul de la Milan (textul la Lactanţiu. verbal. adică religie permisă în Imperiul roman. în lacul Sevastia şi alţii. acordîndu-i deplina şi definitivă libertate. Ei anulau toate hotărîrile anterioare date contra creştinismului şi declarau liberă trecerea la creş­ tinism. a consimţit de nevoie şi cu întîrziere. şi al creşti­ nilor. dat la începutul anului 313. per secul o pe creştini. Actul s-a transmis şi lui Maximin Daia. împreună cu Liciniu. Este ştiut că din acest moment Constantin s-a alăturat cu totul creştinilor şi că în cuiîhcI a săvîrşit actul hotărîtor pentru situaţia creştinismului. • . mărturiseau interesul lor pentru chestiunea religioasă şi proclamau dreptul tuturor. el a căpătat deplină încredere în victorie şi a cîştigat bătălia.. care proteja pe creştini. Bisericii i se recunoştea oficial calitatea de instituţie religioasă organizată. între anii 320 şi 324. Creştinismul devine r e lig io licita . jn v in s în 314 de ConslaîîfinT Liciniu îi cedează Iliria. Eusebiu spune că împăratul l-a încredinţat cu jurămînt despre aceasta. A cest act a fost ed ictu l d e la M ed io la n u m (M ilan). adunările creştinilor au fost împiedicat*' .jîntre Constantin şi cumnatul său Liciniu. are o importanţă epocală prin hotărîrea şi prin urmările lui. şi stingherit.

284. art. 1979. W. V o g t . par Aug. 1965. G u e r r e e t r é fo r m e (284— 300). M. Numai Iu lian A p o s ­ tatul (3 6 1— 363) a încercat după aceea să restaureze pentru scurt timp păgînismul. I < c m. 1958. A. creştinismul devine. Valeriu Liciniu a iosi c ondamnat la moarte şi executat la Ţesalonic. Bd. Paris. e i 11 e r. F lieh e et V . :■ i n R. L 'E g lise d a n s T E m p ire ro m a in ( I V -e — V -e s i è c le s ) .se. V a leriu s D io cletia n u s.ii I. J . T h e C o n ü ic I b e t w e e n P a g a n ism a n d C h r is ­ tia n ity in th e F o u r th C en tu ry . Paris. 1935. M artin. Torino. 1 0 .i i i b c ii i. Bologna. II c o n ü ic to tra p a g a n e s im o e c r is lia n e s im o n e l sec.. col. i p p o I d-E. M ünchen. 1963. Band IV . Barb. 1968. 7. C onver­ tirea lui Constantin cel M are a dat un nou curs isioriei universale. ba chiar religie favorizată. L a c r is e d e l'E m p ire ro m a in d e M a r c -A u r èle à A n asta. M om igliano). 2.138 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ I n ji r m a unei noi înfrîngeri la 18 septembrie 324. 147— 189. şi a unor intrigi contra lui Constantin. D o n a u p r o v im e n . R eal-E n cy clop äd ie der c l. 1964. 116— 149. după 313.010. m». 1946.. H e d w i g Fritzen. Constantin a rămas singurul împărat al întregului Imperiu roman. p.). L e d e c lin d u m o n d e a n tiq u e . L c h r c l m i ci . 157— 479. R é m o n d o n. J o n e s . A lte s t u d ii : A . Paris. ( . lU ettléiien et lu lé l r a r c h ie . in P au ly -W isso v a. in « R e a lle x ik o n » iova cit. Servadoni-D uparc.¡scheu Allorlm n W iscn sch aft. . r e lig io licita . t.). engleză by A. coi. I. cu buna bibliografie. J. III. n n < o m e t. H. în lu crarea c o le c tiv ă : T h e c o n flic t b e t w e e n P ag a n ism a n d C h r is tia ­ n ity in th e F o u r th C en tu r y (E ssa y s ed. 2-e R eihe. Stuttgart. fin du 2 -e s i è c le à la p a ix c o n sta n tin ien o (H is to ire d e l'Iigli. M e th o d e n d e r d i o k l e l ia n is c h c n C h r is te n v e r o ilg u n g n a ch d e r S c h rift d e s E u se b iu s ü b e r d e r M ä r ty r er in P a les tin a . 14-er lïalb b an d . Se pare că s-a dat un nou edict de toleranţă. BIBLIOGRAFI K V ezi cap ito le le p reced en te despre p ersecu ţia creştin ilo r sub îm p ăraţii rom ani. persecutînd creştinismul. art. 1.1 1 .. 1970. A. t . D io k le iia n u s . coi. I’ . K i r s t e n . D e la. Paris. V II A. M. Stuttgart. de drept şi de fapt. la Chrysopolis. O xford.. L e s m a r ty rs d e la g ra n tle p e r s é c u tio n (304— 314). II). 1 W. în «R eallexicon für A n tike T : ifI ( hrisli'nUimi». prin încercarea sa de a armoniza interesele superioare ale Imperiului roman cu interesele Bisericii creştine. Da Iü o rley . ~DTn'324. IV . R.se. Traduit de l'an g lais par A. dar încercarea sa a eşuat complet. S c s i m i. m » . A. Din reli­ gie nepermisă şi persecutată. 1959. 1961.>nu. i: n s s i i n. 1 770 p. A. O xford. Mainz. Creştinismul s-a bucurat de pace în tot Imperiul. pîna Ia moartea sa în 337. 1970.r . Trad. . iîngă Bizanţ. M o m i g 1 i a n o. Paris. p. în 324. H a m m a n .ian o a lla c a d u tt a d e l l 'Im p ero d 'O c c id e n te . Paris. în situaţia lui de religie favorizată a Imperiului roman. Stuttgart.

L e s m o n u m en ts p a lé o c h r é t i e n d e R o u m a n ie . I. A rta c r e ş tin ă în R o m â n ia . ibidem. F rankfu rt. B ucureşti. 1977. Pr. G alaţi. C h a u l e u r . I. L a p e r s é c u t io n d e D io c lé tie n e t l e t r io m p h e d e ¡'É glise. T e x te fran çais av ec Introd u ction de H. P o litic a r e ii g i o s a d e l l 'm per a to r e L ic in o . Prof. B u ­ cureşti. M a r ty r io n u l d e la N ic u liţe l. Paris. 161— 192 . Paris. 1909. 1982. Paris. 34— 62. t. Faen za-R av en a. vezi : A. 975— 1011. cu b o ­ gată b ib lio g rafie rom ână şi străină. 1928. K n i p f i n g. t. Prof. X C I (1973). E n e B r a n i ş t e . U n ter su ch u n g en zur d io k le t ia n is c h e n V e r io lg u n g . J . 695 ş. 218— 228. A lexan d rie. Ort. 1—2. R. în «Rivista di cultura classica e medievale^».». L e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s d a n s ¡ e s p r o v in c e s d a n u b ie n n e s d e ¡'Em­ p i r e ro m a in . B ucureşti. 1979. p. A c t e le m a r tir ic e . Z e i 11 e r. p. X X X I (1912). C re ştin ism u l în S c y th ia M in or d u p ă in sc rip ţii. I o n B â r n e a. P. 206— 2 7 9 . 1— 2. ■3-e éd. Paris. P. 1926. nr. I d e m . L a G e s t e d u sa n g . I d e m . în «Philologus». J . ita lia n ă de E lena C ontucci. O rt. p. H a m m a n .. S t a d e . Paris. Paris.». I d e m . I d e m . 245— 2 6 5 . S iin ţi ş i m a r tir i Ia T o m is-C o n sta n ţa . H a n o z i n. în «A nalecta B olland ian a». L a G e s t e d e s m arty rs. . 1979. 3— 23. lini. 7— 8 . în «R ivista di Studi C lassici». M o n c e a u x . X C I (1973). B u cu reşti. K. V I (1954). 10 (1968). pentru m artirii din S cy th ia M inor (D obrogea) : Pr. 1958. M artiri ş i S iin ţi p e p ă m în lu l D o b r o g e i d e azi. ed. trad. P o p o s c u . p. în D e la D u n ăre la M are. In lim b a ro m â n ă . P en tru îm p ă r a tu l G a le r iu (293— 3 1 1 ): C a t a u d e l l a .' 65— 112. p. Pr. F o r t i n a. L X X II (1913). M artirii c r e ş t in i d e la N ic u liţe l d e s c o p e r i ţ i în 1971. S a in ts d e T h r a c e e t d e M é s ie . In s c r ip ţiile g r e c e ş t i şi la tin e d in s e c o l e l e I V — X III d e s ­ c o p e r i t e în R o m â n ia . 1908. X C II (1974). L a v é r it a b l e lé g e n d e d o r é e . L a d a t a d e l l e d itt o di S e r d ic a e i v ic e n a lia d i G a le r io . nr. K u ltu sb r eitu n g und V o lk s d e v o t io n . p. 1908. e t d'H istoire». B ru x elles. 1980. Rom. L e s m a r ty rs d 'E g y p te. 1976. nr. şi 329— 334. 9-e éd. 2-a. Prof. în «R evue B elg e de Philol. L e c h r is tia n is m e e t ïE m p ir e ro m a in d e N é r o n à T h é o d o s e . 1926. I d e m . 74— 82. 8 (1960). L a G e s ta d e i m artiri. I (1922). 378— 381. 1918. S e c o l e l e III— IV . A. M i r c e a P ă c u r a r i u. p.u. C ittà d el V atican o .P ERSECU ŢIILE 139 H. 1925. în «Studii T e o lo g ic e i. I d e m . D er P o lit ik e r D io k le tia n u n d d i e l e t z t e g r o s s e C h r is te n v e r io lg u n g . Prof. D e l e h a y e . F l o r i a n . 2 vol. 1935. I o a n R ă m u r e a n u . B ucureşti. p. T h e E d ict of G a le r iu s r e c o n s id e r e d . W i 1 1 m a n. Is t o r ia B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e . S a n te C a t h e r in e d'A le x a n d r ie . G a le r iu ş i L icin iu . I d e m . 7 (1958). în «Bis. 269— 286. F. R o m â n ii la D u n ărea d e J o s . M ilano. I d e m . D ie R e lig io n s p o lilik d e s K a is e r s L icin iu s. S. K o s m o s u n d D am ian . G u e r r e s . L e s l é g e n d e s g r e c q u e s d e s sa in ts m ilita ir e s . Frankfu rt. 53— 120. 252— 262. p. Paris. p. p. P en tru m a r tir ii c ă z u ţi s u b D io c le ţia n . p. P en tru îm p ă r a tu l L icin iu (308— 3 2 4 ): M.. 1967. R a d u V u l p e ş i I o n B a r n e a .. 1953 . D aniel Rops. în «Bis. P a u l A l l a r d . 464— 471. Rom. p. B erlin.. 255— 274. p. 1946. M o n u m en ti p a le o c r is t ia n i clella S c iz ia M in o re. I d e m . H. 1923. 1971. p. 3— 5. nr.

24 (1973). P rim ii m a rtiri c r e ş tin i c u n o s c u ţi . p. înainte dc neoplatonici. T u lcea). credulitatea. «M itropolia O lten iei». p r o f . A ceastă nevoie creştea pe măsură ce creştinismul se prezenta ca o religie revelată. 277— 281. 91 (1973).140 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ V i c t o r H.ofilor păgîni (cinici).». Evoluţia raporturilor creştinismului cu păginismul. Nic. I d e m . El a criticat de asemenea superstiţiile. în «Bis. 5— 8 . Satiricul L u cian d e S a m o s a ta (c. în epoca primarii a creştinismului. A cte martirice * 1. păgînismul însuşi simţea nevoia unei reforme.. îr. Raporturile cu păginismul. nr. Ş t . 2 . d. p. ironiza şi ridiculiza credinţa în nemu­ rirea sufletului.(Ml. Ş e r b ă n e s c u . a fost C els. Rom. B a u m a n .ti in.i lilo/.'i / (/ lui P eregrin ). D e s p r e d a ta p ă tim irii lu i Z o tik o s . K a m a s is şi P h ilip p o s .i M ineure). L X X X V III (1969). A rrian u s. 3— 4. iubirea lor frăţească (în scrierea D espre /mu. X X IV (1972). nr. N ă s t u r e l . nr. (1972). cultele ori­ entale şi misterele.». Cel ii’. I d e m . dorinţa lor de martiriu. P. un Iile/of sloic sau eclectic. Prof. El a scris pe la 175— 180 o serioasă lucrări' critică contra creştinismului. A lta lo s . Diocleţian. 580— 586.180). 17— 26. Cultul martirilor. Q u a tre m a r ty rs à N o v io d iin u m (S cy lh i. p. în «Bis. Aurelian. p. intitulată «C uvînt a d ev ă ra t» (Aoţoc ¿X'/jOVjs). (533-. m o­ noteistă şi morală. în «Studii şi c e rc e tă ri de isto rie veche». P. crezînd chiar calomniile care circulau pe~scama lor. D i a c o n u.». 189— 202. spirituală. dar e cunoscută în cea mai mare parte * Capitol r u da r i . D a v i d . care nu se păs!rează. C rescc n s urau şi criticau pe creştini. în «A nale cta Bollandiana. Pr. XLI. ipo­ (■ criziei şi solisl ic. p. I. N o v e a u x té m o ig n a g e s c h r é tie n s su r Ie lim e s n o r d -s c y th iq u e : Ia b a s i l i ­ q u e à m arty riu m d e b a s s e é p o q u e r o m a in e d é c o u v e r t e à N ic u lile l (dép.* l ’ r. nr. C o rn eliu s F ron ton . în «Buletinul M onum entelor istorice». 9— 10. B a z ilic a cu «m a r t y r ic o n » din e p o c a r o m a n ită ţii tlrz ii d e s c o p e r i t ă Ia N ic u liţe l (jud. 120— . profesorul lui Marcu Aurel iu. 1600 d e a n i d c la p rim a m ă r tu rie docu ­ m e n ta r ă d e s p r e e x is t e n ţ a e p i s c o p i e i T o m isu lu i.s(-nuial adversar păgîn. Maxim in Daia). dispreţul creştinilor faţă de moarte. de Tu lcea). X V I (1972). O ri. 5— 6 . mai ales filozofia. -în răsplata viitoare. 4. X C IV (1976). Alexandru Sever. Spre reformă tindeau şi unele măsuri imperiale (Au­ gust. i l . loci/i R ă m u re a n u . Rom. în secolul al II-lea. P. un epicureu de mare talent. în «D acia». nr. O rt. p. 966— 1026.«• b 'r ito riu l p a tr ie i n o a s tr e . p. N o i d o v e z i a r h e o l o g i c e r e fe r i t o a r e la v c c h im e u m a r tir ilo r d e la N icu liie l.

[ P lotin (c. El da lumii o explicaţie in­ teresantă. pe care l-a audiat şi Origen. Cels nu a atacat din creştinism puncte izo­ late . şi mai ales pe autorul necunoscut numit D ion isie A r e o p a g itu l (-sec. de scandaluri. El avea unele idei religioase şi morale însemnate şi voia să unifice diferite credinţe păgîne vechi înt’r-6 religie curăţită de miiuri. ci să ducă şi o viaţă morală. cîte nouă lucrări în fiecare serie. cu argumente iscusite şi îndrăzneţe. un egiptean. 205— 270). —■vicioşi şi ridicoli în credinţa lor. El a combătut creştinismul di­ rect. Elevul lui Plotin a fost P orîiriu din Tir (t 304. culturii. el se referă în critica sa la toată religia creştină. în care ia atitudine contra s c e p t ic is m u lu imaterialisimilui şi gnosticisrouluiTPTotin trăia ca un ascet şi urmărea să aibă şi să înveţe nu numai cunoştinţe filozofice-religioase. Sistemul neoplatonic l-a consolidat elevul lui Ammonius Saccas. Cels a com­ bătut minunile. un mare teolog şi scriitor ca Origen. El a scris E n n e a d e le . Sistemul neoplatonic era panteist. înrudită cu a platonismului. N e o p la to n is m u l a fost un_ curent fi. societăţii. de erori recente şi de idei morale împrumutate din filozofie şi-l denunţă ca periculos statului. cu ură şi cu palimă. Pe Iisus Hristos îl crede un mag iudeu. Contemplarea şi extazul jucau mare rol în neoplatonism. într-o scriere intitulată K a i i Xpiotiavffiv = . apărută in anul 248. Neoplatonismul a avut idei şi ter­ meni prin care a influenţat în parte chiar pe unii teologi ca Origen. El socoteşte creştinismul un amestec de extravaganţe iudaice. la Roma). în 248.PERSECU ŢIILE 141 din combaterea ei de către Origen. re ­ venind la învăţături religioase pe care le credea comune altădată şi fundamentale religiei. oameni de rînd —■ sclavi. 240). care a căutat sa refacă păgînismul într-un sistem nou şi măreţ.lnzn. născut din adulter. femei şi copii. prin lucrarea C on tra lu i C els (Kam KsXaoo). şase serii de cărţi.tir. deci 54 de cărţi. despre care se crede că a fost un timp creştin. ca profesor alexandrin. V). pe creştini îi numeşte ignoranţi. de superstiţii. în parte folosite şi azi. iar întemeietor A m m on iu s Sciccas (ţ c. pe care voia s-o discrediteze şi compromită. Pentru aceasta el era mult respectat de adepţii săi. pe Apostoli nişte amăgiţi sau amăgitori. dogma întrupării şi învierii Mîntuitorului. Importanţa scrierii lui o dovedeşte faptul că a combătut-o după vreo şaptezeci de ani. religios./ Premergător al neoplatonismului poate fi socotit J> lu tarh (f 120— 125). care a studiat în Italia.

neoplatonismul a. Porfiriu adună toate cele spuse înaintea lui de Filostrat şi de Cels împotriva creştinilor. împotriva creştinilor. Tot atît de violent a atacat creştinismul. Ei au suferit. ale lui F ilo n A lex an d rin u l. contraziceri pe care le-a folosit în sec. filozoful neoplatonic H ie ro c le s . ţlim e r iu ş iT h e m is t iu Prin pretenţia sa de superioritate. punîndu-L mai prejos de Apollonius de Tyana. cu insulte şi neadevăruri. precum şi între apostolii Petru şi Pavel. Filostrat şi Porfiriu contra creştinismului şi înjoseşte persoana lui lisus Hristos. Tot atît de violent a atacat creştinismul împăratul Iu lian A p o sta tu l (361— 363). ("uliul nmrlirilor a ieşit ca o manifestare firească din vrednicia martirilor şi din croclinţa creştină. v eşni­ cia pedepselor iadului. X V III— X I X critica protestantă raţionalistă. El a scris AoŢot cpiXaX^Qei? upoţ xpwttavou? = «C u vin te iu b ito a r e d e a d e v ă r c ă tr e creştin i» . pomenirea. compusă între anii 290 şi 300. cantînd contraziceri în­ tre Vechiul şi Noul Testament. răstălmăceşte viaţa lui lisus I Iristos şi opune . La .. ţoale torturile şi pedepsele imaginate de fanatismul şi brutalitatea unei lumi care ura pe creştini şi pentru care viaţa lor nu preţuiau nimic. Biserica a moştenit cul­ tul nuntirilor. ca şi iudeii. pe cele numite ale lui H erm es J'iism cg isto s.742 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ « C on tra creştin ilo r» . Porfiriu combate minunile şi învierea Mîntuitorului. El atacă sistematic creştinism ul. prin împrumutul său de idei şi mai ales prin caracterul său jilozqficp-religios. retorii şi sofiştii: L ib a n iuh. Elevul lui Porfiriu. s c r ie r ile orîicej. Cultul martirilor. în tratatul Kgcto tcuv TaXilamv = «C on tra G a lilee n ilo r» . cum. păgînii foloseau de asemenea. Din epoca persecuţiilor.^ Jam bU cj(Jamblichus Ţ 333) a combătut de ase­ menea creştinismul. cinstirea şi invocarea Sfin­ ţilor. piiviloiire la înmormîntarea. în s e ­ colul al IV-lea. precum şi o r a c o le le p ă g în e. îndeosebi Sfînta Scriptură şi învăţăturile religiei creştine. la 303. în 15 cărţi. 2. Au mai combiilut creşiiniismyd. Istoricii raţionalişti l-au socotit o imitaţie a cultului mor­ ţilor şi ('roilor clin păgînism. cu un curaj uimitor. guvernatorul BiLiniei şi apoi al Egiptului. în care adună toate calomniile spuse de Cels. în această lucrare. creştinismului adevărurile filozofice şi un păgînism epurat de mituri. pe baza unor asemănări exterioare şi de formii. numea el în derîdere pe creştini. făcut o serioasă concurenţă creştinismului şi mult rău Bisericii creştine.

a credinţei lor. j Rabdarea riiai presus de puteri a creştinilor se explica prin cre ­ dinţa lor. Curajul martirilor a adus pe mulţi păgîni la creştinism : «Semen est sanguis christianorum» = «sîiiqeJe creştinilor este ca o sămînţă». senini. Atitudinea sufletească a martirilor. Murind pentru Hristos. Creştinii au văzut în el pe drept o dovadă a puterii dumnezeieşti. 6. Mîntuitorul le spusese că vor fi prigoniţi şTT lilîg u rase~ că vaTlî~cu~eî (Matei 10.8). Marcu 13.PERSECU ŢIILE 143 suferinţele fizice se adăugau cele morale. XVIII). Trupurile. Ei mureau cu bucurie. vorbind despre cei ce şi-au vărsat sîngele pentru Hristos. fără orgoliu. încrezători în dreptatea c auzei lor sfinte. martirii vor " asista la judecată lumii. C a sfinţi. 9). scria Tertulian (A p o lo g e ticu m . Martirii le-au suportat cu un eroism unic. care a forţat chiar admiraţia paginilor.~ MaHunsTEorii erau preferaţi în cler şi puteau să dea scrisori de recomandare pentru reprimirea în Biserică a celor căzuţi în persecuţii (la p si). modeşti. dragoste şi pietate ÍM artiriu l lui P olic a r p. martirul este considerat un sfînt. care tine loc de b o te z . creştinii se adunau şi săvîrşeau cultul la ziua anuală a morţii lor. spre a se ruga la rîndul lor lui Dumnezeu pentru ei ¡ le-au adresat ca unor «martori» ai lui Iisus Hristos (Fapte 1. Sfîntul Apostol loan. care a suferit de asemenea pentru mântuirea noastră. 19 . pe care o numeau «ziua naş­ terii» (Tjftspa jevéOXioí. Pentru aceasta. rugîndu-se. Creştinii ştiau că suferă pentru Iisus Hristos şi că sînt asistaţi de Dumnezeu.^ te h u m e n i. 50. Atitudinea lor morală în faţa morţii era de asemenea vrednică de toată lauda. Creştinul luptă şi suferă pentru Iisus Hristos. Sîngele vărsat şterge toate păcatele-^&i-este. convinşi. pentru ai lor. 9). Martirii erau îngropaţi cu cinste. fara“a’~mai fi ju d e c a ţ r ’ca ceilalţi oameni. 28. creştinii i-au cinstit pe martiri ca pe Sfinţi şi le-au adresat rugăciuni. Botezul"sinctelui. d ie s n ata lis). Prin aceasta. martirul dobîndeşte merite deosebite înaintea lui Dumnezeu şi a creştinilor. resturile sau osemintele lor erau adunate de creştini cu mare grijă. fără revoltă.un botez. 13).la . Martiriul avea 'deci puterea unui sacrament. 20 . Tertulian aminteşte că creştinii făceau rugăciuni în fiecare an pentru .. efectele martiriului i-au dat pentru credincioşi valoare apologetică. şi o însemnau spre ţinere de minte. La mormîntul martirilor. spune : «Am văzut sub jertfelnic sufletele celor înjunghiaţi pentru cuvîntul lui Dum­ nezeu şi pentru mărturia pe care au dat-o» (Apoc.

A ceasta au practicat-o de la început creştinii. «N e în ch in a m Iui H ristos. Istorisirea celor îndurate de martiri şi de mărhirisiloii c o n lc s s o r c s . şi-i declara conştiinţa şi consensul clerului şi credincioşilor.144 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LA cei morţi. s-au putut strecura şi unele abuzuri. diverse fragmente în a c t e le z ise > m artirice. Concepţia lor religioasă şi morală era cu mult deosebită de cea păgînă. s-a păstrat încă din antichitatea creştină. pedepse. Sfîntul este numai un intercesor. Ei nu invocau pe Sfinţi ca pe zei. închisoare. se spune în M artiriu l S iîn tu lu i P o lica rp (f 155).acestea se numesc propriu-zis «a c t e » (acta) şi sînt de mart. adică de creştinii care pentru măr­ turisi re.i lui I Iris tos sufereau torturi. A ceastă rînduială creştină referitoare la cultul Sfinţilor.auiridjj^ajUnesşuri-^te-euli^ numele lor a început să se dea de prefe­ rinţă ca n u m e d e b o tez . cu ocazia aniversării naşterii lor spirituale (De c o r o n a m ilitis. ticeasln nu infirmă legitimitatea şi folosul cultului Sfinţilor în Biserică. Prin unele moaşte se săvîrşeau minuni. . Ca şi martirii şi sfinţii în genere. Dacă în TTrilTnr^fmţiîor şi al moaştelor lor. c a p e u ce n ic ii şi im i­ ta torii D om nului» (XVII. căci rugăciunea lor se îndrepta prin mijlocirea Sfinţilor către Dum­ nezeu. Ele erau considerate ca sfinţind locul şi do aceea erau depuse în biserici. Din asemenea însemnări s-au format cu timpul m a r tir o lo a iile si c a le n d a rul creşti# . adorarea şi jertfa. Cultul propriu-zis. s . Pe sfinţi îi recomanda viaţa şi sfîrşitul lor. valoare istorică. III). iar p e m artiri îi cin stim d u p ă vrednicie.. 3. opoXo'ţ-ij'cat. pen tru c a P. SfinUil se poate ruga pen­ tru creştini. Creştinii au făcut totdeauna deosebirea ini r e cultul Sfinţilor şi cul­ tul păgîn al morţilor şi al eroilor. _Acte martirice. se adm o aiLJluJ^ Jiţ& Q ri-ci lui Dumnezeu. în marea familie care este Biserica şi ai cărei membri sînt deopo­ trivă creştinii din viaţă şi cei morţi. erau respectate şi cinstite moaş­ tele lor. Pe mormintele martirilor sau în apropierea acestora. un mijlocitor bine plăcut lui Dumnezeu. în cinstea Sfinţilor. fără a muri. obţinute de creş­ tini de Ia Iribunale . 3).l e s t e F iu l Iui D um ­ n ezeu . ni s-au |11stra I. pentru o parte din ei. s-au ridicat primele locaşuri creştine de cult. Mie sini de mal multe feluri : a) C op ii d c p c p r o c c s c ic v e r b a le d e ju d e c a tă — . învrednicit cu cinstea sfinţeniei. numite «m artyria». cei vii se pot ruga pentru cei ador­ miţi.

p. A. J7 c o n llit o ir a p a g a n e s im o e t c r is tia n c s im o n e l s e c . Apollonius. Uneori şi-au scris pătimirea lor. 340— 374. L e S to ïc is m e d e s P è r e s d e ¡'É glise d e C lé m e n t d e R o m e à C l é ­ m en t d 'A le x a n d r ie . ca literatură pioasă. N ew York. M o m i g l i a n o . n e o p la to n is m u l. T. Perpetua. Barb sub titlul. martori ai întîmplărilor. au fost traduse şi în limba română de Pr. Is t o r ia F ilo s o lie i. Paris. P en tru i ilo s o lia s t o i c ă : L e s sto ïc ie n s . d e L a b r i o l l e . c) In afară de aceasta. 235— 264 . H is to ir e d e la p h ilo s o p h ie . A. sau pe baza mărturiilor unor martori contemporani. se numesc în general «m artirii» — p a s s io n e s (sing.. 1959. Unele martirii (ale lui Policarp. 1928. B a 1 c a.a. Paris. B u cu reşti. 1977. 1982 : s to ic is m u l. 8 . P. T h e C o n llic t b e t w e e n P ag a n ism a n d C h ristia n ity . chinurilor şi morţii lor martirice. D esp r e m o a r te a Iui P ere g rin o s.485. Bucureşti. 1979. în A c t e le M artirice. II C ris tia n e s im o e R o m a . ¡lap-coptov. A ceste istorisiri ale arestării. O r ig e n e s W e r k e . 1965. Prof. II. BIBLIOGRAFIE P o le m ic a a n t ic r e ş t in ă : L u c i a n d e S a m o s a t a . D iac. p. I. Prof. martirii înşişi. Z. trad u cere în rom âneşte de Radu H încu. I r a p p o r ti ir a il C r is iia n e s im o e V lm p ero d a S ev ero à G allie n o . în A u ls iie g u n d N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt . 313— 340. I d e m . Bücher. L 'A n tiqu ité e t M o y e n  g e . pînă aproape de moarte. B erlin. în S c r ie r i a le s e . Irineu de Sirmium ş. 415. A ctele martirice originale.e s i è c le s .a r é a c t io n p a ïe n n e . É tu d es su r la p o lé m iq u e a n t ic h r é iie n n e d u I . T e x te s traduits par E. adică copiile făcute după procesele-verbale de judecată. 1957. N. W arbu rg-O xford . ju d e­ cării.e r au V l . cu caracter nesigur sau legendar. p. C e ls c o n tr e l e s c h r é tie n s . T. 1934. G e g e n C e ls u s . B r é h i e r. Bologna. P en tru p o le m ic a lu i C els. 1982. Ele se citeau la cult. care a ordonat distrugerea arhi­ velor creştine între anii 303— 305. V aloarea lor este mare pentru cre­ dinţa şi viaţa credincioşilor. pentru îmbărbătarea şi edificarea credincioşilor. N. Paris. I. 1968. Torino. p. T rad u cere engleză de A. Paris. ed. dar multe din ele au fost distruse în timpul persecuţiei lui Diocleţian.. s-au scris mai tîrziu numeroase p o v e s tir i despre martiri. Paris. Ioan Rămureanu. L. Dasius. B u cureşti. care fără să fie de faţă la chinurile martirilor. 1970. S p a n n e u t. au istorisit suferinţele a ces­ tora. 1062. B r c h i e r. IV . M a r t a S o r d i . 458— 506. passio). R o u g i e r. Montanus.P ERSECU ŢIILE 145 b) A ltele sînt p o v e s tir i s c r is e d e creştin ii c o n te m p o ra n i. au fost numeroase. p. din auzite. L a r é a c tio n p a ïe n n e s o u s ¡’E m p ire ro u m a in . E. în epoca piersecuţiilor din timpul împăra­ ţilor romani.. 10 — Istoria bisericească . ca Sfînta Perpetua.

K l e i n . Rinn. 1949. pur 1'. p. A. polonă. engleză b y S. 5 vol. I. Leipzig. t. I— II. Ju lia n th e A p o s t a t e . R i r i i n I M.. Paris. F i s c h e r . M e r e d i t h . 1978. Paris. Paris. Lund. 1964. F r a g m e n te und R eferate. T e x te é ta b li et trad uit par M arcel B orret. L o g o s u n d N o m o s. 1942. 1889. M ö g lich k eilsleh re. «Sources C h rétienn es»). A. cu trad u cere germ ană. . by B. London. Lodz. t. Pulpea ( = Pr. von Ila rn a ck . S t u d ii: C a r l A n d r e s e n. P ărinţi şi scriito ri b ise riceşti. N ew Y ork . A. (Coll. Paris. P. Iu lia n a n d llc le n is m . l. S t u d ii : H. V I. C e ls u s u n d O r íg e n e s . 1961. 1980. 15 B ü­ cher. 570 p. D ie W a h r e L e h r e d e s K e ls o s . 340 p. P en tru P o r iiriu ( f 304. i. franc. 1930. II C o n tra G a l il a e o s d e l l 'Im p era to r G iu lia n o e t il C o n tra J u lia n u m d i S. li r n u n e t J . t. la R o m a ): P o r p h y r i u s . Ju lia n i Im p e r a to r is li~ b r o r u m c o n tr a C h r is tia n o s q u a e su p ersu n t. Darm stadt. W i f s t r a n d . S tu d ii: P. P aris. B erlin. V I— 531 p. prof. ( I. S.1. T. 1— 114. 1910.. Leipzig. M. 1916. K oetsch au în D ie griech.'im p c ra to re G iu lia n o ¡’A p o s t a ta . M ünchen. 110. 6 (1928). 1960. 9). 2. 1880. Leipzig. A r m s t r o n g . Trad. . I. (' i p o I il i. ed. R i c h t e r . T h e r e a l M ea n in g o t P lo tin u s In t e llig ib le W o r ld . P 1 o t i n. L. R. T. N e u m a n n . A. engleză b y M. de H. p. A kadem ie der W issen sch aften . Paris. Răm ureanu). H enry e t H. P l o t i n u s . L 'e m p e re u r J u l i e n o u l e r ê v e c a lc in é . B o w e r s o c k . A t h a n a s s i a d i .ilicn . V ie d e P o r p h y r e . L ’a ttitu d e d e Ï Ë g li s e e n v e r s la p o lit iq u e ant ¡c h r é tie n n e d e l'e m p e ­ reu r J u l i e n ¡'A p o sta t. 1956. Z e u g n is s e . R. C o n t r e C e ls . Schw yzer. italiană. L u p ta îm p ă ra tu lu i Iu lia n îm p o tr iv a c reştin ism u lu i. Prof. 1. P. 1981.F o w d e n . Paris. Paris. I. A n in te lle c ­ tu al b io g r a p h ie . . 1925. Trad. diip.a v ie île T e m p e m r e J u lie n .. IS i il ev. P en tru Iu lia n A p o s ta tu l (361— 3 6 3 ): C. J u lie n l'Ai><>sl(il. O r i g e n . M olw auke. P o r p h y r y a n d J u lia n a g a in st I lie C h ristia n s. 1977. M i u r a -S t a n g e . Page. 1955. (I. 7 vol. 1964. B u c h n e r . Der r ö m is c h e K a is e r Ju lia n in d e r R e lig io n s g e s c h ic h t e . P en tru P lo tin ( f 2 7 0 ): P lo tin i O p era . I. p. M ünchen. B erlin. L a p r o c e s s i o n p lo tin ie n n e . K Bi nv in \ v t’Uc E m p ero r Ju lia n . R o u g i e r . J u lia n A p o s ta ta . de Pr. germ. 1956.-R. 1956. 1984. ('¡egen d ie C h riste n . A. B erlin . D ie P o le m ik d e s K e l s o s w i d e r d a s C h risten tu m . 1957. H ayw ard. trad. M ackenna. P aris. E n n ë a d e s . t. I. trad. d er ersten drei Jah rh . P. în SitzungIxTK'lili' der särli.M é c h i n . C ir illo A le s s a n d r in o . 1942. . F ilo z o tia lu i P latin . de l'il. J . C hircă. B o n o i s t . 1980. Sch rifst. D e l ’h is t o ir e à la l é (icn d r (X ll niC>). 119— 1149-. O xford. 2-nd ed. C e r a n . C o n tr a lu i Ce/s. J . în «D idaskaleion». T r o u i l l a r d . 3-a. J . 1970. I7fl p. L on­ don. IV — V.i prima ed. T e x te é tab li et trad uit par H Bréhier. Vezi al io num eroase ediţii şi studii la I. B i d e z . cu bo gată bibliografie. 221— 260. B ru x elles. N. 1959. I. London. II. 1— 2. L 'e m p e r e u r J u lie n . C o stelloe. W . N ew Y ork. ed. 1975.1. G r. în A u is tie g u n d N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt. D ie A k tu a litä t P lo tin s. 1967— 1976. B erlin . (331— 363j. 1924— 1954. B ucureşti. R e g a z z o n i . B u cu reşti. 1978. 23. O r i g è n e . Paris. W . B ibliog rafie. L a p u r iiic a tio n p lo tin ie n n e . E n n c a d c s .146 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ ed. 1931. in 1. Trad. I— V . T ă u ş a n . 1 9 5 9 . Christ. B ucureşti. şi T eod osia L atcu (Col. S t u d ii : A. Paris. T. M ilano. 1978. G iesen. C els a u l e c o n llit d e la c iv ilis a t io n a n tiq u e c l d u c h r is tia n is m e p rim iţii. I d e m . 1926. ed. B odogae şi colab o rato rii : N .

P. Convertirea. că a avut uneori atitudine echivocă între creştinism şi păgînism. 5— 187. H a n o z i n . II-c— VIII-e siècle (22 études). Cercetătorii mai obiectivi* recunosc că aceste aprecieri sînt unilate­ rale şi exagerate. London. că s-a botezat aproape de moarte de către episcopul semi-arian Eusebiu de Nicomidia. A. Paris. nr. V. Chap. 366— 370. X X III (1971). p ro f. politica lui religioasă. în «M ém oires de l'A cad ém ie de B elg iqu e. protestanţii şi unii cer­ cetători profani văd în el doar un însemnat om politic. H a m a n n . p. Studii: F r . trad u cere ita lia n ă de E len a C ontucci. 56. Constantin cel M are şi creştinismul * 1. e t de Liturgiei».. în «Dict. B ucureşti. M o r e a u . I— III. b ib lio g rafie bogată. între Ortodoxie şi arianism. în «Studii T e o lo g ice». G r é g o i r e . J . Paris. La Geste des martyrs. X V . M a r i q. M o r e a u e t A. B ru x elles. 1964. H. se aduc diferite măsuri şi acte. no. 401— 462. R ă m u r e a n u . Prof. Paris. col. Cinstirea Slintelor icoane în primele trei secole. lo a n R ă m u rea n u . T à Mapxupia tôW â p ia ito v xpivziaviâv. Persécution du christianisme dans ¡'Empire romain. chrét. H. T e x te fran çais a v e c Introduction par H. t. 1955. H r i s t o u . oportunist. 1. Les persécutions dans TEmpire romain. Idem. Ca dovezi. 1935. Unii socotesc chiar nefastă.PERSECU ŢIILE 14? Pentru cultul martirilor şi Actele martirice : Panaiot Herbert părită în 1979. 1943— 1946. O r g e l s . 324 p. 1974. M ilano. P. C. p. Paris. I. Alte ediţii şi studii şi traducerea în româneşte a actelor martirice la Pr. P aris. Saint. Părerile istoricilor asupra lui C on stan tin c e l M a re (306— 331) variază mult. T esalo n ic. M u s u r i l l o . J . G r a b a r. L e c 1 e r q. 1982. Les origines du culte des martyrs. Martyrs grecs. 9— 10. că nu ţin seama de realităţi şi că desconsideră fără te ­ mei elogiile contemporanilor la adresa lui Constantin (Eusebiu de Ceza* C ap ito l re d a c ta t dc P r. d 'A rch. r e ti­ Traduceri: A. care ar arăta că împăratul n-a fost creştin adevărat : că a păstrat titlul religios păgîn de «pontifex maximus» şi a tolerat încă păgînismul. 390 p. D aniel-Rops. The Acts oi the Christian M arty rs. 1953. pentru creştinism. sub titlu l: La Gesta dei martiri. R.. 621— 671. iar cea Romano-Catolică recunoaşte că e «mare». t. X V .. La Geste du sang. O xfo rd . Martyrium. H a l k i n . 2-e éd. 1972. care a servit Biserica pentru a şi-o aservi. p. Actele martirice. Recherche sur le culte des reliques et l'art chrétien antique. C lasse des Lettres et des S cie n c e s m orales et p olitiques». 1950. Pe cînd Biserica Ortodoxă îl cinsteşte ca sfînt. 5. condus de in­ terese personale şi de stat. 1978. 1958.

nu trebuie socotită ca fiind totală dintru început. relui — S o l in v ictu s. poate cu unele influenţe neoplatonice. dar nu. să-l cn s e m nu l sleugurile |>m i. după modelul arătat în vis. Este sigur că înainte de toamna anului 312. 5). începînd cu lupta cu Maxenţiu de la Pons Milvius din 28 o c­ tombrie 312 pînă la botezul lui în mai 337. in h o c sig n o v in c c s (Lactanţius. dată la 28 o c t o m b r i e 312. Constantin a văzut p e cor z i u a . După istoricii creştini. la Pons Milvius (Podul Vulturului). cerîndu-i soldaţilor ca să le servească drept semn proLa ziuă. Constantin cunoscuse desigur creş­ tini. greu de cunoscut în intimitatea ei. fa­ vorabil pe Constantin cel Mare. Nu se poate spune sigur nici despre mama lui Elena. ca om de convingere religioasă. fiind mărturisită de el însuşi şi de contemporanii săi.148 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ reea şi Lactanţiu). schimbarea lui Constantin e s t e mare. Numeroşi istorici dintre cei mai severi şi obiectivi' apreciază. în timpul războiului cu Maxenţiu. pe care-1 văzuse ziua pe cer. deasupra soarelui cu jiiseri|>(. Pînă la 312. Este. fireşte. religia lui era pagină .era cultul sincretist al soa­ . D e -m or­ lv ii hus jH'ixc'ciilom m . în timpul somnului. l e c l o r iu l u p l e . Unii din criticii cei mai înverşunaţi ai persoanei şi operei lui Constantin cel M are şi-au schimbat părerea mai tîrziu.se iniţiase mai îndeaproape în religia lor.. introdus de împăratul Aurelian. EuseImi do Cezareea şi Lactanţiu. Pentru a înţelege convertirea lui Constantin cel Mare la creştinism. sus l l r i s l o s . ea.i pe crucii. o Cruce luminoasă. l i. Noaptea. cu monograma creştină. în ajunul luptei cu Maxenţiu. Este interesant că unii din cei care au criticat mai mult pe Constantin au fast ostili creştinismului însuşi şi au scris despre el cu patimă şi idei preconcepute. şi confirmată în general de politica lui religioasă. la început.ui : = xotm» vixa. cînd s-a produs schim­ barea lui Constantin. surprinzătoare şi incontestabilă. 48. ea este evidentă. Constantin s-a apropiat tot mai mult de creştinism şi s-a lăsat tot mai mult pătruns şi influenţat de el. Aeosl ci este monogramul lui Hristos HP sau ^ confecţionă un steag. evoluţia lui religioasă. . Constantin a progresat continuu. i s-a arătat. Cît priveşte realitatea şi sinceritatea convertirii lui la creştinism. La 312. In acest timp. că era creştină. iar politica lui re ­ ligioasă nu trebuie judecată numai după unele acte. dar este ştiut că o dată declarat pentru libertatea creştinismului. î n amiaza mare.

. declarîndu-I relig ia lic ita în Imperiul roman. afirmă că Mîntuitorul s-a arătat noaptea lui Constantin. deoarece el. formată din ostaşi din ţările Occidentului. Atitudinea îngăduitoare faţă de creştini.PERSECU ŢIILE 14» steag numit lab aru m . cu preferinţă şi stăruinţă pentru creş­ tinism. lîngă Roma. V eracitatea apariţiei Sfintei Cruci pe cer a fost atacată de unii. Chiar în războiul cu Liciniu. în a cărui armată recrutată din ţările Orientului erau mulţi creştini. cu jurămînt.000 de soldaţi. cum a încercat să demonstreze istoricul belgian Henri Grégoire. Ceea ce Constantin aprecia mai mult la creştini era . pentru ca împăratul să se poată bizui pe sprijinul politic-militar al creştinilor din armată. ajungînd în apropierea Romei. după anul 312. în ajunul luptei de la Pons Milvius. Lactanţiu.singura religie netolerată pînă atunci în Imperiul roman. Consecvent convingerii şi sen ­ timentului său despre dreptul şi valoarea religioasă şi morală a creşti­ nismului. Actul din ianuarie 313. pentru a învinge pe Liciniu. nu poate li în mintea lui Constantin doar rezultatul unui calcul politic. Constantin acordă libertate de cult generală. creştinii erau alunei prea puţini. afirmîndu-se că Constantin s-a aflat sub efectul unei halucinaţii. cu ajutorul lui Dumnezeu. că semnele care i s-au arătat l-au încredinţat de puterea lui Hristos şi l-au făcut să treacă de partea creştinilor.000 de soldaţi. V ictoria a fost cîştigată de Constantin spune Lactanţiu. La Roma i s-a mai ri­ dicat lui Constantin cel M are şi o statuie pe care se vede semnul Crucii. care se păstrează pînă azi la Roma. I. ne-o confirmă inscripţia de pe arcul de triumf al lui C on­ stantin. iar M axenţiu 150. Unele locuri din Galia revendică onoarea apari­ ţiei minunate a Sfintei Cruci pe cer. Războiul contra lui Maxenţiu nu avea un caracter religios. Că Constantin însuşi a fost convins de apariţia minunată a Sfintei Cruci. este nu numai un act de dreptate ci şi de protejare şi favorizare a creşlinilor. Constantin a povestit mai tîrziu lui Eusebiu. apa­ riţiei minunate a Sfintei Cruci pe cer s-a petrecut înainte ca Constantin să plece cu armata din Galia (V ia ţa lu i C on stan tin . nu avea decît 20. Constantin nu se putea baza anume pe dezertarea lor în favoarea lui. in armata lui Constantin. Constantin l-a apărat şi susţinut continuu. in stin ctu d iv in ita tis = prin inspiraţia divină. Eusebiu afirmă că fenomenul. După cîteva luni de la victoria asupra lui Maxenţiu. dimpotrivă. 28— 30). de la Milan.

150

IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A LA

valoarea lor morală şi mai ales aceasta a ciştigat interesul şi simpatia lui faţă de creştinism. Că pe împărat l-au influenţat educaţia şi exemplul tatălui său Constanţiu, care s-a arătat tolerant cu creştinii, sau al mamei sale, Sfînta Elena, care a devenit o credincioasă zeloasă a lui Hristos, că l-a impresionat sfîrşitul lui Galeriu şi al altor persecutori, că era convins de nereuşita persecuţiilor şi de decadenţa progresivă a păgînismului, aceasta se poate admite. Dar aceste fapte reale nu infirmă sinceritatea convingerii sale. Fapt este că schimbarea hotărîtoare a lui Constantin s-a produs în momentul psihologic din 312, în ajunul luptei cu Maxenţiu şi este interesant că el atribuie victoria obţinută ajutorului lui Dum­ nezeu. Convertirea lui a fost reală şi binefăcătoare pentru creştinism. 2. Politica Iui religioasă este caracterizată mai ales de cîteva fapte de importanţă m ajoră : actul de libertate religioasă de la Milan din 313,, înfrîngerea lui Liciniu, alegerea unei noi reşedinţe imperiale, co n vo ca­ rea Sinodului I ecumenic de la N iceea din 325. Prin edictul de la Milan, Constantin cel M are asigura pentru viitor nu numai libertatea, ci şi v ic ­ toria creştinismului în Imperiu. Din tolerant faţă de toate religiile, Constantin devine protector al creştinismului. El ia una după alta mă­ suri favorabile Bisericii. Chiar de la început, în 313, împăratul scuteşte pe clericii creştini de obligaţia grea şi costisitoare a funcţiunilor muni­ cipale, favoare de care se bucurau preoţii pagini, şefii iudeilor, medicii şi profesorii. El acordă subvenţii importante pentru întreţinerea clerului, spre a se putea ocupa numai cu slujirea bisericească. Constantin cel M are a început să înlăture din legile penale dispo­ ziţii şi pedepse contrare spiritului creştinismului : răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roşu). S-a îmbunătăţit traUuuenlul în închisori, s-a uşurat situaţia sclavilor, recunoscîndu-se şi epi.si'opilor şi preoţilor dreptul de a-i proclama liberi, în biserică, în faţa credincioşilor. S-au luat măsuri de protecţie şi de ajutor pentru săraci, orfani, v.iduve şi bolnavi. S-au adus restricţiuni luptelor de gladiatori şi s-au trimis condamnaţii la mine, în loc de asemenea lupte. S-a mo­ dificai in spiril croşlin legislaţia referitoare la căsătorie, la celibatari, la părinţii fără copii, s-a îngreuiat divorţul, s-au pedepsit adulterul şi siluirea, s-a interzis aruncarea copiilor şi s-a îngrădit vinderea lor prin ajutoare date părinţilor săraci.

PERSECU ŢIILE

151

Conslantin cel M are a generalizat, ca zi de repaus în Imperiu, în 321, D um inica, sărbătoarea săptămînală a creştinilor, în care se permitea doar lucrul îa cîmp, ţăranii fiind încă mai mult păgîni. în această zi, soldaţii asistau la slujbe. împăratul a început încă de la 317 să bată şi m o n e d e cu m o n o ­ g ram u l creştin . După victoria finală asupra lui Liciniu în 323, emble­ mele păgîne încep să dispară, măsurile favorabile creştinismului se înmulţesc. In funcţiunile înalte, el numea de preferinţă creştini. Func­ ţionarilor păgîni li s-a interzis aducerea de sacrificii. Cît priveşte cultul păgîn, Constantin l-a tolerat, restrîngîndu-1 însă treptat prin anumite măsuri. Cultul împăratului a pierdut sensul lui religios, păstrînd mai mult semnificaţia lui politică : cinstirea autori­ tăţii împăratului ca exponent al puterii Imperiului roman ; templele dedicate lui devin localuri publice, fără statui şi fără sacrificii. Cul­ tele unite cu imoralitatea şi cu înşelătoria au fost interzise. împăratul şi membrii familiei sale — mama sa Elena, soţia sa Fausta, sora sa Anastasia, fiica sa Constantina, — dădeau episcopilor îndemnuri şi m ijloace materiale ca să repare bisericile sau să ridice altele mai mari. La Ierusalim şi în alte locuri din Palestina, la Antiohia, Tyr, Nicomidia, la Roma şi în alte oraşe, s-au ridicat biserici măreţe. Cultul creştin a luat o mare dezvoltare, pelerinajul la Locurile Sfinte a luat un mare avînt. La Roma s-a cedat episcopului fostul palat impe­ rial (Lateran). In unele locuri, unde creştinii erau în m ajoritate, ei au luat templele păgîne, le-au transformat în biserici, le-au închis sau chiar le-au dărîmat. Voinţa lui Constantin cel Mare de a susţine creştinismul s-a văzut şi în ^ alegerea unei noi capitale, în caracterul religios ce s-a dat a ces­ tui fapt şi în zidirea de biserici şi monumente creştine în oraş. Se şlie că Roma nu mai era capitala unică a Imperiului roman, de la Diocleţian, care o mutase la Nicomidia. Constantin s-a hotărît să pără­ sească definitiv Roma păgînă şi să ridice un alt oraş de reşedinţă. Acesta a fost Bizanţul, pe Bosfor, care a primit numele de C oristantin o p o l = oraşul lui Constantin, inaugurat la 11 mai 330. Pe cînd Roma, era un oraş încă mai mult păgîn, în care templele, monumentele, senatul, aristocraţia, aminteau şi păstrau vechea religie, Constantin face din Bizanţ o capitală de Imperiu creştin, care trebuia

15 2

IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ

să arate aceasta, prin bisericile, monumentele, atmosfera sa. Desigur, holărîrea împăratului a avut şi alte motive decît cel religios ca : inte­ rese strategice, economice, dar dorinţa lui de a face din Bizanţ, un oraş creştin este cunoscută şi dovedită prin numeroase construcţii cu c a ­ racter religios. Mutarea capitalei a avut consecinţe importante în istoria Imperiu­ lui şi a Bisericii. In Constantinopol, numit şi «Roma cea nouă», s e ridica un oraş cu mare viitor politic şi bisericesc, care punea în umbră Roma veche şi avea să provoace nemulţumiră episcopilor ei, prin ridicarea episcopilor noii capitale la rang de cinste egal cu al lor, prin canonul al 3-lea al Sinodului II ecumenic din 381 şi canonul 28 al Sinodului IV ecumenic din 451. C o n v o c a r e a S in odu lu i I e c u m e n ic de la N iceea din 325 pe lingă alte măsuri de interes bisericesc, dovedeşte de asemenea dorinţa lui Constantin cel M are de a ridica şi de a ajuta Biserica, de a asigura unitatea creştinismului şi a face din această un i ta Le elementul de viaţa şi de rezistenţă al Imperiului. Politica lui religioasă, urmată în general de fiii lui şi de succesorii acestora, cu excepţia lui Iulian Apostatul (361— 363), a făcut din creştinism, înainte de siirşitul secolului al IV-lea, sub Teodosie cel Mare (379— 395), religie de stat, iar din O rto­ doxie, confesiunea oficială a Imperiului. Din timpul lui Teodosie cel Mare, Imperiul roman devine un imperiu creştin. Este adevărat că politica religioasă inagurată de Constantin cel Mare a avut şi unele urmări defavorabile Biseririi. împăraţii s-au amestecat în chestiunile religioase, ba chiar şi-au impus uneori voinţa ; unii au susţinut arianismul, monofizismul, monotelisrnul, au persecutat epi,scopi ortodocşi, au înlăturat de pe scaune ierarhi merituoşi. Interesul, curentul general, uşurarea intrării în Biserică a adus la creştinism pe mulţi care nu erau de calitatea sufletească a vechilor c r e ş t i n i . Au pătruns în creştinism oameni cu superstiţii păgîne şi cu moravuri l u m e ş t i , nivelul general al vieţii morale a scăzut. In schimb, a luat mart- avini monahismul a cărui importanţă creşte considerabil in Bisericii. S-au săvir.şit uneori acte de violenţă faţă de păgîni, care de altfel le provocau prin atitudinea lor. Meritele creştine ale lui Constantin cel Mare sînt totuşi mari. Acordînd libertate, ajutor şi privilegii creştinismului, el a făcut din

PERSECU ŢIILE

153

Biserica creştină urgisită, dispreţuită, persecutată, instituţia cea mai în­ seninată din Imperiul roman. Fără sprijinul lui Constantin, creştinismul ar' fi avut să sufere încă mult, jîrez iile hristologice, apărute chiar în timpul său, ar fi destrămat Biserica, păgînismul ar fi rezistat încă mult cu ajutorul statului, mahomedanismul ar fi găsit creştinismul fără pro­ tecţia unui stat mare şi puternic. Cu ajutorul împăratului, Biserica creş­ tină a intrat într-un «secol de aur». Unele greşeli ale împăratului nu pot face să se uite meritele lui. El a pus asprime în unele din actele sale de suveran, a pedepsit sîngeros, pentru motive de infidelitate politică şi pentru acte de trădare de stat, s-a lăsat influenţat de unii curtezani şi de arieni, a ezitat în unele chestiuni bisericeşti, şi-a amînat botezul pînă aproape de moarte. împăratul domnea într-o situaţie grea, în care, fără energie şi fără măsuri de apărare, tronul lui şi unitatea statului erau ameninţate (de Liciniu, de Bassianus). Greşelile politicii lui bisericeşti se datoresc mai mult ierarhilor care l-au influenţat şi l-au sfătuit (ca Eusebiu al Niccmidiei). Botezul era amînat de mulţi catehumeni cu anii, iar păs­ trarea titlului de p o n tiie x m ax i m us îi da dreptul şi posibilitatea de a supraveghea şi ţine în frîu păgînismul, în interesul creştinismului însuşi. Dacă împăratul lăsa acest titlu unui păgîn, îşi ridica în el un rival periculos, care ar fi putut căuta să restabilească situaţia de mai înainte, în favoarea păgînismului, încă puternic, prin numărul adepţilor lui, prin influenţa şi situaţia multora din ei. Este în general admis că împăratul Constantin cel M are a fost un ora cu o mare putere de voinţă, un înţelept bine intenţionat, şi ca el a făcut creştinismului, ca prim împărat creştin, cel mai mare ser­ viciu dintre toţi împăraţii romani. Lui, mai ales, i se datoreşte liber­ ia tea creştinismului, după lunga perioadă de persecuţii, care au tulbu­ rat şi strîmtorat greu Biserica. Constantin a fost botezat în vila sa de la Ancyrona, la margi­ nile Nicomidiei, de episcopul semiarian Eusebiu de Nicomidia şi alţi clerici, cu cîLeva zile înainte de Rusalii, în luna mai ° ° 7 El a murit eurînd după aceea, la 22 mai, acelaşi an, în Duminica Rusaliilor şi a iost îngropat în Biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa. Pentru meri lele sale şi mai ales pentru marile servicii aduse creş­ tinismului, Biserica l-a cinstit în chip deosebit, trecîndu-1 în rîndul

154

IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ

Sfinţilor şi numindu-1 «Cel întocmai cu Apostolii)). La tron au urmat cei trei fii ai săi, C on stan tin II (337— 3-10), C on stan liu (337— 361), C on stan s (337— 350). Din 350, Constanţiu a domnit singur ca împărat pînă la 361, cînd i-a urmat Iu lian A p o sta tu l (361— 363), care a încercat za­ darnic să facă din nou din religia greco-romanu, o religie favorizată a Imperiului.
BIBLIOGRAFIE P. K e r e s z t e s , C o n sta n tin e, a g r e a t Christian m on arch an d a p o s tle , A m ster­ dam, 1981. R. P. C. H a n s o n , T h e Christian atitu .de to pagan r e lig io u s u p to th e tim e of C o n sta n tin th e G r ea t, în A u tstieg u n d N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e lt, t. 23, 2, Berlin, N ew Y ork , 1980, p. 871— 909. D. De Deker et G. Dupuis-Masay, /,'« c p is c o p a t» d e ¡'e m p e r e u r C o n sta n tin , în «Byzantion», L (1980), p. 118— 157. C. A n d e r s e n , « S ie g r e ic h e K i r c h e », în A u fs tie g und N ie d e r g a n g d e r r ö m is c h e n W e it , t. 23, 1, B erlin , N ew Y ork, 1979, p. 387— 459. ‘ D. B o w e r , T h e a g e o f C o n sta n tin a n d Ju lia n , London, 1976. G. Dragon, N a is s a n c e d'u n e c a p it a le . C o n s t a n tin o p o le d e 330 à 451. P réface par P. L em erle, P aris, 1974, 578 p. K r a f t H., K o n sta n tin d e r G r o s s e , Darm stadt, 1974, V I — 473 p. I d e m , K a is e r K o n s ta n tin o s r e lig iö s e E n tw ick lu n g , Tübingen, 1955. J . V o g t , K o n sta n tin d e r G r o s s e u n d s e in J a h r h u n d e r t . M en s c h e n u n d M a c h te , M ünchen, 1973, 318 p. ; K o n sta n tin d er G rosse, în «R eallexik o n für A n tik e und Christentum », Stu ttgart, III (1957), col. 306— 379. Idem, K o n s t a n tin is c h e F r a g e , în X -e C ongrès Intern. Sc. Stor., Rom a, 1955, A tti 6 , p. 733— 799. Norman H. Baynes, C o n sta n tin e t h e G r ea t an d t h e C h ristia n C h u rch , 2-nd ed., London, 1972. R. M a c M u l l a n, C o n sta n tin , l e p r e m ie r e m p e r e u r c h r é t ie n , trad, de l'an g lais par G. H. G alet, P aris, 1971. J . H. S m i t h , C o n sta n tin e t h e G rea t, London, 1971. R a f f a e l e F a r i n a , L 'Im p ero e t l'fm p e r a to a r e c r is tia n o in E u se b iu d in C s s a rca . L a p rim a t e o l o g i a p o lit ic a d e I C h r is tia n e s im o , Zürich, 1966. S. C a l d e r o n e, C o n sta n tin o e il C a t to lic is m o , I, Firenze, 1 9 6 2 ; Je a n Sirini-11i, I.i's v u e s h is t o r iq u e s d 'E u sè b e d e C é s a r é e d u ran t la p é r io d e p r é n ic é e n n e , Paris, 1901, 550 p. ; H. D orris, K o n sta n tin d e r G rosse, S tu ttg art, 1958. I d e m, D as S e lb s tz e u g n is K a is e r K o n sta n tin s , în «A bhandlungen der A kadem ie der W isso n srliafte n G öttingen», Phil.-H ist. K lasse, 3. Fo lge, 34, G öttingen, 1954. C.. Ci i l , l.'im p cro ro m a n o d a ll’a b d ic a z io n e d i D io c le z ia n o a lla m o r te d i C o n s ta n ­ tin o ( : m TA7), lioina, 1958. I,. V o r k l, IX'r K a is e r K o n sta n tin , 306— 337, A n n a le n e u e r Z e itw e n d e , M ün­ chen, 1057. H r ri < s l li «l r k < r, F rom A le x a n d e r to C o n s ta n tin e , O xford, 1956. • • S. !.. Ci r < ii s 1 ,i d e, ■ C h u r ch a n d S ta te fr o m C o n sta n tin e to T h e o d o s iu s , London, A. Piganiol, 1,'Etat a c t u e l d e la q u e s t io n c o n sta n tin ie n n e , 1930— 1949, în «H istoria. Z eitsch rift fur alte G esch ichte», B aden-B ad en, 1950, p. 82— 96.

P ERSECU ŢIILE

155

Idem, H is to ir e R o m a in e , t. IV , 2, L 'E m pire c h r é t ie n (3 2 5 — 395,), (H is to ir e g é ­ n é r a le d e G. G lo tz), Paris, 1947. I d e m , L 'E m p ereu r C o n sta n tin , Paris, 1932. A. A l f ö l d i , T h e C o n v e r s io n o l C o n sta n tin e a n d P a g a n R o m e , O xford 1948. K. H ä n n , K o n sta n tin d e r G r o s s e , 2-e Aufl., 1945 ; H. von S ch oen ebeck, B e it r ä g e zu r R e lig io n s p o lit ik d e s M a x e n tiu s und C o n sta n tin , Leipzig, 1939. H. Grégoire, L a v is io n d e C o n sta n tin «l iq u i d é e », în «Byzantion», X IV (1939), 2, p. 341— 351. Idem, N o u v e lle s r e c h e r c h e s c o n s ta n tin ie n n e s , în «Byzantion», X III, (1938), p. 551— 593, I d e m , L a «c o n v e r s io n » d e C o n sta n tin , în «Revue de l'U n iv e rsité de Bruxelles^ 36 (1930/1931), p. 231— 272. E. Gerland, K o n sta n tin d e r G r o s s e in G e s c h ic h t e u n d S a g e , A then, 1937; F. W inkelm an n, D er G la u b e K o n sta n tin s d e s G r o s s e n , în Sitzu n gsberich te der P reu ssisch en A kad em ie der W issen sch aften zu B erlin, Phil-H is. K lasse, 1937. E. S c h w ä r t z, K a is e r C o n sta n tin an d d ie c h r is tlic h e K ir c h e , 2-e Aufl., Leipzig, B erlin , 1936. J . - R. P a 1 a n q u e, G. B ard y, P. de L abriolle, D e la P a ix c o n sta n t in ie n n e à la m ort d e T h é o d o s e (H is to ir e d e l ’E g lis e d e p u is l e s o r ig in e s ju sq u 'à n o s jo u r s , par Aug. F lie h e et V. M artin, t. III), Paris, 1936, p. 7— 13 ; 17— 95. Léon Homo, L 'E m pire ro m a in , Paris, 193 0 ; G. B o issier, L a lin d e p a g a ­ n ism e , 8 -e éd., Paris, 1 9 2 5 ; J . M au rice, C o n sta n tin l e G ran d , Paris, 1928, P. Batiffol, L a p a ix c o n s ta n tin ie n n e e t l e c a t h o lic is m e , 3-e éd., Paris, 1924. V. Ş e s a n, K ir c h e u n d S ta a t im r ö m is c h -b y z a n tin is c h e n R e ic h e , Bd. I D ie R e lig io n s p o lit ik d e r c h r is tlic h - r ö m is c h e K a is e r K o n sta n tin d e r G rosse b is T h e o d o s iu s d e r G r o s s e (313— 380), C ernăuţi, 1911 ; Lous D uchesne, H is to ir e d e ¡’E g lise , t. II, 4-e éd., t. III, 3-e éd., Paris, 1910. ln lim b a r o m â n ă : I o n B a r n e a ş i O c t . I l i e s c u , C o n sta n tin c e l M are, Bucureşti, 1982 ; I. B arnea, P r e o c u p ă r ile Îm p ă r a tu lu i C o n sta n tin c e l M a r e la D u n ărea d e j o s , în «M itropolia O lten iei», X X X II (1980), p. 17— 20. Pr. prof. I o a n Rămureanu, L u pta O r to d o x ie i c o n tr a a rian ism u lu i..., în «Studii teologice,», X III (1961), nr. 1— 2, p. 13— 31, în d eo sebi stu d iile de la nota 2. I. B o c i o a g ă, P e r s o n a lit a te a Iui C o n sta n tin c e i M a r e şi p o lit ic a lu i s o c ia lă , G alaţi, 1935. ' P en tru Îm p ă r a tu l G a le r iu : T. Christensen, C. G a le r iu s V a le r iu s M ax intinus... Copenhague, 1974. P en tru îm p ă r a tu l L icin iu : H. F e l d , D er K a is e r L icin iu s, Saarb rü ck en , 1960. P en tru îm p ă r a tu l M ax im in D aia : H. C a s t r i t i u s, S tu d ie n zu M ax im in u s Da ia. K a llm u tz (O pf ), 1969.

Răspîndirea creştinismului pînă la începutul secolului IV * Cu ţoale persecuţiile din primele trei secole, creştinismul s-a răspîndit în Imperiul roman şi a irecut în unele părţi peste graniţa lui, ca singura religie cu scop de «calolicitate», după Sfîntul Ignaţiu.
* C ap itol re d a c ta t de P r. p ro f. M. P. Şesan

356

IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ

Istoria persecuţiilor a explicat în parte răspîndirea lui. Martiriul însuşi făcea propagandă pentru creştinism, dovedea nevinovăţia, pu­ terea de credinţă şi de viaţă a creştinismului. Unii s-au convertit citind Sfînta Scriptură, în căutarea adevărului.. Creştinismul aducea idei noi, cuceritoare pentru ! oamenii perse­ cutaţi, iar abnegaţia şi moralitatea creştinilor atrăgea continuu noi aderenţi Bisericii. A cţiunea harismaticilor, mărturisită încă în a doua jum ătate a s e ­ colului al Il-lea (Irineu), impresiona pe cei de religii antice. Creştinii erau convinşi că au puterea de a alunga demonii, şi chiar «păgînii» se plîngeau că riturile lor nu-şi produc efectul (haruspicii) în prezenţa creştinilor (ca în Antiohia, în timpul lui Diocleţian). Mitologiile, sin­ cretismul, tendinţa spre monoteism şi propaganda cultelor orientale,, chiar propaganda filozofiei, uşurau primirea creştinismului, aşa cum întinderea şi organizaţia Imperiului roman uşurau circulaţia şi răspân­ direa ideilor, odată cu amestecul de popoare. Cu tot fanatismul v e ch i­ lor religii, care mai ales cerea persecutarea creştinilor în primele două secole de prigoană, aceasta a început să scadă şi poporul a început să simtă şi să manifeste simpatie pentru cei prigoniţi. Cînd împăraţii, începînd cu Deciu, au vrut să distrugă Biserica prin persecuţie generală şi sistematică, era prea tîrziu ca să mai poată reuşi. Creştinismul in­ trase adînc în lume şi se organizase solid. R ă s p în d ire a creştin ism u lu i. Ucenicii Sfinţilor Apostoli au continuat opera acestora după metodele şi experienţa lor. Istoricul Eusebiu scrie că «mulţi din ucenicii în viaţă» (sec. I şi II) îşi împărţeau săracilor averea şi plecau departe, în misiune creştină. Unii mergeau de la popor la popor, înfiinţau comunităţi, puneau preoţi. Eusebiu citează doar cîteva nume, ¿ile celor care au lăsat şi scrieri : Clement Romanul, Ignaţiu, Papii) şi Policarp, deci Părinţii zişi «apostolici». Rii.spimlireu creştinismului s-a făcut şi pe alte căi. Pe de o parte,, fiecare cumimilale creştină creştea în jurul său, prin acţiunea şi influ­ e n ţi ei in loralilale .şi în. Imperiu ; pe de alta, fiecare creştin era un misionar în cercul său de viaţă şi de lucru. Din secolul al II-lea, se cunoaşte organizarea calehumenatului, care începuse probabil în pri­ mul secol (în v ă lu iu ra c c lo r d o is p r e z e c e A p o sto li presupune un în ce ­ put de învăţămînl calehetic). In timp ce misionarii mergeau din loc

PERSECU ŢIILE

157

în Ioc, fiecare comunitate organiza misiunea în sînul său, atrăgînd la •creştinism pe laici. . . Uneori se cerea Bisericilor mai însemnate să trimită în alte locuri persoane cu cunoştinţe biblice şi teologice, care să întărească in cre ­ dinţă pe cei de acolo ; Panten şi Origen, profesori la şcoala catehetică din Alexandria, au fost de asemenea misionari ocazionali. în şcoala din A lexandria ascultau învăţămîntul creştin şi unii dintre păgîni ; alţii se adunau în jurul unor învăţători particulari (cum era Iustin Martirul, Taţian, Rodon). Faima lui Origen a făcut ca el să fie chemat la Antiohia şi ascultat de Ju lia Mammaea, mama împăratului Alexandru Sever, care a cunoscut de asemenea pe Ipolit la Roma. La Cezareea Palestinei, Origen a avut ucenici zeloşi, cîştigaţi la creştinism prin influenţa lui, care au desfăşurat apoi o intensă activitate misionară în provincia lor, ca Grigore Taumaturgul ( j c. 270) în Pont. Şcolile şi scriitorii ridicau nivelul intelectual al creştinismului şi-l impuneau atenţiei oameni­ lor culţi. M ed iu l m isiu n ii. La început creştinii proveneau mai ales din clasele de jos şi de mijloc. Au fost totuşi atraşi la credinţa lor şi o a­ meni de rang social înalt, ca proconsulul Sergius Paulus în Cipru şi areopagitul Dionisie la Atena. încă din secolul I, creştinismul reuşeşte să pătrundă în rîndurile aristocraţiei romane. Din ei se recrutează scriitori şi teologi, episcopi, martiri de s e a m ă : Iustin Martirul, Taţian, Atenagora, profesorii şcolii alexandrine, Apollonius, Ciprian, alţi creş­ tini aflaţi în funcţii civile sau militare, chiar la curtea imperială (sub Valerian, Diocleţian). Creştinii, numiţi şi «galileeni» sau «nazarineni» de catre necreştini şi de iudei, se deosebeau de aceştia priritr-o terminologie specială. Dar şi creştinii îi denumeau pe necreştini, de variate origini şi provenienţe, «elini» în Răsărit, şi «pagani» în Apus, sau, cu expresie apostolică «neamuri» 19-v»}). Creştinii aveau încă de la sfîrşitul secolului al II-lea conştiinţa nu­ mărului lor. Tertulian scria : «Sîntem de ieri şi am umplut toate ale voastre : oraşele, insulele, locurile întărite, municipiile, tîrgurile, chiar cástrele, triburile, decuriile, palatul, senatul, forul ; nu v-am lăsat decît templele» (A p o lo g c tic u m , 37, 4). Afirmaţia marelui scriitor exagerează,

158

IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A L Ă

fireşte, în scop apologetic, dar el nu putea s-o facă, dacă nu sa înte­ meia, oricum, pe realitatea răspîndirii creştinismului. în tin d e r e a g e o g r a fic ă . Pentru începutul răspîndirii creştinismului în unele provincii ale Imperiului roman lipsesc cu totul ştiri, iar pentru altele nu avem decît tradiţii nesigure sau legende. Informaţiile istorice oferă următoarele indicaţii : proconsulul Pliniu cel Tînăr din Bitinia, scria pe la anii 111— 112 către împăratul Traiam (98— 117) că «superstiţia cea mare (adică creştinismul) s-a răspîndit pre­ tutindeni» ; Sfîntul Iustin Martirul şi Filozoful (|‘ 165) precizează că : nu există popor, la care să nu fi fost predicat Hristos ; Sfîntul A verchie măr­ turisea pe la anul 180, că de la Roma şi pînă dincolo de Eufrat a găsit bi­ serici, creştini, Sfînta Euharistie şi semnul «ichtys»-peste, simbol al M întuitorului după acrostihul : ’Ivjaouţ Xptaxo? 0eoi> Y'ioc Hun^p; Sfîntul Irineu din Lungdunum (f 202) afirma, pe la 190, că : creştinismul s-a răspîndit şi în provinciile Iberia (Spania), Alemania, la celţii din Galia şi Britania, în Egipt, Libia, Grecia, Siria şi Asia M ică şi în Orient (A d v e rs u s h a e r e s e s I, 10, 2) ; apologetul Tertulian din Cariaţi ¡na afirma, pe la 200, că creştinismul a cuprins toate ţările, lăsînd «paginilor» doar templele goale, şi este cunoscut părţilor, mezilor, elamiţ.ilor, mesopotamienilor, armenilor, frigienilor, capadocienilor, în regiunile Asiei şi Pamfiliei, în Egipt, şi în Ierusalim, apoi getulilor, maurilor, pînii spre graniţele His­ panici, Galiei şi Britaniei, şi multor neamuri, sarma ţii or, d a c ilo r şi ger­ manilor şi s c iţilo r şi multora altora (A d v e rs u s lu d a e o s , 7, 4— 8) ; e x e ­ getul Origen din Alexandria preciza, pe la anul 248, cu prudenţă, că dintre britani, germani, d a c i, is,armaţi şi sciţi, cei mai mulţi nu au auzit încă cuvîntul Evangheliei, dar îl vor auzi şi încă în cursul secolului (C om cn ta r 39 la Matei, X X IV , 14) ; Arnobiu din Sicca (Ţ 310) afirma fii creştinismul s-a răspîndit în Imperiul roman şi în afara lui, la alein.mi, apoi la perşi şi a lţii; în fine Lucian din Antiohia (f 312) arăta că o r a ş e înlregi se converteau la creştinism. IV baza tuturor mărturiilor cunoscute şi a concluziilor posibile, Adoll llarnacls a întocmii o interesantă hartă a răspîndirii creştinis­ mului pinii l.i începutul secolului al IV-lea, într-o lucrare istorică, in ­ dispensabilii pentru studiul răspîndirii creştinismului în primele trei secole (Alissioti und A n shrcitu n g d e s C h risten tu m s in d en e r ste n d r ei Ja h r h u n d c r lc n , Leipzig, 1924). Pe regiuni, situaţia se prezintă astfel :

P ERSECU ŢIILE

Î59

P alestin a, vatra creştinismului, a pierdut importanţa misionară după războaiele iudaice (66— 70, 132— 135) şi ruinarea Ierusalimului, recon ­ struit de romani ca oraş nou, păgîn (A e lia C ap itolin a). Aici s-a format o nouă comunitate creştină, dintre păgîni. Mai importantă era cea din (Vzareea, metropola provinciei, care a cunoscut o mare înflorire în secolul al III-lea, prin şcoala înfiinţată acolo de Origen, silit să plece din Alexandria, şi prin biblioteca înfiinţată de învăţatul preot Pamfil. Prin Origen şi prin şcoală, Cezareea a devenit un important centru creştin, cu influenţă în provincie şi în afară. Aici a comandat Constantin col M are 50 exemplare «de lux» ale Sfintei Scripturi, pentru nevoile ti 1 tor Biserici. Aici va păstori printre alţii şi cunoscutul învăţat şi istoric, Eusebiu. La începutul sec. IV mai erau scaune episcopale la Ierusalim, Gaza, Emaus (Nicopolis), Elefteropolis şi în alte oraşe. In F e n ic ia s-au format biserici la Tyr, Sidon, Ptolemaida, Berit, Biblos, Tripolis ; la Tyr a murit marele scriitor creştin Origen (254). In A r a b ia creştinismul a pătruns din Palestina şi din Siria în a c e ­ laşi timp, în regiunea învecinată. Biserică mai importantă era în seco­ lul al III-lea cea de la Bostra, cunoscută prin episcopul Berii, întors de la eroarea antitrinitară de Origen, care a participat acolo la sinoade «nu mici», zice Eusebiu, în anul 244. S iria a fost de la început una din cele mai însemnate provincii creşline şi a crescut continuu în importanţă. Capitala ei, Antiohia, centru creştin în Orient, a rămas însemnat chiar şi după ce Alexandria a în­ ceput să-l întreacă, în secolul al III-lea. Primii ei episcopi au fost ucenici ¡.ii Apostolilor (Evodiu, Ignaţiu). Din a doua jumătate a secolului al III-lea, Antiohia avea o şcoală exegetică însemnată, care a întins in­ fluenţa ei şi în afară. între comunităţile creştine mai cunoscute sînt cele de la Damasc, Seleucia, Bereea, Apameea, Cyrus, Samosata. La Sinodul I ecumenic (325) au luat parte 20 de episcopi şi doi horepiscopi din Siria şi Celesiria (Coelesyria). Din Siria, creştinismul s-a întins de timpuriu în provinciile vecin e la răsărit, peste Eufrat, în Osroene, Adiabene, Mesopotamia, numite în parte Siria orientală, numite la un loc M e so p o ta m ia (ţara dintre flu­ viile Eufrat şi Tigru). Centrul creştin cel mai important al regiunii era iidesa, care a cunoscut creştinismul de timpuriu. Edesa este unul din cele dintîi oraşe despre care se ştie că a avut un locaş de cult public

160

IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A L Ă

(pe la 200), precum şi o şcoală creştină, în prima jumătate a secolului al III-lea. Comunităţi creştine mai erau la Nisibis, Cascar (Carrhae), Resaina, Persa, Europos, Macedonopolis. în Osroene creştinismul a fost tolerat şi. a ajuns religie de stat înainte de a ajunge în Imperiul roman, fiind introdus de toparhul Abgar VII (176— 213) sau IX. Prin Mesopotamia, creştinismul s-a întins spre est în P er sia şi spre sud-e>st în regiunea caldeiană, unde s-au înfiinţai comunităţi creştine la Seleucia şi Ctesifon. Din opoziţie faţă de romani, care persecutau pe creştini, perşii îi tolerau. / în provinciile A siei M ici, creştinismul era (loja răspîndit la începu­ tul secolului al IV-lea, Pentru Bitinia, proconsulul Pliniu cel Tînăr in­ formează că creştinismul se întinsese la Iw rp u lu l secolului al II-lsa chiar la sate şi că religiile neamurilor erau stingherite de întinderea lui. Situaţia era probabil aceeaşi şi în alte provincii, mai ales în c ele în care existau comunităţi apostolice mai num o roase, ca în Asia proconsulară. Efesul, Smirna, Filadelfia, Sardes, Thyalim , Pergam, Colose, Laodiceea, Hierapolis aveau de timpuriu biserici înfloritoare. Nicomidia (în Bitinia), reşedinţa lui Diocleţian, avea o biserică nu departe de pa­ latul imperial. Niceea, Calcedon, Prusa (Brusa) aveau comunităţi c r e ş ­ tine. în Frigia, mişcarea creştină era foarte vio, oînd a apărut montanismul. Comunităţile mai însemnate erau Pepuza şi Svnnada. Provinciile sudice — Cilicia, Pamfilia, Lirici — şi cele in terioare.— Licaonia, Pisidia, Galata — , aveau comunităţi numeroase. Tars, Epifania, Mira, Iconiu, Attalia, Side, Perga, Listra, Derbe, Filomelion, Ancira erau mai însemnate. In Pafîagonia şi Pont la sudul Mării N>gre, creştinismul ora de asemenea mult întins. Satiricul Lucian de Samosata se piîngea în spcolul al II-lea că în Pont sînt mulţi creştini. Biserici mai cunoscute « I. u !ti Nr.ocezareea şi Comasa. Capadocia, mare provincie interioară în ri ({<- răsărit a Asiei Mici, în care creştinismul pătrunsese din ■ n elul !, ,i\ < i în secolul al III-lea o biserică din cele mai însemnate «'< / '< ,!! u11 i in !;ăs,'iril, la Cozureea (Mazaca). I>iu ('<11).i< o(■ i şi l’onl, creştinismul a pătruns în A rm en ia romană, 1 ;c undi- -ni murii Li Sevusiia cei 40 de martiri în persecuţia lui Li ci mu. Anin ui.i ,i p: imi', rroşlinismul prin secolul al III-lea din provinciile v e ­ cine. In < (iou<i juiihilali' a secolului al III-lea, cînd s-a eliberat de perşi, i Armonia a linul mari progrese sub regele Tir/dat III (261— 317). Apostolul

PERSECU ŢIILE

161

Armeniei a fost G rig o re L u m in ătoru l, din neamul regal al arzacizilor. Biserica armeană era în strînse legături cu cea din Capadocia. Armenii au introdus limba naţională în predică şi cult. Creştinismul s-a întins în secolul al III-lea pe coasta de răsărit a Mării Negre pînă la Pityus, în regiunea Lazica, pînă unde se întindea stăpînirea romană. în insulele Cipru şi Creta din M area Mediterană orientală şi Marea Egee, creştinismul era cunoscut şi s-a organizat începînd din epoca apostolică. în E gipt începuturile creştinismului sînt ca şi necunoscute, ceea ce este surprinzător pentru o provincie aşa de importantă şi aproape de Palestina. Creştinismul a pătruns fără îndoială din secolul I. Marele număr de iudei din Egipt, prezenţa multora la Ierusalim în ziua Pogorîrii Sfîntului Duh, legăturile cu Palestina şi Siria, fac sigură răspîndirea creştinismului dintru început şi e pusă în legătură cu evanghe­ listul Ioan Marcu. în secolul al II-lea el este înfloritor. Şcoala din Alexandria, numărul martirilor de la Septimiu Sever pînă la sfîrşitul persecuţiilor, episcopi de însemnătatea lui Dimitrie, Dionisie, Petru chiar prezenţa şi importanţa gnosticismului, arată înflorirea Bisericii Egiptene. Din Alexandria creştinismul s-a întins în deltă, în lungul Nilului (în Tebaida), pe coastele marii, spre Răsărit şi spre Apus. La începutul secolului al IV-lea, Egiptul avea episcopi, iar Biserica Alexandriei ajun­ sese cea mai importantă din tot Orientul. Centre creştine mai erau la : Pelusium, Arsinoe, Nicopolis, Lycopolis, Hermopolis. Din Egipt creştinismul a putut pătrunde în E tiop ia , deşi nu avem şliri despre o activitate misionară în această ţară pînă în. secolul IV. El a ajuns de timpuriu în In d ia, prin care se înţelegea şi Arabia su­ dică. Prin legături comerciale, şi prin misionari, creştinismul a ajuns pînă în .India propriu-zisă, căci tradiţia aminteşte de plecarea Aposto­ lului Toma spre aceste regiuni. In provinciile sudice ale Peninsulei Balcanice, creştinismul s-a întins din comunităţile înfiinţate de Sfîntul apostol Pavel, precum şi prin legăturile cu provinciile Asiei Mici. în T ra c ia erau în secolul III comunităţi la Irad ia (Heraclea), Anchialos, Debeltum, Byzantion, Filipopole. în M a c cd o n ia , creştinismul s-a întins de la Tesalonic spre nord şi vest, pe drumurile care îl legau cu interiorul. Tesalia avea
11 — Istoria bisericcască

la Singidunum. Din Itali. Dionysopolis. dar . din secolul I. Tomis = Constanţa) . in A fr ic a p ro c o n su la ră . creş­ tinismul ora cunoscut în secolul al II-lea şi existau numeroase episcopii. sînt biserici în secolul al III-lea. Goţii aşezaţi în Dacia şi în regiunea de ia nordul Mării Negre. în secolul al II-lea s-a întins în regiunea Ravenna şi Mediolanum. aici creştinismul a putut fi cunoscut din secolul I. creştinismul a dat martiri în persecuţia lui Diocleţian şi Galeriu (D asius). ]a Seu pi. poale şi pe alte căi. Dacă în interiorul Peninsulei Balcanici' şi la nord de Dunăre creştinismul a pătruns mai încet. în care au venit ajungînd în timpul lui Valerian pînă la Capadocia (264). prin legăturile comerciale cu provinciile gre­ ceşti. creştinismul a pătruns treptat în centrele vechi în secolul II şi III. Un sinod ţinut la Roma la 251. şi a migraţiei popoarelor. poate şi la Axiopolis (lîngă Cernavodă). în interiorul acestor provincii. creştinismul s-a întins. sub Comod. în D alm aţia (Iliria) creştinismul a putui să pătrundă încă în s e ­ colul II. în ţinutul de la sudul Dunării superioare. în care era puternic cultul lui Mithra. în 180. La Durostorum (Silistra). de asemenea. Pe coastele Greciei. Malta. el a înaintat dinspre coaste spre centru. au cunoscut creştinismul prin contactul lor cu populaţia indigenă de coastă şi prin prizonierii luaţi din provinciile Imperiului. a înlrunit 60 de episcopi italici. după persecuţia lui Deciu.i şi Illyria. creştinismul s-a întins din secolul I.162 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ biserică la Larissa. Nicopolis (în Epir) avea comunităţi din secolul I. poate şi Sardinia. Noi ¡cum şi Raotia. creştinismul este cunoscut abia spre sfîrşitul secolului al II-lea prin «martirii scilitani». în restul Peninsulei Balcanice. spre Crimeea. Callatis = Mangalia. în porturile Moesiei Inferioare şi ale Sciţiei Mici. Pe coastă între Ostia şi NeapoJe. erau colonii greceşti (Marcianopolis. creştinismul a pătruns în Punttoiiiti. în nordul Peloponesului. Ita lia a îndeplinit mare rol în istoria misiunii creştine prin Roma şi prin legăturile ei cu toate provinciile. în insula Eubeea. La Dyrrachium (Durazzo) pe coastă. în secolul al III-lea a înaintat în reslMi Italiei. la Sardica în M oesia Superioară. este din cauza prezenţei armatei. Sirmium şi l’oelovio (Pelavio) au dat martiri la începutul secolul IV. Ahaia avea la Corint una din cele mai importante biserici în partea europeană a Imperiului. Atena. în Sicilia.

în sudul provinciei. mai ales cu Alexandria. Rusicade. creştinismul este cunoscut abia în persecuţia lui Marcu Aureliu (177— 178). oraş mare. şi mai departe la Metz. Tarraco. în perioada romană Moguntiacum). Strassbourg şi Bonn. Caesaraugusta (Saragossa). fiind înfloritor atunci la Viena (Vienne) şi Lugdunurn (Lyon). grec de neam (ţ 202). La Elvira s-a ţinut pe la anul 300 un sinod important. Suessiones (Soissons). pînă la Rin. la Eboracum. prin legende. Biserica Africii era foarte însemnată. dacă nu şi altele. Illiberis (Elvira) sînt centrele cele mai cunos­ cute. c e ­ lorlalţi în limba greacă şi latină. inac­ cesibile romanilor. Comunitate creştină cu­ noscută avea şi Harumetum. s-au supus lui Hristos» (A d v er su s J u d a e o s . de epoca apostolică.. B ri­ tania a trimis episcopi la sinodul de la Arelate (314). Biserica m e­ tropolei africane este înfloritoare pe vremea lui Septimiu (Tertulian). apus şi miazănoapte. situat la peste 40 km de Cartagina. Legio. Maienţa (Mainz. apoi mai spre nord. nord-est şi interior. în secolul al III-lea. precum şi Tingis în Mauretania Tingitana. creştinismul s-a întins spre răsărit. a dat martiri la 202— 203 (grupul Perpetuei). Creştinismul era cunoscut la începu­ tul secolului a] III-lea. Populaţiei indigene i se predica în limba ei . Toletum. poate şi Narbo. aveau probabil creştini în secolul el II-lea Massalia (Marsilia). în B ritan ia. creştinismul (de origine paulină ?) s-a întins în regiunea vecină cu coasta ele sud. Arelate. In S p an ia. . Tolosa (Toulouse). Afară de aceste oraşe. în G a llia. Sub Ciprian ( ţ 258). creştinismul a pătruns pe urma stăpînirii romane. Burdigala (Bordeaux). Gallia a legat ori­ ginile sale creştine. unde era episcop Sfîntul Irineu. întîi în regiunea de la M area şi Canalul Mînecii. Nuiniclici şi M a u reta n ia aveau biserici în secolul al III-lea : Sicca. Lambese. Eme­ rita. se pot considera avînd comunităţi creştine în acest secol. Ca şi în Spania. Cirta. din secolul al II-lea. Lutetia Parisiorum (Paris). Thuburbo Minus (azi Tebourba).PERSECU ŢIILE 163 oste mai vechi. s-au format comunităţi de la Treveri (Augusta Treverorum) pînă la Colonia Agrippina (Köln). 7). In r e g iu n ea R inului. Tipasa şi altele. La Cartagina. Caesarea. a ajuns de timpuriu prin legă­ turile ei cu Roma şi cu Orientul. cînd Tertulian scrie că «locurile britanilor. Londinium şi Lincoln. Pe Ja anul 220 se ţineau în Africa sinoade cu 70 de episcopi. apoi în secolul al III-lea spre nord.

Sistema! mitropolitan. mai mult în provinciile de coastă decît în interior. 1907.u'iivil. I. 59 — 6 6 şi biblio grafia p. P e 1 1 e g r i n o. datorită constituţiei ierarhice şi orţi. 216— 221. p. Şesan ' . Dacă ţinem seama de tot ce se ştie despre răspîndirea creştinis­ mului.iti' misionarii şi viaţă morală. J . M P. 1901. P. 1963. Z e i l l e r . despre organizarea Bisericii. T u c h 1 e -V a n D a m m e. despre numărul episcopilor şi al altor clerici. P o p o v i c i . persecuţii. 411 s. p. o p . mai apropiată de fracţia 1/5. şcoli. Paris. H a n d b u c h d e r K ir c h e n g e s c h ic h t e . vol. p. sinoadele * O i (jüiii/. 778— 779 şi 801— 802. Ierarhia bisericească.i ci. Deşi lovită mai ales în cler. vol.. L 'e m p ire ro m a in e t ¡ ’E g lis e . I. Pe cînd Imperiul roman mergea de la un timp din cnzii în criză şi unitatea lui era ameninţată de uzurpatori de * C a p i t o l ivclaciuit cic P r . L a t o u r e 11 e. a desfăşur. A tla s O rb is c h r is tia n i a n tiq u i. A legerea şi întreţinerea clerului. Biserica a rezistat în persecu(ii. Pentru regiu nea dunăreană şi b alcan ică.il . cel puţin pentru Orient. vol. mai in­ tens în regiunile romanizate şi elinizate decît în celelalte şi mai mult la oraşe decît la sate. K.. Torino. Z eiller. im portant J . B a u s. 1928. L e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s d a n s l e s p r o v in c e s d a n u b i­ e n n e s d e ¡'E m p ire r o m a in e . cita tă mai sus . vol. ca al lui K arl Pieper. şi-. P aris.. I.i c k. 1969. C. B i h l m e y e r-H. 418— 422. J .. Karl Bihlmeyer admite 3— 4 milioane la începutul secolului al IV-lea. H is to ire d e ¡’E g lise . 1931 şi altele m ai noi. BIBLIOGRAFIE L u crarea de bază este a cee a a Iui A d o l f I-I a r n .164 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă In general. martiri. despre sinoade. p r o f . p. 1939. La c h ie s a n e i p rim i s e c o l i . 237. u n ele în d rep tări şi com pletări la J . K i r s c h . Is t o r ia b is e r i c e a s c ă u n iv e r s a lă . menţinui şi consolidat organismul şi disciplina. N ew Y ork. 1918. Iiviliîlc. 1925. E u s . U tile atlasele. K. L a p r o p a g a i ion du c h r is tia n is m e d a n s I e s tr o is p r e m ie r s s i è c le s . breiburg.melor de conducere. cit. creştinismul era răspîndit mai mult în Orient decît în Occident. credem că se poate admite că proporţia creştinilor în Imperiu la 313 era mai mare de 1/10. M ulhouse. Paris. ss. 1. M. R i v i è r e .’licî Bisericii a avut o importanţă hotărîtoare în viaţa şi ac. H isto ry o i th e e x p a n s io n o i C h risliu n ity .

Biserica s-a constituit în unităţi provin­ ciale organizate sinodal şi forma la începutul secolului al IV-lea un organism care se întindea aproape în tot Imperiul. care exista de la început. importanţa şi răspunderea lor au sporit. Ignaţiu al Antiohiei arată că clerul era în mare cinste faţă de popor (Ep. cuprinzînd în sînul ei credincioşi de alte neamuri. C orin ten i. deose­ besc în toată Biserica pe credincioşi de păstori . Biserica se dezvolta şi se întărea. Ieronim şi Sfîntul Ioan Gură de Aur par a vorbi despre preoţi şi despre episcopi la început ca despre . Ucenicii Apostolilor au moştenit organizaţia dată Bisericii de Hristos prin Apostoli. presviteri şi diaconi (Fapte 14. iar în Orient chiar depăşea graniţele lui. 41). bine deosebite şi caracterizate. laici. Tit i. o dezvoltă în chip firesc. 5— 7). fraternitas . (toc^ic). a. 1). 23 . 12). 40. plebs) şi de cler (xXvjpo?). plebani. prooroci şi învăţători (I Cor. M agn e s ie n i 6 şi Ep. credincioşii se nu­ meau fideles. 5). b. Plecînd do la mici comunităţi împrăştiate prin cîteva provincii şi izolate în depărtarea şi autonomia lor. încît nu poate fi îndoială asupra rolului şi autorităţii lor în Biserică. Clement Romanul vorbeşte de «omul laic» (Xatx&C av&pioito?) şi de «tipul preoţilor» (xt^-tcoc t(5v tepstov. 28) . clericii se numeau clerus. Ep. Numele de popor (XaoS. • Astfel. 1 şi 8 . 17 . la Sfîntul Ignaţiu al Antiohiei în E p isto la c ă tr e S m im en i (cap. după cum se con­ stată la Simţul Clement Romanul în E p isto la c ă tr e C o rin ten i (din 96). precum şi pe cea dintre treptele ierarhice. După moartea Apostolilor puterea şi atribuţiile clerului au crescut. 3. Tertulian acuză pe eretici că nu respectă deose­ birea dintre cler şi popor. care a şi indicat întreita formă a ierarhiei în : apostoli. numele şi funcţia treptelor ie ­ rarhice s-au precizat. (D? p r a e s c r ip tio n e h a e r e tic o r u m . s-a accentuat cu timpul. I Tim. plebs. V. cele trei trepte ierarhice apar în generaţia următoare. fratres.PERSECU ŢIILE 165 tron şi de invazii barbare. 7. a Părinţilor Apostolici. Ierarhia bisericească este cum am spus de origine divină de la Mîntuitorul (Evr. S m im en i 8). apoi Apostolii le-au de­ numit pentru uzul bisericesc : episcopi. populus. plebei. Cînd mai lîrziu (secolul IV). Cler şi popor. Per. păstrînd deosebirea dintre cler şi popor. 12. 8) şi la Sfîntnl Mucii al Lugdlinului (A d v c rsu s h a e r e s e s 5. ordo ecclesiasticus (sau ordines ecclesiastici). ordo sacerdotalis. Deosebirea dintre conducători şi credincioşi.

generalizîndu-se cele trei trepte ale clerului în toată Biserica (poate că unele comunităţi nu le aveau pe toate la în ­ ceput) şi concentrîndu-se asupra clerului.ilor ('KjH)SGTwi. adică întîistătători-proiestoşi recunoscuţi şi respectaţi ai comunităţilor [or. Firesc era să se dez­ v o l t e şi consliluţia. Teofil al Antiobiei. în direcţia şi spiritul dat de ei. mai ales de protestanţi. slujiri din. Protestanţii au căutat să nege autenticitatea epistolelor Sfinţilor Clement şi Ignaţiu. el nu neagă deosebirea lor. cu succesiune apostolica. «episcopat m o­ narhic» (adică unitar sau unic. Policarp al Efesului şi toţi ceilalţi sînt cunoscuţi ca episcopi în adevăratul înţeles al cuvîntului. dezvoltîndu-se şiTiimulţindu-se. nu colectiv). care ar fi lăsat urme în viaţa Bisericii şi în literatura creştină. liturghisitor sau preot al lui Dumne­ zeu sau al lui Mrislos (sa cerclos D ei ei C hristi. pe treptele ierarhice. crescînd mai mult auto­ ritatea episcopilor. deo­ sebirea între treptele clerului era deja precisă şi cunoscută. Această formă a con­ ducerii bisericeşti este numită. D ei ei C hristi . episcopii Rom oi. Inspector (iţopoc).oTro?). încît înlă­ tură orice îndoială sau echivoc în această privinţă. sau să spună că ele oglindesc doar situaţia de la Antiohia. latineşte a n tis­ íe s . atît de credincioasă tradiţiei apostolice şi nu s-ar fi putut intro­ duce pretutindeni fără conflicte şi turburări. p o n /ife x . itpoTftoiSţAevoC. u ce ­ nici ai Sfinţilor Apostoli.il. care unele aparţi­ neau' harismaticilor. Toate formele şi organele vieţii bisericeşti au ev o ­ luai. O oarecare schimbare s-a produs totuşi. Policarp al Smirnei.166 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A L Ă o singură treaptă. Dlonisie al Corintului. indicate de Sfinţii Apostoli. arată că acest episcopal este organic şi firesc Bisericii. ci constată că ea era mică pe vremea Sfinţilor Apostoli. şi este socotit de ei o inovaţie în organizaţia Bisericii. Dar în timpul Sfîntului Ignaţiu. adică organizaţia dată de ei Bisericii. în generaţia Părinţilor apostolici. fiind confir­ mate de alte mărturii. în sensul «epis­ copalului monarhic». Ambele păreri au cedat însă în faţa evidenţei. p rin c ep s e c c lc s ia e ). D ei p o n tiiex . ini iisl. Constatarea loarte timpurie şi gene­ rală a episcopatului «monarhic». nposopoţ. I) Ii/lisa>¡niI poarta în secolele II— III diferite nume care arată ran­ gul şi ol ici ti I lui i i i Bisericii : supraveghetor (siuoy. íspápxijj. O inovaţie în această privinţă nu ar li fost primită de B ise­ rică. de Părinţi apostolici sau de episcopi din se co ­ lul al II-lea.

V. JEpiscopul se alegea de clerul şi de credincioşii comunităţii. bun chivernisitor. Din unele familii s-au ales episcopi în serie. 55. mai ales presbiterii. 6). Erau preferaţi oamenii virtuoşi. afară de hirotonie. El hirotonea preoţi şi diaconi. p a ter). La alegere se ţinea seama de calităţile celui ales. Episcopul se alegea de regulă dintre clericii comunităţii. 1— 7). In acest sens. Policrat al Efesului. cujus a singulis in solidum pars tenetur». preferîndu-se cei care trecuseră prin clerul inferior. A început a fi regulii totuşi.PERSECU ŢIILE 167 p o n tife x . liniştii. Putea fi ales şi un diacon. El păstra legăturile cu celelalte Biserici. iar în chip excepţional cineva din clerul inferior (lec­ tor) sau chiar un laic. . la sfîrşitul secolului al II-lea (Eusebiu. ortodox. quae singulorum vitam plenissime novit. era al optulea din familia sa. Episcopul trebuia să fie în general un om de încredere. cu calităţi intelectuale şi morale. participa la sinoadele provin­ ciei. iar uneori un cleric din altă localitate. filantropii. administra bunurile Bisericii. cunoscători ai Sfintei Scripturi şi ai învăţăturii creştine (I Tim. dar rangul şi cinstea lui de episcop erau recunoscute pretutindeni. 24. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . păs­ torul şi părintele ei sufletesc. săvîrşea Sfînta Euharistie şi c e ­ lelalte taine. se alegeau de obicei oameni maturi : uneori se alegeau însă şi tineri (I Tim. Fiecare episcop avea competenţă numai în biserica sa. deşi episcopii erau mulţi. Episcopii puteau fi căsătoriţi. Clerul recomanda credincioşilor pe unul din membrii săi şi cerea şi aprobarea. de timpuriu. su m m u s s a c e r d o s ). v. Episcopul prezida adunarea cultică. părinte tolic (v ir a p o sto licu s). Deşi nu era stabilită o anumită vîrstă. 12). p aren s. scria Sfîntul Ciprian. ca să se aleagă dintre clericii celibatari. Uneori credincioşii arătau prin aclamaţii pe favoritul lor. V). 52. episcopatul erau unic în Bise­ rică («Episcopatus unus est. D e u n ita te E c c le s ia e . predica. 68). epistolele 33. 3. (mxitai. 4. aplica disciplina bisericească. Episcopul încredinţa parte din funcţiunile sale cultice preoţilor. reprezentantul ei. Sfîntul Ciprian motivează aceasta spunînd că aceştia cunoşteau bine viaţa fiecăruia (Episcopus deligatur plebe praesente. bărbat apos­ Episcopul comunităţii era conducătorul şi organul unităţii ei.

55. uneori asistau şi mai mulţi episcopi. primeau o f r a n d e l e credincioşilor. prcsbiteriul da seama de administraţia sa. sinodul de la Neocezareea (ţinut între 314 -325) prin can. păs­ tra legăturile cu celelalte Biserici. 11) . serviciile încredinţate de el. Preoţii putea să şi pre­ dice şi să catehizeze. cu timpul. citeau din Sfînta Scriptură la cult cînd nu erau lectori. după ce aprobau alegerea lui (Sf. Importanţa preoţilor a crescut cu mărirea şi cu înmulţirea comunităţilor în oraşe şi în jurul lor. Numărul preoţilor a cres­ cut oda la cu comunităţile. unde slujea cîte un preot trimis de episcop. La alegerea sau întoarcerea episcopu­ lui.’) I>i(it'i>nii (oiây. Episcopii se bucurau de mare cinste din partea credin­ cioşilor. hirotonea el pe noul ales. ei se adu­ nau în altele. ajutau pe episcopi la cult şi în administrarea Importanţa lor.168 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Candidatul ales era propus pentru hirotonie episcopilor mai apro­ piaţi. de regulă mai mulţi într-o comunitate şi formau sfatul episcopului (presbYlerium). în alte comunităţi Iii er. atît timp cît provin­ cia nu avi'. Isto ria b is e r ic e a s c ă . co le­ giul preoţilor — presbyterium. se îngropau şi în biserici. stima şi încrederea credincioşilor şi lolodată a episcopului. în cimitire. în caz de vacanţă episcopală sau de absenţii u episcopului. se cereau pentru preoţie calităţi morale. 67.ovot). In altar. pe cînd diaconii stăteau în picioare'. . 43. 4 s . Ep. duceau Sfînla împărtăşanie celor absenţi de la adunare (bolnavi. VI. 8 . 2) P r eo ţii (irpeaŞ-iÎTepot. Cînd slujeau cu episcopul. fiind socotiţi sfinţi. Ca vîrstă. Tradiţia Bisericii şi sinoadele au stabilit impedimente la hirotonie.iu mai puţini.r-un locaş. conducea şi administra comunitatea. Ei slujeau fie împreună cu el. între preoţi şi diaconi. care era mai mică în vremea Apos­ t o l i l o r . Canonul 1 apos­ tolic. Ca şi pentru episcopat. preoţii şedeau de-a dreapta şi de-a stînga lui. fie separat. 11 cere vîrsta de 30 ani. La Roma se găseau pe la 250 un număr do ■ preoli (Tîusebiu. Ciprian.i c r e s c u t mu l l c u timpul. b u n u r i l o r c omuni i . episcopii aveau locuri speciale . episcopul sta pe un scaun de cinste (c a th e d r a ). . Cînd creştinii nu mai încăpeau înl. avînd loc pe scaune.i iilf episcop. Ei menţineau ordinea la cult. Colegiu] preoţesc din Alexandria. bun nume. apoi sinoadele de la Arelate (314) şi de la Niceea (325) cer ca la hirotonia unui episcop să asiste cel puţin trei . 68). ' i ţ i i . care săvlrşeau hirotonia în comunitatea noului episcop. . presbyteri) erau.

putînd boteza şi predica . anunţau adunările viitoare.PERSECU ŢIILE 169 închişi). la Edesa) se cînta antifonic. Cel mai însemnat dintre ei. A ceste categorii de slujitori s-au ivit treptat şi n-au fost toate de la început în clerul inferior. inima şi sufletul episcopului». Diaconii erau rînduiţi de episcopi. sau chiar li se în­ credinţa lor o asemeenea biserică. uşierii. Ei cercetau şi înscriau pe cei care aveau nevoie de ajutorul Bisericii.. acoluţii. duceau ajutorul celor care nu puteau veni Ia cult şi aveau grijă de găzduirea călătorilor creştini. urechea. erau ajutătorii lor. psalţii. în amintirea primilor diaconi numărul lor era limitat de obicei la şapte. vizitau pe cei închişi. numit «diaconul episcopului» sau «primul diacon». Ei trebuiau să cunoscă bine textul şi scrierea. Din clerul inferior făceau parte : ipodiaconii (subdiaconi). Lectorii fă­ ceau citiri din Sfînta Scriptură la cult şi aveau în grijă păstrarea ei. Ip o d ia c o n il (oitootânovoi) săvîrşeau unele din serviciile diaconilor. de aceea sînt numiţi uneori slujitori ai diaconilor. numiţi «ordines majores». alţii doar prin binecuvîntarea (hirolcsia) epis­ copului. Uneori erau alăturaţi preoţilor pentru a sluji împreună la o biserică sau comunitate de sat. Sinodul de la Arelate a oprit însă pe diaconi de a săvîrşi Sfînta Euharistie. chiar în Biserici mari. Unii clerici din treptele inferioare erau instruiţi prin rugăciuni. putînd săvîrşi acolo cultul. Scrierea C on stitu ţiile a p o s t o lic e îi nu­ meşte «ochiul. P salţii (<bakiai) erau cîntăreţi. le c t o r e s ) sînt prima treaptă a clerului inferior după exorcişti. 4) C leru l in fer io r. Uneori făceau serviciul de curiei ai episcopului. in unele biserici (în Siria. să aibă îndemânare la citire. Ei erau de regulă tineri. La început se cînta de către credin­ cioşi din psalmii Vechiului Testam ent. Mărimea comunităţilor. înmulţirea nevoilor bisericeştT 'p rin ' dezvoltarea cultului şi a vieţii sociale creştine. exorciştii. care în secolul I erau harismatici. spre deosebire de clericii propriuzişi. lectorii. ia care s-au adăugat mai tîrziu groparii. de . cu timpul s-au compus şi cîntări creştine. Poate că în unele locuri lectorii traduceau sau explicau textul citit. prin înfiinţarea aşa numitelor «ordine minore» sau clerul inferior. Nu toate Bisericile aveau toate categoriile de clerici. L e c to r ii sau citeţii (ă v ajvoîctcou. au făcut necesară crearea personalului ajutător. Diaconii erau în general persoane de încredere şi de legă­ tură între episcopi şi credincioşi. se bucura de deosebită încredere.

preoţi vizitatori. asistau ia botezul femeilor. Ei au fost trecuţi în clerul inferior.vc/ \iciu l B isericii. mai ales la Roma şi acolo unde se mai săpau catacombe.-rl/r -. la împărţirea . d u r nu hirotoneau. Ei ajutau la cult. Serviciul lor îl îndeplineau uneori alţi clerici. Unii istorici înnumără între clericii inferiori pe c a te h e ţi [v. acoluţii erau trimişi uneori de episcopi să ducă scrisori . Exorciştii ajutau şi la botezul catehumenilor. D ia c o n c s e le (Siaxoviosat. Ei nu sînt socotiţi de toţi istoricii treaptă a clerului inferior.ne. însărcinarea lor era necesară şi importantă. a c o ly ti) erau însoţitori ai episcopilor. // < v / ( > r)(/ • / -ii'/!). numărul lor varia. sau de preoţi de ţară.370 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ către doi psalţi sau două coruri. Horepiscopii puteau săvîrşi cultul şi l. Cju-ş-i— ipodiaconii. împreună cu lectorii. Cu timpul. A c o lu ţii (axoXoofroi. dar trebuii' să fi fost mai vechi. cu pregătirea cate­ humenilor. E' erau inferiori episcopilor din oraşe şi au ajuns în de­ pendenţă de oi. purtînd luminile la ceremoniile bisericeşti. G rop a rii (fo s s o r e s ) sînt cunoscuţi dintr-un document din timpul persecuţiilor lui Diocleţian (303). în epoca persecuţiilor. îndeplineau (> l'i'iiH'ili' <Hn . numiţi uneori şi e p o r c h iş li au avut la început caracter harismatic.(xwpsrciaxoirot.7. horepiscopii au fost înlocuiţi de /. A ceştia erau însă clerici sau chiar laici însărcinaţi. cu un fel de vicari.i episcopilor. Ei sînt cunoscuţi în Orient clin secolul al IlI-lea cu numele ele h o r e p is c o p i sau episcopi de ţară (sirtoxowoi Tiov aŢpiov).7 : ¡. prin două legi ale împăratului Constanţiu (35Î). c h o r e p is c o p i). 4) H o r e p is c o p ii .nn. Unii horepiscopi aveau hirtonie de episcopi. Ei vegheau ca să nu intre în biserică necreştini. întinderea creştinismu­ lui în afară de oraşe a făcut necesară crearea unor slujitori speciali pentru comunităţile depărtate de oraşe. U şierii (o stia rii) aveau în grijă paza uşilor şi a porţilor. mai ales pe cele pentru care erau mai po­ trivite decît diaconii bărbaţi . Unele sinoade au restrîns drepturile lor in I. altit erau doar preoţi.. m in istrae) ) servicii auxiliare. E x o rciştii.iee misiune. Slujba lor era vindecarea celor posedaţi de duhuri necu­ rate (en erg u m en i) sau a celor ce sufereau de boli sufleteşti.

Clerul se întreţinea în primele trei secole clin darurile şi din contribuţia credincioşilor. Antiohia. ele aveau în fruntea lor o întîistătătoare ('¡rpEa^S-cn. pe cei căsătoriţi cu rude apropiate. clericii. Biserica a stabilit să nu hirotonească pe cei ce au unele defecte tru­ peşti. ei ofereau şi bani pentru ajutorarea săracilor şi întreţinerea cle­ rului. care făceau vot de castitate. pe neofiţi. pe clinici (cei botezaţi în caz de boală grea). Făceau servicii pentru femei şi se ocupau cu rugă­ ciunea şi îngrijirea locaşului de cult. mai ales la episcopat. pe sclavi (dacă nu aveau învoirea stăpînilor). culţi- . Mai mulţi din episcopii din secolele II şi III au ieşit din aceste şcoli (din Alexandria. cu unele excepţii. Clericii nu se pregăteau la început în anu­ mite şcoli. pe cei cu soţii adultere. sau dintre vădu­ vele căsătorie o singură dată. pe en erg u m en i (bolnavi sufleteşte). pe e re­ ticii şi pe schismaticii chiar reveniţi la Biserică. chiar dacă ar fi făcut penitenţă. Asemenea condiţii. cei trecuţi prin ele erau preferaţi în cler. evlavioase şi virtuoase. 7 . slujitorii alta­ rului trăiau de la altar (Luca 10. observate de timpuriu. Pe lîngă daruri în n a­ tură. d. Ele se alegeau din­ I re fecioarele vîrstnice. Pregătirea clerului. pe funcţionari. El lua pe lîngă sine pe cei mai apţi pentru cler şi-i forma cu Învăţătură şi cu exemplul său.). Creştinii duceau ofrande (o b la tio n e s ) din mai toate produsele muncii lor. la vizitarea bolnavilor. După înfiinţarea şcolilor creştine. unde s-au şi menţinut mai mult. trebuind să fie ajutaţi înlîi săracii. Un timp a existat şi un serviciu al văduvelor (x%pai).P ERSECU ŢIILE 171 djuloarelor pentru femei. 9. se întreţineau şi prin munca lor. Clericii primeau ajutor potrivit cu rangul şi cu situaţia lor ma­ terială. M ijlocul obişnuit de pregătire a clerului era trăirea şi slujirea pe lingă episcop. pe bigami. Cum contribuţia credincioşilor nu ajungea întotdeauna. Cezareea Palestinei. au început să intre în hotărîrile sinoadelor. Condiţiile cerute pentru intrarea în cler erau mai ales morale. întreţinerea clerului. la agape. 13). c. pe militari. Rolul lor era important în Orient. 1 Cor. deşi acestea nu erau şcoli speciale pentru formarea clerului. pe cei care după boiez săvîrşeau fapte infamante. viitorii clerici treceau întîi prin clerul inferior. După practica Vechiului Testament şi după principiul aplicat de Sfinţii Apostoli. Edesa). De regulă.

lui (can. f. H o r e p is c o p il ajutau la satisfacerea 11 e \ uilei . Sciţia M ică la Tomis. clin aplicarea şi interpretarea lui. Sinodul I ecumenic. Asia la Efes.mjdunum. La cult. Se cerea doar ca ei să fio căsătoriţi o singură dată (m o n o g a m ie) şi să nu se recăsătorească după hirotonie. Noile comunităţi de pe teritoriul vecin ţineau dc episcopul ora­ şului. . Sistemul mitropolitan. Abia la începutul secolului al IV-lea. Regula era ca fiecare oraş să aibă episcopul său. 36. Comunităţile conduse de ei . el interzice nu convieţuirea clerului cu soţia. (vezi Teriulian. Din B i s e r i c a o r a ş u lu i şi a 1: i ilen iuiui î nvec i nai . creştinismul s-a întins în jurul lor.se ihmk'. Clericii purtau desigur costumul timpului şi ul regiunii lor.eie episcopi. pe la 300) hiroloiiiii celor căsătoriţi. grădina sau exercitînd o meserie. în jurul episcopului capiU:lei (metropolei). ţinut la N iceea în 325. Veşminte liturgice speciale se cunosc din secolul al IV-lea.a format d lo c? z n s a 11 ep a r h ia (in î n ţ e l e s u l de azi) a.i l. e.ie s-au grupat pe provincii. precum şi din «parichii». prin si­ nodul de la Ei vira (Illiberis. Euharistii. De p r a e s c rip tio n e . trăiau totuşi în feciorie sau văduvie. mai ales episcopi. f i e c ă r u i episcop. Clerul celibatar era socotit mai curat şi mai vrednic pentru săvîrşirea Sfintei. rccunoscînd întîietatea şi autoritatea. Egiptul la Alexandria ( iailia l. de regulă de culoare aibă. Canonul (33) prin care se hotărăşte aceasta este redactat greşit (luat după literă. Unele pro­ vincii au avut pînă la un timp un singur episcop.172 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LA vînd cîmpul. u l l i ' e şi misiuiui re î n tir guri şi sat e. Italia la Roma. 1— 3). ei se v cr fi îmbrăcat în haine mai bune şi turale". dar pe de alta par le se ţinea să nu se sporească mult numărul cpiscopilor. Unii făceau chiar comerţ . Unii c le ­ rici. s . Sfîntul Ciprian şi sinoadele au oprit aceasta. Macedonia ia Filipi şi Tesalonic. Nici o hotărîre apostolică sau bisericească nu obliga pe clericii din primele trei secole să fie celibatari sau să-şi lase soţiile pentru hirotonie. ci celibatul). dar se ştie. Cu numărul comunităţilor din oraş a crescut şi numărul episco­ pi lor. Din oraşe. Celibatul clerului. fiind obligaţi clericii să-şi lase soţiile.'!! (irapoixiai). I>ierey. s-a inlerzis în Spania. că sinodul a impus celibatul. în discuţia căruia a venit şi celibatul c lerului. şi anume : Aliaia la Corinl. nu l-a aprobaL Costum special clerul nu pare să fi avui in primele trei secole.

Prin importanţa oraşului şi prin personalitatea sa. sinodul era prezidat de episcopul cel mai vechi sau cel mai în vîrstă (s e n e x . Dionisie el Corintului. Autoritatea morală a unor mitropoliţi îi făcea ascultaţi şi influenţi. de impunere a disciplinei bisericeşti. adică epis­ copul şef al provinciei. de apă­ rare a credinţei. avînd în frunte un ex a rh .P ERSECU ŢIILE 173 34 apostolic). luîndu-1 ca bază a organizaţiei bisericeşti următoare. Episcopul capitalei devine astfel « m itropolit». Asistau chiar şi laici. Sinoadele se ţineau de regulă în capitala provinciei. S in o a d e le . cele trei metropole (mari oraşe). episcopii provinciei se adunau în sin o d . Policrat al Efesului. precum şi în Pont pînă la constituirea pro­ vinciei. Apoi au fost cele de la Cartagina sub Sfîntul Ciprian. El a recunoscut episcopilor Romei. iar drept de cuvînt ¿iveau şi preoţii şi diaconii. ca însoţitori sau reprezentanţi ai episcopilor. dar sinodul a ţinut seama de el. Alexandriei şi Antiohiei. sistemul mitropolitan se consti­ tuie. S-au format şi unele grupări din mai multe provincii bise­ riceşti. Sinoadele erau m ijloace de afirmare a unităţii bisericeşti. numit în Occident prim at. numite dieceze. ca în împărţirea civilă. Dionisie al Alexandriei. chiar în afară de provincia lor. Pînă la Sinodul I ecumenic (325). Pentru chestiuni mai importante sau de interes general. La sinoade puteau să asiste şi preoţi sau diaconi. ei îndeplinea un rol însemnat în viaţa religioasă a provinciei şi asigura unitatea ei bisericească. 28) : «Părutu-s-a Sfîntului Duh şi nouă». Egipt şi Siria. cele de la Antiohia con- . în 150. Hotărîrile lor se comunicau celor interesaţi şi erau obligatorii în toată provincia. cu­ noscuţi şi stimaţi pînă departe. apoi cele din Frigia şi Anhialos din Tracia. autoritatea mitropolitană în Italia. Firmilian al Cezareei Capadociei. dincolo de provincia civilă propriu-zisă a fiecăruia. care era convocat şi prezidat ele mitropolit. Grigorie Taumaturgul al Neocezareei şi episcopii Romei erau astfel personalităţi de seamă. Ciprian al Cartaginei. Drept de vot aveau numai episcopii. Sinoadele aveau conştiinţa -a fi inspirate de Sfîntul Duh şi întrebuinţau de obicei formula Sfinţilor Apostoli (Fapte 15. Sinoa­ dele hotărau cu m ajoritate de voturi şi întocmeau procesele-verbale. Primele de care se face menţiune în istoria bisericească sînt cele de la Palermo în Sicilia. în Numidia şi Mauretania. sen io r).

F. I u s t i n M o i s e s c u ( — P. cit. 388 ss.17 4 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ Ira lui Pavel de Samosata (264. art. 790. col. 791. în enciclop ed ii. X X I (1969). E v ê q u e . ' K. 1942. A titu d in e a Si. 245— 276. p. p. 61. 1939. în «Etudes d 'histoire et de th éolo gie p o ­ sitive». 3. nr. 7— 16. S o a r e . B i h 1 m e y e r-T iï c h 1 e-D a m m e.. 1970. op. op. cel de la Elvira (c. B a t i f f o 1. L e c l e r c q . G. 1963. 225— 280.u).. Ie r a r h ia b i s e r i c e a s c ă în e p o c a a p o s to lic ă . BIBLIOGRAFIE La J. 268). cit. Patriarh Iustin M nisest. o p . 1926. 4. l’nris. 202— 238. 52— 74 şi nr. p. IX — X X X V I). V I (1954). p. 1. K i r s c h . F o rm a d e c o n d u c e r e în B is e r ic a c r e ş tin ă în p r im e le tre i v e a c u r i. col. 2 vol. Les tem p s a p o s t o liq u e s .. cit. m itr o p o lit. N. cel de la Ancyra (314) şi Neocezareea (între 314— 325). 92. sin o d ). V . «Studii T eo lo g ice». P. op. 433— 436. I. ' G. 1— 2.. M itr o p o lia în d r e p tu l c a n o n ic o rtod ox . P r a t. la cu v in tele re sp e ctiv e (B is eric ă . 776— 7 7 8 . p. F. 300). p. în «D ictionnaire d 'arhéologie ch rétien n e et de Liturgie». V. C u rs d e d r e p t b is e r i c e s c u n iv e r s a l. E.. Zur L ô su n g d e r K ir c h e n v e r ia s s im t j d o r U rch risten tu m s. 75. P o p o v i c i . în «M itropolia O lten iei». 1. P. 190!). nr. 7. La h ié r a r c h ie p r im itiv e . V . e p is c o p a t . p. art. Bucureşti. cit. I d e m . 799—8 0 0 . Ş e s a n. liucuroşti. 96— 105 si bib lio grafia. n i. B a u s. K o n i d a r i s.. 209— 233. ie r a r h ie . 1938 (foarte bogată bib liografie. ed. Paris. ’ . p. H. p. In unele provincii (Africa şi Capadocia) sinodul se întrunea regulat o dată sau de două ori pe an. 64. C ip ria n la ţ ă d e p r o b le m a u n ită ţii B is e r ic ii. S a v a. ’ J. 4— 6. E p is c o p a t. în «D ictionnaire de th ro lo q ie catholique». 1959. IV. 1925. c lo r . 210 p. 1. I. D a u v i 11 i e r. cel de la Arelate (314). p. 1656 — 1701. A ten a. p.

poziţia corectă era numită «ortodoxă». ca să se învedereze între voi cei încercaţi». prefacerea da­ nii iior euharistice. M. Şesan. sau pronia di-' * C a p ito l re d a c ta t de P r. Ereziile au tulburat adesea Biserica şi au fost dintru început un pericol grav pentru învăţătura ei. însemnează alegere. Probleme mai greu de înţeles din creştinism e r a u : existenţa SI iniei Treimi. iu. Sfîntul Iustin Martirul. sau «paradoxie» (părere greşită) .iţa de acestea. P. «Ortodoxia» XII. prezenţa supranaturalului în natural. El se întrebuinţează pentru a arăta învăţăturile greşite. h a e r e s is ). «kenodoxie» (părere deş< irIci). Iudeo-gnosticii. O rto d o x îe~ şi catolîcT tate. Astfel. l. Ereziile sînt tot aşa de vechi ca şi creştinismul. T ertulian. 2). învierea Mîntuitorului. I Cor. Simon Magul * Cuvîntul e r e z ie (aí'psat?. 1961.EREZIILE Ereziile iudaizante. Creştinismul era numit de iudei la început «eres». Sfîntul apostol Pavel socoteşte ereziile ceva firesc («Trebuie . întruparea Fiului. kakodoxie» (părere rea). «o abatere de la doctrina creştină era numită «eferodoxie» (părere sau credinţă eronată). erorile de doctrină ale celor care n-au primit sau n-au păstrat doctrina creştină aşa cum s-a predicat de Sfinţii Apostoli şi cum s-a înţeles şi păstrat de Biserică. Ş esan . părere se­ parată. eroare. 11. sectă. Cerint. 19). cum se constată ■cea sta la J Tegesip. ca fiind deosebit de religia lor (Fapte 28. 22).să fie şi erezii între voi. «Erezia» este pornire conştientă de a contrazice învăţătura ofi­ cială a Bisericii . Origen si alţii i (vo-zi la M. dar nu orice explicare personală de bună credinţă < unui text mai greu de înţeles din Sfînta Scriptură era chiar de la în­ i ceput o erezie. p ra f.

cu .176 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ vină. a . în iraşji-_ nism. 19 şi 28). parusia Domnului şi mîntuirea generală.ili* < i nl.gudaizanţii s-au or­ ganizat în s e c te * Jn c ă de la moartea iui Iacob «fratele Domnului» (62). Unii din iudeocreştinii moderaţi au revenit la Ierusalim (A('!ia). Iar «schisma» — a^ia[ia — era rupere sau despărţire de Biserică pe motive de indisciplină. Corint şi în Galatia./' a hotărît că Legea mozaică nu es te obligai or io pentru creştinii dintre neamuri (Fapte 15. în legătură . exagerînd sensul discuţiei de la Anlioliia şi nuanţele de formă din predica lor. precum la Antiohia. după unii cercetători moderni.! şi vin Io Bisericii primare. ei trăiau în asceză şi în afară de legile i mozaice. Personalitatea celor doi Apostoli n-a dat creştinismului interpretări deosebite şi cu atît . Acestea le-au fost atribuite de raţionalişti. O asemenea părere este vădit neîntemeiată.. ''TucTaizanţii şi-au ales şef pe T’hebutis.«co­ munitatea de l< Qumrun» . au contribuit la înăsprirea raporturilor dintre iudaizanţi şi creştini şi totodată la sepa­ rarea lor. trecînd la răsărit de Iordan. în deosebi la Ierusalim. Răscoalele şi războaiele iudaice. concepţii şi tendinţe creştine contrarii. . Ele erau produsul naţionalism ului^particularismului şi formalismului Ju d a ic . din primăvara anului^50. Aci iudaizanţii s-au apropiat tio (’seni. fornând o comuni­ tate cu creştinii recrutaţi dintre neamuri. unde iudaizanţii au făcut uneori mari greutăţi predicii apostolice. nu au existat in doc Irii!. numite aşa pentru că au în_cercat să iudaizeze.creştinismul prin oMcjaţia de. ci şi în diaspora.'i. la Felia.mai piili'i opuse. Primele erezii sînt cele iu d a iz a n te. Şi unii şi alţii au părăsit Ierusalimul. ale Sfinţilor apostoli Petru şi Pavcl. deşi Sinodul A postolilor de la Ierusalim.observa V e chiul T e s tament şi legea mozaică. care a murit martir sub Traian. mai ales ruinarea Ierusalimului şi distrugerea templului (70). ca două. A ceste erezii atribuiau Vechiului T esta ­ ment valoare permanentă şi cereau aplicarea Sui integrală. Curentul iudaizant era puternic nu numai în Palestina. Critica protestantă a imaginat în creştinismul apostolic şi o opo­ ziţie între «petrinism» şi «paulîsm». Iudeo-creştinii moderaţi au rămas în 1»iscric-ă. sub împăratul Adrian. i ii is-l nu esle îndreptăţită considerarea esenienilor ca o comunil. în Decapole şi spre M area Moartă. pe cînd iudeo-creştinii au ales pe Simeon..

IV— V) că ţineau Evanghelia zisă «după Evrei». Ebioniţii (afîtcovatoi) erau iudaizanţi. Nazareii (vaCtopaîot) erau iudaizanţi moderaţi. de cerşetor sarPcTeTTă numele comun de "‘•gara ci (ebionim]^ săraci pioşi. după Sfîntul Irineu. xignxişti. Numele lor se confundă la unii şi pare a se fi dat uneori chiar creştinilor. Unii recunoşteau N asierea miraculoasă a lui lisus Hristos. Ei vedeau în El pe Fiul lui Dumnezeu şi Mesia. Ebioniţii moderaţi. Eretici iudaizanţi Ereticii iudaizanţi erau de mai multe nuanţe. în forma ei originală. Ştirile ce avetai despre ele sînt din diferite locuri şi timpuri. dintre care sînt cunoscute două. ca iudeii. şi de aceea nu sînt to t­ deauna de acord. mai mult sau mai puţin rigorişti. După unii scriitori creştini. de la un oarecare Ebion. în care explicarea Scripturii se făcea îm­ potriva lui lisus ca Mesia. Evanghelia după Matei în limba aramaică. II). şi refuzau scrisul SfînLului Pavel. şi unii şi alţii negau divinitatea Lui. Creştinii s-au dezinteresat de ele şi le confundau sau asemănau cu iudaismul. rămaşi izolaţi în retragerea lor peste Iordan şi staţionari în ideile lor religioase. Numele lor vine. M oartea şi învierea Lui. după alţii trei feluri (Origen) de iudaizanţi. Ei observeau legea mozaică. EvoIuţTâ~ToT~esŢfr~7^^ urmărit. Nazareii recunoşteau Naşterea supranaturală a Mîntuitorului. Ambele categorii respectau legea mo­ zaică. confundaţi uneori cu nazareii. par a fi existat două feluri (Iustin). ca şi creştinii. serbau şi sabatul. IV) Epifaniu. după alţii de la|abâp un veşmînt sărăcăcios. care a făcut o traducere lăudată a Vechiului Testament în limba greacă (în sec. Ebioniţii s-au apropiat mai tîrziu de «rabînism» şi de «talmudism». considerat ca apostat. a. După Origen şi Teodoret erau două feluri de ebioniţi. b. dar nu ţineau ca ea să fie impusă şi creştinilor dintre neamuri. Un ebionit însemnat pare a fi Symmachus. şi duminica. în limba aramaică. sau de la un rabin laba sau Ăbun . Nu se poate deci spune că iudaizanţii aveau de la început ideile cu care i-a cunoscut mai tîrziu (în sec. Ieronim şi alţii. Foloseau Evanghelia după Matei. 12 — Istoria bisericească .EREZIILE 177 1. Origen crede că şe numeau aşa ca săraci cu duhul. Epifaniu îl socoteşte însă samarinean convertit la iudaism. Teodoret spune mai tîrziu (sec. alţii îl socoteau fiul lui Iosif şi ai Măriei .

II Tim. sărbători. 1. mîncau din carnea jertfită idolilor şi învăţau că ¡femeile pot fi comune bărbaţilor.ilr. 2 0 .). 6 şi 15). Iudeo gnostici 1iideo-<|noslicii erau eretici care păstrau în parte legea iudaică i i ¡iii|)iinmilau idei slrăme. ei aveau un cult al îngerilor. Epifaniu) îl socotesc doar iudaizanl. Ei se dedau la speculaţii asupra preexistenţei şi rolului lui Iisus Hristos în lumea spirituală. a lunii noi).. cu rituri deosebite de cele iudaice. aveau un cult al îngerilor. ■ ( 11. d. în creaţie şi în mintuire . Sub pretextul libertăţii. sini mărturii că Cerint avea şi idei gnostice. mituri şi genealogii (I Tim..178 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ c. ci şi practicarea ascezei.d. El se plînge că aseme­ nea eretici pervertesc Evanghelia şi că erau interesaţi la cîştig. Deşii unii scriitori creştini (Ipolit.. Eretici asemănători erau n ic o la iţu de l a Efes şi Pergam. 2. se găseau idei străine de ale iudaizanţilor. influenţat de ideile lii^ Filon. Sfîntul apostol Pavel cunoaşte unii termeni întrebuinţaţi de aceştia. care-i aseamănă cu iudeo-gnosticii. în unele scrieri ale Noului Testament se constată existenţa unor eretici deosebiţi de iudaizanţii propriu-zişi. denal tu ale în sensul şi scopul sistemului lor. Ei opreau căsătoria şl unele alimente (carnea). ei dispreţuitul legea. ad- . Afoştia mergeau mai de­ parte : aprobau cultul idolatrie. aveau un dogma­ tism special. din gnosticismul antic. Ei aveau şi alte idei clecît cele iudaice. pe care-i socoteau intermediari către Dumnezeu.ilr. ^ a) (. aveau «basme"şi~nesîîrşite înşirări de neamuri». 2. precum şi unele idei n es! ine. La aceste categorii de eretici. cunoscuţi din Apocalipsă (2. Negau a doua venire a lui Hristos. Iudaizanţii combătuţi de Sfîntul apostol Pavel în Epis­ tola către Coloseni propagau nu num ai obs'efvăreâ'îegii mozaice (circumc'iziunea. Spre sfîrşitul secolului I. Unii în­ văţau şi practicau imoralitatea. el trăia în Asia Micii. Din epistolele lui Petru şi a lui Iuda cunoaştem eretici dedaţi plăcerilor.'< ) ml era un iudeu alexandrin. Asem enea eretici se găseau şi la Corint. ţinerea sabatului. Din Epistola către Efeseni şi din epistolele pastorale se cunoaşte existenţa unor iudaizanţi cu idei gnostice. străine de iudaism. i li) d. . socotind corpul ca o închisoare a sufle­ tului . :’() i. 17). El era dualist. deosebirea alimentelor.

părăsit la moarte. Hristos putea să fie renegat. oprire de la carne denunţate şi combătute de sale. Hristos s-a întrupat de mai multe ori (în Adam şi în alţii ca în credinţele hinduse) şi cea din urmă întrupare e cea din Fecioara Maria. Iisus a fost un om natural. fataliste. de păgînism de idei creştine găsim în erezia elchesaită. Ilxai). Despre Hristos. dar nu ţineau sacrificiile. care a făcut prin El minuni. Opreau mîncarea de ca m e şi vinul. inefabil şi a materiei eterne. lat de 24) . ca m ijloc de curăţire şi de vin­ decare. Cerint era deci si dochet. Elchesaiţii pretindeau că învăţătura lor este revelată. neadmiţînd realitatea Întrupării lui Hristos.EREZIILE 179 miţînd existenţa unui Dumnezeu ascuns. astrologice. dar L-a. Sfîntul Ioan Evanghelistul l-a combătut. căzută din cer şi adusă «profetului» lor Elchesai de către Fiul lui Dumnezeu : aşa pretindea elchesaitul Alcibiade de la Apameea (Siria). creştine şi străine nenţă (celibat. unele rituri). . elchesaiţii spuneau că este un con sau un înger superior. Ilkasai. printr-o scri­ ere secretă. care ar fi trăit pe timpul lui Traian (98— 117). ascetism. Elchesaiţii socoteau legea mo­ zaică obligatorie (circumciziune. spiritul lui Dumnezeu. El ţinea legea mozaică (circumciziune. o6va|jug y. Un curios amestec de iudaism. dar mai bun şi mai drept decît ceilalţi oameni.excdojipivT/). Demiurg (ăvjjuoop'ps = crealor). eseniene. Ereticii cunoscuţi de el şi învăţau practici de absti­ şi de la vin). invizibil. sabat. permiteau căsătoria. sau ceva mai tîrziu. magice. Ei practicau un fel de botez şi spălări dese. sabat). de proporţii uriaşe (înalt de 96 de mile. care s-a dus la Roma (pe la 220). Un alt înger a dat legea mozaică. După părerea elchesaiţilor. Săvîrşeau un fel de împărtăşire cu pîine şi sare. sau de la cuvintele ebraice «hei kesai» ( = putere ascunsă. Originea numelui lor nu este sigură. şi b) E lch esa ism u l. Lumea a fost creată de un înger. Elchesaiţii sînt cunoscuţi din secolul al II-lea. In elchesaism se întîînesc idei religioase diferite : naturalism păgîn. alături de el sta ca principiu feminin Sfîntul Duh. El poate veni de la un e r e t i c E lk e m l (Elkasai. influenţe parsiste. / Dochetismul şi ideile iudaizante sînt Sfîntul Ignaţiu al Antiohiei în epistolele îmbinau idei iudaice. Asupra Lui s-a coborît la botez Hristos.

Adam . scrie­ rile Pseudo-Clementine conţin idei iudaice. elem en­ tul iudaic este mai puternic decît în «Recunoaşteri». . Simon Magul Simon Magul osie cronologic primul eretic. gnoză) din Mesopotamia.380 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Erezia elchesaiţilor s-a menţinut mult timp. veşniciei materiei. Refuză interpretarea alegorică a Sfintei Scripturi. plecaţi în urmărirea ereticului Simon Magul. Pe Xoan Botezătorul îl socotesc opus lui Hristos. bazate pe tradiţii şi pe legende de pe la anul 200.oi — 10 cărţi). Scrierile Pseudo-Clementine văd în Sfîntul apostol Petru pe reprezenTăntuI creştinismului adevărat. credinţa în SfînUi Treime şi politeismul mitologic”~Pseudo-Clementinele admit necesilalea botezului pentru ier. Ca şi cele de mai sus (ale lui Cerint şi elchesaiţilor). în realitate. ^Mozaismul adevăxat. compuse mai tîrziu : în secolul IV). Ele sînt un adevărat roman de călătorie al lui Petru şi C le­ ment Romanul (91— 100). Cercetări mai noi îi arată înrudiţi cu sa m p s eii (oamenii soarelui). este identic cu creştinismul. căsătorie timpurie._care au descoperit din nou vechea re v e­ laţie de la crearea lumii. ereliee şi antice. numii. întunecată de păcatele oamenilor. Ele combat în v ă­ ţă tu ra Sfîntului apostol Pavel. iarea păcatelor. şi fizic-cosmologic (a se vedea capiIolul următor). C rearea. abţinere de la carne. iar pe Simon Magul lui Petru. pînă la Roma. Iderludeo-gnostrce se găsesc şi în scrierea apocrifă numită C a r tea lui lUiruh. Scrierile pseucîo-clementine recom an­ dă sărăcie. c) Iu d e o -g n o s tic ism u l se constată şi în ideile scrierilor apocrife cu­ noscute sub numele de P seu d o -C lein en tin e : («Omilii» (20) şi «Recu­ noaşteri» — ¿vaŢv(upta[j. admit pan­ teismul stoic.lumii esto concepută ca făcută prin emanaţie. unde se vorbeşte despre aparenta lui convertire ia creştinism. M oise şi ! fristos sînt profeţi. dualismul. în realitate. în urma^predicii în Samaria a diaconului Filip. în limba arabă «moghtasilah») şi m a n d e ii ( = gnosticii. în «Omilii». şi pretind a reda învăţătura lui Pelru. pe care îl identifică încă cu iudais­ mul curat. El este cunoscut din Faptele A postul! lor (K. cu ţa b e ii sau s a b e ii (bo­ tezaţi . nu cel falsificat. 9— 25^. emanaţia. spre deosebire de cel iudaizant. ele formează o legătură între iudaism şi creştinism cu gnosticismul propriuzis. cunos­ cătorii : «manda» = cunoştinţă.

... Doctrina lui e puţin şi nu limpede cunoscută. . După ştirile mâi tîrzii din scrierea F ilo s o iu m en a ... Dumnezeu» (8... ca să-i dea şi lui puterea lor.. Prinsă în sfera spiritelor inferioare. Numele lui a rămas pînă azi în graiul creştin. nici virtuţi. o femeie de moravuri uşoare.. care înseamnă cumpă­ rarea celor sfinte.. Simon o socotea în­ trupată într-o partizană a lui Tyr. cure-: însoţea. Pe Iisus îl socotea una din formele aparente ale puterii supreme.. Din Faptele Apostolilor se ştie despre .. erau «puterile cele mari şi semnele ce făcea» misionarul creştin... .. eu sînt frumuseţea. Simon Magul a găsit aderenţi în ¡Siria.. Simon că era vestit.. Simon ar fi învăţat la Alexandria.. Dositei. Ei aveau o evanghelie apocrifă («. Ieronim scrie că Simon Magul zicea despre sine : «Eu silit cuvîntul Iui Dumnezeu. . Dumnezeul suprem.. Faptele bune sînt inutile . " . Simon Magul avea ideea că este o întrupare divină.prin magie. 9— 10). eu sînt mîngîierea. Asupra acestuia a coborît Dumnezeu «marea Sa putere».. Secta adora chipul lui Sim on‘tx-a^Mpiter) şi pe al Elenei (ca Atena)'.. în fruntea cărora era c u g e ta r ea (svvoia). din Ieronim şi alţii. eu sînt atotpu­ ternicia.’ . .. s-a manifestat iu­ deilor ca ^iu în Iisus^păgînilor ca Sfînt Duh. iar în Samaria el ar fi fost ucenicul altui eretic. ţ . el admitea o ierarhie de eo n i. 24. . A cea stă -a -n rodus. în ^rigia. nu există nici vicii.pe îngeri.. Legea mozaică era socotită de Simon operă a spiritelor inferioare şi un instrument de sclavie. eu sînt totul lui Dumnezeu» (C o m en ta r la E v a n g h e lia du pă M atei. pe care el îl urmărea ele aproape. După scrierile pseudo-clementine.. în vremea sa. Simon este deci antinpmişt şi învaţă imoralitatea.. că se socotea «a fi el cineva mare» şi că era numit de toţi «puterea cea mare a lui. la(Roma. zicea erei icul samarinean. Partizanii lui erau corupţi. Ereticul învăţa mîntuirea prin credinţa în el şi în Elena.în ora­ şul. Elena..Cele patru sfîrşituri ale lumii») şi răspîndeau ...' . ' “ ... în «simonie». care este Dumnezeul iudeilor. Cugetarea s-a întrupat intr-o serie de femei . Ei practicau magia^e^orcismele...... pe arhangheli şi pe D em iu rg.. Simon a oferit bani Sfîntului Petru..^jdolatria le era un lucru indiferent.... fdpnecele.EREZIILE 181 Ceea ce impresiona şi interesa anume pe Simon.. iar samarinenilor ca Tată în Simon.. Samaria. 5).. Venind Apostolii să pună mîinile pe cei botezaţi..

spunând că va învia). S e e b e r g. X IV ţ i‘Kix). El se da drept Mesia şi pretindea că nimeni nu se poate mîntui fără botezul lui. 1969. K ir c h e u n d S y n a g o g e . 778. Legenda adaugă că Simon Magul şi-a găsit sfirşitul la Roma. şi a căzut . K i r s c h . Ideile iui nu sînt bine cunoscute. cit.u . b i b l i o g r a f i i : La J. . ■ II. înrudiţi cu Simon Magul erau ereticii D ositei şi M en an dru .. !■ I’ o p o v i c i. cu care să dovedească puterea sa (după o versiune. 11 c h r ă c r-E s s e n e r-C h r i s ( e n. după Simon. < t ii r n y. şeful seclei. Din scrierile lor s-au păstrat doar unele fragmente. a vrut să se înalţe la cer. ' ■ . Stuttgart. liiitliciii. X X II (1970). 1959. 2 vol. care asi­ gură învierea. il’B . p. o p .ii. O rg a n iz a re a e s e n ie n ilo r şi d o c tr in a lo r. 131— 136 şi b ib lio g rafie. p. P. • B i h I ni e v e r-T ii c h 1 o-D a m m e. poale şi eternitatea lumii. |>. d e n u m ir e a e s e n ie n ilo r . 447— 450. el se socotea profetul anunţat de mult. Idei asemănătoare cu ale lui Simon Magul se mai găseau la ereti­ cul C le o b io s . M. Paris. K. «Studii T eo lo g ice».i. Justin Martirul a cre ­ zut că lui Simon Magul i s-a ridicat la Roma o statuie. 1. II. T ra ta te le de isto ria dogm elor la A d . :.. 1968. cit. apoi ucenicul lui Simon. :î -1. F r. a cărei inscrip­ ţie el a citit-o ca «Simoni Deo Sancto». Le c o n c ile d e J e r u s a l e m . :>oi ş. Simon Magul este socotit de Sfîntul Irineu «părintele ereticilor». H a r n a c k. 307.1. Dintr-o greşeală de citire sau de înţelegere. > <\ l> . voind să facă o minune. este a unui zeu sabin numit Semo Sancus. |. cit. vol. Paris.in i c i . la m a s b o te i (sau masboteni). s e c t e ju iv e r e j e t é e . Despre primul s-a crezut că a fost învăţătorul. S c h w a n e . iir. T i x c r o n t. numiţi şi basmotei. S a ­ mar ¡nean ca şi Simon. M. nemurirea şi o tinereţe veşnică.şi i'fcziarh ilo r. 1969. după alta. 783— 784 şi In enciclop edii la num ele ereziilor . < ' . 1968/9. Menandru a rămas. ş. Se crede că Dositei observa legea mozaică şi că respingea teoria eonilor şi antinomismul.182 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ scrierea numită P r ed ic a lui Petru.. N. J . li o n g s (1 o r f. s-a lăsat îngropat de viu. In realitate statuia. 1. L o o f s.. K o ■ in . Köln. N c i] o i t <ï. «Studii T eo lo g ice». la g o rten ien i (goratenieni). op. op. N a is s a n c e d e ¡'E g lise. p. 1925. :> (>. p. I.i y c I I c s. mi.i I . care a fost descoperită la 1547.

El a fost un pericol pentru creştinism prin unele idei. unii au căutat-o iImTlMér?n~Tñ~caFaia iudScaTldţii în parsism (mazdeismul persan). Gnosticismul este un sistem de erezii. 111 marele proces-a-Lame-stecuIul de religii şi să-] . Numele gnosticismuTuî"vTiîe cíe l a rvcoat». cunoscute numai de iniţiaţi. Epifaniu.aocpta (Credinţă. Sfîntul apostol Pavel o numeşte «falsă ştiinţă» ((¡jsuSw vuiaos -fvíoatc. mai ales pentru -gnosticismul alexandrin. Cunoaş­ terea lui este deci relativă.ar. precum şi din unele locuri de la C le­ ment Alexandrinul şi Origen).. El raţionaliza religla'şT credea că asigură cunoaşterea adevărului religios şi posibilitatea mîn. Nici scrierile în care creştinii au combătut gnosticismul nu se păstrează toate.iL£axi toţi oamenii. o privire a misterelor ei. în mul­ ţimea şi variaţia ideilor şi termenilor săi. M. c u n o a ş te r e pe care gnosiicii credeau că o posedă. VII) şi o scriere I I îoti? . Adamantius. ci al putem icuJjirT álm ñ r^Tñrretist. Filastriu de Brescia. 20).transforme într-o religie de mistere. G. Tertulian. Bogata literaturaă gnostică s-a pierdut aproape toată. Unii au văzut-o chiar în creştinism. P. El este anterior creştinismului şi nu este un produs al evoluţiei interne a creslmisimilui. şi chiar unele din iucTâFsm şi~creşfrn]s:n. Teodoret de Cyr. Dinlre istoricii mai noi. prof. Ipolit. 6 . P£_c. prin scrierile şi prin pretinsa sa" ştiinţă în « P rob lem a creaţiu n ii». Gnosticismul este un fenomen religios cu caracter sincretist. maî'~ăIes~platonică. avînd idei din diferite culte vechi. Ea pretindea că se bazează pe tradiţii secrete. care a căutat să atragă şi creştinismul. Din ea se păstrează numai fragmente (în Migne. Originea gnosticismului au văzut-o vechii scriitori creştini în filo­ zofia antică. I Tim. Alte sisteme. - * Capitol redactat de Pr. Ş esan « _ \K y C v v ° / . ceea ce este adevărat în parte.. în bu dism.e. înţelepciune). P. Gnoza era deci o «ştiinţă».EREZIILE 18 3 Gnosticismul sirian şi alexandrin. complicat şi straniu. în orfism sau în influenţa sistemelor religioase orientale şi în deo­ sebi în sincretismul religios.. prin propaganda. Gnosticismul era încercarea de a face din «ştiinţă» o înţelegere superioară a religiei. Maniheismul * Gnosticismul este cunoscut mai mult din scrierile creştinilor care l-au combătut (Irineu.0 -^a.ib.

mai presus de tot ce este omenesc şi material. M aiori . prolopurinle (npoitatiop).smul^--este concepţia de caracter aristotelic. 1 (îSA se găseşte din veci în opoziţie absolută cu spiritul vj) divin. F on d u l com u n al doctrinei gnostice rezidă în dualism. ba lua chiar aspect creştin prin aceea că socotea pe Iisus Hristos în posesiunea cunoştinţei. o numeau încă abis (jjuOoţL Această concepţie — o tăcoro eternă în profunzimile unui abis infinit — era. Gnosticii o mai uu m oau do <ico<hi p r in c ip iu sau început (oLpxrf). Ce am fost şi ce am d ev en it? Unde am fost şi unde am a ju n s ? Unde mergem şi unde vom fi mînluiţi ? Ce e naştere şi ce e renaştere ? Care sînt raporturile Intre Dumnezeu şi lume ? Cum poate spiritul pur. Toate sistemele gnostice credeau că ajung 1 a.. fiinţa dumnezeiască infinită să cunoască. fericire prin gnoză. în creştinism. materiei. Noţiunea do divinitate era cît se poate de abstractă. a învăţăturii care mînluieşte pe oameni. să producă.. o numeau (tăcere) (aijrj). Divinitatea nu putea fi definită sau numită. Pentru a o arăta cît mai departe do Ivimo. transcendenţa oi ora dusă la limită. emanaţionism şi mîntuire prin gnoză. unul şi totul (ev xa'i i t a v ) . Pen­ tru a o arăta cît mai pură şi mai înaltă. gnosticii căutau să dea dogmelor şi practicilor lui o expre­ sie filozofică. Gnosticismul nu poate să explice altfel dubla existenţă a . Ea este iz v o r u l p rim a r închis în sine al tuturor perfecţiunilor. după gnostici. cea mai demnă de divinitate. nici să conceapă e x is ­ tenţa lumii prin actul creator al unei voinţe personale şi libere. ceva de care nu se poale nici vorbi. Gnosticii voiau să dea o idee foarte înaltă despre divinitate. infinit separată de om şi de natură. preînceput (icpoapx'/j).spiritului şi a. adică lu m ea ? Importantă era îndeosebi pro­ blema originii răului şi a mîntuirii de rău. Gnosticismul punea şi credea că dezleagă marile întrebări care preocupă spiritul omenesc : De unde vine rău] şi de ce ? De unde vine omul şi cu m ? (Unde malum et quare ? Et unde homo et quomodo ? — la Tertulian). ~ _DualJ. dar avea scop religios. do col fizic şi de cel moral. La . Gnoza lucra cu unele noţiuni filozofice. Eu oslo socotilă sediul răului sau este identificată cu răul.184 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ tuirii pe această cale. potrivit căreia există două principii veşnice şi opuse. să conducă materia şi finitul.

Ea însemnează scăpare. _____ Eonii. în opoziţie cu spiritul T divin.biblică şi aceas­ ta pentru a nu f a c ^ d i n J u m n e z e i i . Ideea aceasta venea din parsism. sau dualismul parsist (în Siria). prin separarea elementelor. întrebarea : de unde vine răul (tcoSsv -co xaxov). (E o n ii ^aiffive?) erau figuri din vechea mitologie sau personificarea. Lumea materială nu este opera lui Dumnezeu./ = ’sau c h ia r ' mai mulţi (365 ceruri / 7 eoni).. unor nffţiuni filozofice. după cum stă la baza lor influenţa filozofiei platonice(la Alexandria). raţiunea sau cuvîntul (Aoţoî). în urma celorlalţi.autorul răului. Crearea lumii este fapta Iui Demiurg (Stjjj. Mîntuirea este concepută de gnostici ca un proces cosmic. era opusă «pliromei».iudeilo. 1< '(istor părţi din împărăţia materială a lumii şi restabilirea lor în pliroina. Cu cît eonii sînt. în animale. Felul cum se întîmplă acest proces de eli­ berare. eliberare de materie : este dizolvarea lumii mate­ riale. cu atît sînt mai.stau3nxMlci5JUiiUnIâtuxa. vidul haotic.ulteriori. creatorul lumii. prin crearea lumii de către_EL±nsuşi. un eon masculin şi unul fe­ minin.creaţia.. mîntuirea constă în descătuşarea . gnosticii răspundeau : din materie ( â q ţ bXrfi). Lui i s-a încredinţat opera mîntuirii lumii. fie perechi (auCufot).?. numit mintea fvooc).EREZIILE 185. M ateria este nu­ mită cînd jA j ov — ca fără fiinţă şi fără formă.ze.xJ— deplinătatea../ . în plante)..n Este numit şi apXwv (căpetenie).un eon inferior.ul. adică m ai tîrzii. Cea mai înaltă emanaţie este eonul superior. ' Demiurg. cînd haos. formează laolaltă} •KXrjpwp.xdamaii). şi de unire cu divinitatea. la care aspiră sufletul omului. a principiului divin şi bun | otevop . prin crearea lumii de către Demiurg (ele se gă­ sesc în oameni. împărăţia binelui şi a luminii. ignorant. senzuale. ajungînd pînă 1|T365. 1 0 0 9 7 0 ?)... Numărul lor variază la gnostici. emanat din divinitate.^a£^. estedeosebit conceput de gnostici. ca în platonism. Ei provin din principiul divin prin emanaţie iipdp oX^fie cîte unul. Cu. El este Dumne. în împărăţia spirituală. mai îndepărtaţi. . spiritele a u ’f ost"prinse închise în materie.puţin perfecţi. şi reîntoarcerea absolutu­ lui în sine însuşi (ânOKa. este cel din urmă : de aceea el este soco­ tit mărginit. pervers. Diferenţele între sistemele gnostice sînt de altfel mul Le. numiţi şi îngeri. La aceasta se ajunge prin gnoză^ Pe rînd lupta dintre cele două principii şi împărăţii.

Gnosticii împărţeau pe oameni în două sau trei categorii. prin cultul lui fastuos şi bogat. trup) . adică material. de la unii Apostoli (Pelru. pnevmaticii. care este corpul.alegoric. care sînt simpli credincioşi şi cărora gnoza le rămîne închisă.. din ideea că nu faptele bune sînt necesare pentru mînluire. ci prin cunoştinţă. Libertiniştii erau dimpo­ t r i v ă destrînaţi şi senzuali.sînt şi dochetiste. pentru dis­ trugerea materiei. carnea. Gnosticismul era atrăgător prin pretenţia lui de a poseda cunoş­ tinţa misterelor. spiritele se vor întoarce în pliro 111*1 prin gnoză : înviere. concepţia gnostică despre materie nu îngăduie aceasta.psihicii (sufleteşti). Iisus Hrislos este totuşi în toate sistemele gnostice marea răspîntie a istoriei lumii. numai oi se mîntuiesc . după trihotomismul platonic şi filonic (spirit. adică materialii. rieruşmaţTşi corupţi. plăcerile senzuale.iri si ilici. vinul. judecată.urnea se va distruge prin foc. ei obţinînd o fericire inferioară. eshatologia creştină este înlăturată de gnosIici. S eri piliră es le fie interpretată. M oartea şi învierea liu_Hristos sînt aparente. învăţînd că Hristos n-a luat trup real. aşa cum nu admite întruparea şi învierea lui Hristos. se pierd. Alte sisteme admiteau trei categorii. ca şi întruparea Sa. rai şi iad nu vor fi. Ea se păstrează. între care unul asemănător cu Euharistia creş­ tină (Irineu spune că unii aveau meşteşugul de n colora în roşu lichidul de care se serveau în timpul săvîrşirii ritului lor). suflet. sau asupra_^omului fisus s-a coborît eonul Hrislos. Toma). care sînt g n o s tic ii.stă. prin asceză.! pi in iniţiere. Gnosticii aveau totuşi unele'rituri. SIîulu. ci sau unul aparent. Cn şi creaţia biblică. se mîntuiau numai prin ea. Asceza gnostică interzicea căsătoria. Unele sisteme deosebeau pnevmat. prin formule şi practici magice. nu a ju tă la mîntuire. lucrînd cu materie. fie libertin ¡. şXJliciLăgnoranţi şi osîndiţi.iveau cărţile lor prelinse sacre şi o revelaţie socotită secretă şi cunoscul. antinomistă. Cei c ar e posedau gnoza. . adică spiritualii. Sfintele Taine. sînt cei care posedă scîntei din divin itate. . fie aruncată. ci gnoza. Pnevmalicii. T. excesiv de severă. în care folosea arta .sin. . M o ra la g n o s tic ilo r era fie ascetică.286 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ _Sistem ele „gnostice. ziceau ei. ilicii. Grioslicii . Mîntuirea nu se realizează prin Moartea Lui. sau unul eteric. Nu vor învia 'n ic i corpurile omeneşti . prin gnoză. Pavel. Şuferinţele. ceresc.

o| este o amplificare şi o expunere gnostică mai sistematică. şi deci de gnoza samarineană. prin literatura lui teologică (ex e ­ geză) şi tendenţioasă (romane pseudo-apostolice). care trăia în Alexandria în prima jumătate a secolului al II-lea. de asemenea l ini său Isidor. la Paris. a lui Schelling (Ţ 1854) precum şi mica organizaţie numită «Eglise gnostique de France». îl leagă prin <giosticul_ B asîlid c r (Vasilide). a lui Hegel ( t 1831). Se menţine În^ă3ianiheîsmul/~r: apărut în secolul aLIII-lea^ iar după decăderea lui supravieţuiesc idei gnostico-maniheiee.socotea creatorul Ju m ii jşL. v echile sisteme dispar. Satornil consideră căsătoria instituită de diavol. în secolul I . şcoli — formînd comunităţi. dintre care unii aveau ştiinţă şi talent se găseau între gnostici mulţi şarlatani şi oameni creduli şi amăgiţi. colegii. Spre sfîrşitul secolu. î n rpavlicianism. mîntuiasccL Gnosticismul alexandrin este mult mai însemnat. . El îm­ părţea pe oameni în două categorii. Reprezentant mai însemnat este^a|orniI}(Satornin).EREZIILE 187 (imne. Unii dintre scriitorii vechi au crezut că Basilide a fost şi în Persia. lumini). apoi în bog omilism. la c atari şi_ a lbiaen ezi. Irineu. S is te m e le g n o s tic e mai însemnate sînt cel siria n şi cel alex an d rin . care trăia la Antiohia şi es le so­ cotit de Sfîntul Irineu (t 202) discipol al lui Menandru. diatribe. secte.. înrudite cu ideile gnostice în epoca modernă au filozofia mistică-panteistă a lui Iacob Böhme ( j 1624). In sectele lor se intra după o ini­ ţiere prin diferite rituri şi cu depunere de jurămînt că nu vor descoperi altora misterele încredinţate lor. gnosticismul era în curs de formare. asociaţii ascetice. El a fost un scriitor însemnat . Basilide se lăuda a fi discipolul unui Glaucias. G n osticismul sirian este un sistem religios oriental. de acelaşi Menandru.. şi Eoifaniu . adunări. caracterizat prin dualism riguros. Gnosticii s-au organizat în diferite forme şi nume. în Evul mediu. Pe lingă oameni preocupaţi de proble­ mele religioase şi filozofice. în secolul al II-lea se dezvoltă_şi înfloreşte^ rnenţinîndu-se periculos pentru creştinism pînă T â ”fiimătatea secolului al III-lea ^ după aceea decade. Pe Dumnezeul iudeilor îl . chipuri ale lui Hristos. Sistemul lui este mult mai prelucrat decît al lui Satornil . O rg an izarea.incapabil SrO. interpret al Sfîntului Petru.TV-jea . ca biserici. culte misterice. .lm-aL. partizanul lui Simon Magul . prin dochetism şi anti-iudaism exagerat. prin îndrăzneala spe­ culaţiei şi a imaginaţiei lui.

la Irineu (• 202) şi Epifaniu (f 403) estef o emanaţie de sus în jos. El l-a răspîndit la Alexandria şi la. eonii s-au unit şi au produs prin em a­ naţie comună un nou eon. opusă kenomei. aşezată adînc sub pliroma. a fenomenelor. purul nimic. a creat lumea. ci a paralelismului dintre lumea superioară a ideilor şi lumea inferioară. SinL cunoscuţi Ptolomeu. Discipolii lui Valentin s-au împărţit în două şcoli : una italică şi una orientală. Heracleon. iar din acesta se ridică marele arhon. care formează tetrada (2 perechi). pentru eliberarea cărora Iehova. Dumnezeu a trimis pe cel mai mare dintre eoni (min­ tea). din care a ieşit haosul. Valentin atenuează dualismul gnostic oriental . pe Iisus cel ceresc. unde a murit pe la 160. A lic sisleme gnostice sînt înrudite fie cu cel sirian oriental fio cu ce! alexandrin-J'îlozofic. Intre marele arhon (Dumnezeu) si arhonul ebdomadei. dodecada. ~ V alentin este autorul sistemului gnostic: celui mai dezvoltat şi mai. decada. care sc> va ridica din adîncurile materiei. Pentru aceasta. Marcu. a pamîntului şi a ilicilor printr-un foc. Valentin împărţea pe oameni în trei categorii şi învăţa distrugerea materiei. care este cerul .planetar. imperiul vidului. care se coboară la botez asupra omului Iisus. ogdoada. care întemeiază _ogdoaba . La început era neantul. Materia eternă. . triaconlada (30 de eoni) care este lumea ideală. important. arhonul ultimului cer.sistemul în «A d v e rs u s V alen tin ia n o s» . învaţă timp de un an şi este Minluilorul ( aojtijp). Valentin învaţă emanaţia în perechi de eoni. el apare ca o evoluţie de­ jo s în sus în procesul cosmic . Roma. fără a le putea mînţui.188 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Sistemul lui Basilide este prezentat variat la Clement Alexandrinul (ţ 215/216) şi la Ipolit t 235 . fie ca principiu . produsă de eonul aoepta = înţelepciunea. A cest arhon a condus lumea __j5 Înă la Moise. în urma unei tulburări în pliroma. avînd fiecare şapte eoni şi formînd pliroma. Terlulian a combălul. se găsesc 365 de ceruri. deosebit de strălucit. F ilo s o fu m e n a ) . Secundus . adică al cunoştinţei către oameni. pliroma. In «ofism» jo a c ă mare rol şarpele (ocpic}:. s-a produs lumea fenomenelor . este influenţat mai mult de filozofie şi pri­ veşte lumea nu sub forma dualismului riguros. a prins cîteva părţi de lumină. mijlocitor al gnozei. care s-a unit la botez cu omul Iisus. Tertulian vorbeşte despre elocvenţa lui. un al doilea jir h o n întemeiază ebdomada. a mîntuit pe oameni prin gnoză şi s-a retras în pliroma.

Platón. Dumnezeul iudeilor (laldabaot. setieni (de la Set).. deşi pe altele nu le admite. păgînă.. El admitea şi creaţia biblică şi teoria emanaţiilor. Hine şi rău — zicea el — nu există de la natură. care trăia în Alexandria — jumătatea secolului al II-lea — reprezintă o gnoză anti-iudaică. Cercetători mai noi cred totuşi că el ..(ov). ale căror chipuri le aşeza în locaşurile de cult ale sectei. ci numai în închipui­ . Adepţii lui săvîrşeau euharistia cu apă . Aristotel).. de la car­ ne. IJnii istorici nu-i socotesc eretici. zicea el.. dar are idei gnostice (dualism. a adoptat la întoarcerea în ţara sa pe la 172— 173 o doctrină cu apa­ renţe gnostice şi o morală ascetică (abţinere de la căsătorie.EREZIILE 189 rău (y. Gnoza lui Carpocrat este caracterizată prin corupţia ei morală. panteislă.. mai ales cea iudaică.. Apologetul Taţian Asirianul. sau «encratiţi» «cumpătaţi». susţinînd că numele său aparţine zeului egiptean I Îorus-Harpokrates. Hermogen a lost combătut de Tertulian (A d v ersu s H erm o g en em ). Demiurg) ţinea pe oameni departe de cunoştinţă . prin gnoză şi călcarea legii lui Demiurg. emanaţie). de la vin). C a rp o c ra t.axo8 aí¡j. reprezintă un sistem gnostic mai apropiat de creştinism. Sirianul B a rd es a n e (Bar-Daisan). care ne-a mîntuit prin «reminiscenţele» sale < monadă. In morală.. nu era dualist. discipol al lui Iustin Martirul ( ţ 165). Religiile populare. care trăia la Edesa ( t 202) şi fiul lui Harmonius. la sfîrşitul secolului al II-lea avea un sistem apropiat de al lui M arcian şi era influenţat de plato­ nism. unii erau asceţi severi. Pe aceeaşi linie cu Hristos punea Carpocrat pe filozofi (Pi­ lin lit gora. aşa cum a făcut Hristos. El combate unele erori ale ereticilor. Ofismul era anti-iudaic şi dua­ list riguros. Sistemul ofic este mai complicat decît al lui Satornil şi are numeroase ramificaţii şi nuanţe : naaseni (nahas = şarpe în 1 . Ereticii înrudiţi sînt cei numiţi barbelognostici. Bardesane a scris contra marcioniţilor şi a lăsat imne religioase. vin de la demoni.. alţii desfrînaţi. severieni (aceştia întrebuinţau scrierea păstrată JIíaTt? oocpia cu nuanţe valentiniene).. antitacţii. de aceea unii îl adorau.. peraţi.. H erm o g en . cainiţi (Cain).. prodicienii.. în unitatea pierdută a totului. barbonienii. Unii istorici îi contestă existenţa. fie ca principiu bun (áfa&oSaíjiwv). pe aceasta a adus-o şarpele. ei erau numiţi de aceea «aquari» sau «hydroparastaţi». un sirian stabilit în Africa. ebra­ ică). Adevărata religie este întoarcerea în monadă.

în lupta dintre ele. care a coborît clin soare pe pămînl. este înconjurată de legendă. o nouă religie universală. arabă. Cele două împărăţii. de v e ch e teosofie babilonian-haldeică şi de idei creştine. Ele­ mentele luminoase salvate s-au aşezat în soare şi formează pe Iisus cel nepaUmitor (J e s u s im p a tib ilis). el este conceput mai original. Epifaniu.i perpeLua prin naştere captivitatea elementelor luminoase. persană şi armeană. membre sau elemente.Ş a gnosticism ului. Agapele carpocratiene erau întinate de desfrîu. El nu voia să fie doar un sistem pentru iniţiaţi. în trup omenesc aparent. în limbile greacă şi latină — se deosebesc mult în cele ce spun despre ereziarh. Izvoarele — unele orientale. a gurii. Mani era persan. Dualismul maniheic este extrem. a învăţat pe oameni cele «trei peceţi». vii. veşnice. cu faptele şi . Carpocrat învăţînd comunitatea bunurilor şi a femeilor. Sistemul lui este cel mai bine format şi mai consecvent dintre cele gnostice. necreale.deşi cu idei împrumutate. în limbile siriacă. de origine nobilă. a inîinilor şi a sinului (signacula oris. se găsesc în cea mai mare opo­ ziţie. adică ferirea de păcatele săvîrşite cu vorbirea. născut în Babilonia (în regiunea CtesîTon. pe la 215— 216). pen­ tru . care moare la vîrsta de 17 ani. manus el sinus). a străbătut lumea răspîndind doctrina sa. ci o adevărată biserică. Maniheismul reprezintă o nouă faz. budism. lilihri are. Mani voia să dea o nouă religie perşilor şi a încercat să influenţeze şi asupra creştinilor.ice prin învăţătura lui Iisus Hristos. El a primit învăţătură aleasă. M an es sau M a n ih eo s. altele occidentale.190 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ rea omului. F ie ­ care om are un suflet luminos bun şi unul rău. a intrat în secta moghtasilah. numit M ani. ele sînt sufletul lumii sau Iisus cel pătimi tor (J e s u s p atib ilis). Elementele rele au creai pe Adam şi pe Eva (pe aceasta numai din materie).^ n ''a m e s ie c d o . unele părţi de lumină au devenit captive in împărăţia întunericu­ lui . care este Mîntuitorul. Fiecare are cinci serii de eoni sau cinci regiuni.i se l.a. Persoana întemeietorului. S e zice că a murit jupuit de viu de către perşi (la 277). Ele sînt personificate. Maniheismul are un caracter mai oriental decît celelalte sisteme gnostice şi oarecare ase­ mănare cu elchesaismul. a luminii şi a întunericului. Carpocrat a avut un fiu.parsism.. el este un produs gnostic sln c re H ^ . cu gnoza siriană ş. ca o yiganlomachie.

Maniheii imitau Botezul şi Euharistia. 308— 333. Aleşii păstrau cele trei peceţi : Se abţineau de la carne. Leipzig. Sărbătoarea principală era ziua morţii lui Mani. M ani a imitat creştinismul. Galia).. op. Regele vandal Huneric a deportat mulţi manihei pe coastele europene sudice (Italia. în e n ciclop ed iile teo lo g ice. 1907. iar aceş­ tia întreţineau pe aleşi cu hrană. pentru cei aleşi. Învăţătura lui a fost falsificată de Apostoli.es et g n o s tic is m e . de la lucrul manual. să se întărească autoritatea episcopală. _ în. unde a fost perse­ cutată de unii împăraţi păgîni sau creştini. simbol al învăţătorului lor. P. Secta maniheică s-a întins în Imperiul roman. 784— 788.. ea a cîştigat un timp ca auditor pe Augustin (')' 430)... E. Ideile lor s-au păstrat şi în Evul mediu. L e i s e g n n g. combătînd gnosticismul. p. op. P o p o v i c i. să lămurească şi să fixeze doctrina Bisericii. Roma. Se admite că el a făcut să se pre­ cizeze regula de credinţă. cit. Morala sectei era severă. să se îmbogăţească şi dezvolte cultul.. 1. p. E tu d e c r itiq u e d e s d o c u m e n ts d u g n o s t ic is m e c h r é tie n a u x H -e e t I II-c s i è c le s . în sectele numite «neomaniheice». K i r s c h. de la plăceri. Paris..eoţiT. gnosticismul a fost pentru Biserică şi un stimul. în Africa. organizarea sectei sale. cit. să se grăbească încheierea canonului Sfin­ tei Scripturi. J . avînd rituri asemănătoare (botez cu untdelemn şi o împărtăşire fără vin). Mani pretindea că o restabileşte el. şi a murit în aparenţă.. El şi-a ales doisprezece Apostoli (m agistri) şi 72 jde. să se scrie opere creştine polemice. B u o n a i u t i . E u g è n e d e F a y e .EREZIILE 191 ca plăcerile. G n ostiq u . . înainte de convertirea lui la creştinism. Ei erau vegetarieni.' 804— 805. H. L o G n o s tic is m o . numită pentru că aderenţii lui se pros­ ternau în faţa unui scaun. Prin pericolul pe care-1 prezenta pentru creştinism.e. 2. ed. D ie G n o s is . ouă. p.diaconi „şi el/ăn^gHeîiştTT Comunitatea jm a niheică era formată din aleşi (desăvîrşiţi) şi auditori (catehumeni).pişcppi-pr. 499— 540 E. lapte şi vin. 1955. Aleşii se rugau pentru auditori. Fapt este că teologii ortodocşi au trebuit. BIBLIOGRAFIE V ezi num eJe e re ticilo r şi ereziilo r gn ostice. nu şi pentru ceilalţi. cei din urmă trebuiau să treacă prin metempsihoză in altă viaţă.

Ş e s a n . D ie G n o sis. I. p r o f . B i h l m e y e r .. Marcion a căutat să intre în comunitatea creştină. Leyda.e e t I l l . R. H endry.000 sesterţi). In Pont existau comunităţi iudaice şi creştinismul pătrunsese de tim­ puriu.ol r r t i a c l a l .Pr .. M. Paris. G r a n t. Ereticul a oferit cliiar ca ajuî< I’ is'M'ieij o sumă mare (200. S c h n e i d e r . M arcion . 450— 542. Asemănările între marcionism ¡şi gnosticism sînt parţiale. T h e g n o s tic p r o b le m . 862 p. Salzburg 1967. trad u cere englezà de J . 1962. G e is t e s g e s c h ic h t e d e s a n tik e n C h risten tu m . 1975. Marcion are însă alte puncte de plecare şi alt interes decît gnosticii propriu-zişi. K u r t R u d o l f . H a a r d t. Hiliasmul. S e r i pl ui * Capii. 1964. L o d s. o p . di. care ar fi fost unul dintre cei mai mari gînditori ai creştinismului în primele secole: un geniu religios şi un reformator. II. Paris. cit. M arcion s-a dus la Roma. H is to ir e d e s d o c t r in e s c h r é t ie n n e s a v a n t N ic è e . G n o sis und G nostizAsm us. P aris. P r é c is d 'h is to ir e d e la t h é o l o g i e c h r é tie n n e . R. 1961.a Roma. L e ttr e s e t é c r iv a in s d e s I l . 137— 148 eu b ib îio g rafie p. Mürtchen. pentru a susţine originalitatea ereticului. Dovedindu-se însă eretic. Marcionismul. 1954. luc/ia lui provine mai ales dintr-o greşită înţelegere a Sfintei i şi îndeosebi a raportului dintre cele dona Testamente. N a u t in. şeful sectei. ed. ar fi fost fiul unui episcop creştin şi deci creştin de familie.T ü c h l e . Teologii obişnuiesc s-o numească «quasi-gnostică». unde a intrat în legătură cu alţi eretici. deşi unii isto­ rici neagă aceasta.102 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ C. ’i e p i s c o p u l ¡-. ca ^gnosticul sirian C er don . care s-ar fi inspirat direct de la Sfîntul apostol Pavel şi din Noul Testament (Adolf Harnack). D a n i e l o u .e s iè c le s . P. J. G r a n d . 1971. Atunci Marcion şi-a înfiinţat o s e r i a p r o p r i e ( p e ia 144). D arm sladt.i înapoiat banii şi l-a respins. l a g n o s e e t l e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s . Fiind pi opi ielar de corăbii. el ar îi fost excomunicat de tatăl său. Marcionismul este o erezie care are o oarecare asemănare cu gnosticismul. II— IV ). Paris. 1971. R. 1966. P. (sec. Paris. el era om bogat. R. din cnglezâ. 2 vol.F. Alogii * 1. M ar­ cion credea că între ele sînt deosebiri radicale. Montanismul. p.D a m m e . nepotriviri. Londra. 1. dezacord. 1961. Dar din cauza învăţăturii lui greşite. L e D ieu d e s p r e m ie r s c h r é tie n s . Marcion. M. 1969. W i 1 s o n. s-a născut la Sinope (Pont) pe la anul 85.. 2 v o l. Pe la 138— 139.

în Vechiul Testament stă scris «ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte» . una cerească. Iisus Hristos a chemat pe toii oamenii la mîntuire. Acesta a fost necunoscut pînă la Iisus Hristos. In timpul morţii Lui aparente. poporul sau «¡Ies. cînd Apostolii au cerut aceasta. nici atotputernic. 24) • în Noul Testament. po cînd iudeii voiau o împărăţie lumească.EREZIILE 193 Intr-o scriere intitulată A n titez e. combătînd legea şi opera Dumnezeului Vechiului Testament. deci nu pe cei drepţi. Pe cînd Dumnezeul Vechiului Testament exercita judecată. Pe cînd acesta voia să ajute şi să înalţe numai pe iudei. pe egipteni etc. Dumnezeul cel bun s-a descoperii în Iisus Hristos. pe sodomeni. 19. necunoscut chiar de Dumnezeul-demiurg al Vechiului Testament. creatorul lumii. Mîntuitorul a desfiinţat Legea veche. . nu este nici atotştiutor. Dum­ nezeul Vechiului Testament. Vechiul Testament justifică unele păcate (furtul) . Dumnezeul Noului Testament este bun (Sso? ¿-j-a&os). deci unul învaţă răzbunarea. ci pe Cain. El a făcut minuni şi a învăţat. Hrislos a întemeiat pentru ai Săi. «iubiţi pe vrăjm aşii voştri» . S-soc oixaio?). Dumnezeu a pedepsit cu ploaie de foc din cer (Fac. a combătut pe învăţătorii ei (căr­ turari).Istoria bisericeasca . Făcîndu-i-se milă de păcătoşi şi voind să-i mîntuiască. Marcion credea de aceea că Vechiul şi Noul Testament nu sînt opera unuia şi aceluiaşi Dumnezeu şi că deci sînt doi Dumnezei. în Vechiul Testament. unde a predicat şi a mîntuit pe coi condamnaţi de Dumnezeul V e ­ chiului Testament. coborînd asupra Lui în anul al X V -le a al domniei iui Tiberiu. Noul Testament le condamnă. el a adunat pretinse contraziceri între cele două Testamente. nici moartea lui Iisus i ‘ *stos n-a Fost reală. celălalt dragostea. Iisus Hristos fericeşte pe ai Săi din iubire fără judecată. Nici întruparea. El a intervenit în lume împotriva celuilalt Dumnezeu. ci pe cei păcătoşi. Marcion era şi dochetist. în Noul Testament. Mîntuitorul i-a mustrat (Luca 9. privitoare la precepte morale. Dumnezeul Vechiului Testament este drept şi aspru (deus justus. a venit să cheme nu pe cei drepţi. Dumnezeul Noului Testament ştie şi poate totul. Marcion nu <dinitea de aceea a doua venire a lui Iisus Hristos pentru judecarea luinii. s-a coborît la iiid. 54— 56).

< I>iT>ITc7'^cos~3in. care vorbesc despre Naşterea şi genealo­ gia lui Iisus Hristos. ci o biserică formată din comunităţi proprii. învăţa asceza severă. nu cosmologic şi filozofic. Noul Testament este pomul cel bun. 16— 17). şi zece epistole pauline (fără epistolele pastorale şi cea către evrei). pe care-1 opunea Vechiului T e s ­ tament şi pe care credea că se întemeiază învăţă tura lui. condamna căsătoria. cu locaşuri de cult. EI n-a înfiinţat o şcoală ca gnosticii. pe c a r e le socoteşte ale Dumnezeului-demiurg.pjetinsa. El permi­ tea al doilea şi al treilea botez pentru iertarea păcatelor. Marcion credea că urmează Sfîntului apostol Pavel. Marcionismul se deosebeşte de gnosticism prin aceea că dualismul lui ('st. fără primele capitole. dar admitea autenticitatea lui. Invăţînd acestea.QPPz iţie _dintre Vechiul şi Noul Tes* lamf'H!. după Marcion. cu imne. pe care în realitate nu-1 înţelegea bine. care rodeşte. legătură posibilă. Interesul lui este soteriologic. care a făcut lumea. . ca alj p o s t i c i l o r . oprea de la carne şi de la vin. ca gnosticii.194 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă Intre cele două Testamente nu poate fi. mistere şi iniţiere. Partizanii lui Marcion îl numeau pe ('I <sanctissimus magister». El nu păstra nici măcar Noul Testament întreg. pe baza tezei că nu se pune vin nou în foaie vechi şi nici petic nou la haină veche (Matei 9. M arcion a făcut propagandă cu succes. Combătea V e ­ chiul Testament. Marcion păstra Tainele Bisericii. Marcionismul a dat şi martiri în persecuţii. nu avea doctrina secretă. ci-1 mutila. El caută argumente în cel Nou pentru combaterea celui Vechi. cu cler. Vechiul Testament este pomul care nu face roade şi se aruncă în foc . dar fără a fi dualism metafizic. El nu împarte pe oameni în pnevmatici şi ilici şi im despărţea pe catehumeni de credincioşi. şi nega totuşi autenti­ citatea unor cărţi din Noul Testament. dar făcea aceasta în mod arbitrar şi inconsecvent. El nu admite teoria eonilor şi necesitatea gnozei. Marcion era rig o ris t. El pretindea că reface cărţile Noului Testament în forma lor auten­ tică. botez pe care îl puteau săvîrşi şi femeile. . le desparte pe unul de altţul şi respinge pe cel V echi prin cel Nou. dar le săvîrşea în felul său. admiţînd numai Evanghelia după Luca. In morală.

voja să fie reformator . per­ secuţiile. Irineu. moderîndu-le. sectar. Montan a început să înveţe la Ardabau sfîrşitul lumii. producînd o surescitare bolnăvicioasă. Iustin. unii un geniu religios. Pe cînd însă gnosticii voiau să cuprindă creştinismul într-o reli­ gie universală. Fiind mai uşor de înţeles decît gnosticismul şi mai bine orga­ nizat. era din cele în care mişcarea de idei religioase era mai mare. un înte­ meietor de religie. şeful sectei. dar din alt punct de vedere. starea de spirit a provinciei. Încă înainte de a fi fost învins gnosticismul.EREZIILE 195 M arcion a vrut să fie un reformator al Bisericii. montanismul tulbură Biserica prin ideile sale apocaliptice. mai tîrziu. Montanismul a fost o sectă apărută în Frigia. Mai în ­ semnat dintre ei a fost A p e lle s . Regiunea în care a apărut montanismul. un adevărat reformator. Dar protestanţii l-au apreciat elogios. Montanismul apare ca o reacţie contra acestei stări. Unii marcioniţi au adoptat maniheis­ mul. Pe la 156— 157 (după Eusebiu. Importanţa lui M arcion a fost astfel mult şi tendenţios exagerată. viaţa bisericească mai agitată. Montan era un vizionar care voia să pregătească Iu mea pentru marele eveniment religios anunţat de el. socotindu. au trezit aci speranţa parusiei.1 . Concurenţa dintre culte. Din speranţa venirii apropiate a lui lisus Hristos. îndată după jumătateă. speranţă care mîngîiase pe primii creştini. ba chiar «primul protestant» (Neander). fiind influen­ ţată de lume. readucînd spiritul profetic şi ideea parusiei apropiate. că morala şi disciplina ei au slăbit. a primilor creştini. Montan era în creştinism un n e o f i t .secolului al II-lea. Frigia.. Urmaşii lui Marcion au modificat ideile lui. 2. controversele teologice timpurii. coborîrea Ierusalimului . el fusese sacerdot al zeiţei Cybele. exclusivist. M ontan . Montan făcea un motiv de trezire excepţională a sentimentului religios. montaniştii concepeau un creştinism îngust. el credea că Biserica a decăzut. Părinţii şi scrii­ torii bisericeşti l-au combătut ca pe un eretic mai rău decît alţii (Policarp. ri­ goriste. la 172). cu Augustin şi cu Luther. Tertulian). marcionismul a fost mai periculos pentru Biserică. Adolf Harnack a văzut în el un gînditor şi un-creator comparabil cu Sfîntul apostol Pavel. şi cu aceasta profetismul. Ca şi Marcion. hiliaste.

.“ . inlerproiind în sensul învăţăturilor lor semnele timpului : i . Montan şi predicatorii lui îi combăteau. iar pentru păcate grele excludeau din comunitate.IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ ceresc. nici un trimis. ţinînd adunări. Dumnezeu Domnul. El nu schimba credinţa Bisericii. în întîmpinarea Ierusalimului ceresc. în spirit eshalologic. Postul montaniştilor era mai lung şi mai sever decît al Bisericii. A ceasta avea să se întîmple în apropiere de Pepuza şi de Tymion. In aşteptarea Ierusa­ limului ceresc. împărăţia de o mie de ani a lui Hristos cu drepţii.. Fenomenul ceresc aştep¡<. Distracţiile şi podoabele erau socoti le păcate. «Nu un înger. un alt episcop. Montan se socotea Paracletul (Mîngîietorul) anunţat de Iisus Hris­ tos (Ioan 15. in ■ • Pont. organul Sfîntului Duli . «Nu pe mine.. renunţau . /'. voia întărirea dis­ ciplinei. Mulţimea înfrigurată s-a strîns la locul şi timpul prezis. rulrcniuro.i s-. «eu. Mulţi şi-au vîndut averile şi le-au pus la mijloc. Montan şi par’i■. montanismul era mai rigorist clocit Biserica.. Cuvîntul şi Paraclet». se produceau stări de extază.111ii s ii an c ontinuat să predice ca nişte profeţi ai împărăţiei de o / mi«' (’(■ . el vorbea în numele şi în locul lui Dumnezeu însuşi. Pe gnostici. completînd deci descop¥rlrea'facuîa'prîii^Tisus Hristos. cei căsătoriţi de două ori erau excluşi din comunitate. cu i» iii■i şi copii. ca P aradei. A doua căsătorie era socotită adulter şi interzisă.i întîmplat. Montan pretindea că revelaţia Noului Testament nu este desăvîrşită. ci eu Domnul Dumnezeu am venit» . în Frigia. ci se desăvîrşeşte prin el. atotputernicul. dar ideea şi mişcarea au prins. Domnul este cel care în extază înlocuieşte inima omului. In morală. . Fecioria era socolilă necesară pentru a primi revelaţii. cînd z ic e a : «Eu sînt Tatăl. persecuţii. ci pe Hristos îl ascultaţi» . Predica profetică a lui Montan a făcut maro impresie. 26). dar voia să aducă o viaţă religios-morală nouă. sălăşluind într-un om».. urmat de I ¡uuM.. Iată. un episcop montanist a pornit în pustie. Entuziasmul s-a trezit în ascultători. . «Omul doarme şi eu veghez. în urma unui vis repetat. I / T u . Credincioşii îşi lăsau lucrul şi averea.i i:.¡ni. cuprinşi de emoţia sfinţitului lumii şi a împă­ răţiei celei noi. tulburări şi alte întîmplări. cel care dă omului inima». săvîrşind cultul sub cerul liber. ca primii creştini. anunţa că sfîrşitul va veni ni limp d(> un ¿in.ii . o renaştere morală.111 • in Sii ia. i r .

A lex an d ru . secta s-a întins în Galatia şi în alte provincii din Asia Mică. ci genul masculin şi afirmînd că după profeţia lor va urma sfîrşitul. Ei erau numiţi «montanişti». După oarecare ezitare. «terlulianişti»). Rodon. «tascodrugiţi» (îşi fixau la rugăciune degetul arătător de nas) şi «quintilieni». episcopi. de spirit a timpului. care cădeau în stări de extază şi de somnambulism şi profeţeau ca şi Montan sfîrşitul. T hem isort. Miltiade. Ea s-a organizat. «proclieni». Montanismul a fost combătut şi în scris de Claudiu Apolinare. socotindu-se organe ale Sfîntului Duh şi întrebuinţînd de aceea în vorbirea lor nu genul feminin. Respinşi de Biserică. Din Frigia. Pe la 179— 180. T h e o d o t. avînd evanghelişti. Biserica s-a pronunţat contra lor . «pepuzani». ceea ce surprinde pentru rigo­ rismul lor. Intre partizanii lui mai în­ semnaţi sînt A lc ib ia d e . care se deosebea de Biserică doar prin rigorismul ei moral. mai tîrziu un fel de patriarhi. Cu timpul. Meliton de Sardes şi alţii. montaniştii s-au organizat separat. montaniştii voiau să rămînă în sînul Bisericii. «pepuzieni». se aştepta din nou venirea îm­ părăţiei milenare. La începutul mişcării. . pe marele scriitor bist-ricesc Tertulian ( î 240). precum şi în afară de aceasta. iar la Cariagina pe cel mai însemnat dintre aderenţii săi. E schin ). irveofjicmxot).EREZIILE 19? să se mai căsătorească. Montanismul a făcut aderenţi numeroşi. socotind pe ceilalţi «psihici». Maximilţa7 Quitilla. «priscilieni». ca o co ­ munitate de sfinţi. cu dife­ rite numiri («eschiniţi» sau «aschiniţi». Tertulian şi partizanii săi reprezentau o ramură moderată. «catafrigi» (rj xkto Opo^ai atpeaic = erezia Frigienilor). Montanismul a cîştigat aderenţi şi la Roma (P io c u l. Chiar femeile puteau să intre în clerul montanist. «artotyriţi» (aceştia întrebuinţau la împărtăşire pîine şi brînză). Exaltatul «profet» îşi alăturase cîteva femei : Priscilla (Prisca). montanismul s-a dezbinat în mai multe secte. privilegiaţi ai Sfîntului Duh (spi­ rituales. A ceastă stăruinţă din partea «profeţilor» şi această credulitate din partea mulţimii arată starea. profeţi. Secta montanistă s-a menţinut cîteva secole şi a fost condamnată prin legi şi canoane. pri­ mele sinoade cunoscute sînt cele împotriva montanismului (între 160— 180). Ei înşişi se numeau spirituali.

învierea generală şi judecata viitoare. P ăstoru l lu i H erm a şi mai a Ies la Papia (pe la 130). datori iii persecuţiilor şi strîmtorărilor îndurate de creştini. Ideea îm­ părăţiei viitoare şi a parusiei apropiate era mai ales o mîngîiere în persecuţii. este credinţa că Iisus Hristos va veni din nou şi va înfiinţa o împărăţie de o mie de ani. Ideea hiliastă s-a menţinut şi la unii scriitori creştini din secolele III— IV. exrj sau mil­ lenium (o mie de ani). 13). a drepţilor. nici ei n-au fost hiliaşti. împărăţia lui Mesia. 5— 7) înţelese de hiliaşti ca despre o îm­ părăţie pămîntească a Mîntuitorului. Ideea revenirii Mîntuitorului găsea temei în cele spuse în Evan­ ghelie (Matei 24. 25. dom­ nind cu drepţii o mie de ani. epistola atribuită lui Varnava. epistola II Petru). 39 : Ioan 5. Hiliasmul (milenarismul). După o primă înviere. Nici El. Luca 12. Iisus Hristos va stabili o teocraţie pămîntească vizibilă. '-Daniil). a cărui învăţătură greşea sau exagera şi în alte privinţe. Sens eretic a luat hiliasmul prin apariţia montanismului. Ea avea început în profeţiile despre o împărăţie viitoare (Isaia. dar n-a învăţat o împărăţie a Sa pămîntească. în timpul împărăţiei milenare. iar ideea timpului de o mie de ani şi alte idei erau luate din Apocalipsă (20. / Ideea hiliastă era mai veche decît creşLinismul şi venea din iu­ daism. drepţii şi credincioşii domnesc cu Iisus peste lumea cealaltă. Sfinţii Apostoli au trebuit să pre­ vină pe credincioşi că sfîrşitul nu este iminent şi că trebuie să tră­ iască liniştiţi (epistolele către Tesaloniceni. la unii apologeţi (Iustin Martirul).198 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă 3. După aceasta avea să vină sfîrşitul lumii. 28). despre sfîr­ şitul şi judecata lumii. Termenii simbolici şi profetici ai Apocalipsei întreţineau însă ideea împărăţiei. 31 . puterea lui Satan este biruită şi legată. la Irineu.e puţin la minte» (Isto ria b is e r ic e a s c ă . pe care iudeii au denaturat-o cu ideea de Mesia. 39. sub apăsarea şi influenţa greutăţilor prin care au trecut. 34— 42 . Ideea era generală şi neclară. numit pentru aceasta de istoricul Eusebiu «Ioarl. Hiliasmul s-a format prin greşita interpretare a celor spuse de Mîntuitorul şi de Sfinţii Apostoli. Iisus Hristos a vorbii despre venirea sfîrşitului pe neaşteptate. III. Ideea împărăţiei viitoare a intrat cu unele lărgiri şi modificări în creştinism. Ea a avut la început forma unei aşteptări apropiate a sfîrşitului lumii. ca speranţă . Ea se găseşte la unii Părinţi apostolici — în v ă ţă tu ra c e lo r ciois p r A p o s t o l i . numit astfel de la yiXia.

fără să observe că acesta era mai degrabă combătut de Sfîntul loan. 143 ş. II (M arcion.. p. P. de Fay e. este greu de spus.u. studiul cel m ai im portant este al lui A dolf H arnack.u. C. 2. U l y s s e C h e v a l i e r . ' R. 1.D a m m e . W i 1 s o n. E. col. Dacă alogii respingeau şi doctrina despre Logos. T h e o d o t.. P e n tr u M a rc io n is m . 4. 317 ş. precum şi un antitrinitar. 451 ş. în frunte cu Origen. care se baza pe o greşită inter­ pretare a scrierilor Sfîntului evanghelist Ioan. de unii eretici (gnostici. cum crede Epifaniu. Dar în Egipt hiliasmul era susţinut chiar de un episcop. E. Apus a fost combătut mai ales de Augustin. K i r s c h . Londra. alogi). Lactanţiu.pe a Apocalipsei pentru că vorbeşte de împărăţia milenară. cit. c ritica lui Eug. 788 (M ontanism ). . D a s E v a n g e liu m v o m ir e m d e n G o tt. Ideea sfîrşitului apropiat şi a împărăţiei lui Hristos s-a menţinut în unele secte medievale şi mo­ derne. de unde ar veni numele lor.. cit. care sc credea Montan. p. 154 şi b ib lio g rafie p. Comodian. 1933. 1925. X L V ). împo­ triva celei literale a hiliaştilor. 3020. Hiliasmul a fost combătut şi în Biserică şi în afară de ea. 345 (hiliasm ). Alogii au fost o sectă puţin cunoscută. Tertulian era hiliast ea montanist. 2. 341 ş. ed. G n o s tiq u e s et g n o s tic is m e .u. n. In Răsărit l-au combătut mai ales alexandrinii. Victorin de Poetovio).. M a rc io n . col. ed. fiind cea mai stăruitoare dintre răstălmăcirile Evangheliei. 787 (M arcion). (B ibliograph ie). ca adversari ai montanismului (în sec.. împotriva profetismului şi hiliasmului montanist. Nepos de Arsinoe. M a r c io n and h is in ilu e n c e . Dionisie al Alexandriei l-a combătut pe acesta într-o scriere specială (Ilspi eira7 7 eX > Despre făgăduinţe). c it. Alogii le socoteau scrieri ale lui Cerint. cit. M a rc io n . P o p o v i c i.T u c h l e .u.iu v. 2 voi. prin interpretarea alegorică a Apocalipsei. Leipzig 1921 . I.EREZIILE 199 în venirea lui Iisus Hristos (Metodiu. op. p. Ei au apărut în Asia M ică (Frigia). ed. op. în . M ontan. 3253). op.. (T e x t e u n d U n te rs u c h u n g e n . 234. II). pe a Evangheliei pentru că vorbeşte despre trimi­ terea Paracletului (15. II. Londra. BIBLIOGRAFIE în e n ciclop ed iile te o lo g ice (e re tic ii şi ereziile numite). p.. J . op. B l a c k m a n . 1924 (v. alogii contestau auten­ ticitatea a c e s t o r a . B i h l m e y e r . 26). 1949. între alogi este socotit scriitorul creştin roman C aiu s din a doua jumătate a secolului al II-Iea. 529— 536).

Fribourg et Paris. T o m a C h i r i c u ţ ă . 1903. cealaltă an titrin itarism m o d a ­ list. W . 5/6. E. F rib ou rg et Paris. Adhémar d'A 1 è s. «Studii T eo lo g ice ».. 2. Deşi antitrmi* C a p i t o l r c c l a c l a t iU* L’r. 1929. D er M o n ta n ism u s. nr. Aniitrinitarismul (monarhianisinul). 1905. c e ­ la laII s-a numit ad o p ţia n ism (care trebuie totuşi deosebit de adopţianismul de mai lîrziu. al cărui Fiu a devenit prin acea sta. P o p o v i c i . socolindu-L nu persoana dumnezeiască. L e m ilè n a r is m e d a n s s c s o rig in e s et so n d é v e lo p ­ p e m e n t. 334 ş. deosebite una de alta în fond. p a tiip a sia n . Paris. cari. cit.200 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ P e n tr u M o n ta n is m vezi P ierre de L ab riolle. X V I {1964). P r . E c c le s ia p a tr is tic a et M ille n a r is m . L 'A n t é c h r is t . 1950. V.ichiarn Umioiiuis»). Gry. Louvain 1932. ca antitrinitari. Prima se numeşte qntitrinitarism d i­ n am ic (e b io n itic sau su b ord in a ţion ist). Problema Sfinte! Treimi * Sub numele comun de antitriniiarism sau monarMamsm se înţeleg doua învăţături greşite privitoare la dogma Sfintei Treimi. s a b elia n ism . op. p. P . pro£. ci om îndumnezeit. după Tertulian. ed. A. D. G ra n a d a 1933. 1913. B u cureşti. 1925. Fiul şi Sfîntul Duh. L o i c h i ţ a. V a s i 1 e s c u. dar asemănătoare prin l a piui că se referă amîndouă la aceeaşi dogmă şi neagă trinitatea persoanelor dumnezeieşti. A l c a n i z . p. Cum doar acesta pune propriu-zis problema Sfintei Treimi. O xford. trad. socotindu-L doar un om inspirat şi împuternicit de Dumnezeu. se manifestă deosebit ca Tată. O r ig in e a ş i a s p e c te le m ile n a r is m u lu i în p rim e le d o u ă v e a c u r i . 1. lislc dicpl di nutnele de monarhieni. L a th é o lo g ie d e T e r t u llie n . F. M ile n a r is m u l. 24 — 31). K nox. ca Fiu şi ca Sfînt Duh. P e n tr u H ilia s m vezi : L. din secolul VII). B. L e s s o u r c e s de l'h is t o ir ? d u m o n ­ ta n ism e . se da la începui celor modalişli. Leipzig.u.. Ş e s a n . M. 1935 (p. ca ţinînd la unitatea persoanei dumnezeieşti (. S c h e p e l e r n . B au er W . S tu d iu a su p ra te x t e lo r e v a n g h e lic e c u p r iv ir e Ia p a r u s ie sa u a d o u a v e n ir e . R i g a u x. 1931. (în A d v ersu s P rax ea m ) pe cind anlili inilai ii dinamici neagă dumnezeirea lui lisus Hristos. socotind persoana dumnezeiască una. Paris. 1913 . R. IV1oii. Subordmaţianismul. L a c r is e m o n ta n isle . Idem.. a fost numit cu preferinţă sau chiar exclusiv an titrin itarism sau m on a rh ia n ism (Adolf Harnack) . p atiip a sia n ism . 361 s. alta neagă deosebirea personală dintre Tatăl. E n th u s ia s m . Una neagă dumnezeierea lui lisus Hrislos.

din preocu­ parea de a saiva şi explica monoteismul creştin a ieşit antitrinitarismul modalist. primii teologi (Iustin Martirul. cele două învăţături se întîlnesc în rezultatele speculaţiilor lor. In preocuparea de a se deosebi între Fiul şi Tatăl. prin care se apăra şi dumnezeirea şi umani­ tatea . de la Sinodul I ecumenic s-a combătut concepţia dileistă sau triteiştă a acestei deo­ sebiri (subordinaţianism. . arianism etc. Origen) au spus că Fiul este mai mic decît Tatăl (subordinaţianism). Epifaniu crede că primii adversari ai dogmei Sfintei Treimi au fost alogii. câ Logosul devenit om. este preludiul marilor controverse hristologice din secolele următoare (IV— VII). împotriva antitrinitarismului. Irineu. 28) despre existenţa preomenească a Mîntuitorului. la care se găseşte eroarea ebionită îndreptată împotriva clumnezeirii Logosului .). şi a defini ra­ porturile lui Iisus Hristos. iar cel modalist p e . rezultatul teologic este ace la şi: negarea treimii persoanelor dumnezeieşti. Ipolit. Cit priveşte pe Sfîntul Duh. Tertulian. la fel şi învăţătura antitrinitarului T e o d o t din .Lui.EREZIILE 201 ţarismul dinamic punea mai mult problema hristologică. negînd dogma Sfintei Treimi. Din preocuparea de a explica dumnezeirea lui Iisus Hristos şi ra­ portul lui de Fiu cu Tatăl a ieşit antitrinitarismul dinamic . Biserica afirma unitatea fiinţei dum­ nezeieşti şi personalitatea Fiului ca ipostasă divină (hypostasianism). cea trinitară propriu-zisă. Antitrinitarismul este prima mare controversă dogmatică în sînul Bisericii . înţelegînd cuvintele «Tatăl este mai mare decît mine» (Ioan 14. s-a com­ bătut monarhianismul sau unilerismul ca monoteism abstract şi s-a scos în evidenţă deosebirea persoanelor dumnezeieşti . înainte de Sinodul I ecumenic (325). stabilindu-se identitatea de fiinţă a persoanelor dumnezeieşti. ca Fiu cu Dumnezeu Tatăl. Deşi plecînd de la puncte de vedere deosebite şi pe căi deo­ sebite. Cele două i d e i : există un singur Dumnezeu (numit Tată) şi Iisus Hristos este (şi) Dum­ nezeu par a fi contradictorii. ' Antitrinitarismul a ieşit din încercarea de a explica şi pune de acord cele două adevăruri de credinţă creştină : monoteismul şi dum­ nezeirea lui Iisus Hristos deosebit de Dumnezeu Tatăl. teologia era şi mai puţin clară şi precisă.

15). din epistole (I Tim. cu |('i!tlni[. 9 . fiind acuzat pentru fapta sa.i omul Iisus a lost î nt ăr i t l a b o t e z c u D uhu l lui D u m n e z e u sau i I Irislos. u). că a trăit la fel ca toţi oamenii şi a fost foarte credincios şi pios . I ) 111 > Teodot ti Curei arul a c o n d u s ş c o a l a A s c le p io d o t ( s a u A s c lc - nin:. nu Logosul dumnezeiesc în­ trupat. Epifaniu o credea pro­ venind din erezia alogilor. nu şi Dumnezeu. şi din Evanghelii (Matei 12. Teodot cita în favoarea părerii sale locurile biblice în care se vo r­ beşte despre omenitatea M întuitorului: «Profet ca şi mine îţi va ridica Domnul din mijlocul tău. din fraţii tăi» (DenL. Iisus Hristos era deci . din (Fapte 2. Luca 1. 31 . ci pe un om. în care apostaziase. lormînd o şcoală sectară antitrinitaiă. Teodot s-a dus la Roma. 10. dar a reuşit să atragă ].ilislă şi cu interpretare gramaticală-literala. că la bote/. care zicea că Hristos este simplu om. ci un om născut din Fecioara Maria. s-a coborît asupra Lui. 2 ş. «Duhul Sfînt va veni peste tine şi puterea Celui Prea înalt te va umbri»). Teodot afirma că Iisus este om născut din Fecioară din voinţa Tatălui . că Dumnezeu a făcut toate. 35 . A c e ş t i a spuneau c h i a r c ă M e l c h i s e d e c a f os t o p u t e r e mai alţii — un e g i p t e a n m a r e .). 2. c a r e î n v ă ţ a u U lei . pe care nu o avea înainte de a primi Duhul (pe care-1 numeşte Hristos). El a fost e x ­ comunicai de episcopul Romei Victor. J 8 .după Teodot.iîura sa pe alţii. 40 . 18. a primit o putere.i in\ ii!. 22 . . In urma unei persecuţii. prin aceasta. zice Epifaniu. unde. pe la 190. El era un meseriaş lucrător de piei — curelar sau cisniar ■ — bogat — din Bizanţ. împotriva gnosticilor. şi d ec i s u p e r i o r lui Ii sus ( m e l c h i s e d e c i e n i ) . 38). in alte privinţe. Teodot nu se abatea de la doctrina Bisericii şi invă(a. 1. nu o persoană dumnezeiască. Teodotienii îl numeau pe Iisus Dumnezeu numai după Pogorîrea Duhului sau după învierea din morţi. e. Antitrinitarismiil dinamic apare în istorie ca învăţătură a acestui Teodot. de sus.i iiiţion. 5). el s-a apărat spunînd că n-a tăgăduit pe Dumnezeu. Ioan 8 . înţelegînd prin aceasta că Iisus este numai om. prin voinţa şi puterea lui Dumnezeu. Hristos în chip de porumbel şi că.¡pol un «ill 7 r o d u l n um i t c e l T î n ă r s au B a n c h e r u l . In discuţiile pe care le-a provocat. întărit şi îndumnezeit prin pogorîrea lui Hristos sau a Duhului asupra Lui. Isaia 53. precum şi altele din profeţi (Ier.202 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă Bizanţ.

(ducenarius = procurator) al reginei Palmirei. episcopul Berii a renunţat Ia eroarea sa antitrinitară. Intr-un sinod important ţinut la Bostra în 244. episcopul de Antiohia. dar nega în fond dumnezeirea lui Iisus Hristos. b o ­ gat. P a v e l d e S a m osata. ci ca atribute sau facultăţi nepersonale : nu svowoototoC ci dvorootatoi. în El este divinitatea Tatălui. alţii cu Avraam. El era şi demnitar . în regiunea vecină cu Siria şi cu Pales­ tina. ca şi Teodot.^divinitatea__sa .EREZIILE 203 H ieia caS y — identificau pe M elchisedec cu Sfîntul Duh. După jum ătatea secolului al III-lea. P a v e l d e S a m o s a ta (260— 269). dar nu ca persoane sau ipostase. avea erori antitrinitare episcopul Berii de Bostra. în Arabia nord-vestică. al cărui vasal era statul ei. numindu-1 Fiul lui Dumnezeu. ca şi raţiu­ nea în om. dar după alegere acesta a renunţat (a fost numit primul «antipapă»). Iisus nu era Dumnezeu. în Orient însă.. îndumnezeit la Botez sau după înviere şi deosebit de Ffristos. — fiind o erezie condamnată — antitrinitarismul lui Teodot dispare în Occident (Sfîntul Ciprian nu vorbeşte de el). El pare a nu fi adoptat întru totul teoria lui Teodot. în a doua jumătate a secolului III. ci locuia în El dumnezeirea TatăluLXEiisebiu. aflată pe teritoriul Imperiului roman. unde erezia aceasta este mai puţin răspîndită. Antitrinitarismul lui Berii sta între cele două ramuri. e p is c o p de Antiohia. vanitos. Pavel de Samosata învăţa că Dumnezeu este o singură persoană (lîpoaiDTîov Iv). Ultimul cunoscut ca reprezentant al sectei la Roma a fost jXHemorPtiArtemasL pe laf230^= 235^\ sau ceva mai tîrziu. . La Roma. Logosul sau raţiunea şi înţelepciunea (ootpta) dumne­ zeiască sini în El. la care a luat parte şi învăţătorul Origen. care-L numea simplu om (ido? dv&punroţ). teodotienii au reuşit să amăgească pe un confesor NaJa liu s J N a ta li s ) să fie episcopul lor. Logosul nu este deci o ipostasă (liwooxaotţ) proprie. Zenobia. care era identificat cu Sfîntul Duh. care-şi întin­ sese stăpînirea şi peste Siria. era un om de lume. încă înainte de acesta. El nu avea dumnezeirea Sa. iubitor de slavă şi de fast. ea a avut pe cel mai însemnat reprezentant. Berii credea că înainte de N aşterea sa. profitînd de greutăţile interne ale Impe­ riului roman. 33). ci este impersonal. mîndru. VI. Isto ria b is e r ic e a s c ă . dinamică şi rnodalistă : Iisuş^nu avea înainte dc întrupare.

ci prin virtutea^ sa. unde Pavel de Samosata era episcop. Clrigore Taumataimtlr-Elenos de Tarş. Iubirea Lui de Dumnezeu. Firirulian. Totuşi Logosul face din Iisus o fiinţă unică. Prin puterea lui Dumnezeu. Deşi condamnai.mbi(ios. şi depus de sinod. Două (sau poate trei) sinoade ţinute între anii 264—269 la Antioliia. in ultimul.2 04 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă După Pavel de Samosata. ci Logosul lui Dum­ nezeu.i (Iovi•diM.j. Logosul locu­ ieşte în el ca într-un templu (u ? ev vouă). dar înlr-un grad mult mai înalt. Iisus este om născut din Fecioara Maria în chip supran atural. înţelegînd că fiinţa este sinonimă cu persoana sau ipostasa. Theotecnos al Cezareei 'i'iilc'slmoi. Logosul este deci deosebit esenţial. In El a locuit şi a lucraţi Logosul dumnezeiesc. Pavel de Samosata . . ci este deofiinţă cu El : 6 . Iisus I Iris tos este deci Dum­ nezeu nu prin'’firea. de I is u s . ca în Moisi şi în Profeţi. iar Fiul Lui este în El ca raţiunea în om : sv irpooajirov o Seo? (o singură per­ soană este Dumnezeu împreună cu Logosul). între alţii. Unul este Dumnezeu Tatăl. ciupii fiinţă. îi d'au o superioritate mai merituoasă decît dacă ar fi în El de la natură. au discutat învăţătura lui.ooucjioC uo Ila-cpi.1 ecumenic: de la Niceea din 325 n-a recunoscut botezul antitrinitarilor. S i­ nodul . învăţatul preot Malchion. Uns de Sfîntul Duh la Botez. sălăşluind în omul Iisus. in numele Sfintei Treimi. i-| n . pentru că este de la Duhul Sfînt. Doninus. nefiind făcui. Pavel de Samosata a avut partizani numeroşi. om asemenea cu noi • El este însă mai bun decît toţi oamenii. l lymeneu al Ierusalimului. la care au luat parte.al. pîiiii ce creştinii s-au plîns împăratului Aurelian. înrudită cu a lui A r temon. Iisus şi Logosul sînt uniţi nu prin fiinţă. Sfînta Fecioară a năs­ cu!. acesta nu are o personalitate dumnezeiască. ci prin calitate. Fiind înzestrat cu putere (o6 vgc[ai?) dumnezeiască. voinţa Lui fără păcat. încrezător în protecţia Zenobiei şi <. Fi este unit nedespărţit cu Dumnezeu mîntuieşte pe noi.i losl condamnai.i voii să părăsească locuinţa episcopală în favoarea noului dh's. Cezareei Capadocic'i. d a r unul este Iisus Hristos > şi altul Logosul. au reuşit s. Pe Logos îl identifica Pavel de Samosata cu înţelepciunea Iui Dum­ nezeu (oocpta ©sou) şi cu Sfîntul Duh (lîveujxa). mai presus de toţi oamenii. Logosul nu este deosebit ipostatic de Tatăl.srn erezia lui. El a atins perfecţiunea morală. dar El nu este Fiu-persoană. îl putem numi tJurnne/eu.

fiind ca să ne poată mîntui. Tatăl a devenit Fiul Său însuşi. care s-a născut şi a murit.EREZIILE 205 2 . iar de acolo în Africa. Reprezentanţii lui de seamă sîni N o et. 20). Noet s-a dus la Roma. care l-a combătut (în A d v e r s u s P rax ea m ).. Praxeas se apropia de antitrinitarismul dinamic. 50 . în răsărit şi în apus şi a agitat mai mult Biserica. 9. Tatăl a suferit împreună cu Fiul : «compassus est Pater Filio». cel modalist a apărut în Orient. s-a dus de asemenea la Roma. 24 . în Iisus. El nu este Dumnezeu. unde se pare că erezia ajunsese înaintea lui. 14. P ra x ea s. Primind să se nas­ că. zicea Praxeas : «monarchiam tenemus». Luca 1. 18. dar în alt chip. P ra x ea s. Excomunicat la Smirna. . S a b e liu şi ucenicii lor. Dumnezeu este unul din diferitele sale moduri : Tată.. sed ex hu­ mana substantia». este. Ipse se sibi filium fecit». aveau aceleaşi idei : Născîndii-se. Dacă Hristos nu este Tatăl însuşi.. Fiu sau Sfîntul Duh. EI pretindea că-şi bazează învăţătura pe Sfînta Scriptură (Isaia 44. spre sfîrşitul secolului II.&niul : Tatăl . cel modalist îl socotea alegoric. Pe cinci antitrinitarismul dina­ mic socotea pe Logos impersonal. corpul. E p ig on şi C leo m en . dominus omnipotens. Spiritul JHristosuJ J o i păstrăm unitatea în Dumnezeu. Mîntuitorul a murit nu după fiinţa sa dumnezeiască. 6 . monarhianism. 10 . Antitrinitarismul modalist s-a întins şi a durat mai mult decît cel dinamic. că Iisus Hristos este Tatăl însuşi. n e­ real. 35 . E p ig on şi C leo m e n es. Praxeas învăţa că Tatăl s-a născut şi a pătimit ca Fiu. Antitrinitarismul modalist se mai numeşte şi tropic. Dumnezeu. şi anume întrupat. îoan 10. El învăţa în acelaşi timp. eretic din Asia Mică. ci după cea o m en ească: «qui mortuus est non ex divina. patripasianism (ita'tpOTraaxftai). Acesta zicea. J i ul este trupul sau_. Sub forma cea mai simplă. Ca şi Noet. el se găseşte îa N o e t din Smirna. Tatăl s-a făcut Fiu : «Post tempus pater natus et pater passus. Tatăl este Fiu. ipse deus. Cu ideea că în Mîntuitorul omul este Iisus. de unde a fost dus la Roma. Jesu s Christus praedicatur. El vedea în Iisus Hristos pe Dumnezeu Tatăl însuşi. a căror învăţătură este cunoscută de la Ipolit. Ca şi antitrinitarismul dinamic. Hristos a suferii pentru noi. iar spiritul este Dumnezeu. spre sfîrşitul secolului al II-lea . învăţătura lui o cunoaştem de la Tertulian.

cure. Fiind cunoscut şi la Roma. Zefirin şi Calist. deci la începutul secolului III. sau de la Roma în Libia. După Ipolit. Tatăl. Fiu şi Sfîntul Duh. care socotea pe Fiul şi pe Sfîntul Duh puteri impersonale. spre deosebire de antitrinitarismul dinamic. Sabeliu a conceput unitatea lui Dumnezeu riguros: trei numiri într-o singură ipostasă (ev [iia Uiroatâoet. pe care Ipolit i-a atacat pentru aceasta l-au tolerat. Revelaţia este un proces asemănător cu dilatarea sau extinderea şi cu contracta­ rea sau întoarcerea în sine. dar el considera ipostasele nu ca proprii.206 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ S a b e liu este cel mai de seamă reprezentant al antitrinitarismnlui modalist. succesiv. trei măşti numite itpooioiţa. sfinţitor şi conducător al Bisericii. invaţulura lui era ceva mai apropiată de a Bisericii. cei doi episcopi romani admiteau o formulă modificată a antitrinitarismului mo- . Auliti iuil. Ca Dumnezeu Tu lai. ca Sfîntul Duh este desăvîrşilor. per­ sonale. Dumnezeu se revelează în diferite forme şi trepte. este monada. Se pare chiar că şi episcopii Romei. A celaşi Dumnezeu este Tată şi Fiu (uiomxTup) şi Sfîntul Duh. Fiul şi Sfîntul Duh sînt diferite nume ale aceleiaşi persoane dumnezeieşti. Sînt trei forme de existenţă şi de manifestare. originar din Cirenaica (Pentapolis. dar nu în acelaşi timp. dar după fiecare manifestare se întoarce în sine. nu trei ipostase. Deşi este unul şi acelaşi. Fiul şi Sfîntul Duh sînt personal identici. Se crede că el era preot. Nou şi interesant era că Sabeliu ţinea oarecum seama de ideea bisericească a iconomiei dumnezeieşti în revelarea lui Dumnezeu ca Tată. în timpul episcopilor Zefirin şi Calist. Egipt). 'cpstc ovojiaaiai) socotind că Tatăl. care ipostatic este unul. ci ca moduri ale lui Dumnezeu. Ştirile cu privire la persoana şi la învă­ ţătura lui nu sînt clare. nu se ştie dacă s-a dus din Libia la Roma. încălzeşte şi are o formă. luminează. ca Fiu.. deşi nu este dovedit. a pătruns în cler şi în popor.irismul modalist s-a răspîndit mai mult. Sistemul antitrinitar modalist este la el mai dezvoltat şi mai com­ plicat. ca şi soarele. In privinţa aceasta. deşi este o singură ipostasă. este creator . ci trep­ tat. este mîntuitor . numit şi sabelianism. El a introdus în acest sistem şi pe S fin tul Duh şi a evitat ten ­ dinţa spre antitrinitarismul dinamic. în Libia. căci altfel ar ii politeism. Ipolit l-a cunoscut la Roma. Sabeliu învăţa realitatea celor trei moduri ca apariţii istorice succesive.

interpre­ tând aşa locurile în care Iisus Hrislos zice că este mai mic decît Tatăl şi în care vorbeşte despre supunerea către Tatăl. Antitrinitarismul modalist a provocat numeroase controverse şi în Egipt . El se observă la Iustin Martirul. în care Fiul a pătimit. luat mai ales de la Origen. numiţi şi unitarieni. ci şi necesitatea de a arăta că Fiul esie deosebit de Tatăl. In secolul al X V I-lea. Subordinaţianismul. ci a devenit. afirmat că Fiul este mai mic decît Tatăl. socotind pe Tatăl şi pe Fiul un singur Dumnezeu. 7 e făptură a Tatălui (iroÍTjjxa sau sv7 ¡tóv). dar a întrebuinţat unii termeni care nu erau po­ triviţi. T er­ tulian şi Novaţian (în D e T rinitate). Subordinaţianismul este o consecinţă a disputelor teologice triniCombătînd pe eretici. subordinaţianismul afirmă deci deosebirea personală dintre Tatăl şi Fiul şi evită mai ales antitrinitarismul modalist. deci subordonat Lui. A cesta a fost combătut cu vigoare şi de Ipolit. pe care adversarii îl acuzau din cauza aceasta de «diteism». Ipolit. nu o putere şi nici o altă formă sau un mod al Lui . adică a pătimit împreună cu el. M arcel al Ancirei se observă idei de nuanţă moclalistă. Subordi­ naţianismul a fost înlăturat în cursul controverselor hristologice din secolele IV — V. a servit în parte ca pregătire pentru arianism în secolul al IV-lea. la Irineu. iar Tatăl a compătimit. Origen. iar în cel dinamic spre stoicism. Arnobiu. Lactanţiu. La aceasta ducea nu numai faptul că problema raporturilor dintre persoanele Sfintei Treimi nu fusese pînă atunci lămurită. Dionisie al Alexandriei (248— 264) l-a combătut în cîteva scri­ sori trimise la Roma. La Origen.EREZIILE 207 dalist. Dionisie al Romei (258— 268) a condamnat antitrinitarismul modalist. Pentru a deosebi personal pe Fiul de Tatăl. în antitrinitarismul dinamic se observă înclinare spre aristotelism. . Din punct cîe vedere filozofic. La Comodian. 3. efectul platonismului asupra teologiei lui trinitare. el este filozofic. unii scriitori ortodocşi au tare şi hristologice. la Origen şi mai ales 1a. el spune că Fiul nu este de aceeaşi fiinţă. antitrinitari devin şi socinienii.

X V I (1965). C h e v a l l i e r . 1. p. nr. 1973. Ş e s an . P . Controversele pascale Răspîndirea creştinismului pe o suprafaţa mare a Imperiului roman. B¡. între Bisericile din Asia proconsiilara şi din unele provincii vecine şi între celelalte Biserici din răsăi ii şi din • pus. D e R i e d m a t t e n . Louvain. 1952 C. L e c l e r c q .u. op. Rom a. 2-e éd.s d u p r o c e s de P a u l do Samosate. I e s acte. citată de istoricul Euse­ I > 11. M. la atîtea popoare. 1935.. H is t o ir e d e s c o n c ilc s . tra ta te le de Is t o r ia d o g m e lo r.. V o i c u. Paris. Ipolii. 453 ş. la num ele resp ectiv e.. o p cit. H. in timpul împăratului Antonin I iu (138 — 161). op. (B ibliographie).D a m m e. Controverse şi scMsme : Data serbării Paştilor. G. G. B a r d y. a uşurat formarea unor tradiţii. 148 ş. en ciclo p ed iile te o lo g ice la num ele e re ticilo r şi ereziilo r . ed. H e f e l e . «G lasul B isericii». Paris. 1929. Melitie . i şl ie că cele dintîi discuţii s-au produs la jumătatea secolului I!. ¡P o p o v i c i. Prima este cea a discuţiei ini re episcopii Poli carp al Smirnei (| 155) şi A nicet al Romei (l!). M a r c u s . H r is t o lo g ia P ă r in ţ ilo r a p o s to lic i. L e C h r is t d a n s la tra d itio n c h r é lic n n e : D e I ’ăge a p o s to liq u o á C h a lc é d o in e (451). E. p. l e b r e t o n . i-i au deosebiri cu privire 1> '/. Fribou rg. 797— 799 ¡ 804 . J.. 3/4. > Prima care a produs discuţii şi unele neînţelegeri a fost cea privitoare la data Paştilor. H. A s p e c t e d o c trin a re d in s c r ie r ile c r e ş tin e a le s e c o lu lu i I I . c it. M üncben.. nr. şi practici locale.208 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă BIBLIOGRAFIE La J . 6. D e r S u b o rd in a tia n is m u s . L e s o rig in e s d u d o g m e de la T r in il'e .. c it. pv or. 1. Dintr-o scrisoare a sfîntului Irineu. G r i 11 m e i e r. 1963. 195— 206. P.u. io . Novat şi Novaţian. şi biblio grafia. X III (1961). p.iua şi felul serbării Paştilor. 1969. care au constituit cu timpul deosebiri mai mult de ordin practic privind cultul şi disciplina.ai decurs în trei faze. G r o s u.v iat ■!. 1.u. 337 ş. 1. J . cit. p. I. 1928. la o dală pe )* Capitol re ct. W . «O rtodoxia». i ('< > I ¡ < n >vn pasee. 405 ş.IT. K i r s c h. op.1 KW»). A. 334 ş. începutul acestei diferenţieri nu este bine < 'unoseut. 1925. 1. A r n o n .u. Mo!ivii! lor este arătat mai tîrziu. 1907. p. Botezul ereticilor. D e p la to n is m o Pat ru m . P a u l de Sa m o sate. B i e h 1 m e y e r -1" ü c h 1 e .u. 3. p. 2 voi. p.

Ceilalţi creştini au lăsat sem­ nificaţia acesteia şi au serbat ca Paşti învierea Domnului.. din ziua de 14 a lunii (quartodecima). Creştinii din prima categorie serbau deci Paştile la aceeaşi dată c i iju d e ii (14— 16 nisan). indife­ rent de ziua săptămînii . Controversele pascale arată că cei din Asia ţineau datele morţii şi învierii Mîntuitorului după calendarul iudaic. care serba Paştile în felul său. amintind vineri răstignirea.ov).EREZIILE 20 9 care 1 1 . Irineu scrie că Policarp s-a dus la Roma în timpul lui A nicet şi că ar fi avut unele mici neînţelegeri privitoare la serbarea Paştilor. probabil în legătură cu apariţia montanismului. pe la 167— 170 s-a provocat o controversă pascală la Laodiceea Frigiei.. de unde numele ce li s-a dat de «qum ^decimani» (Teoaapsay. ceilalţi ţineau ziua săptămînii. 15— 17). Se cunoaşte o altă discuţie locală. Nici unul din ei nu a putut să convingă pe celălalt ca «să ţină» sau «să nu ţină». fiecare din ei se baza pe o tradiţie veche : Policarp pe cea de la Sfîntul loan şi de la alţi Apostoli.a'cl'iai). în această controversă au intervenit doi ep isco p i: Meliton de Sardes şi Apolinar[e de Ierapolis.'j. creştinii au păstrat această dată ca timp al Paştilor lor.l tSv ¡i 7 ( TTjpouvxcuv. chiar în sînul Bisericilor din Asia . Eusebiu. Isto r ia b is e r ic e a s c ă . 24. V. Deşi n-au căzut de acord.ov) iar învierea ca Paştile învierii (Ilao^a avao'ctxotp. ' . Primii ţineau adică data lunii cînd a avut loc Răstignirea şi învierea Mîntuito­ rului. Cele cîteva fragmente 14 — Istoria bisericească . şi creştinii — zice Irineu — au avut pace : «Şi cei care ţineau şi cei care nu ţineau» (nat wv ttjpouvtmv y. Răstignirea era serbată ca Paştile răstignirii (Hao^a oi:aopu>ai[i. ceilalţi serbau duminica după 14 nisan. ludaizanţii serbau Pascha iudaică. la 14 nisan (Răstigni­ rea) şi duminica (Învierea)..De~7dârfe timpuriu trebuie să fi existat deosebiri cu privire la timpul şi la data serbării Paştilor între iudeo-creştini şi ceilalţi creş­ tini. cei doi episcopi au rămas în bune rapor­ turi şi în comuniune bisericească. Anicet a îngăduit lui Policarp să săvîrşească Sfînta Euharistie la Roma. Deoarece Răstignirea şi învierea Mîntuitorului s-au înţîmplat la vremea Paş­ tilor iudaice.0 cunoaştem (se crede că pe la 155). indiferent de data lunii. \ ■ .atoey. Din context se vede că obiectul acestei «ţineri» şi discuţii era ziua de_14 nisan ca dată a Paştilor. A nicet pe obiceiul păstrat de la înaintaşii săi. iar du­ minică învierea.

Victor a vrut să excludă din comunitatea bisericească grupul Bisericilor din Asia. Episcopul Romei. dară nu vor da urmare invitaţiei lui. Blastus.270 IST O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă păstrate. episcopul V ictor s-a hotărît să condamne practica lor şi să pună astfel capăt deosebirilor şi controverselor pascale. jertfind adică mielul pas­ cal : el susţinea că în acea zi s-a jertfit Mîntuitorul însuşi. Hpiscopii din Asia întemeiau practica lor quartodecimuiM pe tradiţia apostolică. De p r a e s c rip tio n e h a e r e tic o r u m . după unii). cînd deosebirile privitoare la data serbării Paştilor produceau discuţii pasionante la Roma. . Is lo r ia bisu riccd u câ. la 13 nisan a avut loc cina cu Sfinţii Apostoli. controversa lor avea deci alt motiv decît data Paştilor. de a-şi schimba tradiţia . Apolinarie se baza pe cronologia Evangheliei după Ioan. V ictor ameninţa pe episcopii Asiei cu excomunicarea. murind. între episcopii Victor I al Romei (190— 199) şi Policrat al Efesului. Eusebiu sc rie că în urma răspunsului lui Policrat. la 14 nisan Răstignirea şi moartea. Obiceiul acesta venea din Asia. Policrat a răspuns episcopului Romei printr-o scrisoare de o energic semnilicativn. 53). Policrat a convocat în sinod pe episcopii provinciei Asia. dacă nu eretic (montanist sau gnostic. Victor. Pe la 190 sau curînd după acest an. vorbind probabil în nu­ mele episcopatului italic. fiind în această privinţă un precursor. a scris episcopilor mai însemnaţi din afară. unde se găseau şi creştini quartodecimani din Asia. (Jn preot. ierarh autoritar. pascală. 23— 24). la sfîrşitul secolului II. lui Policrat al Efesului şi altora din Asia. nu ne lămuresc asupra m oti­ vului ei. iar sino­ dul s-a opus cererii1 autoritare a lui Victor. păstrată din generaţie în generaţie (liuselmi. Este interesant că Apolinarie voia să pună de acord Evangheliile cu privire la data morţii Mîntuitorului. deci ca şi iudeii (Tertulian. privitoare la această dispută. V. invitîmlu-i să se întrunească în sinod şi să adopte practica pascală romanii. Motivul controverselor pascale se lămureşte mai bine în a treia controversă. care era a celor mai multe biserici. schis­ matic. propaga la Roma obiceiul de a serba Paştile după legea iudaică. Apolinarie combate părerea celor ce susţineau că la 14 nisan M întuitorul a săvîrşit Pascha iudaică obişnuită. Meliton şi Apolinarie erau amîndoi quartodecim ani.

Ipolit era un om foarte învăţat. declarînd printr-o epistolă pe toţi fra­ x ţii de acolo scoşi din comuniunea creştină (¿xoivojvrjToo'. scriitor fecund şi teolog de v a ­ loare. a lui Calixt (Calist) şi a lui Ipolit. dar cei din Asia şi-au păstrat obiceiul. la Roma la 18 martie. Ipolit îi imputa totodată aba­ teri de la practica bisericească în chestiunea disciplinară. A ceastă alegere a fost precedată de o polemică provocată de erezia antitrinitară şi de ches­ tiunea disciplinară a penitenţei. Schisma lui Ipolit Cea dintîi abatere de la disciplina Bisericii în ordine cronologică. al cărui sfetnic devenise ca diacon. Nu se ştie dacă Victor şi-a retras e x c o ­ municarea. să nu excomunice «toate Biseri­ cile lui Dumnezeu care ţin din tradiţie un obicei vechi». între care cea mai însemnată era a Sf.)Era prima dată cînd un episcop lua o asemenea măsură gravă. El cîştigase apoi încrederea episcopului Zefirin. ei au adoptat regula generală. Totuşi.1 martie). afară poate de unele mici grupuri.EREZIILE 211 ca eretice (w? <v sxepo8 o$o6 sac). pe care apoi l-a condamnat şi Calixt. iar în Răsărit la 21 martie. încă înainte de Sinodul I ecumenic. vorbind în numele fraţilor din Galia. Sinodul de la Arelate (314) a hotărît ca toţi creştinii să ţină Paştile «într-o zi şi un timp în toată lumea» (canon 1). 2. fără a înceta opoziţia dintre ei. iar Sinodul ecu ­ menic a stabilit apoi ca ziua Paştilor să fie prima duminică după lună plină după echinocţiul de primăvară ( 2 . Ipolit arată pe Calixt ca eretic antitrinitar şi ca avînd înainte de episcopat o purtare aventuroasă şi necorectă. o parte din credin­ cioşi a ales episcop pe Calixt. Victor a fost mustrat şi îndemnat prin scrisori. abuzînd de încrederea stăpînului său (Calixt fusese sclav). Din scrisoa­ rea lui Irineu aflăm că deosebirea privea nu numai ziua Paştilor. El a combătut antitrinitarismul. in scrierea F ilo so iu m en a . El acuza pe . Irineu. s-a produs dintr-o îndoită alegere de episcop la Roma. ci şi durata Postului premergător. «dar aceasta n-a plăcut tuturor episcopilor». după moartea lui Zefirin (pe la 217). o parte pe Ipolit. amînîndu-se cu o săptămînă dacă se întîmpla să coincidă cu Pascha iudaică. Din cauza deosebirii ciclului pascal în uz şi a datei echinocţiului. La moartea lui Zefirin. de unde cunoaştem faptele. data Paştilor a variat şi după Sino­ dul I ecumenic între Roma şi Alexandria.

iar admiratorii lui Ipolit i-au ridicat o statuie de marmură lîngă mormînt. precedată cu puţin de una la Cartagina. deşi el s-a K'lugiat în timpul persecuţiei. El a răspuns preotu­ lui Novii(ian. Un grup de credincioşi. care primeau pe cei «căzuţi» cu zecile şi cu sutele. i-a pus capăt prin deportarea lui Ponţian şi a lui Ipolit în Sardinia. Nemulţumirea partidei indul­ gente de la ( 'arlagina s-a comunicat prin scrisori şi la Roma. admitea în cler bigami (căsătoriţi a doua şi a treia oară). Ambele slau în legătură cu si­ tuaţia creată în Biserică de persecuţia lui Deciu (249— 251). la Roma. Novaţian. opoziţia se organizează. Atitudinea lui Ciprian. primea eretici în Biserică. Amîndoi. altul decît Novaţian. a provocat nemul­ ţumiri. de unde s-a Itimis Slinlnhii Ciprian o epistolă jignitoare. deşi era îndreptăţită. tolera căsătorii secrete (în­ tre soţi de clase sociale deosebite). prima statuie creştină cunoscută (descoperită Ja 1551. explic indu-i situaţia. din care făcea parte un preot învăţat. Murind mar­ tir în această persecuţie episcopul Romei. Schisma de la Roma a durat şi sub urmaşii lui Calixt — Urban şi Ponţian. Ciprian a scris la Cartagina sa fie supuşi penitenţei. 258). în frunte cu preotul Novat. Persecuţia lui Maximin Tracul (235— 238). susţinuţi şi agitaţi de un laic ambiţios . Schisma Iui N ovat şi Novaţian La jum ătatea secolului al III-lea s-a produs la Roma o nouă schismă. scriitor cunoscut. La Cartagina. 3. Ipolit şi Ponţian. Ciprian. la 235. episcopul Cartaginei (249 — f 14 sept. Luînd cunoştinţă că mărturisitorii (c o n ie s s o r e s ) dădeau cu uşurinţă scrisori de recomandare pentru reprimirea în Biserică a celor care au apostaziat în persecuţie (lap si).212 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ Calixt că ierta păcate grele. Biserica Romei a fost condusă 1-1 luni de colegiul presbiterilor. se refugiase şi conducea Biserica sa prin scrisori şi prin oameni de legătură. şi neputîndu-se face alegere îndată. s-a opus măsurii luate de episcop. azi la muzeul Lateran). au fost cinstiţi ca martiri ai Bisericii Romane. O parte din confesori ¡şi alţi patru preoţi afară de Novat. crilicînd abuzul confesorilor. acuzîndu-1 de severitate. unde schisma s-a stins prin împăcarea şi moartea celor doi episcopi. fără penitenţă. Fabian.

Secta novaţiană a reuşit să cîştige aderenţi în Apus şi în Răsărit. Ca şi la Cartagina. a excomunicat pe Novaţian.EREZIILE 213 şi bogat. care se socotea ade­ vărata Biserică. Ciprian a comunicat măsurile luate şi la Roma. Revenind la scaun. Isto ria b is e r ic e a s c ă . în aprilie 251. ea s-a unit cu montaniştii şi cu quartodecimanii. Atunci Novaţian a dat sectei sale caracter rigorist. Corneliu contesta alegerea şi hirotonia lui Novaţian. hirotonit diacon se pare în chip necanonic. Sfîrşitul lui Novaţian nu se cunoaşte. care face din scrisoarea sa o podoabă a genului epistolar (la Eusebiu. 43. lămurind lucrurile prin scrierea sa D e lap sîs. Novat de la Cartagina. se făcea opoziţie lui Corneliu pentru indulgenţa lui. In iruntea unei partide ca re . opo­ ziţia avea motive personale. s-au unit în opoziţie şi în schismă contra episcopilor lor. zicînd că se botezase greu bolnav (botezul clinicilor). inducînd în eroare cîţiva episcopi din provincie (Eusebiu. Dionisie al Alexandriei i-a dat un răspuns. curaţi. unde fusese ales episcop Corneliu (250—253). El a încercat prin scrisori să obţină recunoaşterea sa ca episcop legitim al Romei din partea altora. Prin sinoade s-a stabilit obligativitatea penitenţei pentru lapsi. Un sinod ţinut la Roma. înlăturau pe cei care săvîrşeau păcate grele după botez.1 acuza de slăbiciune. Novaţian şi-a organizat partizanii în sectă. faţă de lapsi. Felicissimus. El excludea pe cei «căzuţi». 9). VI. care era rigorist. In Asia Mică. Isto ria b i s e ­ r ic e a s c ă . interziceau a doua. -s-t— l t î AA 1 . se agita Novaţian.Ei rebotezau pe cei veniţi la secta lor. deşi trimişii lui au căutat să provoace agitaţii în acest scop. Novaţienii s-au numit în adevăr aşa. în­ treţinea nemulţumirea celor «căzuţi» împotriva episcopului. care era indulgent. căsătorie. Simţul Ciprian a pus ordine în Biserică. candidat la scaunul episcopal. Corneliu a fost recunoscut de m ajoritatea episcopilor Italiei şi de cei din afară. dar n-a reuşit. care s-a declarat de acord cu cele hotărîte la Cartagina. durînd sute de ani. şi Novaţian de la Roma. Novaţian a încercat să cîştige de partea sa şi pe Ciprian. Nova­ ţian a fost ales episcop de partizanii săi în 251 şi a reuşit să fie hiroto­ nit. înainte de sfîrşitul pregătirii (catehumenatului) şi fără să fi primit punerea mîinilor după botez. spunînd că Biserica trebuie să cuprindă în sînul său numai oameni. 45). dar la Roma situaţia s-a agravat. VI. «cathari» (xoc&apot). Dar la Roma.

în urma unui sinod ţinut înainte sub Agrippinus. Palestina. Ştefan a căutat să-şi impună autoritatea în chestiunea baptismală. pentru a răspunde între­ bării unor episcopi din Numidia. La cererea creştinilor din Spania contra a doi episcopi.~eTnu era recunos'Cnt-şTcÎe~âceea ereticii erau rebotezaţi. în frunte cu Sfîntul Ciprian. Ca şi Victor în ch es­ tiunea pascală. un sinod ţinut la Cartagina (255). şi în favoarea celor aleşi în locul lor . Controversa baptismală (botezul ereticilor). Şic:Uin n-n pronunţai excomunicarea. La Roma se recunoştea botezul jşreLicilor şi nu erau „re^_ botezaţi cînd reveneau în sînuT~BlierIciT.2 14 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă 4 . Ştefan şi Ciprian au luat atitudini deo­ sebite : Ciprian s-a pronunţat împotriva celor doi episcopi contestaţi. în privinţa botezului ereticilor. al doilea urmaş al lui Corneliu. Controversa baptismală fusese precedată do alte nemulţumiri. O asemenea neînţelegere s-a produs între Ciprian al Cartaginei şi Ştefan al Romei (254— 257). altul la Synnada. In Africa. prezidat de Firmilian al Cezareei Capadociei. în frunte cu Firmilian. Liniştea Bisericii a fost tulburată şi prin unele neînţelegeri intre episcopii legitimi. A ceeaşi hotărîre s-a luat în două sinoade ţinute în Orient. în care Ştefan era mai sever decît Ciprian. pe la 230— 235 unul la Iconiu. acuzaţi de slăbi­ ciune în persecuţia lui Deciu. Biserica africană. Apoi. Şlofan al Romei a ameninţat cu excomunicarea pe unii episcopi orionlali (Firmilian al Cezareei Capadociei şi pe Elenos de Tars). A intervenit împăciuitor Dionisie al Alexandriei. dar a provocat o nemulţumire ca>e a rupi raporturile dintre ei şi episcopii din Asia Mică. la Roma). în Frigia. nemulţumea de asemenea pe episcopul Romei. pentru roliolezureu orei ici lor. Ştefan a voit să impună practica romană în Africa. dar s-a lovit de rezistenţa Bisericii africane. pe cînd Ciprian nu-1 recunoştea. stabilise rebotezarea ereticilor. a hotărît rebotezarea ereticilor şi a . care murise în persecuţia lui Trebonius Gallus. Ştefan era indulgent. Alte Biserici erau mai indulgente: primeau pe erotici prin punerea mîinilor episcopului asupra lor şi prin admiterea lu SIinla Euharistie (în Egipt.Atitudinea faţă de novaţieni. dimpotrivă.

Izvoarele istorice se deosebesc în arătarea începutului şi des­ făşurării ei. Un nou sinod. Schisma meîitiană S-a produs în Egipt. episcopul de Alexandria. Recunoaşterea bote­ zului ereticilor făcut în numele Sfintei Treimi a fost aprobată de si­ nodul de la Arelate (314) şi de Sinodul I ecumenic (325). Petru al Alexandriei şi alţii au fost arestaţi sau s-au ascuns. Iritat de această hotărîre. După Ştefan. după episcopul A le ­ xandriei. ei ar putea săvîrşi valid şi celelalte Taine (e p is to la 70). conducînd Biserica Egiptului — nu se ştie dacă în înţelegere cu Petru sau nu — a luat unele masuri şi a săvîrşit hirotonii dc episcopi la scaune ai căror titulari se gă- . din anul 258. fătărebotezare. în care au murit amîndoi. a pus probabil capăt controversei. Sf. zicea Ciprian. a uşurat reprimirea celor «căzuţi». Persecuţia lui Valerian (253— 260). fără să rupă legăturile bisericeşti. nu pot săvîrşi valabile Sfintele Taine. Episcopul de Lycopolis. Ciprian şi Ştefan au rămas pe poziţiile lor. Ciprian a înte­ meiat această hotărîre într-o lunqă scrisoare către Jubaianus (e p is ­ to la 73). în care critică violent pe Ştefan. taina era validă nu prin săvîrşitorul ei. Petru I (300— 311). 5. în timpul persecuţiilor de Ia începutul s e c o ­ lului IV. Pe cînd însă Ciprian recunoştea altor episcopi dreptul de a proceda cum vor crede mai bine. sub Galeriu (305— 311) şi Maximin Daia (305— 313). Voind să aducă linişte în Biserică. Izbucnind din nou persecuţia. Ciprian a scris lui Firmilian al Cezareei Capadociei. . în lipsa lui Petru. negăsindu-se în Bise­ rică. Pe Sfîntul Ciprian chiar l-a criticat în cuvinte aspre. Ştefan voia să impună practica sa romană. şi acesta nu poate fi valid decît săvîrşit în Biserică. A cesta i-a trimis o lungă epistolă. Ereticii. Altfel. mai numeros. pentru că nu au har. Meletie. al doilea în cinste în Egipt.EREZIILE 215 schismaticilor. Nu poate fi decît un botez. ţinut în anul următor a hotărît la fel. contestîndu-i dreptul de a-şi lua puteri de urmaş al lui Petru. Melitie de Lycopolis. ci prin ea însăşi. a protestat împreună cu alţii împotriva indulgenţei lui Petru. Ştefan al Romei a refuzat să primească pe trimişii lui Ciprian voind să cîştige mai uşor pe novaţieni.

BIBLIOGRAFIE V . P aris. 802— 8 0 4 . 1. 393 ş. N o v a ţ i a n . N o v a iie n .in. p.i M oldovei şi S u cevei». melitienii se socoteau Biserica ade­ vărată.2 16 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ seau atunci arestaţi. cu biblio grafie. S. p. op .u. s-a dus la Alexandria şi a organizat Biserica sa schismatică. 444. L a t h é o l o g i e d e S. ¡n ■Mili o|)(ili. Ca şi novaţienii. nr. nr.:i. 793. Turnhout. X X X V (1959). 1963. învrăjbindu-i. 1. H e f e l e . B a r d y.T ii c b 1 o . Paris. în «O rtodoxia». el a continuat acţiunea sa schismatică printre creştinii din minele de la Faeno (Arabia). S.u. ed. p. p. P s e f t o g a s.in ia s. ( !.u. Paris. H is to ir e d e s c o n c ile s . 797— 799. P.e.D a m m . 119 ş. Berlin 1969. .1 e i i.u. L a t h é o l o g i e d e S. în tra ta te le de isto ria dogm elor. U n ter su c h u n g en zur O s te r n ie ie r d e r a lt e n K ir c h c . L a c o n v e r s io n a u c h r is tia n is m e d u ran t I e s p r e m ie r s s i è c le s Paris. Idem. N o v a tia n i o p e r a q u a e su p er su n t.’ .. in en ciclop ed iile teo lo g ice.ul e r e t ic ilo r . n i < < i Toilor.1. 1971.i’-.. J . K i r s c h . A d. nr.L e c l e r c q . 3. nr. I’ < |> <■-. T e o d o r M. C y p rien . 438 ş. Doct rina d e s p r e T a in a B o te z u lu i în p r im e le s e c o l e c r e ş tin e . iîn unire cu arienii. scriind clerului şi credincioşilor să rupă legăturile cu el. n u n ei p rim u m in un u m c o ll e c t a a d iid e m c o d ic u m q u i a d h u c ex ta n t. F. ( ' o i n e a n ii.. A f» . 1906. 1972. dar despre care nu se mai ştia nimic. . T h e s­ salo n iki. 1949. şi 122 ş. P a s c a unei O ster. X V I (1964). . p. N.< B i li I m e y e r . melitienii au făcut în sccolul al IV -lea mari greutăţi Sfîntului Atanasie cel M are ( j 373) şi ortodocşilor. C a s e i . W olfgang Huber. în > «O rlo iio xi. numind-o «Bise­ rica martirilor».. 1958. Melitie a fost excomunicat de Petru al Alexandriei din închisoare. 1907. M elito's of Sard es. 334— 444. cit. P o p e s c u. d u III-e s iè c le . Petru şi alţi patru episcopi au murit martiri f M elitie a fost eliberat. I). O.. p. Hulw. în «M itropolia A rdealului».. 440. Paris. a r­ tico le le re sp e ctiv e . cit. H ip p o ly te . 1922. E tu d e su r Ia t h é o l o g i e r o m a in e a u m ilieu . V I (1961). După unele ştiri.<■ i i . 9— 12. 1925. . op. 3. I. T h e T w o W ritin g s d e P a s c h a . P aris. H ipolit d 'A les. Fiind arestat şi Melitie. / ! Ic te d e s P â q u e s d a n s l'B g lise d e s pères. P r o b le m a s t a b ilir ii d a t e i P aştilor. A c ta u lita te a tra ta tu lu i lu i T ertu lia n «D esp re p r e s c r ip ţia e r e lit'iloi -. 1969. 133— 153. D ie K in d e r ta u ie . D i e r c î s . • C h . d'A 1 è s. A ceasta a adus tulburare şi nemulţumiri în Biserica Egiptului.u. 580 ş. I. p. XIII ( 1!Ut 1). 1 > :•I'. G ottingen.

Ei se găsesc printre (.c e ­ lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. ca Sfîntul Clement Romanul. Cezareea Palestinei.ul creştin c a fiind filozofia cea adevărată. neînregislraFe"‘m scrisul canonic. Apoi s-au asociat şi elemente «apostolice».11.aJ-tir^deVjăj. care lămureau unele mo­ mente din viaţa Bisericii.. obiect de învăţătură îl constituie de la început E v a n g h elia Mîntuitorului. care circulau de la o comunitate la alta. P. şi a unor didascali laici. Sfîntul ignaţiu al Antiohiei. Apoi era A p o sto lu l. în Rînduiala apostolică. fie «în urma chemării speciale».~ Ju stin a fost arestat în persecuţia lui Marcu Aureliu.1 secolului I. în e p o c a a p o s to lic ă . cum era cazul Apostolului Pavel. Antiohia şi Edesa * . profeţii. care în­ )' văţa m. didascalii învăţau pe credincioşi învăţătura cea nouă. Şcolile din Alexandria. această activitate era în grija Bisericii. Primul mai bine cunoscut este un""fÎTozoTTrecuF la creştinism^ Justin Martirul (■ 165).. Mărturia o d ă js m e r e a In v ă iă t m a . care este un fel de catehism. D id a sca lii aveau anume această misiune a învăţăturii. De mare autoritate s-au bucurat apoi îndrumările din scrisul Părinţilor Aposto­ lici.reşl±rrii~ru' învăţătură. In fine pregătirea pentru Sfîntul 5oîez~a constituit im prilej pentru îndrumări organizate în creştinism. in Tradiţia ’celor ' 12 Apostoli^ şi_ altele.din tim m n"peTseCTrtill6 r'->âu T o s î introduse si_ martirologiile si s-au asociat în latura populară şi apocrifei». De timpuriu. cuprinzînd pe scurt ceea ce mai ales învăţau cei care voiau să primească botezul.. PapieTcTin Ierapole.. Ea se făcea la început după primirea botezului. care au produs cursuri şi chiar şcoli «pentru catehumeni». M. în sinul comunităţii^ Pe lîngă h arismatici. cum erau a p o lo g e ţii. Ş e s a n .EREZIILE 217 începuturile învăţămmtului creştin. p ro f. credincioşi cu mai multă cultură. învăţătura creş­ tină începe să preceadă botezului.J5fîntul Policarp al Smirnei şi altele. încă înainte de sfîrşitu.. învăţămîntul creştin era harismatic : Apos­ tolii. scrisă fie din «împreună-trăirea evangheliştilor cu Mîntuitoruî». JBiu— s&cqIuI. învăţau pe credincioşi şi cle rici. Astfel. Fiind între­ bat la judecată despre locul în care se adună creştinii şi despre învă* C ap ito l re d a c ta t de P r. sau colecţia de epistole apostolice.

26). —•Sfînta Treime. haeresis şi altele. Sfîntul Ignaţiu a folosit cuvîntul xathoXixoi — catolic. care însemna înainte o «adunare». — creştin. Justin. adunarea (pentru învăţătură) a credincioşilor (tj x(7)v utaxiov oiaxpipTj) sau doar şcoala din Alexandria (xo xax’ ’AXe|âv- . sp'eeifici. i Şcoala alexandrină are diferite n u m e : Şcoala cuvintelor sau învă­ ţăturilor sacre (oioaaxaXetov -tujv isp«Bv Xoţwv) . compus din xaxâ şi okixâs.i mulţumirea. Sco-cvjp sau Kupio? pentru Mîntuitorul şi Domnul. purusia. 10). şcoala catehizării (xo x i f xa. Hapouota \— Parusia. A cestea au fost apoi latinizate de Tertulicin : ecclesia. cea în care găsise el msiv. în plină înflorire.xju. sxxXt)oî4. care însemna întinderea «peste totalitate» . T e r m in o lo g ia creştin ă. catholicus. Ju stin a indicat casa unde se adună auditorii lui. înainte de con­ vertire. fie necesitînd formu­ larea de termeni noi. Trinitas. în continuare au fost apoi definite sensurile specifice pentru noţiunile de Aoţoc — Cuvîntul lui Dum nezeu. I. primea acum la sine şi în­ văţa pe alţii învăţătura cea adevărată. în Biserica din Antiohia. Verbum. Învăţătura Mîntuitorului Hristos a venit şi cu probleme noi. pri\ / mea acum sensul specific-^ de întrunire liturgică şi organica a creşti­ nilor. orthodoxus. V. episcopul Teofil al Antiohiei ( j 183— 185) a definit pe la 180 termenul rA jia Tpii.lui Dumnezeu . ¡' \ Astfel cuvîntul. Pentru-definirea adevăratei cre ­ dinţe creştine a fost compus cuvîntul op&oooţoc i ortodox. care au determinat şi o terminologie specifică. fie prin adoptarea unor cuvinte vechi la sensuri noi.218 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ ţătura lui. aîpeoiQ eres.ipzm<. pentru desemnarea adepţilor lui Hristos (Fapte 11. Pentru indicarea caracterului universalist al B i­ sericii. III). Dominus. pentru a doua venire a M în tu itoru lu i. din cuvintele — folosite în Noul Testament op&o? şi 8 o£a -— cea adevărată ■ corectă — mărire — credinţă. mersese din profesor în profesor. care. otoaoxaXetov). A fost apoi formulat cuvîntul nou de /piaxiavoC. iar des­ pre învăţătura sa a spus : «Cui voia să vină la mine. pentru abaterea de la dreapta credinţă şi altele.. Prima şcoaîă creştină publică a fost Şcoala din Alexandria. îi comunicam cuvintele adevărului» (A ctu l m a itiiic . 17). cunoscută spre sfîrşiliil secolului II. Istoricul Eusebiu scrie ( < ea exista de mult (Isto ria b is e r ic e a s c ă . adică de «biserică» (Matei 18. Fiul .

cînd a izbucnit persecuţia de la 202— 203 şi cînd a părăsit oraşul. în legătură cu evanghelistul^^jjrgk. (Ieronim. Iustin şi a altor profesori particulari. la cererea unor elini şi creştini dornici de învăţătură. Spre deosebire de şcoala Sf. frecventată de un număr mic de auditori.EREZIILE 219 ■Speiav StSaoy. A colo trăise Filon. nu ca instituţie a Bisericii. Dionisie. De v iris illu stribu s. Ieronim o numeşte (ecclesiastica) schola xaxvjx^oscuv (D e v iiis illu strib u s.~V)7 primuT profesor al şcolii alexandrine. cu numeroşi auditori. M acarie . ca adevărată şcoală de «teologie». cu un program dejrursuri. Iraclas. conducea şcoala. Şirul conducătorilor şcolii după el este cunoscut pentru tot secolul III şi în parte din secolul IV : Oriqen. a avut ca urmare faptul că au fost continuu învăţători creştini acolo ( e c c le s ia s tic i d o c to r e s ). creatorul unei filozofii religioase şi al unei atmosfere în care au trăit şi de care au fost influenţaţi şi teologii alexandrini . ^Grecî| |udeiiilgnosticii şi alţii aveau acolo şcoli însem­ nate. Prin aşezarea.limiu Sever. mărimea şi importanţa sa ca oraş. după Ieronim. mai tîrziu Didim cel Orb. (A pologetul Alenagorâ^) este socotit de istoricul bisericesc Filip ele Side (sec. 36).aXetov). A le­ xandru. Petru. cu mare faimă şi influenţă asupra teologiei creştine. prin mişcarea de idei şi de popoare. Teognost. Urmaşul lui Panten. Pieriu. 38 şi 69). adăpostind vestita bibliotecă a Ptolomeilor. Cu însemnătatea ce i-a dat Clement Alexandrinul şi mai ales Origen. Clement A lexan ­ drinul. cu un şir continuu de conducători iluştri. Creştinismul care a prins rădăcini în Alexandria din epoca apos­ tolică. a plecat la Sida (în Pamfilia) şi s-a stabilit acolo în timpul lui Teodosie c e l Mare (379— 395). Ultimul conducător cunoscut Rodon. fără însemnată influenţă asu­ pra Bisericii. Alexandria era unul din cele dintîi şi mai cău­ tate centre culturale ale lumii_vechi. Ea pare a fi început din iniţiativă particulară. ceea ce nu pare probabil. şcoala creştină se putea măsura cu orice şcoală filozofică. Origen a luat conduccrea ei. Prin . Panten care este primul cunoscut pe la anul 180 şi-a conti­ nuat activitatea şi în timpul lui Septimiu Sever şi Caracalla (193— 217). şcoala din Alexandria^ devine o instituţie bine înteme­ iată. urmaşul lui Didim. acolo se învăţa neoplatonismul în secolul III. în timpul persecuţiei lui Sep.

ca "şT p rin scrieri şi imne. Din secolul IV şcoala a primit poate ajutor de la stat. în legătură cu matematica şi cu sli(> <% 11 ini<i). şi mai ales din CuvTntuT de m al [urnire c ă tr e O rig en al lui. Este ştiut că gnosticismul. vindea manuscrise ale operelor scriitorilor profani pe care le poseda. Ambrozie. li /. Audiau probabil Şi iudei şi eretic i. care încorona învăţămîntul predat de Origen. învăţămîntul se preda astfel în două cicluri. Ce şi cum se preda se poate însă deduce din scrierile lui C lem £ itt-A lex a n d riii^ şi ale lui Origen. atraşi de faima profesorilor creştini. el înflorea pe la jumătatea secolului al II-lea. probabil la Alexandria <•('('. un fost gnostic. iudaic sau chiar eretic. dialectică. El a fost apoi ajutat de un creştin bogat. Origen însuşi. el învăţînd pe cei mai înaintaţi. Aşa umblase mult Clement Alexandrinul. la A lex an ­ dria.„Grigore Taumaturgul. Origen. Pînă la un timp. la vîrsta de 25 ani. a audiat pe neoplatonicul Ammonitis-Saccas. pe cînd preda la şcoala catehetică învăţămîntul creştin. se făcea interpretarea Sfintei Scripituri^ care era baza învăţămîntului . Aceste discipline serveau ca pregătire pentru ciclul ur­ mător : morala şi leolo&ia.iş. care a avut la Alexandria pe cei mai însemnaţi reprezentanţi ai săi (_Basilide. Carpocrat) se orga­ niza şi răspîndea mai ales prin şcoli. ci şi de catehumeni şi chiar de unii elini. la Alexandria. Chiar creştinii dornici de învăţătură filozofică şi teologică mergeau în căutarea de profesori acolo unde erau aceştia. La Alexandria. se vede că şcoala a intrat sub autoritatea episcopului şi a rămas probabil aşa. Valentin.i cum o făceau cei vechi.¡că (. Invăţămîntul predat în şcoala catehetică alexandrină era urmat nu numai de creştini. dornici să cunoască religia creştină şi poate s-o îmbrăţişeze. în studiul teologici. Origen a încredinţat pe . în concurenţă şi prin analogie cu învăţămîntul elin. Şcoala nu era întreţinută de Biserică. pînă ce s-a oprit la Panten. Cum anume s-a organizat învăţămîntul creştin nu se ştie mai de aproape.i ce preda la CezareeaTun întreg ciclu ştiinţific : logică. Origen predase.itirliIorii siii începători colaboratorului său Iraclas. 5e~poate zice că învăţămîntul creştin s-a înfiripat şi dezvoltat ca o necesitate teologică şi culturală a creştinismului. îndeosebi a lui Qrig^n. şi că. ea nu avea local propriu. care l-a avut pro­ fesor la Cezareea Palestinei. convertit de Origen. pentru a putea trăi.220 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R SA LĂ îndepărtarea episcopului Dimitrie şi numirea altui conducător.

ei au plecat spre. A ceasta a avut mare importanţă pentru dezvoltarea lui şi a teologiei creştine. . o exegeză teologică. 2. Şcoala de la Cezareea Palestinei a fost. Firmilian .EREZIILE 221 creştin. au cunoscut aici pe Origen. din care cunoaştem învăţămîntul predat de acesta. După studii literare şi juridice făcute în oraşul lor. cu excepţia celor care nu admiteau existenţa lui Dum­ nezeu şi providenţa.Cgzji^eea_Palestiaei._Mergînd întîi la Cezareea. La Cezareea. Teodor a ţinut în faţa unei mari şi alese adunări. după plecarea din A le x andria (la 231— 232). Învăţămîntul creştin se baza pe interpretarea Sfintei Scripturi şi era concentrat în jurul ei. convertindu-se la creştinism. o dogmatică. Faptul acesta a fost hotărîtor pentru evoluţia teologiei creştine în epoca marilor controverse hristologice. cei doi fraţi au .d. Tendinţa— „mi&tică.ierusalim :şi.iciL~la Antiohia era istoricogramaticaîă s'ău literală. Şcoala catehetică alexandrină are o mare importanţă în viaţa B i­ sericii vechi.p. Gîndirea teologică s-a întemeiat pe învăţămîntul şi pe exegeza şcolilor creştine. care-1 stimau mult pentru ştiinţa lui.t.. Condamnat pentru aceasta de către episcopul său Dim itli^ Origen s-a stabilit la_ Cezar-eea^ unde a con­ tinuat activitatea didactică şi a terminat operele începute la Alexandria. înfiinţată şi condusă de O rig en .. Teodor şi Atenodor. acel C uvîn t d e m u lţu m ire pen tru O rigen . La Alexandria. apropiate şi depăr­ tate — au ascultat şi admirat pe marele profesor la Cezareea. Profesorul discuta însă şi ideile metafizice ale filozofilor şi poeţilor clasici.devenit episcopj şi aji-lucrat cu mult zel pentru Biserică Teodor este Gr[g.e_drfi. Mulţi alţii — din Palestina şi din alte provincii. unde aveau o soră căsăto­ rită cu un înalt funcţionar. între care pe cei doi fraţi din N eocezareea Pontului.Bejriţ (în Fenicia) unde era o faimoasă jcoală.. înainte de plecarea lor din Cezareea Palestinei. întorşi în provincia lor.ore T a u m a tu r g u l^ c.alexandriixă^şi cea raţionalistă antiohiană au caracterizat fiecare teologia şcolii respective. Origen a avut discipoli deosebiţi. A ceştia erau dintr-o familie elină bogata. a cărui ştiinţă şi personalitate i-a impresionat. 270). în urma hiroto­ nirii lui de către episcopii da. metoda de interpretare era de preferinţă aleqor. Ea a dat Bisericii un învăţămînt teologic.

în primele secole.şitul secolului al II-lea . IX. ca şi acolo.spre sfîr.222 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ al Cezareei Capadociei a fost unul dintre elevii lui (Eusebiu. A ceastă şcoală a fost continuată de alţii şi a luat m. 2 . VIII. Cezareea Palestinei a avut apoi în E u seb iu pe cel mai învăţat episcop al său şi unul din cei mai de seamă creştini vechi. zis de S a m o sata. VII. La începutul secolului al IV-lea este cunoscut ca pro­ fesor la Cezareea Palestinei P am iil (t c. a fost hirotonit acolo ti preol şi . 29— 30). Pamfil a îniiinţat pentru învăţămîntul creştin o bibliotecă însemnată. 3). . . El era un admirator al lui Origen. Este cunoscut din disputa cu episcopul Pavel de Samosata. împreună cu Eusebiu. Istoricul liuselmi are cuvinte de laudă pentru Lucian (Isto ria b i s e r i ­ c e a s c ă . unde om o şcoala creştină condusă de uiTanume Macarie.i condus şeoaja. Lucian s-a stabilii . VI. după^spusa lui Eusebiu (Is to r ia b i s e ­ r ic e a s c ă . 3. Nu se ştie în ce consta învăţămîntul lui Malcliion. Cel dinţii cunoscut este preotul M alchion. şcoală care era însemnată la Antiohia. nici dacă a avut vreun rol în începuturile şcolii creştine din Antiohia.i. el făcuse studii la Alexandria. originar din Berit. în care au lucrat alţii. 13. Isto r ia b is e r ic e a s c ă . 30). 310). după ce episcopul reuşise pînă atunci să-şi acopere erezia. începutul şcolii este legat însă de' L u cia n . dintr-o familie însemnată . El a creat însă. o atmosferă teologică. zis şi do A id io lu a f Fî era dintr-o familie de seamă şi studiase la Edesa. dacă preda şi învăţătura creştină. marele istoric bisericesc. condu­ cătorul unei şcoli retorice «eline». Şcoala din Antiohia. 6 . şi el admirator al marelui profesor şi creştin. căruia. La Antiohia Siriei s-a format o altă şcoală creştină. care era supranumit «Origen cel Tînăr». i-a consacrat o parte din studii şi din activitatea literară. cunoscută din secolul al III-lea prin unii din cei care au predat învăţămîntul acolo. de la care cunoaştem atîtea din istoria învăţămintului şi a creştinismului în general. un distins preot. pe care l-a dovedit eretic (antitrinitar) într-un sinod ţinut la Antiohia (268/269). Nu se ştie dacă Origen a avut la Cezareea urmaşi imediaţi ca la Alexandria. Malchion era un om învăţat şi în ale teologiei. audi­ ind pe Pieriu. şi a avut printre elevii săi ş î apoi colaborator pe Eusebiu. şi mai ales cunoaştem pe Origen şi şcoala alexandrină.ne avînl în «ocolul al IV -le a prin studiile ei de exegeză biblicii.ipoi | A jitiohi.

Eusebiu zice că l-a auzit şi el cxplicînd poporului Sfînta Scriptură cu mare îndemînare (Istoria b is e r ic e a s c ă . VII. cea alexandrină a înclinat în filozofie spre platonism. Nu se ştie dacă şcoala antiohiană a avut un şir de profesori ca şcoala alexandrină. Ea a devenit mai însemnată în a doua jumătate a secolului IV. sau după locuri paralele. Sfînta §crîp u îaŢ jaaF ‘înai mult în scop exegetic. la Antiohia.. Şcoala antiohiană n-a avut idealismul şi ('lanul mistic al şcolii alexandrine. unde a mărturisit . îndeo­ sebi de studiul Vechiului Testament pe care-1 citea în limba ebraică.EREZIILE 223 După unele ştiri. Dintre ele. neoplatonisnirsj_-e. ci un altul cu un nume asemănător. 2— 4). cea anliohiană spre arislotelişm.cLe. Lucian. mort în sinul Bisericii.. în care se pare că a in­ trodus corecturi după textul ebraic şi după traducerea lui Teodotion. Lucian a fost partizan al episcopului compatriot Pavel de Samosata şi de aceea a faşt scos din Biserică sub următorii irei episcopi de Antiohia."Interpretarea lui se deosebea ’de**T*aTexandrinilor. Ca şi Ori gen. ca Arie şi alţii se numeau syU u cian işîî^ adică erau_cplegi de studii la Lucian si partiza n u lu i. Balanos.şi apărat creştinism uTTirîaţă“ impăr'atului. la Cezareea Palestinei şi la Alexandria. El a făcut o revizuire a traducerii Septuaqintei. dar a dat teologiei creştine pe cei mai de seamă exegeţi intre care şi pe Sfîntul Ioan Gură de Aur. D. decît j eoloqic-apoloqetic.. Lucian este cinstit totuşi ca martir. . Lucian este însemnat mai ales ca recenzent al Sfintei Scripturi. A cesta este so_( OtfrŢfe altfel izvor al^ arianismului prin exegeza şi teo logia sa. fost profesor la Atena. în persecuţia lui Maximin Daia (pe la 312).expli^ ca. socoteşte că Lucian de Antiohia n-a murit ca martir. pînă la(303^cind ar fLxenunţat la erezie. S. 32. cu Diodor de Tars. fiind dus la Nicomidia. Dorotei era un om cunoscut şi apreciat chiar de împărat. fiind lite rală. . Se pare de asemenea că el a căutat să corecteze cuvinte pe care nu le socotea potrivite. care ~l-a numit mai mare peste vopsi toria ele purpură de la Tyr. Ei cunoaştea de asemenea bine cultura elină. care se ocupa cu mult zei de studiul Sfintei Scripturi.Dorctei. Din istoria arianismului se ştie apoi. Alături de Lucian— este amintit un alt preot antiohian învăţat. de la care s-a accentuat deosebirea exegetică-teologică in ire" cele două şcoli.ctism.

p. apoi şcoala copilcă din.u.. Eugène de F a y e . p r o l . L u n g u l e s c u . 34 — 4 1 . Locaşuri de cult.. P . I. 36-1 ş. La J . Sfîntul. o p . agapele. P a tr o lo g ia .oala romană cu un şir de teo ­ logi. H is to ir e d e l' é c o le d 'A le x a n d r ie au d éb u t d e I l l .e s iè c le . un rol locirlo însemn. op. _ BIBLIOGRAPIi. 1969. 2. p. G. M. fără însă a putea crea un învăţămînt adevărat şcoala siriacă iniţiată de T a ti an. P o p e s c u. E. ed. sau te o ­ log de frunte. postările. M. în tra ta te le de patrolo gie. é t u d e su r I e s r a p p o rts d u c h r is tia n is m e e t d e Ia p h ilo s o p h ié g r e c q u e a u l l. T e r­ tulian de la Cartagina şi urmaşul acestuia. Ş e s a n .. Ş c o a la a le x a n d r in ă . cimitire. M. 72 ş. C a d i o u.. asemenea în JIF. Hurureşii. sărbătorile. p. ¡KM. Pe lîngă aceste şcoli organizate. Astfel se poate accepta o şcoală legată de Septimiu. 1932. 796— 797.e s i è c le . I. Iii a menţinut unitatea şi solidaritatea comunităţii creş­ tine şî . apo fşc. Liturghia. 31 ş. * C a p i t o l r e d a c t a t do P r . Ş c o a la e x e g e t i c ă b i b li c ă din A n tio h ia .u. p.. Cultul.u.u. o altă şcoală în J j a l i 4 era legată de Sfîntul Irineu al Luqdunului. 1903. 1928. legate mai mult de personalitatea vreunui Sfînt Părinte bisericesc. 352 ş. 1925.224 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ D esp re ş c o a la din E d esa. Bihlmeyer-Tüchle-Damme. cit. C le m e n t şi ş c o a la d in A le x a n d r ia . şi bibliografie. 1956. la şco lile resp ectiv e. 1931.i apropiat pe credincioşi între ei. P o p o v i c i.Egipt.. 1936.. K i r s c h . care a produs traducerea Bibliei. amintită mai sus. p. B ucureşti. Arta creştină * ( ‘u liu l . în primele trei secole. B ucureşti. ca Ipolit şi Caius. C o m a n. c il. au mai existat şi altele.i îndeplinii în viaţa creştină. 92 ş..îl. şi latineşte ca Miniuciu Felix şi Novaţian. M angâru. care scriau mai mult în greceşte. . 459— 473. P rim i d id a s c ă li c r e ş tin i.u.d r ia . B u cu reşti. C lé m e n t d 'A Ie x a . B u 1 a c u. Paris. P. op. disciplina şi viaţa creştină. T. 46 ş. c are promova exegeza alexandrină . 1. Paris.. p.u. L a je u n e s s e d 'O rig èn e .Ciprian f t 258) . R îm n icu l-V ilcea. Sirianul şi din cadrul c ă ­ reia a ieşit traducerea Bibliei numită «P e şitlo» în_secolul III . cit. 165 ş.u... ştim doar că ea pare să fie mai veche decît cea din Antiohia şi la ea a studiat LueiaJU A ceastă şcoală va juca un rol mai important în perioada următoare.. 1930. M.

EREZIILE 225 «Păgînii» înşişi. De m o rtib u s p ers. missa şi alte numiri. 58. teXex'/j (ceremonie. taină). aşa cum mărturiseşte Pliniu cel Tînăr la începutul secolului II (între 111— 112) : «stato die ante lucem». XIV) şi probabil dimineaţa. — Istoria bisericcascu . Liturghia. Fie din cauza legii contra asociaţiilor ilegale. E p is to le le 39. Centrul lui a rămas Sfînta Euharistie (eo^apistia = mulţumire). cina domnească). jertfă). 34). potrivit lozincilor : «non licet esse christianos» — nu e permis să fie creştini (din 164 sau 165). convivium dominicum (cu agapa). seara. au înţeles importanţa cultului în Biserică şi l-au lovit prin măsuri de persecuţie.. 18). încă înainte de sfîrşitul secolului I. sau «non licet esse vos» — nu vă este îngăduit să existaţi (din 2 1 1 ) şi «nomen christianorum deleto» — să fie distrus şi numele de creştin (vezi la Tertulian. auvoooi. 3 . confiscînd sau distrugînd lo ­ caşurile. din 30 aprilie 311. se mai săvîrşea miercuri şi vineri (în Egipt). aovaŢiof^. Spania). interzicînd adunările creştine. cmveXeooiS. ¡xoa'cspta (sacramentum. 4 . ca a devenit de timpuriu săptămînală şi Euharistia -s-a despărţit de masă. Cultul epocii apostolice s-a menţinut şi s-a dezvoltat în epoca următoare pe baza liturghiei Sfîntului Iacob. fie mai de grabă pentru că adunarea creş­ tinilor şi unirea ei cu masa frăţească era greu de făcut zilnic. spunea : «ut denuo sint christiani» — de acum să fie creştinii (Lactanţiu. din secolul al IV-lea. 57. ea încă se mai săvîrşea zilnic la jumătatea secolului al III-lea (Ciprian.sfînta). 3— 15 şi în 304 . 3 . reînnoită de Traian. arzînd cărţile. Săvîrşindu-se duminică dimineaţa. în alte locuri. xotval eu/ai (rugăciuni comune). collecta dominica. s-a introdus obiceiul ca să se primească pe ncinîncate. ofrandă). necunoscîndu-1. 1 .■ D e d o m in ic a o ra tio n e . pe care o găsim cu acest nume. pe lîngă cele cu care era cunoscută mai înainte (frîngerea pîinii. froaia (sacrificium. iar in Apus. deşi îl denaturau cu închipuirea. irpoacpopâ. slujbă). In epoca postapostolică se mai numeşte : euXoŢia (binecuvîntare). dvacpopoc. 6 6 . îngăduinţa obţinută însă prin edictul de toleranţă al împăratului Galeriu de la Sardica. La Cartagina. Se săvîrşea de asemenea la botezul catehumenilor şi în zilele de comemorare a martirilor. a 0 pota[j. Euharistia se săvîrşea dumi­ nica (în v ă ţă tu r a c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. ca adunare cultică : ouvaCiî. poate şi în alte locuri (Roma. ispoopŢta (lucrare . A p o lo g e tic u m 4. (oblation.a.

. 220). parte stabilite (pentru Sfînta Euharistie). . cunoscuţi. Atitudinea obiş­ nuită era cea de «orantes» : în picioare. A p o lo ­ g ia I. semn al comu­ niunii lor în credinţa şi în dragoste. precum şi ştiri şi reguli privitoare la cler. altele din secolul al IV-lea.226 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R SA LĂ Pentru cunoaşterea cultului creştin din primele trei secole.. unele din secolele II— III. clerici şi credincioşi. după o rugăcune. 65. alta numită D id a sca lia A p o s t o ­ lilo r. La cult se adunau daruri benevole pentru ajutorarea săracilor. penitenţii sau chiar necreştinii. cea mai completă scriere liturgică veche cunos­ cută şi în prescurtare ca E p ito m e sau C on stitu tio p e i H ip p oly tu m .. Diaconii duceau Sfînta Euharistie şi celor absenţi (bolnavi. dacă se putea). neputincoşi.. Sînt trei scrieri intitulate. precum şi cartea a VUI-a din scrierea numită de regulă C o n stitu ţiile A p o s t o lic e sau C a n o n e s e c c le s ia s tic i A p o sto lo ru m . Muzica instrumentală nu era ă3misăTn cult. cu ochii ridicaţi spre cer.. cîntaţi recitatfv7"sau imne creştine. Se făceau şi cîntări : psalmi din Vechiul Testament. . alta liturgică (sacra­ mentală) : se punea pe altar (masă) pîine. 39). cu braţele întinse... în timp de pace. alta C on stitu ţia b is e r ic e a s c ă a p o s to lic ă . . nu avem un formular liturgic ci unele descrieri (la Justin Martirul.. in am ic de săvîrşirea Sfintei Euharistii. pentru nevoile de moment ale comunităţii. La prima parte a liturghiei putea să' asisle şi catehumenii. chiar celor închişi. pentru împăr­ tăşirea ce urma să primească. o omilie (predică) asupra celor citite.. Mai importante decît acestea sînt «C on stitu ţiile b is e r ic e ş ti» care cuprind indicaţii şi formule liturgice. la Tertulian. Cultul euharistie consta din două părţi : una didactică. foarte în­ semnată pentru istoria cultului creştin . al împăcării lor. în care se făceau citiri largi din cărţile Noului şi Vechiului Testament. A p o lo g e tic u m . una « C on sti­ tu ţiile b is e r ic e ş ti e g ip te n e » (este versiunea în limba coptă a scrierii lui Ipolit ’AiroaToiaxvj IlapâSoat? = Tradiţia apostolică — c. vin şi apă : episcopul sau preotul liturghisitor făcea rugăciuni şi aducea «euharistii» (mulţumiri). denumită şi sărutarea sfîntă.. 67 .. Rugăciunile erau parte improvizate. Un frumos imn este rugăciunea de laudă de la sfîrşitul scrierii P e d a g o g u l a lui Clement Alexandrinul. celor de faţă. rugăciuni comune . creştinii îşi dădeau sărutarea păcii.

după o lungă-JuemteniS. afară de Du­ minici şi de zilele de la Paşti pînă la Pogorîrea Sfîntului Duh. încălţăminte. Celor absenţi li se ducea numai pîinea euharistică. creştinii primeau trupul şi sîngele Domnului. Refuzul de a primi pe unii creştini la Sfînta Euharistie era o grea pedeapsă. Alte mărturii bisericeşti în această privinţă devin din ce în ce mai numeroase f Ian a tiu. «potirul Euharistiei». Primirea ei cu nevrednicie era socotită un mare păcat. îm părtăşirea era precedată de mărturisirea păcatelor (În v ă ţătu ra c c lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. femeile. clericii inferiori. Obiceiul unor comunităţi de a săvîrşi Sfînta Euharistie cu apă. I se recunoştea caracterul de taină şi de jertfă. dar vinul era de obicei roşu. « G esta ap u d Z en ophilu m ». a fost condamnat. Credincioşii o luau şi în călătoriile lor. Pe lîngă ofrande euharistice — pîine şi vin — . bani. ^ a lb i\ la început de lemn. (azima)s-a introdus în_Apus mult mai tîrziu (în secolele VIII-IX). Rugăciunile ei erau ascultate de creştini în genunchi. 34).. Iustin. împărtăşirea "se făcea începînd cu clericii : episcopul. apoi văduvele şi fecioarele din serviciul bise-_ ricii. preoţi sau diaconi o bu­ cată din pîinea euharistică şi beau din potir. culoarea lui nu era stabilită. se săvîrşea Sfînta Euharistie. pe penitenţii şi pe eventualii necreştini să părăsească locaşul. «Pîinea euharistică» era dospită . Credincioşii se apropiau pe rînd de altar Ţ«ad aram Dei starer>}7"pnnîeâu de la episcop. fără vin. Vinul era curat . Irineu. Pentru vin se întrebuinţa un potir (vrox^ptov. credincioşii aduceau la cult daruri în alimente. Cei c ăzuţi în păcate grele primeau Sfînta Euharistie doar . Ciprian). dia­ conii. Acest amestec era uzual şi obligatoriu (loan 19. 'KÎV. în Sfînta Euharistie. 1). preoţii. S-a introdus obiceiul de a se îmbina pîinea cu vin. bărbaţii. Unele se împărţeau îndată. veşminte. pîine. apoi de sticlă sau de metal. pentru ajutorarea săracilor şi pentru întreţinerea clerului. copiii.EREZIILE 227 După aceea. altele erau păstrate pentru nevoie. de la începutul secolului IV şi « G esta p u rg a tio n is F e lic is » dau foarte interesante şliri despre rezervele de obiecte şi alimente ale bisericilor. Se închideau uşile. pe temeiul mărtu­ riilor apostolice. diaconii invitau pe asistenţii nebotezaţi. .«amin». !n vin se punea şi apă. se făcea tăcere solemnă. răspunzînd ..

Episcopul comunica numele binefăcătorilor. dar Biserica l-a interzis. după mărturii ce avem pentru . de cînd este cunoscută cu numele de «zi domnească» xoptaxTj Tjjxepa) şi c u destinaţia de zi de adunare şi de cult. zi de bucurie. săvîrşindu-se după aceasta. Duminica a devenit sărbătoarea săptă­ mânală a creştinilor încă din epoca apostolică. aşa chiu era sabatul la iudei. prevăd anu­ mite măsuri pentru lipsă n eju s tificată la maPmuTt ele trei duminici. Sinoadele Elvira (300). Dionisic al Corintului. Este bine ştiut că nu împăratul a c r e a i a c e a s t ă sărl>ăloarc. VIII). ■ Duminica era serbată ca zi a învierii Domnului. dies dominica). Corisîlntîn cel Mare a întărit-o şi generali­ zai-o şi peniru slat prin lege (321). Arelate (314). el era un continuu control şi stimulent al vieţii morale. iar cei ajutaţi se rugau pentru ei. în care creştinii se rugau fără a posti şi a îngenunchea. dar ea era despărţită de Euharistie. In aceste zile se făceau şi adunări cu cult. Meliton de Sardes. Aducerea darurilor la altar şi împărţirea lor de către episcop da faptului un caracter sacru şi o semnificaţie înaltă. In epoca postapostolică. slationes). mărturie despre aeraşi a dau unii apologeţi (Ătenagora. Cultul ma­ nifesta astfel credinţa şi dragostea credincioşilor . Iustin M arti­ rul (A p o lo g ia I. se ţineau în cinste zilele de post — miercuri şi < vineri (dies slalionarii. cum cred unii sectanţi. Tertulian o numesc cu numele ei creştin (xoptax-/}. iar uneori cu numele corespunzătoare ei în Calendarul antic (d ies so lis).T)biceiul iudeocreştin de a serba şi sîmbăta s-a menţinut la unii creştini. ceea ce este foarte important din punct de vedere liturgic şi dogmatic. Pliniu nu ştie în ce anume consta cultul creştin d u m inical. Din S c r is o a r e a lui Pliniu c e l T in ăr c ă tr e T raian . 1— 2). el spune doar că se cînta antifonic «carmen Christo quasi Deo». Darurile se aduceau lui Dumnezeu şi se împărţeau ca de la Dumnezeu. De o r a tio n e 20). Frecventarea cultului era obli­ gatorie şi regulată. Tertulian. în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li (XIV. după o mărturie foarte apropiată de vremea Sfinţilor Apostoli (în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li. 67). Duminica era ţinută de creştini cu repaus . Alara d > Duminicii. ci că ea era ţinută de c r e ş l i n i î n c ă d i n epoca apostolică.228 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Cultul era şi un excelent m ijloc de educaţie şi de binefacere tot­ odată. mărturiile despre serbarea duminicii se în­ mulţesc. se vede că Duminica se făcea şi agapă.^ Sărbătorile creştine.

c) C in c iz e c im e a JUsvxvjxoazri. p e n te c o s t e . d ie s p e n te c o s t e s ).. de la A lexandria <prin epistole pascale sau festive (sopzaazr/. Ele sînt numite chiar sărbători (ferici q u a rta -m iercu ri. Paştile fer aţi sărbătoare creştină generală. după un şir de ani. Ilao/a aŢaopcoatjxov). pe care unii creştini .. era săr­ bătoarea Pogorîrii Sfîntului Duh. pentru săvîrşirea Sfintei Euharistii. Stabilirea datei Paştelui a făcut necesare studii astrologice. Deose­ birile cu privire la data. în unele Biserici s-a menţinut încă mult timp obiceiul de a se aduna credincioşii zilnic.spa.deL i9 m W b i d e m . ’TsTorTcT b is e r ic e a s c ă . era timp de bucurie. C al­ culul se făcea şi se anunţa. cea mai mare şi cea mai veche sărbătoare creştină.. sau pentru a asculta omilia (Cartagina). după Paşti.. Cincizecimea coinci­ dea cu o sărbătoare iudaică. VII. Ori gen predica aproape zilnic. S-au făcut de timpuriu încercări de stabilire a unui ciclu sau canon pascal.. în legătură cu învierea Domnului (Udea/a avaaraatjxov) era comemorată şi Răstignirea (Paştile răstignirii.ciclu.EREZIILE 229 Egipt şi Africa în secolele III-IV. Zilele de mjerc.. cu care a păstrat asemănare de nume.. 32. rezultă că se sărbătorea şi ziua a patruzecea (q u a d r a g es im a ) de la Paşti. canon 6 ). Ca şi Paştile.. vineri a fost răstignit şi a murit.. Dionisie al A lexandriei a întocmit un ciclu pascal de 8 ani (Eusebiu. Din variantele şi interpretarea unui ca­ non (43) al sinodului de la Elvira (pe la 300). aşa cum duminica era cea săptămînală.u1 i . b) P a ştile (K ăaxa. d) Alte sărbători creştine. nu­ mite ziua a doua şi a cincea) şi aveau justificare creştină : miercuri s-a hotărît de către iudei moartea Mîntuitorului. fe r ia se x ta -v in e ri). Sinodul de la Ancira (la 314) o numeşte «ziua cea mare» (tj ¡lejăl'/] 7 jp. spre deosebire de zilele de post iudaic (luni şi joi. ei au fost motivul controverselor pascale din secolul II. în care creştinii se rugau în genunchi. în care creştinii nu pos­ teau şi nu îngenuncheau la rugăciune. Ea este.zi). pascha) erau sărbătoarea anuală a învierii Dom­ nului.. Erau zile de tristeţe. 1 4 = T 9 ) T — — —~ . 20) : episcopul de Laodiceea. cu bucurie şi so­ lemnitate . Se numea Cine ¡zecime şi tot timpul de la Paşti pînă la Pogorîrea Sfmlului Duh (50 de zile) . 5 i vineri se ţineau de creştini cu post. Ziua învierii era sărbătorită cu mare evlavie.. ea era precedată de post şi de nopţi de priveghere.. V ll. Analolie. un. în care să se prevadă revenirea perio­ dică regulată a datei Paştilor în aceeaşi zi.

luiUililia) pentru. unite cu acest fapt (Matei 3. în jurul anului 377. apoi s-a introdus în Biserica de Constantinopol în 379. în amintirea Botezului Mîntuitoruiui şi a descoperirii dumnezeirii Sale. In unele cazuri se serba ziua mutării moaştelor martirilor (tran slu tio). în secolul al IV-lea. serbîndu-se la 25 decembrie. numite de asemenea q u a d ra g esim a . viaţa de veci. Probabil din secolul al IlI-lea se serba în Orient Epifania (’Euicpdiveta) numită şi T h eo ta n ia (0eoep<xveta). numită «ziua naşterii» (ţsvs&Xio? Tjjxspa. . Cei din Apus au introdus în schimb Epifania la 6 ianuarie. Sărbătorile martirilor sînt din cele mai vechi. în acest secol. dîndu-i deci sens eshatologic. nefiind încă cunoscută precis ziua morţii lor. Simbolismul creştin (Hristos este numit «soarele dreptăţii») uşura această coincidenţă. ca o «zi sfîntă». cum este cea a Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel. Prima mărturie o avem in M artiriul lui P o îic a tp (XVIII) scris ia 176. Sărbătoarea coincidea cu înălţarea Dom­ nului. dies natalis. de chemarea neamurilor şi de Nunta din Cana Galileei. pentru a o opune sărbă­ torii păgîne a solstiţiului de iarnă (n a ta lis soîis). sărbătoarea Epifaniei era generală în Orient. prin care Biserica înlocuia pentru credincioşii ei o . adică arătarea Domnului. ca prima minune a Domnului. la anul 304). în Occident. Clement Alexandrinul spune că o aseme­ nea /sărbătoare ţineau gnosticii (Basilide). Creştinii orientali au introdus sărbătoarea Naşterii Domnului în a doua jum ătate a secolului al IV-lea. în Egipt. din care aflăm că zi iui morţii nuntii ului. Ea este menţionată într-un act martiric (al episcopului Filip de Heracleea. Cele 40 de zile de după Paşti erau o paralelă la cele 40 de zile de post dinainte de Paşti. Pentru prima oară. iar Origen nu o aminteşte. se făcea amintire în această zi de Naşterea Mîntuitoruiui. 16— 17).sărbătoare veche cu una creştină. la 6 ianuarie. Se pare că înălţarea Domnului era comemorată mai mult la Cincizecime. s-a des­ părţit sărbătoarea Naşterii Domnului de cea a Botezului (Epifania). Se pare că sărbătoa­ rea nu era generală. era serbată de creştini cu adu­ nare şi cult.230 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ o ţineau în locul Cincizecimii. în Biserica din Antiohia. se ţinea ca sărbătoare corespunzătoare Naşterii Dom­ nului (N a ta lis D om ini) ziua de 25 decembrie. Istoricul bisericesc Albert Ehrhard crede însă că prin ea se înţelegea arătarea Domnului la sfîrşitul lumii.

peşte. Agapele aveau un rol important în viaţa creştinilor. pe care-1 întreţineau. Acest obicei s-a introdus din opoziţie faţă de iudei. Se crede ca aceste mese s-au despărţit de timpuriu de cult. creştinii ţineau cu post zilele dinaintea Paştilor. în Secolul IlI^postul s-a lungit la 6 zile. iar în perioadele următoare chiar la mai mult. care a anchetat numeroşi creştini. 24. admiţînd doar că se împărţeau ajutoare şi se dădeau mese funerare sau la anivjarsări. anticii le bat­ jocoreau cu scopuri calomnioase. El ştie că se . Necunoscînd caracterul lor. în care se mînca odată pe zi pîine cu sare şi cu apă. A cest post era general. Obiceiul meselor comune numite. Postul de sîmbăta era un «adaus» (superpositio jejunii). postul s-a lungit apoi. foşti creştini şi apostaţi în Bilinia. Obiceiul apostolic de a se lua o masă comună în adu­ narea creştină s-a menţinut. ajunîndu-se vineri şi sîmbătă. ajungînd la 40 de zile. c a r e 1aveau în sabat zi de sărbătoare şi de bucurie. în unele Biserici se postea (ajunînd) o_zil în altele două în altele patruzeci de ore (Eusebiu. deşi se bucura în mare cinste în rîndul creştinilor. Din În v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o sto li se ştie că se mai postea cu prilejul botezului de către primitorul lui. In afară de zilele de miercuri şi vin eri. 4).00). Is to r ia b is e r ic e a s c ă . 12).00. Postul. zilele şederii Mîntuitorului în mormînt . Bisericile orientale nu l-au adoptat şi mai tîrziu sinodul quinisext (692) J-a_interzis (canon 55). Pliniu cel Tînăr.__cînd se ajuna de obicei pînă la orele 15. la ora a noua (15. le numeşte o «masă cuviincioasă». ca prilejuri de desfrîu. între care şi Roma. prin ajutorul ce se da celor săraci şi prin spiritul de comunitate în dra­ goste. vin). de către săvîrşitor şi de cei care mai voiau (VII. fructe.EREZIILE 231 Nu se cunosc în primele trei secole sărbători ale Sfintei Fecioare. V.a a a P e < dragoste) este totuşi admis în generai. dar durata lui varia. în amintirea şederii M întuito­ rului în mormînt şi ca pregătire pentru împărtăşirea de duminică. deşi unii cercetători mai noi neagă existenţa aga­ pelor euharistice. în unele Biserici din^ Apus. Ele erau de regulă mese cumpătate (probabil cu pîine. Agapele. Augustin considera veche sărbătoarea Sfîntului Ioan Botezătorul. s-a introdus din secolul III obiceiul de a posti sîmbăta.

iar clericii nu mai ajungeau pentru a sluji în mai multe. catehumenii şi unii penitenţi asistau la cult în atrium.iscă). Numele di» IwsiUv. agapele au ajuns mese date săra­ cilor. partea de mijloc. Ei se adunau în case particulare mai încăpătoare. creştinii au trebuit să-şi ridice locaşuri de c u l t .•ţ^piov).xX^aia) şi casa Bisericii (olxoc ¿y. locul «de rugăciune» (-/rpoceir/.. Existenţa unor asemenea locaşuri proprii se constată de Ia sfîrşitul secolului II şi mai ales după 280. nunţilor sau la diferite sărbători. Minuciu Felix. Clement Alexandrinul dau mărturie despre carac­ terul moral al agapelor. se profila de anii de pace sau de toleranţa unor împăraţi (ca Alexandru Sever. Din mese comune. uneori în cimitire. Ele începeau şi se terminau cu rugăciuni şi erau însoţite de cîntări de psalmi. ei nu mai în ­ căpeau într-o casă. numărul mic şi lipsa de m ijloace n-au îngăduit creştinilor să-şi ridice locaşuri de cult pînă la un timp. mărginii de coloane.ii arată că locaşul creştin avea asemănare cu locaşul Domnului clin Vechiul Testament (leş. Tertulian. Asemenea mese se dau cu prilejul înmormîntărilor. Locaşul creştin se numeşte «casa lui Dum­ nezeu» (olxos 0Eou. y. Sfîntul Ignaţiu al Antiohiei cere ca masa comună să fie prezidată de episcop. după numele date de scriitorii creştini de atunci (Clement Alexandrinul. Origen). Locaşul de cult. care era un spaţiu în forma patrată.232 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ lua dimineaţa. casa rugăciunii (domus orationis). unde se puteau feri de ochii «păgînilor». Tertu­ lian. avînd la m ijloc un bazin sau o f î n t î n ă . Situaţia ilegală a creştinismului ca «religio illicita». Filip Arabul). (vaoc.6 v. la creştinii mai înstăriţi. ca şi adunarea şi comu­ nitatea însăşi se mai numeşte biserică (¿-/. 26— 27). De la începutul secolului al IV-lea se numea b a siliv a. săracilor li se dădeau de la agape alimente şi acasă. precum şi din alte mărturii. Agapele aveau loc fie la (sau lîngă) biserică. după adunarea euharistică duminicală. fie în case parti­ culare. nume rămas în limba noastră (biserica. Pentru a ridica locaşuri de cult. domus Dei). vâp{bj£). oratorium populi).xX'qaiaţ).opiay. Basilicile aveau trei părţi : un alrium sau portic. Cu creşterea numărului creş­ tinilor. Se constată ast­ fel separarea timpurie a agapei de cultul propriu-zis. botezului. numit mai tîrziu pronaos (itpovao?. Hipolit. în catacombe sau în alte locuri. naos. for­ . paoiXeioC olxoc = casa mipiinile.

Siria. în Sicilia. avînd intrarea fie spre o parte. în faţa absidei. era un amvon sau două (pu lpitum . care se aducea şi se lua. numită cimitirul lui Calixt. unele chiar săli pentru agape. Cele mai multe catacombe se găseau la Roma. Cimitirele (xoifiT^ptov. o absidă în fund (semicerc). Mesopotamia. Ele se mai numeau a r e a e (chvistianorum). . Catacombe se mai găseau la Neapole. Bisericile aveau şi clădiri anexe: baptisterii. Basilica era îndreptată de obicei de la răsărit la apus. Malta. Creştinii au luat obiceiul de a se îngropa în cimitire comune. adînci şi uneori suprapuse. Africa. c o em e te riu m . Creştinii au ridicat probabil locaşuri şi de alte forme. Egipt. Nevoia de a se ruga creştinii cu faţa spre Răsărit a făcut să se obişnuiască aşezarea intrării la apus şi a altarului (absi­ dei) spre răsărit. Ea nu avea o masă fixă pentru săvîrşirea Sfintei Euharistii. chorus) şi care era despărţită de restul clădirii printr-o perdea ce se trăgea. s-au folosit ca loc de îngropare catacombe. Aveau de asemenea cărţi şi obiecte de cult. în naos. camere pentru păstrarea darurilor aduse de creştini. aci şedeau cred in cio şii. cam de înălţimea unui om. fie spre alta. Catacombele erau galerii săpate în pămînt. unde episcopii aveau una specială. Galia. în care se de­ puneau: corpurile morţilor. Asia Mică. despărţite prin coloane . descoperite. ci una mobilă. Spania şi în alte părţi. m arty rîu m . de lemn. nume dat întîi unui cimitir subteran la Roma (a d c a ta c o m b a s ). al SfîntuluiJŞebastian. Palestina. su scep tu s). locuinţă pentru epis­ cop. lungi şi înguste. S-a luat de timpuriu obiceiul de a pune moaşte sub Sfînta M asă — cînd a ajuns fixă • şi de a se ridica mici locaşuri pe mormintele marti­ — rilor (memoriae. c o n fe s s io .a. spaţiul de la m ijloc era mai larg şi mai înalt. în care se adunau creştinii la ziua martiriului. de pe care se făceau citirile. A fară de cimitirele obişnuite. d orm itoriu m ) este numele creştin simbolic dat locurilor de îngropare ca loc de odihnă (de dor­ mit). cella coemeterialis). Cei săraci erau îngropaţi de comunitate.EREZIILE 233 mată din trei spaţii dreptunghiulare paralele. m arty ru m m e m o r ia e . unde sta clerul (numită âjiaao. pe proprietatea unuia din ei sau a Bisericii. după trebuinţă. în aşteptarea învierii. Dalmaţia.

ancora. stînd în strînsă legătură cu concepţia creştină despre viaţă. Mîntuitorul este reprezentat de obicei foarte tînăr şi. Afară de acestea. păsări. De aceea. Scenele biblice formează de asemenea material obişnuit pentru <1 rLti creştină. naturală şi sănătoasă. Scenele sculptate sînt de regulă cele reprezentate în pictură. era o artă simplă. castă. Erti mai mult o artă funerară. Ceea ce interesa în reprezentările lor artistice nu era arta în sine. Sfînta Fecioară şi Sfinţii Apostoli sînt de asemenea reprezentaţi: Apostolii . Aceasta o face cu atît mai im­ portantă ca manifestare a spiritului creştin. 11111 S cu lp tu ra a fost întrebuinţată mai ales în reprezentarea de scene pe sarfoiage. arta creştină era sobră. mai ales în timpul perse­ cuţiilor de la începutul secolului al IV-lea. moarte şi mîntuire. sau chiar simbolice. adesea imorale. Spre a nu fi profanate de «păgîni». sălciile. in basoreliefuri. etc. utilă credinţei şi moralei evanghelice. peştele (i/ftuc). se mai r e ­ prezentau — animale. sau excepţional în lucrări ca statuia lui Ipolit. ca m ijloc de manifestare a credinţei şi nădejdilor lor. Catacombele sînt importante şi ca loc al primelor manifestări creş­ tine de artă. intrările lor au fost astupate. De regulă se găseau în apropierea unei biserici. ramura de măslin. artă de interior sub­ teran. Spre deosebire de arta antică. mai ales cele din Vechiul Testament. Pe lingă motive decorative obişnuite. a inimii omului credincios. fără barbă. care era liberă în manifestările ei. serioasă. creştinii reprezentau c h i­ pu ri şi s c e n e b ib lic e sau s im b o lic e . cît ideea în serviciul căreia era pusă. îndeosebi chipul bunului păstor : Iisus . mielul.2 34 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Ele serveau şi ca loc de refugiu şi de cult în timpul persecuţiilor. edificatoare. virtuţi sau figuri evanghelice. porumbelul. A ria creştină a fost la început simplă şi simbolică (pictură).adesea ¡n < > cu JVlîiUuitorul. Arta creştină a început ca a rtă d e c o r a tiv ă . Creştinii au folosit-o cu unele rezerve. In ele s-au găsit cele dintîi reprezentări de figuri şi scene creştine. plante sau obiecte —• simbolizînd idei religioase sau acte creştine. la început. semnificaţia figurilor creştine este mult mai importantă decît valoarea lor artistică.

I. dovedind naturaleţe. basilici. 33 ş. 1— 2. 805—807 . fiind uz antic şi mitologic. B r i a . Bucureşti. Iu stin M artiru l. 5. IV (1952). 1925. pentru a nu de­ veni obiect de adorare din partea credincioşilor (sinodul de la Elvira. 1930. p. nr. M isteru l litu rg ic. 11— 12. Incepînd cu secolul IV. Ea nu era însă pusă în serviciul frumosului. arta creştină a evoluat spre realism. nr. pictarea bisericilor devine ceva obişnuit şi regulă. P aris. B ucureşti. B ib lio ­ g rafie. A s p e c tu l c o m u n ita r a l d u m n e z e ie ş t ii E u h a ristii. «Studii T eo lo g ice». C î n d e a . o p . 1906.. în «Studii T eo lo g ice ». cit. B ă b u ş. P e t r e V i n t il e s e u . C o n stitu ţiu n ile A p o s t o lilo r c a iz v o r p en tru stu d iu l litu r g h ie i. O rig in es d u c u lte c h r é tie n . 1925.u. BIBLIOGRAFIE Pr. nr. p. 74 ş. I d e m . L i v i u S t r e z a . X III (1961). V . I d e m . 297 ş..u. nr. «M itropolia B anatului». 270— 276.EREZIILE 235 cu un miel pe umăr. . «Studii T e o lo g ice». Sînt indicii că se obişnuiau picturile. 7— 8. 5— 6. E. 17— 186. Ş t e f ă n e s c u . frumuseţe. X X X V II (1985). S. 7— 8. 791— 793. «Studii T e o lo g ice».u. 1929. în e n ciclo p ed iile te o lo g ice la a rti­ c o le le resipective. nr. A g a p a şi litu r g h ia in B is e r ic a p rim a r ă . K i r s c h . 175— 201.u.nr. 612 ş. L e s o r ig in e s litu r g iq u e s . D u c h e s n e. nr.u. I. Cu tot simbolismul şi alegorismul iniţial. «Studii T eo lo g ice». 1. p. (1959). E xtras «O rtodoxia».u. X I. G r. P. Unele comunităţi şi-au construit locaşuri mari. cit. 1— 2. . 405 ş. ed. A sist. Arta a găsit întrebuinţare şi în casele creştinilor. F. ci al ideii religioase. E. nr. p.. p. graţie. «Studii T e o lo g ice». B r a n i ş t e . p. L. creştinii au urmat fără îndoială arta şi tehnica pro­ fană. In tlu e n ţa m u z icii e lin e a s u p r a m u z icii c r e ş t in e d in e p o c a p rim a r ă . p. C a b r o 1. T e o lo g i a i c o a n e lo r . IV (1959). II la Si. 9 — 10. op. B u cu reşti. I. Nu ştim dacă şi cum erau împodobite bisericile în primele trei secole. în arh itec tu ră . p. X V II (1965). P o p o v i c i.. în c e r c ă r i d e Is t o r ia L itu r g h iei. V e c h i lo c a ş u r i c r e ş t in e d e cu lt. adaptînd-o scopului clădirilor.u. L itu rg h ia c re ştin ă în p r im e le tr e i v e a c u r i. X II (1962). 417 ş. împodobindu-le cu noile motive şi figuri. altele vor fi folosit încă mult timp case parti­ culare pentru cult. L itu rg h ia c r e ş tin ă d in s e c . p. R a p o rtu l d in tre cu ltu l V e c h iu lu i T e s ta m e n t ş i cu ltu l c r e ş tin . 696 ş. S t o i c a . Paris. I d e m . 3— 4. B o te z u l In d ite r ite ritu ri litu r g ic e c r e ş tin e . nr. p. V II (1955). 1. 1985. «M itro p o lia A rd ealu lu i». p.. S p. J . «O rtodoxia». P r . V I (1954). deşi unii scriitori creştini şi unele sinoade erau contra reprezentării chipurilor. N. X II (1960) . canon 36). nr. L itu r g h iile p r im a r e s a u a p o s t o l ic e . Statuile nu erau acceptate. C h i ţ u.

cit. 1961. X X II (1971). Interesul de a recruta credincioşi convinşi. R c ic h . Stuttgart. R e c h e r c h e su r l e c u lte d e s r e liq u e s e t l'art c h r é tie n a n tiq u e . I— III. Paris. J . 438— 446 ş. M e s l i n . iar Clement Romanul vorbeşte despre «viitorii credincioşi» ¡léXXovxE? utoTsúetVj (ep. Paris... 4). C in s tir ea s iin t e lo r i c o a n e în p r im e le tr e i s e c o l e . A . P e r o w n e . vol. Celelalte Taine 4 1. P aris. Berlin. p. op. catehumenatul este organizat. C u l l m a n n . M. 1972. H. B ru x e lle s. P a u l P e e t e r s . 26). P . 1965. p. p. catechesis) era pregătirea pe care o primeau înainte de botez cei care doreau să îmbrăţişeze creştinismul. în v ă ţă tu ra c e lo r d o is p r e z e c e A p o s to li presupune o asemenea pregătire înainte de botez (VII. 11— 12. N i c u l e s c u .'i acestea. R o r d o r f . J. «Studii T e o ­ logice». Catehumenatul. G r a b a r. 234 p. Paris. L e tr è io n d o r ie n ta l d e ïH a g i o g r a p h i e b y ­ z a n tin e (Subsid ia hagiographica. R ă m u r e a n u . 1961.u. 1 ). 1943— 1946. Le c h r is tia n is m e uni ¡que. ca un stagiu de învăţătură creştină. 621— 671. du B ourguet. 1969. H a l s b e r g h e G. nr. S a b b a t e t D im a n ch e d a n s ¡'E g lise a n c ie n n e . T h e cu it o f S o l in v ictu s. 1. nr. ( \i lei ni menú Iul a fost o necesitate a vieţii creştine. Paris.L e o r d e n i . M a r r o u . N o u v e lle h is t o ir e d e ¡'E glise. Ş e s a n . 1963. A rt p a lé o c h r é t ie n . Paris. Loiden. O rien t e t B y z a n c e . în «G lasul B isericii». B ru x elles. Cele spuse de 1 li slin Martirul despre botez (A p o lo g ia 1. p ro f. I. 1951. Catehumenatul (m'zr¡ir¡Gic. W a t t e v i l l e . 318 p. el le adresează o s c r ie r e (De poenitentia) şi socoteşte catcInimen. P. 61) şi mai ales de Tertulian conlirm. D a n i e 1 o u-H. 1024— 1051. Bern. D ie C h r is t e n v e r io lg u n g e n im rom . L a f o i et le c u lte d e ¡'E g lise p rim itiv e. X X V (1966). p. 1966. D. I. 9— 10. Din secolul al II-lea.J . L ’E m p ire ro m a in e t l e c h r is tia n is m e . M artyrium . 42. K a z d a n. La început foarte sumară. 1962. M.-M o u r e a u. ¡Paris. Le s a c r ific e e u c h a r is t iq u e clcs p r e m ie r s s iè c le s . P a l a n q u e . M. W . * C apitol re d a c ta t dp P r.236 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ P r. N a g e 1. L e s c é s a r s e t l e s S a in ts. ea s-a organizat şi a procedat încă de tim­ puriu botezul.. A . T e ^ lia a in | r e b u in ţ e a z ă (cel dintîi) numele de « ca lejnnneniii. 303 p. 1959. Paris. G r é g o i r e . El iniţia pe «păgîni» iu î 11v <ţă 1 11 r¿i religioasă şi morală a creştinismului. N. 110— 130 şi b ib lio g rafia. S t . B i h 1 m e y e r-T ü c h 1 e-D a m m e. 1972. L e s p e r s é c u t io n s d a n s ¡’E m p ire ro m a in . care era i alît de deosebită de a lor. G e s c h ic h t e d e s c h r is tlic h e n G o ttescU en sles. S e p e 11 e y. C ră ciu n u l. O t C h rista do k o n s ta n tin a . 1967. 1971 . 1963. 1971.ilul «noviciatul vieţii creştine». M oscova. H. t. Botezul. J . 223 p. Corinteni.

au d ito ri san cei care vin să se apropie (áxpotójxevoi. _ Admiterea în catehumenat o aprecia şi aproba episcopul. Cateheţii puteau fi ajutaţi de lectori (le c to r e s d o c to ru m au dien tiu m ). supravegheaţi şi supuşi disciplinei bisericeşti. ci şi de cunoaştere. în secolele II— III. cei care erau în slujba cultelor păgîne — astro­ logii. Catehumenii erau încredinţaţi unui catehet (Y. Sclavii erau primiţi cu voia stăpînului. soldaţii şi alte categorii nu erau primiţi cît timp se găseau în situaţia aceasta (C a n o a n e le lui Ip olit). i se făcea semnul crucii pe frunte şi era primit în rîndul catehumenilor.EREZIILE 23? aleşi.evoi). poate în şcolile creştine. a c c e d e n te s . de obicei preot (p r e s b y te r d o c to r).a%v¡xrtxy¡<. şi cei mai înaintaţi numiţi a le ş i. (¿atehum enü) se împărţeau în două categorii. competenţi pentru primirea botezului (e le c ti. ei erau instruiţi în afară de adunările publice. c o m p e te n te s). magii. iar pentru cei mai înaintaţi. Cel care dorea să îmbrăţişeze creştinismul era prezentat episcopului sau unui preot. Sinodul de la_JSfeocezareea (între 314— 325) îi numeşte au d itori e t ° ri (TovuxXCvovteî. numiţi de regulă c a te h u m en i (xanjxoú¡j. Catehumenatul era nu numai un m ijloc de pregătire pentru creştinism. au d ien tes. ghicitorii. sau chiar unui creştin laic. care să reziste în persecuţii şi în iaţa ereziilor. de un credincios sau de mai mulţi. de încercare şi de întărire a moralului celor care aveau să fie credin­ cioşii ei._ Catehumenii din prima categorie nu puteau să asiste la cultul creştin . ca p a b iP sa -i in~ veţe (d o c to r au dien tiu m ). g e n u fle c te n te s ) şi lu m in aţi. cu profesiune sau meserie onorabilă. illu m in ati. funcţionarii. luminaţi. cu viaţă morală. Acesta îi învăţa treptat adevărurile de cre ­ dinţă şi de morală. Dacă nu era nici un impediment. v e ­ n ien tes). La începutul S f î ^ u . în adunările ţinute în unele locuri. l u l i V ^ s e constată în Orient trei categorii de catehu^ meni. tpojTiCó[xsvot. îndemna Biserica să organizeze cu deosebită grijă pregătirea cfcior pe care avea să-i primească la sînul său. ca şi a ispitelor vieţii. din ocupaţii infamante. Cei care trăiau din meserii legate de idolatrie. soţii dacă trăiau împreună. îngenunchetorii . în biserici. In general erau primiţi în sînul catehumenilor oamenii care pu­ teau să dispună liber de ei înşişi. În c e p ătorii. Candidatul era cercetat asu­ pra vieţii şi a dorinţei lui de a deveni creştin.). Catehumenii erau aleşi. -irpoaíovTe?.

In acest stadiu. erau socotiţi sfinţi. înainte de termen J p o ţ e z u ] clin icilo r). J)isi'ii>Hi\u . numită de aceea «liturghia catehumenilor». El consta în citiri. Învăţămîntul catehetic dura mai mult pentru clasa auditorilor.238 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ erau primiţi în biserici. catehumenii erau supuşi penitenţei. sau prelungi după dorinţa catehumenii Iui. citirile. înainte de botez se învăţa de regulă şi Rugăciunea domnească. precum şi din acela că unele învăţături creştine se comunicau . sau chiar din respect faţă de Sfînta Taină. omilii. omilia. Viaţa lor era supravegheată de diaconi şi de diaconese.(ir. Se vorbea auditorilor despre adevărurile religioase mai simple. Sinodul de la Elvira vorbeşte de 2 — 3 ani^dar această durată se putea scurta după aprecierea episcopu­ lui. a evita rigorile impuse disciplinei după botez. Cei botezaţi de nevoie. Durata catehumenatului varia. îngenunchetorii şi luminaţii ascultau la prima parte (didactică) a Liturghiei. sfaturi şi se făcea treptat. ca şi creştinii. primind «botezul sîngelui». Luminaţii erau cei pregătiţi pentru a primi în curînd botezul (competenţei). Astfel pregătiţi. dar se rugau şi primeau binecuvîntarea epis­ copului sau preotului în genunchi. asigurînd alegerea şi pregătirea viitorilor creştini în condiţiuni c a r e luceau posibilă cunoaşterea lor. rugăciuni. Catebiimenatul a fost o instituţie de mare importanţă pentru B i­ serică. dar nu erau socotiţi «păgîni». petreceau 30— 40 de zile în post. li se făceau cunos­ cute preceptele moralei creştine. pe care începeau să le deprindă şi ei.canci. cei luminaţi erau înscrişi pentru Botez. Pentru abateri grave. catehumenii învăţau adevăruri mai înalte. Unii amînau botezul pînă aproape de moarte._ Din faptul că Biserica nu îngăduia catehumenilor şi necroştinilor să asiste la săvîrşirea Sfintei Euharistii şi a Bote­ zului. explicări. abstinenţă. Cei care mureau martiri. mai interesant şi-i da o mare autoritate în faţa anticilor şi a n r o l i ţi lor. Organizaţia lui făcea creştinismul mai u l iu g ă lo r . în caz de boală. rugăciunile. cîntările. erau admişi cu greutate în cler şi excluşi de la episcopat” ' Catehumenii se deosebeau de credincioşi (iid e le s). pentru a muri curăţiţi de toate păcatele. iar în caz de recidivă îndepărtaţi din catelmineuat. îşi mărturiseau păcatele şi primeau apoi botezul. li se explica Simbolul credinţei şi-l învăţau (tia d itio s y m b o li).

luL>> şi despreţ . har desăvîrşit (teXstov X<xpta[xa). Se pare în adevăr că Tainele de credinţă şi de IH îîf e îă ir ferite de ochii şi de auzul necreştinilor. Nu se cunoaşte textul sau momentul unei asemenea hotărîri. iar la mare nevoie. pecetea credinţei (acppoqic uîoteîuî). c m m r e g e n e r ă tîo n is). totuşi din spusele lui Tertulian. Sinodul de la Elvira a .Miely. illu m in atio). r e g e n e r a tio ).EREZIILE 239 după botez.l. Temei pentru aceasta puteau fi cuvintele Mîntuitorului (Matei 7. Deşi Iustin Martirul descrie cultul creştin. luminare (tpuma^oc. care nu se făceau cunoscute decît celor iniţiaţi. ceea ce ar arăta că nu există o disciplină arcană. s-a dedus că Biserica urma în aceasta o hotărîre. prin care se inlra în sinul Bisericii. _pecete (acppa-p?. îTptueau săvîrşi şi preoţii. Clement Alexandrinul şi Origen se înţelege că Biserica observa o ase­ menea practică. care a fost numită de un teolog protestant din secolul X V II^D allăus (f 1670^ «disciplina arcana». şi chiar diaconii. după care creştinii nu desvăluiau Tainele lor celor nebotezaţi.ale Iui Dumnezeu. unde este scris. ca să facă să crească. Instituite de Mîntuitorul Iisus Hristos. Asem ă­ narea este numai de formă. 5. renaştere (no’Xijysvsaia. şi de laici credincioşi. după descoperire divină. Practica Bisericii era motivată de credinţă şi de interesele ei şi avea şi scop pedagogic. Ea are o paralelă în simbolismul artei creştine vechi şi a durat cît catehumenatul (pînă în secplul V — VI). dar se constată practica bisericească. despxe— «cele 7 coarne. trimise peste tot pămmtul»JA. Ritul iui s^a dezvoltat odată cu catehumenatuj^ îmbogăţîndu-se mult din secolul'T^OEl era săvîrşit de regulă de către episcopi. în lipsă de preot. ori batjocorite. sigillu m ).._6). pentru a nu fi răstălmăcite sau profanate. i~' Botezul era actul de credinţă şi de cult. 6 ). dorinţa de a cunoaşte Tainele creştine. cifra lor de «şapte» a fost confirmată apoi în Apocalipsa Sfîntului Apos­ tol şi evanghelist Ioan.. baia renaşterii (lav a .poc.. Din în­ sărcinarea lui. de taină : şlergea păcatele şi acorda daniLJSfîntului Duh.^. Botezul era numit baie^ sau spălare (Xouxpov^.-adlLai. la v a cru m ). Botezul era unit cu o serie de acte legate de instituţia catehumenatului.«cele 7 duhuri. El avea caracter sacramental. în catehumeni. i (5L^5iintele Taine. Raţionaliştii au văzut în ea o imitare a practicii aplicate la mis­ terele păgîne..

L ep ăd area. se făcea mărturisirea păca­ telor. el intra apoi în apă. Cel care se boteza se întorcea cu faţa spre apus. catehumenul făcea mărturisirea de credinţă (recld ilio sy m b o li). Botezul la oamenii maturi-catehumeni era precedat de o prive­ ghere. ceea ce îi conferea un caracter mai solemn şi mai important. botezul se săvîrşea de obicei în grup. epis­ copul sau preotul ţinîndu-i mina pe cap. pentru femei. Biserica a continuat să facă botezul. Cu organizarea catehumenatului. mai ales prin stropire. în ape curgătoare sau stătătoare (nuri. rostind sim­ bolul sau regula de credinţă (reg u la U dei). care începea de seara (în Siria) sau dis-de-dimineaţă. era însoţită de gesturi. scuipare) şi avea caracter de exorcism. dacă nu mai înainte. uns cu unt­ delemn (se pare ca numai la cap) . se lucea înainte de lermen. Deşi el se putea săvîrşi în orice timp al anului. cu citiri şi rugăciuni. La caz de nevoie. Se făcea sfinţirea apei şi a untdelemnului. Catehumenul se dezbrăca. episcopul sau preotul trebuia să ungă apoi pe cel botezai. mare. După ri­ dicarea locaşurilor de cult. întors cu faţa spre răsărit. După ieşirea din apă. au început să se construiască pe lîngă ele . după cum arată unele picturi apusene. Dacă botezul era săvirşiL de un laic. se făcea ungerea cu untdelemn sfinţit pe corp . era acoperit eu o pînză. izvoare. la cap o făcea c le ­ ricul. în Orient se făcea şi la Epifanie (Botezul Domnului). se făceau lepădările (a b ren u n tia tio ). El răspundea cu formulele stabilite. lacuri). era întrebat dacă se lepăda de Satana şi dacă se uneşte cu Hristos. In acest moment. liotezul se putea săvîrşi şi prin vărsare de apă pe cap sau prin slropiie.2 40 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ oprit de la săvîrşirea lui pe laicii bigami (căsătoriţi de două ori) şi pe cei care au căzut în păcat greu după botezul lor (canon 38). cunoscuta din t Constituţia bisericească egipteană). ca şi Sfinţii Apostoli. răspundea la o serie de întrebări rituale (după ’AuoatoXtjc j lEapâooatţ. pîraie.şi bazine speciale pentru botez (baptisterii). practica Bisericii a stabilit ca zile speciale Paştile şi Cincizecimea (în ajunul lor). se cufunda de trei ori în apă. necesar pentru botez. iar pe corp diaconesele. care simbolizau alungarea demonilor (suflare. cunoscut întîi dintr-o aluzie a Sfîntului apostol . Se parc» că în unele locuri se mai săvîrşea botezul (reprezen­ tativ) penLru morţi.

a făcut ca ungerea cu untdelemn sfinţit să se despartă de botez şi să se facă mai tîrziu. După ungere. Tertulian vorbeşte de el dezaprobîndu-1. Tertulian. sau întinse asupra grupului întreg. ungere (c h rism a tio . 8). înlocuind punerea mîinilor. 15. cel botezat se îmbrăca în veşminte albe. Episcopul rostea o rugăciune cu mîinile puse pe cel botezat. co n firm a tio ). spre a primi Duhul Sfînt. Ca şi botezul. s u s c e p to r e s . precum şi un mic grăunte de sare. ca alimente simbolice. se ştie că se practica. In Apus s-a introdus şi obiceiul de a da celor bo te­ zaţi să guste lapte şi miere. ungerea cu untdelemn sfinţit nu se repeta. ca rit cu caracter sacramental. La botez se pare că adulţii schimbau numele lor vechi cu unul creştin (se cunosc cazuri la începutul secolului al IV-lea). Origen îl socotea de origine apostolică.a) era obişnuit. obiceiul de a prezenta episcopului pe cei botezaţi. pe care le purta opt zile.. iar copiii primeau un nume. pentru a rosti asupra lor rugăciuni cu punerea mîinilor. 16 — Istoria bisericească . ^ J ' U n g erea cu u n td elem n sfin ţit (mirungerea) urma îndată după b o ­ tez. Irineu. sau alta asemănătoare. pe care o săvîrşiseră Sfinţii Apostoli. Numele creştiiie.Sraa. La botezul copiilor s-a introdus regula de a fi asistaţi de un creştin matur. sigillu m ). confirmare adică întărire a mărturisirii (fkpauoaic icîote«)?. co n sig n a tio )..EREZIILE 241 Pavel (I Cor. Botezat şi uns. ll săvîrşeau în secolul I V m a rrim iţiL f ’ ]3otezul copiilor (itai8opáirua[i. m iru n g e re a poartă nume simbolice : pecete (acppaŢÎc. adu­ ceau primele lor ofrande. care făcea pentru ei lepădările şi mărturisirea de cre­ dinţă (áváSojfotj xetpaŢcuŢoi. noul credincios era introdus în biserică. ’ In Apus. desăvîrşire (p e r fe c tio ). se împărtăşeau prima dată. Ca şi botezul. patrin i). s p o n s o ie s . atunci cînd episcopul putea să viziteze dieceza sa în acest scop.generalizat de la Constantin cel Mare. Cei botezaţi şi miruiţi asistau la toată Liturghia. Din mărturii de Ia Iustin Martirul. deşi nu general. M irungerea era însoţită de fo rm u la : «te ung cu untdelemn sfinţit în numele lui Iisus Hristos». mir (¡xúpov). Sfîntul Ciprian a respins pro■puiîerea unor episcopi ca botezul copiilor să nu fie făcut înainte de a opta zi. Tertulian dă o strălucită mărturie despre semnificaţia ei de taină (D e r e s u r r e c tio n e carn is. Se preferau nume biblice şi dej martiri. pecetea Duhului Sfînt. 29). fid e l ju s s o r e s.

acolo unde nu exista în regiune decît un episcop. La începutul secolului III el se cunoaşte în forma pe care o descrie Ipolit în Tradiţia apostolică. xadioTavetv. sut&sat? m ov Xetpwv. Hirotonia este între cele dinţii taine săvîrşite şi cunoscute în B i­ serică. verbe : x^Potoveîv. h iro­ tonea. M ărturisirea păcatelor era urm ată de îndeplinirea faptelor de în­ dreptare (epitim ie) indicate de duhovnic (post. M ărturisirea păcatelor a fost unită de la început cu celelalte două taine. Hirotonia în episcop se făcea în sobor de episcopi şi de preoţi. făcută în faţa clerului şi a adunării credincioşilor. avaŢops'jais (de­ claraţie. în caz de vacanţă episcopală. Toţi se rugau în tăcere. fapte de m i­ lostenie). Botezul şi Euharistia.X7 jpouv. făcută în faţa episcopului sau p re o tu lu i. constituere). Episcopii slu jito ri puneau m îinile pe noul ales. în scop de umilinţă. Num ele obişnuite sînt punerea m îinilor (^sipotovia. aceasta era re g u la . c)publică. ordinare. preoţii asistau stînd în picioare. colegiul presbiterilor. pe lîngă caracteru l ei de taină. b) sem ipublică. y. exom ologesis. M ărturisirea publică era cerută uneori de penitent însuşi. în cadrul Sfintei Liturghii. în număr de doisprezece (la A lexandria. pentru iertarea păcatelor poste­ rioare lui. j Q-. uciderea. M ărturisirea sem ipublică era precedată de cea secretă şi se făcea cu aprobarea episcopului sau a preotului confesor pentru păcate cunoscute şi de alţii sau grave. In prim ele trei secole.242 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ . In mod excepţional. singurul m ijloc de iertare a păcatelor g rele săvîrşite după botez. şi se întem eia pe puterea dată Sfinţilor A postoli şi urm aşilor lor de a ierta păcatele. adulterul. m ărturisirea putea fi : a) secretă. coniessio. Importanţa ei a crescu t din faptul că botezul nu se putea repeta. a căror m ărturisire şi ispăşire era edificatoare pentru com unitatea creştinilor. care se iertau prin m ărturisire şi penitenţă. ca apostasia. Deşi unii episcopi şi scriitori creştini s-au arătat rigorişti în privinţa iertării păcatelor grele. au hirotonit episcopii. un rol m oralizator foarte im portant în viaţa credincioşilor. im plorînd coborîrea Sfîntului Duh . rugăciuni. în practica B isericii s-a impus totuşi ideea mai m oderată că ele se pot ierta în urma unei penitenţe corespunzătoare. poenitentia). Ritualul hirotoniei s-a dezvoltat odată cu cultul şi cu creşterea im portanţei clerului. făcută în faţa clerului în tr e g . ordinatio clerica . După Sfinţii A postoli. M ărturisirea avea. Ea se numea s£o(AoX6 Ţ7jats. pînă la un timp).

Tinerii care voiau să se căsăto rească înştiin ­ ţau pe episcop sau pe preot despre dorinţa lor. S-a stabilit prin uz şi prin canoane. canon 76). Sinodul de la A relate (314) socotea chiar de dorit prezenţa a opt episcopi (canon 20). Cu ce forme rituale se săvîrşea cununia . lţ—6 . 5. 32). clericii se inform au despre tineri prin diaconii şi diaconese. Numărul depindea şi de im ­ portanţa oraşului şi de apropierea episcopilor. T er­ tulian dă m ărturie că în adevăr căsătoria creştin ă se încheie bisericeşte («matrimonium quod ecclesia conciliat». H irotonia de diacon avea form ule potrivite cu slu jirea lui. M irii se uneau în faţa Sfîntului A ltar. Efes. cu rugă­ ciunile ei şi ale slujitorilor. Ei aduceau ofrande şi se împărtăşeau. La hirotonia lui Corneliu al Rom ei au asistat 16 episcopi. «et conjungent vos in ecclesia». ca la hirotonia de episcop să asiste cel puţin trei episcopi. II. canon 9 şi 10. La orice hirotonie se m enţiona gradul celui hirotonit. H irotoniei i se atribuia şi efectul iertării păcatelor. Clerul inferior era rînduit prin rugăciune de binecuvântare şi prin înm înarea unui obiect. . sinodul de la Elvira. Respectul de care se bucura hirotonia îl arată calităţile cerute clericilo r şi grelele pedepse can o­ nice pentru păcatele lor.. 2). ca să fie căsătoria după Domnul. II). care era sim bolul slu jb ei respective. în prezenţa com unităţii. Unul dintre episcopii slu jitori rostea o rugăciu­ ne specială de hirotonie. Noul episcop era salutat de toţi. 3 2 . 9. înain te de a se binecuvînta căsătoria. 19. A C ă s ă to r ia (?á¡Aoí. A d u x o rem . Ca şi alte mari acte din viaţa creştină.nu ştim. primeau sfatul şi bin e­ cu vîntarea lui. H irotonia în preot-presviter se săvîrşea de episcop fie cu aceleaşi formule de rugăciune ca hirotonia episcopului. binecu vîn tarea B isericii. schimba cu ceilalţi slu jitori sărutarea frăţească şi săvîrşea Sfînta Euharistie. Sfîntul Ignaţiu scrie lui Policarp ca soţii să se unească «cu aprobarea episcopului. fie cu unele asem ănă­ toare. m atrim on iu m ) a fost ridicată de la început la rangul şi im portanţa de instituţie sfîntă şi de legătu ră indisolubilă (M atei 5. iar nu după poftă : toate spre cinstirea lui Dumnezeu să se facă» (V.EREZIILE 2 43 peste cel hirotonit. ea era unită cu săvîrşirea Sfin tei Euharistii. Creştin ii încheiau cununia cu. afară de cele trupeşti cunoscute după hirotonie (sinodul de la N eocezareea. D e m o n o g a m ia .

II. V. 13. 14). ci ale p reo ţilo r. 15). Se recom anda căsătoria între soţi creştini. Aşa cum Biserica a întocm it rugăciuni pentru alte nevoi sufleteşti ş i trupeşti. Sfîntul Ciprian m ărturiseşte efectul harului lor (epistola 69. 8 ). Isto r ia b is e r ic e a s c ă . nu numai în epoca harism elor. iar în caz de boală era de uz m edical (Luca 10. ale celor înzestraţi cu harul tăm ăduitor sau chiar ale exorciştilor. B iserica oprea desfacerea căsătoriei. 14). în g rijirea şi vindecarea bolnavilor a fost una din g rijile şi datoriile m orale ale Bisericii. cum recom andase Sfîntul Iacob (5. 34). va fi înlocui it şi pentru vindecarea bolnavilor. Ea de­ vine astfel obiectul unui tratam ent m oral duhovnicesc . t o c Se cunosc şi episcopi şi preoţi care au avut darul vindecărilor şi a] alungării duhurilor rele (Eusebiu. 4). Ele făceau obiectul rugăciunilor preoţilor. B iserica da fam iliei creştine o bază religios-m orală sacră şi solidă cu consecinţe sociale şi ju rid ice foarte im portante. canon 54). VII.a iajj. 3 . 43. C ătre sfîrşitul sec. al căror dar era apreciat de credincioşi şi de clerici. Dintru început B iserica a săvîrşit rugăciuni pentru cei bolnavi şi ungerea cu untdelemn. Fiind unită cu Euharistia. V ind ecările au avut în prim ele trei secole mai mult acest ca­ racter ritual şi harism atic.<kwv). afară de caz de adulter . Pe N ovaţian l-a vindecat de boală un exo rcist (Eusebiu. iar uneori este cauzată de duhuri rele.244 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Tertulian scrie în cuvinte foarte frum oase despre solem nitatea litur­ gică a cununiei (A d u x o rem . 2. VIII. U ngerea cu untdelemn sfinţit avea caracter sacram ental (la botez se făcea «în num ele Domnu­ lui»). . între harism e sînt numite şi «harism ele vindecărilor» (xâpwp. oprea chiar desfacerea logodnei (sinodul de la Elvira. vindecarea ei devine rugăciune şi act ritual. canon 8 ). •f* M asîu l. 23-. era exclus pentru totdeauna din com unitatea creştină (acelaşi sinod. în numele Domnului. Cuvintele Sfîntului Iacob despre M aslu nu erau scrise penlru rugăciunile harism aticilor. «păgînii» nu puteau să asiste la binecu vîntarea nunţii creştine. Prin asem enea măsuri. 19. 32. ele au fost deci valabile în Biserică totdeauna. 28 şi 30). III şi la începutul c e ­ lui următor se mai vorbea încă de anumiţi exorcişti. (I Cor. Dacă un soţ părăsea fără m otiv pe celălalt şi se căsătorea cu altă persoană. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . P ractica aceasta este bazată pe concepţia că de multe ori boala se datoreşte păcatului. V I.

B i h l m e y e r . p. A p o lo g e tic u m . fie în timp de pace. A lţi scriitori creştini au lăudat-o de asem enea.. Disciplina B isericii era severă.T u c h l e . C onvertirea la creştinism era un act foarte serios. găsea m otive de scandal.u. cu b ib lio g rafie. 9— 10. din critica făcută creştinilor de unii episcopi şi scriitori. P o p o v i c i. 1925. Ea s-a impus adm iraţiei «păgînilor» înşişi.u. Unii apologeţi au înfăţişat viaţa creşti­ nilor în tablouri adm irabile (Epistola către Diognet. do P r. X X X I V (1958). B u j o r e a n u . V —V I f Tertulian. şi între credinciosul pasiv — inactivul pe care îl — asem ăna cu «paganus» ■ păgîn şi infidel. op. p ro l. în en ciclop ed ii la a rtico le le resp ectiv e.EREZIILE BIBLIOGRAFIE 245 J. Disciplina. P erico lele pentru viaţa lor erau însă multe. începuturile monahismului * 1. pregătit. ispite. p. S l e v o a c ă . 1. K i r s c h.. op. P. X X X IX ). cit.u. I. nr. op. Oriunde s-ar fi în ­ tors creştinul. Consideraţii generale.u. «M itropolia M old ovei şi Su­ cev ei». şi creştin ii mai păstrau încă am intiri şi legături de care nu se puteau desprinde uşor cu * C ap itol redaclal. din h otărîrile sinoadelor. «A lm anahul ortodox».. 438 ş. tia d ito ie s). 791— 793. cit. p rilej de păcat. 11). 805— 806 . p. V iaţa morală a creştinilor. p. su­ pravegheat. 1969. că unii lăsau de dorit prin purtarea lor. viaţa m orală a creştinilor era în adevăr de un nivel superior celei a «păgînilor». A stfel Tertulian făcea deosebirea între «creştinul ca credincios ostenitor» ■ m iles. p. Ş e s a n . . P racti­ cile antice pătrunseseră în toate latu rile vieţii. fie în timp de p ersecu ţie (lapsi. Ş t . ca închinător la idoli şi m ito­ — logii (D e c o r o n a . P. Num eroase m ărturii din istoria persecu ţiilor con­ firmă im aginea prezentată de ei. E. In general. M. H a r is m e le în B is e r ic a p rim a r ă .D a m m e . 110 ş. 76 ş. Se ştie însă. C e l e 7 i z v o a r e d e h a r. M. Sibiu pe 1952. cit. contrastul cu viaţa «păgînă» era un stim ulent pentru creştini. pe de altă parte. chibzuit. în scop apologetic. 418 s. 698 ş. p. 775. din istoria penitenţei.

Pe cînd acestea erau arătate doar ocazional. ba chiar de la satiricu l Lucian de Sam osata (sec. Păgînii au criticat cu patimă viaţa creştinilor. fam iliare şi sociale. A şa se explica faptul că ele sînt m ărturisite şi cunoscute chiar mai mult decît virtuţile creştinilor. de sinoade. scă ­ derile creştin ilor erau criticate adesea. educaţia în fam ilie. P ăcatele grele săvîrşite în urmă nu se puteau ierta decît prin lungă penitenţă. C eea ce interesează este că B iserica n-a tolerat recăd erea creş­ tinilor şi im oralitatea păgînă şi că a stabilit o disciplină m orală. evitarea spectacolelor şi a m anifestărilor antice im orale. care a servit ca frîu slăbiciunilor. sau «christi. Era de aceea greu ca v iaţa lor să nu prezinte şi unele umbre. alim en­ tau continuu viaţa m orală a creştinilor. II) şi mai tîrziu de la împăraLul apostat Iulian (361— 363). păcătoasă şi trecăloare. . instituţia penitenţei au creat şi au menţinut un înalt nivel de viaţă m orală. în ju d ecată şi răsplcilă întreţinea moralul creştin. din epistola lui Pliniu cel Tînăr către Traian. de la medicul Galienus. renăscut. C oncepţiile şi m oravurile antice furişate între creştini au fost cen ­ zurate cu severitate de episcopi. în acte oficiale şi în scrieri întregi. <'r«*c!inţii în nemurirea sufletului. Botezul îl punea într-o stare de curăţie care trebuia păstrată. rugăciunea p arti­ cularii. de scriitori. trire trebuia să trăiască şi să gîndească deosebit de lum ea pă<|în. se ştie că. virtuţile creştinilor se impuneau şi recunoaşterii an­ ticilor.iiid».i. «m iliţia Christi».24G IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ totul. Frum useţea vieţii m orale creştine este dovedită în toate laturile ei — individuale. P ăcatele creş­ tinilor nu erau nici ascunse. P ractica postului. în scop apologetic. Pregătirea prin catehum enat. Totuşi. luminat. m ărturisirea păcatelor. cilirea Sfintei Scripturi. creştinii constituiau «Biserica lui Hristos». A stfel recrutaţi. iar rigoriştii susţineau chiar că pentru ele nu există iertare. nici cruţate. pregătiţi şi obligaţi. El începea o viaţă nouă. par­ ticip area la cult şi la viaţa B isericii. a actelor m artirice. îndreptat. a scrierilor cre ş­ tine. răspîndind afir­ m aţii im aginare pe seama lor. Cel botezat era un om lepădat de «păgînism». în viaţa viitoare.

A doua căsătorie era permisă in caz de văduvie prin deces. canon 61 . natalitatea scădea. C ăsătoria era discreditată. adulterul şi concubinajul erau tolerate legal pentru b ăr­ baţi. Fam ilia în so­ cietatea antică era în decădere. sfinţind-o cu binecuvîntarea lui Dumnezeu. în caz de nerecu noaştere de către tată. 1. de dimineaţa pînă seara (D e co ro n a . Ei aveau aceleaşi drepturi m orale. o nu­ m eşte adulter cuviincios. ci o binecuvîntare dum nezeiască a fam iliei . Amin. de nădejde. Copiii erau expuşi aruncării. precum şi simbolismul lui. C ăsătoria între soţi de clase sociale deosebite nu era legală. D eşi era mult cinstită fecioria. era facerea semnului Sfintei Cruci. dar era socotită de mai pu­ ţină cinsle. Soţii nu erau egali în faţa l e g ii. Ei erau socotiţi nu o povară. Ei erau frate şi soră de credinţă. Creştinism ul a făcut din căsătorie o Taină. ca membri ai Bisericii. întreţineau fără voia lor im ora­ litatea societăţii. divorţul se pronunţa uşor. nici aruncaţi. sclavii. C ăsătoria s e încheia de regulă între soţii creştini care nu erau rude în grade oprite de B iserică (sinodul de la Elvira. apoi la piept : «şi al Fiului». cînd încă se mai încerca îm păcarea soţilor. Nu se admiteau legături în afară de căsătorie. «mădulare» deopotrivă ale lui Iisus Hristos. sau de sărăcie.EREZIILE 247 Un m ijloc eficace de a aduce m ereu aminte creştinului că este al lui Hristos. 33). şi de la umărul drept spre umărul s tîn g : «şi al Sfîntului Duh». Apoi Tertulian în ­ demna pe creştini ca să facă acest semn al crucii la orice început şi sfirşit de activitate şi la orice îm prejurare din viaţă. Neo- . C o­ piii erau sfinţiţi prin creştinarea lor. însuşi Sfîntul Ignaţiu a definit facerea acestui semn. 11). Soţii erau egali. Apologetul A tenagora (JlpeaŞsta irspi /piaTiayffiv. inviolabil. de viaţă şi de suferinţă creştină. a) V ia ţa d e fa m ilie . C elibatarii se înmulţeau. celelalte două se strîng în palmă simbolizînd unitatea celor două firi în M întuitorul . starea civ ilă obişnuită era că să ­ toria. V iaţa m orală a creştinilor. III. indisolubil. siliţi de stăpîni şi lipsiţi de drepturi omeneşti. C reştinii o încheiau pe viaţă şi nu se despărţeau decît în caz de adulter. m îna dreaptă se duce la frunte : «în num ele Tatălui». precizînd : se îm preunează prim ele trei degete ale m îinii drepte simbolizînd Sfînta Treim e . Ea a căpătat astfel în B iserică un caracter sacru. nu puteau fi ucişi în pîntece (avort).

canon 2 şi altele). în societate. actele cu sem nificaţie pa­ gină erau condam nate de creştini. po­ doabele. Un tablou al vieţii fam iliale creş­ tine. 6 ). Dacă se converteau la creştinism . făcut să se renunţe la aplicarea ei. 47. dacă era p ericlitată m întuirea sufletului creştin. 72). ea perm itea însă desfacerea căsătoriei. de rară frum useţe. a c­ torii. ju stiţie). E p isto la 2). 24) . sau dacă nu era infam antă . ca şi diferite alte distracţii. 12. ConstiLuţiu ni le apostolice. funcţii. m eserii. canon 6 2 . B iserica recunoaşte căsătoriile m ixte. . sau alţii trebuiau să înveţe o m eserie n o u ă . De sp e c ta c u lis . sculp­ tura. creştin ii îşi păstrau m eseria sau profesiunea. pictura. A dulterul şi alte păcate contra căsătoriei erau pedepsite de B ise­ rică (sinodul de la Elvira. raporturile şi obligaţiile erau multiple şi de altă natură . băile m ixte. alt­ fel. dacă ea nu-i punea în contact cu «păgînismul».. parfum urile. ceea ce a. de teatru şi de circ erau cu totul incom pati­ bile cu creştinism ul. cochetăria în general. V III. gladiatorii. 70. B iserica a îngăduit şi căsă­ toria între soţi de rang social deosebit. canon 7. ei le socoteau «pompa diaboli» : lupte de gladiatori. M ai periculoase erau profesoratul. argintăria. 64. îm păraţii romani n-au reuşit să stăv ilească prin legi adulterele şi alte păcate contra căsătoriei. dă contem poranul Tertulian (A d u x o rem . B iserica prefera să-i întreţină ea (Sfîntul Ciprian. De obicei. 71. m orala creştin ă întîmpina mai multe ispite şi greutăţi decît în cea de fam ilie. Ei iubeau sim plitatea. în viaţa publică. A strologia. acestea slujind cultului m itologic. dar recom anda evitarea lor . O cupaţiile legate de cultul acesta. 69. alergări. b) V ia ţa p u b lic ă (spectacole. creştinii riscau să cadă în păcat sau să fie condamnaţi. (Tertulian. magia. luxul. C reştinii evitau spectacolele şi erau recunoscuţi după aceasta. O lege a lui Septim iu Sever (193— 211) a provocat într-un singur an la Roma trei mii de procese de adulter. ele erau uneori periculoase. m odestia.248 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LA cezareea. jo cu ri scenice obscene şi altele. cum­ pătarea în toate. pe care legea n-o recunoştea . dacă nu mai puteau să facă aceasta. II. lupte de fiare. 31). ea a făcut aceasta şi pentru a evita căsătoriile m ixte sau concubinajul soţului care n-ar fi găsit tovarăş de viaţă potrivit. trebuiau să renunţe la ea (sinodul de la Elvira.

Sfîntul Ciprian privesc bo­ găţia ca pe un m ijloc al m ilosteniei creştine. O rigen. care a tratat problema bogăţiei într-o scriere specială Care b o g a t s e m în tu ieşte ? cea mai im portantă în prim ele trei secole despre folosirea bunurilor m ateriale în viaţa creştină. luînd m artori pe Hristos şi pe îngeri. a altor com unităţi. răs­ . In com unităţile creştine au intrat şi oameni bogaţi. munca. ucidere) vor avea în rîndurile lor lot mai mulţi creştini. să se împace în dragoste creştină. sau asigurînd că spun adevărul «pe trupul şi pe sîngele lui Hristos». participare la serbări şi acte de cult antice. se recom anda creştinilor. Clem ent A lexandrinul. în spiritul credinţei lor. m agistratura. condamnări la m oarte. precum şi organizînd întrebuinţarea lor în chipul cel mai folositor pentru societate. C reştinism ul a rezol­ vat problem a grea a bunurilor m ateriale în chip religios-m oral. aju torarea săracilor. trebuinţele trupeşti. Unii episcopi şi creştini bogaţi au dăruit averea lor Bisericii. ea trebuind să ser­ v ească pentru facerea de bine. cim itire. Herma. păstrînd linia ju stă între dispreţul bunurilor m ateriale şi între folosirea lor egoistă şi evdem onistă. El trebuie s-o folosească în scopuri vo ite de Dumne­ zeu.EREZIILE 2 49 Deşi funcţiile publice. A pologeţii stăruie în scrierile lor asupra acestui lucru. pre­ zentau greutăţi pentru creştini (jurăm înt. Ei erau buni cetăţeni şi-şi îndeplineau datoriile faţă de stat şi de societate. In loc de jurăm inte. Locaşurile de cult. prin acte de caritate. ş. în num ele lui Hristos. B ogăţiei i s-a dat astfel un scop religios-m oral. luxul). recom andă întrebuinţarea lor raţională. pe de alta n ecesitatea p ractică de a o folosi pentru binele obştii creştine şi sociale. 6 ). omul este doar beneficiaru l şi chivernisitorul ei. c) C reştin ism u l şi b u n u rile m a te r ia le (bogăţia. Clem ent A lexandrinul. a străinilor.a. Pentru n eîn ţeleg erile dintre ei. învăţînd că ele sînt păm înteşti şi trecăto are şi că nu trebuie să fie căutate sau preţuite în sine. după exem plul Sfîntului apostol Pavel (I Cor. creştin ii întrebuinţau formule cu caracter religios. Faţă de bogăţie s-a m anifestat pe de o parte rezerva impusă de M întuitorul pentru bunurile păm înteşti. Proprietatea asupra bogăţiei aparţine lui Dumnezeu . serviciul m ilitar. pentru faple de caritate şi pentru nevoile com unităţii.

iar împrumutul cu dobîndă era oprit şi clericilor şi laicilor (sinodul de la Elvira. Fiecărui creştin i se cerea să m uncească. Ideea despre om ca aproape. ca frate. Prin spiritul şi prin efectele ei. care prescrie regulile de urmat în toate actele v ieţii publice şi particulare (P e d a g o ­ gul. pentru a putea să aju te pe cei inapţi pentru muncă. Comerţul li s-a interzis ca nepotrivit cu preoţia. canon 12. podoabe. Tertulian cere mai mult decît cum pătare şi anume abţinere de la tot ce făcea plăcerea v ieţii «păgîne». distracţii. deoarece darurile credincioşilor nu erau de ajuns. în frunte cu cei înstăriţi. iar plata ei socotită ca un semn al servituţii. creştinism ul a cinstit munca dintru început. ea este o cu ­ noscută operă filantropică. care este Biserica. cărţile II şi III). trebuind să fie aju taţi şi săracii. C lericii înşişi munceau. conccpţia despre bunurile m ateriale. m obilă. monlanişti). M unca devenea astfel un m ijloc de binefacere. Clem ent A lexandrinul stabi­ leşte în a ceastă privinţă un adevărat cod m oral creştin. chiar de la unele lucruri indiferente. se recom anda creştinilor cumpă­ tare în toate. sinodul I ecum enic. C reştinii au practicat com erţul în spiritul m oralei. m arcioniţi. canon 2 0 .250 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ cum părarea prizonierilor se făceau prin contribuţia credincioşilor. d) C a rita te a creştin ă este unul din m eritele m orale ale Bisericii din primele trei secole. Ei îşi impuneau m oderaţie şi bunăcuviinţă în îm brăcă­ minte. Cu toată sev eritatea Bisericii. sentim entul de dra­ goste şi de mila. datoria m ilos­ teniei ca m anifeslare a credinţei creştine. Leneşul era socotit un parazit. ea nu cădea în e x c e ­ sele ascetice şi rigoriste ale unor secte (gnostici. hrană. au făcut ca şi credincioşii şi com unităţile să contribuie cu elan la opera m oral-socială a a ju to ­ rării tuluror celor aflaţi în lipsă şi nevoie. ca mădular al Irtipului lui Tlrislos. . Pe cînd la cei vech i munca m anuală era dispreţuită. ca şi m ese­ riile potrivite : ei au preţuit şi au recom andat munca în general ca pe o datorie a tuturor oam enilor valizi şi ca pe singurul m ijloc de trai al acestora. canon 17). Sinodul de la A relate. a învăţat-o şi a pilduit-o. în satisfacerea nevoilor trupeşti. pentru a-şi asigura în treţi­ nerea.

. în rudenia împăratului Domiţian (81— 96). Ei se rugau împreună. 6 . care cercetau pe creştini acasă. nici o categorie de o a m e n i. 16). M ajo ritatea credincioşilor erau oameni simpli. din clasele de jos. ajutînd fie şi cu puţin pe altul mai lipsit decît el. F aţă de ei. Cu p rileju l unor epidemii de ciumă la C artagina şi A lexandria. împărţindu-se pe loc sau fiind duse acasă. se ajutau şi se respectau ca fraţi în Hristos. D e şi la creştinism au ven it mai mult clasele de jo s. Biserica n-a asigurat privilegii celor bogaţi. 5— 7. 39. A p o lo ■geticum. îngrijind pe bolnavi şi îngropînd chiar pe morţii păgîni. în timpul Sfîntului Ciprian şi al lui Dionisie. Oameni de cultură aleasă vin mai ales din secolul al II-lea. creştinii din închisori erau vizitaţi după putinţă. nici viciul (cerşeto ria profesională). criteriile alegerii ei erau numai de ordin moral. Erau aju taţi chiar necreştinii. . puternici sau culţi. B iserica a avut de foarte timpuriu în rîndurile sale oameni de rang (proconsulul Sergius Paulus în Cipru). Creştinism ul a acordat însă sclavilor creştinaţi dem nitatea de oameni. M ijlo a ce le de aju torare se adunau de regulă prin co lectă între credincioşi la cult (Iustin M artiriul. B isericile îşi făceau după putinţă rezerve de alim ente. participau la m ese comune. Străinii erau găzduiţi şi ospătaţi. A p o lo g ia I. B iserica n-a exclus în recru tarea credincioşilor ei nici un neam. B iserica nu în cu raja nici lenea. 67. nici o clasă socială. Sclavia era cea mai grea problem ă socială ce se punea Bisericii. C reştinii de orice rang formau o com unitate de credinţă şi de •dragoste. Darurile credincioşilor se întrebuinţau de ase­ m en ea pentru aju torarea săracilor. creştinii au dat exem plul unui devotam ent sublim. întocm ind liste prin diaconi şi diaconese. s c la v ia . ea num ăra credincioşi. de obiecte. şi a cerut contribuţia tuturor creştinilor. O ricine putea să facă un bine. B olnavii erau cercetaţi şi în g rijiţi acasă. In condiţiile econom ice ale societăţii antice. Unii clerici învăţau penir u aceasta medicina. La o ju m ătate de secol după ziua Cincizecim ii. pentru nevoile asistenţei sociale. ea nu putea s-o des­ fiinţeze.de îm brăcăm inte şi de încălţăm inte.EREZIILE 251 B iserica a căutat să cunoască pe toţi cei aflaţi în lipsă şi neputinţă. e) C reştin ism u l şi c la s e le s o c ia le . părăsiţi de ai lor. Tertulian.

f) Creştinism ul şi cultura. scria Sfîntul Ignaţiu lui Policarp (4). Sclavul fusese răscum părat cu cel mai scump sînge. A nticii au imputat creştinilor lipsă de în ţeleg ere şi aversiune faţă de cultura lor. D acă T aţian şi Tertulian critică pe filozofi şi arată oarecare dis­ preţ de «barbari» (Taţian) faţă de cultura greacă. şi lite ­ r a t u r a sa p r o p r i e . C reştinii nu urau cultura sau arta în sine . IV. Ju stin M artirul. Creştinii au lost totuşi persecutaţi ca «duşmani publici».ai culturii. în m ăsura în care cultura lumii vechi era legată de m itologii şi viciată de im oralitate. ai societăţii . creştinii au evitat-o sau au condamnat-o. nu cultural sau estetic. sîngele lui Iisus Hristos (Tertulian. B iserica îi ferea pe credincioşi de in­ fluenţa ei în sens religios-m oral. duşmani ai stalului. Condiţiile m orale. In spiritul creştinism ului. răspundea prefectului Rom ei : «Şi eu sînt creştin. 13). 1 ). ju d ecat şi condamnat alături de filozoful Iustin. Platón şi V irgiliu s-au bucurat de cinste la creştini . clerul a obţinut dreptul de a face liberări de sclavi în adunarea credincioşilor. Stăpînii creştini şi-au liberat sclavii sau i-au tratat om eneşte . şi îm părtăşesc aceeaşi nădejde prin harul lui Hristos» (Actul martirio al Siîntului Justin. iar unii istorici i-au atribuit decăderea lumii şi culturii greco-rom ane. IV. C reştinarea lor echivala cu o eliberare m orală. au luat măsuri leg ale pentru uşurarea v ieţii şi liberării sclavilor (C odex Theodosianus. Sclavul im perial Evelpist. eliberat de Hristos. primiţi ca toţi ceilalţi în sinul Bisericii. pe care le găseau în creştinism . îi atrăgeau şi înălţau. 7. transm iţînd-o prin Evul mediu lumii moderni'. şi cap acitatea pentru cultură a Creştinism ul însuşi şi-a creat cultura şi şi-a produs arta. 3).252 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Sclavii. Mai mult. el a m oştenit şi a păstrat cultura grecorom ană p r i n p r i s m a preocupărilor sale. alexandrinii şi mai toţi scriitorii creştini o apreciază şi o pun în ser­ viciul Bisericii. De corona militis. au fost trataţi ca fraţi şi s-au bucurat de aceeaşi cinste de creştini. ca oameni inutili (intructuoşi ne- . ei criticau pe cea imorală. şcolile creştin e dovedeau interesul creştinism ului. Constantin cel M are şi urm aşii lui. «Nu fiţi mîndri faţă de sclavi şi de servitoare».

uciderea şi adulterul. s-au adaptat. In caz de boală. Prin analogie cu h otărîrea A postolilor şi p resbiterilor în «sinodul» de la Ierusalim (Fapte 15. să im plore în genunchi rugăciunile cre ­ dincioşilor pentru iertarea sa. a c ă ­ rei disciplină B iserica a stabilit-o în prim ele trei secole. iar pentru p ăcatele cele mai grele pînă la sfîrşitul vieţii. 1). . dar’ se com plela după însănătoşire . peccata moitalia. în acte de pocăinţă şi de m ilostenie. La acestea s-au adăugat apoi altele. Ei au dovedit supunere. ea a fost unită cu multe greutăţi şi obţinută cu preţul unor sforţări m orale continui şi al unei discipline. care se puteau ierta numai printr-o grea penitenţă. pe care o pro­ fiind săvîrşite după botez. V iaţa lor m orală a fost însă în general fru­ m oasă şi curată. 20. Unii credeau chiar că. s-au socotit păcate grave : apostasia (idolatria). Penitentul era obligat sa m ărturisească păcatele public. să poarte un costum de penitent. să petreacă în post. Dacă penitentul m urea m artir. 29).EREZIILE 253 gotiis. căreia nu-i scăpa nici o latură a v ieţii creştine : disciplina penitenţei.ele' nu mai există iertare. rugăciuni. Tertulian. 2. capitalia sau ca n o n ica . B iserica a procedat dintru început cu m ultă sev eritate contra păcatelor grave. Dimpotrivă. lea li­ tate. era socotit iertat şi îm păcat cu Biserica. crim en mortale. au făcut unele concesii. D isciplina (penitenţa). privegheri. crim en capitale). Cu excep ţia celor împotriva Sfîntului Duh. a instituit penitenţa. numită cu greutate. cu c ît îndreptarea şi ridicarea sufle­ tească a lumii antice nu s-a făcut uşor. penitenţa se putea scurta. au avut chiar unele păcate. interes pentru cultură. A sem enea păcate aduceau excluderea nunţa episcopul. Rezultatele acţiunii şi influenţei m orale a creştinism ului sînt cu a tît mai vrednice de apreciat. A pologeticum . 42. O rganizarea ei este una din caracteristicile şi unul din m arile m erite ale B isericii prim elor secole. mortalia delicta. adică iertare obţinută mărul credincioşilor şi deci al păcătoşilor din Biserică. Penitenţa dura de regulă mulţi ani. pentru . atunci cînd nu­ dintre ei a crescut. crim en mortis. Ele se numeau păcate de m oarte («iJiapt^jiata ftavaxTjcpopa. B iserica şi «botez laborios». de asem enea în caz de călătorie lungă sau de persccuţie.

care nu puteau să intre în biserică. prosternaţi. primii asistau la liturghia catehum enilor. care participau la tot cultul şi se rugau în picioare. au existat preoţi însărcinaţi anume cu supravegherea penitenţei. (Ţ c. 270) am inteşte două categorii : auditorii (áxpoa>¡j. în organizarea penitenţei se observă. penitentul îşi m ărturisea păcatele şi era reprim it în B i­ serică de către episcop cu rugăciuni şi punerea m îinilor. numiţi penitenţiari (irpeofîikepoi éiu ¡ASTavota?). M elitie). Clerul era supus penitenţei ca şi laicii . erau supuşi de asem enea catehum enii. sau form atae). se cunoaşte o a patra categorie de penitenţi. Problem a penitenţei a provocat prim ele schism e în B iserică (IpoJit. De la Sinodul I ecum enic. răpirea. 9). cînd au căzut mulţi creştin i de la credinţă. N oval-N ovatian. tientes). iar persecu ţiile de la ju m ătatea secolu ­ lui III. audientes) şi ingenunchetorii (ţovuxXîvovxsC. ceilalţi la tot serviciul divin. plîngătorii (irpoaxXoiemeC. penitenţii erau alăturaţi cateh um enilor. prin opoziţia a două curente. După persecuţia lui Deciu. penitenţa se făcea o singură dată. In O rient s-au form at mai multe trepte. A pariţia montanism ului a înăsprit penitenţa.25 4 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ După înch eierea timpului penitenţei. Ea se făcea cu form e şi cu o solem nitate care im presionau pe credincioşi.. dacă dovedise părere de rău şi îndreptare. 8 . îm preună-şezători (aoo'cávxeí. cam ăta).svoc.unul rigo­ rist şi altul mai indulgent. G rigorie Taumaturgul. Sinodul de la A ncira (314) vorbeşte de a treia categorie. Disciplina penitenţei a avut m are însem nătate în v iaţa Bisericii vechi. au n ecesitat organi­ zarea şi precizarea ei. C reştinii nu puteau fi primiţi dintr-o B iserică în alia fără scrisori de la episcopul lor (litterae form atoriae. 6 . In secolul II era încă o practică penitenţială uniformă. în O ccident îndeosebi. oarecare analogie cu cea a catehum enatului. ci implorau pe credincioşi afară să se roage pentru ei şi să intervină la episcop pentru uşurarea situaţiei lor. consistentes). Penitenţa a asigurat. Ca şi botezul. substrati) . Au fost supuse penitenţei şi alte păcate (sinodul de la Elvira : sperjurul. dar se rugau în genunchi sau prosternaţi. C redincioşii sau clericii excom unicaţi dintr-o B iserică erau soco ­ tiţi excluşi din toate. dar nu puteau să aducă ofrande şi să prim ească Sfînta Euharistie (canon 5. împreună cu educaţia creştină şi cu .

sora lui Pahom ie. Egipt7~c7""234— 347). S-au organizat m înăstiri de bărbaţi şi m înăstiri de femei . M onahii s-au adunat apoi în grupuri mari. C ei dornici de desăvîrşire trăiau în cumpătare. A şa a început monahismul.EREZIILE 255 cultul. exercitare în v ir­ tute). ca autoritate m orală şi ca influenţă în Biserică. F ecio arele (uap&svoi) :şi văduvele (x^pat) se bucurau în B iserică de cinste şi de unele pri­ vilegii m orale. Unii din ei au ajuns celebri. avînd loc special în adunare la cult.. adică viaţa ascetică trăită în singurătate. monahismul este o instituţie d eja con­ stituită. sau V t f H i v larwrnr im t —. Ele primeau cu acest prilej un văl pentru a-şi acoperi capul. Episcopii erau de regulă celib atari sau monahi şi încu rajau monahismul. O rganizatorul monahismului a fost mai ales Sfîntul A ntonie (251— 356). fie din n e­ voia de a se sustrage persecuţiilor. în că din secolu l III. V ot de castitate Făceau şi fecio arele. De la începutul secolului TV. în regim chinovial. începuturile monahismului. cu v iaţă comună. sub conducerea unuia mai bătrîn sau mai distins. se abţineau de la unele alim ente şi băuturi. stăruiau în practici foarte aspre . 3. unii asceţi s-au retras din lume. în care găseau s p rijin 'în lupta contra ereziilor. Ea a făcut să crească încă puterea opiscopilor. ca şi fecio arele. la lux. formînd chinovii săuTnînastiri. asceţii erau ţinuţi în deosebită cinste de credincioşi.■ prima de acest fel a fost condusă de M aria.leb e. v iaţa m orală a Bisericii. sau canonicae în faţa episcopului.Sfîntul Pahom ie (276— 349). virgines con secratae. A sceţii au început să form eze grupuri m ici. unde trăiau izolaţi ca erem iti (pustnici) sau anahoreţi. Este începutul unui costum as­ cetic special. Rol însem at a avut în organizarea lor si . stabilindu-se în locuri ferite. C ălcarea votului impunea penitenţă. posteau. ca Paul. Unul din acestea a fost obiceiul de a locui împreună asceţi bărbaţi şi fem ei. unii creştini trăiau în feciorie sau nu se recăsătoreau. El a cîştigat mult ca număr de adepţi. mo­ nahii făceau vot de ascultare. de castitate şi de sărăcie.u l (Teba dig. C elibatul era form a obişnuită a ascezei (doxTjoic. în năzuinţa lor de desăvîrşire. Ms “* . F ie în dorinţa de a se ex ercita şi desăvîrşi în virtute. renunţau la avere. P ractica ascezei era expusă unor exagerări şi pericole.

256 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ fecioare pe lingă clerici. 325— 623. Bucureşti. 4-e éd. în S iîn tu i V a s ile c ei M are. I o a n Z ă g r e a n . 1914. E. P..-J. L a c h a r ité a u x p r e m ie r s s i è c l e du c h r is tia n is m e .u. 541 ş. B a u d r i l l a r t . Arhid. Paris. 9— 10. 5— 8. H . 6-e éd. p. IX (1957). A . M itropolit A n t o n i e P l ă m ă d e a l ă . 9— 10. M a u q u o y . în «Studii T e o ­ i logice». s e c o l e . 1. N. 1927. A sem enea fecioare se numeau «subintroduse» (virgines subintroductae). 1929. > J)(icl. in «Slm lii Teologicei». D o m. în «Studii teolog ice». P rin cip ii p e d a g o g ic e în p e d a g o g ia lu i C le m e n t A l e ­ xa n d rin u l. 1924. c l de Lit». nr.S. M o e u r s p a ïe n n e s e t m o e u r s c h r é t ie n n e s . p. 598— 653. X III (1901). I. * B ib lio g ra fic a lc ă tu ită de P r. H a m m a n. Paris. C 0 ş. P. Paris. 1980. BIBLIOGRAFIE* V ia ţa m o r a lă a c r e ş tin ilo r în p r im e le tr e i . ed. 3— 4. 1925. p. I ' r e s c u r e .P. 1936. 1 )). A . C h a r ité . nr. J a u b e r t . în c h in a r e Ia 1600 d e a n i d e ia s ă v îr ş ir e a sa. în «Studii T e o lo g ice». în «O rtodoxia». I. C h r é tie n s d e s p r e m ie r s s i è c le s . nr. X V (1903). A cest obicei a fost m otiv de critică şi a fost com bătut îndeosebi de Sfîntul Ioan Gură de M onahism ul a dat creştinism ului multe personalităţi religioase şi pe ce i mai mari ierarhi din perioada urm ătoare. S c h m i d t . 1958. p ro f. P r o b le m e le m o r a le în o p e r a S im ţu lu i V asilc. nouă.. Paris.. a realizat mari virtuţi. G a 1 1 i e r. nr. Paris. P. V II (1955). 807— 808. 2 vol. în S iîn ta T r a d iţie ş i în T e o lo g ia c o n te m p o r a n ă .u. 1970. art. A . J . J u d e c a t a b is e r i c e a s c ă în e p o c a v e c h e . Paris. Drd. K i r s c h . L e s e s c l a v e s c h r é tie n s . J . în comuniune duhovnicească. I o a n R ă m u r e a n u . p. Pr.. op. M. T etru llia n e t I e s p r e m ie r s m o r a lis te s a ir ic a in s . în «Studii teo log ice». L a v i e c h r é t ie n n e p r im itiv e . L e r ô l e s o c ia l d e ¡'E g lise. 1969. V ia ţa c r e ş tin ă d u p ă b ă r b a ţ ii a p o s to lic i. I.u. W ien . p. S l a n n e u t . p. In s titu ţiile d e a s is te n ţă s o c i a l ă în B is e r ic a v e c h e . 223 ş. 1969. 726 ş. Paris. M a r r o u . C h e n o n. Paris. L e i p o l d . Ş 1 o I < n A 1 (> x e. 793— 795 . c o l M a rc. col. A l l a r d . 259— 279. L e c 1 e r c q.. B is e r ic a s lu ji­ t o a r e în S iîn ta S c rip tu ră . D octrin a m o r a lă a P ă r in ţilo r a p o s to lic i. L e c h r is tia n is m e e t ¡ ' e s c la v a g e a n tiq u e . C h risten tu m und S k la v e r e i. V o r n i c e s c u . Paris. J . cu obligaţia păstrării castităţii. 1913. l . 2 vol. 1971. ( 'o v o r c ă . P. 1928. D er s o z ia le G e d a n k e in d e r a lc h r is t lic h e n K ir c h e . I d e m . I d e m . III. El a ridicat idealul moral creştin la un nivel superior. 1967. H is to ir e d e ¡'éd u c a tio n d a n s ¡'A n tiq u ité. J . un fel de «căsă­ torie spirituală». Paris. 1932. Paris. A. I’ rnl. în lim b a ro m â n ă . Prof. i v i u S t a n . L 'E g lise e t la R é m is s io n d e s p é c h é s a u x p r e m ie r s s i è c le s .u. d 'A rch éol. ni. X X I V (1972). 206— 237.. L a v i e q u o t i­ d ie n n e d e s p r e m ie r s c h r é tie n s . chrét. cit. 2. p. L e s p r e m ie r s c h r é tie n s . t. L uttich (Liège). Paris. K a t z. nr. IX (1957). în «Dict. H. 1937. Bd.

I d e m . 400 -415. A tena. S o a r e . nr.». I. 1971. C u le g e r e d e c u v in te ş i în v ă ţă tu r i a l e P ă r in ţilo f. II.». te x te critiqut. C o u s s i n . M. în «Studia P atristica». d e V o g u é . P o p o v i c i. cit.H e i n e m a n n . 2. notes par P. Étude de critiqu e te x tu elle . 1972.u. 1948. 1957— 1966. 1970. L a r è g le d e S. suivi de la traduction fra n ça ise des Pachom iana L atina par les m oines de Solesm e B ellefo n tain e. E. H. V ie e t d o c t r in e s p ir itu e lle . 1966. II (T. O rt. L e s é n t e n c e s d e s P è r e s d u d é s e r t . L 'E v a n g ile a u d é s e r t . nr. Essen. Vööbus. 427 ş. N ouveau recu eil. H o p p e n b r o u w e r s . Bucureşti. P a 11 a d i u s. 1972. p. Introd uction. Le R è g le s m o r a le s d e S ain l B a s ile et le N o u v e a u T e s ta m e n t. Guy. t. S é r ie a lp h a b é t iq u e . U trecht-N im ègue. W ürtzburg. 64— 66. 1961. D es P è r e s d u d é s e r t à n o s jo u r s . . 64) Berlin. . Leboir. . H a m m a n.EREZIILE 257 Pr. I. de V og u e et J . M olinghen. T e o d o r M. I. H is to ir e d e s m oin s d e S y rie. I. D e s e i 11 e. ed. în «Bis. J . * T h é o d o r e t d e C y r . Berlin. 405 ş. t.. Paris. V ie d e s P è r e s d u d é s e r t . N eufville. L X III (1945). S tu d ii: A. t. P. L X IX (1974). L. t.. 425— 453. 1957. p. 1964. F. P r é c is d 'h is to ir e m o n a s tiq u e . L ö w en . . 1981. Rom.. L e s m o in s d u d é s e r t. B ellefon tain e. 1960. 1956. 1958. J . L a p lu s a n c ie n n e v e r s io n la tin e d e la v ie d e S ain t A n to in e p a r A th a n a s e . Paris. I— V I.J . B en o it. LothielleuXj Paris.. R a n k c . P en tru is t o r ia m o n a h ism u lu i Izv o are : S a i n t B a s i l e . L e s A p o p h t e g m e s d e P è r e s d u d é s e r t. Solesm e. L e m o n a c h is m e au V I . 1960. Paris.u. II. S ain t J e a n C a ssia n . Louvain. R e g n a a 1 1. 1— 2. .1979. part. Paris. cd. o p . D as V e r m ä c h ln is d e s U rspru n gs. Paris. trad.c s iè c le e n A s ie M in eu re. C u ltu re o u S a in tet-. în lim ba g reacă. C an ivet et A lice Leroy. franc. T e x te et trad uction par L. Bd.o s.. p. D as Irü h e M ön ch tu m . t. P o p e s c u.u. L e s r è g le s m o n a s tiq u e s . U. Introduction et trad uction par Léon Lèbe. L'E sprit clu m o n a c h is m e p a c h ô m ie n . 17 — Istoria bisericească . P. W . S tu d ien zu m Iriih en M ön ch tu m s. 1977. Paris. 1964. A . P. trad uction. 1968. F e s t u q i è r e . A. E v e r g e t i n.C. B is e r ic a şi a s is t e n ţa s o c ia lă . 1964. I— II. P. 1961. 1957. în «Studia P atristica». . Paris. L e s â g e s d e la v i e s p ir itu e lle . S ain t P a c h ô m e e t s o n o e u v r e d 'a p r è s p lu s ie u r s é t u d e s r é c e n t e s . P l a c i d e D a s e i l l e .U. Idem. p. p. A . L e s m o in s d'O rien t. C a r it a t e a c r e ş tin ă in B is e r ic a v e c h e . Paris. I— II. D octrin a şi o r g a n iz a r e a în p r im e le ş a s e s e c o l e . vol. 1961. H is to ir e la u s ia q u e . G h . 418 ş. 1969. Arthur. Paris. H. H ls to r y o i A s c e t is m in th e S y r ia n O rien t. Paul Evdokimov. G r i b o m o n t. B a c h t. în «Revue d 'histoire ecclésiastique.

O rien t e t B y z a n c e . a s c e s e m o n a s tiq u e . L e tr e io n d o r ie n ta l d e ¡ 'H a g io g r a p h ie b y z a n ­ tin e (Subsid ia hagiographica. . p. W ash in gto n . 214— 2 3 0 . D er U rspru n g d e s M ön ch tu m s. Episcop Visarion. T e m e iu r i p a t r is t ic e p en tru v ia ţ a d e o b ş t e — A v a Ş e n u te din A tr ip e (334— 452). Chadwick. M a l o n e . T übingen. John C a s s i a n. p. W . 26). 568— 5 7 5 . de N. In lim b a ro m â n ă : S i . M în ă s tir e a D o b r u ş a -S o r o c a . R e g u le le m ari. I o a s a f . 346— 3 5 6 . în lu cra re a c o le c tiv ă : S îin tu l V a s ile c e l M a re. Cotos. Rîm nicul V îlc ii. 24— 3 0 . 1980. Saint B a s ile. 1933. în rom. 1950. A r m a n d . 81— 8 8 . X X V I (1907). în c h in a r e la 1600 d e a n i d e la s ă v îr ş ir e a sa . în «Studii teologice?». 1— 2. E f r e m Enăcescu. in «Candela». A şezăm în tu ri c ă lu g ă r e ş ti. S iin tu l V a s ile c e i M are. P. 330— 354. P r iv ir e g e n e r a lă a s u p r a m o n a h ism u lu i d u p ă d iie r iţ i a u to r i. 1929. B u cu reşti. p. 1934. C am bridge. P o p a . V a s i 1 e. o r g a n iz a to r a l v ie ţ ii m o n a ­ h a le . D. nr. 1936. P e e t e r s . V a s ile . Irad. 1898. I o n F 1 o c a. 1950. a r h ie p is c o p u l C e z a r e ii C a p a d o c ie i. Ierom . Essai h istoriqu e M aredsous. 606— 614. V e c h i l e r în d u ie li a le v i e ţ i i m o n a h a le . V III (1956). A stu d y in p r im itiv e M o n a s ticism . T h e m o n k s artd t h e m a r ty rs. 1950. A rhid. 204— 3 0 0 . Prof. A rhim . 81— 108. B ru x elles. 1948. 146— 1 6 2 . Vladimir de Repta.25 8 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă O. C ernăuţi. P artea I-a şi a Il-a . K arl H eussi.

Britania şi Spania cu M auretenia T in qitana. A frica. au crezut că trebuie să facă tot posibilul ca să trium fe creştinism ul. Intre cei trei Iii ai împăratului a început o luptă disperată. a numit «caesares» pe fiii săi Constantin II. diecezele Egipt. fiind convins că pilonul esenţial al Imperiului îl form ează tronul. C rescuţi şi educaţi în spiritul Evangheliei. Italia. p ro í. A stfel Constantiu a emis. avînd reşedinţa la Augusta Treveroruja.i • l^ o le g e d r a stic ă î m p o triv a c e lo r c e je r tfe a u z eilo r. după bătălia de la A quileea (340). I o a n R ă m u r c a n u . Deşi atît Constanţiu (337— 361) cît şi Constans ( t 350). cu reşedinţa la Sirmium. în nordul Galieih C onstanţiu.787 ) BISERICA IN EPOCA SINOADELOR ECUMENICE Politica religioasă a împăraţilor creştini după Constantin cel M are * C onstantin cel M are. A sia şi Pont. la care s-a adăugat. căzut în lupta cu el. au căutat să urmeze politica tatălui lor. La 346.j4 H otărîrea luată de Constanţiu a fost adoptată şi de Constans. Panonia. (Treveri). I.2 53 PERIOADA A DOUA (325 . O rient. Constanţiu şi Constans. * C ap ito l re d a c ta i de P r. Illyricum şi Tracia. nici unul n-a putut să se ridice pînă la gloria acestuia. şi prefectura fratelui său C onstan­ tin II. Atitudinea celor doi faţă de păgînism a fost cu totul diferită de cea a tatălui lor. iar Constans. Constantin II a primit prefectura G alia. cu reşedinţa l a v Constantinopol. .

într-o m ăsură mai m are decît părintele său. El a condus treburile publice ale Imperiului roman «cu o incom petenţă notorie. 1. după ce a făcut o descriere a superstiţiilor păgîne. un neoplatonic trecut la creştinism . iar co leg iile preoţilor păgîni să încaseze subvenţiile de la stat. prea bănuitor pentru a fi fericit. 1953. au continuat să existe. la 357 e ridicat de unchiul său Constanţiu la demni­ tatea de caosar şi trimis în G alia să lupte contra germ anilor. Proclamat. pe patul de m oarte. îm păratul Constanţiu a murit la 3 noiem brie 361. Cultul zeilor era practicat în case particulare. Gallus. sancţionînd pe toţi cei care nu se vor lepăda de păgînism. 9). Cu excep ţia tem plelor de la periferie.260 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LA Iulius Firm icus M aternus. nu a fost educat pentru t r o n . Din 350. a îndemnat pe îm păraţi să topească com orile de aur şi de argint ale tem plelor. s-a produs în inima tînăruluj împărat o profundă schim bare. Paris. mai toate celelalte locaşuri de închinare ale păgînilor au fost distruse. De asem enea şi faim oa­ sele focare de ştiinţă. a fost execu tat în 354. H isto ire d e la c iv ilis a tio n . dînd do­ vadă de calităţi m ilitare superioare şi de desăvîrşit gospodar şi admi­ nistrator. O parte a tem plelor păgîne au continuat însă să dăinu­ iască. şi-a atras atît ura ortodocşilor. tronul a reven it nepoţilor săi Gallus şi Iulian. care deveni pentru mai mulţi ani centrul politic al Imperiului roman şi în acelaşi timp centrul bisericesc al lumii creştine. p. prea înfumurat pentru a fi mare» (W il Durant. M otivele ce l-au determinat pe Iulian să se lepede de creştinism au fost urm ările educaţiei primite . Din clipa întronării. Cu toate că a fost hirotesil ciW-ţ în biserică. după m oartea fratelui său Constans. Constanţiu. Iulian i a ajuns pe tronul imperial. aflate în mina sofiştilor şi a neo-platonicilor. prea crud pen­ tru a fi iubit. cît şi dis­ preţul păgînilor. numit A postatul (361— 363). printr-un « p ron u n ciam en to» militar. fiind acuzat de crim ă de înaltă trădare. şi-a sta­ b ilit reşedinţa la Sirmium. fiind sortit să slu jească altarului. neavînd m oşteni­ tori de linie bărbătească. Cei trei fii ai împăratului Constantin cel M are. Constanţiu. după ce primi botezul «inj ş x t rem is». am estecîndu-se în treburile B isericii. imperator la Paris. F ratele sau Iulian. în C ilicia. de ” la episcopul arian Euzoiu al A ntiohiei. l< slirşilul lui ianuarie sau încep-utul lui februarie 360. Ia M opsucrene. ajutînd la răspîndirea e re­ ziei lui A rie din A lexandria.

în unele provincii din răs a îîl an "Căzut şi m artiri.. în S cvth ia M inor.... Totul a fost însă zadarnic..cum ne inform ează istoricul A . în virtutea principiului că fiecare individ este liber să creadă şi să se închine cum îi dictează inima sa. sacrificiile şi je rtfe le păgîne au fost din nou permise. Curînd însă după înscăunare. In copilărie. dezgustîndu-1 de credinţa în Iisus Hristos.. el a preluat suprema dem nitate de mai m arele preoţim ii păgîne din întreg Imperiul roman şi a adus reform e păgînism ului.. 5. tem plele şi-au deschis din nou porţile. Sfîntul Emili an... acordînd libertate religioasă tuturor ereziilor. cu filozofia m ăreaţă. Elenism ul antic. cu literatura-i străluci Loare şi seducătoare. tratîndu-i cu indiferenţă. Filozoful M axim din Efes_ l-a iniţiat în m isterele cultulifi__lui M ithra^ reprezentantul soarelui pe pămînt. după... soldat J n arm ata ro ­ mană.-ruc[ la 18 iulie 362. 2 şi 4). . nimicindu-se reciproc. Iulian a cău tat să reform eze păginismul. Entu- . . Iulian a început să se arate ostil cre ş­ tinilor. M arcellinus (R es"'G estae.. îm prejurările de viaţă în care a trăit sub continua nesiguranţă şi am eninţare cu m oartea.. exercitînd în una din bisericile A ntiohiei funcţiunea de citeţ. precum şi a caraclerului său.. în calitatea sa de «pontifex m aximus». a sim ulat că este creştin convins.. Reinstaurînd religia greco-rom ană. je r tfe în onoarea_ zeilor. Eunucul păgîn M ardoniu j -a iniţiat în m isterele culturii clasice. . să distrugă în acelaşi timp forţa şi unitatea creşti­ nismului.PER IO A D A A D OUA (3 2 5 ~ ? 8 7 ) 261 din partea unor profesori păgini. pentru ca.. . ' — — .. cu m itologia poetică. Iulian n-a persecutat pe creştini.... sem nele şi insignele creştine din arm ată şi de pe m onedele Imperiului au dispărut. Iulian a porun cit des^. La începutul domniei. reuşind să facă din el un admirator pasionat al vechii culturi şi religii greco-rom ane.. l-a cucerit1 .. ^aJ:Qs4--ar-s~pe. din ordinul prefectului Capitolin. mai solidă. A stfel. ~* Dorind să dea vechiului crez o nouă organizare. am estecată cu elem ente luate din creştinism . pen­ tru a conlrapune creştinism ului. dar nu pe faţă. de team ă faţă de Constanţiu. Gîndul său intim era să folosească îndeosebi ura teo lo gică jdiiitre_Jiar-tjdele creştine din timpul său — od iu m th e o lo q ic u m . La Durostorum (Siiistra).. ch jd erea te mplelor şi aducerea de. aşezîndu-i pe o tem elie neo-platonică. X X II. T oţi soldaţii cre ştini din garda im perială au fost dem işi.

Scadenţa celor făcute creştin ilor de Iulian A postatul se apropia de sfîrşit. Plin de ironie. în cursul cam paniei contra perşilor. tem plele lor au rămas goale. In cele din urmă. s-a stins şi şirul descendenţilor fam iliei împăratului Constantin cel M are.zicînd : «Voi învăţaţi că veţi fi fericiţi. voind să dem ons­ treze lumii păgîne inutilitatea Evangheliei. care este periculoasă pentru credinţa v o a stră ? Deci spre a nu păcii lui. pe care îl cinstiţi ca pe un sfînt. sub m otiv că ei nu cred în zei. Celui. La 17 iu lie 362. spunînd că legile lui Hristos învaţă pe cei bogaţi că nu vor intra în îm părăţia lui Dumnezeu. Fiind un dibaci m înuitor al condeiului. îm păratul şi-a bătut jo c de creştinii care s-au tînguit că trebuie să restituie toiul. în j«362„ a reînnoit îm potriva creştin ilo r vech ea perfidie a împăratului M axim ian D aiar lăsînd ca to ate alim entele din pieţele publice să fie stropite cu apă de la je r tfe le idolilor şi i-a oprit de a studia literatura greacă. sm ulgîndu-şi săgeata şi aruncîndu-şi sîngele ce curgea din rană spre cer. N ici unul din marii com andaţi de unităţi m ilitare nu a v o it să accept*' purpura im perială. Iulian n-a întrebuinţat contra creştinilor forţa brutală. Toate bunurile secularizate ale tem plelor păgîne au trebuit să fie restituite.. vă îndemn dar şi or­ don. ci mai curînd perfidia. căci aşa numea el în derîdere pe creştini. iar slu jito rii lor erau vicioşi şi nu mai impuneau nici un respect.262 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ ziasmul religios al paginilor se stinsese. III. atît cre ş­ tinii cil şi păgînii au văzut o ju d ecată cerească. fiind rănit grav de o să­ geată care i-a pătruns în ficat. după afirm aţia istoricului creştin Teodorei (Isto r ia b is e r ic e a s c ă . a publicat L e g e a co n tra p r o fe s o r ilo r creştin i. feriţi-v ă de a studia gram atica. . ar fi r o s t it : «vevixvjxa? FaXiXate» = «Ai învins. Iulian spunea creştinilor : «Oare Pavel. Printre m ăsurile prin care a căutat să lo vească în Biserică. Odată cu Iulian A pos­ tatul. nu v-a oprit să consum aţi carnea răm asă de la sacrificii ? Nu v-a oprit să gustaţi din literatura g recească. prin care li se interzicea să profeseze în învăţăm înt. dacă sîn teţi prigoniţi». In m oartea timpurie şi n eaşteptată a împăratului Iulian. 25).. nedreptăţiţi de autorităţi. în noaptea de 26 spre 27 iunie 363. G alileene !». din voinţa ostaşilor. a fost anularea p rivilegiilor şi a drepturilor de im unitate. în lu crarea Karâ t«jv raXtXaicov = «C on tra G a lile e n ilo r » . căzut în cam pania cu perşii îi trebuia dat un urmaş. Respingea cererile creştinilor. el a com bătut creştinism ul şi în scris. Iulian a c ă ­ pătat un urmaş în persoana blîndului şi înţeleptului Jo_vianJ3fi3— 364). filozofia şi retorica».

24. mulţumindu-se cu interzicerea v ră jito riei (Socrat. încredinţînd R ăsăritul fratelui său V alens. Jo v ian . Dorinţa de a putea confisca multe bunuri pe seam a Im­ periului. De asem enea şi ritua­ lurile nocturne din domeniul m agiei şi al m anticii (prevestirea viitoru ­ lui). în urma consfătuirii de la Niş. au fost interzise. 24). Is to r ia b is e r ic e a s c ă . deoarece în 17 februarie 364. dar pierdute apoi în timpul domniei A postatului. dar nici prigonitorul păginilor. a avut drept urm are că în p ărţile Răsăritului s-a dezlănţuit o persecuţie. V. Jo v ia n a murit. Bucuria creştinilor însă. de la începutul domniei. care au participat în mod activ la distrugerea bisericilor. îndreptată mai ales îm potriva prietenilor fostului împărat. IX . ajutînd însă cauza greşită a arianismului. a continuat şi el politica tolerantă faţă de păgîni. Is to r ia b i ­ s e r ic e a s c ă . reprezentanţi ai arm atei şi funcţionarii au ales ca îm părat un alt distins general. 4. a împărţit conducerea Imperiului cu fratele său mai mic. la cererea alegă­ torilor. Isto ria b is e r ic e a s c ă . Is to r ia b is e r ic e a s c ă . au fost siliţi să suporte ch eltu ielile de refacere a lor. păgînism ul a continuat sa trăiască. 31 . Singura m ăsură mai n e­ plăcută pentru păgîni a fost dispoziţia ca toate averile retrocedate de Iulian tem plelor să treacă în proprietatea statului. 3. 25) şi citirea viitorului din intestinele anim alelor sacrificate zeilor. originar tot din Panonia. III. pe V alen tin ian I (364— 375). sub pedeapsa m orţii (Teodoret. adept al Sinodului de ia N iceea din 325. . al cărui protector a fost. V alentinian I şi-a păstrat Apusul cu Illyricum . Jo v ia n s-a purtat cu multă clem enţă faţă de păgîni. V alenlinian I n-a voit să devină jud ecătorul episcopilor creştini. a fost de scurtă durată. 19). A fară de anu­ larea favorului dat paginilor de Iulian Apostatul. O lună după proclam area lui ca împărat. în locul rămas vacant. în alţii dem nitari păgîni. V alentin ian I. deşi a fost un bun ortodox. prim irea de aju toare şi subvenţii din vistieria publică.P ER IO A D A A D OU A (325— 787J 263 Cu toate că Jo v ian a fost creştin ortodox. asigurînd. Teodoret. neţinînd în secret sentim entele sale nobile faţă de creştini (Sozomen. în care cei doi fraţi şi-au îm părţit Imperiul şi arm ata. Lumea Impe­ riului roman s-a divizat de bună voie în două jum ătăţi. i-a repus pe aceştia în toate drepturile cîştigate prin edictul de la M ilan din 313. IV. VI. F ratele său şi-a însuşit şi el acest punct de vedere. V a ­ l en s (364— 378). libertate deplină celor două credinţe ale Imperiului.

C ît timp au durat luptele cu goţii. un copil de 4 ani. Teodosie a oprit toate m anticile. Cei care au avut mai mult de suferit. cu excepţia sacrificiu lu i tăm îierii. . au fost filozofii neoplatonici.. păgînii au fost cruţaţi. dem ni­ tatea religioasă de arhierei supremi ai religiei rom ane şi a refuzat să mai poarte mantia albastră sm ălţuită cu stele.. la 378.. la Constantinopol. G raţian a numit. Un an mai tîrziu.. î n . faţă de care el s-a purtat ca un tată.. rîndurile păgînilor s-au tot rărit. în 382.. im .. augustul O cci­ dentului. dar după term inarea războiului cu ei.. tronul a revenit fiului său G raţian (375— 383). a venit rîndul fecioarelor v estale. au fost secularizate toate bunurile religiei păgîne.2 04 ISTORIA. Potrivit prevederilor noului edict. împăratul ju m ătăţii orientale a Imperiului. elevul poetului creştin Ausoniu. " ' .. Trebuia să se adore pretutindeni num ele singurului şi adevăratului Dumnezeu şi să se res­ pecte credinţa niceeană păstrată de înaintaşi. Lo- C .acorda îm păraţilor romani. După ce preoţim ea păgînă a fost privată de ben eficiile acordate de stat. De asem enea. august al Răsăritului. pe viteazul general Teodosie. stînd sub influenţa m arelui ierarh Sfîntul A m brozie al M ilanului (f 397). V alens. a căzut în lupta cu goţii. ori­ ginar din Spania.. B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Iulian A postatul. sofiştii. La urcarea sa pe tron. în urma acestor dispoziţiuni..---f"| 28_fgbju a rie 380/ Teodosie a publicat la Tesalonic... publicat la 10 ianuarie 381. inauqurată de Constantin cel M are. . a dispus ca o parte din preoţim ea pagină să nu mai ben eficieze de nici un fel de subvenţii de la stal.. La 381.. simbolul pontificatului păgiru. din voinţa luptătorilor. Graţian. pe care l-a reînnoit printr-un nou edict. împăratul Apusului.. unde-şi avea provizoriu reşedinţa. A lături de Graţian. blînd şi bun. G raţian şi Teodosie au continuat politica de favorizare a creştinism ului. P ersecutarea paginilor odată începută. care au fost înlăturate. un edict în favoarea O rtodoxiei niceene. printr-un nou edict. aceasta fiind adevărata religie. ~ . a fost un bărbat viteaz. Graţian.379. Cînd. a fost proclam at fratele său vitreg V a len tin ia n II (375— 392). cei doi împăraţi au interzis toate practicile păgîne.. preoţii pagini şi înalţii funcţionari de stat păgîni. în 379. Ş La m oartea lui V alentinian I. împăratul Teodosie a renunţat la tilIul de «pontifex max imus». care. Se poate spune pe drept că T e o d o s ie c c l M a re e s t e c r ea to r u l Im p eriu lu i ro m a n creştin .. Exemplul său a fost urmat în 382 de Graţian..

precum şl aducerea oricărui sacrificiu. Sub Teodosie cel M are. Teodosie cel M are a dat lovitura de graţie păgînism ului.. a .altor. O rto­ doxia n iceeană recunoscută religie de stat. 36 . 7.a 391. Teodosie cel M are. făcută de retorul Libanius din A nţiohia. A utoritatea episcopilor A m ­ brozie al M ilanului şi Damasus al Romei _a fost mai m are d ecît arta oratorică a Iui Sym achus. J n G recia. în localul Curiei Senatului de pe_Capiioliu. legată de revolta lui Eugeniu si a franr_ cului A rboqast. 10. 20). curînd după biruinţa repurtată în anul 31 a. 22)) Jo cu rile olim pice fură desfiinţate în flj93. au fost interzise. 1 6 . care a com bătut erezia p n e v m a to m a h ilo r şi a h otărît să se adauge la Sim bolul niceean din 325. o ordo-^ nanţă jim perială a interzis ce rcetarea tem pIelor_^i. să fie lipsiţi de dreptul de m oştenire.. A pologia păgînism ului. prin înlăturarea statuiei V icto ria. T eod orei.. Prin edictul dir/2~mai 381. V. 1 5 .P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 265 vitura cea mai crudă a prim it-o vechea religie rom ană însă. primind num ele de S im b o lu l n ic e o -c o n s ta n tin o p o lita ji. un înfocat ortodox.. <le lîngă A quileea.. Hr^ în bătălia navală de la_A ctium (Sozomen. nu Şi-a atins scopul. în 382.• C o d e x T h e o d o sia n u s . s-a omorît. X V I. Eugeniu e prins şi ucis... cît şi contra sectelor. a obţinut poziţie specială . I. Ultim a speranţă a paginilor. a căzut pradă faim osul Serapeum. în 396. Sozomen. VII. B iserică şi viaţa viitoare. 1).. X V I.. Inutile au fost protestele senatorilor romani păgîni şi memoriul adresat împă­ ratului Graţian. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . bătrînul consular Symachus^ un ven erabil reprezentant al «Cetăţii eterne». de dreptul de a testa cuiva averea sau de a b en eficia de aceste drepturi (C o d e x T h eo d o sia n u s. s-a ţinut în 3B1 Sinodul al II-lea ecum enic de la Constantinopol. a luptat atît îm potriva pă(jînismului. a fost spulberată după bătălia din anul 394. care fusese aşezată de O ctavian Au-™ gust./iar m isterele de la Eleusiş. . iar în februarie 39Î şi noiem brie 392. iar A rbogast. de prefectul Romei.. de team a pe­ depsei./el a poruncit ca toţi care s-au lepădat de ade­ vărata credinţa creştină şi au trecut din nou la cultul zeilor. lo caşuri pă^ gîne. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . Is to r ia b is e r ic e a s c ă . toate tem plele din A sia şi Egipt au fost închise. în Apus. In 386.. IV. u ltim ele cinci articole referitoare la Şfjjatul Duh. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . V. din ordinul împăratului Teodosie. Je rtfe le . cu m ăreţul şi grandiosul chip al zeului Serapis^ în A lexandria (Socrat. precum şi ghicirea viitorului după in testinele anim alelor sacrificate.

care a condamnat erezia lui N estorie. Lui Teodosie II i-a urmat viteazul general M a rcian (450— 457). A rcadiu a am eninţat cu pedeapsa capitală pe toţi funcţionarii care nu se vor arăta destul de vigilenţi în exercitarea legilor privitoare la cultul păgîn. în 1453. soţia lui Teodosie II. în 415. 43— 4 7 . s-a în­ trunit la Efes. Teodosie a dispus ca m area lui m oştenire să trea că pe seam a fiilor săi. fiica unui filozof grec. mai ales a filozofilor şi a retorilor. Hypatia. cum învaţă B iserica. i-a urmat L e o n T racu l (457— 474) şi după el cei doi gineri. Teodosie cel M are a spulberat definitiv iluzia păgînilor. Arcadiu şi după el fiul său. Teodosie II (408— 450). din persoana M întuitorului. Din porunca lui. In 448. Prin m ăsurile şi legiuirile sale în favoarea creştinism ului. au fost licen ţiaţi din slujbă. ar exista două persoane şi nu una. încoronarea îm păraţilor de către patriarhul de Constantinopol. înlăturat în 475 de uzurpatorul B a s ilis k o s (475— 476). ca religia lor ar putea să mai reînvie. 10.anlinopolului sub turci. A r c ad iu (395— 408). In R ăsărit. pe baza căruia urmau să fie arse toate cărţile îndreptate îm potriva creştinilor. d io p r o s o p is m u l. X V I. A ceştia au răsuflat mai uşuraţi. a fost împinsă în umbră de E v d o c h ia . care a primit Răsăritul. începînd cu anul 450. după care în Hristos. care a primit Apusul. din A tena. soţii fiicei sale Adriana. X V I. soţul Pulcheriei. La un an după u ci­ derea ei. cînd pioasa P u lc h e­ ria. Şi H o n o iiu (395— 423). numită înainte de a primi botezul creştin A thenaîs. în urma unei dispoziţiuni impe­ riale. 13— 19). «regina filozofiei». Sinodul al III-lea ecum enic. Sub Teodosie al II-lea. toate chipurile zeilor au fost distruse. au dus la bun sfîrşit toate dispoziţiile lăsate de Teodosie cel M are (Codex T h e o d o s ia n u s . pînă la căderea Consl. divină şi umană. Lui M arcian.266 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ faţă de toate celelalte crezuri şi confesiuni din Imperiul roman. în A lexandria şi-a găsit o m oarte forţată. s-a ţinut în 451 Sinodul al IV -lea ecum enic de la Calcedon. sora împăratului Teodosie. s-a emis un decret. toţi păgînii. Z en o n Isa u ru l (474— 475). M arcian a fosţ primul jm p ă ra ţ c a r e a p rim it coroana^ din m in a p atria rh u lu i d e C on sta n tin o p o l. caro a com bătut m o n o iiz ism u l şi a definit raportul celor două firi. 5. Pe patul de m oarte. s-a păstrat <l('-a lungul întregii existenţe a Im periului bizantin. în 431. şi a stabilit că Sfînta Fecioară M aria este cu adevărat 0eoToxoi = N ăscătoare de Dumnezeu. reven it a doua oară la tron . Sul) M arcian. după căderea Evdochiei — A thanals.

după num ele patriarhului ecum enic A cach ie (472— 489). ele n-au putut fi traduse în faptă. şi A n a s ta s ie I (491— 518). pentru a putea lovi şi mai bine duşmanul. s-au reluat în 518 ra ­ porturile b isericeşti frăţeşti dintre Constantinopol şi Roma. Dacă în R ăsărit toate edictele şi ordonanţele referitoare la păgînism au putut fi execu tate destul de uşor. V a len tin ia n I I I . Ju stin ian a publicat cele m ai severe edicte contra ereticilor.P ER IO A D A A D O U A (325— 787) 2 67 în 477 pînă la 491. 17 şi 18). dar acesta a contribuit la pri­ ma schism ă dintre Roma şi Constantinopol. între 527 şi 528.{423— 455) a trebuit să se mulţu­ m ească cu legile em ise contra cultului idolilor (C o d e x T h eo d o sia n u s. A stfel îm păratul H on oriu (395—423) s-a arătat destul de indulgent faţă de păgîni. X V I. Imperiul de R ăsărit a cunoscut o mare întindere şi înflo­ rire. La începutul domniei. El a emis mai m ulte edicte refe­ ritoare la credinţă. Cum înaintaşul său A nastasie I (491— 518) sprijinise pe faţă monofizismul. Ju stin a devenit un aprig prigonitor al acestuia. a condus adunările bisericeşti. B iserica Ortodoxă a găsit în persoana acestuia. oam enii intoleranţi şi în căutarea alian ­ ţelor. In timpul împăratului Zenon. ultimul refugiu al păgînismului. s-a publicat la 24 octom brie 482 H en o ticon u l. Pasiunile în ch es­ tiunile b isericeşti erau mai mari. un m are ocrotitor. în Apusul am eninţat şi călcat de invazia popoarelor m igratoare. un act de împă­ care între ortodocşi şi ereticii m onofiziţi. care a durat din 482 pînă în 518. Ju stin ian I s-a am estecat pînă în cele mai m ici am ă­ nunte în rînduielile B isericii şi a căutat să-şi impună părerea chiar şi cînd era vorba de dogme şi de cult. 42). In istoria raporturilor dintre B i­ serică şi Stat. neluînd n ici o m ăsură în vederea dărîm ării temple- . Cu u rcarea pe tron a îm păratului Ju stin ia n I (527— 565). Sub domnia împăratului J ustin I (518— 527). epoca împăratului Ju stin ian I poate fi considerată drept una în care capul încoronat a exercitat cea mai mare influenţă asupra v ieţii bisericeşti. 5. numită sc h is m a a c a c h ia n ă . dar în acelaşi timp şi un stăpîn. Urmaşul său. gata la compromisuri de formă. iar în 529 ordonă în c h id e r e a ş c o lii d e iilo s o t ie la A ten a . a fost paşnică şi lipsită de evenim ente mai însemnate. 10. Domnia îm ­ păratului Ju stin . nepotul lui Ju stin I. a compus tratate teo lo g ice şi chiar cîntări bisericeşti. X V I. mulţumindu-se doar cu dărîm area tem plelor de la ţară (C o­ dex T h e o d o s ia n u s .

Pentru stabi­ lirea dreptei credinţe şi liniştirea spiritelor. împăratul Constantin. care decăzuse aproape cu totul din cauza anarhiei din timpul împăratului F o c a (602— 610).-„ _ju£ue sau v ech i-orientale de Biserica Ortodoxă^ D acă în timpul lui Ju stinian I. Cea mai im portantă problem ă bisericească-p olitică. Datorită acestui fapt. La slirşilul domniei împăratului H eraclie. a reorganizat armata cu ajutorul p atriar­ hului de Constantinopol. cu toate că unii împăraţi s-au străduit să ia măsuri severe pentru nim icirea lor. soţia lui Ju stin ian I. după 630. a avut drept consecinţă producerea unor noi cer­ turi şi disensiuni. patriarhii de Constantinopol au trebuit să stea în umbra puternicei personalităţi a acestui împărat. P olitica de expansiune şi de cu ceriri teritoriale în Apus n ecesita o înţelegere cu B iserica Romei. au fost m ărite de am estecul îm părătesei Teodora. pentru condam narea « C elo r trei C ap ito le» . reuşind să alunge pe perşi din A sia M ică. după Sindoul IV ecum enic de la Calccdon. o prelungire a ereziei monofizite. a fost detronat de O d o a cru . ultimul împărat roman. în seco lele V şi VI. al IV -Ica Pogonului (668— 685) a convocat Sinodul V I ecum enic. spre a fi văzută de credincioşi. din 451. m on otizism u l.268 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ lor. convocînd S i­ nodul V ecum enic de la Constantinopol în 553. . Compromisul la care a recurs împăratul Justinian. în răsărit. care au contribuit la separarea Bisericilor n§calcedo. pe care a înălţat-o în b iserica învierii la 14. şi a reorganizai învăţăm intul din Bizanţ. a dat. R om u lu s A u gu stu lu s.. A versiunea Egiptului şi S i­ riei Faţă de cultura greacă şi de Bizanţul dominator şi centralizator. ocupînd primul loc de onoare în B iserica Răsăritului. a readus de la perşi Sfînta Cruce a M întuitorului la ierusalim . în timpul îm păratului H e r a c lie (610— 641). Noul împărat. deci adoptarea unei politici antimonofizite. a fost. patriarhul de Constantinopol reapare alături de împărat. din Siria şi din Palestina. în 476. care s-a ţinut la Constantinopol între 680— 681 şi a condamnat erezia monotelită. legate de această dificilă problem ă. noi puteri jm ş£ â m ^ se p a ra tiste a cjjpţiImu_sirienilor şi mai tirziu a arm enilor^Im plicaţiile poîîtTce şi bisericeşti. în Sardinia şi Corsica. încît Imperiul roman de apus şi-a încetat existenţa. urme de păgînism s-au m enţiuni timp înde­ lungat.septem brie §2£L patriarhul Zaharia al Ierusalim ului. regele tribului german al herulilor. care p ro teja în secret pe monofiziţi. apare în Bizanţ erezia monolelismului.

J. J.08 . P a l a n q u e . regenta fiului ei M ih ail III (842— 867). în «Studii Teologice». 324— 336. A ltă bibliografie recen tă. p. française de J. 179— 211. ibidem . nr.. O s t r o g o r s k y . Prof. F. 61. p. H istoire de l'Etat byzantin. a M ovement o f Protest in Roman North Africa. în Biserică. Răm ureanu. 53— 116. La situation ecclésiolog iqu e d es Donatistes d ’après S. A cte d e autoritate im perială în sprijinul primatului papal în sec. III d e ¡'Histoire d e TEglise par Aug. J .. Paris. I d e m . G a f t o n. p. O ttaw a. H. 1952. BIBLIOGRAFIE Pentru puterea îm păraţilor bizantini în Biserică : A. p.. Paris. a început pentru B iserica Răsăritului o nouă dramă : apariţia ico n o c la sm u lu i. al Sfintelor Icoane şi al m oaştelor. 455— 469. Bardy. Conslantinus II. ale împăraţilor bizantini tafă d e Pa­ triarhii de Constantinopol. De Constantin ci C ha rle mag ne.». Paris. Sinodul de la Sardica din anul 343. Will Durant.. in «Studii Teologice».R. VII (1955). 3— 4. 325 à 569 ap. în ziua de 11 m artie 843. H istoire de la civilisation m edievale. 1952. în «Jahrbuch für Antike und Christentum.. VIII (1956). 5— 6. XV (1963). Darmstadt. 266— 316. p. C. M o r e a u . Irina. L'Église dans l'empire romain (IV —V -e siècles). Trente. L’âg e de la loi.. 1959. L a m i r a n d e. I. Constans. IV — V . t. 160 184.(717— 741)^ luptă continuată de fiul său C on stan tin V C o p ro n im (741— 775) şi de succesorul acestuia L eo n IV C ezaru l (775— 780). Augustin. 1928. Die Kaiserm acht in d er O stkirche. F r e n d. G. 146—'182. Sub domnia împăratului L e o n a l V . J . Piva. A cte de violenţă şi abu/. a reintrodus cu mare solem nitate sfin tele icoane în biserici. C. R ă m u r e a n u . ibidem. 1958. Trad. Prof. p. L. mama împăratului C on stan tin V I P o r fir o g en e tu l (780— 797).l e a A rm ean u l (813— 820). de Labriolle. care atunci a primit num ele de'«D u­ m inica O rto d o x iei» . De la paix constantinienne ä la mort de T hëodosc. Paris. W . Paris. îm părăteasa T eo ­ dora (842— 856). The Donatist Church. la Pr. l'ap o g ée de Byzance. V ăduva acestuia. 3— 4. Constantius II. G a u d e m e n t . H. 1972. X IV (1962). Sinoadele de Ia Sirmium dintre anii 348 şi 358. care a aprobat cultul Sfintei Fecioare M aria.Pr. Oxford. Martin. Pentru Constanţiu (337— 3 6 1 ). P a 1 a n q u e. 131—298. 1936. p. M i c h e l . a fost împăratul L eo n III Isa u ru l. în prima. p. Iniţiatorul luptei contra Sfintelor Icoane. X X II (1970). Lucilcro de Cagliari contro l’im peratore Costanzo. J . Gouillard. . P.PER IO A D A A DOUA (325— 787) 269 Prin urcarea pe tronul de Constantinopol a îm păraţilor din dinastia Isauriană. 7— 8.R. al Sfinţilor. I d e m . I. în «Studii Teologice». 1956. Evenim ente istorice înainte şi după Sinodul din C alcedon (451). a convocat în anul 787 Sinodul al V II-le a ecum enic de la N iceea. . 2 (1959). lupta contra sfintelor icoane a izbucnit din nou în Bizanţ. în Imperiul bizantin. Fliehe et V. nr.Dnminira a postului mare. nr. fiind sărbătorită în fiecare an. . I. nr. 1959. G. nr. In lim ba română . 5— 6.

(B.1 rom. L'imperatore Giuliano Ï Apostata. G rigorie d e Nazianz desp re împăratul Iulian. prof. Teubner). 1930 ¡ trad. ÎM linili. în «Bis. în «Didaskaleion». Paris. 4. X X X I (1912). G e f f c k e n . W . B l a n c h e t i è r e ...1». p. Der röm ische K aiser Julien in der R eligionsgeschichte. p..270 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ Idem. . M o m i g 1 i a n o. Der Kaiser der Römer gegen den König der Juden. N ew York. J. LXII (1944). R D o l e li a y o. 1920. Jl. Torino.Kl. Berlin. Bucureşti. Saint Emilien de Durostorum martyre sous Julien. Emilian din D urostor: MaptúpioM tou áfíou (¿apropie Ai. Bologna. Aberdeen. Prof. An in tellectu al biographie. München. J . de l’r. W.(i. Julian and Hellenism. ed. Coman. 4-a. 111. P. 110. Paris. A ctele martirice. 1— 114. nr. J . . în Sitzungsberichte der säch. 478 p. 1982. p. London. J. în 1. 7— 8. <10 (1973). R. W .utXiavoO. 61— 81 ¡. tr. G. A kadem ie der W isenschaften. Trad. Milano. 1941. G. trad. in «A nalecta Bollandiana». Ju lien ¡'Apostat. I. 1959 . în «The Jou rn al of Jew ish studies». 304 ‘ O?. A n d r e o t i. 373— 3 7 7 . R i c c i o 11 i. X V I (1964). . p. . Bucureşti. II Contra G alilaeos dell'Im peratore Giuliano e il Contra Julianum di S. p. par F. I . . R. F . The Emperor Julian. B i d e z . Lodz. . Darm stadt. Lupta împăratului Iulian îm potriva creştinismului. Bucu­ roşii 1938. Paris. Leipzig. 1880. 1 vol. L'im peratore Giuliano ¡'Apostata. (363). R e g a z z o n i. A . 1906— 1919. 1880. C e r a n . K aiser Julianus. Berlin. Les Belles Lettres. L’em pereur Julien. Leipzig. 1. Sí. IV (in folio). H. Milano. The Conllict betw een Paganism and Christianity in the iourts century. H ayw ard. 1981. p. L'ailaire du Tem ple d e Jérusalem . R ă m u r e a n u). L u crarea a fost tradusă în limba germ ană tot de Neumann. Giuliano ¡'Apostata. I. M. N e u m a n n . Leipzig. philosèm ile.. ed. E g g e r . 1962. Fase. ¡ D o u g l a s Simpson. Rom.». 3-e éd. 6 (1928). 1868. 430 p. 1914. SI intui Mucenic Emilian din Durostor. Leipzig. Parisiis et Romae. G. I. 1964. 1940. 408— 450. London. polonă. liosrliiu-. R.1 4 0 . 30— 3 5 . franç. 1980. Cirillo Alessandrino. Castelloe. ilkin. p. sub titlul : K aiser Julian s Bücher gegen d ie Christen. t. nr. 1928. ibidem. de H. germ . Julian i Im peratoris Librorum contra christianos quae super sunt. V o g t . antichrétien.Pulpea ( — Pr. 1978. P a u l A l l a r d . Răm ureanu. Creştinismul în provinciile rom ane dunărene ale Iliricului la siîrşitul sec. 1 2 5 . R o s t a g n i . 3 vol. Studii: PL A thanassiadi-Fow den. Martyrium Sancti Aemiliani. B r o w n i n g . N. K aiser Julian und des ludentum. Paris. (336— 363). I. J. I et II. engleză by M. Ju lien the A postate. V I--531 p. in lim ba română.nuli. 263 ş. X X X I (1981) p. K. J I d i-m. Julien philahelléne. P. după prima ediţie italiană. loan G. M olwaukee. I. Ort. Aria Sanctorum Jiilii.. 1978. Paris. La v ie de l'em pereur Ju lien . Aus den S chrillen Julian s des « A btrünigen». 1936.M é c h i n r L'IŞmpereur Ju lien ou le rêv e calciné. L'attitude d e ¡'Eglise en vers la politique antichrétienne de l'em­ pereu r Ju lien ïA p osta t . Pentru Iulian Apostatul (361— 363).. Saints de Thrace et de M ésie. II regno dell'Im peratore Giuliano. Rinn. Oxford. 1978. Gaetano. Prutul SI. B o w e r s o c k . T. 1977. Leipzig. N ach ihrer W ieder-herstellung übersetzt. IV. P r . Julian Apostata. C . 1942. B r a u n et J. 1930. 1963. 1939. De l'histoire à la lég en d e (331— 1715).u. 1975. L e i p o 1 d t. în «A nalecta Boll. Julian the A postate. ed. R. fr. B e n o i s * . R i c h t e r . K l e i n . Julien VApostat. 1960.

1956. B r i d g e . E h r h a r d . By/. în «Byzantion». Cambridge. C a p i z z i . II regno dell'im peratore Graziano. p. Trad. Kosmos. I.ang. R u b i n .antium in the VII-th cent. 1971 P. Pentru Justinian I (527— 565j : R. Pentru împăratul Graţian (375— 383). W. Santo M azzarino. Paribeni. An Introduc­ tion to the ep o ch of Justinian the Great. Studienheft. Gigli. Aufstieg und Herrschaft einer byzantinischen K aise­ rin. Justinian II.ance au V II-c siècle Vol. W .. în cerca te d e m onografie asupra cetăţii Drăstoru !— SUistra. 413 ş. E g g e r. Byzance et ¡'Orient sous les xucceseurs d e Justinian. . 137— 153. M adison-W isconsin. I. The religionsp oiicy ol Anastasius the First. 1951 . 1980. Justin the First. Stuttgart. Baynes. în «A ctes du X -e Congrès intern. 'H è*xXi]aiaatr/. R. Der erste T heodosius. London. în Cam ­ bridge M edieval History. Istambul. B a r k e r . M iddlesex. Justinian und T eheodora. Idem. The Dynasty of V alentinian and Theodosius the Great. L i p p o 1 d. Byzance et les Francs. B r o w n i n g . R. în «Journal E ccle­ H istory». E. 1950. Idezn. The Emperor T heodosius and the establishm ent of Christianity. II. Philhist. Christentum». 1960. Da Dioclezian alla caduta deW Impero d'O ccidente. Die Religionspolitik d er K aisers Theodosius d er G rosse. 1974. Theodosius der G rosse und seine Zeit. J. T. 634— 641. Thesalonic. A tena. 685— 711. p. Roma. D.. 9— 32. din limba engleză de Engl. Glanz und G rosse des byzantinischen K aiserpaares. Jen a. p. vol. A thènes 1956.1 9 6 6 . t. Ensslin. A. în «Kirche und O rthodoxes und ev. H e e r i n g . Bologna.. 1961. P. Popa-Lisiseanu. L’im peratore A nastasio I (491— 518). L'Empire ch ré­ tien (325— 395).. ' Pentru împăratul H eraclie (610— 6 4 1 ): A. Tesalonic. Band.'rjy auvoăov. 1969'. Die Entstehung der K aiserlichen Synodalgewalt. t. 1960.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) G. I. vezi : G. Akad. e-e éd. Paris. I d e m . Lübbe. 2. Harm insworth.uEviy. 39 ş. Paris.. t. 1913. în «Sitzungs­ berichte der B ayer. 118— 260. The first two y ears of em peror Theodosius I. 1923. V a s i 1 i e v. Cambridge (M assachusetts). III. Goubert. K aiser V alentinian I (364— 375). 15 (1964). 1927. Klasse. Chrysos. 1 B. Roma. T heodora. 1972. Justinian and the later Roman em pire. Wolff. Roma. 2-nd edition. II. Justinian and his age. Pentru T eodosie cel Mare (379— 3 9 5 ): A n d r e Piganiol. Paris. r Pentru A nastasie I (491— 5 18): C.u. Das Zeitalter Justinians. p. Ensslin. . 1966.'il tz X z i xoü ’IouaxiMiäMoO naxa x*)v Ipiv 7tepi xà xpi® oi xîfaX aia v-aî xîjv E’oinou. 1981. 1.u. A. 1 9 6 5 . By/. 1951. t. 1963. p. A. P. T. Les prem iers H èraclides et la lutte contre les A rabes. A. fase. 626— 634 . U r e. 602— 626 . München. Berlin. Justinian I und die Patriarchate von Rom und Konstantinopol. V. Grupe. K. I. der W issensch. I. La crisi im periale d op o T eodosie. N. . 1980. 2. Munich. Calw ey. Norm an H. p. V (1929— 1930). siastical N. K aiser Justinian. Amsterdam . L'Empereure Maurice. 1— 17. W. 1939 . Bizanţul în secolu l VIL T. Ed. W. Byzance avant ITslam. 1936. în limba n eo -g reacă.. 1942.. Pentru Iustin I (518— 527) : A. 1968. 1969. K i n g . Church and State in the Later Roman Empire. II. Staat und K irche von Konstantin der G rosse bis Theodosius d er G rosse. 1957. Paris. 1953. Bucureşti. S t r a t o s .1 9 6 9 . C h a r a n i s.1 . Leipzig. de Byzantinologie à Thessalonique 1953».. Stilicone. Leontius and T ibe­ rius. 194. N . M adison.

s creştini. pentru ca pe urmă să fie în cre­ dinţaţi b isericilor să-i înveţe doctrina creştină». V şi V I mai existau pînă şi în aceste părţi mulţimi nenum ărate de oameni încă neconvertiţi la creştinism . profesori şi medici. cît mai ales cele de ordin econom ic şi cultural. Imperiul de R ăsărit n-ar fi avut şansa de a dura încă 1000 de ani după încetarea celui de Apus. Imperiul roman do Apus va sucomba. Desigur. Episoadele Iulian A postatul ori Hipatia din A lexandria. M ărturii suficiente ne dau nu numai actele Sinoadelor ecu ­ m enice şi locale. B o d o g a e . mai paşnic. totuşi în veacu rile IV. unii din împăraţi au căutat să facă din ea nu numai «Biserică de stat» ci şi m ijloc de * C ap itol re d a c ta t de P r. Chiar dacă unele provincii orientale ca Egiptul. p ro f. grăm ătici. N ici m ăcar după ce la 11 mai 330 se mutase capitala lui în Răsărit. filozofi. după ce au fost descoperiţi şi torturaţi. au m ărturisit că nu-. afară de linia aceasta «dură». Dacă ne gîndim că la anul 476. ' Iată cum afirma la 546 «prea creştinul împărat» Ju stin ian despre cei ce încă nu prim iseră pînă atunci creştinism ul : «Zeci de mii de oameni. din care unii vestiţi şi de neam. în cet-în cet se va gred za. Totuşi. la Bizanţ. de aceea au fost biciuiţi şi întem niţaţi. E drept că acest lucru va li cuţit cu două tăişuri : făcîndu-şi din B iserică o aliată. după cum cereau acest lucru atît m otivele de strategie politică şi m ilitară. creştinările cele mai multe au urmat drum mai firesc. iar cel de Răsărit. Palestina.272 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Răspîndirea creştinismului în Răsărit * De bună seamă că «creştinarea» lui Constantin cel M are nu a în ­ semnat im ediat şi creştinarea Im periului său. doşi va păstra mai departe atributul de «roman» — atunci vom înţelege că dacă n-ar păstra orientarea creştină. prevederile C odicelui teodosian ori închiderea şcolii din A tena (529) de către Ju stinian sînt numai cîteva momente din procesul atît de com plex al creştinării Imperiului. T. Siria sau A sia M ică erau intens creştinate pînă şi în regiuni rurale. linia urmată de Constantin nu mai putea fi părăsită. care-i dădea elan şi ascendenţii de ordin cultural asupra tuturor supuşilor şi mai ales asupra popoarelor din jur. mai ales după ce schim barea m oravurilor şi a credinţei adusese şi în Im ­ periu o singură şi o prosperitate econom ică mult deosebite de stările de criză din secolul al III-lea. cît mai ales decretele im periale şi scrierile m arilor Părinţi şi scriitori bisericeşti.

s-a aju ns la grele su­ ferinţe şi chiar la dezbinări dintre Biserica-m am ă şi B isericile nestoriană şi m onofizite. nubieni etc. Popoarele şi B ise­ ricile Apusului au avut şi ele în primul mileniu liturghii şi tradiţii de rugă p ro p rii. Să nu uităm că prin nestorieni credinţa creştină a ajuns să fie cunoscută pînă în Turchestan. au respirat duh ecum enic. provinciile răsăritene au cunoscut din prim ele veacuri o largă autonomie şi apoi şi autocefalie. E ceva în spiritul grecesc de a vedea în chip dem ocratic şi pentru alte popoare şi pentru alte Biserici aceeaşi îndreptăţire. Fiind de la început patria creştinism ului. M ai trebuie să spunem cîtev a cuvinte şi despre căile prin care creştinism ul a făcut progrese în Răsărit. dezbinare care durează pînă azi. coptică. abisiniană etc.) — nu s-au ştiut m enaja interesele lo cale şi specificul spiritual al acestor popoare. China şi M ongolia. păcat că acestea au fost strivite. In A rm en ia vom avea prima biserică naţională înainte chiar ca în Im periul roman creştinism ul să aju n gă religie de stat. armeană. Dintre popoarele răsăritene creştin ate în perioada aceasta amin­ tim pe armeni. cînd istoria şi vrem ile ne cer să ne apropiem din nou unii de alţii. copţii egipteni şi e tio ­ pieni. Să le luăm pe rînd. dar şi din pricina unei intoleranţe crescînde a B isericii mai bine-zis a B isericii «greceşti» faţă de celelalte (siriană.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 273 dom inare cezaro-papistă. popoarele din vestul A siei şi din sud-estul Europei au trăit d eja o experienţă de libertate. iar atunci cînd — din pricini de ordin extern. B iserica siriană îşi avea încă din veacul II Scriptura tradusă în limbă proprie. A celaşi lucru se va întîmpla în seco ­ lele IV — V I cu B isericile arm eană. georgieni. arabă. coptă. au cîntat şi s-au rugat în limba lor. Este azi. înainte de a se greciza şi deci înainte de a se îngusta unghiul de vedere al creştinilor răsăriteni. georgiană. perşi. arabă etc. dar au fost mult ocazii cînd ea a stricat şi unuia şi celeilalte. 1. indieni. Deşi ţinutul 18 — Istoria bisericească . A cest lucru în Apus n-a fost posibil. Nu-i de m irare că şi poporul «barbar» al goţilor şi-a primit traducerea B ibliei tot din Răsărit. A fost o mare fe ­ ricire că. în cît abia le-a mai ră­ mas am intirea. iar în seco lele III— IV şi cîntări şi slu jbe respective. o datorie de prim ordin de a reconsidera în duh de sinceritate şi iubire dorinţa M întuitorului şi a A postolilor : de a fi cu toţii una. arabi. Au fost momente cînd această colaborare a a ju ta t şi statului şi B isericii.

arm ata şi sfetnicii lui se botează (între anii 280— 301). Po la 385 cea mai maro parte (4/5) din A rm enia e anexată de perşi. R eligia dualismului persan renăscută cu fanatism de regatul sasanizilor (224— 640) n-a putut atrage pe ar­ m enii dornici după independenţă. amintim de N c r s e s c e l M a re (353— 379). principiul ereditar. locul unde — după tradiţie — însuşi Domnul Unul-Născut s-a coborît să-i fixeze altarul. totuşi cele două mari puteri Persia şi Bizanţul se vor am esteca ade­ seori în viaţa ei. G rigorie a mai înfiinţat încă 12 episcopate. C el mai mare ierarh a fost atunci S a h a c (îs a c ) c e l M a re (390— 440). Tiridate trim ite acum pe G rigorie la C ezareea să fie hirotonit. după modelul preoţiei leviţilor. tînărul descendent dintr-o fam ilie regală G rig o rie supranumit L u sa v o riţ = Lu­ m inătorul (f 332). a fost Ia început persecutat de regele T irid a tc II (261— 317). Ca să scape de un m ăcel organizat de trupele persane. iar reslul di' bizantini. ultimul deseori- . anexînd teritorii din ea sau chiar supunînd-o îndeo­ sebi pentru poziţia ei strategică. Un descendent al său A r is ta g e va prezenta B iserica armeană la Sinodul I ecum enic din N iceea (325). dar mai ales fam iliarizaţi cu credinţa creştină. întors în ţară. s-a refugiat în C ezareea Capadociei. form aţi de el în credinţa creştină.274 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ muntos al tării i-a aju tat pe armeni să-şi apere mai uşor independenţa. cîştigat pentru credinţa creştină. Salvarea a ven it to t prin Biserică. A rătîndu-se ca un adevărat părinte. unde arhiepis­ copul Firm ilian l-a. dar în urma unor îm prejurări zguduitoare. dar rolul de conducător al poporului îl ia acum catolicosul cu adunarea clerului şi poporului. iar de acum G ri­ gorie organizează B iserica cu centrul la Ecimiadzin. Şi astăzi Ecimiadzinul este cea' mai mare m înăslire şi centrul B isericii arm ene. prieten cu Sfîntul V asile al C ezareei. pentru că la 428 regalul armean încetează. iar la întoarcere însuşi regele. Dintre urmaşii acestuia. Ce folos însă. : In A rm enia s-a introdus. de la care a luat exemplu. întem eind m înăstiri şi aşezăm inte de binefacere. iar conducătorul oi «culolicos». că nu pentru multă vreme. care l-a otrăvit pe m otiv c-ar imila pe greci. G rigorie a murit la adînci bătrîneţe. mai ales în urma unei vindecări m iraculoase la care ar fi contribuit şi Grigorie aruncat de el în închisoare vrem e de 15 ani. Do atunci B iserica arm eană se declară autocefală. ajungînd — după tradiţie — să mai lase n ecreştinate doar 17 fam ilii. în că G rigorie folosise în locu l limbii siriene limba arm eană în predică. aşezînd ca titulari pe fiii foştilor preoţi păgîni. acesta şi-a schim bat atitudinea. Jvicrri caro n-a fost înţeles de reg ele Pap.

însuşi cato-licosul Io s ii a murit ca m artir în 543. La anul 410 era gata traducerea B ibliei după versiunea siriană (P eşito). care voia. Din A rm enia creştinism ul s-a răspîndit şi în G e o ig ia sau I v iiia şi iată cum : Prin anii 320 o credincioasă arm eană N in a sau N un ia. introducînd — pe lingă imne proprii — şi elem ente din liturghiile Sfîntului lacob. b i­ zantinii n-au făcut-o. ar­ m enii ţin un monofizism moderat. amîndoi istorici cunoscuţi. la care au luat parte şi episcopi georgieni şi alani. Cei doi prieteni. C elelalte elem ente din cultul şi trad iţiile lor (cu excep ­ ţia unor influenţe iudaice despre jertfe. dar curind după aceea. legat mai mult de unele expresii mai puţin fericite. în cît . poate dintr-o traducere greşită a term enului «cpooi?» prin «persoană». aşa încît de acum nici în cercările perşilor de a sparge unitatea arm enilor trim iţîndu-le episcopi sirieni şi nici cele ale bizantinilor. în Ioc de «fire». Sahac şi M esrop reform ează litur­ ghia arm eană. au declarat că ţin de acum monofizismul. nu au reuşit. După 485 s-a restabilit' pacea între bizantini şi perşi. C ontinuele războaie dintre sasanizi şi bizantini exp lică de ce la Sinoadele II. arm enii se răsculaseră contra perşilor. născoci alfabetul arm ean după modelul celui sirian. în cercările făcute ulterior. mai ales sub îm păratul H e i a d i e (610— 641) de a reveni la ortodoxia calcedoniană n-au dat roade tot din m otivele am intite.îm păcarea dintre nestorieni şi m onofiziţi a fost aprobat şi de armeni. ca şi unele deosebiri privind postul şi alte puncte de mai m ică im portanţă). Sfîntului V asile şi Sfîntului Ioan Gură de Aur. La fel s-au introdus slu jbele sfintelor Taine şi ierurgii. sinoadele de la V a g a iş a p a t (491) şi Tvin (525). precum şi E lise şi M oisi de la H orene. 2. aju nsa acolo ca roabă de război. în fond. Cu toate că le prom iseseră ajutor. trim iţîndu-le episcopi sau învăţaţi greci. poate şi din anti­ patie p olitică faţă de «greci». Prietenul acestuia. arhimandritul M esro p . a în g rijit pe un copil bolnav atît de bine. Tocm ai în anul 451. «cel ce te-ai răstignit pentru noi». III şi IV ecum enice au lipsit cu totul episcopii armeni. H en o tic o n u l lui Zenon. C elebri au mai fost şi polem istul Eznic. după cum s-a făcut şi popularizarea multor scrieri patristice din părinţii sirieni şi greci. care voiau să Ie impună cre ­ dinţa m azdeistă a lui Zoroastru. primind totodată şi adaosul la trisaghion făcut de Petru Gnafevs. sînt ortodoxe. iar la 432 o a doua ediţie şi după Septuaginta.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 275 dent al Sfîntului G rigorie Luminătorul. cînd se ţinea Sinodul IV ecum enic la Calcedon.

întrerupe buna dezvoltare a B isericii georgiene. dar odată cînd a ajuns într-un impas într-o pădure. dar acest fapt a fost numai ceva trecător. din Cipru şi Bitinia. ceea ce înseamnă — ca şi în A r­ menia — că B iserica georgiană. La începutul secolului V II. Sinai. V estea a făcut vîlv ă atît de mare. Drept mulţumită pentru ajutorul dat. am estecul perşilor şi bizanti­ n ilor le-a stat de multe ori în cale în drumul spre independenţă. căreia i-a insuflat încredere în Dumnezeul creştinilor şi prin rugăciune. Ca şi în Arm enia. n ici georgienii n-au participat la S i­ nodul IV ecum enic de la C alcedon.1 hirotoni pe cato lico s ori de a trim ite un exarh în caz de vacanţă sau de tulburări eretice. în tre 390 şi 550 s-au tradus Biblia şi principalele cărţi de slujbă în limba georgiană. Nu e sigur dacă Sinodul trulan din 692 recunoaşte au tocefalia B isericii georgiene. patriarhului de A ntiohia revenindu-i doar dreptul de a . R avagii m ari a făcut m ahom e­ danismul : m înăstiri şi biserici vech i au fost distruse. s-a d eclarat autocefală. care erau tot mai dese acum. regele a trim is în anul 326 soli la împăratul Constantin cel M are să-i trim ită m isionari. bolnava s-a vindecat. georgienii revin la formula calcedoniană sub catolicosu l K irian I. R e­ gele M irian n-a dat atenţie prea m are faptului. fiind un profund cunoscător al literaturii ascetice creştine. că ju risd icţia scaunului antiohian va fi încetat de acum. în seco lele V şi V I cu arma în mînă. despărţindu-se astfel de armeni. şi-a adus am inte de rugăciunile creştinilor şi a invocat şi el pe Dumnezeu. din 451.276 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ acesta s-a vindecat în mod neaşteptat. Amintim ca m artiri pe A b o din T b ilisi . şi la 491 şi 525 s-au d ecla­ rat m onofiziţi. care botează pe rege şi poporul său. în tăriţi îndeosebi prin contactul strîns cu cen trele m onahale de lingă Ierusalim .o cărţi creştine. de la Athos. IVlru Ivirul era o m arcantă figură în secolul V III. aşezînd ca prim episcop pe lo a n ca sufragan al său. Probabil că prim ejdia incursiu­ nilor arabe. Sub V ahtang (446— 499) se amin­ teşte de primul catolicos georgian. Ca şi arm enii. Constantin trim ite pe patriarhul Eustaţiu al A ntiohiei. de acum bine organizată în 2 eparhii. m ajoritatea popu­ la ţie i islam izată prin teroare. s-a introdus liturghia bizantină şi s-a putut astfel păşirii specificul propriu al culturii georgiene. regii A rc il şi V a h ta n g s-au răsculat adeseori îm potriva perşilor invadatori. în cît Nunia a fost chem ată şi la regina. sub împăratul H eraclie (610— 641). unde de timpuriu se întîln esc şi călugări georgieni s-au tradus şi în limba lor niull.

In tot acest răstimp teatrul de luptă se schimba. în schimb. După 489. care a incendiat un templu persan. dar aceştia îngăduie —•din ură faţă de bizantini —• desfăşurarea liberă a creştinism ului la ei. 4. La N iceea. N isibi se afla sub stăpînire persană. în anul 418 izbucni o altă persecuţie ce va dura 30 de ani din pricina episcopului A b d o s din Suza. I a c o b c e l M a re ( f 338) a ilustrat v estita şco ală siriană prin predicile lui m orale. cu toate că era dominată politic de cercurile fan atice ale preoţilor mazdeeni şi dualişti. iar peste 1 0 ani cad sub arabi. Epoca de aur a literaturii si­ riene a atins culm ea dezvoltării sale pe vrem ea S tîn tu lu i E frem Şirul ( t 373) supranumit «lira Duhului Sfînt».000 m a rtiri! După o linişte de 40 de ani. cum s-a văzut şi din istoria maniheismului. m ărturisitor în persecuţia lui D iocleţian şi participant apoi la primul Sinod ecum enic. cînd în favoarea unuia. în 325. cînd şcoala de la Edesa a fost închisă. participa şi Io a n episcopul Persiei. răscum părînd cu bani 7000 de prizonieri perşi. din anul 425.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 277 (| 6 8 6 ). r e g e l e A r c il (t 727) etc. P e şito . La începutul secolului IV din două centre au radiat spre Persia m isiunile creştine : din Edesa. perşii au fost mereu în luptă nu numai cu bizantinii. ţani. de pe ţărmu­ rile M ării N egre şi Caspicei. cînd a altuia. abasgi. Se ştie că de la georgieni în secolul V I s-a extin s creştinism ul şi spre nord la populaţiile vecine : alani. lazi. . 3. Se ştie că în tot timpul dinastiei sasanide. vech ea cetate a regilor A bgar şi patria primei traduceri siriene. Spre miazăzi de A rm enia se înregistrează în perioada a Il-a pro­ grese m ari printre m e s o p o ta m ie n i. centrul cel mai im portant a rămas N isibi. între Tigru şi Eufrat. S fin ţii D aniil şi C on stan tin (f 715). pentru gingăşia şi m ăiestria imnelor şi rugăciunilor lui pline de evlavie. Pentru cei răm aşi ortodocşi. La anul 343 începe o epocă de 35 de ani de crudă persecu ţie a creştinilor de către regele persan Ş a p o r II. pînă ce la 628 i-a zdrobit îm păratul bizantin H eraclie. centrul b isericesc a răm as la M zehet. ci şi cu alte popoare din sud şi din nord. nestorienii cîştigară bunăvoinţa regelui V a ra n es. unde «şcoala perşilor» a fost întem eiată în anul 306 de Sfîntul Iacob ( t 338). In P e r s ia de sub dinastia sasanizilor (226— 636). creştin ii s-au înm ulţit încă înainte de anii 300. Se ştie că după anul 363. instigat de m agi şi de e v r e i: Se vorbeşte de 16. şi din Nisibi.

care l-au vestit. «nu ne trebuie confuzie ca în monofizism». fără podoabe ca cele bizantine. la triburile ungro-turce de lîngă Ura Ii şi Turchestan. Pe la sfîrşitul perioadei a Il-a rolul «patriar­ hatului» nestorian de Seleu cia-C tesifon se fundamenta în cadrul isto­ riei creştinism ului prin referirea la Avraam din Haran şi cei trei magi. trim is în m isiune la Bizanţ. chiar şi episcopii. num ele ]ui N estorie este pomenit alături de ale m artirilor. dar peste 14 ani îi răzbună îm păratul bizantin H erad ie.i marelui anahoret Is a c S im l. slavă. La începutul secolului V avem şi un episcop diplomat M a iu ta din M aiperkal. în Persia propriu-zisă. tot la o «şcoală a perşilor». în acelaşi timp au înflorit şi alte centre. După jum ătatea veacului V. B isericile lor erau sim ­ ple. toi atîtea căi spre desăvîrşire. Cam în aceeaşi vrem e înflorea şcoala din S e le u c ia -C te s ifo n . modeste. respectiv l-au adorat pe Hristos. . pe care o va mai ilustra după el şi alţi mari dascăli şi m isionari ca N a rses. C l e r u l era căsătorit. La sinodul din Seleu cia din 486 s-a definit «crezul» B isericii nestoriene : «M întuitorul e Dumnezeu perfect şi om perfect» . încă pe la anii 600 ei făcuseră convertiri din nordul A rabiei pînă la hunii din Crim eea. Cînd în 363 Nisibi cade sub perşi. De la sinodul din Seleu cia din 497. ajungînd chiar şi în Sum atra şi în China (pe la 779). Numărul lor va creşte vertiginos. predicînd ca nimeni altul înfrînarea. la tibetani (unde influenţară şi asupra cultului local lama). trezvia şi munca manuală. C ărţile lui erau tra­ duse de timpuriu în greacă. unde în 410 şi 419 se ţineau sinoade. cîtev a m ilioane. R ab u la (toţi în secolul V). arabă. conduşi de vreo 2 0 0 de e p i s c o p i . Iha. care. C el mai im portant sinod e cel din 499 de la Seleucia. s-a rctias intr-o m înăslire. etiopiana. care vor cunoaşte acum o înflorire excepţională. unde la c o b A ir a a te expunea pe la 350 în acrostih învăţătura creştină. p olitica stalului persan a fost deosebit de favorabilă faţă de nestorienii alungaţi de bizantini. ce afirmau independenţa canonică faţă de scaunul de A ntiohia.273 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Ultima persecuţie persană are loc sub regele C o s r o e la anul 614. m arele dascăl Efrem Şirul va trece cu colaboratorii lui în Edesa. Conştiinţa de sine a nestorienilor ajunge la apogeu cu toată apă­ sarea musulmană. după 5 luni de episcopal. de pildă la M oşu l. P ăcat că popoarele de stepă vor distruge aproape total această operă im presionantă. M ult a influenţat şi teolo­ gia ascetica .

De pe la anii 800. Un al treilea trib. ce întreţinea legături de prietenie cu Bizanţul. unde li se dau însem nate privilegii. în fine. legătura cu Persia s-a rupt pentru aproape 600 de ani. De asem enea şi S im ion S tîlp n icu l şi cuviosul monah E ftim ie s-au bucurat de mare cinste printre arabi. unde domina nestorianism ul. A cest episcopat arab se afla sub ascultarea scaunului de la Ierusalim . S-a păstrat şi o cruce cioplită în piatră neagră cu inscripţii din vrem ea sasanizilor. a primit episcop pentru supuşii ei creştini. s-a creat un episcopat sufragan Patriarhiei de A lexandria. şi-a primit căpetenie b i­ sericească chiar pe propriul lui şeic A s p e b e th o s sau P etru . B iserica indiană e autoceaflă.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 279 5. G rigorie Teologul şi Am brozie. B i­ serica indiană a fost mult timp nestoriană. pentru arabii din ju ru l muntelui Sinai. Printre triburile a r a b e de la hotarul sud-estic al Imperiului roman. era dependentă de scaunul A ntiohiei. în veacu l V I n e­ gustorul C o sm a « In d icop lev stu l» m ărturiseşte că a întîln it multe co ­ m unităţi creştine sub conducerea cîtorva episcopi. Un alt trib arab a> avut în decursul secolului V un scaun episcopal la Jita b e . cum spun scrii­ torii Eusebiu de Cezareea. eliberîndu-se de tradiţiile aduse de m isionarii rom ano-catolici. centrul bisericesc din M a­ labar. în per­ soana venerabilului călugăr M o ise. Din cauza persecuţiei regelui Şapor sute de m eşteri persani se refugiază în M a la b a r . Dar au răm as şi com unităţi ortodoxe. pe la m ijlocu l se­ colului V. Din acel timp. din C oelesiria şi pînă la poalele muntelui Sinai şi golful A caba. Din secolul X V II. cum s-a numit după ce a fost botezat de călugărul Eftimie. creşti­ nismul a pătruns graţie apostolatului erem iţilor din pustiul arabic. păstrate pînă azi. în timpul domniei îm ­ păratului A n a sta sie (f 518) a trecut la creştinism A lm u n dar. . 6 . Limba de cult era siriana. D atorită contactului cu Persia. căpetenia p olitică a unui alt trib arab. Pe la 372. odată cu în ch eierea acordului de pace cu Bizanţul. pe coasta apuseană a Indiei. C eva mai bine s-au păstrat creştin ii torniţi din Mcilcibar. Tradiţia despre evanghelia dusă în India de Apostolul Toma era vie în secolul IV. O altă cruce cu inscripţii în dialect indian (secolul VII) s-a păstrat în biserica din Kottayam . Pe acea vrem e. a patra eparhie creată pentru triburile arabe din jurul Damascului. M au v ia. La Sinodul I ecum enic semnătura episcopului «loan al m arei Indii şi al Persiei» vrea să însemne că încă de atunci exista în India o B iserică sufragană celei persane. B isericile creştine din India devin monofizite. o principesă saracenă.

cîştigînd pe mulţi arabi din Yemen. se puteau mîndri cu b i­ serici şi ininiisliri. trim isul împăratului Constanţiu. Aden şi Hormuz. vech ile san c­ . atît împăratul Constantin cel M are cît şi mama sa. primul oraş al O rientului. Odată cu această învăţătură greşită şi-a făcut in tra­ rea printre creştinii de acolo şi monofizismul. în sudul A rabiei. educat în ale credinţei de Eusebiu al Nicom idiei. La sfîrşilul secolului al IV -lea. Cu cea mai mare ten acitate s-a menţinut păgînismul în Gaza din F ilisteea. bastioanele păyîne unul după altul. iar în decursul seco ­ lului IV creştinism ul va înregistra o victorie importantă. făcînd ca păgînism ul să-şi continue existen ţa pînă prin secolul V. episcopul T e o iil. în aju tor e chem at regele Etiopiei. Ioan Gură de Aur. Deşi o parle a Asiei M ici. a activ at ca predicator în decursul anilor 350— 354. Duh-Novas. In Palestina. îm potriva misiunii creştine din Yem en au reacţion at iudeii care vor reuşi să dea hom eriţilor un rege iudeu. toate centrele mai în ­ semnate'. încă de la începutul secolului al III-lea era împîn/ită cu o reţea de biserici episcopale. A cest episcop. bucurîndu-se de spri­ jinu l împăratului. printre h a ja riţi sau hom eriţi. a propovăduit creştinism ul sub form ă ariană. 7. ridicînd pe pămînlul «Tării făgăduinţei» biserici m onumentale. creştinii arabi sînt persecutaţi de acest rege iudeu. în ţinutul Fen iciei de la litoralul mării. Incepînd cu anul 522. în cetatea A ntiohiei. cu ajutorul călugărilor. în ţinutul apusean al Siriei. îm părăteasa Elena. nu se poate vorbi de o B iserică unitară şi naţională arabă. Pe seam a acestor arabo-creştini au fost înfiinţate trei biserici în Tarafan. Din cauză că la 616 partjea cea mai mare a A rabiei a ajuns sub dependenţa perşilor. în cercul retorilor şi al filozofilor. creştinism ul ajunge dominant în decursul secolului IV.280 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Cu toate că părţile nordice ale A rabiei au fost cercetate de nu­ m eroşi m isionari creştini şi săm înţa învăţăturii lui Hristos a fost arun­ cată pînă departe în ţinutul N edjed. printre care şi pe regele hom eriţilor. arhiepiscopul de mai tîrziu al Constantinopolului. a putut distruge. de cari' ne vorbeşte Sfînta Scriptură. pentru consolidarea creştinism ului. şi-au cîştigat m erite nepieritoare. în aşa-zisa «A rabie fericită». aşa-num iţii «creştinii lui Toma» au fost atraşi spre nestorianism . care-1 răsturnă. elenism ul mai avea încă forţă vitală.

aproape întreg Egiptul era împînzit cu biserici creştine. de pildă. cît şi în alte locuri secrete. păgînismul a putut să se m enţină în tot cursul secolului IV. Cu toate acestea. un m erit deosebit şi-au cîştigat călugării. 26 şi V III. Un alt factor care a aju tat cauza creştină. Pe nesim ţite. Frigia şi Licia. a simţit păgînism ul că pierde cu totul terenul. limba m aternă a fost întrebuin­ ţată de oam enii B isericii în scopuri m isionare. Aşa. unde totuşi în decursul secolului al V l-le a mai existau puternice colonii păgîne. N icopolis. B iserica egipteană nu a fost cîştigată de propaganda arienilor. în extrem itatea sudică. deşi exista o puternică colonie creştină. 8. A rsinoe. greoaie şi nepractică. vechea scriere cursivă. pe insula Philae. încă de la sfîrşitul secolului al II-lea dăinuia faim oasa şcoală cateh etică. fiind însă continuu supravegheaţi şi urmă­ riţi în acţiunile lor de conducătorii B isericii egiptene. m arele sanctuar al Isidei a trebuit să fie cruţat de teama tribului blem ienilor de dincolo de hotare. 13). Is to r ia b is e r i­ c e a s c ă VI. cît şi în Caria. 4 6 . 40. numărînd aproape 100 de eparhii. în timpul disputelor dogm atice. A bia cînd au fost dărîm ate faimosul Serapeum şi celelalte sanctuare păgîne. 11. m etropola de unde radiau razele bin efăcătoare ale soa­ relui învăţăturilor M întuitorului era A lexandria. In secolul IV. 10. Cu toate că în acest oraş. Dintre cen trele eparhiale mai însem nate amintim pe cele din Pelusium. nu se poate afirma că păgînismul era zdrobit. e înlăturată de alfabetul grecesc. Herm opolis din Tebaida şi cel din B eren ice din Libia pentapolit)ană (Eusebiu. B iserica îşi avea organizarea ei proprie. 42. în Egipt. atît în A sia. . fiind acom odată limbii autohtone a copţilor. care erau în dependenţă de scaunul A lexan ­ driei. a fost îm ­ p rejurarea că începînd cu secolul IV. A lături de propaganda şi m isiunea bisericilo r episcopale şi a clericilo r exilaţi în părţile de nord şi de m ij­ loc ale Egiptului. In întreg Egiptul. Lycopolis. VII. Thmuis. U rm area a fost că păgînii şi-au putut practica nestingheriţi cultul în templul zeiţei Isis. M isionarii creştini au putut desfăşura o activitate bogată şi încununată de succeis.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 281 tuare păgîne au continuat să-şi m enţină poziţiile. după ce a primit unele adaptări şi transform ări. iar m isionarii m elitienilor mai curînd au întărit decît au slăbit unitatea avîntului monahismului ortodox.

. . atît M eropiu cit şi însoţitorii lui . precum şi succesele obţinute în predicarea ş i. în timpul lui Constantin cel M are (306— 337). rupînd orice legătură cu A tanasie cel M are.sînt omorîţi. La 356. Cu excep ţia celor doi tineri. nepoţii învăţa­ tului filozof M ero p iu din Tir. F ru m en ţiu : şi Edesiu au părăsit A bisinia. cei doi şi-au cîştigat încrederea regelui. Intorcîndu-se la Axum.uilorul unei topografii creştine. la stăruinţele regineimame. In A b isin ia . P. să se con ­ form eze adevăratei credinţe reprezentată prin episcopul arian Gheor. Istorisindu-i toate întîm plările. L X X X V III. creştinism ul a pă­ truns graţie a doi tineri din Tir. episcopul Frumenţiu. După m oartea regelui. cei doi au continuat să trăiască la palat. pirul atunci alcătuită numai din consoane. după alţii sau ceva înainte de 340. corabia lui e atacată şi jefu ită de indigeni. Frum enţiu a plecat spre A lexandria.m a re cinste în limpid îm păraţilor Ju stin ian I (527— 565) şi Iustin II (565— 578). M eritul lui Frum enţiu a fost că a introdus şi v o c a le 1în scrierea etiopiană. obţinînd chiar posturi de înaltă . unde tocm ai fusese hirotonit episcop Sfîntul A tanasie cel M are. că în A bisinia erau biserici. ajutînd-o la conducerea ţării şi veghind ca tînărul fiu de rege Aizana (Ezana) să prim ească o creştere îng rijită. care s-a bucurat d e . 3 la M igne. a cărei dezvoltare a mers m înă în mină cu creştinarea lor. recăpătîndu-şi libertatea. G raţie culturii şi ştiinţei. A bisinia a continuat totuşi să răm înă ortodoxă. Constanţiu a crezut că prin acest m ijloc va reuşi să-l atragă şi pe Frumenţiu. Frumenţiu a botezat la 350 pe regele A iz a n a şi pe fratele său S aza n a şi apoi pe rînd o parte însem nată: a poporului. Frum enţiu şi Edesiu sînt aduşi sclavi la curtea regală din Axum (Auxuma).răs­ pundere la curtea regală. Cînd acesta a luat conducerea ţării. preoţi şi mulţi călugări ortodocşi.G. de partea arienilor sau îl va com promite în faţa înalţilor săi protectori.ghe al A lexandriei. împăratul Constanţiu scrie atît regelui.282 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ 9.să accepte să fie sfinţit episcop al abisinienilor. acest filozof a întreprins o călătorie de studii în A bisinia. După unii istorici actul sfinţirii a ¡avut loc la 328 sau 329. sau curînd după 346. Cosma Indicoplevstul. ' (in alt merit al episcopului Frum enţiu a fost crearea unei litora­ luri naţionale eliopiene. sau în regatul azumitic etiopian. m arele A tanasie l-a înduplecat .r ă s pîndirea credinţei creştine. episcopj. am in­ teşte în lucrarea sa (1. cît şi fratelui lui să vegheze ca şeful lor bisericesc. F ru m en ţiu şi E desiu . A juns într-un port al acelei părţi. 169). reuşind .

dar îşi va păstra trad iţiile vech i creştine. III (1951). M estu rgian. London. B is e r ic a A r m e a n ă . BIBLIOGRAFIE R. H is to ir e d e l'A rm én ie. 3— 4. E p i f a n i e N o r o c e l . un m onofizit înflăcărat. Ş. el s-a reîntors la A lexandria. L. In ro m ân eşte de V . L 'E glise A r m é n ie n n e ju sq u 'a u C o n c ile d e F lo r e n c e . în «O rtodoxia». H. 1910. încredinţînd turma spre păs­ torire episcopului Teodor din P h ilae. XLI (1965). 1920. B u cu reşti. tn lim b a ro m â n ă : M i h a i R ă d u l o s c u . W . M o s e s K h o r e n a I s ' i . A. 1. Paris. 447— 515. 339— 346. 1961. p. H. H is to ir e p o lit iq u e et r e lig ie u s e d e 1'A r m e n ie . . T o n r n c b i z e. în «B iserica O rtod oxă Rom ână». Paris. în veacurile V şi VI. nr. în «M itropolia M old ovei şi S u cev ei». 586— 636. X IX (1970). 4. B eiru th. M. London. ca şi acolo. K o g y a n. F. 1947. D o w l i n g . Paris 1910. p. R. 7— 8. Ca şi în Egipt şi în vestul A rabiei. London. un rol deosebit a avut în dez­ voltarea creştinism ului din Etiopia monahismul. N u b ien ii şi b le m ie n ii . sabatul — alături de duminică. Cît despre monofizismul B isericii etiopiene. se am intesc chiar pelerini etio ­ pieni pe la Sinai. Z o h r a b i a n . 618— 621. T h e A r m e n ia n C h u rch . A. trad. K r ü g e r . C am ­ bridge (M ass). abţinerea de la unele m încăruri. nr. XC1I (1974). în «O stk irch lich e S tu ­ dien». P u 1 p e a (Răm ureanu). Pr. Paris. După venirea arabilor în Egipt (640). bucurîndu-se de sprijinul îm părătesei Teodora. A s p e c tu l n a ţio n a l în e v o lu ţ ia B is e r ic ii • r m e n e . nr. P a s d e r m a d j a n. C ălugărilor se şi datoresc primele imne şi primele traduceri din greacă şi siriacă. O r m a n i a n . înainte de ven irea arabilor. a Protos. W ürtzburg. Zur E in fü h ru n g d es C h riste n tu m s in A r m e n ie n d u r ch d e n K ö n ig T reiat (T ir k la le s ). P en tru r ă sp în c lire a c re ştin ism u lu i in A r m e n i a : P. 1910. A bisinia răm îne într-o izolare im presionantă. el este mai mult formal. P o s ib ilit a te a în t o a r c e r ii B is e r ic ilo r m o n o fiz ite la O r to d o x ie . mai mult o form ă ana­ cron ică. G r o s s c t . Is to r ia B is e r ic ii A r m e n e d e la in t r o d u c e r e a c r e ş tin is m u lu i in A r m e n ia p in ă în z ile le n o a s tr e . în d eoseb i p. După o activitate m isionară de doi ani.P ER IO A D A A D OUA (325— 787) 283 s-o facă astfel mai uşor de citit. 1934. H isto ry o i th e A rm en ia n s. 374— 390. A b r a h a m i a n . T h e C h u r c h e a n d F a ith of A r m e n ia . engleză. Printre e i a activat preotul Iu lian din A lexandria. chiar dacă alături de ele sînt şi urme de iu ­ daism (circum ciziunea. p. preoţia ereditară) şi de mahomedanism (poligam ia). H is to ir e d e l'A rm én ie d e s o r ig in e s à 1071.au a c c e p ta t şi ei creştinism ul sub formă de monofizism în timpul domniei împăratului Ju stinian (527— 565). Prof. în că rţile de cult ei sînt ortodocşi. T h o m s o n . p. la A lexandria etc. 1949. Legăturile «oficiale» cu Biserica-m am ă a copţilor egipteni a rămas şi aici. 1978. 1920. L 'E glise A r m é n ie n n e . încetu l cu încetul a luat naştere o literatură etiopiană creştină.

L a b o u r t. B u cu reşti. P en tru r ă s p în d ir e a c r e ş tin is m u lu i în G e o r g ia : C. G e s c h ic h t e d e r ir is c h e n K ir c h e v o n ih r e n A n lă n g e n b is zu m 12. Is t o r ia B is e r ic ii A r m e n e p în ă Ia S in o d u l a l I V . J . p. B r o w n . 5— 58. J a n i n. L 'É g lise M a z d é e n n e d a n s ¡’E m p ire S a s s a n d ie . R. T h o m a s . G r . Cam bridge. L’É g lis e g é o r g ie n n e . C h u r c h e s in In d ia . C o u 1 b e a u x. în «Echos d'O rient». 289— 299. ¡Pr. . X II (1960). A s h o rt in tr o d u c tio n to t h e E tio p ia n O r th o d o x C h u r c h . nr. Les v e r s io n s g r e c q u e s d e s a c t e s d e s m a r ty r e s p e r s e s s o u s S a p o r II. Protos. C alcu tta. pe liniile mai circulate. T o u m a n o f f. p. In d ia ş i C h i n a : W .. 1950. 1905. P en tru In d ia : P. în porturi. Răspîndirea creştinismului în Apus * La începutul secolului IV. Delhi. Prim ele com unităţi ştim c-au fost în oraşe. Ceea ce o interesant de con statat pentru peninsulele Italică şi Iberică. Paris. P aris. A ddis A beda.284 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A L Ă Pr. în «C haiers d 'h isto rie m ondiale».. P e e t e r s. 1904. 554— 565. L e c h r is tia n is m e e n C h in e e t e n A s ie so u s i e s M on g o ¡s. în «O rtod oxia». p. E a s tern C h r is t ia n it j in In d ia . O r ig e n e s c h r é t ie n n e s d e G é o r g ie . I. P aris. Desigur nu toate populaţiile cuprinse în aceste im ense terito rii erau creştine. G eorgetow n. C r u c e a n u . X L III (1967). Term enul «paganus» în accepţia actuală apare cam din perioada aceasta în documente (Paul Orosiu). spre a nu mai vorbi de insulele britanice şi de Apusul co n ti­ nental. J . 1956. 577— 592. 1957. M. 601 p. London. O l g a L e b e d e w. 34— 73. nr. Prof. N a u. 1965... L i v i u S t a n . Ja h r h u n d e r t. D. S tu d ie s in C h ristia n C a u c a s ia n h is to r y . T i s s e r a n t . 1908. 1964. H. 1914. L. Le c h r is tia n is m e d a n s ¡'E m p ire p e r s e s o u s ia d y n a s t ie sa ss a n ic le (224— 632]. T a m a r a t i. O n o u ă p a tr ia r h ie . Bom bay. p. B asel. în ¡«M itropolia M old ovei şi S u cev ei». W . dar în cele mai multe purii lumea părăsise vechile credinţe. 1. A ddis A beba. 1954.. I s t o r ic u l B is e r ic ii g e o r g e in e . H is to ir e p o lit iq u e e t r é ü g ie u s e d 'A b y ssin ie .-iP. Paris. H is to ir e d e la c o n v e r s io n d e s G é o r g ie n s a u c h r is tia n is m e . iP. 1929. B is e r ic a d in E tio p ia . M. D e 1 e h a y e. T h e In d ia n C h ristia n s o i St. 'H ’Ex-zli'iata AiOtoziac. II (1955). 2-e éd. B. M iinchen. X V (1912)r p.. M o n g o lia . T h o m a s . 1929. D e 1 i u s. C o d i e r. L a n g. E. 1910. 3.. de M é n a s c a . P en tru r ă s p în d ir e a c re ştin ism u lu i în P ers ia . E. E p i f a n i e N o r o c e l . 1905. B ru x e lle s. g raniţele nordice ale Imperiului roman aju n seseră pînă la văile Dunării şi Rinului. B o d o g a e . Paris. 1963. nr. I (1932). m itrop olitu l A xom ei. L e s d é b u t s d u c h r is tia n is m e en G é o r g ie d 'a p rès l e s s o u r c e s h a g io ­ g r a p h iq u e s . T u r k e s ta n . P en tru E t i o p i a : N i c o I a e. T irag e a part des «A nalecta Bolland ian a». M adras. L iv e s a n d le g e n d s o i t h e G e o r g ia n S a in ts. T. prof. L 'e x p a n s io n n e s t o r ie n n e e n A s ie . Rom e. P.. Rom e. 1956.le a e c u ­ m en ic . term inologia creştină indicînd elem entele de bază ale crezului * Capitol redactat de Pr. 9— 10.

Ce să vorbim de B iserica cu vechim e to t aşa de mare a G aliei. dar mai ales a lui A u­ gustin.a. mai tirziu a scriitorilor Isidor şi Hiidefons de Sev illa se ştie că în jurul anilor 300 concentrau în sinoade aproape regulate la Sevila cîte 19— 20 episcopi. limba în care se săv îrşea Liturghia era greaca. peste întreg Apusul vrem e de peste 100 de ani s-au . de­ sigur sprijiniţi de un trecut lung de muncă. Prosper de Aquitania şi alţii care-şi aveau tradiţii venerabile din R ăsărit cu litur­ ghie şi cu sinoade proprii ? Iar de-a lungul Rinului şi Dunării în seco ­ lele IV —-VI activau nu mai puţin vestiţii m isionari : Sfinţii Severin de Noricum ( f 482). A ceasta cu atît mai mult. Cezar de A relate. V incenţiu de Lerin.ir după creştin area francilor (finele secolului V) şi mai ales după • ilianţa cu m erovingienii. apostolii E lveţiei de azi. Paulin de Nola. Columban şi Gali. în Italia pînă la anii 300. chiar dacă ei vor schim ba aproape total aspectul lumii apu­ sene. în perioada de care ne ocupăm. a isto ricilor Paul O rosiu şi Sulpiciu Sever. Petre Hrisologul. Totuşi. dus de apostoli şi scriitori <a A m brozie din M ilan. duse cu cea mai m are cruzime. Liturghia. pe zi c e trecea tot mai depărtat de duhul apostolic şi de respiraţia ecum eni<< a B isericii. Episcopatul din nord-vestul A fricii (patria lui A rnobius de Sicca. a înflăcăraţilor Firm icus M aternus şi Lactanţiu. şi alţii. în orice caz. în general. de pildă. în această perioadă tot ce s-a adîncit şi lărgit în m aterie de răspîndire a creştinism ului se leagă de tem eliile puse an te­ rior. Sfîntul G rigorie de Tours. C ît despre 9( pania poetului creştin Prudenţiu.ibătut — odată cu im igrarea popoarelor germ anice — şi luptele ariene. Rufin. în care activau Sfîntul Ilarie. însă. Ioan ('iisian. cu cît em igraţia continuă a popoarelor numai pe această cale s-a putut dizolva în «Romania». Era şi firesc acest lucru pentru că. «erei .) era numeros încă înainte de secolul IV. La acestea Irebuie adăugaţi factorii care au dinamizat şi unificat opera de creşti­ nare din Apus : papalitatea şi ordinul călugăresc al benedictinilor. în m oştenirea romană. creştinism ul apusean va primi prin noua idee <le ju risd icţie universală a papalităţii uri aspect instituţionalist. F ericitul Ieronim . A bia scriitori mari din seco lele IV şi V ca şi sinoadele respective au creat şi generalizat term inologia creştină. papa Leon cel M are (440— 461). i. Fulgenţiu de Ruspe ş.PER IO A D A A D O U A (325— 787j 285 şi organizării v ieţii creştine au un caracter mai abstract şi mai in telectu alist decît în Răsărit. unele din ele (mai ales în nordul A fricii).

Un Im periu de uzură şi de dezgust. vor gîndi că salvează Imperiul. într-un fel ei făcuseră. însă. C eea ce este însă interesant. conducătorii lor urcă în scara ierarh iei civile şi m ilitare a Imperiului pînă la cele mai mari grade n obiliare şi adm inistrative. un m are serviciu Imperiului împrospătîndu-i cadrele. un Imperiu în care între anii 300— 450 toată arm ata era condusă numai de «barbari». Pentru a înţelege mai bine specificul v ieţii bisericeşti apusene. fără un ideal propriu. nici să schim be m ăcar lim ba latină pe care o im itau copilăreşte. clim a sudică îi m o­ leşea repede. Goţii din Balcani. orfanii sînt călcaţi în picioare pînă în tr-atît în cît mulţi dintre ei (chiar oam eni de neam ales şi de creştere deo­ . Nu ştii care din ele au fost mai mari. un astfel de Imperiu nu putea să nu cadă. «Barbarii» au venit pe teritoriu l rom an ca «federaţi». norm ele de conducere nu-şi pierduseră încă cu totul nota au­ ten tică din vechim e. Iată ce spune în această privinţă scriitorul creştin Salvian (t 495) : «Săracii sînt despoiaţi (la noi. dar ei n icio ­ dată nu se vor gîndi să ia tronul im perial pentru ei.• regresiunea econom ică. cu un aparat adminLstrativ incapabil şi co ­ rupt. e necesar să mai amintim cîtev a lucruri proprii numai O ccidentului. la romani) de tot ce au. Ei erau însă puţini la număr. în afara limesu-Iui. Ca un paradox viaţa creştin ilor se sim ţea mai în siguranţă tocm ai pe teritoriul «barbar». servit cu devotam ent. este faptul că nu «barbarii» au distrus Imperiul. ale unor B iserici noi. îără in iţiative industriale şi com erciale. form ele noi vor li lot atîţia germeni ale unor popoare noi. D escentralizarea adm inistrativă a Imperiului adusă de D iocleţian nu-i putuse asigura acestuia liniştea . cu limba latină nu s-au fam iliarizat prea mult. burgunzii din Franţa. în cît în scurtă vrem e «statele» lor s-au prăbuşit. văduvele se vaită. Un Imperiu nu se putea conduce de unul singur. vizigoţii din Spania şi chiar vandalii din A frica şi atunci cînd vor crea organizaţii statale. ostrogoţii din Italia. a graniţelor pe care im pe­ rialii nu le mai puteau apăra. coeziunea lor internă era slabă. Desigur aceasta nu va mai fi ca cea veche .286 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R SA LĂ zul». ci el s-a prăbuşit din pricina decăderii sale sub toate aspectele. ca aliaţi. După «barbarizarea» Im periului se revine curînd la o «rom a­ nizare» a lui. criza re ­ ligioasă şi asaltul tot mai în teţit al «barbarilor» vor schim ba în curînd totul. Aşa trebuie înţelese creştin ările din Apus din perioada a Il-a.

îndeosebi la că ­ lugări. Titulatura de «episcop de Gothia» nu vrea să însem ne că toţi goţii erau la 325 creştini. «Dumnezeul creştinilor e mai puternic». precum şi de la creştinii găsiţi în D acia şi Crim eea. în oraşele greceşti. ei se duc să caute la barbari omenia rom anilor.. în co lo . . ajungînd pînă la Dunăre şi atacînd Imperiul roman. ex ilat în Sciţia M ică de împăratul Constanţiu. de ospitalitate şi de curăţenie a m oravurilor pe care le vedeau la unii din reprezentanţii Bisericii. spuneau atît C lovis al francilor. ' Triburile germ anice se pot împărţi în două grupe mari : germ anii de vest şi cei din ţările scandinave. doi episcopi. de putere. Cu alte cuvinte. goţii au năvălit în Dacia. Oricum. dar mai ales calcul politic. creştinism ul era bine co n so lid at. De la captivii căzuţi în sclavie. Judecîndu-1 pe episcopul Teofli după num ele său. de bogăţie. au pornit spre sud. iar ca el num eroşii preoţi şi monahi din Goţia. I-a im presionat îndeosebi ideea. prin creştin irea triburilor germ anice începe o epocă nouă în istoria Apusului : Evul mediu. goţii au luat cunoştinţă de m isterele religiei cre ş­ tine. stabilindu-se pentru un timp la gurile V istulei. C adm u s de Bosphorus şi T e o til (Theophilos) din Gothia. bagauzi (burgunzi) sau la alţi barbari. cu m ici excep ţii (unde a in terven it şi folosirea forţei) cele mai multe popoare germ anice au fraternizat cu creştin is­ mul în mod voluntar. form at în m ajo ­ ritate de goţi sau germani răsăriteni. Dintre aceştia. de cunoaştere. Se stră­ mută la goţi.PER IO A D A A D OU A (3 2 5 ^ 7 8 7 ) 287 sebită). : Au activat cu succes printre goţi capadocianul E u tih ie (E u ty c h io s) şi episcopul A u diu de M esopotam ia. întrucît nu mai pot răbda neom enia barbară printre romani. C elălalt ram. . Pentru a nu pieri ca victim e ale persecuţiei publice. au luat parte la primul Sinod ecu­ m enic de la N iceea (325). După cum am mai spus.. îşi caută scăpare la duşmani. cît şi Bonifaciu al saxonilor. S -a am estecat şi ceva superstiţie. un ram a răm as în patria lor. ci că ei locuiau intr-un ţinut în care B iserica era bine organizată. form ele noi creştine nu <sînt de cea mai înaltă şi mai pură calitate. căci preferă să trăiască liberi sub o aparentă sclavie. decît să fie sclavi sub o aparentă libertate». aşa-num iţii germani nordici. nu mai încape îndoială că era grec. răsfirate de-a lungul coastei M ării Negre. la începutul secolului al IlI-lea.

latin şi scrierea runică a germ anilor. în 383. a fost alcătuirea unei noi scrieri. în ju ru l anului 310. fiind sfinţit episcop în 341 de Eusebiu al Nicomidiei. precum şi trad u cerea Sfintei Scripturi în limba gotică. dintre care multe fam ilii şi-au încredinţat odraslele creşterii şi educaţiei lui. atît din punct de vedere b isericesc cît şi social. ţinute între reprezentanţii goţilor şi ai rom anilor. Un alt m erit al aceluia care s-a putut mîndri cu titlul de «apos­ tolul goţilor». îi bat pe alani. în M oesia in­ ferioară la N icopolis ad Istrum . aju nşi la Don. fiind conduşi. unde-i în tîln esc pe oslrogoţi. a rămas la Constantinopol. a intrat în slu jba goţilor. de Ulfila. U lfila s-a bucurat de o cinste deosebită şi între «romani». Ulfila. Dezlănţuind du-se pe la 348 o cumplită persecuţie îm potriva creştinilor goţi. s-a început şi acţiunea de creştin are a unor goţi ce locuiau în Dacia. dar liniştiţi şi nesupăraţi de nimeni. cei stabiliţi în ţinutul din ju ru l Plevnei. A taşat unei misiuni gotice la curtea împăratului Constanţiu. latină şi greacă. A participat la diferite sinoade şi conferinţe. latină şi gotică). Şase ani mai tîrziu dau de vizigoţi. făcută din alfabetul grecesc. strănepotul unor creştini originari din apusul Capadocici. W ulfila (Ulfila) s-a născut în ţinutul dunărean. îşi înch eie viaţa la Constantinopol. îndeplinind funcţia de interpret. A ceştia. bucurîndu-se de consim ţăm întul împăratului. M ultele latinism e din traducerea sa sînt o m ăturie a influenţei ţinuturilor rom anizate de la Dunăre asupra operei sale. se numeau «goţi m ici». acţiune brusc întreruptă de persecu ţia pornită între anii 368— 372 îm­ potriva creştinilor. Pe la 370. care la 264 au fost luaţi în cap tivitate de goţi. Poate că persecuţia ar fi luat proporţii.288 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ M eritul cel mai m are pentru con vertirea goţilor îi revine lui U liila sau W u liila. Vrem e de 40 de ani a predicat în trei lim bi (greacă. pe atunci epis­ cop de Constantinopol. C oncom itent cu răspîndirea creştinism ului printre goţii lui Ulfila. un popor nomad originar din A sia. aju ng la M area de Azov. cu ocazia unei conferinţe religioase ţinută la curlea lui Teodosie cel M are. a condus cea mai mare parte a fraţilor creştini de origine gotică peste Dunăre. A ci au putut să trăiască în sărăcie şi lipsiţi de o cultură superioară. dacă nu s-ar fi pus în m iş­ care hunii. pentru creştin ii din ţara goţilor. Fiind un bun cunoscător al lim bilor gotică. C ele două popoare ger­ .

în anul 378 însuşi împăratul V alens e bătut la A drianopol şi ucis de ei. Din 476. au trecu t Dunărea. în timpul domniei regelui Renismunt. adică luptători au xiliari. vizigoţii jefu iesc Roma. Ultimul împărat roman. care a şi creat o tradiţie de stat şi B iserică autocefală : regele convoca sinoadele. goţii se răs­ coală în mai multe rînduri. Statul vizigot din Spania sucom bă în 711. O rice în cercare de a-i readuce la O rtodoxie (chiar din partea Sf. cerînd vo ie îm ­ păratului V alens (364— 378) să se stabilească pe păm întul Imperiului. V alen s le-a satisfăcut cererea. fiind de­ tronat de Odoacru. pe care şi papii îl cereau arbitru. indicîndu-le ca loc de adăpost Tracia.suevii au devenit arieni. în jurul anului 375. . O altă condiţie pusă de V alens a fost îm brăţişarea creştinism ului sub forma ariană. O strogoţii aduşi de huni s-au arătat mai toleranţi. A stfel m ajoritatea vizigoţilor lui Fritigern au deve­ nit arieni. cînd vin arabii. nord-vestul Spaniei. Teodoric cel M are (t 526). Ioan Gură de Aur) va fi zadarnică.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 289 mane. După m oartea lui. în sudul Franţei (la Toulouse) şi apoi în Spania. în m ase com pacte de triburi. Un m erit deosebit la convertirea snevilor are arhiepiscopul M arian d e B ra c a ra (B rag a). Im p eriu l rom an d e A p u s ş i-a în c e ta t e x isten ţa . nu­ mea episcopi. în Italia numai B iserica mai stătea în picioare. Cu to ată groaza răspîndită de hunii lui A tila. regatul ostrogot decade şi va fi cu cerit de bizantini. La 24 august 410. De la oslrogoţi şi vizigoţi arianism ul a trecut şi la alte triburi germ anice învecinate sau înrudite. iar m eritul regelui H araric (510— 559) este <icela de a-i readuce la O rtodoxie. Romulus Augustulus (476) se dovedise neputincios. neputînd ţine piept hunilor. . T rataţi rău de guvernatorii im periali de la Dunăre. Doar atitudinea Iui Ju stin ian de sprijinire a m onofiziţilor l-a silit şi pe Teodoric să-şi m odifice politica. în deosebi cel care s-a intitulat «regele Italiei». s-au statornicit pe teritoriul roman. în calitate de «foederati». slujind împăratului ori de cîte ori avea n evoie de m ercenari. de unde vor p leca curînd. A bia peste 180 de ani d irecţia ariană din Spania e înlocuită cu una ortodoxă. Liturghia păstra un străvechi caracter ecum enic. Reşedinţa sa din R avena era un centru invidiat. papa Leon cel M are (440— 461) nu ezită să-i iasă in cale şi să salveze Roma de la distrugere. regele tribului german al herulilor.

a dat lovitura de graţie regatului vandalilor. unde au locuit un timp. au fost arieni. dar după m oartea lui A utharis. parte pe m alul stîng al Rinului. A sem enea celorlalte popoare germ anice. V a n d a lii au făcut cunoştinţă cu arianismul în Panonia. parte creştini arieni.290 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ L o n g o b a r z ii (la n g o b a rz ii) lui A lboin ( t 572) care au venit pe la 568 în Italia din Panonia. V II. în timpul domniei regelui G rim oald . graţie soţiei sale Cloti Ida. La 496. B urgunzii. regele C h lo d w ig (C lo v is) (481— 511). îm brăţişînd această erezie de la vizigoţi. Burgunzii au păstrat arianismul pînă la m oartea regelui Gundobas şi u rca­ rea pe tron a fiului său SigismunS. care la începutul secolului V locuiau parte între rîul M ain şi N eckar. P ersecuţiile îndreptate împotriva. a lacul un legăm înt so lem n : îm brăţişarea creştinism ului în cazu l că va învinge. In urma căsătoriei regelui A utharis cu principesa T h eo d elin d a . o principesă burgundă. care într-o m ăsură oarecare. Theodelinda. 30). longobarzii au avut o regină creştină. căsătorindu-se cu ducele A gilulf de Turin. întemeinduş-şi un nou regat. ortod ocşilor au continuat pînă la 534. după isto ricii Paul Orosiu (Is to r ia b is e r ic e a s c ă .000 de nobili. la stăruinţele ei.. în preajm a b ătăliei cu alam anii. A bia în secolul V II. Legenda spune că o porumbiţă ar fi adus din cer mirul pentru ungerea regilor 1a. Suferinţele aduse de vandali vor ii exploatate de arabi în curînd. îm pre­ ună cu p e s le 3 . La început nu toţi francii au îm brăţişat creştinism ul. trimis de Ju stinian. V II. La 429. 32) şi Socrate (Isto ria b is e r ic e a s c ă . era fam iliarizat cu credinţa în Hristos. cînd s-au m utat în A frica. s-a botezat. desigur tot în form ă ariană. schirii şi turchelingii. au fost to t arieni. de la Rinul superior. acesta. O steneala Theodelindei de a-şi convinge soţul să se lepede de arianism a fost zadarnică. F ran cii au făcut cunoştinţă cu Evanghelia în urma faptului că s-au aşezat într-o ţară în care creştinism ul era îm păm întenit de mult. . Soissons. au îm brăţişat arianism ul şi rugii. persecutînd pe ortodocşi. au putut fi convinşi longobarzii să se lepede de arianism. A ctul regelui a l'ost curînd im itat şi de restul francilor. erau parte păgîni. Promisiunea făcută şi-a ţinut-o primind botezul. cînd generalul Belizarie. din partea episcopului R em ig iu s d e R cim s.

s-au ostenit la con vertirea alam anilor călugării m isionari scoţieni (F r id o lin. era aruncată săm înţa Evangheliei. Creştinism ul a pătruns în acelaşi timp şi la cei din Turingia. C olu m b a n . T eri­ toriul ei a fost împărţit în u rm ătoarele eparhii : Regensburg. Fiissen şi Kempten. ai alam anilor. au continuat m area operă m isionară. Gallen. Deşi v icto ria puternicului rege Chlodwig (496) asupra triburilor germ ane ale alam anilor şi şvabilor a fost h otărîtoare şi în ale credin­ ţei. la rangul de arhiepiscopie. Sokingen. Pirm in. Passau. ca un R em ig iu s de R eim s. începînd cu secolul V II. regina longobarzilor. vecinii de la răsărit. regele Chlodwig ne apare ca un apărător al O rto­ doxiei în Apus. G allus. St. B a v a r e z ii. nu le-au lipsit episcopi demni şi conştienţi de m isiunea lor. S fin ta R a d eg u n d a etc. fundaţiuni ale lor. Prin încreştinarea acestui popor. în parte. numai o m inoritate a alam anilor erau creştini. La m ijlocul secolului VI. B o n ifaciu . şi-a făcut apariţia ia i . episcopul R u p rech t d e W orm s. pătrunzînd şi în fam ilia princiară. în 798. Atunci probabil s-a creştinat şi G a rib a ld şi fiica sa T h eo d elin d a . Intr-o vrem e cînd aproape toţi principii germani erau păgîni sau arieni. în decursul secolului V I burgunzii. A devărata orînduire a v ieţii bisericeşti a bavarezilor a creat-o. Spre norocul francilor. vizigoţii şi suevii s-au lep ă­ dat de arianism. Trudpert. aflaţi sub ascultarea francilor. C ez a r d e A r lc s şi M artin d e T ou rs. expansiunea ereziei lui A rie era oprită. A şezăm intele m înăstireşti de la St.P ER IO A D A A D O U A (325— 787) 291 C onvertirea francilor a fost un evenim ent de o însem nătate capi­ tală. Reichenau. S fin la G e n o v e v a . nici brutalitatea. Din a doua ju m ătate a secolului VI propaganda creştină a sporit. m oravi şi boemi. Freising şi Salzburg . La invitaţia lui Garibald au venit diferiţi m isionari spre a d esăvîrşi acţiunea creştin ării (abatele E u staţiu dc L u x eu il. T ru dpert. în jurul anului 685. . adică spre carinlieni. E adevărat că prin creştinarea francilor nu au putut fi înlăturate dintr-odată nici superstiţia. Ia iniţativa ducelui Odillo. De la aceste scaune episcopale ale B avariei a pornit în curînd o vie a c­ ţiune m isionară spre popoarele slave de la răsăritul şi nord-estul ţării. M agn u s şi T eo d o r).• din voinţa îm păratului Carol cel M are (768— 814) B iserica B avariei a fost ridicată. s-au aşezat încă de la începutul secolului al şaselea înlr-un ţinut în care. totuşi convertirea lor a mers greu. episcopul E m eran d e P o itiers şi episcopul m isio­ nar C o rb in ia n d e C h a rtrettes).

au a c­ ceptat şi ceilalţi turingieni creştinism ul. în urma reacţiunii de la 698. m isiunea creş­ tină a fost condusă cu succes de anglo-saxonul W illib ro rd şi tovarăşii săi. întovărăşit de num eroşi discipoli.2!>2 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ W ürzburg scoţianu l K ilian . reform ator şi organizator. îndată ce s . printre care şi căp e­ ten iile locului. Printre frizi. Erfurt. După ce bălrînul Bonifaciu a consolidat situaţia b isericească din G e r m a n i a .străbătut de un dor ascuns. Pro­ te ja t de puternicul C arol M artel. s-a îndreptat de data aceasta spre H essa inferioară şi Turingia. De asem enea a pus tem eliile eparhiilor de Buraburg. Iarna anului 753— 754 a petrecut-o la Utrecht. A colo a reuşit să înlăture păgînism ul. închinai zeului Thunar sau Thor (zeul tunetului). şi-a îndreptat din n o u paşii s p r e ţinutul unde îşi începuse activ itatea m isionară. în ziua de 5 iunie . Din lemnul stejaru lu i tăiat a lăsat să fie construită o bisericu ţă închinată Sfîntului Petru. în drum spre casă a rînduit treburile b isericeşti din Bavaria.a desprim ăvărat. în ţ i n u t u l f ri zi lor. A cesta s-a evidenţiat ca m isionar. D efinitiva con ­ vertire a frizilor a putut-o face C arol cel M are. a început după a treia călătorie făcută la Roma (737— 738). în lo calitatea Am öneburg a reuşit să con vertească mult popor. convingînd astfel pe germ anici că puternicul lor zeu e neputincios. prin cu cerirea în tre­ gului teritoriu. După creştin area ducelui G o z b erg . la dem nitatea de arhiepiscop. a pornit la 753 pe c u r s u l R i n u l u i i n jo s. M eritul cel mai mare în răspîndirea creştinism ului printre n ea­ murile germ ane îl are anglo-saxonul W in irid (B on ifaciu ). Bonifaciu şi-a îndreptat privi­ rile şi asupra celorlalte teritorii ale germ anilor şi ale regatului fran­ cilor. a fost necesară o nouă misiune. A ctiv itatea organizatorică a lui Bonifaciu. săvîrşită de Bonifaciu. care necesitau o grabnică şi radicală reform ă bisericească. . aşezaţi între W eser şi gurile Rinului. De data aceasta. De primul succes s-a învrednicit între anii 721— 722. dar mai înalt. în H essa superioară. fraţii D ettic şi Deowulf. munca lui nu i-a fost de lungă durată. doborînd faim osul stejar de la Geism ar. m uriră ca m artiri mai mulţi m isionari c r e ş tin i. De mai mare succes s-a învred­ nicit Bonifaciu după a doua călătorie făcută la Roma în 722 cînd a fost sfinţit episcop al germ anilor de către papa G rigorie II (715— 731). şi-a continuat activitatea m isionară. ridicat în 732 de papa G ri­ g o r ie III (731— 741). Totodată. M unca la care s-au an gajat (690) nu a fost uşoară. W ürzburg.

M eritul cel m are al con vertirii p ic­ ţilor şi scoţienilor îi revine însă abatelui irlandez C olu m ba n . acordîndu-i num ele de «apostolul germ anilor». adică al locuitorilor din Scoţia şi Irlanda. Prinţul V o rtin g ern a cerut aju tor triburilor germ ane ale anglilor şi saxonilor.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 293 în săptăm îna Rusaliilor anului 754. Numai britanii din părţile m untoase ale apusului. Fire intolerantă. dintre care unii erau reprezentanţii unor credinţe rătăcite. centrul activ ităţii sale. pătrunzînd în nord pînă aproape ele Scoţia. ucis pe malul rîului Boorn. britanul N in ian . omorîndu-i pe loc. creştinism ul a prins rădăcini încă din pe­ rioada anterioară. pe la începutul se­ colului al IV -lea. La 596. M eritul definitivei creştin ări a celor din Irlanda îi revine S fîn tu lui P a tr ic k (P atriciu ). spre a face pe plac . creştinism ul a înregistrat un oarecare progres. a început să predice. Sco ttia M aior). C ătre sfîrşitul secolului al V l-le a m isiunile creştin e îşi reîncep a c­ tiv itatea printre a n g lo -s a x o n i. . P rin tre b ritan i sau briţi. pe cînd aşteptau lin iştiţi pe neofiţii ce urmau să prim ească taina m întuirii. papa Grigore cel M are (590— 604) a trim is pe egumenul benedictin A u g u stin împreună cu alţi 40 călugări ca m isionari în A nglia. la 407. s-au pom enit în faţă cu o ceată de păgîni care s-au năpustit asupra lor. In Irlanda (Hibernia. care i-au sa­ tisfăcu t cererea. P osteritatea l-a preţuit în mod deosebit. Odată cu statornicirea lor în noua patrie politeism ul cîştigă tot mai mult teren. un britan. iar alţii se opuneau ca B iserica germ ană să fie supusă scaunului de la Roma. In Caledonia sau S co ţia (S co ttia M inor) cum i s-a spus în Evul mediu. Britania. ţară a devenit teatrul de ja f şi de pradă al picţilor şi sco ­ ţilor. Corpul bătrînului m artir. din C am brai (W ales şi Cornwall) au putut să-şi m enţină independenţa şi credinţa creştină. la 431 episcopul C elestin I al Romei a trim is în calitate de episcop «ad Scottas in Christum credentes» pe P alad iu . unde astăzi se găseşte oraşul Dockum. în celela lte părţi învecinate. adică în ţara picţilor. unde săm înţa creştin ă a pătruns mai de mult din Britania. Bonifaciu şi cei 52 discipoli şi în ­ soţitori. un preot roman. Dar în curînd noii ven iţi cu ceresc insula şi devin stăpînii ei. In decursul secolului al IV -lea. Cînd însă trupele rom ane s-au văzut silite să abandoneze. a fost trans­ portat şi înm ormîntat la m înăstirea Fulda. Evanghelia a fost a c­ cep tată aproape de toţi locuitorii. el a avut continui lupte cu adversarii. R egele Ethelbert din Kent.

S.1. V e zi şi altă b ib lio ­ g rafic în studiul Pr. 1918. v o n Harnack. M eslin. 1963. 1969.). O xford. W ien . 147— 189. W ashington. Eugipius. Paris.2 04 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ soţiei sale Berta. IV . în «Revue H istoriquq». Paris. I. 1973. Zibermayr.-181). H ila ir e d e P o itie r s . E. regele şi m ajoritatea poporului au primit Taina Botezului. ed.1951. 1059. o principesă francă. I. J. T h e V is ig o t h s in t h e tim e o i U lfila .. 1957—. 1963. S tu ttg art . H is to ire du c h r is tia n is m e e n F r a n c e . D er A u s q a n q d e s q r ie c h is c h . I. I’en ln i p ă t r u n d e r e a c re ş tin is m u lu i în G a lia : V e zi b iblio grafia pentru îm p ăratul Miircii Aurcliu (160. 211 (1954). H eid el­ berg. 265— 308. D es o r ig in e s à la c h r é ­ tie n té m e d ie v a le . H isto ire d e la G a u le r o m a in e (120 av ant J . L atein isch und deutsch. engleză by L. 1956. P. I. 1924. N oll. 1— 2. C entrele m itropolitane C anterbury (Canturia. Ch. L a G a u le c h r é tie n n e à l' é p o q u e r o m a in e . t.. Paris. 1974.i h ihJiografic : P. I—II. C r e ş tin is m u l în p r o v in c iile r o m a n e d u n ă r e n e a le Ilir icu lu i Ia s fîr ş itu l s e c o lu lu i a l IV -Ie a . în frunte cu Essex şi puternicul Northumbria. L e m e r 1 e. 1954. p. p.r ö m is c h e n H eid en tu m s. Paris. X V I (1964). E.-R . D o n a u p ro v in z e n . O xford . L 'E g lise d e s (¡ m ile s nu V -< / • • / . s-au învrednicit de această cinste. C h ristia n ity a n d th e n o r th e r n B a r b a ria n .. 1965. N o ricu m . il966 . 1968. G e f f c k e n . A. l l . A. îngăduindu-le să predice nestingheriţi. T h o m s e n . Paris. — 451 après J . T h e C o n ilic t h e t w e e n P a g a n ism a n d C h r is ­ tia n ity in t h e to u rth c en tu r y . 7 «. B a y e r n u n d Ö s te r r e ic h . 1959. P entru p ă t r u n d e r e a c r e ş tin is m u lu i in N o ricu m ş i G e rm a n ia : V e zi b iblio grafia de la cap itolu l preced en t precum ş i : S u lp ice S év ère. V io d e S ain t M artin . K ent şi York. D as L e b e n d e s H e ilig e n S e v er in . Latourette. J Fon tain e. • > . J . Paris. B ie le r and L. D e s o n i j n i ch s e rétien n es à la fin du IV -e siè cle . După 50 de ani. Paris. Ch. Trad. A. Z e i 11 e r. Idem. nr. M. 4-e A uflage. . t. B erlin . i l l. L e s o r ig in e s c h r é t ie n n e s d a n s l e s p r o v in c e s d a n u b ie n n e s d e ¡'E m pire R o m a in . în «Studii T eo lo g ice». A. Démougeot. I. 108 -450. N o l l : F r ü h e s C h riste n tu m s in Ö s te r r e ic h . 2-e A u flag e H orn. D ie M is sio n und A u sb reitu n g d e s C h riste n tu m s . D es o r ig in e s g e r m a n iq u e à l'a v è n e m e n t d e D io c tétien .1. L etraille. t. Bd. All. Paris. prof. Paliin<|ue. von R. . R. I v a n D u i c e v . T e x te et trad.e s i è c le . BIBLIOGRAFIE K. L a fo r m a tio n d e l'E u ro p e e t I e s in v a s io n s b a r b a r e s . Leipzig. A h is t o r y o l t h e e x p a n s io n o l C h ristia n ity . în «R e alle x ico n für A n tik e und Christentum «. A. B iz an tin i e L o n g o b a r d i.1965. Paris. . Idem . 1971. capitala regatului). In v a s io n s e t m ig r a tio n s d a n s fus B a lk a n s d e p u is la fin d e l' é p o ­ q u e r o m a in e ju sq u 'a u V I II. a primit cu bunăvoinţă pe m isio­ nari. L a G a u le c h r é t ie n n e .'< (• !• P . par. 1920. K restan. 1957 . London. L a G a u le ju sq u 'a u m ilie u d u V -e s iè c le . Philippe et autres. Curînd după sosirea lui A u­ gustin şi a tovarăşilor săi din A nglia. T. R. K i r s t e n . L o r c h a ls H a u p tsta d t und clio E in fü h ru n g d e s C h risten tu m s. 2 Bd. 196 4 . D u v a 1. D elarn elle et J. Roma.h K 1!)/1. L i p p o l d u n d E. E. Idem. 500— 900. au primit creştinism ul alte cinci regate anglo-saxone. Răm ureanu.

4 şi 6 al Sinodului I ecum enic). se cerea ca c e l p u ţin trei s ă l i e p rez en ţi.). dintre care m itropolitul cu episcopii alegeau pe unul (N ov . iar ceilalţi să-şi dea opinia în scris. lo a n R â m u rean u .soanei unui candidat (can. IV ecum. Sinoadele * Începînd cu domnia împăratului Constantin cel M are (306— 337). cap. dreptul poporului a fost restrîns. 25 al Sinod. adm inistrarea peni­ tenţei . prof. fiind îndeplinită de trei episcopi (can. Drepturile speciale ale e p is c o p u lu i erau : răspîndirea învăţăturii creştin e prin predică . 6 Sardica. proclam a episcop pe cîte un preot sau chiar laic catehum en. decidea m ajoritatea. Pen­ tru cazul că nu se puteau înţelege asupra per. să desem ­ neze trei candidaţi. egum enilor. prim irea şi exercitarea puterii legislative. 137. îm păra­ tul Ju stin ian a dispus ca la alegeri să participe din popor numai perso­ n alităţi distinse. Dacă un episcop avea o eparhie prea întinsă. această h otărîre n-a putut fi aplicată nici în Apus. şi in special de la împăratul Teodosie cel M are (379— 395). putea s-o împartă cu un alt episcop. prin aclam aţiuni. ju d ecăto reşti şi admi* Capitol redactat de Pr. hirotesia subdiaconilor. unde găsim sedii episcopale şi în lo calităţi mai puţin însem nate. s-a stabilit ca sediul unui episcop să fie numai într-un oraş. 123. sfinţirea antim iselor şi a cim itirelor . vizite canonice. nici în Răsărit. protodiaconilor şi a altor dem nitari b is e r ic e ş ti. cap. II). împreună cu clerul cetăţii respective. I . O biceiul din timpul postapostolic ca episcopii să fie aleşi de episcopii învecinaţi. pregătirea şi sfin ţirea Sfîntului M ir . lectorilor. s-a menţinut timp îndelungat.PER IO A D A A D OU A (325— 787) 295 Dezvoltarea organizării bisericeşti. hirotonirea preoţilor şi a diaconilor. Tem eiul organizaţiei B ise­ ricii a răm as tot eparhia cu circum scripţiile adm inistrative rom ane. Sfinţirea noului ales urma să aibă loc în decurs de trei luni după alegere. 343). cu consim ţăm întul sinodului provincial. protopresbiterilor. sau m itropolitul avea dreptul să înfiinţeze noi eparhii. Dacă nu puteau participa toţi episcopii. precum şi de clerul şi poporul respectivei com unităţi bisericeşti. Imperiul roman a luat tot mai mult aspectul unui stat creştin. care. Deşi prin canoane (can. Patriarhalele. N ov . Din cauză că de multe ori po­ porul. cum a fost cazul alegerii lui Am brozie din M ilan şi a lui Sinesiu din Ptolem ais. M itropoli­ tului îi reven ea dreptul de confirm are.

cel mai vechi preot a căpătat numele de a rh ip r es b ite r. decît din m otive bine întem eiate. protopresbiterul îi ţinea locul. episcopii nemaiputînd supraveghea pe toţi clericii de la ţară şi-au ales reprezen­ tanţi care aveau datoria să controleze pe preoţii de la sate. Existenţa acestor funcţionari o putem atesta numai la b isericile epis­ copale din oraşele mai mari şi mai însem nate. în special în B iserica R ăsări­ tului.296 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LA nistrative asupra tuturor persoanelor bisericeşti. fiind doar m artorii v ieţii duhovniceşti a episcopului.). trebuia să se poarte cu blîndeţe. De mulle ori funcţionarii eclesiastici nu erau clerici. El avea datoria să supravegheze clerul inferior. A ceştia au căpătat num ele de e p is c o p i d e ţa ră sau h o r e p is c o p i. în confor­ m itate cu h otărîrile sinodului din C artagina (419). era obligat să rezideze în oraşul de reşedinţă al eparhiei sale. ci laici. După ce Evanghelia s-a răspîndit de la oraşe la sate. A stfel la curtea impe­ rială se găseau sin g h eli. Episcopul. 4 al Sinod. Numărul tot mai m are al credincioşilor a adus cu sine. p rot o p ie s b it e r sau şi p r o to p o p al bisericii catedrale şi stătea în timpul Liturghiei la stînga episcopului. să participe la sinodul episcopal. horepiscopii au început să dispară. să nu întreprindă nim ic im portant . să prim ească sugestii. supunîndu-se h otărîrilor acestuia (can. începînd cu secolul al IV -lea. Era obligat să vegheze ca averile b isericeşti şi m înăstireşti să fie admi­ nistrate conform destinaţiei l o r . să fie m ilostiv faţă de clerici şi să nu caute să stoarcă bani de la dînşii (can. între dem nitarii eparhiilor. V II ecum. 19 al Sinodului IV ecum enic şi ca ­ nonul 18 al sinodului trulan) . locul lor fiind ocupat de aşa numiţii p e r io d e u ţi (vizitatori). din Sardica şi can. din sec.fără ştirea au torită­ ţilor superioare bisericeşti. După ce însă legiuirea b isericească a oprit înm ulţirea prea m are a numărului episcopilor prin aşezarea lor în oraşe mai mici. înmulţi rea funcţiunilor b isericeşti. El era dator să se în g rijească de instruirea religioasă a clerului şi a credincioşilor . Episcopul nu avea dreptul să sfin ţească c le ­ rici pentru altă eparhie decît a sa. 14 al sinod. care la început n-au avut nici o însem nătate oficială. să propună m ăsurile de cuviinţă pentru prospe­ rarea e p a rh ie i. IV. în cu- . despre evenim entele mai însem nate din eparhia sa. în caz că şeful său ierarh ic era îm ­ piedicat să slu jească. pe care nu-1 putea părăsi. să inform eze sinodul episcopal despre vizitele canonice. locul de frunte îl deţinea arhidiaconul.

a dispus ca la biserica Sfînta Sofia să funcţioneze 60 preoţi. în sarcina cărora cădea păstrarea actelor mai însem nate. Adm inistrarea averii B isericii fiind una din atribu­ ţiile episcopului. Pentru buna în g rijire a bisericilo r erau aşa-num iţii p a ia m o n a r i (uapafjtovcxpioi). Din cauză că numărul acestor servitori inferiori a ajuns să fie ridicat.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 297 rînd însă singhelii au devenit consilierii şi sfetnicii lui intimi. A tribuţiile acestora au fost fixate prin can. îndeosebi pe lîngă curtea im perială din Bizanţ. 100 diaconi. în latineşte r e s p o n s a le s . De cînd B iserica a obţinut privilegiul ca prin persoana episcopu­ lui să-şi e x ercite dreptul de protectoare a văduvelor. ca de pildă în g rijirea b o l­ navilor şi îngroparea morţilor. s-a format . orfanilor şi săra­ cilor în faţa instanţelor civile. pe care în B iserica v ech e îl avea presbiterul însărcinat cu supravegherea slujitorilor bisericeşti. Pentru execu tarea serviciilor inferioare. din 451. adică avocaţi ai B isericii. Pe cît era posibil. 26 al Sinodului IV ecum enic de la Efes. 90 ipodiaconi. 100 citeţi. Din acest nume. 25 cîntăreţi şi 100 portari. A p o c r is ia r ii. îm pă­ ratul Ju stin ian (N ov . In special episcopul de la Roma şi din A lexandria. Pentru lucrările de cancelarie. obligaţi să repre­ zinte in teresele B isericii înaintea tribunalelor. Pe lîngă notari mai erau a rh iv arii. pentru m enţinerea bunelor relaţii din­ tre conducerea politică şi B iserică şi rezolvarea diferitelor treburi bisericeşti. 3 din anul 535). erau trim işii sau solii episcopilor pe lîngă autorităţile politice. s-a sim ţit n ecesitatea numirii unor e k d i k o s sau d e fe n s o r i. la 410 îm păratul Teodosie II (408— 450) s-a văzut silit să decreteze ca episcopul A lexandriei să nu aibă m ai mult de 600 parabolani. cîştigîndu-şi o mare vază şi autoritate. recrutat de cele mai multe ori din rîndul preoţilor. îşi aveau re sp o n s a lisu l sau a p o c r is ia iu l lor. el a numit un ic o n o m . 40 diaconese. erau aşa numiţii p a r a b o la n i şi k o p ia ti (xouiatai) groparii. care erau departe de curtea im perială de la Constantinopol. pentru a nu fi învinuit că nu adm inistrează co rect bunul obştesc. Supravegherea notarilor o avea arhidiaconul numit p rim ic eru l (primicerius) n o ta rilo r. se recrutau din rîndul clerului. ca unii care erau în continuă leg ă­ tură cu episcopul. în R ăsărit funcţia aceasta era încredinţată mai ales diaconilor. episcopii aveau n o ta ri sau exceptori. iar cel din Constantinopol mai mult de 950 gropari.

cînd se făcea vinovat de erezie sau com itea abateri de la disciplina Bisericii. A lexandria. ponomariu sau palamariu. El avea dreptul de a convoca sinoadele provinciale. s-d hotărît ca episcopii din cap italele nou-înfiinţate ale unor provincii. în m e tr o p o lă . de a da con ­ cedii episcopilor. Efes. precum şi apelurile împotriva sentinţelor date de aceştia şi luau. iar în unele cazuri chiar două capi­ tale. M ai tîrziu. de a hirotoni şi a întroniza în scaune pe cei aleşi. Pentru a nu se diviza unitatea eparhiei şi a provinciei. Cu toate că încă din perioada trecută în fiecare pro­ vincie se găsea cîte un mitropolit. Tot în sarcina m itropolitului mai cădea îndatorirea de a depune pe un episcop. h otărîrile de cu­ viinţă pentru bunul m ers al Bisericii. A ntiohia. numele de m itro p o lit. Jntre m itropoliţii care s-au bucurat de acest titlu. H eracleea din Tracia. pe lîngă vechea capitală. adică m itro p o litu l lor. iar mai multe die­ ceze formau o p r e fe c tu r ă . împreună cu sinodul m itropolitan. In urma faptului că mai multe provincii formau. poate şi episcopul de Sardica. Cartagina. de a publica dispoziţiile can onico-bisericeşti în eparhia sa şi de a veghea la păstrarea învăţăturii creştine adevărate. primea plîngerile fă ­ cute contra episcopilor. episcopii acelor oraşe cu drept de capitală au primit şi ei titlul de «mitropoliţi». a luat în perioada a Il-a o dezvoltare deosebită. să rămînă numai m itro p o liţi o n o ra ri. o nouă capitală. din cauză că m itropoliţii onorari s-au em ancipat de Iu lela vechiului lor m itropolit. dat unui servitor b isericesc : pălimariu. fiind subordonaţi vechiului lor m itropolit. de a conduce alegerea episcopilor. din punct de vedere politic-adm inistrativ. episcopul ce-şi avea reşedinţa în capitala provinciei. C ezareea Capadociei. Tesalonic. . au fost cei din Roma. Sirmium. în adevăratul înţeles al cuvîntului intră în uz abia în perioada a Il-a. o d ie c e z ă . a devenit căpetenia şi protosul episcopilor din provincia lui. Din îm prejurarea că unii îm păraţi au dat unei provincii. executînd h otărîrile lor. El se în g rijea de adm inistrarea episcopiilor vacante. ei au depins numai de m itro p o litu l su p erio r sau do a r h ie p is c o p u l căruia îi era subordonat şi vechiul lor m itropolii. căpetenia celorlalţi episcopi.298 IST O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ num ele greşit. Numele m itropolitului trebuia să fie pomenit la serviciile divine de toţi episcopii eparhiei sale. ducînd la creşterea şi centralizarea lui. S istem u l m itro p o lita n existent în parte şi înainte de secolul IV.

toţi întîistătătorii B isericii de Con­ stantinopol să poarte titlul de «patriarh ecum enic». 451). Constantinopolul a avut precăderea faţă de H eracleea (Pirynt). «noua Romă».PERIO A D A A D OU A (325— 787) 299 Cînd vechiul Byzantium a devenit în 330. P. a suferit şi a înviat Domnul Hristos. în «Ortodoxia». M itropoliţii de frunte sau superiori erau în B iserica veche patru : c e i din R om a. Episcopul B ise­ ricii de Ierusalim a rămas numai episcop simplu. fiind subordonat m itropolitului din Cezareea Palestinei. a ridicat scaunul de Ierusalim la rangul de Patriarhie. prin S criso area din 595. a ştiut să-şi supună treptat ţările în ­ tregului A p u s . 7 al Sinodului I ecum enic (N iceea. A le x a n d r ia şi A n tioh ia. 325). 2. A ceastă denumire s-a dat pentru pri­ ma dată de împăratul Ju stin ian cel M are. 28. fără ca prin acest titlu să se im pieteze sau să se m icşoreze autoritatea sau ju risd icţia celo rlalţi patriarhi răsăriteni ai scaunelor apostolice din A lexandria. pe lin ­ gă dieceza sa de la început. Sinodul al IV -lea ecum enic. X V II (1965). a confirm at această poziţie a B isericii de C onstantinopol şi i-a extin s ju risd icţia asupra diocezei Tracia. Poziţia Patriarhiei Ecum enice. a fost stab ilită prin canonul 3 al Sinodului II ecum enic (Constantinopol.L. începînd cu Sinodul al IV -lea ecum enic s-a fixat mai bine şi ju ris­ dicţia pe care o avea fiecare patriarh în parte. 738— 743. patriarhul de C onstantinopol avea sub ju risd icţia sa . începînd din secolul al V l-lea . 381). p. a învăţat. Canonul 28 al Sinodului al IV lea ecum enic (Calcedon. patriarhul de Constantinopol poar­ tă titlul de « p atriarh ecu m en ic» . Contra titlului de « patriarh ecu m en ic » a protestat papa G rigorie ce l M are al Romei (590—604). Ioan Gagiu. în aprilie 533. s-a dat în tîietate onorifică scaunului de Ierusalim faţă de scaunul din Cezareea Palestinei. el luîndu-şi titlul de «S erv u s s cr v o ru m Dei» (Epistola X V III (cartea V). C on stan tin op ol. Italia. Prin can. traducere de Pr. în timpul cînd s-a organizat sistem ul m itropolitan. avînd în vedere că aici a trăit. prin can. nr. iar în A sia M ică asupra diocezelor A sia Proconsulară şi Pont. Sinodul lo cal întrunit în c a ­ pitala Imperiului la anul 588 a h otărît ca începînd cu titularul de atunci. Ioan V I Postitorul (582— 595). în Europa. Episcopul Romei. 168— 173). A ntiohia şi Ierusalim . L X X V II. ca re a h otărît ca scaunul «Romei celei noi» să urmeze în cinste im e­ diat după scaunul «Romei celei vechi». în ierarhia bisericilor vechi.. patriarhului Epifanie al Constantinopolului (520— 535).

Drepturile patriarhale. adică a trece in­ tre sfinţi pe unii dintre ră p o sa ţi. cel ales era confirm at şi in­ vestit de împărat prin acordarea cîrje i. şi cea din Ierusalim : 3 m itropoliţi şi vreo 30 episcopi. au fost ş a p te S in o a d e e c u m e n ic e. adică de a scoate o m înăstire sau o biserică ce se găsea pe teritoriul unei eparhii străine şi a şi-o supune prin simpla trim itere a unei cruci. cea din A lexandria : 14 m itropoliţi şi vreo 114 ep isco p i. d rep tu l d e s ta v io p h ig h ie . Roma avea mai mulţi m itropoliţi şi episcopi decît celelalte patriarhii. precum şi drep­ tul de a lua în serviciul său clerici din alte episcopii sufragane . A sia Proconsulară şi Pontul. Siria. de a fi p o m en it la s e r v ic iu l d iv in de către toţi clericii subordonaţi . cu scopul de a cunoaşte părerea întregului cler subordonat. In intervalul de timp al perioadei a Il-a. care era lo cal sau particular. m antiei şi engolpionului. s-a născut instituţia sin o d u lu i o r d in a i. cel din A ntiohia. în raport cu patriarhatul şi cu m itropoliţii subordonaţi. Din obiceiul episcopilor de a aduna în cazuri extraordinare pe clericii din eparhia lor. In perioada a Il-a. Palestina. din cauza m ultiplelor şi m arilor discuţii şi controverse teo ­ logice. adică de sinodul p atriarh al. d r e p ­ tul d e a sfin ţi m irul pentru întreg p atriarh atu l. convocate cu . erau asem ănătoare cu drepturile m itropoliţilor faţă de episcopii eparhiali şi de m itropoliile lor. cu ocazia întem eierii m înăstirii sau bisericii. avem în schimb s in o a d e sau c o n c ilii g e n e r a le sau m i m e n i c e . patriarhul mai avea urm ătoarele drepturi speciale : a ca n o n iza . A legerea patriarhilor se făcea de către episcopii şi m itropoliţii învecinaţi. dacă se putea jiicii înalt în rang onorific.300 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Tracia. cea din A n tio h ia: 13 m itropoliţi şi 140 episcopi. Libia şi Pentapole. sub ju risd icţia sa. patriarhul de A lexandria avea sub ascultare Egiptul. Patriarhia de Constantinopol avea sub conducerea e i : 39 m itropoliţi şi aproape 400 e p isco p i. prezidat de un alt patriarh. la care participau reprezentanţi ai întregii B iserici şi se luau hotărîri pentru întreaga Biserică. In cazul că un patriarh urma să fie judecat. A fară de aceasta. iar cel de Ierusalim. Sinoadele sau con ciliile au primit în această perioadă o nouă dez­ voltare. împăratul trebuia să convoace un sinod special. cu toate protestele episcopului de Efes . F en icia şi A rabia. d rep tu l d e a co n firm a şi h ir o to n i pe m itropoliţii şi arhiepiscopii de sub ju risd icţia sa.

unii clerici distinşi. îm păratul Ju stin ian a dispus ca h otărîrile canoanelor să aibă aceeaşi putere şi valoare ca şi legile statului. Dreptul de a participa la sinod cu vot deliberativ îl aveau toţi e p is c o p ii. în Bitinia. al doi­ lea la Constantinopol. al IV le a de M arcian (451— 457) . în 553 . H otărîrile Sinodului ecum enic. B iserica Romei a recu ­ n oscu t şi ea h otărîrile dogm atice şi canonice ale acestor Sinoade. lua­ re a de h otărîri referitoare la organizarea şi adm inistrarea B isericii în­ treg i. care au participat la sinoade. . în 381 . în cercarea rom ano-catolicilor de a dem onstra că episcopul Rom ei a contribuit la con vocarea tuturor a ce sto r Sinoade. precum şi cercetarea fiecărei învăţături ce s-ar ivi în vreo B iserică . E p isco p u l R o m ei n -a io s t p r e z e n t la n ici unul din a c e s t e S in o a d e . al IlI-le a de Teodosie II (408— 450) .• al V -le a de Ju stin ian (527— 565) . în 451 . Sinodul I ecum enic a fost convocat de Constantin cel M are (306— 337) . erau obligatorii pentru toţi membrii B isericii. avea drept de vot decisiv. n ici n -a trim is d e le g a ţi. al cin cilea la Constantinopol. nu are nici o bază istorică. al treilea la Efes. preoţi sau diaconi. revizuirea canoanelor sinoadelor anterioare . fiind purtătorul suprem al puterii spirituale în întreaga Biserică. Dacă însă un preot sau diacon reprezenta pe un episcop la sinod. în 680/681 şi al şaptelea la N iceea. al V l-le a de Constantin IV Pogonatul sau Bărbosul (668— 685) şi al V lI-le a de îm ­ p ărăteasa Irina (coregentă : 780— 790). Primul Sinod ecum enic s-a ţinut la N iceea. aveau numai vot consultativ. în 431 . al şaselea la C onstantinopol. îm păraţii bizan­ tin i au recunoscut şi ei puterea obligatorie a hotărîrilor Sinoadelor ecum enice. T oate aceste Sinoade au fost con vocate de împăraţi. precum şi stabilirea gradelor şi drepturilor ierarhiei b is e r ic e ş ti. dacă erau publicate în mod form al şi solemn.PER IO A D A A D O U A (325— 787) 301 scopul de a soluţiona m arile dispute teologice ce frăm întau lumea creştină. al II-lea de Teodosie I (379— 395) . exam inarea şi întărirea Tradiţiei b isericeşti şi despărţirea tradiţiei ade­ v ărate de cea falsă . ex e rcita re a puterii ju d ecătoreşti în instanţă supremă. al patrulea la C alcedon. în 787. In atribuţiile Sinoadelor ecum enice intrau urm ătoarele : d e fin ir e a ş i c o n fir m a r e a d o g m e lo r c r e ş tin e p e b a z a S fin tei S criptu ri şi a S fin tei T rad iţii şi e x p u n e r e a lo r p e scu rt în fo r m ă d e sim b o lu ri d e cred in ţă. la 325 . Cu toate acestea. iar la S in odu l a l II -le a e c u m e ­ n ic.

care se întruneau periodic. S in od u l din S a rd ica (343— 344). a dat 25 canoane . Sinoadele particulare s-au întrunit atît spre a reprezenta una sau niiii multe circum scripţii bisericeşti. în Răsărit. fiind în vigoare pînă în zilele noastre. a dat 2 canoane. a dat 60 canoane. Sinoadele africane au dat num eroase canoane. C ele mai însem ­ nate din ele. formînd o co lecţie de 133— 147 canoane. Tot la acest sinod a fost codificat şi canonul sfintelor cărţi ale B isericii Răsăritului . propriu-zis adunări ale s t a t u l u i . S in od u l din L a o d ic e e a (între 360— 375).302 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ In afară de sinoadele sau con ciliile ordinare. O categorie specială de sinoade particulare extraordinare erau cele ţi 11ule d i n m otive particulare de un episcop protos cu toţi epis­ copii.a u n u m i i . ca de pildă cel de la H ip p o (393). In Apus. întîlnim. Intre anii 390— 426. sînt urm ă­ toarele : S in od u l din A n cira. A stfel de sinoade s . referi­ toare în special la cult şi drepturile preoţilor. M ile v e (402) şi la C arta g in a. şi în afară de Sinoadele ecum enice. atît în R ăsărit cît şi în Apus. S in od u l din A n tio h ia S iriei (341). alcătuite d i n episcopi şi dem nitari laici. a dat 2 1 canoane îm potriva eustaţienilor . în C alatia (314— 315).S in od u l întrunit între anii (360— 370) în G an gra din Paflagonia. . convocate pentru re­ z o l v a r e a u n o r p r o b l e m e bisericeşti şi civile. care au dat canoane acceptate de întreaga B iserică drept canoane generale. a dat 25 canoane. cît şi spre a reprezenta B iserica unui stal sau a unei naţiuni. S in od u l d in N e o c e z a r e e a din Pont (între 314— 325) a dat 15 ca ­ noane referitoare la disciplina B is e r ic ii. S in od u l din C o n sta n tin o p o le (394). s-au ţinut în A frica mai multe sinoade. ţinut sub preşedinţia p atriar­ hului N ectarie. ca r e înUmplălor se nim ereau la reşedinţa lui. în timpul persecuţiei lui D iocleţian (284— 305). Ele tratează mai ales despre procedeul ce trebuie îndeplinit referitor la cei căzuţi de la dreapta credinţă. a dat 20 canoane . sinoade e n d e m ic e (oiivoSot â v S ^ o i k m ) . din dieceza D aciei M editeranea a li­ pită Iliricului răsăritean. mai e r a u i n uz a ş a numitele c o n c ilia m ix ta. sinoadele p a rtic u la re sau e x tr a o rd in a re .

225 249. 1931 . în «O rtodoxia». Se ştie că în Biserica Rom ei pînă în secolul IV cei mai mulţi episcopi au fost greci. 38— 41. A n tio c h e . p. XV II (1965).. d ’A le x a n d r ie . Pr. III (1951).PERIO A D A A D OU A (325— 787) BIBLIOGRAFIE 303 W. Trad. C o n s ta n t in o p ie e t C h a lc é d o in e . VIII (1956). p. p. 1960. iar limba în care se slu jea era greaca. nr. P ie rre . I. l o a n R ă m u r e a n u . d ’A n ­ t i o c h e e t d e C è s a r è e d e C a p p a d o c e v. nr. nr. W ürzburg. în acele timpuri. 328— 346. patriarhul României.. 1— 4. Bacht. în «Studii Teologice».. în A. C a n o a n e le B is e r ic ii O r to d o x e în s o ţ it e d e c o m e n ta r ii. p. 173— 187. şi în Apus şi în Răsărit. H e r m a n . L a u r e n t . C o n c ile s a n t è n ic é e n s e t c o n c ile s o e c u m é n iq u e s . II (1966). II. 1925. 5 --6 . C o n s t a n d a c h e . 2. p. Instituţia păm întească a M intuitorului era. I e r a r h ia p r in c ip a le lo r S c a u n e e p i s c o p a l e în B is e r ic a v e c h e . V a p p o r tio n d u P a tr ia rc a t d a n s ¡’E g lise cl’ai>rès l e s C o n c ile s d e N ic é e . 1965. 80— 113. A rad. V. In lim b a r o m â n ă : J u s t i n i a n . M a n e a N. p. L 'E g lise e t l e s E g lise s. P. de V r i e s . nr. L e titre d e P a tr ia r c h o e c u m c n iq u c et la sig n a tu r e p a t r ia r c a le . Grillm eyer-H . 5 . M. N. A le x a n d r ie . Idem. vol. prof. 1954. P o p o v i c i . E. T h e o r ig in e o i t h e P a tr ia r c h a t e o i C o n s ta n tin o p le an d th e iir st r e c o g n it io n o i its p a tr ia r c a t ju r id ic tio n . P a tr ia r h ia ş i d e m n ita te a d e P a tr ia rh în B is e r ic a O rto ­ d o x ă . nr. în «O rtodoxia». M. C h a lk e d o n u n d d ie A u s g e s ta ltu n g d e s K o n s ta n t in o p o lita n is c h e n P rim a ts. 1962. XIII (1961). p. I. M an u a l d e d r e p t b i s e r i c e s c o r ie n ta l. Pr. Lyon. p. t. Chevetôgne. D am as.267. K ovincici şi N. Creşterea puterii papale * în prim ele trei secole. A rad. M é l è c e e t B a s ile . t. T. 53— 141. K r e i 1 k a m p. una şi aceeaşi. Prof. D as K o n z il v o n C h a lk e d o n . L i v i u S t a n . 369— 396. 179— 211. A th a n a s e . în «Studii Teologice». XXI I (1970). nim eni n-a vorbit despre un suveran pontif rezident pe «scaunul lui Petru» cu drept de a dicta celorlalte Biserici. Totuşi faptul că în Apus Roma a fost singura com unitate întem eiată de A postoli şi că aici era capitala Imperiului ne aju tă să înţelegem de ce vaza Biser ricii Romane s-a impus de timpuriu. în «O rtodoxia». A m a n d d e M e n d i e t a . 1. B o d o g a e . în «M itropolia O l­ teniei». 1936. C r i s t i ş o r . 1— 2. în 1054— 1954. V o lu b ilit a t e a a c tu a lă « c a n o n u lu i 28 a l S in o d u lu i IV e c u m e n ic d e la C a lc e d o n . B a r d y. 2— 3. p artea 1 şi 2. M a r o t . în «R evue des Études Byzantines». în «One in Christ». C o n s ta n tin o p le (325— 451). 1934. 3— 4. T h e o r ig in e o i E a s te r n P a tr ia r c h a t e s an d t h e ir r e ia t io s h ip to t h e p o w e r o i t h e p o p e . Bd. N i c o d im M i l a ş . 1964. C hevetôgne. L e s r a p p o r ts d e c o m m u n io n e c c lé s i a s t iq u e e n tr e l e s E g lis e s d e R o m e. Prof. în vol. B u carest. 459— 490. L e C o n c ile e t l e s C o n c ile s . p. 261. A rad. t. ibidem. II. 1930. G. C l é m e n t .20. p. p. 3. E v e n im e n te le is to r ic e în a in te şi d u p ă S in o d u l d e la C a lc e d o n (451). H. D esp re a u t o c c la lie . D. X V (1963). Popovici. I. D. 1948. p. de U. Dar nu cu drepturi ju risd icţionale « Capitol redactat de Pr. W ashington. D o m H. O b îr ş ia a u i o c e iu li e i şi a u to n o m ie i. nr. V I. parteti I şi 2. nr. 183— 207.

spri­ jin ite pe tradiţia că B iserica Romei nu numai că a fost înfiinţată de Petru. La în ălţarea puterii episcopilor Romei au contribuit mult im ensele averi de care dispuneau. ci că acela a fost şi episcopul ei timp de 25 de ani. cum afirmau cam în acelaşi timp şi la cîtev a decenii după aceea m arii păs­ tori Irineu din Lyon (t 202) şi Ciprian al C arlaginei (f 258). Aşa. «tem erare». ai Roma. pe la anul 200 scriitorul Tertulian în­ demna pe cel ce voia să se convingă despre păstrarea neschim bată a credinţei creştine să consulte Bisericile A postolice : «De eşti mai aproape de G recia. Cu cît timpul trecea. In fine. «necuviincioase». ale cărui intervenţii în controversa pascală sau a botezului ereticilor luase aproape ton porun­ citor. la 11 mai 330. ai cărei păstori au păstrat aceaşi credinţă cu toţi ceilalţi episcopi de pe pămînt». ai m etropolele din Filippi ori din T esalon ic . fiecare episcop deţine o parte». ai la îndemînă Corintul ¡ de nu eşti departe de M acedonia. legate etc. a crescut necontenit. autoritatea şi vaza episcopului Romei. Petru n-a avut nici un primat decît poate al v îrstei (se ştie că atît Petru. sub formă de danii. episcopul Romei a devenit persoana cea mai însemnată din vech ea capitala. «Din în ­ treaga putere de conducere. proprietăţi cîştigale de la diferiţi împăraţi şi nobili romani. «nebune». iar dacă te apropii de Italia. deşi între Apostoli. spunea Sfîntul Ciprian. dîndu-li-se numele de «m oştenirea lui Petru» sub «pali imonium sancti Petri». în cinstea şi memoria căruia au fost donate.304 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ mai mari decit ale altora. ai Efesul. «Scaunul apostolic» era din punct de vedere m aterial invidiat chiar ele păgîni. a spus : «Faceţi-m ă episcopul Rom ei şi mă fac îndată creştin». A verile scaunului roman au fosl puse şi ele în legătură cu Apostolul Petru. de voieşti să treci în A sia M ică. Un aii laclor ce a contribuit la creşterea puterii papale a fost şi îm prejurarea că la m utarea reşedinţei im periale la Constantinopol. cît şi Pavel au murit la Roma). La finele secolului I însă episcopul Clem ent al Rom ei îndemnase pe corinteni «să se supună presbiterilor». ultima îm prejurare care a favorizat vaza şi autoritatea «scaunului apostolic» au fost controversele bisericeşti din . gîndindu-se pro­ babil la venitu rile mari ale «urmaşilor lui Petru». A stfel un înalt m agistrat păgîn din a doua jum ătate a secolului IV. «dar numai în solidaritate cu B iserica universală». Curînd după anii 220 se vînturau lozinci despre «episcopus episcoporum». Sfîntul Ciprian numea ieşirile episcopului Romei drept «neom e­ noase».

trei d ecenii mai tîrziu. a devenit acel conciliu una din pietrele de hotar în istoria dezvoltării m onarhiei pa­ pale. De la Damasus această titulatură a devenit o form ulă consa­ crată pentru titularii de la Roma. bazîndu-şi revendicările primatului pa­ pal pe succesiunea scaunului Sfîntului Petru. împăratul G raţian a proclamat. născute chiar în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. partidele contrare din Răsărit. s-au adresat B isericii de la Roma. Creta. El a statornicit primatul de ju ris ­ dicţie în Răsărit. Dacia. a continuat drumul inaugurat de episcopii V ic to r (189—198) şi Ş tefa n I (254— 257). Dardania şi Praevalitana. care în m ajo ritatea lor. ultimul cuvînt hotărîtor să-l aibă «locţiitorul A postolului Petru». o dată ce a avut în m înă acest extrem de preţios document. M oesia. Inocenţiu I a cerut ca în privinţa tuturor contro­ verselor de credinţă. T esalia. a inaugurat un anumit stil de can celarie. care prin canonul 3 a declarat că episcopul din «Roma nouă» urm ează în rang im ediat celui din Roma «veche». Deşi acest drept s-a acordat exclusiv episcopului Iu liu I al R o m ei (337— 352).. încredinţînd episcopului Rufus din T esalo n ic g rija duhovnicească peste provinciile bisericeşti din A haia. Epir. ce avea forma constituţiilor im periale. al doilea urmaş al lui Siriciu. la care au fost prezenţi aproape numai episcopi din Apus. să poată apela la episcopul Romei.P ER IO A D A A D O U A (325— 787) 305 R ăsărit. Damasus I. din vechim e făcuseră parte din teritoriu l bisericesc grecesc. s-a hotărît ca un episcop depus de un sinod. Urmaşul lui. care a numit scaunul de pe Tibru : «Sedes apos­ tolica». Damasus I. a ştiut să dezvolte ideea «monarhiei papale». în orgoliul de a fi «urmaşul Sfîntului Petru». cu ocazia sinodu­ lui de la Sardica (343). respectiv titularul scaunului de la Roma. dacă socoteşte că depunerea sa este ilegală. la 378. s-a ridicai m ă rtu risirea d e c r ed in ţă a sin o d u lu i rom an din an u l 382. N esatis­ făcut cu atîta numai. 18). în decursul secolului IV .» (M atei \16. 20 — istoria bisericească . a fost cel dinţii episcop roman. ju d ecător suprem al episcopilor şi preoţilor din Imperiul său pe episcopul Dam asu s I (366— 384). ca unui arbitru.. G raţie acestei m ărturisiri de credinţă a sinodului din anul 382. S iriciu (384— 392). îm potriva h otărîrii una­ nime a Sinodului II ecum enic de la Conslanlinopol (381). condus de Damasus I. Papa In o c e n ţiu I (402— 417). care căuta să do­ ved ească primatul roman cu cuvintele Mîn tui torului : «Tu eşti Petru şi pe această ţ>iatră voi zidi Biserica mea. A deseori.

Astfel a dispus ca toate chestiunile mai im portante. 74 ani. a form ulat cu claritate ideea m onarhiei papale. a fost mai iutii opera papei Leon cel M are. care a ştiut mai bine decît înainl. Filip a accentuat că Apostolul Petru.300 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Inocenţiu I a continuat şi centralizarea B isericii apusene. zis «cel M are». . deci şi un episcopat universal. aşa-num ita causa m ajor. Rapida dezvoltare pe care a luat-o episcopatul roman într-un timp relativ scurt. şi-a ajuns apo­ geul în zilele lui L eo n I (440— 461). un adevărat primat de ju risdicţie. După con ­ cepţia lui. căpetenia colegiului «celor doi­ sprezece». pînă în cele din urmă. în cuvîntarea rostită. Leon I. care în tim purile urmă­ toare a fost de nenum ărate ori rostit de papi. «primatul» Apostolului Petru nu este unul ideal. nu întreaga lui putere. B on itaciu I (418— 422).i scoată în evidenţă drepturile de primat ju risdicţional şi ale unui episcopul universal. a lo. dezvoltată în mod ingenios de către Leon cel M are. presbiterul Filip. a legat şi mai strîns vicariatul de la Tesalonic de scaunul apostolic de la Roma. se vede că învăţătura despre primatul papal. să fie trim ise spre aprobare la Roma. Cu ocazia Sinodului III ecum enic de la Efes (431). pînă in zilele noastre trăieşte şi glăsuieşte prin urm aşii săi de la Roma. spiritul diri­ guitor al B isericii rom ane în timpul pontificatului lui C elestin I şi Sixtus III.st dejucată de poziţia ce a luat-o B iserica Răsăritului faţă de problema papalii. după ce au fost soluţio­ nate de sinoadele episcopale respective. prin C onciliul I de la V atican (1870) a căpătat putere de dogmă.Formularea pretenţiei papale la «plenitudo potestatis» în legătură cu doctrina romanii relativă la drepturile ce-i revin «urmaşului lui Petru». acel term en grandios. cuci ceilalţi episcopi şi mitropoliţi au doar m enirea de a îndeplini numai o parte («in partem solicitudinis») a atribuţiilor urmaşului lui Petru. de la Damasus I pînă la Sixtus III. «Plenitudo petestatis». îm puternicitul şi trim isul episcopului C elestin I (422— 432). . Din cele de mai sus. F iecare problem ă mai însem nată. a repetat suspomenita afirm aţie a episcopului roman. trebuie su­ pusă spre soluţionare scaunului apostolic. prin îm puternicirea dată m itropolitului de la T esalon ic de a supraveghea şi controla în calitatea de m andatar al episcopului rom an pe toţi clericii acelui întins ţinut bisericesc.ii s.işii s. ci unul real.

au fost prototipul viitoarelor bule papale de excom unicare.se . D eosebirea între concepţia primatului celor din Apus şi din Răsărit s-a evidenţiat mai bine cu ocazia Sinodului IV ecum enic din C alcedon (451). Papa GeIa siu I (492— 496) a căutat să scoată în evidenţă deplina suveranitate a papei faţă de sinodul episcopalCu cît timpul trecea şi puterea papală creştea şi se amplifica. Deplina putere spirituală a episcopului roman cerută de Leon cel M are a fost lărgită de urm aşii lui. a primit o form ulare p recisă în vrem ea papei S y m m a ch u s (498— 514). F e lix II (483— 492). . încît încă înainte de Leon «sedes Petri caput mundi est». care a fost «regele preoţilor».P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 307 era cu totul străină şi departe de punctul de vedere al răsăritenilor. a rostit îm potriva patriarhului A caciu de Constantinopol dem iterea din funcţia ierarh ică şi excom unicarea din sinul com unităţii ortodoxe. chiar şi înaintea împăratului. cînd cei prezenţi au recunoscut şi episcopului de la Constanlinopol acelaşi rang de onoare ca şi celui de la Roma. Cuvintele aspre pe care episcopul F elix II le-a întrebuinţat în scrisoarea de e x co ­ m unicare. în toate chestiunile de natură veşnică şi spirituală. îndrăzneala cu care Leon a com bătut canonul 28. întru cît dom­ nul lumesc. El susţinea că puterea lum ească aparţine căpeteniilor lumeşti. C ele două puteri . care a proclam at principiul «prima sedes a . a . Făcînd această com pa­ raţie. să arate legătura şi deosebirea între cele două puteri. care nu are însă nici un drept să se am estece în sfera treburilor b ise­ riceşti. impus atît de mult în vestul anarhizat de barbari. a lăsat pe orientali nepăsători. G elasiu I spunea că autoritatea spirituală a m arelui preot este superioară autorităţii lum eşti a împăratului sau regelui. Dezideratul papal de a deţine întreaga putere a fost şi mai bine precizat la sfîrşitul secolului . a fost natural să ducă la o com paraţie cu puterea exercitată de împărat. este supus purtătorului puterii spirituale. Punctul de vedere al lui Gelasiu I privitor la o suveranitate de drept a episcopului roman. . cînd a luat cu­ noştinţă de conţinutul H en o ţik o n -u lu i ce favoriza monofizismul. . dar în Apus unde el salvase Roma în faţa lui A tila şi G enseric. G şlasiu I a căutat. u nesc din cauză că em ană din puterea M întuitorului.V şi începutul celui următor.

deşi a continuat să răm înă primul scaun. conducători şi ju decători de îm puternicirea dată de Iisus ucenicului său Petru. Prim atul papal a căp ătat un alt caracter d ecît în timpul prem ergătorilor şi luptătorilor puterii papale. Bonifaciu şi G elasiu. va fi tuturor slugă» (M arcu 10. Libertatea şi suveranitatea scaunului de la Roma. Dovada despre totala supunere a papalităţii puterii bizantine o găsim în cap tivitatea de zece ani a papei V igiliu la Constantinopol şi în sem nătura papei Honoriu (625— 628). 44). în frunte cu Leon cel M are. G ri­ gore cel M are a căutat să-şi întem eieze primatul pe cuvintele M întuito ru lu i: «Cel ce vrea să fie întîiul. a definitivat suprema autoritate de învăţător a «urmaşilor Sfîntului Petru». care a semnat o formulă monofizită. Roma papală. a fost răpită de îm păratul Ju stinian. Deviza lui suna : «Sînt servitorul tuturor preoţilor». Ideea că puterea papalităţii îşi are tem eiul în originea divină a «primului scaun» era prea puternică şi prea adînc înrădăcinată în tradiţia romană. Urmaşul lui. formulă privitoare la cea mai înaltă putere ju d ecă­ torească a scaunului roman. iar Constantinopolul al doilea. fixînd-o în formula : «religia cato lică totdeauna a fost m întuitoare şi infailibilă în scaunul apostolic». Biserica Rom ană urma să alcătu iască o verigă dintr-un organism al cărui stăpîn nelim itat a fost stăpînul Imperiului şi al B isericii im periale. avînd acelaşi rang şi drepturi cu cel din Bizanţ. Leon I. După perioada ju stiniană de atîrnare şi depen­ denţă a B isericii de puterea statală. 18). Cu toate acestea. Hormisdas a cerut episcopilor din R ăsărit recunoaşterea solem nă că vor urma întru toate di­ rectiv ele scaunului apostolic. ca să poată fi ştearsă de cezaro-papismul lui Ju stin ian . Titlu l de «servus . aşa cum a fost alcătuită de episcopii romani ce au urmat de la Damasus pînă la Gelasiu. Inocenţiu. unde se perpetuează adevărata şi n estră­ mutata tem elie a învăţăturii creştine. supunerea scaunului roman im perialism ului bi­ zantin a fost ceva trecător. H o rm isd as (514— 523). puterea papalităţii s-a ridicat din nou sub G r ig o re c e l M a re (590—604). bazîndu-se pe cuvintele M intuitorului redate de Evanghelistul M atei (16.308 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ nemine judicatur». D acă aceş­ tia au căutat să-şi întem eieze drepturile de învăţători. S iliciu . ca Danuisus. a fost redusă în realitate la un patriarhat al Apusului.

Pentru mine nu alcătuieşte un titlu de glorie şi de cinste un nume care ştiu că răpeşte onoarea fraţilor preoţi. atît pentru persoana lui. întrebuinţată din 588. întrebuinţată de patriarhul de Constantinopol. A versiunea faţă de titlul de «patriarh ecum enic» m ergea atît de departe. după părerea lui Grigore cel M are era o degradare a celorlalţi patriarhi. G rigore cel M are a căutat să dem onstreze că nici A postolul Petru. Titulatura de «patriarh ecum enic». cît şi a altor episcopi. că ­ ruia M întuitorul i-a dat un primat de conducere a întregii Biserici. o înălţare cu atît mai mult a prestigiului papalităţii. cu cît cerea slu jito rilo r ei să se ridice peste ideea oricărui secularism . care a fost G rigore cel . în cît G rigore cel M are a declarat : «A cela care se intitulează sau îngăduie să fie numit episcop ecum enic este un prem ergător al A ntichristului». pe care i-a întrebuinţat ca diacon şi monah. încredinţîndu-i ch eile îm părăţiei cerului şi întreaga putere de a lega şi des­ lega. n-a fost niciodată numit «un apostol universal». începînd din secolul al XH -lea. acest senator roman. In fond. afirmînd : «Eu nu găsesc nici o cinste în îm prejurarea că mi se spune «universalis papa». C instea m ea este cinstea întregii Biserici. dacă fiecărui frate de al meu i se va acorda cinstea m eritată. Cinstea m ea constituie puterea tuturor fraţilor mei. cum va zice scriitorul rus D ostoievski. La o parte cu cuvintele care m ăresc îngîm farea şi rănesc dragostea !». a fost respinsă de papa Grigore cel M are.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 309 servorum Dei». ea a devenit titulatura stereotipă a episcopului ro ­ man. uzuală în toate scrisorile lor. «Ispita veacului» a fost însă mai mare. Titulatura de «patriarh ecum enic». Numai atunci voi fi într-adevăr onorat. A ceastă formulă de profundă devoţiune a devenit îndreptarul concepţiei sale relative la înalta sa dem nitate de păstor sufletesc. a continuat să-l folosească de la începutul pontificatului în toate pastoralele sale. D intr-o «ierarhie» G rigore voia o «ierodiaconie». aşa cum îl vor predica mai tîrziu Bernard de Clairvaux. Nostradamus sau alţi visători. Cînd patriar­ hul Eulogiu de A lexandria i s-a adresat cu titulatura «universalis papa». prin h otărîrea unui sinod local ţinut în acest an la Constantinopol de patriarhul lo a n al IV -le a P ostitoru l de la Constantinopol (582— 595). m itropoliţi şi episcopi. Savonarola. G rigore s-a ridicat îm potriva acestui titlu onorific.

După ce cîştigase încă de pe vrem ea lui G rigorie cel M are B iserica A ngliei. uitînd însă că restaurarea în istorie nu însem nează reîntoarcere. în fond tot la o restaurare a Romei gindea. cînd a ce­ laşi împărat a anexat în 731 Iliricul răsăritean la Bizanţ şi cînd a cău ­ tat să impună asupra Italiei şi Un nou impozit. prin care a scăpat şi de am eninţarea longobarzilor şi de cea bizantină. iar fiscalism ul excesiv bizantin nu putea fi tolerat. Călugării benedictini lu craseră încet. ceea ce v a in­ fluenţa toata istoria apuseană. iar atunci cînd bizantinii au com is grave erori. încă din veacul VI. Roma (care trăia din cultul relicvelor) a protestat. Peste cinci ani. Primul papă care a făcut uz de garanţia dată de Pipin a fost A d rian I (795— 816). în plus. armata. el le -a 'ş tiu t exploata în folosul său. ci pornire din nou şi aceasta se va face sub altă zodie : cea a alianţei papalităţii cu carolîngienii. La 726 cînd Leon III Isaurul promulgă iconoclasm ul. despre care se ştie că din 55 scrisori păstrate de la el. papalitatea a dat la 754 lovitura cea m are : s-a aliat cu regatul franc al "lui Pi pin cel Scurt. 45 se ocupă numai de problem a adm inistrării statului papal. ci şi pe paznicii lor. atunci vom avea conturată şi baza papalităţii m edievale cu pretenţii de dominare universală din Spania şi Italia pînă în Scandi- . iar dacă amintim că în noap­ tea de Crăciun a anului 800. ca un stup harnic. cu toate că predica resem narea şi fuga de lume. lumea s-a răsculat deo­ dată cu longobarzii. încoronează pe C arol cel M are (768— 814) ca împărat roman peste cea mai m are parte a Apusului. ' în cei 200 de ani cît durase exarhatul de Ravenna (555— 753) do­ m inaţia bizantină în Italia n-a fost deplină. care vor face din papalitate cea mai redutabilă putere politică şi spirituală a Evului mediu. Statul papal era asigurat. papa — care avea cele mai întinse moşii în Italia — a ştiut cîştiga de partea sa pînă şi pe tribunii şi patricii din fostul aparat bizantin.310 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ M are. faţă de am eninţările de fiecare zi ale longobarzilor. Papii aveau de acum şi alte preocupări. Papa avea de partea lui nu numai m oşiile. papa Leon III (795— 816). V or veni peste cîtev a sute de ani celelalte ordine călugăreşti. iar" în secolul V III şi pe cea a Germ aniei prin cele trei misiuni ale lui Bonifaciu. Erau prea puţine trupe care să asigure liniştea Imperiului.

aşa cum făcuseră în toate celelalte Sinoade ecum enice. papa pune condiţii ca mai în tîi să i se «restituie toate patrim oniile Sfîntul ui Petru în Răsărit (Iliricul)». prefigurînd parcă drumul ce va urma şi mai departe. spre care au purces. atunci cînd i s-a cerut de îm pără­ teasa Irina să participe personal sau prin reprezentanţi la Sinodul V II ecum enic. iar pentru că patriarhii şi împă­ raţii bizantini n-au vrut să recunoască legitim itatea celor din Apus. H ristos Domnul». unde se va statornici iarăşi pacea şi unitatea credinţei. Sfîntul Ioan Gură de Aur zicea la un moment dat despre egalitatea celor doi A postoli : «dacă a încredinţat lui Petru pe evrei. In schimb. . fapt care a mulţumit pe toţi. înch eia patriarhul Tarasie. în cuvîntarea sa însă T arasie s-a referit adeseori la «un lim baj nou». «Noi.• cît despre ti Lin 1 de «patriarh ecum enic» pe care v o ia să-l ia noul ales (T a ia s ie). după cum de curînd Carol cel M are «a supus puterii noastre toate naţiunile barbare din Apus» . mai ales după înnoirea acestei alianţe în anul 962 cu «împăraţii romani de naţiune germ anică». spre a se vedea cît de diferite sînt concepţia şi atitudinea papilor în drumul lor spre m o­ narhia universală a Evului mediu. De ce ? De bună seam ă pentru că nu-i dădea ascultare acestui «lim baj nou». Ca încheiere. n-ar avea nici măcar rangul al doilea». trebuie să fim un singur trup sub un singur cap. Comentînd Epistola către G alateni la pasagiul unde Pavel a tre ­ buit sa certe pe Petru pentru atitudinea de duplicitate în problem a neobligativităţii legii m ozaice (Gal. de întîietate onorifică. dar generalul este unul. fără consim ­ ţământul scaunului nostru. inclusiv pe solii din Apus. după atîtea frăm întări iconoclaste. «am bele corpuri de arm ată sînt diferite. lui Pavel neamurile». acelaşi Adrian I (772— 795). venit din Apus. adaugă Adrian. 11. rolul prim. cealaltă din timpul ultimului Sinod ecum enic. Serviciul era reciproc. la finele secolului V III. cum vom vedea mai departe. «unde zi de zi sîntem anatem atizaţi». dar Tarasie (784— 806) şi episcopii orientali au susţinut. e uşor de înţeles cum de s-a ajuns la Schism a din 1054. «acesta. Hristos». 8 ). scaunul de la Roma. însă. epi­ scopul Romei. care se preocupa mai mult de cîştigarea de latifundii pen­ tru întărirea lum ească a statului papal. putem aduce două m ărturii : una din preajm a anilor 400. Se ştie că papa Adrian I n-a venit ia Sinodul V II ecum enic.P ER IO A D A A D OU A (325— 787) 311 n avia şi Carpaţi.

ibidem. II. Tübingen. Idem. P e r r o y . p. în «M itropolia M oldovei şi Sucevei». Sibiu. J. Pr. Chevetogne 1954. G a g i u. 1941. p. nr. nr. 1964. S p e c iiic u l O rto ­ d o x ie i în c o m p a r a ţ ie c u B is e r ic a R o m a n o -C a to lic ă ş i P ro testa n tism u l. 1930. F r. L e s c o n c ile s ro m a in s d e s IV . Bucureşti. H e i l e r . D v o r n i k. T e o d o r M. 1954. .e s iè c le . 2. M e y e n d o r f f . Prof. L e m o n d e c a r o lin g ie n . Pr. Constantinidis. P e t r u M a i o r . Paris.e s i è c l e s e t l e d ë v e lo p p m en t d e la p r im a u té în volumul 1054— 1 9 5 4 : L ’E cjlise e t l e s É g lise s. p. A tena. P ro c a n o n u l. 209— 240. Leipzig. 1970. S e p p e 1 1. 1906. I— II. X X X II (1956). 139— 1 6 6 . N e te m e in ic ia p rim a tu lu i p a p a l o g lin d ită în o p e r i l e u n o r m ari i e r a r h i : O s c r i s o a r e a p a p ii G r ig o r ie c e l M a re. 10. p. P a p a lita te a s c h is m a t ic ă sa u R o m a în r a p o r ­ tu r ile e i cu B is e r ic a O rien ta lă . M i r b t. Paris. ibidem. 1974. X . p. 1964. E r i c h C a s p a r . E. A lt k ir c h lic h e A u to n o m ie u n d p ä p s t lic h e r Z en tra lism u s. B y z a n c e e t la p rim a u té r o m a in e . 167— 173. (în 1. G. în «Istina» IV. în «O rtodoxia». I— II. M ünchen. Atena. L a p rim a u té r o m a in e d a n s la tr a d itio n c a n o n iq u e ju sq u 'a u C o n c ile d e C a lc é d o in e . G u e t t é e . Un v a lo r o s stu d iu a l A r h ie p is c o p u lu i H r y s o s to m P ap a d o p o u lo s a s u p r a p rim a tu lu i e p is c o p u lu i R o m e i. I. 463—¡484. F o r n i e r . 1930. I. ed. Q u e lle n zu r G e s c h ic h t e d e s P a p sttu m s und d e s r ö m is c h e n K a t h o liz is ­ m u s. 1934. M arcu). p. 577— 600. In lim b a r o m â n ă : V I . XV II (1965). trad u cere de Iosif M itropolitul. P o p e s c u. P rim a tu l p a p a l ş i c o le g ia l it a t e a e p i s c o p a lă în d e z b a ­ t e r ile C o n c iliu lu i a l II . D o m H. L 'O ccid en t d e la lin d u V -e s i è c l e à la lin d u IX . H. 1924. Paris. F.I e a d e la V a tic a n . Paris. G e s c h ic h t e d e s P a p sttu m s v o n d e n A n iä n g e n b is zu r H ö h e d e r W e lt h e r s c h a it .e e t V . R ă m u r e a n u . 1933. 1947 (Gr. ediţia II îngrijită de J. Tübingen. H r i s o s t o m P a p a d o p u l o s : P rim a tu l e p is c o p u lu i R o m e i. g reacă).312 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ BIBLIOGRAFIE K. 180— 224. M a r o t . 1931. G e s c h ic h t e d e s P ap sttu m s. ' F r.

ştiind să-şi acopere aceste defecte cu o m are sfinţenie. zdruncinînd profund lumea creştină. să le explice felu ritele chestiuni teologice. dar mai ales problem a Sfintei T reimi. SINOADELE ECUMENICE Arianismul. care toţi vor ju ca un rol însem nat în istoricul * Capitol redactat de Pr. tulburent. M aris de Calcedon. Era şi natural ca învăţaţii deveniţi creştini să caute să se fam iliarizeze cu m isterele noii lor credinţe. Sinodul 1 ecumenic de la N iceea din 325 * Luptele teologice din această perioadă sînt mult mai importante şi mai grave decît cele din perioada trecută. SCHISME. fiind. Prim ii creştini s-au mulţumit cu învăţăturile timpului lor. A ceastă problem ă a dat mult de lucru şi în perioada trecu tă înaltelor fe ţe b isericeşti şi ajunge în secolul IV să dea naştere unei m ari erezii. discipolul indirect al ereticului episcop Paul de Sam osata. Instruit de preotul Lucian din A ntiohia.EREZII. un aderent al lui Paul de Sam osata. avar şi sever. «ţara care abunda în m onştri şi în produse nefireşti». precum spune Epifaniu. O riginar din Libia Egiptului. A rie a fost acela care a susţinut cu ten acitate subordinaţianismul. Teognis de N iceea şi Leontie al A ntiohiei. prol. veninos şi viclean. nu cu mintea. Arie. Ei au căutat adevărul credinţei cu inima. dar care s-a întins şi în Apus. a avut colegi de studii pe Eusebiu al Nicomidiei. devenind întem eietorul unei erezii puternice şi răspîndite. io a n R ă m u rean u . c e a luat fiinţă în Răsărit. care uşor se poate furişa şi ascunde». «la înfăţişare ca un şarpe de mlădios. Situaţia s-a schim ­ bat cînd şi reprezentanţi ai claselor avu le şi dintre in telectu ali au îm ­ b răţişat creştinism ul. a fost un cap răzvrătit.

. Folosindu-se mai ales de sofisme. iar el şi am icii lui. A rie n-a cedat. a compus şi faim oasa sa lucrare T h alia. Profitind de /situaţia politică tulbure. a v u t-a i tiu în a in te d e a ii m am ă».1 readuce la dreapta credinţă. unde distingîndu-se ca un om cu bune purtări m orale. a revenit la A lexandria. născută din cauza co n flic­ tului dintre Conslanlin cel M are şi cum natul său Liciniu. la fostul său coleg de studii. a trim is episcopului A lexandriei o scrisoare în care. Zadarnice au fost în cercările episcopului A lexandru de a . cărora le punea urm ătoarea întrebare : «Spune. în form ă de cîntece. cu multă m ăiestrie. Care a fost propriu-zis naşterea conflictului dintre A rie şi epis­ copul său. în care erau redate pentru popor. aju tat de talentul său oratoric. a venit la A lexandria. La sfatul acestuia. fiind ales A lex an d ru . .314 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ acestei erezii. încrezut în succesul repurtat. fiind o fire foarte vanitoasă. căutînd astfel să trezească îndoieli cu privire (a naşterea eternă a. s-a dus în Palestina. a căutat să-şi apere credinţa.0 sau 321. cea mai însem nată din cele nouă biserici ale A lexandriei. A rie a devenit . a fost hirotonit diacon dş episcopul Petru. a încolţit în sufletul său ideea să por­ nească o cam panie de răsturnare a celui ce i-o luase înainte.. bine instruit şi un bun orator. apoi preot de episcopul A chila. ereziile sale. mai ales femei credule. Pentapole şi Libia la un sinod. inceplnd din nou lupta îm potriva B isericii. Fiu ­ lui din Tată. După term inarea studiilor. cu anul 318 a pornit difuzarea rătăcirilor sale şi prin biserici. chiar printre zidurile m înăstirilor. în 32. Cei aproape 100 de participanţi s-au pronunţat contra învăţăturilor lui Arie. şi-a continuat lupta pe faţă îm potriva O rto­ doxiei.Deşi condamnat. A rie a căutat să-şi răspîndească ideile numai printre prieteni şi ad m iratori. a căutat să atragă de partea sa oameni simpli. înl'ăţişînd-o în deplină concordanţă cu Ortodoxia.areei. Tot în cursul şederii sale în Nicomidia. Eusebiu al N icom idiei. găsind adăpost la Euşebiu al Co/. Văzînd episcopul A lexandriei că învăţăturile lui A rie atrag tot mai mulţi naivi. primind postul de paroh la biserica Baucalis. . De acolo a plecat la Nicomidia. La în ceput. Probabil că A rie. nu se ştie. au fost excom unicaţi. episcopii egipteni Secund de Ptolem aida şi ] eon as ai M arm aricăi şi alţi cîţiva preoţi şi diaconi. a convocat pe epis­ copii din Egipt. Părăsind Egiptul. văzînd că la alegerea de episcop al A lexandriei s-a trecut peste per­ soana lui.

din m otive binecuvîntate. fără să-i spună numele. din Persia. Unii din episcopi veniţi la N iceea erau renum iţi prin ştiinţă şi elocvenţă. a sfinţeniei şi a răbdării. C onstan­ tin cel M are a invitat pe în tîistătăto rii B isericii întregi la un sinod ecum enic. Împăratul. în G alatia. I. alţii prin severitatea moravurilor. . S -a propus ca sinodul să se ţină la A ncira. apelînd la ei să în ­ ceteze cearta. C onstantin cel M are a acordat episcopilor toate facilităţile. care poate fi reprezentantul B isericii de Tom is (Constanţa) din Scythia M inor (Dobrogea) (V ia ţa fe ric itu lu i îm ­ p ă r a t C on stan tin . ideile sale rătăcite au devenit obiect de predilecţie al discuţiilor dintre episcopi şi clerici. III. fără deosebire de neam. îndeosebi privilegiul num it e v e c t io . a venit la N icom idia. M isiunea lui Osiu fiind fără rezultat. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . 7 : «Nici scitul nu lipsea din ceată»). La apelul împăratului Constantin. — se ciocneau ca nişte corăbii în v re­ m e de furtună. afară de ceilalţi clerici veniţi ca însoţitori ai episcopilor. III. la Sinod participînd chiar episcopi de peste h otarele Imperiului. în Bitinia. A ceste privilegii le-au păstrat şi îm ­ păraţii care au convocat sinoadele următoare.EREZII. Episcopii — spune Eusebiu al Cezareei (V ita C on stan tin i. După ce Constantin l-a învins pe Liciniu în 323. adică folosirea poştei im periale şi întreţin erea episco­ pilor pe timpul duratei Sinodului. dînd crezare spuselor lui Eusebiu. Eusebiu de C ezareea spune că la Sinodul I ecum enic a participat şi un episcop «scit». epis­ copul A lexandru şi preotul A rie. s -a a le s o ra şu l N ic e e a . C ele două scrisori au fost duse la A lexandria de epis­ copul Osiu de Cordoba. cau­ z ate de un jo c de cuvinte copilăreşti. M ajo ritatea episcopilor erau din Răsărit. iar alţii purtînd în că pe corp sem nele chinurilor din trecu t pentru credinţa lor (Teodoret. dar. între doi clerici însem naţi. SIN O A D E ECU M EN ICE 315 to t mai popular. dînd posibilitate împăratului să ia parte în persoană la această m ăreaţă adunare. 4). au răspuns căp eteniile întregii B iserici. fiind inform at de Eusebiu că în B iserica Egiptului au izbucnit unele n eînţelegeri neînsem nate. Era apoi în apro­ pierea reşedinţei im periale din Nicomidia. a scris atît lui A lexandru cît şi lui Arie. Tradiţia bisericească a con sacrat numărul de 318 Părinţi care au participat la Sinodul de la N iceea. G oţia şi Arm enia. Nu­ m ărul sinodalilor s-a ridicat la 300. unde urma să fie luate m ăsurile necesare contra lui A rie. situat la întretăierea căilor ce veneau din Apus cu drumurile A siei M ici. rămînînd singur stăpîn al Imperiului. 7). SCH ISM E.

a cărui faţă era grovaz de palidă. hotărînd ziua în care să înceapă Sinodul. renunţînd la aceste acuzaţii. a poruncit ca toate m em oriile adresate lui să fie aruncate în foc. Sfîntul N icolae. să ne iertăm unii pe alţii. aprobînd pe cei ce îm părtăşeau dreapta . Şedinţele o ficiale ale Sinodului s-au ţinut în sala de recepţie a palatului imperial din N iceea. cei prezenţi au lucrat. din cauza diferitelor păreri. în aceste consfătuiri. Constantin a venit în m ijlocul sinodalilor. episcop de M ira Lichiei. se distingeau episcopii : A lexandru al A lexandriei. a trim is ca delegaţi la sinod pe preoţii V itus şi V incenţiu din Roma la curtea im perială se afla pe lîngă îm păratul Constantin. Fiindcă îm păratul era aproape zilnic asaltat cu tot felul de plîngeri îm potriva m em brilor sino­ dului. care a rostit ruvînlul de deschidere ca şi pe cel de închidere a Sinodului. Cu toate insistenţele episcopilor. trăsăturile feţei istovite şi privirile abălule. Eu nu sin i c h e m a t s ă l e cu n o s c şi s ă l e ju d e c . înain te de deschiderea oficială a Sinodului. După aceea. îndemnînd cu multă bunăvoinţă pe episcopi la înţelegere. din ordinul împăratului. la 20 mai 325 şi a durat pînă la 25 august acelaşi an. Sinodul I ecumenic Sinodul I ecum enic s-a deschis oficial la N iceea. D iscuţiile. în secţiuni. A rie n-a voit să renunţe la ideile sale eretice. a c u z a to rii şi a cu z aţii fiin d e p is c o p i. Printre sino­ dali. imitînd bunătatea lui Dumnezeu. la ziua fixată de judecătorul nostru comun. M arcel al A ncirei. La şedinţa deschiderii oficiale şi Ia cea de închidere a asistat însuşi îm păratul Constantin. Leonţiu de C ezareea. diaconul epis­ copului A lexandru de A lexandria. M acarie al Ierusalim ului. Deci. îm păratul s-a arătat plin de răbdare şi bJîndeţe. cu diaconul său A tanasie. Sfîntul Spiridon episcopul Trim itundei (Creta). la unire şi la pace. de prietenii ereziarhului A rie. să ne unim şi să exam inăm chestiunile pentru care ne-am întrunit».316 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ Papa Silvestru I al Romei (314— 335). Arie. părul zburlit. disculînd asupra rătăcirilor lui A rie. avea dese izbucniri de furie.a. Osiu de Cordoba (Spania). au fost foarte agitate. C ecilian de Cartagina ş. spunîndu-le : «Toate acestea vor veni spre ju decată. Eustaţiu de A ntiohia. s-a dstins Sfîntul A tanasie. sub preşedinţia episcopilor Eustaţiu al Antiohiei (324--330) şi A lexandru al A lexandriei (313— 328).

El se bucură totuşi de cinstea ce a mai mare.EREZII. deoarece prin Fiul. Ca atare Fiul are o divinitate împrumutată din divinitatea Tatălui. C onstantin cel M are i-a adus aproape pe toţi pe. Deşi Fiul este după fiinţa Sa o creatură. ci din nim ic. textu l din Proverbe 8 . im perfect şi chiar capabil de a păcătui.. căci s-ar întina de aceasta. dar nu din eternitate. pe care A rie o confunda cu Logosul divin. cînd El nu era — vjv itote ox3 coz 7 jv. Principiile ereziei ariene sînt urm ătoarele : 1. iar Dumnezeul suprem nu se poate atinge direct de m aterie.. m ărginit. fiind o simplă creatură — xTÎajia. cum se deo­ seb eşte infinitul faţă de finit. 3. dar aici e vorba de înţelepciunea om enească. Fiul are existenţa înainte de timp. . Scopul pentru care Dumnezeu a creat pe Fiul este creaţiunea lumii. Fiul a creat din voinţa Tatălui. însăşi denum irea de T ată cuprinde inevitabil în sine întîietatea sau ¿superioritatea faţă de Fiul. datorită harului divin pe care L-a primit de la Tatăl. schim babil. Se rem arcă în gîndirea lui A rie concepţii raţionale gnostico-filozofice. Părinţii întruniţi la N iceea au respins învă­ ţătura lui A rie şi au condam nat-o. A rie aducea în sp rijin u l acestei idei. Sub­ stanţa Tatălui faţă de a Fiului se deosebeşte atît de mult. SCH ISM E. este cu totul străin şi deosebit de fiinţa Tatălui şi nu poate fi numit «deofiinţă» cu T atăl —■ ¿[xoouato? tu> Ila'cpi. înaintea tuturor veacurilor». fiind prima Sa creatură. 4. Fiul lui Dum­ nezeu. făcînd să trium fe Ortodoxia. după care m ateria este rea în sine. 22. dar nu din fiinţa Lui. Pînă în cele din urmă. chiar şi timpul. Dum nezeu-Tatăl singur este principiul necreat şi nenăscut — â-fsvvrjxo?. Fiul poate fi numit şi El Dumnezeu. 5. deoarece. în care se spune : «Domnul m -a făcut cea dintîi dintre lu cră­ rile Lui. La creaţie. Fiul a primit m ăreţia şi puterea creato are a Tatălui. a devenit un Fiu a d o p tiv a l T atălu i. 2. Arianismul este o concepţie raţional-om enească de înţelegere a creştinism ului. Dumnezeu a creat toate. căci a existat un timp. SIN O A D E ECU M EN ICE 31? credinţă. tcoî^oc. mustrînd pe cei rătăciţi şi îndărătnici. fiindcă Dumnezeu cel Prea în a lt nu putea crea universul m aterial d ecît cu ajutorul unei fiinţe interm ediare.calea adevărului. A ceasta este o idee gnostică şi eretică.

Eu astăzi Te-am născut» (Ps. Părinţii sinodali au hotărît ca învăţătura lorm ulală în Sinod să fie redactată într-un S im b o l d e cred in ţă .318 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ A rie a căutat să folosească toate acele locuri din Sfînta Scriptură.cu a d e v ă r a t din D u m n ezeu a d e v ă r a t. ţineau calea de m ijloc. cum afirmă doctrina ortodoxă. Evr. 7 .. bazaţi pe Sfînta Scriptură . ca : «Tatăl este mai mare decît Mine» (Ioan 14.. sau «Fiul M eu eşti Tu . se anatem atizează ideile principale ale lui A rie şi anum e: c ă F iu l a fo s t . î n p a r t e a iutii. Osiu. A ceasta însemna m en­ ţinerea ereziei ariene sub o form ulă camuflaţii. diaconul A tanasie ş. ouata? xciu Hatpoţ = din fiin ţa T atălu i şi ¿¡1 0 0 0 3 1 0 ? xw IÎatpt = de o fiin ţa cu T atăl. d e o fiin ţă cu T atăl. ca Secund al Ptolem aidei. hotărînd ca să se întrebuinţeze numai term eni care nu perm it nici un echivoc ca : h. 5). în frunte cu A lexandru. a. Eusebiu de C ezareea a prezentat şi el o altă formulă. oslo «Dumni'/. susţineau credinţa adevărată ortodoxă că Iisus Hristos este şi Dumnezeu şi om. Origen. In S im b o lu l n ic c c a n ş-a fixat învăţătura despre D u m n ez eirea F iu ­ lui. prin c a r e to a te s-a u făcu t» . Clem ent A lexandrinul. Tertulian. care vorbesc despre natura om enească a Fiului şi despre inferioritatea Sa faţă de Tatăl. iar alţii. Dionisie al Romei ş. A cesta a prezentat în Sinod o formulă de credinţă în care raportul dintre T atăl şi Fiul era numit cu term enul o m io u s io s — ojioiouaios = «asem ă­ nător după fiinţă cu Tatăl» în loc de o m o o u s io s — ¿¡ioouoioţ = «deofiinţă cu Tatăl». La un moment dat. se recunoaşte că Fiul. numai ca om. dar m ajoritatea Părinţilor episcopi şi diaconul A tanasie au dem onstrat că această form ulă nu este inventată de ei. La sfîrşitul dezbaterilor. erau de partea lui Arie. A rticolul 8 începe cu m ărturisirea : «Credem şi întru Duhul Sf i nt ». iar în p_artea a doua. căci a fost folosită şi de Părinţii dinaintea lor ca : Dionisie al A lexandriei. alţii. afirmînd că term enul nu se găseşte în Sfînta Scriptură. în frunte cu Eusebiu de Nicomidia. 28). Teonas al M arm aricii şi încă vreo 20 de episcopi. îm potriva expresiei «de o fiin ţă cu T atăl» au obiectat unii Părinţi. nu fă cu t. a. M em brii Sinodului au respins am bele formule. 1. diaconul A tanasie a dus altele din Sfînta Scriptură. care ¿1 re 7 articole. arătînd sinodalilor că textele invocate de A rie se referă la Iisus Hristos. îm potriva acestor argumentări. n ăscu t. Domnul nostru Iisus H fistos. Părinţii Sinodului s-au împărţit în trei direcţii : unii. 2. .

din Egipt. Data sărbătorii învierii . Teonas de M arm arica şi Secund de Ptolem aida. după toată probabilitatea. care socotea că cele trei per­ soane ale Sfintei Treim i sînt doar nişte «puteri® — 8 uva[xstC im per­ sonale ale unui singur Dumnezeu. Cu toate că Sim bolul de credinţă niceean a devenit digul de apă­ rare. nevoind să semneze. S im b o lu l n ic e e a n a fost aprobat şi semnat de toţi Părinţii prezenţi. Secund al Ptolem aidei. la colul Dunării. au fost depuşi din scaunele lor şi ex ilaţi în Iliric. arianismul n-a putut fi siîrpii îndată şi pe deplin. întrucît acest oraş era centru l principal al cunoştinţelor astronom ice din timpul acela. c ă e s t e y r ea t din altă ţ b sta n ţă sau iijîiţă c su d e c ît T atăl şi e s t e s c h im b a b il. antitrinitar dinamic. Trei luni mai tîrziu. pînă în cele din urmă. Dacă se întîm pla să cadă în acelaşi timp cu Paştile iudeilor. a fost şi s ta b ilir e a d a te i P aştelu i.nu au voit lotuşi să recunoască a na Ierna pronunţată contra lui Arie. fiindcă. cu excep ţia episcopiior : Eusebiu al Nicomidiei. s-au mai discutat şi alte problem e : s c h is m a lui N ov at.. care n-au voit să aprobe term enul o m o o u s io s — co n su b sta n tia lis. Sinodul a hotărît.ai săi. prin canonul 19.. 'De frica împăratului. al O rtodoxiei. sau îl sărbătoreau cu o săptăm înă mai înainte. primii trei au cedat. existau unele neîn­ ţeleg eri între B iserici privitoare la serbarea datei Paştilor. precum şi cea mai precisă şi expresivă formulare a dreptei credinţe. Ei au re ­ fuzat să semneze de asem enea anatem a rostită contra lui A rie.comunicată tuturor B isericilor de episcopul A lexandriei. Teognis al Niceei. Arie şi cei doi prieteni . Domnului urma să fie_.. creştin ii amînau sărbătoarea Paştilor în Duminica urm ătoare.al N icom idiei şi Teognis de Ni ceea. au losl exilaţi şi episcopii Eusebiu . încă din secolul II. deşi au subscris la Sim bolul de credinţă niceean. D isputele ariene au continuat să tulbure Imperiul roman încă o jum ă­ tate de secol.EREZII. Sinodul a stabilit ca întreaga creştin ătate să sărbătorească P aşlile în prima Du­ m in ică d u p ă lu n ă p lin ă c e u rm ea z ă e c h in o cţiu lu i d c p rim ă v a ră . apoi s-a stins încetul cu încetul. SCH ISM E. SIN O A D E ECU M EN ICE 3 19 c r e a t în tim p din n im ic. Intre alte problem e pe care le-a rezolvai Sinodul I ecum enic. Teonas cîe M arm arica. la sud de Singidunum (Belgrad). Pe lîngă erezia lui A rie şi rezolvarea disputei pascale. . a lui M e litie şi erezia lui P a v e l d e S a m o sa ta . M aris de Calcedon.

el a oferit Părinţilor sinodali un ospăţ. . Canonul 6 confirm a drepturile m itropoliţilor din Roma. întrucît propagau unele n eadevă­ ruri cu privire la hristologie. unii sinodali au propus introducerea unui canon pentru observarea celibatului. s-a ridicat vestitul eremit. m ărturisind că vor res­ pecta toate h otărîrile B isericii O rtodoxe. La 25 august. care a apărat cinstea şi vrednicia T ainei căsătoriei. Cei hirotoniţi de el puteau să răm înă în funcţiile lor. Cu privire la m e litien i şi n o v a ţien i. cu condiţia să ceară confirm area de la arhiepiscopul A lexandriei. ca cei căsă­ toriţi o singură dată. După ce episcopul A cesiu a recunoscut Sim bolul de credinţă niceean. a avut loc şedinţa festivă de închidere a Sinodului. Sinodul a procedat cu şi mai multă clem enţă. şi nu cred că Sfînta Treim e are trei per­ soane. îm potriva propu­ nerii episcopului Osiu al Cordobei. M ai însem nate sînt canoanele 6 şi 7. ii 1 . împlinindu-se 20 de ani de la u rcarea pe tron a i împăralului Constantin cel M are. li s-a îngăduit preoţilor novaţieni să-şi reocupe posturile avute. A lexan ­ dria şi A ntiohia. Sinodul a alcătuit 20 de canoane. în cazul cînd vor să revină la B iserica Ortodoxă. pierzînd doar toate drepturile episcopale. ca pe viitor preoţii şi diaconii să nu mai aibă dreptul de a locui cu soţiile lor. ci şi de preoţi şi diaconi. iar ca n o n u l 7 a c o r d a e p is ­ c o p u lu i d e Ier u sa lim ran gu l d e m itro p o lit. înaintea hirotoniei. şi numai cei hirotoniţi ca celibatari să nu ni< aibă dreptul să încheie o căsătorie. Sinodul s-a arătat mai indul­ gent. F aţă de novaţieni. episcopul Pafnutie al Tebaidei de sus (Egipt). Venind în discuţie m oralitatea m em brilor clerului. Botezul în num ele Sfintei Treim i. în Egipt. ei trebuiau să dea o declaraţie scrisă.« 25 iulie 325. să evite orice fel de certuri şi neînţelegeri. nu numai de către episcopi. prin punerea m îinilor. la care împărţitul a îndemnat pe cei prezenţi să ţină cu tărie la învă­ ţătura form ulată în Sinod. să-şi poată duce mai departe via ţa împreună cu soţiile lor. avînd în vedere faptul ca Ierusalim ul este centrul unde a luat fiinţă creştinism ul. M elitie a continuat să-şi păstreze titlul de episcop de Licopole. să li se ceară. Sinodul a răm as la vechiul uz. faţă de ceilalţi m itropoliţi.320 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ ca aderenţii lui Pavel de Sam osata. Drept garanţie. care cuprind dispoziţii referitoare la organizaţia şi disciplina bisericească.

G. L. L e s L is ta s e p i s c o p a lo s d e N ie r a en la C o ll e c c io n c a n o n ic a H is p a n a . c h r is t. Iv ar Heikel. Idem. M e i n li o 1 d. 'H -posSpia oixoofic-Ji y. Leipzig. A c ta e t S y m b o la C o n c ilio ru m q u a e s a e c u l a q u a r to h a b it a sunt. ed. continuavit J.. 50. S c h rilt. Philosloriqius. S o z o m e n. X X IX '{1975). Paris. Bâle. W a r e . J. Paris. III. 1901— 1912.. Paris. 428 p. O r t i z de U r b i n a. A 1 b e r g i o. 1962. 1> G. 1960. 2-e Aufl. P h e i d a s. J. D v o r n i k . M a r i j u l. 1961. Berlin. 29— 572. Brügges. Sc J i r î f s l l î d. J . N ic é e e l C o n s la n tin o p le . VII. 1954 .. 21— 40. L e x p é r i e n c e n icct'im e in «Dmnbarlon Onks Papers». L E g lis e d e s e p t c o n c ile s . L e s C o n c ile s o e c u m é n iq u e s d a n s l'a n tiq u ité c h r é t ie n n e . P a 1 a n g u e. H. 1759— 1798 . S o c r a t e. H otărîrile Sinodului au fost Constantin cel M are şi prom ulgate în întreg Imperiul Sinodului I ecum enic s-au pierdut. F a v a 1 e. ed. P etite h is t o ir e d e s C o n c ile s .XVTI. IV. F. I C o n c ili e c u m e n ic i. •p. bis. S c h rilt. 1962. P r o d i . Isl.. ed. F. Eusebiiu de Ce'zareea. Schwartz. 1962. b is. H is to ire d e s c o n c ile s . ed. Leiden. V i é. 2-e Aufl. 1962. C h rist. Is t o r ia I lis v r ic c a s c ä . . Institut E. K o n z ile d e r K ir c h e in e v a n g e li s c h e r S ich t.EREZII. L e s c o n c ile s o e c u m é n iq u e s d a n s l'h is to ire . Christ. H is to ire d e s C o n c ile s o e ­ c u m é n iq u e s . 54. A. în G r ie c h . D e t er n c s. Paderborn. în Griech. Index generalis tomorum t. îndeosebi din scrierile C ezareea. 1974. T. 59 vol. dar h otărîrile lui scrierile istoricilor contem porani. Leipzig. Atonn. A. J o a n n o u . vol. 1 9 5 4 .. Bidez. Paris. Bidez. bis. Salles-Dabadie. 1 9 5 5 . D ie o e k u m e n i s c h e K o n z ile d e r C h r is te n h e it. "Viafa St. 1962. C h é 1 i n i. Cl L e o n a r d i . R. S a c ro ru m C o n c ilio r u m n o v a e l a m p lis s im a c o ll e c t i o . J e d i n. C o n sta n tin . H. M a n s i . G vol. Ist. pars 1. 1962. Ist. • BIBLIOGRAFIE confirm ate de roman. Burgense. Paris. p. J o n k e r s . L. H is to ir e e c c lé s i a s t iq u e t. Christ. ' P. SIN O A D E ECU M EN ICE 321 trăind în pace unii cu alţii. 1962. 614 p. Stuttgart. 1971. 21 — Istoria bisericească . J. în G r ie c h . . Bardtf.P. Paris. Is to r ia b i s e r i c e a s c â . de la 1914 .itsidee d e r a lte n K ir c h e . Schrifst. J. Torino. Teodoret. T h e g e n e r a l C o n c ils o i th c C h u rch . S i e b e n . col. reproduction Paris. Bd. 19(ifi. Dumcige. G enève. T. Berlin. R. SCH ISM E. _ _ B. 341— 358. A c ta C o n c ilio r u m n o v a e l a m p lis s im a c o ll e c t i o . A c t a C o n c ilio r u m o ec u m e n ic o r u m . t. J. 1972. 1 9 0 1. A ctele se cunosc din lui Eusebiu de Périt ru S in o a d e le e c u m e n ic e in g e n e r a l : I z v o a r e : J. Berlin. Bd. ed.. Preiburg im Breisgau. J . Schw artz. H. H a y w a r d. Paris. 1952. Studii : J.. ed. D. E u s è b e d e C é s a r é e . P. M. I et II. Ahrweiler. începînd din 1963. Straub. ' J. L es C o n c ile s o e c u m é n iq u e s . 197 9 .'fjc auvofiou. J . 1902. X X V I— 540 p. 15 (1974). 1961. publiée sous la direction de G. Ed.. Berlin. Paris. P.. J. D ie K orv/.. M e t z . Leipzig. R o d r i g u e z. P e tite h is t o ir e d es gran ds C o n c ile s . în Griech. p. Migne. C o n c ilio ru m o e c u m e n ic o r u m d é c r é t a . 1961. I— III. F. 13 vol. F lo ren i i a e e t V e n e tiis . Scheidw eiler. S. Toulouse. Parm entier F.

reproduction Paris-Leipzig. 5 — 17. K a r m i r i s. von L. 7. t. L 'H istoire d e ¡’E g lise. p. N. P. Paris. 3. fran ceză. E u c h irid io n S y m b o lo r u m . 26— 27. 2-e A uflage. II. în L e C o n c ile e t l e s C o n c ile s . Ci. M. 1942). I. 1924. S y m b o le d e r a lt e n K ir c h e ( K le in e T e x te . J . 1 9 7 1 .. D ie o e k u m e n is c h e n K o n z ile cler K a t h o lis c h e n K ir c h e .«!:> . B ' otxooixs.J . B . Th. . o i th e in d iv id e d C h u rch . în «Echos d'O rient». T. 1— 2. 1961. G. El S im b o lo N ic e n o . l’ r c s t i g e. I. F o r m u lă r ile d o g m a t ic e a le p r im e lo r p a tru S in o a d e e c u m e n ic e . 37 3 8 . D a n i é l o u . J . F lo ren tiae. 1960.c s s o u r c e s d e l'h is to ir e d u c o n c ile d e N ic è e .. S tev en so n . J e d i n . Papadopoulos. L e s C o n c ile s o e c u m é n iq u e d e s I V . Bardy. 1935. p. J . A tena. H et a lg e m e n C o n c ile in d e v i e r d e e e u w . |>. Bonn. Schönm etzer.. L e s p r e m iè r e s c o n le s s io n s d e la lo i c h r é t ie n n e . P e r c i v a 1.. 1961 . Stu ttgart. Cullman. 1967. D ie B e k e n n t n is s e und d ie v ic h t ig s t e n G la u b e n s z e u g n is s e d e r g r ie c h is c h . 1976. H e f e l e — D o m H. 1948. 636— 676. nr. Sofia. A. M a n s i . te x t g re c . p. in lim ba bulgara. H. B ib lio t h e k d e r S y m b o le u n d G la u b e n r e g e h n d e r a lte n K ir c h e . 1961 . 1. A ltă bo gată b ib lio g rafie se g ă ­ seşte la J. t. de L abriolle. 1956. S im b o lu r i d e c r e d in ţă . London. L e s S y m b o le s c h r é t ie n s p rim itiis.).322 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ H. I. t. London. 1960. B erlin. Tournai.o r t h o d o x e n K ir c h e .Soka. T rad u cere în lim ba rom ână de Prof. în «R evue d'hist. Hr. 17 ş i 18). Bannwart.. 1908. M adrid.». C o n c ile s . H. London. Buffalo. E d iţii : C r e e d s . d e U r b i n a. L a stru ttu ra d el S im b o lo C o n s ta n tin o p o lita n o . G o e m a n s. III. 1945.. te x t g rec cu trad u cere franceză. 1. A tena.yi7. p. J. II. E dited by J .103. L e s r e c h e r c h e s su r l'o r ig in e du S y m b o le d e p u is X X V a n n é e s . 1003. A. H is to ir e d e s c o n c ils d 'a p r è s l e s d o c u m e n ts o r ig in a u x . K e l l y . T. C h . 1. N igm egen. 1968. Popescu. P. M arlin. col 665— 668.Tj x a l xpiTixij ¡x tkizf]. 4-e Aufl. N ic è e e t C o n sta n tin o p le. F a ith .». critică. C h ristia n S y m b o ls . Paris. eccl. 5. D. * * * ¡U-nlru S in o d u l I e c u m e n i c : I. . J . ed. 1960. O rt. Paris. F lieh e et V . 1963. I. Tô SüfiioXov -ti]. 1956. în «Dict. B a d c o c k . 1. H. p.i I i f f o 1 l. E in e D o x o lo g ie . M. I. 12 (Roma. col. Hahn. Leipzig. p.. p. 449— 4 5 3 . T rin ity . 1901. X L III (1925). London. X X X V III (1942). Io n Mihălcescu. Studii : H. O r t i z d e U r b i n a .. c o u n c ils an d c o n t r o v e r s ie s . nr. F. M. B reslau. Paris.. R. 1952.’ (M ass. 385— 3 9 5 . M ünchen.e e t V -e s i è c le s . 9.. 513— 520. 8. O r t i z. O r t i z d e U r b i n a . 1923. Freibu rg im B reisgau . L e c l e r c q . Dosetti. 443— 446. p. T à zp ia à f l a i a cixoupiêvixà Su¡i. D a 1 m a y r. 1904. K o e v.». nr. H. trad. E a r ly C hristian C r e e d s . 3 -e Aufl. 275 285. L. W o l f s o ii. . 0. P. D. 2-nd ed. p. Rom . Cam elot. Calh. 45— 73.. o p . 337— 461. London. te x te g rec şi latin. de T héol. 1759. par Aug. In cu rrm h ou . C h i l d . G o d in P a tr is tic T h o u g h t. X X X (1927). 69— 96 : L e c o n c i l e d e N ic è e . Paris. . 97— 142. 2-e éd. 194 7 . Pai is. V o g e l . p. nr. ed. p. 32-a de A.iliini|iio. D as N ic a e n is c h e G la u b e n s b e k e m b n is . H ans Lietzmann. II. p. cit. X X III (1925). 11111> i d ţ|. în «Bis. d e C h e 11 i n k. 1956.rjQ Suvooou 'Iatopiy. Paris. 1963. 257— 2 6 3 . D ie G r o s s e n v ie r K o n z ilie n .. p. ( '. V o r g e t. în «O rien talia C h ristian a P eriod ica». J . A n c ien t a n d M od ern . Il S im b o li d i N ic e a e C o n s ta n tin o p o l. 1960. r < Ci. i D e n z i n g e r et Cl . 1 9 3 0 . T h e P h ilo s o p h y o i th e C h u r ch F a th e r s . Hahn. nr. Rom a. T h e s e v e n E c u m e n ic a l C o n c ils .. 1936. T h e h is to r y o i t h e C r e e d s . 1914.

C aransebeş. 211— 233 . H. P en tru e p i s c o p i i p r e z e n ţ i la S in o d u l I e c u m e n ic : H. 356— 361. 1. P u n cte d e s p r ijin p en tru a r ia ­ n ism în t e o l o g i a c r e ş tin ă a n t e r io a r ă .u. la O rtiz de U rbina. 1937. 254— 255. în «Jo u rn al of T h eo lo g y Studies». W ashington. L e r o y .. N ic a e a u n d K o n s ta n tin o p e l. E c c le s ia e o c c id e n t a lis m o n u m e n ta ju r is an tiq u is s im a . în «M itropolia Banatului». F. P o l l a r d .. în «Byzantion». S tu d ii: B. Opiz. P en tru a r ia n is m : F r a g m en ts d e la « T h a lie» . Lu pta O r t o d o x ie i c o n tr a a ria n is m u lu i d e Ia S in o d u l I c c u m c n ic p în ă la m o a r te a lu i A r ie . G e n e z a a ria n ism u lu i. L e s 318 P'etres d e N ic è e . L o i c h i ţ ă. N ic è e e t C o n s ta tin o p lc . nr. 17—-76. U b e r d ie B is c h o is lis te n d e r S y n o d e n v o n C h a lc e d o n . X V I (1942— 1943). p. p. V . 63— 71 . ed. S u r l e s lis t e s d es é v ê q u e s p a r tic ip a n t a u x c o n c i l e s d e N ic è e . p. 2— 215 . 12 p. 83— 90. Cuntz. C o n d a m n a r e a e r e z i e i Iu i A r ie . V i c t o r C. SCH ISM E. în «Byzantion». cu bogată bibliografie. în «A bhandlungen der beyer. X X X V III (1968). Ed. X IX (1959). Ed. trad. H. L a L is te o r ig in a le d e s P è r e s d e N ic è e . Idem. E. G. SIN O A D E ECU M EN ICE 323 In lim b a ro m â n ă : Pr. nota 12 . T i KoÀÀou0iav6v a-¿ío¡jLr/ y. 1954. Prof. la s e . y d i L ib e r io o b i s p o d e R o m a . R o u 1 a r d. A bt. 1963 .EREZII. d e C o n s ta n tin o p le e t d e C h a lc è d o in . X X (1950). în «A n alecta Boll. nr. 35 ş. p. T h e o r ig in a l L ists o í th e m e m ­ b e r s o í th e C o u n c il o í N ic a e a . I d e m . 3— 10. M. Script. 1— 2. nr. U n e lis te in e d it e d e s P è r e s d e N ic è e . 323— 3 4 7 . 808— 811 . III. Sim onetti. p. p. B erlin . nr. 10— 11. v. H. Episcop Calistrat O r i e a nu. P atru m N ic a e n o r u m n o m in a. 15— 18 . P rim u l s in o d e c u m e n ic ţinut la N ic e e a in a n u l 325. L h é r é s i e d'A riu s e t la «foi» d e N ic é e . C o llectan ea :a ntiarian a P arisiana. Rom . în special. 1979. p.). în «Byzantion». Idem. 15— 60. t. H. 3— 4.and¡ana». Pentru episcopul O siu de Cordoba : L a v ie g r e c q u e d e «S a in t» O siu s d e C o r ­ d o n . C. în «Re­ v ista teo lo g ică». N. p. S im b o iu l N ic e e a n . d'A riu s. e p is c o p u l C o r d o v e i. Paris. C h a d w i k . în «Bis. O ssiu s o í C o r d o v a . U rk u n d en zu r G e s c h ic h t e d e s a r ia n is c h e n S tr e ite s . I. p. Lipsiae. 1— 2. în «Revue de P hilologie». O. M adrid. Q u e s t io n e s se l e c t a s d e c r itic a h is tó r ic a . G e i z e r . Ilie Beleuţă. Phil. în «Byzantion. nr. în «Studii T e o lo g ice » . t. der W issen sch aften zu M ünchen».. N eue Folge. 1973. d e C l e r c q. t.. nr. p. 36— 91 : N om ina episcoporum . H eft X III. A. O rt. Arad. p. S u r e d a Blanes. 553 p. . 1934. 78 (1960). I. şi 1935. 1. G h . K o p e c e k . 13— 31. nr. th e r o b b e r . 534— 542. M. E rn est H onigm ann. X I (1936). 1972. Sibiu. p. 1 9 2 5 . X II (1937). 1928. p. E. I. 364— 3 7 4 . G. nr. 1898. A kad. D u m e i g e. p. 1930.». I d e m . Feder. A ubineau. 1— 90. H o t ă r îr ile d o g m a t ic e a le c e lo r ş a p t e S in o a d e e c u m e n ic e . I. X III (1961). T. La m ort d'A riu s. V e zi alte sludii la Pr. p a r s p rio r. hist. Pr. P h e i d a s . B a r d y. ju ille t. O siu. 2. X X (1896). G. p. p. Prof. în Corp. 9 (1958). Is to r ic u l S in o d u lu i e c u m e n ic d e la N ic e e a . Idem. în «Revue d 'h isto ire ecclésiastiq u e». 1916. La T h a lie d'A riu s. Turner. în /ev. S c h w a r t z. C am bridge (M ass. S c h w a r t z . Eccl. în «B yzantion». 1926.ocl ai àpX'/i tou àpiavijijicü. A. H. p.s y n o d an d t h e C o u n c il o i C a lc e d o n . 20— 8 0 . l o a n Rămureanu. în «Studii te o lo ­ g ice». Lat. Prof. 6. 2 Bd. p. p.. L X V . L a c u e s t ió n d i O sio o b is p o d e C a r d o v a . Roma. 103— 130. Popovici. S tu d ii su ll'a r ia n e s im o . X IV (1939). 1899. 1— 2. ed. T h e O rig in s o í A r ia n ism . H i l g e n f e l d . V ind obonae — Lipsiae. Paris. Cotoşman. X X I X (1977). 429— 4 4 9 . R e c h e r c h e s su r l e s lis t e s d e P è r e s d e N ic è e e t d e C o n s ta n tin o p le .M o l i n g h e n .». în «Byzantion». p.. Rămureanu. S in o d u l I e c u m e n ic d e ¡a N ic e e a d e Ia 325. 103— 111. L X I (1966). A h is t o r y o í n e o -a ria n ism . p. LIII (1927). p. 1. A ten a. 105— 111 . S in o d u l I e c u m e n ic d e la N ic e e a . 296— 3 1 1 . M ünchen. ed. T h . 19G5. A th a n a siu s W e r k e . H is to ir e d e s c o n c ile s o e c u m é n iq u e s » . O xon ii. 1— 2. 1 9 2 5 . cit.

1— 24. X L II (1952). 3— 20.sinul B isericii. L X X III (1916). care se com bateau reciproc. R. cei mai num eroşi de altfel. III. proL lo a n R ă m u rean u ■ . 133— 189. C. de la termenul àvojxotoç. D as XVorl H ypostasis'. Diac. ei au fost numiţi şi h c t e io u s ia ş t i. T h e S ig n iiic a n c e o i t h e H o m o o u s io s . nr. 1— 2. K raft. afirmînd că Fiul este «neasem ănător cu T atăl şi în toate şi după fiinţă» -x a ï v. P r o b le m a opioouaioc la S iîn lu l A ta n a sie ce/ M are. tiu 1’r. în «M i­ tro p o lia Oltenie^». în «Studia P atristica». 66 (1954— 1955). C. et jcpôawnoN dan s les c o n t r o v e r s e s tr in ita ir e s p o s t n ic è e n n e s . A h i s t o r j o l C hristian T h o u g h t. Partida m oderată a arienilor. p. Frăm întările şi sinoadele ariene după Sinodul I ecumenic de la N iceea * H otărîrile sinodale de la N iceea n-au adus mult dorita şi aşteptata pace în . 1961 . N ash ville and N ew Y ork . F rom t h e B eg in n in g to th e C o u n c il o i C a lc e d o n . B erlin . p. Le so rt d u «C o n s u b s ta n tie i» n ic c e n . I. 1. E r d i n. L. după numele căruia. T u i l i e r . Pentru că anom ienii afirmau că Fiul este deosebit de T atăl după fiinţă — I^epoi xa-cViaiav. A ceastă grupare căuta să ţină calea de m ijloc între arienii extrem işti şi ortodocşi. în «Revue d 'h istoire e c c lé ­ siastiqu e». p. Lomlon.oo6aiot: în «Z eit­ sch rift fur K irch en g esch ich te». p. Gonzalos. 48— 63 î L X X IV (1917). Eunomiu. P r e s t i g e. 1952. episcop de Cizic. ei s-au nuii numit şi cu s e b ie n i. 421— 430 . de la numele căruia arienii extrem işti s-a numit şi eu n o m ien i. care negau consubstanţialitatea F iu ­ lui cu Tatăl. în «Revue de l'h isto ire des religion s». deoarece arienii s-au împărţit în trei partide. A rienii extrem işti sau radicali. t. Le s e n s d e s te r m e s oùaiâ.j .j. H.324 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ P en tru te r m e n u l ¿¡xoouaiaz t ă üa^pl — con su bstan ţial cu T atăl : J . V o i c u. 1970. 1939. ùr. L. în fruntea lor. G. part. T. 397— 412.oazaai'. care afir­ mau cii Fiul este «a se m ă n ă to r in su b sta n ţă cu T atăl» ojiotouato? t«j îlatpi — sim ilitu d in e su b sta n ţia lă . din 360. L e b o n. p. ibidem. R o u g i e r.ooù3!&': d a n s ie v o c a b u la ir e t h é o lo g iq u e d'A riu s e t d e l ' é c o le d A n t io c h e . Le s e n s d u ter m e ô. P en tru te r m e n u l üt. s-au numit o m iu sien i sau se m ia r ien i. Freibu rg im B reisgau . '0. avînd în înm iea lor pe episcopul Eusebiu al Nicom idiei. p. X V I (1963). ôa-aaic : F r. iar cu toţii luptau îm potriva O rtodoxiei. m ilitînd pentru îm păcare prinlr-o formulă leologica de compromis. 485— 529. S t e a d. s-au numit.am « m a xai xaţ’ouaiav. se afla diaconul Eţiu (Aetius) şi elevul a ces­ tuia. J . p. a n o m e i sau an om ien i. G. God in p a tr is tic T h o u g h t. * Capitol redactat. A.

j. SCH ISM E. clericii şi creştin ii ortodocşi. a aprobat exilarea Sfîntului A tanasie la Treveri în G alia (întîiul exil : 11 iul. îm păratul s-a văzut silit să rechem e pe A rie la Constantinopol. pentru a-i înşela buna credinţă un fel de m ărturisire.axâ irâvxa. Sîm bătă seara. după num ele căruia s-au mai numit şi a c a c ie n i. Constantin cel M are. de la term enul o. In urma h otărîrilor luate de adversarii săi la sinodul din Tir (335). a fost pus la grea încercare.EREZII. A rienii moderaţi. pentru că afirmau printr-o formulă vagă că Fiul este «ase­ m ănător cu T atăl în toate» — ojjioio? T Hxxpi y. ajungînd . a avut de suferit episcopul Eustaţiu al A ntiohiei.axi xâc Fpaaâx. Ca şi el. In fruntea lor. determinîndu-1 să rechem e pe A rie şi pe prietenii săi din exil. s-au numit o m e i sau o m ien i. Fiul are cu Tatăl o sim ilitu d in e n esu b sta n ţialâ.După aceştia. a avut parte de aceeaşi soartă şi Sfîntul A tanasie. a reuşit să cîştige pe m arele îm­ părat Constantin. 337). fiind condamnat de un sinod întrunit în 330 la A ntiohia şi trim is în exil.oto?. Triumful sem iarienilor urma să culm ineze cu reprim irea ereticului A rie în B iserica A lexandriei. sau «asernăip m ănător cu Tatăl după Scripturi» — ojj-oloc xcp Ifaxpi y. care apărau credinţa cea dreaptă stabilită în Sinodul de la N iceea şi term enul ¿¡aoouoio? xip l l a x p i <(de o fiinţă cu Tatăl». Eusebiu al Nicom idiei. se afla episcopul A caciu de C ezareea. au fost numiţi o m o u sien i. Pentru apărătorii dreptei credinţe au venit zile negre. influenţat de Eusebiu al N icom idiei. s e m ia r ie n ii sau o m iu sien ii. în urma ţinerii unui sinod la Constantinopol. datorită faptului că au pus în circu laţie o formulă de credinţă ech iv ocă opoiouaios în loc de ofxoouaioCj au reuşit să atragă de partea lor mulţi episcopi şi clerici. 335— 22 nov. A rie a prezentat împăratului. Episcopii. Din cauză că la auzul acestei veşti s-au produs mari tulburări în A lexandria. iar duşmanii săi l-au îm proşcat cu un potop de calomnii. Sfîntul A tanasie. SIN O A D E ECU M EN ICE A treia partidă de arieni. care de la 8 iunie 328 a urmat episcopului A lexandru pe scaunul A lexand riei. urmînd ca aici să se facă reintroducerea lui în Biserică. în a ju ­ nul Duminicii în care A rie trebuia să fie primit în B iserică. care a apărut după 358. căpetenia lor. în care nu se mai află nici una din exp resiile sale eretice şi a promis solemn că va recunoaşte Sim bolul niceean. După cinci ani. sau «consubstanţial cu Tatăl». în 335 a fost exilat şi episcopul ortodox M arcel al A ncirei.

cuvîntul h otărîtor l-au avut eusebienii. Iuliu I (337— 352). îm păratul a dispus înlocuirea Sfîntului A tanasie cu un episcop arian. unde a rămas. la 16 aprilie 339. văzînd în m oartea neaşteptată a lui Arie. cel ce va fi întem eietorul ereziei pnevm atom ahilor. A tanasie. A stfel s-a putut întoarce la A lexandria şi Sf. De ochii lumii. M arcel al A ncirei şi a celorlalţi ierarhi ortodocşi acuzaţi. a hotărît. C redincioşii din Constantinopol au cerut ca episcop pe Pavel. cei trei fii ai săi au h otărît să rechem e din exil pe toţi episcopii. pe baza vech ilo r acuzaţii m incinoase. deşi m ajoritatea oj>isc opi lor erau ortodocşi. . o pedeapsă dumnezeiască. Aproape întreg Răsăritul era dominat acum de eusebieni. Dar nici de data aceasta. au cerut exilarea episcopului Pavel de Constantinopol. reuşind să cîştige pe îm păratul C onstanţiu de partea lor. în 341. muri subit de o ruptură de intestine. Ciirînd după închiderea sinodului de la A ntiohia. Simţind că viaţa lui este în pe­ ricol. a convocat la 342 un sin o d la R om a. C re­ dincioşii şi clericii ortodocşi respirară uşuraţi. S i­ nodul a alcătuit «patru formule de credinţă» de îm păcare cu Ortodoxia. începută de Constantin. H otărîrile Sinodului au fost aduse şi la cunoştinţa răsăritenilor. care s-a pronunţat pentru nevinovăţia lui A tanasie. devenit acum titularul scaunului de Constantinopol. Eusebiu al N irom idiei. A ceştia au ţinut în 341 un sin o d la A n tio h ia . în al doilea exil. erezia ariană era com bătută. a murit. acesta fiind silit să se depărteze din cauza unei nevoi naturale. dar term enul «omoousios» eru o vila I. refugiindu-se la Roma. în sinod. aducînd noi învinuiri Sfîntului A tanasie. Un sinod ţinut la A ntiohia în 340. pînă la 21 octom brie 346. înlocu irea Sfîntului A tanasie cu in­ trusul G rigorie de Capadocia. Episcopul Romei. la 22 noiem brie 337.326 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ cu un mare cortegiu de partizani şi adm iratori pînă la Forul lui C ons­ tantin. Sfîntul A tanasie n-a putut să ram înă li­ niştit la A lexandria. după atîtea um ilinţe şi violenţe din partea arienilor. «una din personalităţile cele mai u rîcioase pe care le-a cunoscut istoria». dar eusebienii au ridicat în scaun pe M acedonie. numit «al sfinţirii» —■ «Encaeniis». La u neltirile lui Eusebiu de Nicomidia. Sfîntul A tanasie a părăsit pentru a doua oară A lexandria. în v îrslă de 80 de ani. pentru că s-a ţi­ nut în timpul sfinţirii catedralei din A ntiohia. După m oartea lui Constantin cel M are la 22 mai 337. în 336. Eusebienii sau sem iarienii.

pe teritoriu l Imperiului d e 'R ă să rit. M arcel şi Pavel. SIN O A D E ECU M EN ICE 327 Văzând uneltirile sem iarienilor în Orient. In sfîrşit. care s-au declarat pentru hotărîrile sinodului din Sardica. Sfîntul A tanasie şi-a putut reocupa scaunul. Sinodul s-a deschis în toamna anului 343 şi a continuat şi în 344. apărătorul credinţei n iceene. sinodalii s-au ocupat cu cercetarea actelor de violenţă săvîrşite de semiarieni împotriva mai multor slujitori ai altarului. con vocarea unui sin o d la S a r d ic a (Sofia) în Iliricul răsăritean. dintre care circa 80 erau sem iarieni. Constanţiu a trebuit să execu te h olărîrile sinodului din Sardica şi să perm ită reînscăunarea episcopilor alungaţi din scaune. eusebienii şi-au întins influ­ enţa şi asupra Occidentului. 21 octom brie 346. Episcopii sem iarieni întruniţi la Filipopole. în modul acesta. şi-au pierdut scaunele. M arcel de A ncira şi Pavel de Constantinopol. dimpotrivă. Sinodul a confirm at h otărîrile dogm atice şi can onice luate de S i­ nodul I ecum enic de la N iceea în 325 şi a anulat depunerea episcopilor A tanasie. în care apusenii nu aveau nici o com petenţă. S-a cercetat mai întîi sfînta şi dreapta credinţă pe care au stri­ cat-o sem iarienii ? b. S -a cercetat apoi situaţia episcopilor A tanasie al A lexandriei. participînd circa 170 de episcopi. au părăsit Sardica. Constans. îm păratul O ccidentului. A m eninţat cu război de fratele său Constans. pentru îm păcarea episcopilor din R ăsărit cu cei din Apus. c. fiind exilaţi de împăratul Constanţiu. Constans. îm păratul Apu­ sului. a propus fratelui său Constanţiu. apărătorul arienilor. şi! au ţinut sinodul lor la Filipopole. au reînnoit anatem a contra celor trei episcopi. SCH ISM E. hotărînd să rupă orice legături cu papa Iuliu I al Romei şi episcopul Osiu de Cordoba. . în 350. depuşi din scaune de sem iarieni şi canonicitatea acestor depuneri. acuzîndu-i că s-au am estecat într-o chestiune din R ăsărit. De asem enea. care era ortodox. Episcopii răsăriteni.EREZII. sinodalii de la Sardica au dat 20 de canoane prin care s-au stabilit drepturile şi datoriile episcopilor. " Sinodalii răm aşi la Sardica au îndeplinit o triplă m isiune : a. A ceştia n-au voit să asiste la dezbateri cu episcopii ortodocşi. în Tracia. fiind omorît de uzurpatorul M agnenţiu.

în exilul -său în Iliric. împăratul Constanţiu s-a stabilit la Sirmium (M itroviţa). a cerut perm isiunea împăratului Constanţiu să convoace un sinod la A quileea. inventînd tot felul de calom ­ nii contra lui. episcopul Liberiu (352—366). Constanţiu a fost de acord. ereticul A rie a reuşit să atragă la erezia sa doi tineri episcopi. episcopii arieni şi sem iarieni şi-an unit eforturile pentru înlăturarea din scaun a Sfîntului A tanasie. Stînlul A tanasie şi mulţi alţi episcopi. 30). delegatul episcopului Liberiu al Romei. Din anul 350. Întristat peste măsură de atitudinea delegatului său. sprijiniţi de împărat. î m p ă r a t u l a ordonat m utarea sinodului în palatul im perial. în cît acest oraş a devenit pentru mai mulţi ani centrul politic al Imperiului roman şi în acelaşi timp centrul b isericesc al lumii creştine. în sudul G aliei. sem iarienii alcătuiră o m ărtu­ risire de credinţă. dar din n efericire ele au fost dominate de arieni şi se­ m iarieni. Conslimţiu a forţat pe cei 147 de participanţi să se lepede de O rtodoxie. V a le n s d e M ur s a (O siec) şi U rsaciu d e Sin gidu nu m (Belgrad). sub presiunea împăratului Constanţiu. capitala provinciei Pannonia Inferior. Sfîntul A tanasie a plecat pentru a treia oară în exil. deşi respingea erezia lui A rie. Prin teroare. împreună cu Vinconţiu de Capua. evita expresia ortodoxă «o m o o u s io s ». au semnat condam narea Sfîntului A tanasie. aşa numita « în tiia fo rm u lă d e c r ed in ţă d e la S ir­ m ium ».rn. Sinodul a rostit anatem a şi îm potriva episcopului Fotin de Sirmium. La sin o d u l ţinut la Sirm ium . în 351. papa Liberiu a r u g a i pe împăratul Constanţiu sa-i îngăduie ţinerea unui sinod l a Mil. la care se va adăuga şi G erm in iu d c Sirm ium . î n 355. Cei întruniţi în sin o d u l d e la A r e la te . care au făcut mult rău apărătorilor O rtodoxiei niceene. eretic antitrinitar. fost ucenic al episcopului M arcel al A n d rei (Socrate. care avea să cerceteze toate acuza­ ţiile aduse contra Sfîntului A tanasie. S-au ţinut în acest oraş mai multe sinoade. urmaşul său. dar a cerut ca sinodul să se ţină la A relate. După m oartea episcopului Iuliu al Romei. II. au trebuit să plece în exil. în toam na anului 353. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . D eoarece chiar de la prima şedinţă s-a născut un in ci­ d e n t .328 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ In Răsărit. de la 9 februarie 356 . care. între care Liberiu al Romei şi bălrînul Osiu de Cordoba. în 352.

. sau « a sem ă n ă to r cu T atăl d u p ă S criptu ri». supus la lovituri şi chinuri. A ceastă form ulă nu mai reproduce term enii originari ai arianism ului rigid. socotita moderată. Tem îndu-se însă că eusebienii. atenuate şi n eprecise. mult mai num eroşi. anomienii. după care Fiul este «a se m ă n ă to r în su b sta n ţă cu T a tă l » — ojxotouoio. printr-un sinod ecum enic. din 360. ci răm îne la expresii inconsistente şi vagi. a fost silit să sem ­ neze această formulă ariană.s-a compus «a treia fo r m u lă d e cr e d in ţă d e la Sirm ium ». la Rimini (Ariminium). A «patra fo rm u lă d e c re d in ţă d e la S irm iu m ». în Italia. im ­ p licit pe arienii extrem işti. pentru a am ăgi pe ortodocşi. Era o form ulă elastică şi cuprinzătoare. Ultim ii s-au străduit acum să impună arianismul în tot Imperiul roman. arieni extrem işti. după num ele episcopului A caciu de Cezareea. aşa cum l-a con­ ceput A rie şi l-a sistem atizat apoi în formule logice A etius. găsind adăpost la pustnicii din munţii N itriei şi deşerturile Tebaidei. în Egipt.axa xâ? Tpaipâ?. în Seleu cia din Isauria. tio Ilaxpt. In sinodul de la Sirmium din vara anului 358. In vara şi toamna anului 357. şi altul pentru Apus. în 357. formulă susţinuţii atunci de episcopul V asile al A n d rei. de la Sirmium. In aceste două sinoade s-a adoptat formula ariană o m ia n ă . în vîrstă de aproape 100 de ani. Ea reprezintă doctrina om ien ilo r. Ea a fost semnată şi de papa Liberiu. SIN O A D E ECU M EN ICE pînă la 21 februarie 362. a treia ram ură a arian is­ mului. au convins pe împăratul C onstanţiu să le îngăduie ţinerea a două sinoade : unul pentru Răsărit. Este «a d o u a fo rm u lă d e c r ed in ţă d e la Sirm ium ». — ojioto? iŞ IlaTpi -/. s-ar putea uni cu ortodocşii. care a impus doctrina lor eretică. spre a se putea întoarce din exil la Roma. a fost alcătuită la 22 mai 359. dar cu atît mai pericu­ loasă. A rienii s-au silit să impună formula ariană omiană prin sinodul de la Constantinopol. Osiu de Cordoba. SCH ISM E. m enită să satisfaci! toate grupările creştine. La această formulă s-a referit desigur Fericitul . numiţi şi a c a c ie n i. la A ntiohia. în tot Imperiul roman. cu facu ltăţile slăbite de suferinţele pribegiei. au ţinut un sinod la Sirmium. după care Fiul este «n e a s e m ă n ă to r şi în to a te şi d u p ă tiin ţă » — dvoţio io? x a l x a x â irocvra xod xax’ouaiavj cu Tatăl. care reprezintă doctrina sem iarien ilor sau om iusienilor.EREZII. după care Fiul este « a s e m ă n ă to r cu Talul în to ate» — ojioio? t «> Ilaxpi xaxi mema.

după al treilea exil..G. de doreşti preţul p li­ nii. care. Nu ştiu cum să num esc acest rău. din 343. prin sprijinul acordat arienilor. Sfîntul A tanasie al A lexandriei a putut să-şi reocupe scaunul. între 24 octom brie 362 şi 5 septem brie 363. dorind să devină popular şi să arate că a rupt-o cu politica re li­ gioasă a predecesorului său. pe care-i trim isese în exil. .• de întrebi. Ţinîiid seam a de evoluţia arianismului. au răspîndit-o pînă în Spania. aprobată de sin o ­ dul de la Constantinopol. 358. 357. la începutul dom­ niei. eşti îndoctrinat asupra Celui N ăscut sau N e n ă scu t. Pentru că împăratul Constanţiu. 19). din ordinul îm păratului Iulian a trebuit să plece pentru a patra oară în exil. nebunie sau manie ?» (D esp re D u m n ezeirea F iu lu i şi a S lin tu lu i Duh. în cuvinte pline de am ară ironie : «De întrebi pe cineva de bani. după m oartea lui A rie (f 336). Iulian. 557 B). îşi atrăsese ura credincioşilor şi a episcopilor ortodocşi. Ea a fost formula oficială a arianismului. porunci ca episcopii exilaţi să se întoarcă la scaunele lor şi să se restituie bisericilor şi credincioşilor bunurile confisca le. a evoluat în sinoadele de la Sirmium din 351. din ianuarie 360. se poate spune că faza ilirian ă a istoriei arianism ului a început cu sinodul de la Sardica. cînd s-a e x p rim a t: «Tot universul a suspinat şi văzu cu m irare că este arian» = «Ingemuit totus orbis et Arianum se esse miratus est» (D ialog u s co n tra L u c iferia n o s. a provocat tulburare şi contuzie în sufletele m ultor cle ­ rici şi credincioşi. ţi se răspunde : Fiul a fost creat din cele ce nu există. Datorită acestei măsuri.330 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ îeronim . după ce au trecut pe teritoriul Imperiului roman. Sub îm păratul Iulian A postatul (361— 363). Sfîntul G rigorie de Nazianz ne înfăţişează atm osfera în cărcată şi agitată în care s-au purtat aprinsele discuţii teo lo g ice din secolul al IV -lea. ţi se răspunde : T atăl este mai m are şi Fiul i se supune . răspîndită în special la popoarele germ anice de la Dunăre. la 21 februarie 362. P. şi s-a term inat cu formula omiană. se produce în Imperiul roman o schim bare în politica religioasă. în num eroasele sinoade ariene. Schim barea n eîn cetată a form ulelor de credinţă. Din cauză că acest neobosit episcop ortodox a readus la dreapta cre ­ dinţă mulţi sem iarieni şi chiar păgîni. referitoare la Dumnezeirea Fiului şi la raportul Lui cu Tatăl. X LV I. baia e gata.

D atorită străduinţelor sale. .M o n d e T r a c e . dans A c t e s d u I l . care invadau atunci Italia. 4— 10 sept...G é t o . fratele lui. Sfîntul A tanasie s-a întors din al patrulea exil. M ontréal. a sp rijinit pe arieni. G alia. p. Sfîntul G rigorie de N azianz.D a c e s d e la P én in su le B a lk a n iq u e . care a dus o luptă necruţătoare îm potriva creticilor arieni şi pnevmatom ahilor. învins. L e c h r is tia n is m e c h e z l e s T h r a c o -P h r ig y e n s d 'A s ie M in eu r e e t c h e z l e s T h r a c o . 1982. Sfîntul A tanasie este silit să plece pentru a cincea oară în exil la 5 octom brie 365 pînă la 31 ianuarie 366.. a putut păstori în linişte pînă la m oartea sa. SCH ISM E. în cît arianismul a încetat de a mai fi o prim ejdie în Răsărit.EREZII. T. De data aceasta. întîm plată la 2 mai 373. După m oartea acestuia. mulţi eretici au reven it la B ise­ rică. prof. numit «sinodul păcii». C îtva timp arienii au fost favorizaţi de V alentin ian II (375— 392). întronizat oficial la 27 noiem brie 380 de Teodosie cel M are. protector al O rtodoxiei. I o a n R ă m u r e a n u . la conducerea Bisericii. în schimb. N um eroasele diviziuni din sînul arianismului i-au pregătit ruina. care a înlesnit în to arcerea celor ce doreau să se unească cu B iserica Ortodoxă. în timpul domniei lui Iovian (363— 364). 1980. îndem nat de mama sa Ju stin a. a fost chem at de clericii şi credincioşii orto­ d ocşi din Constantinopol. s-au distins ca apărători ai O rtodoxiei : Sfîntul Ilarie de Pictavium (f 367) şi Sfîntul Am brozie al M ilanului (Ï397). dusă la bun sfîrşit de lupta v icto rio asă a m arilor ierarhi şi dascăli din C apadocia : V asile cel M are (t 379). Pr. p.e C o n g r è s In te r n a t io n a l d e T h r a c o lo g ie (B u carest). care era o adeptă a arianismului. SIN O A D E ECU M EN ICE 331 înain te de a părăsi A lexandria. V alentin ian al II-lea a renunţat de a mai sprijini pe ereticii arieni. a putut întruni în 362 un sin o d l a A le x a n d r ia . M ilan. Paris. II H is to ir e e t A r c h é o lo g i e . cînd s-a putut reîn to arce la A lexandria. Grigorie de Nazianz ( f 390) şi G rigorie de N isa ('j' 394). graţie stăruinţei Sfîntului Am brozie al M ilanului. V alens (364— 378). care au continuat opera Sfîntului A tanasie cel M are. BIBLIOGRAFIE P en tru c e r t u r ile a r ie n e . 435— 444 et dans L e . B ucureşti. O rtodoxia a ajuns la mare cinste. 298— 307. După 1 ianuarie 379. în drepturile avute. Spania şi A frica. arianism ul şi-a găsit un refugiu la popoarele germ anice. O rtodocşii au dat do­ vadă de multă îngăduinţă la reprim irea episcopilor şi a clericilor. Rom a. V olum e selectif. în Apus. 1976). Sub acesta şi în timpul lui V alentin I (364— 375).

W .. ca o nouă formă a arianismului. prof. p. B ucureşti. 146 — 182. în «Anuarium H isto riae C onciliorura». IV . L e C o n c ile d e S a r d iq u e (3 4 3 ): é t a p e n o u v e lle d a n s la lu tte d e s i d é e s a u I V . la început. B a r n a r d. II. S iîn tu l N ic e t a d e R e m e s ia n a . nr. Paderborn.. sau m a c e d o n ie n ii şi m a ra to n ien ii de la numele prom otorilor acestei erezii. L u p ta O r to d o x ie i c o n tr a a ria n is m u lu i d e la S in o d u l I e c u m e n ic p în ă la m o a r te a lu i A r ie . N. de la Ilvsùjjia = Duh şi = luptă. I d e m . 408— 450. lo a n R ă m u rean u . A ltă B ib liog rafie pentru su biectu l de faţă se g ăseşte în capitolul precedent. 266— 313. X IV (1962). N egarea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. în «Studii T eo lo g ice». conducerea pnevm ato­ m ahilor a preluat-o diaconul M ara ton iu .. B u carest.e s i è c le . După m oartea lui M acedoniu. Luptătorii contra Duhului Sfînt au primit numele de p n e v m a to m a h i. intrurît voiau să cîştige mai în tîi lupta dusă îm potriva Dumne­ zei rii Fiului... ibidem . S in o d u l d e la S a r d ic a d in 343. L. S t a n e v . de la care au primit numele de m a ra lo n icn i. * Capitol redactat dc Pr. Erezia pnevmatomahilor. p. e g a lita t e a şi c o n s u b s ta n ţia lita te a Lui cu T atăl şi cu Fiul.332 IST O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ I d e m . în A c t e s d u I I-a C o n g r è s In te r n a t io n a le d e T h r a c o lo g ie . Sinodul II ecumenic de la Constantinopol din 381. depus din scaun în 360 de sinodul din C onstanti­ nopol.. 1980.. care punea în discuţie D u m n ez eirea S fîn tu lui Duh. C re ştin ism u l în p r o v in c iile r o m a n e d u n ă r e n e a le Ilir ic u lu i l a s iîr ş itu l s e c . . 3— 4. D acă arienii au evitat. 1— 2. C o u n c il o i S e r d ic a . A 1 e x e. ca eretic. 13— 31. să com bată Dumnezeirea Sfîntului Duh. Denum irea de m a c e d o n ie n i li s-a dat după numele episcopului sem iarian M a ced o n iu . X V (1963). nr.. Apolinarismul * Erezia pnevmatomahilor. 7— 8. nr. t. S o m e p r o b le m s r e . X V I (1964). p. X III (1961). ibidem. I d e m . p. nr. în focul discuţiilor ariene referitoare la Dumnezeirea Fiului. 1— 25. a apărut o nouă erezie. p.. Erezia pnevm atom ahilor a apărut ca o prelungire a ereziei ariene. punea de la sine în discuţie şi Dum nezeirea Sfîntului Duh.a s s e s e d . 1969. La jum ătatea secolului al IV -lea. 425— 433... I d e m . S in o a d e le d e la S irm iu m d in tr e a n ii 348 ş i 358.. p. ibidem. hirotonit de M acedoniu de C onstantinopol episcop de N icom idia. X II (1980) (1982). au făcut aceasta din m otive ta c ­ tice. Ş t . Fiul lui Dumnezeu. 5— 6.

deoarece El are o singură şi unică fiinţă. El e s t e d e o fiin ţă cu T atăl ş i cu F iu l» (E p isto la V III. rostită. Sfîntul G rigorie de Nisa. în vara anului 378. compusă între anii 374— 375. P. Primul care s-a ridicat îm potriva pnevm atom ahilor a fost Sfîntul V a silie cel M are. a com bătut de asem enea pe adversarii Sfîntului Duh. Bitinia. într-un capitol special din lucrarea sa P an arion sau C on tra tuturor e r e z iilo r (cap. G. El este egalul şi nu inferiorul lor. :întrunindu-se în sinodul de la Sirmium sub preşedinţia episcopului lo cu ­ lui Anem ius şi a Sfîntului Am brozie al M ilanului. în care afirm ă că T atăl. din Constantinopol. episcopii din provinciile Iliricului occidental. cînd m araton ie n i. în provinciile Tracia. cunoaşte pe luptătorii contra Duhului Sfînt sub num ele de p n e v m a to m a h i şi i-a com bătut în 377. SIN O A D E ECU M EN ICE 333 Erezia pnevm atomahilor. X X X II. fratele Sfîntului V asile cel M are. în anul 380. F iu l e D um n ezeu . «N oi tre b u ie să m ărtu risim c ă T atăl e D um ­ n ez e u . 248— 249 .. numiţi cînd m a c e d o n ie n i. cea mai bună lucrare a antichităţii creştine.EREZII.. P. G. D uhul S fîn t e D um nezeu. Sfîntul G rigorie de Nazianz a com bătut tem einic pe ereticii pnevm atom ahi în C u v în ta rea a V -a te o lo g ic ă . nici trei Dumnezei. Ţinînd seama de m işcarea de idei din timpul său. 74. 261— 265). la Cizic. în biserica «învierea». cu toate că fiecare dintre per­ soane se num eşte fiinţă şi Dumnezeu. în tratatu l D esp re S fîn tu l D uh co n tra p n e v m a to m a h ilo r m a c e d o n ie n i. . răspîndită atunci în Răsărit. în care pe Sfîntul Duh l-au trecut în rîndul creaturilor.. scriitorul alexan ­ drin Didim cel Orb (t 398) a scris înainte de 381 un scurt tratat D esp re S fîn tu l Duh. H el­ lespont şi îm prejurim i. Fiul şi Duhul Sfînt nu sînt trei substanţe.. Sfîntul V asile afirmă că Duhul Sfînt se bucură de aceeaşi dem nitate cu Tatăl şi cu Fiul. SCH ISM E. ca şi prim ele patru. cînd au adoptat o formulă de credinţă. 475— 501). în care este com bătută erezia pnevm atomahilor. XLII. Sfîntul Epifaniu (t 403). Pnevm atom ahii sau m acedonienii au ţinut în 376 un sinod. au condam nat odată cu erezia arienilor şi erezia m a c e d o n ie n ilo r sau p n ev m a to m a h ilo r. care i-a com bătut tem einic în lu crarea sa D esp re S fîn tu l Duh. în 380. s-a răspîndit mai ales în Răsărit.

dar refuzau să recunoască consubstanţialitatea Sfîntului Duh cu Fiul şi cu Tatăl. şi n eg a u D ivin i­ ta te a Lui. în vara . în Scythia M inor (Sozomen. pe care la reînnoit la 10 ianuarie 381. dar ei n-au reuşit să definească mai clar această poziţie. G rigorie de Nisa.. La S i­ nodul II ecum enic a participat şi G eron tiu s sau mai co rect T eren tiu s. cînd a ţinut ultim a şedinţă. Diodor de Tars ş. s-au înfăţişat la sinod şi episcopii din Egipt şi Iliricul oriental. 7 . în frunte cu fim oloi al A lexandriei şi A holiu sau A scholius de Tesalonic. a dai ia 28 februarie 380 din Tesalonic un edict către popoarele Imperiului. pe filozoful M axim Cinicul. d e a c e e a ş i m ă rire în T reim e» . so c o tin d u -L d o a r «Duh» sau «Spirit». V II. G rigorie de Nazianz. Sinodul II ecumenic de la Constantinopol. geloşi pe prestigiul Sfîntului G rigorie de N a­ zianz. dorind împăratul să restabilească liniştea şi ordinea în B iserică. văzînd că ereticii arieni şi pnevm atom ahii tulbură liniştea Imperiului. din C onstanti­ nopol. Am filohiu de Iconiu.ic şi M arrian de Lampsac. a convocat pe In tîistătăto riî B isericii din ju m ătatea orientală a Imperiului său la un Sinod ecum enic. La sinod au participat şi 36 episcopi pnevmatomahi. în 381. Isto r ia b i ­ s e r ic e a s c ă . C eva mai tîrziu. la începutul lunii mai 381 şi a durat pînă la 9 iulie acelaşi an.a. episcop de Tom is (Constanţa). şi cei mai mulţi accep ­ tau consubstanţialitatea Fiului cu Tatăl. hirotonit în mod necanonic. Ei admiteau Dumnezeirea Tatălui şi a Fiului. po­ runcind ca toţi supuşii Imperiului să adere ]a adevărata credinţă «a u n ei sin g u re D u m n ezeiri a T atălu i şi a F iu lu i şi a S fin tu lui D uh. în concluzie. doreau să impună pe scaunul de Constantinopol un om de-al lor. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . după eretidii pnevmatomahi* iS'fînt'ul Duh ocupă o p o z iţie in te r m e d ia r ă în tre D u m n ezeu şi crea tu ri. printre care mai de seamă au fost urmă­ to rii': M eietie al A ntiohiei. Au participat 150 de episcopi. lîpiscopii egipteni.334 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ Pnevm atom ahii sau m acedonienii nu aveau o doctrină bine p reci­ zată. . C hirii de Ierusalim . 381 Noul îm părat al Bizanţului. Teodosie coi M are (379— 395). în frunte cu Eleusiu de C’i/. s u p e rio r n atu rii s p ir i­ tu a le a în g e r ilo r . 8 ). V. Teodoret. Sinodul s-a deschis în Constantinopol.

G rigorie de Nazianz. dar episcopii orientali n-au voit şi au propus alegerea lui Flavian. care se va deschide la 3 septem brie 381. la sfîrşitul lunii mai 381. deoarece la Sasima. S fîn tu lu i G ri­ g o r ie d e N azian z. . de la începutul lunii iunie. in­ cit schism a antiohiană a continuat încă mulţi ani. apoi plecă la Roma. întrucît episcopii din O ccident şi din pro­ v in ciile Iliricului occidental pregăteau ţinerea unui sinod al lor. fără ştirea Sfîntului Grigorie de Nazianz. Preşedinţia Sinodului II ecum enic a avul-o la început. de aici se reîntoarce la A lexandria. Sfîntul G rigorie n-a mers probabil niciodată. invidioşi pe prestigiul scau ­ nului cap italei şi pe Sfîntul G rigorie însuşi. din dorinţa de a aju nge episcopul cap italei Imperiului. pentru a convinge pe episcopii occidentali. spre a se plînge papei Damasus pentru alungarea sa din Constan­ tinopol . în cele din urmă a mers la A quileea. să apere cauza sa. supăraţi mai ales că tri­ misul lor M axim Cinicul a fost depus din treapta arh ieriei şi alungat în chip ruşinos din Constantinopol. Papa D am asu s al Romei (366— 384) n-a trimis la Sinodul al II-lea ecum enic nici un delegat. Sfîntul Grigorie a propus c:a scaunul A ntiohiei să fie în cre­ dinţat lui Paulin. sul) pretext că alegerea sa pe scaunul de Constantinopol este necanonică. conducătorul eustaţienilor. SCH ISM E. con­ vocat de împăratul Graţian al Occidentului. Văzînd scandalul pe care l-a provocat fapta sa murdară. episcopul M e le tie al A n tio h ie i (362— 381). întruniţi în sinod la 3 septem brie 381. A bia sosiţi la Sinod. După m oartea neaşteptată a lui M eletie. pre­ şedinţia Sinodului i-a revenit. fiind cel mai în vîrstă dintre sinodali. M axim C inicul s-a refugiat la Tesalonic . Ei au acuzat pe Sfîntul G rigorie de Nazianz că şi-a părăsit m ica lui episcopie de la Sasima. SIN O A D E ECU M EN ICE 335 anului 380. în calitate de episcop al capitalei Imperiului de Răsărit. ci a răm as episcop a ju tă ­ tor pe lîngă tatăl său. au refuzat să ia parte la Sfînta Liturghie. Prima g rijă a Sfîntului G rigorie a fost să pună capăt sc h is m e i antio h ie n e .EREZII. la A quileea. oficială de Sfîntul G rigorie de Nazianz în faţa Părinţilor Sinodului. de un grup de episcopi egipteni. Roma cea Nouă. episcopii egipteni. A cuzaţia era neîntem eiată. chiar în biserica «învierea» din Constantinopol. la frontiera italo-iliriană. recunoscut de Sinod episcop al B isericii din C onstan­ tinopol. partidă ortodoxă rigoristă.

sacrifieîndu-se pentru pacea şi liniştea Bisericii. prin care m ărturiseau consubstanţialitatea şi deosebirea celor trei persoane divine. IloWirîrea lui dogm atică e m enţionată în rezumat în Seri- . al preoţiei şi arhieriei. a r ie n ii sau eu d o x ie n ii. ca Ionâ profetul. Sfîntul G rigorie s-a h otărît să dem isioneze.ilii. cum se exprim ă el. Văzînd atm osfera creată de invidia multora. fiind episcopul capitalei. III). care a trebuit să fie mai întîi . a fo tin ie n ilo i — adepţii lui Folin de Sirmium (t 376). care a devenit preşedintele necontestat al Sinodului. s-a pierdui. catehum en încă. numiţi în text şi p n e v m a to m a h i. contra se m ia ric n ilo r . şi apolinariştilor — susţinătorii ereziei lui Apolinaiie^ de L aodiceea Siriei (f 392). atît de la preşedinţia Sin o ­ dului. Sub preşedinţia lui N ectarie. Fiul lui Dumnezeu. de i n t r i g i de _in t e ­ rese şi de conflicte. ei n-au voit să accepte credinţa niceeană şi să şe întoarcă în sînul Bisericii O rtodoxe. precum şi întruparea Cuvîntului. apoi a prim it pe rînd harul diaconiei.330 IS T O R IA B IS E R IC E A S C A U N IV E R S A LĂ D iscuţiile au început să se desfăşoare într-o atm osferă foarte ag i­ tată. După alegerea lui N ectarie. după cum ne confirm ă primul canon al Sinodului. apoi contra s a b e lie n ilo r — urmaşii antitrinitarului m o­ dalist Sabeliu (f sec. retrăgîndu-se în Capadocia. Părinţii Sinodului au redactat de asem enea o d e fin iţie sau e x p u ­ n ere d o g m a tic ă (xo ey.botezat. Sinodul şi-a reluat şedinţele şi s-a ocupat de e r e tic ii m a c e d o n ie n i. la 30 iunie 331.xeOsv). şi au părăsit Sinodul. a fost ales episcop al B i­ sericii de Constantinopol un laic în vîrstă înaintată. în locul Sfîntului G rigorie de Nazianz. eu n o m ien ii sau a n o m ien ii. Tomosul doctrinar al Sinodului II ecum enic din 381. cit şi din scaunul de episcop al B isericii de Constantinopol. Cu ţo ale stăruinţele îm păratului Teodosie şi ale episcopilor ortodocşi. contra tuturor e re ­ ziilor. pentru a com bate pe pnevmalom. N e c ta r ie (381— 397). după toată probabilitatea. a m a r c e lie n ilo r — aderenţii lui M arcel de A ncira (t 374). îndeosebi contra diferitelor fracţiuni ariene. episcopii prezenţi au rostit anatema. cunoscuse şi suferise. pentru a com bulc ereziei lui A polinarie. pă­ răsind oraşul cu sufletul plin de am ărăciune şi tristeţe pentru cîte v ă ­ zuse. El a dem isionat. din nefericire. care s-a sacrificat pentru salvarea corăbiei.

Is to r ia b is e r ic e a s c ă V. care despart fiinţa. V oi şi noi. de patriarhul m onofizit Petru Gnafevs 22 — Istoria bisericească . natura sau Dumnezeirea. de o fiinţă şi veşnică. putere şi fiinţă a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh. s o b o r n i­ c e a s c ă şi a p o s to lc a s c ă » . care ne învaţă să credem în num ele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. 6 3 ). 9). «Iar învăţătura despre întruparea Domnului o păstrăm nestrăm u­ tată. este «una. nici blasfem ia eunom ienilor. articolul IX al Simbolului arată lăm urit că. trebuie s-o aprobăm ca pe cea mai veche credinţă în arm onie cu Botezul. sau n-a fost desăvîrşilă.EREZII. a cărei îm părăţie e veşnică. în care se spune : «Noi am rămas la credinţa evanghelică hotărîtă de cei 318 Părinţi de la N iceea. deoarece nu primim că alcătuirea trupului Cuvîntului n-a avut n ici suflet. 3. cev a posterior. care în zilele cele de pe urmă s-a făcut om. întru cît sinodalii au păstrat Sim bolul niceean. 1 7). Sinodalii au com pletat Sim bolul niceean cu încă 5 articole de c re ­ dinţă. cunoscînd că El a fost mai înainte de toţi v ecii Dumnezeu — Cuvîntul deşăvîrşit. Despre Sfînta Biserică. pentru m întuirea noastră» (Teodoret. de aceeaşi cinste şi dem­ nitate. învăţătură m ărturisită dintru început în Simb oalele locale. pe care l-au revizuit şi com pletat cu ultim ile 5 articole de credinţă. nici raţiune. potrivit Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii. el se mai num eşte şi S im b o lu l n ic c o -c o n sta n tin o p o lita n . 2 6 ). «Noi nu primim nici erezia lui Sabelie. care am estecă ipostasurile sau le nim iceşte însuşirile. şi toţi cîţi nu răstălm ăcesc cuvîntul adevă­ ratei credinţe. de viaţă fă c ă to ru l— xo C«f ^oio5v (Ioan 6. arienilor şi pnevm atom ahilor. în trei iposlasuri. sau simplu S im b o lu l co n sta n tin o p o litan . se accentuează că El este «Domnul — o Kupto? (II Cor. în 471. trim isă papei Damasus al Romei şi episcopilor occidentali. R ecitarea regulată a Simbolului la Sfînta Liturghie a fost intro­ dusă mai întîi la A ntiohia. adică într-o singură Dumnezeire. şi in­ troduc în Treim ea cea necreată. SCH ISM E. care de la T atăl purcede — xo ex xoiî ilaxpoC exTTopsoojievov (Ioan 15. SIN O A D E ECU M EN ICE 337 so a rea sinodului întrunit la Constantinopol în 382. adică în trei per­ soan e deisăvîrşite». care stabilesc învăţătura Bisericii despre Sfîntul Duh şi despre B iserică. sfîn tă . Despre Sfîntul Duh. C ela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit».

Patriarhul Tim otei (512— 518) al Conslantinopolului a poruncit ca la fiecare slu jb ă să se rostească S im b o lu l n ic e c a n . Se ştie că acesta. fără ca prin aceasta să poată fi servită cauza lor. din cauza c a ­ nonului 3. MărLurisirea sau expunerea dogm atică a Sinodului II ecum enic a condamnat si e rezia lui Apolinarie de Laodiceea. dar n-a luat ra ­ ţiunea om enească. afirmă A polinarie. care hotărăşte ca « e p isc o p u l d e C o n s la n tin o p o l s ă a ib ă în tîie ta te a d e o n o a ie — Tcpsaoeîa zffi — prim atu m h o n o r is .. după care omul e compuls din Inip m aterial (oS^a sau aap^). în 567. dintre care mai im portant este can o­ nul. pen tru c ă d e fa p t a c e la e s te R om a c e a N ou ă». Mai lîrziu. .3. cerească» (Fragm en­ . suflet anim al (tlwx^âXoŢcic) şi suflet ra ­ ţiona! şi nem uritor XoifixTj sau yooî). voind să explice modul unirii firii diTmnezeieşti cu firea om enească în persoana M întuitorului. deoarece locul raţiunii sau minţii l-au luat Logosul (A oţoc). refuzat să accepte canoanele acestuia. cînd catehum enii îl rosteau în vederea primirii botezului. du pă e p is c o p u l R o m ei. în toate B isericile O rtodoxe ale-Răsăritului. Pelagiu II (579— 590) şi G rigorie cel M are (590—'604). dar a. : Sinodul a dat şi 7 canoane. în V inerea Patim ilor. lipsit însă de sullelul raţional. ca o m ăsură contra h otărîrii dogm atice a Sinodului IV ecu ­ m enic din Calcedon. «Logosul însuşi s-a făcut trup. _ susţinînd că la întrupare. im ediat după B iserica Romei. din 451.338 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ sau Fullo. pe care refuzau s-o accepte. raţiune schim bătoare şi robită calcu lelo r n ecin s­ tite. care au recunoscut autoritatea Sinodului II ecu ­ m enic şi în B iserica Apusului. printr-un edict dat de împăratul bizantin Ju stin II (565— 578). iar Dumnezeirea este raţiune neschim bătoare. care mai înainte se rostea numai o dată pe an. care ridică în onoare B iserica de Constantinopol. ■ B iserica Romei a acceptat h otărîrile dogm atice ale Sinodului II ecum enic. Condam narea apolinarism ului. H otărîrile dogm atici' au fost acceptate abia în secolul V I de papii V igiliu (537— 555). . Sim bolul niceean a fost înlocuit. Domnul I Jrislos a primit un trap om enesc cu suflet animal. pornea de la concepţia trihotom ică a lui Plato. cu Sim bolul constantinopolitan. <lîvinlul lui Dumnezeu. care se rosteşte pînă azi la Sifînta Liturghie şi la celelalte serv icii religioase.

fost definliv condamnat de Sinodul al II-Iea ecum enic.. Ed. 380 şi 382). 251.pzu)p. dar resturile ereziei sale s-au m enţinut pînă la jum ătatea secolului V. Apolinarism ul mai este numit şi sin u sian ism . XLIII. Prin această concepţie eronată. Lie. nici raţiune. G. adică avînd trup adevărat sau real şi su­ flet înzestrat cu minte sau raţiune. trup. î n ’Apus. afară de păcal» (P an arion . la J . 1892. A polinarie distrugea integritatea sau deplinătatea firii umane a M întuitorului.).a. p. com bătînd în 377 erezia apolinariştilor în lucrarea sa P an arion sa u C on tra tu tu ror er e z iilo r . d eoarece confundă în H ristos natura divină cu cea umană. . SIN O A D E ECU M EN ICE 339 tul X V III. episcopul Salam inei (Cipru). primind suflet. au condamnat apolinarism ul. : . A p o llin a riu s v o n L aoclicea. Fiul lui Dumnezeu. să aducă la m întuire. . p. sau n-a fost desăvîrşit. apolinarismul..EREZII. . din iubire de oameni. P. A polinarie a murit în 392. după care alcătuirea trupului Cuvinfului — adică a Domnului Hristos n-a avut nici suflet. mai multe sinoade rom ane (374. a. în expunerea dogm atică. 376. primită la întrupare. care învaţă lăm urit că «Logosul sau Cuvîntul s-a în ­ trupat. în fine. ' 1 .. Letpzig. 3 9 3 ) .ortodox Sfîntul Chirii al A lexan ­ driei (t 444). îndemna pe clericii şi credincioşii B isericii adevărate să păstreze cu ferm itate doc­ trina ortodoxă. 233 C. şi punea astfel în prim ejdie întreaga Sa operă m întuitoare. Sfînlul Epifaniu. care e partea conducătoare şi cea mai nobilă a omului. adică s-a făcut om perfect. G rigorie ds Nazianz. pe care o va folosi în sens. G rigorie de Nisa ş. întregul neam om ensc. A d Jo v ia n u m . părinţii Sinodului au condam nat afirm aţiile lui A polinarie. sfinţind episcop! şi clerici proprii. : A polinariştii au provocat tulburări în Biserică.tzmann). D raeseke. 120. putea Domnul Hristos. . cînd apolinarism ul s-a contopit cu monofizismul.. SCH ISM E. Doctrina greşită a lui A polinarie a fost com bătută de Sfinţii A tanasie cel M are.Ev7j —•«O singurii fire întrupată a lui Dumnezeu Cu­ vîntul» (Pseudo-A tanasie A polinarie. raţiune şi tot ceea ce constituie omul. I. A polinarie este autorul cunoscutei formule h ristologice ¡-na cpuoi? too 0eo5 Aoţoî csa7. Numai îmbrăcînd firea om enească deplină.

Paris. 3). 682— 724. 1269— 1278. nr. 1956. 5 6 . R.!». nr. Paris. . S a sim es. P a p a d o p o u l o s . trad. G ottingen. A lte studii do la Pr. G ottingen 1969. în «Bis. vezi : L e I l . nr. I d e m . Il-e oecum énique. II. A p o ilin a r is tic in h -rp o lu lio n in th e T o m u s an d A n tio c h e n o s o i 362. P. T h év en et (H is to ire d e s c o n c ile s o e c u m é n iq u e s . B laizatet et J .H. p. 1. art. S on im p o r ta n c e e t s o n a c t u a lité . 1974. col. . P r (' s t i g o. A n tir r e h c tic u s a d v e r s u s A p o llin a r e m .l e a e c u m e n ic . A tena. 341— 365. Paris. 7— 8 . p.G. L IV (1981). în «C ristian esino n ella storia. 198 2 . G. K lasse». Popescu. nofa 128. p. King. nr. ibidem . p. S im b o lu l N ic e o -C o n s ta n tin o p o lila n . vol. T h e 150 h o ly F a t h e r o i th e e s ta b lis h m e n t oi C h ristia n ity .d o g m a lic p r e s u p p o s itio n o l th e e c u m e n ic it y o i t h e S e c o n d H o ly E c u m e n ic a l C o u n c il. L. t n v ă fă lu r a d e s p r e S iin tu l Duh ş i B is eric ă . 1961.». P en tru a p o lin a r is m : Iz v o a re : S f . Constantinidis. lib er III. Bucureşti. I d e m . Ii. 642— 760. Lon­ don. G rison. 285— 291: . In lim b a ro m â n ă : Pr. izvo are şi studii. J . S in o d u l a l I I . la : J . S. D ébats de M a x i m i n u s av ec A u g u s t i n . St udi i : E. J. în rom. R i t t e r . N. 1124— 1 2 6 9 . X V I (1964). ed. S im b o lu l c o n sta n tin o p o lita n . Chr . W e i g e n b o r g . G. H. 8 . de l'an g lais p ar G. . de Riedmaten. nr. p. col. Willebrnds. nr. în «OsoXofia» A tena. p. Lietzm. 1980. Sherw ood. A ltă bib lio g rafie. part. şi în «O rto­ doxia» X X X III (1981). de Prof. Bologna. t. p. Murphy.l e a e c u m e n ic ţniut la C o n s ta n tin o p o l în a n u l 381. N. P. 321 XSO. în «Studii T e o lo g ice». P. S t . A p o lin a r is tis c h e S c h r iite n .R. B a s il th e G r ea t a n d A p o llin a r is o i L a o d ic e e a . Prof. Dum eige. 3. II (1981). cit. Phil. Berlin. Cham bésy. d e L a b r i o l l e . I. P a l a n q u e G. X L V . II. Rom. nr. 449— 454. col. d 'A q u ilé e . 1906. 358 p. L e C o n c ile d e C o n s ta n tin o p le (381). R ă m u r e a n u .e C o n c ile O e c u m é n iq u e . S ta to d e l l a r ic e r c a . F l e m m i n g .1. II. p. p. 208— 2 3 4 . To SùfifjoXov 'îfjc EuvoBou. X L III (1925). St. 408— 450. op. 9. 1965 ¡ I d e m . S c o lie s a r ie n n e s su r l e c o n c ile . p. B ucureşti. M. 513— 520. cit.. Prof. p. D as K o m i l v o n K o n s ta n t in o p e l u n d s e in S y m b o l. 1900. P. 1924. p. X L II. nr. S in o d u l a l I I . 1941. p. Z i n c u l e s c u . 1904. X. S f. T h e h is t o r ic o . A. Il s e c o n d o C o n c ilio e c u m e n ic o e Ie su a ric c z io n e . în g receşte.340 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ BIBLIOGRAFIE P entru b ibliografia Sinodului a l II-le a ecum enic. his. 327— 3 8 6 . T. B a r d y . S ig n iiic a tio n e t a c t u a lité p o u r l e m o n d e d 'a u ­ jou rd 'h u i. l o a n Rămureanu. A p o llin a r is v o n L a o d ic e a . 257— 263 . G i e t. G. s ir is c h m it den q r ie c h is c h e n T e x te n . U n e m é p r is e d e S ain t B a s ile . 7. erezia 77. 285— 336. L e C o n c ile d e C o n s ta n tin o p le d e 381. 5. E p i f a n i u. S in o d u l d e Ia S irm iu m d in 378 ş i S in o d u l d e ia A q u ile e a d in 381. p. B erlin . în «A bhandlungen der k on ig lich G esellsch aft der W isse n schiiflcii zu G ottingen. 385— 395 ..ann. trad. C re ştin ism u l în p r o v in c iile r o m a n e d u n ă r e n e a le llir ic u lu i la si'irşilul s e c o lu lu i a l IV -le a .iila r. 320. C o n tra lu i A p o lin a r ic c ă t r e T e o ii l e p is c o p u l A le x a n d r ie i. London. B erlin. R. E. 1957. LII (1981). X L V . P a p i a n . P a n a r io n s a u C o n tra tu tu ror etcv . 163— 191.». H r. Ori. C o n s ta n tin o p le II e t C o n s ta n tin o p le III. Miihlenberg. X X I (1969). P. G r i g o r i e de N y ss a. M. în «Studii T eo lo g ice». La c h r is t o lo g ie d ’A p o llin a ir e d e L a o d ic é e . Q. 3. în «Studia Patristic. în «O rtodoxia» X X X III (1981). d e Ia C o n s ta n tin o p o l (381). 1961. III. în «Irénikon».

s-a călug ă r ii_ ^ r î^ Jin . Şcoala alexandrină învăţa că cele două firi erau unite în chip real (svcooi? cpoau^). pe tronul Dumnezeiriî şi al gloriei cereşti. a rămas o taină. cînd pe scau­ nul patriarhal de Constantinopol s-a urcat călugărul antiohian N e s to r ie . în lupta ei de apărare îm potriva arienilor. în atm osfera Răsăritului. înzestrat de * Capitol redactat de Pr. care au fost discu­ tate în Sinoadele ecum enice III (431). nu s-au încins discuţii între re ­ prezentanţii am belor şcoli. Concluzia care se putea trage de aici era că nu se cuvine închinare trupului Domnului. firea dum nezeiască şi cea om enească sini perfect unite în Iisus Hristos. prof. N estorie a ifost crescut şi form at Ia şco a ja _ lu i Diodor de Tars ( t 394) şi a lui T eodor de M onsuestia ( t . IV (451).EREZII. Expresiile «Dumnezeu s-a născut. aov a cpsta). Cu toate deosebirile de principii. B iserica învăţa că odată ce unitatea Omului Dumnezeu este de­ plin lăm urită. după cele afirm ate de Suidas. iar expresiile : «N ăscătoare de Dumnezeu. plutea însă o nouă întrebare : p r o b le m a h r is to lo g ic ă . Dumnezeu s-a născut.A2 S). Ş coala antiohiană învăţa că unirea dintre cele două firi ale M în ­ tuitorului a fost numai m orală şi consta numai din arm onia conlucrării celor două firi (svuwi? o x s w r i. SCH ISM E. De timpuriu. loan Răm ureanu . un nepot îndepărtat al episcopului eretic Paul de Sam osata. B iserica ţinea cu ten acitate la Dumnezeirea M întuitorului. privind raportul firii divine cu firea umană din persoana M întuitorului. Dumnezeu a pătimit». Dimpotrivă. SIN O A D E ECU M EN ICE 341 Nestorianismul. S-au ivit astfel ereziile h ristologice în Bisericii. V (553) şi V I (680— 681). Dar cum se făcea această reuşită îngem ănare.m în ă _ s tir e a Sfîntul Euprepiu din A ntiohia. Sinodul III ecumenic de Ia Efes din 431 :i După victoria repurtată de B iserică împotriva arianismului. N ăscătoare de Dumnezeu» — MeotoxîjC erau socotite ca po­ trivite şi ortodoxe. Iisus M întuitorul a fost aşezat pe locul ce I se cuvenea. pînă la începutul secolului V . în lupta dusă contra docheţilor şi apolinariştilor. dar şi la um anitatea M întuitorului. a pătimit. sînt greşite.

La v en irea sa în Constantinopol. cum a învăţat totdeauna Biserica. 29). a indignat pe laicul apu­ sean M arius M ercator. Consecinţa acestei erezii era că F ecio ara M aria n-a născut pe Fiul lui Dumnezeu ca să m erite a fi numită «N ăscătoare de Dumnezeu» —■ . N estorie a găsit aici două partide. n ii scut diiTTH al mai înainte de toţi v ecii şi p e r s o a n a u m an ă sau istorică a Ini Iisus Hristos. determinîndu-1 să adreseze împăratului un memoriu în care se arăta că pelagienii. aflat atunci la C onslanlinopol. a kdus toată m oştenirea acelei şcoli. sau cel mult «N ăscătoare de Hristos» — xpiotoToxo?. ci ea a născut pe omul H ristos şi clo aceea I rebuie numită «N ăscătoare de om»— âvOp(oicoxq*o?. cum ă fost poreclii. p e r s o a n a d iv in ă a Fiului lui Dumnezeu. sînt protejaţi de N estorie. scîrb it de intrigile nesfîrşite din sinul clerului de la Constantinopol şi auzind multe cuvinte de laudă la adresa călugărului N estorie. «M incătorul de eretici». N estorie a lăsat să treacă trei luni. îm păratul Teodosie II (408—450). A fecţiunea arătată acestor eretici de N estorie. Nestorianismul. N estorie.' la ¿ 0 aprilie 428? Ca să arate că n-a rîvnit după m ărire. con ­ damnaţi în Apus de mai multe sinoade.342 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LA natură cu un deosebit talen t oratoric. încredintîndu-i snaunul . N estorie susţinea că în Iisus H ristos există dou ă persoan e ■ — 8 6 o wpoaorca. < început lupta atît îm ­ j potriva arienilor şi novaţienilor. au început o serie de fră­ mântări şi certuri. l-a chem at în capitală. Unii numeau pe Fecioara M aria «N ăscătoare de Dumnezeu». Singurii eretici care n-au avut de şuierit. în sărcin at cu instruirea catehum enilor şi predicarea cuvîntului lui Dumnezeu. De aceea oro/i«. au fost pelagienii. cres­ cut şi form at în mediul antiohian. şi-a cîştigat renum ele unui mare' predicator. pînă să sosească la Constantinopol.) Ini N estorie s-a numit d io p r o s o p is m sau n esto ria n ism . călugărul N estorie a atras de tim ­ puriu atenţia tuturor asupra lui. cit şi a răm ăşiţelor quartodecim anilor din A sia. v ă d u v it. A ceastă concepţie eretică despre existenţa a două persoane în Iisus Hristos ducea la afirm aţia că Dum nezeu-Tatal a avut d o i iii. o voce plăcută şi sonoră (Socrate. episcopul capitalei. Lidia şi Caria. Is to r ia b is e r ic e a s c ă . alţii «N ăs­ . văzînd mulţimea candidaţilor. arătîndu-se totodată un duşman n eîn fricat al ereticilo r şi schism aticilor. V II. a m acedonienilor clin H ellespont şi a maniheilor. Murind la 427 Sisinie. mulţi văzînd în el un al doilea Ioan Gură de Aur. cu care s-a născut din F ecioara M aria.

dind naştere lui Hristos. care a întreprins o adevărată persecuţie contra acelora care nu admiteau v e derile lui. a părăsit ostentativ biserica. determinîndu-1 să afirme la finele anului 428: «M a­ ria nu trebu ie să fie numită de nim eni «N ăscătoare do Dumnezeu». pentru a ne răscum păra». Sfîntul Chirii al A lexandriei afirmă că N estorie a îngăduit episcopului Dorotei al M arcianopolei să anatematîzeze în B iserică pe oricine ar zice că M aria esle N ăscătoare de Dum­ nezeu. SIN O A D E ECU M EN ICE 343 cătoare de om». iar N estorie.oc.a. dintr-o fem eie. pe cînd N estorie propovăduia de pe amvon erezia lui. V II. pentru că ea a fost o creatură om enească şi esle imposibil de im a­ ginat ca Dumnezeu-Fiul să fie născut de o creatură» (Socrate. în care se afla N estorie. uşuratici şi linguşitori. cit. Poporul indignat de cele auzite.EREZII. După m ărturia istoricilor Socrate (Isto ria b i ­ s e r ic e a s c ă . ceilalţi. V II. Unii. 2). N iciodată nu s-a crezut în Biserica primară că o «creatură om enească a dat naştere Creatorului. monahii s-au îm­ părţit.cîr_Q„jţ<Iiăscăto are de Dumnezeu». SCH ISM E. A devărul este că acelaşi Cuvînt. poporul ş i. A ceste cuvinte au tulburat atît pe clericii cit şi. s-a născut a doua oară... C redincioşii murmurau împotriva episcopului eretic. La palat. C lerul. N estorie ar fi în sărcin at pe singhelul său A tanasie să caute să răspândească noua sa învăţătu ră greşită. pentru a linişti spiritele. a ales o cale de m ijloc. ţineau cu N estorie .'iour. pă­ rerile cercetătorilor sînt diferite. după trup.. renum itul avocat Eusebiu s-a ridicat din mulţime strigînd: «Ceea ce am auzit este o minciună. ci mama lui Dumnezeu-. pe m irenii :din capitală. erau împotriva lui. 32). Odată. op. Tulburările au luat proporţii. Despre începuturile predicării în public a ereziei nestoriene. in tr-o predică ţinută în prezenţa lui N esîo n eT aHpfeam ărit po_ Uei. care s-a născut din eternitate din Tatăl. Conducătorul or­ todocşilor era Proclu. I. putini la număr. a fost mama persoanei dum nezeieşti şi în acest sens a putut fi numită nu mama Dumnezeirii. episcop de Ci/ic. m ajoritatea covîrşitoare.Maria. Scandalurile provocate de erezia lui N estorie luară proporţii tot mai îngrijorătoare. o blasfem ie. care. dar se credea că Hristos este o persoană dum nezeiască şi că F ecio ara M aria. numind-o «N ăscătoare de Hristos» —■ ypiGtv-Jjv. 32) şi Evagrie (Isto ria b is e r ic e a s c ă .numin. împă- .

este cauza dezordinei din_ Biserică. a fost în săr­ cinat siLstudie/. într-o scrisoare intitu lată C ă tie m o n a h ii E giptu lui. numind pe F ecio ara M aria : «M aica lui Dumnezeu» — O s o t o x o î . nu pentru că ar fi născut D ivinita­ tea în sine. luînd cunoştinţă de această scrisoare. I. Erezia lui N estorie a străbătut pînă departe între călugării din Egipt. în care arată că eL N es­ torie. De asem enea. . . să se ridice cu toată puterea îm potriva lor. Sfîntul Chirii a inform at si pe papa C e­ lestin al Romei (422— 432). la predicile lui N estorie. Sfîntul C hirii a adresat. im periale Teodosie II şi Eudochia şi sorei împăratului^ Pulcheria. C ă­ lugărul Casi. «Dacă Domnul nostru Iisus H ristos e ste Dumnezeu. o ortodoxă convinsă. în com baterea arianismului. tratînd D esp re d r e a p ta cred in ţă.adresate perechei. In acelaşi an. in c a rn a tio n e). însuşit d o c l m u i Sim ţului Chirii în privinţa hristologiei. sora basileu lu i. a fost declarată erezie. Sfîntul. N estorie. despre erezia lui N estorie.in. a avut ieşiri v e ­ hem ente contra Sfîntului Chirii. determ inînd pe Chirii al A lexandriei (t 444). Sfîntul C hirii a com bătut învăţăturile greşite ale Iu i N estorie. o scurtă scrisoare. cît şi cu privire la calitatea de M aică a Domnului — 0 s o 6. în timp ce Pulcheria. rolul pe care l-a avut m arele Ă tanasie. Aflînd Sfîntul C hirii din afir­ m aţiile lui N estorie că şi fam ilia im perială îi aprobă învăţăturile. Rezultatul ce r­ cetărilor sale a fost alcătuirea unui studiu cu privire la întrupare (De. C elestin a convocat un sinod la Roma care şi-a. M aica Lui Dumnezeu?». a alcătuit în cursul anului 430 trei «memprii». în com baterea acestei erezii. ci Logos-ul cel unit cu natura umană. Chirii apără unitatea personală a M întuitorului. atît cu privire la unirea naturilor divină şi um ană în persoana Fiului lui Dumnezeu. îl socotea un eretic periculos. la sfîrşitul verii anului 429. fără să pronunţe numele lui N estorie. a scris Sfîntul Chirii C in ci că rţi pen tru com b a tc r e g b la s fe m ie i lui N e s to r ie . originar din S c y t h i a M inor (Dobrogea). Ca răspuns. spune Sfîntul Chirii. avînd.a IJ august 430.344 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ raiul Teodosie şi soţia isa Evdochia aprobau pe N estorie. întrebîndu-1 dacă va nuii continua să întreţină legături cu acesta. fixînd cu o uim itoare preciziune doctrina ortodoxă. cum n-ar fi Sfînta Fecioară. în caro a com bătut erezia nestoriană. Teoria lui N es­ torie despic «coi doi Iii ai lui Dumnezeu». ca răspuns.o in amănunt învăţăturile lui N estorie. In epistola pas­ cală din anul 429. care L-a născut.

N estorie n-a dat nici un răspuns trim işilor Sf. SIN O A D E ECU M EN ICE 345 In noiem brie 430. pentru faptul că s-a alăturat Sfîntului Chirii."'e r a a f^ şi pe C elestin al Romei. întregul dosar al actelor sinodale de la Roma şi de la A lexandria. opunînd fiecărei anatem atism e a lui C hirii o conlraanaLematismă. Ioan al A ntiohiei si alti episcopi. dacă vo ia să mai rălmînă în com uniune cu celelalte Biserici. M ai tîrziu. în frunte cu episcopul M emnon al Efesului şi Iuvenal al Ierusalim ului. Teopem pt şi Daniil..1 că e incorect. Iuvenal al Ierusalim ului. a nădăjduit că acum se va putea em ancipa de sub autoritatea scaunului antiohian. ca Teodorei de Cir şi Andrei de Samo& ata^kidianati de îndrăzneala alexandrini­ lo r. Cu toate că cele expuse de N estorie în C o n tr a a n a tc m a tis m e le sale erau o erezie criticată atît de Teodoret de Cir cit şi de A ndrei deSam osata. In timp ce toţi prietenii antiohienilor s-au solidarizat cu episcopul Ioan. pe cînd se afla în bise­ rică.. căutînd să cîşlige şi mai mult curtea im perială de partea lui. toţi adversarii acelei şcoli. a alcătuit 12 C o n tra a n a tem a tism e. Sf. H otărîrile dogm atice ale acestui sinod le-a cuprins într-o lu naă_epi5 foiă s in o d ală. arogant şi teolog slab. ci C uvîntul s-a unit ipostatic cu natura umană. a alăturat faim oasele sale « 1 2 capitole». .. Numai un Sinod ecum enic putea să resta­ b ilească liniştea în Biserica Răsăritului. împreună cu A n a te m a iis m e le lu i C hirii. unde îşi primise educaţia teologică. La sfîrşitul scrisorii. . într-o duminică. Chirii. au fost înm m ate lui N estorie. la rîndul său. A lături de N estorie.. acuzîndu . care con­ ţineau pe scurt tot ceea ce trebuia să anatem alizeze N estorie. M ai tiîrziu. ereticul din Constantinopol a învinuit pe toţi alexandrinii.. N estorie a trim is C o n tr a a n a te m a tism e le sale şi arhiepiscopului loan al A nliohiei.. adresată lui N estorie. Cel dintîi a crezut că a sosit momentul să se desfacă de ju risd icţia scaunului de la Con­ stantinopol.. Disputele au luat proporţii. s-au alăturat Sfîntului Chirii. în mod solem n şi în public. scoţînd în evidenţă că natura umană nu s-a cufundat în cea divină.EREZII. de apolinarism şi alto erori. care era influenţat de principiile şcolii antiohienc. în frunte cu Sfîntul Chirii. Drept urmare au alcătuit scrieri polem ice împotriva Sfîntului Chirii. SCH ISM E. celeb rele «12 capitole» au fost num ite A n a tem a tism ele la i C h irii din A le x a n d r ia . de doi episcopi egipteni. C hirii a ţinut un sinod în A lexandria.

episcopul Efesului. care a sem n at'ca al 170-lea par­ ticipant A natem atism ele Sf. M arcianus de A brittus au fost de partea lui N estorie. N estorie.ipolis au anunţat că loan al A ntiohiei roagă să nu fie aşlt pl.său. Chirii a căutat să pro­ fite de absenţa lor. a conliiiii. nevoind probabil să ia parte la condam narea prietenului său Ne. voit să se prezinte în faţa Sinodului. Cu toate că numărul episcopilor so ­ siţi la Efes nu era prea mare.IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ După dorinţa împăratului Teodosie II. Chirii si condamnarea lui N estorie. şi de 1& episcopi. Sf. După praznicul Rusaliilor. au sosit hi sinod luvenal^ al Ierusalimului şi Flavian de Tesalonic cu sufraganii. a creat lui N estorie o atm osferă defavorabilă. împăratul a delegat pe com isul Candidian. comandantul gărzii im periale. spre m area supărare a Sfintului C hiiil. N estorie spera că biruinţa va fi a lui. Episcopul C elestin al Romei a trimis o delegaţie compusă din episcopii A rcadie. urma să participe numai cîţiv a m itropoliţi şi episcopi.. un bun prieten al :.din Efes. special invitaţi încă din noiem brie 430.oi ic . Cînd.yt.it. iar Sf. căutînd să-l determ ine să deschidă Sinodul. la sinodul proiectat pentru R usaliile anului 431. bucurîndu-se încă de bunăvoinţa curţii im periale. Cu m enţinerea ordinei la sinod. recom andîndu-le să se alăture de la început Sfintului Chirii. C hirii al A lexandriei a făcuţ neîncetate demersuri pe lîngă com isul Candidian. aliaţii l i roşii ai lui N estorie. Sf. . 7 iunie 431. cu toate că atît com isul Candidian cît şi cei 68 de episcopi din A sia au protestat pentru deschiderea Sinodului. care cădeau la 7 iunie. Proiect şi preotul Filip. m itropoliţii A lexandru de A p«meca şi A lexandru de ler. C hirii de vreo 50. în frunte cu loan al A ntiohiei. M emnon. în ca te­ drala Sfintei re d o ^ re M aria.sl. Cum episcopii din Siria. Deşi N estorie n-a . Din părţile noastre a parti­ cipat la Sinodul al III-lea ecum enic de la Efes episcopul T im o tei al To ­ nusului. a venit la Efes însoţit de corniţele Irineu.il. ■' Sinodul al III-lea ecumenic Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes s-a ţinut între 22 iunie — 31 iulie 431. lor.hia M inor (Dobroqea).Slinlul Chirii a deschis Sinodul la 22 iunie 431. Dorotei de M arcianopolis (Paradi). nu sosiseră încă la sinod. în fine. Petronius de N ovae (Sviştov). A lţi epi­ scopi sud-dunăreni ca : Iulian de Sardica (Sofia). aşteptînd sosirea arhiepiscopului loan al A ntiohiei. din Sc. să amine deschiderea Sinodului. Candidian.

hotărîrea rostită de. dată F e cio a ­ rei M aria. cărora s-au alăturat mai tîrziu şi alte sem nături. ‘dar o singură persoană. a credincioşilor din Efes şi a clericilo r şi credincioşilor din Constantinopol. au d eclarat că în Iisus Hristos sînt două firi. blîndul a r h i e p i s c o p . . pe prietenii săi. Ei au anatem atizat pe Sf. . a fost ridicată la însem nătatea ce i se cuvenea. în deosebi. cu secole înainte. A doua zi după ţinerea Sinodului. fuigerînd de m înie con tra Sf. G rigorie de Nazianz şi G rigorie de Nisa. Contra ei a pro­ te sta t delegatul împăratului. SCH ISM E. una divină şi alta umană. ieşindu-şi din fire. Legătura dintre am bele firi este o legătu ră firească. luînd ca bază ce le 12 A n a tem a tism e ale Sfîntului C hirii şi alte tex te din scrierile Sfin ­ ţilo r Părinţi. alăturîndu-se lui Ioan al A ntiohiei. nu numai una m orală. este con­ substanţial cu Tatăl. 28).. C inci zile după deschiderea Sinodului. al celor hotărîte de Sinodul ţinut de Sf. Chirii şi episcopii întruniţi cu el. din Sfinţii V asile cel M are. C hirii. Fiul lui Dumnezeu. poporul a m anifestat îm ­ potriva Sfîntului Pavel. plîngîndu-se de violenţa Sf. precum şi pe M emnon al Efesulni. în care. cum afirma N estorie. şi pe toţi episcopii care nu se vor pocăi. vociferînd : «M are este Diana efesenilor» (Fapte 19. Chirii. D ezbaterile sinodului au durat de dim ineaţa pînă noaptea iîrziu. Denumirea de 0 sotoxoî = «N ăscătoare de Dumnezeu». autorul celor 12 A n a ta n u lis m c .cu episcopii din A sia. H otărîrea condamnării lui N estorie a fost sem nată de cei 198 de episcopi. la m area veste că «duşmanii F ecioarei M aria au fost înfrînţi». Hristos. SIN O A D E ECU M EN ICE 347 pentru că episcopii din A sia nu sosiseră. cei 198 de episcopi. «Apostolul neamurilor». ipostatică. după Dumnezeire şi consubstanţial cu noi după iim anitatea pe care a primit-o în sînul F ecioarei M aria. autorul moral. sosise la Efes şi Ioan al A n tiohie i. avînd ca obiect de discuţie doctrina greşită a lui N estorie. N estorie a fost destituit . Chirii şi-a con vocat prietenii la un sinod. declarînd nule şi fără valoare hotărîrile luate de SI. sinodalii şi-au văzut liniştiţi de lucru. Părinţii epis­ copi a fost adusă la cunoştinţa lui N estorie. C hirii în 22 iunie 431. Sfîntul Chirii triumfase. Efesul. răsuna acum de strigăte de bucurie. Chiar de la începutul discuţiilor.EREZII. Informat de cele petrecute. din demni latea arh ierească şi excom un ica t'la 22 iunie 431. cea divina a Fiului iu i Dumnezeu. de ră tă ciri eunom iene şi apolinariste. pline.

unde fusese tuns în. . Au fost exam inate din nou învăţăturile Iui N estorie. cît şi pe Sf.348 IS T O R IA B IS E R IC E A S C Ă U N IV E R S A LĂ A m bele sinoade. In şedinţa a IV -a din 16 iulie 431. _ . Com isul Candidian a raportat şi el împăratului cele petrecute în 22 iunie la Efes şi purtarea autoritară a Sf. dintre care ultim ile sînt mai im­ 8 portante. Iulian de Eclanum ş. au adus la cunoştinţa împăratului Teodosie II hotărîrile lor. După prim irea rapoartelor. sperînd ca în felul acesta să fie p acificate spiritele. Chirii.). i S in o d u ljll ecum enic din Iifes a fost declarat închis în octom brie 431. la 1 iulie 431. Este cea mai veche autocefalie în B iserica Răsăritului. se oprea. pe m agistratul Paladie.. împreună cu cele .. atît cel prezidat de Sf.. După îndelungate negocieri duse de delegaţii Sinodului şi reprezentanţii clerului din capitală cu împăratul Teodosie II... Intre timp. faţă de P atriar­ hia A ntiohiei. au fost excom unicaţi. iar episcopilor li s-a dat voie să se întoarcă la eparhiile lor. sub aspră pedeapsă bisericească. iar în locul său Ia ConsLmtinopo! < losl adus M axim ian (431— 434). . s-au aprobat ţoale hotărîrile luate în şe­ dinţa din 22 iunie. călugărie. iar în ziua de 1 1 iulie. C hirii şi Memnon. sosind la Efes şi cei trei delegaţi ai papii C elestin al Romei. 1330— 1338). la sfatul curtenilor.. Chirii al A lexandriei şi Memnon al Efesului.. Sinodul a alcătu it__si. Dimpotrivă. C elestin. 1361 D. Teodosie II a trim is la Efes. Ioan al A ntiohiei şi prietenii lor. prin canonul 7. Chirii. N estorie. cît şi cel prezidat de Ioan de A ntiohia. acesta a revenit asupra deciziei privitoare la exilarea Si. IV. In şedinţa a V l-a din 31 iulie 431. ordonînd întem niţarea lor.. conduse tot de Sf. îm păratul. Chirii. s-au mai ţinut în prezenţa lor încă şase şedinţe. a destituil atît pe N estorie. Canonul 8 confirm a autocefalia B isericii din Cipru. Cu toate că pînă în cele din urmă împăratul Teodosie II a con ­ firm at h otărîrile Sinodului III ecum enic de la Efes. în şedinţa a IlI-a. ca să com unice episcopilor că socoteşte nule şi fără valoare hotărîrile luate la 2 2 iunie. Părinţii episcopi au pronunţat condam narea pelagianism ului şi a reprezentanţilor lui: Pelagiu.a. N estorie a fost exilat în M înăstirea Sfîntul Euprepiu de lingă Anliohia. recunoscută de un Sinod ecum enic. introducerea sau com punerea altui Sim bol de credinţă decît cel N iceo-constanlinopolitan (Mansi. can o an e. IV.. (Mansi. reaşezîndu-i în scaunele Jor.

în 435. nevoind să recunoască cele hotărîte la Sinodul din Efes. apărătorul O rtodoxiei. La intervenţia lu i Ioan al A ntiohiei. au trecu t în Persia. în şcoala de la Edesa. unde a scris C a r tea lu i H e r a c lie din D am asc. nestorianism ul şi-a găsit un refugiu. în 489. s-a reînnoit anatem a contra Sfîntului C hirii. SIN O A D E ECU M EN ICE 349 canoane. din ordinul împăratului Zenon. iar de acolo la Oasis.O rice adunare a prietenilor lui a fost interzisă. împăratul Teodosie II a procedat cu m are asprime contra celor ce refu/. Episcopii din A ntiohia erau acum supăraţi şi pentru alegerea lui M axim ian la C onstantinopol. nemulţumiţi cu stăpînirea Bizanţului. Ioan al A ntiohiei a trim is la A lexandria pe episcopul Paul d e Emesa.au s-o accepte. la 1 2 apri­ lie 433. în sinoa­ dele ţinute la Tars şi A ntiohia. şcoala a fost închisă. la m arginea Imperiului. totuşi. Deşi întrevederea cerută de Teodosie II n-a avut loc. îm păratul Teodosie II a propus Sf. Chirii al A lexandriei şi Ioan al A ntiohiei să se în tîln ească la N icom idia pentru îm păcare. Din cauză că nu toţi episcopii Răsăritului au acceptat întru totul prevederile unirii din 12 aprilie 433. după 431. cînd. A ndrei de Sam osata şi Euteriu de Tiana au alcătu it scrieri polem ice contra Sfîntului Chirii. neslorienii. La 30 octom ­ brie 431. în urma m ultor discuţii şi tratative.EREZII. după doi ani de discuţii şi corespondenţă. episcopii sirieni s-au întors în patrie plini de nemulţumire. s-a ajuns la u n acord. cu o formulă de credinţă care recunoştea expresia « N ă scă ­ t o a r e d e D um nezeu» şi învăţătura că în unica persoană a M întuitorului sînt două naturi : dum nezeiască şi om enească. fiind salutat de credincioşi cu m are entuziasm. au fost destituiţi 15 episcopi care n-au acceptat unirea. unde au găsit bună primire şi au fost toleraţi. A ici nestorien ii au înfiinţat la N isibi o şcoală sub conducerea m itropolitului Barsum a. Din Persia. Sfîntul Chirii şi-a făcut intrarea trium fală în A lexandria. Persecutat fără cruţare. nestorianism ul s-a întins 8 . îm păcarea dintre patriarhul Ioan al Antiohiei şi Sf. toate scrierile lui N estorie au fost căutate şi arse. Bătrînul eretic a m urit în exil pe la 450. în văţaţii Teodoret. sciziunea a continuat totuşi între cei din A lexandria şi cei din A ntiohia. Din ordinul îm ­ păratului. SCH ISM E. C hirii al A lexan ­ d riei s-a făcut. După închiderea Sinodului. în Egipt. un nestorian înfocat. N estorie a fost trim is în localitatea Petra din A rabia su­ dică. în felul în care a fost primit odinioară de alexandrini Sfîntul A tanasie.

V III — 453 p. lies de scie n c e religieu se». par F. I.s le c o n c ile cl'E phèse.s d'Oi icnl -. din autobiografia TpaŢcaSta şi din scrierea polem ico-dogm atică 0 eo7îocaxi'i7]< . trad. de P l i n v a l . Republik». 433—437. S to ria . B r e h i e r . B erlin . S y n o d e d e G a b a d iu s 304 . ' v r c s s o . in «Revue de Sc. l!). v on J . B I B L I O G R A F I I I z v o a r e . B e d ja n . 1957. L e liv r e d 'H éra c lid e . F. H y p o s ta s is . 1951. X V (1962). 408— 431. în . 28— 52 . ‘365 p.i n o i r. X X V III (1929). 23. p. E r d i n. 207— 244 . de Pr. Sf. 1 9 6 6 . M idii* cl V. p. 23 (1949). S. B äle. R eligieu ses». Y a n n a r a s. 1960. 45— 73. în N e sto iia n u (Halle. l. 321— 336. în «N e s to r ia n a ». L e s lis t e s c o n c ilia ir e s . Paris. 222— 242 . Ç r e e d s . p 441— 461 . 1937. a lui N estorie. D es o r ig in e s a u C o n c ile d e C h a lc è d o in e . L e m y s t è r e d e M ario. trad. C h r is to lo g ie . d'hist. H. 1965. I d e m . p.. Paris.s d u c o n c i l e d 'E p h è s e îri «Revue deá scie n ces philosophiques el théologiqiu 's». 24 (1950). hrsg. N es t o r i e. L 'a iia ir e d e N e s to r iu s v u e d e R o m e . 163— 196. SujiSoXai sic ttjv itepl tou ííeaTopíou ¿psuvoiv. e c c l . La d o c t r in e c h r is ţ o lo g iq u e d e sa in t C y r ile d 'A le x a n d r ie a v a n t la q u e r e l le n e s to r ie n n e . T h e o t o k o s . ' A. p. pre­ dicile.350 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ în M esopotam ia. 531— 559 R l i . . nr. în «Aus der byz.. A. 561— 574. H alle. Paris.. P. A m a n n . B a r d y . p. C i r i l a l A l e x a n d r i e i . D e Ia m ort d o T h é o d o s e à ¡’é l e c t i o n d e G r é g o ir e l e G ran d . 1962. N i c o 1 a s. r. fase. e t d e g è o g r . II. K. ed. M. D. în «Le C o n ci­ le et les co n ciles».e s «c/i'. 1 9 6 5 .<!{(■( lier. Irm sch er. Stevenson. C a m e l o t . fo arte b u n : I d : e m. C o n c ile s o e c u m é n iq u e s d e s I V -e e t V -e s i è c le s . D ie F r a g m e n te d e s N e s to r iu s . 1931. 1970. M ilano. c o u n c ils a n d c o n t r o v e r s ie s . D er B e g r iíí TtpóamTtov in d e r T h e o lo g i e d e s N esto riu s . Loofs a cules fragm ente din scrisorile. de L a b r i o 11 e. Paris.5— 265. J .')l. E p h è s e e t C h a lc è d o in e . 8 6 col. P aris. M artin.. C h . O lim p C ăciulă. P aris. Savantul german F. 337:—461. . K ad iköy. L 'in carn a tio n . 16. cautînd să re­ abiliteze pe fostul patriarh eretic de la ConslanLinopol. B u cu reşti. p. . I d e m . C o n c ile d 'E p h è s e (431). G. A n a t e m a t is m c le . L e r e to u r d e s o r ie n ta u x ù l’u n ité. A ten a. 271— 292. N e s to r iu s w a s o r t h o d o x . L e d o g m e d 'E p h èse . 117— 140. L. C o n ţin u tu l o n t o lo g ic a l n o ţiu n ii o n t o lo g ic e d e p e r s o a n ă . E p h è s e (C o n ciled 'j. S c i p i o n i.Istanbu l. în «Dumlnirton O aks Papers». 218— 236. V o n d e r a p o s t o lis c h e r Z eit b is zu m K o n z il v o n C h a lc e d o n (451). I’. S tu d ii : Luigi I. M . D as S c a n d a lu m o e c u m e n ic u m d e s N esto riu s. N e s t o r ie e il C o n c ilio d l E ie s o . Idem. A rb e it der D. Turchestan şi chiar pînă în India şi China de V est. 1937. în «Iicho. p. 1905). p. G e r l a n d . — V. t. E. T h . în lim ba n eo g reacă. în «Sch olastik». A p ic. Lille. D iel. Loofs.e p a tr ia r c a t d ’A n t io c h e d e p u is la p a ix d e ¡'E g lise ju sq u 'à lu c o iK /u èle a i a b e . d o g m a . . 1905. : D'A 1 è s. 36 (1961). 193 9 . I. L i e b a e r t . A rabia. de ¡'H istoire d e ¡'É g lise par Aug. l.-T h. I. P aris. D as W o r t. B e b i s. 1962. A ten a.. A n a s t o s .-J. 431. 1976. c ritic a . N e s t o r i e . G. 5— 37 . C a m e l o t . R i s t o w. Tpa-(a>5ia. G r i l l m e y e r . L 'artju m cn tation p a tr is tiq u e d a n s la c o n t r o v e r s e n e s t o r ie n n e . 1974. X X V (1935). . Ldilcci by J . V . I d e m . l. T e x te syriaq u e par P. IV . N au. a u to b io g ra fie i s crie re polem ico-d og­ m atică. Tournai. G. L a u r e n t . franç. . 1936. du M . 1964. p. ' P. Freib u rg im ßreisgau . 1910.

397 -419.ul. N e s to r iu s e t la c o n t r o v e r s e n e s to r ie n n e . G. B arcelo n a. Tim işoara. Î n c e p u t u r ile n esto ria n isn iiilu i. G. X V II (1965)... p. 79— 128 . 1925. p. ' A rhim . nr. în «M itro­ p olia O lten iei». N. C h irii a l A le x a n d r ie i. Erezia îşi are numele de la un bătrîn arhim an­ drit din Constantinopol. dar dusese la extrem învăţătura şcoalei din A lexandria despre unirea celor două firi din persoana Mîntuitoirului. stareţul unei m înăstiri m ari şi însem ­ nate din jurul Constantinopolului. om cu solide cunoştinţe teologice. SIN O A D E ECU M EN ICE 351 M. p. P iteşti. susţinută de Sfîntul C hirii al A lexandriei. Lausanne. J . E u tih ie. Q u e r a .p. o p . L X IV (1931). 1933. 295— 307. 1— 2.D i m a n c e a .iei nesLoriene.le a e c u ­ m e n ic (431). D iac. 1— 53. Paris. ed.le a e c u m e n ic ţinut Ia E ie s in 431. X IV (1962). Am sterdam . îneît ajungea să * Capitol redactat do Pr.. sa v i e e t sa réform e. N. 3. 180— 181. Monofizlsmul. în «Studii T e o lo g ice». a 2-a. C h i ţ e s c u . p. nr. d e L a b r i o 11 e. 1912. D o ctrin a h r is t o lo g ic ă a SI. 1973. nr. M i h ă l c e s c u . Prof. lo a n R ă m u rean u . .. Sinoadele din Constantinopol (448) şi Efes (449). L. în «A nnuarium h isto riae con cilioru m ». D er P e la g ia n is m u s a u t d e m K o n z il v o n E p h csu s. în «O rtod oxia». E. S p e i g l e . în «Studii T eo log ice». I (1969). s e s é c r its . B ă n e s c u.EREZII. I d e m . după condam narea ere/. p. F o rm u la o sin g u ră iir e în tru p a tă a L o g o s u lu i lu i D u m n e­ z eu . B u cu reşti. N. de P I i n v a 1. T i m o t e i S e v i c i u . M iinchen. E v e n im e n t e le is t o r ic e În a in te ş i d u p ă S in o d u l d e Ia C a lc e d o n (451). J u g i e.. O c e l e b r i t a t e à tro n u lu i b iz a n t in : Al h e n a is -E u d o k ia . 3 —4. El luptase cu m ull zel contra ereziei lui N estorie. P o p o v i c i . Ir. Prof. B u cu reşti. de P I i n v a l . 1— 14. B a r d y. 426— 433. C h r is to lo g ie v o m T o d e d e s A th a n a s îu s b is zu m A u s b r u c h d e s N e s to r ia n is c h e n S treits. Un e s b o s d 'h isto ria d e l c o n c ili d 'E ies. 7— 8 . A rhiep. dar încăpăţînat. X X II (1970). 1934. C o n trib u ţia B is e r ic ii E g ip tu lu i l a o p e r a d o g m a t ic ă a B is e r ic ii c r e ş tin c . C h i r i a c . 1931. p. care împingea atît de departe deosebirea celor două fîrTdin persoana M întuitorului. erezia e u tih ia n ă sau m o n o fiz ită . P en tru con d am n area p e la g ia n is m u lu i . Sinodul IV ecumenic de Ia Calcedon din 451 * Eutihianismul sau monofizismul Se părea că. G. S in o d u l a l I I I .. lum ea creştină va avea linişte şi pace desăvîrşită. V II (1931). E le s u l ş i T om is. In lim b a ro m â n ă : Pr. l o a n R ă m u r e a n u . N.. W e i g 1 e. în «C onvorbiri L iterare». M. p. prof. p. 40— 58. S p r e deosebire de N estorie. 1931. I. N e t z h a m m e r . R. cînd izbucni o nouă erezie. Sibiu. 1927. V III (1956). nr. în «A nalecta T arracon en sia». SCH ISM E. 299— 306. din lim ba germ ană de G ala G alactio n . P e la g e . ap rilie. Is t o r ia n e sto riu n is m iilu i cu S in o d u l a l I I I . cit. B r é h i e r.

Doctrina ortodoxă referitoare la firile din persoana M întuitorului este că în Iisus Hristos sînt d o u ă firi. numai firea dum nezeiască. C onsecinţa ereziei m onofizite este că. Dommis. Eutihie exagera aşa. sau că Dum nezeu-Tatăl are doi fii. De aceea erezia lui Eutihie a primit numele d e m o n o fiz ism sau eu tih ian ism . A ceastă învăţătură eronată era susţinută la A le­ xandria de unii clerici şi teologi.352 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A LĂ admită că îu Iisus H risios exis-a două persoane. pentru a explica astfel m odalitatea unirii firii umane cu firea di vină.jn a re trecere pe lîngă împărat. patriarhul A ntiohiei. l-a denunţat pe Eutihie. care afirma că locul raţiunii umane din persoana lui Iisus H ristos l-a luat raţiunea sau Logosul lui Dumnezeu. iar trupul Său a fost dumnezeiesc. Fiul lui Dum­ nezeu.. . monofizismul apare pe de o parte ca o fo r m ă a d oc h etism u lu i. Ca atare Iisus Hristos a avut în persoana Sa o singură fire. Pentru virtuţile sale ascetice.Eutihie susţinea că firea om enească luală de M întuitorul la întru ­ pare în sinul F ecio arei M aria a fost absorbită de firea Sa dumnezeiască. d u m n e z e ia s c ă şi o m e n e a s c ă — d io fiz itism . după unii monofiziţi.de— mult unirea celor două_fi_rî. nu om enesc. Eutihie se bucura de m are cinste printre călugării răsăriteni. putea duce neamul om enesc la m întuire. . aşa cum o picătură de apă se pierde 'fiT im en sitatea m ării. Nu m ică era puterea bătrînului arhimandrit şi la curtea im perială. ^ n o ie m b r ie 448. in Iii« jia . în lu<-rare a 'Sa l i f l r e i l ® ^ '^ I n _ih u r 4 4 7 ( num ită E ran istes (C erşeto­ rul). personalitatea cu. şi chiar D io sco r (444— 451).. su ccesorul Sfîntului C hirii pe scaunul A lexan d riei. dacă Hristos. împăratului Teodosie II. l-a acuzat pe Eutihie de apolinarism şi l-a denunţai. nu are pe lîngă firea Lui dum nezeiască şi o fire om enească reală atunci se nim iceşte întreaga operă de răscum părare a omului. unite într-o singură persoană divino-um ană.. Primul care a com bătut erezia lui Eutihie a fost Teodoret al Ciru­ lui. după care M întuitorul a avut un trup aparent. Episcopul Eusebiu de Doryldcum. întrucît M întuitorul. în cît aceasta a dispărut complet. devenit om real. patriarhului F lavian de C onstantinopol (446— 449)..jce a _inai. în rît-iăcaa-xiin ele o sin g u ră f i r e — jxovotpoots. Numai Fiul lui Dumnezeu. deosebite — d io p r o s o pism . graţie faptului că era naşul de botez al eunucului IIr isafie. iar pe de alta ca o variantă a ap o lin arism u lu i.avea unele păreri înrudite cu ea. n-a avut un trup om enesc real.

evitînd să se prezinte în faţa s i­ nodului.Eutihie a apelat la papa Leon I al Romei (440—• 461) si Ia patriarhul D ioscor al A lexan d riei i 444— 451). găsit un apărător înfocat. Papa Leon I. în ziua de 22 noiem brie 448. mai întîi de sinodul local din Constantinopol. făcînd urm ătoarea m ărturisire : «Recunosc că î n a ­ inte de unirea Dumnezeirii cu um anitatea. Sentinţa de condamnare a fost sem nată de 30 de episcopi şi 23 de egumeni. l-au făcut pe bătrînul eretic încrezut şi com bativ. 744). Nemulţumit de hotărîrea de anatem atizare. aşa că s-a ajuns un timp. Eutihie a invocat fel de fel de scuze. cînd patriarhul Flavian era bănuit şi acuzat de erezie. l-au în cu rajat pe Eutihie în atitudinea sa de opoziţie şi neascu ltare faţă de patriarhul său şi faţă de sinod. pe care stima şi protecţia împă­ rătesei Eudochia îl făcea şi mai nesuferit eunucului. îru ca rc a . precum şi sprijinul m oral al patriarhului D ioscor al A lexandriei. la care au participat episcopii aflaţi în capitală. fiind inform at despre erezia lui Eutihie.. Eutihie însă era puternâc apărat la curtea Im perială. deschis la 12 noiem brie 448 la C onstan­ tinopol. La început. socotind pe arhimandritul Eutihie «eretic periculos».EREZII. SIN O A D E ECU M EN ICE 353 Sinodul de la Constantinopol din 448 Denunţat patriarhului Flavian al Constantinopolului pentru erezia sa (le episcopul Eusebiu de Dorylaeum . VI. în care expune d a r învăţătura ortodoxă despre cele două firi din persoana M ântuito­ rului. în urma acestei declaraţii. Protecţia atotputernicului Hrisafie. Legăturile lui Eutihie cu curtea im perială. a adresat la 13 iunie 449 patriarhului Flavian al Constantinopolului o importantă scriso are dogm atica — E p is to la d o g m a tic ă a d F laviam im . dar după unire nu recunosc d ecît o singură fire» (Mansi. prin finul său H risafie. Eutihie a fost anatem atizat. Eutihie a fost chem at să-şi expună doctrina sa intr-un sinod local. Eutihie s-a prezentat în faţa sinodului. SCH ISM E. Hristos avea două firi. 23 — Istoria bisericească . în 448.. avînd p riete­ nia eunucului H risafie şi a îm părătesei Eudochia. pe drept analem atizat de sinodul din Constantinopol din 448. După multe ezitări. duşman neîm păcat al pa­ triarhului Flavian de Constantinopol.

Teodoret al Cirului. a fost alungat din . sinod epis­ copii bănuiţi că sînt adversari ai lui Eutihie. acuzatorul principal al erelirulin Eutihie. Sinodul s-a deschis la Efes. la 8 aucfusT~449. după ce a fost depus din scaun. în schimb. voind să jo a ce rolul unui ju d e­ cător suprem. îneît după trei zile a încetat din viaţă. Papa Leon I. D ioscor al A lexandriei dictă sinodului condamnarea învăţăturii or­ todoxe' despre existenţa celor două firi în persoana M întuitorului şi im­ pusese monofizismul ca doctrină ortodoxă. A st­ fel s-a retras dreptul de vot tuturor ierarhilor care s-au pronunţat în sinodul lo cal din Constantinopol. băr­ bat foarte violent. Teodoret al C irului si Ibas de Edesa au fost condamnaţi ca neslorieni. Patriarhul D ioscor a folosit sinodul Cii arm ă de răzbunare îm potriva blîndului patriarh Flavian al ('onsldiilitiopolului. din anul 448. care.35 4 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă Sinodul tîlhăresc de la Efes (449) Fată de tulburarea produsă de erezia lui Eutihie. Pentru a da însă sinodului ca ra cteru l său de ecum enic. primi pe patriarhul F lavian şi pe delegaţii papei Leon cel M are. Domnus de A ntiohia a fost depus din scaun. preşedinţia fiind încredinţată patriarhului D ioscor al A lexandriei. un bărbat cu caracter violent şi despotic. în biserica Sfînta M aji a . A fost condamnai. iar ceilalţi dintre episcopi să nu facă nici o o biec­ ţie. D ezbaterile sinodului s-au ţinut într-o atm osferă foarte agitată. şi pe diaconul Ilarie. a trim is la sinod trei delegaşi : pe episcopul Iuliu de Puteoli.unirii ui Barsuma. a fost grav brutalizat de rirliiin. care. care a fost_ con vocat la Efes. D ioscor însuşi aduse o ceată de călugări şi parabolani (îngrijitor de bolnavi). în timpul discuţiilor. împreună cu patriarhul D ioscor al A lexandriei şi cu parabolanii aduşi de acesta din Egipt. care a murit pe drum. Elpidiu şi Eulogiu. s-a h otărît ca întreaga chestiune să fie prezentată şi discutată într-un nou sinod. pentru luna auguşţ 449. au fost delegaţi doi înalţi dem ni­ tari. de team a soldaţilor.aranjînd lucrurile în aşa fel ca delegaţii papei să nu poată lua cuvîntul în sinod. pe preotul Renatus. s-a acordat drept de vot arhimandritului sirian Barsuma. sînt răspunzători direct de actele de violenţă petrecute în sinod. înarm aţi cu ciom egeL. de asem enea episcopul Eusebiu de D orvlaeum. contra lui Eutihie. Cu m enţinerea ordinei la sinod. căruia H ri­ safie i-a pus la dispoziţie şi puternica garda de soldaţi. Eunucul H risafie a făcut totul spre a fi QpriţLsă vin ă JLa.

N e­ mulţum irea în rîndurile clericilo r şi credincioşilor ortodocşi era foarte mare. împăratul Teodosie al II-lea a murit în urma unui acciu em ue călărie.k Sinodul IV ecumenic de la Calcedon din 451 In B iserica de Răsărit. aduşi de Dioscor al A lexandriei la sinod. aprobarea hotărîrilor sinodului tîlhăresc din Efes.B ila n ţ. Pont şi A sia M ică numai puţini episcopi au avut cu raju l să se opună pe faţă monofizismului prom ovat de Eutihie. La 28 iulie 450. mai ales din cauza abuzului de putere al patriarhului Dioscor al A lexandriei. T racia si P alestin a. SIN O A D E ECU M EN ICE 355 eparhia sa şi închis într-o m înăstire de către călugării înarm aţi. descoperind în ea chiar multe asem ă­ nări cu cele învăţate de Sfîntul Chirii al A lexandriei. Papa Leon I. JJLcu. a venit la Roma împăratul V alen tinian III. Dioscor al A lexandriei a găsit învăţătura lui Eutihie ortodoxă. . care a prezidat «sinodul tîlhăresc». din 44!).. iar în eparhiile din Siria.. căutînd să legitim eze şi să impună monofizismul în B iserica Răsăritului. a numit acest sinod : «sin odu l lllh d resc» .papa Leon L . In sinodul ţinut la Roma în 449.. Epar­ h iile din Egipt. an trecut de partea iui Dioscor. inform at prin delegaţii săi de bru talităţile petrecute la Efes în 449. «sinodul tîlhăresc» — auvoooc cpixi] ■ e p h e ­ — sinu m latro cin iu m de la Efes a provocat mare confuzie şi haos. . Din toate părţile. au fost înfieraţi de Eutihie ca nestorieni.r u ş i n e a . intervină la basileul din Bizanţ în favoarea Ortodoxiei. iar tronul Bizanţului a revenit. pa pa Leon cel M are a respins toate h otărîrile sinodului tîlhăresc. SCH ISM E.d in . rugîndu-i sa. cînd s-a închis.ţă Bisericii de «sinodul tîlhăresc» de îa Efes.Jn a ltilo r oaspeţi. Cînd. condamnat în 448. Sinodul şi-a pre­ lungit dezbaterile pînă la 22 august 449. In modul acesta. fiica împăiatului. D ele­ gaţii papei scăpară cu fuga de ciom egele călugărilor şi parabolanilor.EREZII. adversarii monofizismului. monarh naiv şi lipsit de experienţei în treburile politice şi în problem ele religioase. apărătorii xeloaL aj O rtodoxiei cereau convocarea unui nou sinod ecu ­ m enic. Părăsind Efesul. jn„soţit de mama sa G ala Placidia si soţia sa Eudoxia. patriarhul Dioscor a reuşit să obţină de la îm păratul Teodosie al II-lea. care să spele.. seci lalrocinium).Ş rjâ -Jn fă ti^ . nume care i-a răm as în is to r ie — aovoSoţ Xtjc'cptx?i (ephesinum nori judicium . în februarie 450. în lipsa unui m oş­ .

hi condus dezbaterile Sinodului. fără ca să ia parte la vot. a h otărît să convoace un nou Sinod ecum enic. care sa spele ruşinea «sinodului tîlhăresc» din 449. în lipsa d e l e g a ţ i l o r imperiali. A totputernicul eunuc H risafie a fost destituit şi înlăturat de la curtea im perială. . i-a adus la cunoştinţă şi in­ tenţia con vocării unui nou Sinod ecum enic. din cauza n ăvălirii vandalilor. Pentru rezolvarea chestiunilor m ateriale şi m enţinerea ordinei la S i n o d .taiit_şi_mărje.ţ«SinM_din an tich itatea creştină. Un rol însem nat la Sinod l-a a v u i pti Ir ia i li u I Anatolie al Constantinopolului (449— 458). înainte de convocarea sinodului. la N iceea.Sinodul IV ecum enic_s -a tinut In tr e 8 si 25 o c t o m b r ie 451. Boirifiicius şi V asile. sorei sale Pulheria. . îm păratul a delegat un număr de com isari im periali şi senatori. refu­ giaţi din A frica. a fost mutat la Calcedon (azi Kadi-K oy). şedinţa a Il-a din 13 octom brie a fost prezidată de e p i s c o p u l Paschasinus de Lilybaeum. sprijinitoarea O rtodoxiei. Lucentius şi Iulian de Cos şi doi preoţi. înştiinţînd pe papa Leon I de actul urcării sale pe tronul im perial de la C onstantinopil. îm păratul M arcian. cînd s-a iăcut proclam area solem nă a hotărîrii de credinţă. O sem intele patriarhului Flavian au îo st aduse la Constantinopol şi aşezate cu mare cinste în Biserica Sfinţii A postoli. pentru că împăratul dorea să fie mai în apropiere. M ajo ritatea episcopilor participanţi erau din Răsărit. Sinodul convocat încă de la 17 mai pentru 1 septem brie 451. Numărul episcopilor participanţi a variat între 520 şi G30.35 O IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A L Ă tenitor. Aurelia şi Rustician. Imediaţ_după u rcarea pe tronuLBizanţului.ortodocşi condamnaţi si exilaţi au fost rech e­ maţi şi reaşezaţi în scaunele lor. Se mai aflau printre sinodali doi episcopi africani. Papa L e o n c e l M a re a l R o m ei (440— 461) a trimis la Sinodul IV ecu ­ m enic din Calcedon 5 delegaţi : trei episcopi. M arcian şi Pulheria. Paschasinus de Lilybaeum. noua pereche im perială. cifră noajnnsă de nici un Sinod ecum enic. în faţa Constantinopolului. c a r e . în biserica Sjfinta Eufimia din Calcedon. toţi episcopii. care s-a căsătorit cu viteazul general M arcian (450— 457). „ . Împăratul M arcian a prezidat şedinţa din 25 octom brie 451. iar el a ţinut cuvîntarea de închidere a Sinodului. fiind cel mai impor. spre a asista la discuţii.

depunerea lui era suficient m otivată cu răul im ens pe care l-a făcut B isericii în 449. au prezen­ tat Sinodului plîngeri şi m ărturii contra lui. prin urmă­ toarea m ărturisire de credinţă : .susţinea că Iisus Hristos a avut numai firea dumnezeiască şi nega consubstanţialitatea firii umane a lui Hristos cu um anitatea noastră. D ioscor a fost dem ascat com plet. Sinodul s-a arătat înţelegător şi indulgent. Şedinţele au fost agitate. care acum se scuzau şi ei cum puteau. în «sinodul tîlhăresc» de la Efes. C lericii şi m onahii egipteni apărători ai doctrinei ortodoxe. Jncă înainte de începerea lucrărilor. a tost D u m n ezeu aclev ârat şi o m a d e v ă r a t. din 449.davediLvinov. 14). 'spune Sfintul evanghelist Ioan (1. A cuzaţiile contra patriarhului Dioscor al A lexandriei. din 22 octom brie 451 s inodalii au definit doctrina b ise rice ască a celor~3oua~firi din persoana lui Iisus H ristos. Pentru Sinod. M onofiziţii se puteau mîndri că episcopul lor n-a fost condam nat pentru erezie şi deci era ortodox. recunoscută drept ortodoxă.. iar Sfîntul apostol P avel zice : «C ăci (H ristos) treb u ia să f i e întru to a te a s e m e n e a fra ţilo r săi» (Evr. între care se găsea şi Ju v en al al Ierusalim ului.. Îm potriva afirm aţiilor lui Eutihie. asupriţi şi nedreptăţiţi de ei. caro . SCH ISM E. Fiul lui Dumnezeu. 2. A ceastă greşeală şi scăpare din vedere a Sinodului s-a resim ţit mai tîrziu. Cu toată abilitatea şi îndărătnicia lui.EREZII. din scaun. A natem atizarea lui Eutihie şi sem narea E p isto lei d o g m a tic e a papei Leon I. cum îl demascau opiniile sale. Cu com plicii lui D ioscor de la «sinodul tîlhăresc» din Efes. 17). mai în spate. vinovat de brutalităţile com ise de unii călugări şi parabolani în «sinodul tîlhăresc» de la Efes. In şedinţa a V -a. care afirmă că Iisus Hristos. Com isarii im periali au trebuit deseori să chem e la ordine pe episcopii care vociferau. ca de exemplu egiptenii contra lui Teod orei de Cir. SIN O A D E ECU M EN ICE 357 După unii istorici. Dioscor a trebuit să-şi schim be locul de frunte unde se aşe­ zase cu scaunul. P ărinţii Sinodului au răm as la învăţătu ra Sfin­ tei Scripturi. «Şi C uvîn tu l trup s -a tăcu t». punînd în prim ejdie întreaga dogmă a răscum părării omului. uneori dram atice. In teresan t este că el n-a fost ju d ecat şi condamnai şi ca eretic m ono­ fizit. s-au ţinut 15 şedinţe. aruncînd toată răspunderea celor înlîm plate asupra lui Dioscor.aL şLxlepus. erau num eroase. au fost socotite suficiente ponlru primirea lor în B iserică.

D um n ezeu a d e v ă ia t şi om a d ev ă r a t. M arcian. Denzimjer. Fiu.358 IS T O R IA B ISE R IC E A SC Ă U N IV E R S A L Ă «Uimind. putea El să se aducă je rtfă pe cruce de bunăvoie. D om n. Unul şi a c e la ş i H iistos. A şa n e -a u în v ă ţa t m ai în a in te d e s p i e El p i o o i o c i i şi în su şi D om nul n o stiu Iisu s H iis to s şi a ş a n e -a tian sm is S im b o lu l P ă iin ţilo i n oştri» (Denzinger. 65— 67). 26— 27. D u m n ezeu -C u vîn tu l. de faţă fiind perechea im perială M arcian şi Pulheria.. ed. noul Constantin şi Pulheria. p. d u p ă D um ne z e ir e . ci Unul şi a c e la ş i Fiu. Iisus Hristos putea să realizeze inînluiiiM oam enilor şi numai fiind om adevărat. d e o fiin ţă cu T atăl d u p ă D um nez e i i e şi d e o fiin ţ ă cu n oi. noua Elenă» (A c tio VI. S fin ţilor P ăiin ţi. D octrina despre unirea personală sau ipostatică a celor două firi. în ~aiară d e~ p ăcat. H otărîrea de credinţă — opo? a fost proclam ată la 25 octom brie 451. nu în d o u ă p e is o a n e (oox eii 8uo irpoacomx). S -a h olărît prin canonul 28 ca B iserica Ierusalim ului să fie . UnulN ăscu t. C a D u m n ezeu . s-a n ă scu t m ai în a in te d e toţi v e c ii din T atăl. 351). n oi în v ă ţă m şi m ă itu risim cu toţii p e Unul şi a c e la ş i Fiu. JV ling. lln u lN ă s c u f ~ c L m o s c i T t în d o u ă ' fiii (ev luo'~yuaeqtv). în vederea iniiituiiii luluror oamenilor. p. d u p ă u m an itate. i ar c a om s -a n ăscu t în z ile l e c e l e d e p e u im ă p e n tiu n o i şi p en tiu m în tu iiea n o a s t iă din F e c io a r a M a iia . în c E ip n e a m e s te M r ş T n & s c h im b a t (aooŢ/inwţ xai ¿xpeifUD?) şi n eîm p ărţit şi n ed esp ă r ţit (aBtaipetcu? — d e o s e b ir e a f i i i l o i n efiin d n ic id ecu m d is tiu s ă prin u n iie. referitoare la ju risd icţia asupra Palestinei. îm p ă iţit sau d esp ă rţit. N ă s c ă to a r e a 7îe'T3umnW z^u~— Weoz6xo'. D om nul Iisu s H iisto s. Sinodul a curmat şi cearta dintre Ju v en al al Ierusalim ului şi M axim al A nliohiei. 11 . Numai fiind Dumnezeu adevărat. reprezentînd întreaga o m e n i r e . a v în d s u fle t ra ţio n a l şi tiu p. A rabiei şi F eniciei. fiind in tiu . care au fost aclam aţi ca «luminători ai credinţei ortodoxe» : «prin voi pacea domneşte pretutindeni. p e D om nul n o stiu Iisu s H iisto s. într-o şedinţă solemnă.. d e s ă v îiş it în D am ­ n ez e i i e şi d& săvîişit în u m an itate. dum nezeiască şi om enească.i rond am n area-ereziei m onofizite şi stabilirea adevăratei crediule. în persoana Dumnezeu-Omului Hristos are o mare însem nătate pentru întreaga operă m întuitoare a lui Dumne­ zeu. 1927. foaleTa s e m e n e a n ou ă. p ă strîn d u -se m ai a le s în su şirea fi e c ă r e i a şi în llln in d u -se îm p ie u n ă în ti-o s in g u iă p e is o a n ă şi un sin g u i ip o s ta s .

De asem enea.EREZII. îm păratul M arcian a confirm at toate hofărîrile Sinodului IV ecu ­ m enic din Calcedon... bucurîndu-se de aceeaşi cinste. în Europa. ci pe p rin cip iu l im p o rta n ţei lo r p o lit ic e în Imperiul roman. Importanţa lui este excep ţio n ală şi este recunoscută în general de isto ricii bisericeşti şi profani. care reia prevederile canonului 3 al Sinodului II ecum enic de la Constantinopol. din ordinul împăratului. avînd ju risd icţie numai asupra Palestinei. Opera Sinodului din Calcedon a fost mare ¡şi bin efăcătoare pentru toate B isericile. SIN O A D E ECU M EN ICE 359 ridicată la rangul de patriarhie spre a cinsti faptul că aici a trăit. I. şă locu iască în m înăstiri şi să răxnînă la ocupaţiile lor spirituale. Sinodul a pus o anumită ordine şi în clerul de mir. Stabilirea ordinei ierarhice onorifice a vechilor scaune patriarhale nu s-a în te­ m eiat pe p rin cip iu l « a p o sto licită ţii» . şi asupra diecezelor Pont şi A s ia P ro co n su la ră . conform cărui a Părinţii Sinodului al IV -lea ecum enic ar fi trebuit să pună în frunte Ierusalim ul. U lterior s-a m ai adăugat P atriarhiei de Ierusalim o provincie siriană şi alta arabă. a în­ văţat. amintind slu jito rilo r B isericii caracterul religios-m oral al m isiunii lor sacre. La 452.u. şi 502 ş. Ea constituie pentru Biserica O rtodoxă şi pentru Impe­ riul bizantin un litiu de glorie.u. SCH ISM E. şi precizează mai amănunţit poziţia Patriarhiei de Constantinopol faţă de B iserica Rom ei îşi de restul patriarhiilor. trim iţînd în exil atît pe Dioscor al A lexandriei.u. ca Roma cea veche.. Canonul 28 stabileşte că după scaunul Romei. ■ Sinodul a dat şi 30 de canoane. 475 ş. canonul 28 extinde ju risdicţia Patriarhiei de Constanti­ nopol asupra diocezei T racia. 498 ş. . întărind disciplina. cît şi pe ereticul Eulihie.). impunînd călugărilor să se supună episcopului ep arh ieijcăreia aparţin. a suferit şi a înviat Domnul Hristos. VII. din 381. au fost em ise edicte severe şi contra celor ce îm părtăşeau vederile lor eretice (Mansi. Cel mai im portant este canonul 28. scau n u l d e C o n sta n tin o p o l tr e ­ b u ie s o c o tit al d o ile a . avînd în vedere importanţa politică şi bisericească a Constantinopolului.s-n -eeu-pat-si-dn d is c ip lin a m on ah alii. pentru că «Roma cea nouă» — Constantinopolul este şi ea capitala Imperiului. Totodată. . şi de aceleaşi pri­ vilegii ca şi scaunul Romei.

1953. 44— 82. T h e C o u n c il o f C h a lc e d o n .. B -de I. S e l l e r s . T e o d o r M. Bd.. G r a y . A lte c o le c ţii pentru te x te să se v adă în b ib lio g rafia gen erală. nr. K lasse. L e c o n c ile d e C h a lc é d o in e . C o u n c ils a n d c o n t r o v e r s ie s . ibidem . iPhiloshist. Stevan son. G erlan d -V . Cam bridge (M ass.H . T h e r is e o f th e M o n o p h y s ile m o v e m e n t. W ürtzburg. d'hist. 499— 506. t. P en tru e p i s c o p i i p a r tic ip a n ţi la S in o d u l d in C a lc c d o n . 637— 720. p. p. 1956. O r t i z d e U r b i n a . C.ij': auvoSoucu rezum at în lim ba germ ană: D ie O rdn u n g d e r S itz u n g en d e s K o n z ils v o n C h a lc e d o n .360 IS T O R IA B ISE R IC E A SC A U N IV E R S A L Ă BIBLIOGRAFIE S. E. in lim h a r o m â n ă : J u s t i n i a n . în «O rto ­ doxii! -. R. Prof. A k t e n d e s e p h e s is c h e n S y n o d e v o m J a h r e 449. p. l'o p p o s itio n d e d e u x c h r is to lo g ie s . 188— 294. E. Pentru «s in o d u l tîlh ă r e s c » E ie s . Leyde. 1936. 337— 461. fasc.. E p is tu la e c o n tr a E u tich is h a e ie s im . I. 86. 1944. phil-hist. 15. K adiköy. L a u r e n t . m it G eorg Hoffm ans d eu tsch er Ü bersetzung . ]]. 2 .i». C h r y s o s . p. C r e e d s . 173— 187 si în «A postolat S o cial». D as G la u b e n s s y m b o l v o n C h a lk e d o n . T h . N ic ä a un d K o n s ta n t in o p e l. 1934— 1935. 1937. A. Paris. p. V.. I’rnf. T o m u s a d F la v ia n u m e p is c o p u m C o n sta n tin o p o lita n u m . o p . p. t. G e s c h ic h t e u n d G e ­ g en w a rt.97. S t u d i i : P. în A. Rom ae. S. I m p o r ta n ţa is t o r ic ă a S in o d u lu i a l I V . cit. . E v. 295 440. M o e l l e r . IV . F l e m m i n g . I. T esalo n ic. fo arte bun. 1979. S on h is to ir e . G e se llsch a ft der W issen sch aft zu G öttingen. B a c h t . X X V I. 1. M ünchen. L e s lis t e s c o n c ilia ir e s . în L e C o n c ile ‘l e t l e s C o n c ile s . C a m e l o t . X V (1962). M o m e lile ş i a s p e c t e a le h r is t o lo g ie i p r e c a l c e d o n ie n e . (A bhandlungen der kgl. p atriarh ul B ise ricii O rtod oxe Rom âne. H eft 13. p. l’r. Va/ahilil(tl<-(i a ctu a lii a c a n o n u lu i 28 a l S in o d u lu i IV e c u m e n ic d e la C a lc e d o n . 45— 73. et de G èogr.. X V ).1 ’iof. I d e m .T a r o u c a . W ürtzburg. L aurent. nr. 1953. C h a p te r s in t h e h is to r y o f t h e C h u r c h in t h e V -th a n d V l-th c e n tu r ie s Cam bridge. 1— 90. P o p e s c u. 451. C.le a e c u ­ m en ic. nr. 179— 211. 449 : J .. L e o n i s M a g n i . ibidem . S c h w a r t z .e < V . p.. D efin iţia d o c tr in a r ă a S in o d u lu i d e la C a lc e d o n şi a c c e p t a r e a c i în B is e r ic a O r to d o x ă . 389— 418. p. în «Die. op . loan (1. !’i. nr. :î(i ! 193 : T h e M y s te r y o f th e In ca rn a tio n . in «Studii T e o lo g ice». B u carest. p. C h evetogn e. in «A bhandlungen der B ayer. A kad. 574— 597. L e s é v ê q u e s d ’A fr iq u e au c o n c ile d e C h a lc e d o in e (451). L e c h a lc é d o n is m e e t l e n é o .e s i è c le . P. în «B ulletin de la S ectio n h istorig u e de l'A cad ém ie Roum aine». 111 (1951). E p h è s e ( c o n c ile d it B r ig a n d a g e d'). D as K o n z il v o n C h a lk e d o n . B u carest. p. ' H BiixeSiC tä v auvEBpiotiM xijc ¿v oixoujjieviT. S i l v a . III (1951). G rillm eyer-H . D efin iţia d o g m a t ic ă d e la C a lc e d o n . nr. 1. X X II (1970).. T extu s et docum enta. 1943. sa r é c e p t io n p a r l e s É g lis e s e t s o n a c tu a lité . 1 d e m.. T h e P h ilo s o p h y o i th e C h u r c h F a th e r .i n R ă m u r c a n u . III (1951). der W iessen sch aften ».i n i 1 o a e. Lon­ don. L e n o i s M a g n i. L i e b a e r t. A. (T extu s et docum enta). 4.3. Berlin. I). p. T h e D e fe n c e o f C h a lc c d o n in th e E ast (451— 553). 1917. p. cit. I. I960. X L IV (1971). p. 1962. L e n o m b r e d e s P è r e s d e C h a lc c d o in e (451). E v e n im e n te le i s t o r ic e în a in te şi d u p ă S in o d u l ilc hi C d lrrtlu n . C a m e l o t . Ig. Rom ae.. 349— 366. ibidem . 1976. J . Edited b y J. Bd. A b teilu n g . 3— 4. la G rillm eyerB arht.. T. nr. 2 3. London. X X I (1969). 289— 303.. 1 9 7 2 . s I . Ü b e r d ie B is c h o fs — lis te n d e r S y n o d e n v o n C h a lk e d o n . W .. 1932. I o . W olfso n . C o m a n . Bd. II. 1971. III. I. G h .). G r i l l m e y e r .e s i è c le s . p. 9/41— 13/45. L e s c o n c ile s o e c u m é n iq u e s d e s I V . D as K o n z il v o n C h a lk e d o n . If. l’r. Prof. e ccl. 2— 3. K. F r e n d. în «Irénikon». C o rp u s N o titia ru m E p is c o p a tu u m E c c le s i a e O rien ta lis G r a e c e I. . în G rillm eyer-B ach t. în «Oi lodoxi.». 213—229. X V II (1965). t. B ach t. 2. D e N e s to r iu s à E u tic h ès . V. X V et X X . p.c h a lc é d o n is m e en O rien t d e 451 à ln lin du V I .

priscilianismul. îm păratul Teodosie I. ce frăm înta de mult m inţile unor credincioşi. semipelagianismul 4 Cînd la 313 creştinism ul a fost recunoscut de au toritatea romană religie egal îndreptăţită cu relig iile antice. Ş esan . ' Donatismul s-a născut din divergenţele de păreri produse de con ­ cepţia novaţionilor referitoare la «Biserica celor curaţi». prin edictul de la T esalonic. alăluri de B iserica O rto ­ doxă se găseau o serie de com unităţi eretice şi schism atice. pelagianismul. IV şi V. voind să împiedice pe cît era posibil. dîndu-şi seama că slăbirea unităţii b ise­ riceşti este şi în detrim entul Imperiului a căutat să in Ier vină pentru desfiinţarea diferitelor com unităţi eretice şi schism atice. Dar aceste secte n-au putut fi însă suprimate dintr-odată nici de autoritatea statală. M.EREZII. care a îm ­ piedicat dezvoltarea norm ală