Sunteți pe pagina 1din 6

AUT.

ORITI\TEA NATIOI\IALIT -DE INTBG RITATE


A REPUBLICIII MO-LDOVA

HA qI4OHA"[bHbIiI OPf AH fI( )


HETTOAKyTIHOCTI4 t'ECIIy EiJII4KI{ M OIAOB A

INSPECTORATL|L DE II{TEGRITT\TE

MD-2005, mun. Chiqindu, str. Vlitropolit Gavriil B[nulescr -Bodoni. 26


1'el.(373 22:")820 60t. fax (37322)820602, wrvrv.ani.md. e-miril:infb@ani.md

ACT DE CONSTA'T,ARE
nr.266/17
mun. Chiqiniu 16 noiembrie2020

lnspector de lntegntate al Inspectoratului de lntegritate al Nalionale de Integritate,


r\ndrian FIITESCU, examin6nd materialele dosarului cle conlrol
conflictelor de in initiat in rivinter dl Vasile Maxirn,
pregedinte al rlionului $tefan-Vodd. in temeiul
aft.35 din Legea nr.'1322016 cu privire laAutoritateal,la{io;nald de Integritate, a intocmit prezentul act de
qonstatare, prin care,

CONST,z\TIr:
La 09 septembrie 2020 in cadrul AutoritAtii Na{ionale de Integritate a fost inregistrata sesizarea rrr.
6633, care fa l9 septembrie2020, in confonnitate cu prerrederil,e art. 30 din Legea nr.132l'2016 cu prit,ire lu
tlttlorita|ea Nayionctlci de Integrittate, a fost repartizzrtd aleatoriu prin sistgmul electronia de distribuire a
sesizdrilor.
Potrivit sesizdrii, "Dl Maxlm Vasile pre;edintele raiorurlui $tefon-Vodd este si actittnar al S.Al
care pe parcursul octivitdlii .sale in calitate de pt'esea'irtte de raionului
$tqfan-Vttclti o ,rrolrot
cereri,/detnrersuri, a entis acte adrninistrative, a incheiot dlirect sau prin interntecliul unei persortne ter{e
acte
i,uridice, a luat decizii ;i/sau a purticipat la luarea unor decizii in care a at,ut un inlerese pers'<tnale, la ca:
in interesele Ii lq'care ieyitte acliuni;i de la ce're defapt prime;te divitlenteJina,ciare clitt
octit)ilatea economicd a Societdlti proteiate, acliuni care inflttenleazd exerc,itarea imparyiali
Ei obiectivd a
nnndatului sdude Ttret;edinte de raionprecum;i lezeazd giat. clrepturile personebrZyecnre de ac{itnile
si
inac{iunile ilegale ale dl Maxint Vasile. intru confiriltar€ct celc,r menlionqte aducem arguiltente
plauzibile
privind itncdlcarea grcrud a regint,ului juridic a conflictelor cle interese a pre;eclintelui raiinului
cil Vasile' fuIaxint, cum ar fi anlinarea petrecerii concursulut privincl atril,uirea clreptului dt:$tiJan-voclti
cleservire tt
serviciilctr regulute- ))/gn9a 08;50- $tefan-Vodd 11;4:i, C,ctrtc,eac 09;00 gtefan-Vocil)
ll;00. Anrinarea
nrentir-tnata a fost pttsibild la cererea deltusd de cdtre dl Vasiie tVaximfiincl'in"calitate
dt: a4ministrator lo
f'uhe)ic,, acceptatd [.trin diipoziyia pre;eatint,zlui r-ul
$tuftr-votlii anftere, cereri ;i sotuliifiincl
in pe'r'soana dl L'asile Mctxim. ir" continuareq avincl un interes material ndscut de u
econom-icd n
favort:za ac,tivitatect
cle ntai tle,oarte;i tle a elintina concurelrlii in cltnrer,iu la duta de t2.|2.20t9
"
e'uisd dipozilia nr'152-a care intr-unfinat a anulat in totalmentle concursul
afo.st
privind atribuireu dreprului cle
deservire'a servic'iilor regulate- Palanca 0B;50-
$tefan-vodit 11;15; Copcea,: 0g;00-stea.lan-L'ctcla; olanesti
08"f i- S'tefun-voda 1'l"I\incdl<:ind repetat reginrul ju,idic,cl confliitetor
tle intere,se,-/apt ce a getterat
avantqieectlnomicetoZEiiezavantajeectlnonlicestatului;ialtoragen!i(|Con0il1lci,concuren!i
"i- L'a22 septetnlfg conform procesului vr:rbill de iniliere a conr.rolului, in tenreiul pre'ederilor
-z0zo'
ar1' 31 din Legea nr. l:\212016 cu privire la Autoritatea Na.fionald de Integritate, i1 privinla ,Jl \iasile Maxim,
pre;edinte al raionului $tefan-\'od5, a fost inifiat controlul privind reripectarea
regimului juridic al
confl ictelor de interese.
Prin scrisoarea nr' 04-1714464 din 23 sptembrie 2020, dl vasile
Maxirn a fosl inttrrmat despre
ini(ierea 1)r privinla sa a controlului privind respectarea.
relgimuluijuridic al conflictelor de interese gi despre
drepturiler prevdzute la art. 33 din Legea nr.'1322016
ciu privire la Autoritatea Nationala de Integritate.
tc'todati prin aceiagi scrisoare dl Vasile Maxim i-a fost
incdlcare a regimuruijruridic
soliciiat si p"*i"i"i,i" *a"*;,s-a-r,is de eventuala
----- ;-
ar co;rflictelor de interese,
Conform, informaliei publice accesate pe situl https:/istefan-voda md/decizi.!lg4onsiliului-raional-
adoptatq-lg-sedinta-extraordina]]r-din-26-noiembrie-2019/ dl Vasile Mar.im a fost ales in calitate de
pre;edinte al raionr-rlui $tefan-Voda la data de 26 noiembrie 2019 prin deci::ia nr.614.
Conform, r6spunsului l\13en{iei Servicii Publir:e, linregistrat in cadrul Autoritdtii la 09 octombrie2020
cunr.7694, s-a constatat ci dl Vasile Maxim la data di.e25,06.2012inbaza procesului-verbal al gedintei
consiliului societdlii ul f a fost desemnat in calitate de preEedinte al consiliuli societatii. iar la
data de 06.12.2019 a fost destiturtinbazaprocesului-verbal nr.2 al gedin{eiconsiliulif din data
<le 12.0',t .2019.
Potrivit aceluiagi rdspuns;, s-a constatat cd au .fost consemnate datele: dl Maxim Vasile 'in Reeistul de
s;tatalpr;rsoanelorjuridicecarelzLfostdesemnatincalitatedeadministratoralsocietd1iifiarta
data de 06.12.2019 au fost radiate datele inbaza proces;ului-verbal nr.6 al gedinfei cc,nsiliului din data de
t!8.11.2(119. Totodata. potrivit datelor din registrul de stat , din deq d"
Q.09,2020 ;i pina in prezent dl Vasile
ldax.im tigureazd in calitate de membru alconsiliului soc,ietdfiiIl
De asemeanea,-p@ljispunsului inregistrat in cadrul Autoritatii la data de l2 octonrbrie 2020 cu
nr.7'715 oferit de cdtre f dl vasile Maxim detine in cadrul socirtd{ii respectiye 5038 de ac{iuni,
totorlatd prin rdspunsrt or*it 0., *at.. I inregistrat cu nr.B224in cadrul Autoritatii la data de 30
crctombrie 2020 se atesti faptul ca dl Maxim Vasile in cailitate de persoand f zicd, a incheiat contractul nr.l02
din04.06.2020sicontractu1nr,103din04.06.2020"uIprincaretransmiteinarenddunita1ile
cle transport.
J?otrivit, materialelor an,3xate la rdspunsul Clonsiliului raional $tr:fan-Vodd. inregistrat in cadrul
l\utoritAtii la 08 octornbrie 2020 cu nr. J666, s-a constat ,cA:
- La data de ()8 octombrie2019 a {bst emisd dispozilia nr.126laprin care auJbst operate modiJicari
'in
programu/ de transport raional si expunerea la concurs a dreptului cle deservirt) o unor ser,-icii
regulate raionale de tratisport.
- lla data de l2 decembr:it:2019 prin dispozilia rr.152la a fost abrogata dispozitia nr.126ia din 08
octombrie 2019 cu pritire la operarea unttr ,,nodiJlicdri in prograrnul cle tra,tt.;pctrt raional si
expunerea la concurs o 'lreptului de deservire o ttnor servicii regulate raionale c)e transport,. s-cr
anulat desfi;urareo conc:ursului ele atribuire o dreptului tle deservir,z a servic.iilor regulateiarionale
ie trunsport.
- I'a data de 24 august 20,20 prin dispozilia nr,99la a fost acceptatd atribuirea spre deservire a unor
t;ervicii regulate de transltort rutier de persoarre in tra{ic raional operatorului cle transporl rutier
I
In conformitate, cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. re) dirr Legea 13312016 privind declararea averii qi
itrtereselor personale, dl Vasile Maxim, detin6nd o func!ir: de clemnitate publicd prevazr.ttd in anexa la
Legea
nr. 199 din l6 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelorcu 1'uncfiide demnitaie publicd, ii suntaplicabile
urmatoarele prevederi legale.
Pctrivit, art.22 alin.(1) lir:.b) din Legea 199120\ rJ cu privire la statutul persoane:lor cu funcfie de
demnitate publica incetarea mandatului irrainte de temten a dernnitarului are loc in caz de stabilire. prin
actul
de constatare rdrnas definitiv, airrcheierii directe sau prin intermediul unei persoane
terle rr urrui
"i,;rriOi.,
ludrii sau participdrii la luarea unei decizii fbri solulionarea c(lnflictului de interese real irr corfbmitate
cu
- legisla{iei privind reg Lementarea confl ictului rje interese.
prevederile
Potrivit art' 2. din Legea nr.13312016 privind declararezL averii si inte;-eselor personale.
iectul de ii are un int4:19;_personal ce
!4flJlglleqzs s_szgrytuea influetet exercitctrea itnpartttelit si obiectivd a obli,Cnljiln
jypotr ;r,1,;pptUsb!llgt,l9r:t9
ij r ey' iv i t I e gi i :
inleres personal esle oric:e bie,:tultti declardrii cc din
srt:i:9!l:;s!!:ln col a
'?
privatd, din r.'.ela:yiile ,sale cu p€lsoon€ apropiote..satt clr perso(rne
:.sosn-:
iuridice ;i alli agen{i econonticl, incliferent de tipul dtl pro.prietati, din retaliite sau aJilioliile sale cu
o'rganiza,tii necomerciale, inclusit' cu partidele politice, qi cu or:ganizaliile
iniernayionale,,.
ccnfcrrm aft. 12, alin. (3.t rlin Legea nr. 133Da'l6 privind declararea uu.iii qi
intereselor personale.
cqEfJictul de interese real aparg-in cazul in care subtcgal ipelqqJl-7$e
cttr,rroi ,rl_rezolye o cerere/un
d€H€rs' fi e-tuls-ttll-scl-sdulLi;trativ, sa incheie ,lirn"t-ou-pri,
irtur*urtul_uaetpersoat. t€rt€ ,h ec,l
J-ltfidig' sd ia o decizie sau sd participe la luarea unei clecizii !11Zre are inte,:e&aq;eapk_
say care vizeazd
f,f:,,,,:::::,r,"::r1:!i:.0.*te,
pe,rsoanete.fizice ;i iqr!ficg cu c,ti are ,erotiiiiliii,
influenla extTrcftar;a irrport,iori,;i,cbiecna a manclarului, afuncli,eti
nrtriuroriat Jt caree
;i cut
'::!..::ti,,:,":!^.tT^!o, puhrice sau cre
deiltnitate publictt.
In conformitate cu art. 12, alin'(7) din Legea nr. 133/2016 privind
declararea averii si intereselor
personaler, dl vasife Maxim, ext:rcitand func{ia
de prer;edinre al raionului $tefan-V <>dii, era obligar sii
informeze Autoritatea Nalionalti le Integritate intediut,
tlar nu ntai tirziu dte 3 zile cJe la data constatdrii.
despre orice situa{ie de conflict de interese reql in care se afld, in modul stabilit lq alin. t'-51 al aceluia;i
articol.
in conformitate cu art. lit. alin. (10) din Legea nr. 13312016 privind declararea averii gi intereselor
persona.le, co4flictul de interes'e consumat reprezi;Ata_fuWq;Uhge4ftll_declardrii_.de rezolvare a wtei
cereri/Ltnui demers. de emitere a unui oct oclministra,tjy glle incheiere directd sau prilt intermediul unei
peti()arcJqJlg-g_lll1ui-qllj-ryidlc" de luare sau de partt'cip,are lu lttqreu unei deciziiin ex,zr<:ilsreu mandatului,
a.func{iei ltttblice scttt de demnit'tle publicd cu incdlcarea prevederilor elin. (!);i (71.
Potrivit art. 14, alin. (2) din Legea nr. l33l20l(i pril'ind declararea averii ;r iintereselor personale.
solu{ionarea unui conflict de irrtt:rese real se face prin examinarea situaliei <le conflict gi prin determinarea ;i
aplicare:a opfiunii pentru solu{ionarea conflictului. Cc,nflictul de interese real se solu{ioneazd de cdtre
subiectul declardrii, conducdtonl organizaliei publice, l\utoritatea Nalionald de Integritate sau Consiliul de
Integritate. dupd caz.
Clonform art. 14, alin. (3') din Legea nr. 13312.016 privind declararea averii ;i ;intereselor personale,
pdnii la solu{ionar<:a conflictulu,'de interese real, subiectului declardril, in persoana cil Vasile Maxim, ii esle
interzis,ii intreprinderea oricdret acliuni pe cauza datd, cu exceplia ablinerii.
Potrivit arL.23, alin. (4') din Legea nr. 13312.016 privind declararea averii gi iLntereselor personale.
su'bie'ctului declardrii in privinya cdruia s-a con,sta{at cd acesta a solu,lionat o cerere,,htn clemers, a entis
"fapta
scru a adoptat un act adrninistrativ, a incheiat, direct sau prin intermediul unei persoan,? t.?r{e. un act.juridic,
a luat o decizie sau a participat la luareu unei decizit cu incdlcarea dispoztlliilor legale, prittind conflictul de
interese constitttie tentei pentru riispunderea contraven,tionald sau penald ;i pentrtt rev,.)carea, destituirea
.sau, dupd cctz, incelarea ntandalului, a raporturilor de ntuncti ori de serviciu ale subiec:htlui in cauzd.
Totodatd, benificiind dr: garan{iile dreptului lil apirrare dl Vasile Maxim a expediat in adresa
.Autorit,itii Nafionale de Integritrlte punctul sdu de vede.re, ac;esta fiind inrt:gistrat la data de 23.10.2020 cu
nr.1992.
Punctul de vedere ol pet:soanei sunuse contrplurlui
Prin prezenta, in teme,iul art.33 al Legii,nr..132/2016 cu privire lct Auroritttteta iVationalii tle
Inte,gritate subsemnatul Vasi,te Maxint- pre;edinte' al raionului $teJan-Vodd ,
f,iintt altun{at despre
LlesJii;urarea controlulu privintl respectarea regimului juridic al conflrctelor cle ilterese tn contertul
adoptdrii actelor administrative comwtic Autoritdlii )Valionale cle Integritaie urntdtoureltt;
A Ftrioro, receplionind invita;ia nr.01-17/116'1 d,in 23 septembrie 2(t20, aclionincl cu tliligenla, v-anl
apet'at telqfonic pentru a stabili modalitalea oplintd pentru prezentarea punctului tle veclere, in caclrul
discuyie,i m-ali infurmat despre J'aptul cd vd aflali in concediul medicel,, ulierior eu amJ,ost
I
nlotrv pentru
c:are vd prezint tardiv punctul ale vedere ;i solicit respectuos in temeiul drt.65 al Codttlui Aclministratiy,
repHnerca 'h termenul stabilit ele art.32 alin.(l) al Leiqii 132/2016.
'4s|fel, la I2 decembrie 2019 an't senmat clispc,zit,ia nr.152-a cu priv,,re la abrogarea cli.spoziyiei t 26-
u din 0B octontbrie 2019, or, resltecliva ctispozilie a servt'l in calimre de temei pentru
inili(.rea cauzei penule
de cdtre Ce'ntrul Nalional Anti<:aruplie in privinlall care in calirctre cre p,,ys,;r41,,te Je )rtiort ,r
sentnat dispozilia 126-a -/2019 ;i care
finalntente a.fost condamnat pentrtt ilegalih:rtea aclmisd. Din
respectivul motiv, am considerat.primordial necesar sd al\rog un act administrativ
care uJ1t51 entis cu devieri
de la cadrul legal ;i a servit in ,:crlitate de ntotiv pentru atragere Ia rdspundzre
penalit o emitentului.
t)r, din Qce'sle circuntsta'n{e nu putem afirnra cd prin abrogarea actului o(lministrativ
ctm fayoriz(tt
propriile' interese, fupt prin car'? um adn'tis un conflict de interese.
ilubsidictr, la 21 august 2020 de c'dtre vice-pre;e,Cintele raionului
a fost sentnatd dipozilia nr.99'a cu privire la
$tefan-VodriJ
acceptarea ,stribuirii spre deservire s unor s,z,rvicii regulate de
transport rutier de persoane in trafic raional. Or, doar din ntotive
tehnice rtt tuxtul di.pozi{ittt respective a
fiist indicat numele tneu in calitqte de s<:mnatqr. Cu titlu de intportantd re,vtarc
actului antfosl in concediu ntedic:al, -faptul cd, la data erniterii
fapt confirmat prin t\utetinil nteclical care
confrtni,icd'm-atnaflatfuConc,ediumecJical-m,;;,;,

r
26.08.2020, iar in subsidiar pe d,ispoziliu nr.99-a/2020
s,e

l'a fel, yin s'd menlionez ca, in conformitate cu pct.st.S


regaseste semndtura vice_p,r,2sttclinteluiI

;i 1.9 Ca1ritolul IV din Reguluntentul de


organizare ;i .fttnclionare al a'paratulti presedinteluti
rai,cnrilui $tefan-votlti, apro|tat prin Decizia
Consiliului raional $teafan-Votll.i nr.1/l I din I6 august il0l2, vice-pre;edintele a,sigurdi d': drept interintatul
Juncliei de preEedittte, inclusiv tr,e perioada concediului medical. Deci se adevere;te fap,lul ca dipozi{ia in
c'auzd a.fost sentnatd de vice-pre;'edintele care asigurti interintatul fttnc\iei ale pre;edinte. tlt[cti mult acest fupt
este u$o,r de identificat prin contrapunerea semndturilor pe actele administrative in catrzti.
Prin urmare, in raport cu dipoz,ilia nr.99-a nu potfi relinute arguntenlele pelilionarului precum cd
ltrin emiterea qctului administraliv afosl admisd incdlcq,rea regimului juriclic al c:onflcitel'n'clt: interese. Or,
respecttva dispozilie nu creazd situalia ,in care a; avea yreun interes personal cet inJluenleozi) sau ar putea
influenla exercitarea imparfial,i ;i obiectivit a obligaliilc,r ce imi revin potr,ivit legii.
Finalrnente, in contextut' celor enunlate sup,ra dat Jiind cd actele emise nu ,inlrune,sc elementele
c:onJTictulut'de interese stetuol expres in Capilolul III al Legii nr.133/:1016, motil p'entru cere solicit
incetarea procedurii de control. i, go7,,firmarea celor menltionate , anexez coptict ssr\llianrlui medical ;i
r e gul am entul c ons i I iu lui r ai onttl.
Apre cierea i ns p ecto r ul ui rrle integ rit ate.
in rrma examindriimaterialelor acumulate in dosarulde control, inspectorul de irrtegritate a stabilit
c:5 la 28 octombrie 2019 dl Vasil,: Maxirn fiind in calitate de director ul lf a d,;pus o cerere catre
pregedintele raionului la acea perioada I in vederea amindrii ccncursului anuntat pentru data de
04 noiernbrie 2019 de c[tre conrrisia penlru reglementiiri in domeniul transp,:ftului rutier cle cdlatori.
De asemerlea, inspectorul de integritate menlioneazd cd la data cle l2 decembrie 2019 dl Vasile
Maxim, fiind deja in funclie de pregedinte al raionului $tefan-\/od5 emite dispozilia nr.1.52-a prin care abroga
dispozilia nr.126-a din 08 octornlrrie 2019 urmare a ci'rrui fapt anuleazd ope:area modificZLrilor in programul
de transport raional si expunerea la cottcurs a dreptr:lui de deservire a ulror servicii reelulate raionale de
transport, totodatd anuleazS;i des{dsurarea concursului de atribuire a dreptului de deservire a serviciilor
regulate raionale de transpoft:;i anume: Palanca 08::50- $tefan-Vodd 1l:45, Copceac 09:00- $tef-an-VodA
l1:00, aprobate prirt dispozilia nr,126-a din 08 octonrbrie 2019 de cdtre fostul pre;edint,r tle raion I
I Astfel, inspectorul de inrtegritate apreciazd ca rll lv{axirn Vasile pregedinte al raionului $tefan-Voda
avea un interes peryglqL ig 4 eLbroga ,Jispozi(ia nr.l2(i-a din 08 octombrie 2019 ernisd de cdtre fosrul
Fr!.?!urrrL! u! rdrur pl'r uals 5s urga'lza uu'u'rsur ue atrtoulre a ier'rctlr)r pg*g111g1a raronal
de transport, or acesta pinl la acc;ederea in funcle de pre:;edinte de raion a cefinut func!:ia de director al I
f gi prin cererea de;rusd la data de 28 octombrie 2019 cdtre II a solicitat aminil
conc ursului resoectiv.
Potrivit art.14- alin.(1) al Legii integritdtii nr.8.2-l2rJ17 in vederea asil;urdrir servirii interesului public
cu impa4ialitate gi obiectivitater, agenJii publici, impreund cu conducltorul entitalii publice gi, dupa caz, clr
Autoritatea Na{ional6 de IntegriteLte, sint obliga!i sd idr:ntrfice gi sd trateze cc,nflictele de interese care apar in
activitatea lor profesionald in terrnenele rpi modul prevdzute de Legea nr.13312016 privinrX cleclararea averii
gi a irrtereselor personale.
Prin urmare, inspectorul de integritatea conchide cd dl Vasile M.axim, exercitrind rnandatul de
pre;edinte al raionului $tefan-Vodd, a incdlcat regimul juridic al conflicte,lor de interese, nranifestat pril
neinformarea in conformitate cu art. 12, alin. (7) din Legea nr. 13312016 privind declararea uu"rii
5i
interesel'or personale, in termen cle 3 zile de la data cc,nstatdrii, in scris, Autoritatea Nal.ionald de Integritate
despre conflictul de interese real1n care se afld Ei nesolu{ionarea in conformitate cu art. ).4,alin. (3)
;i 1+; ain
L,egea nr' 13312016 privind declararea averii gi intereselor personale, a confliclului de interese real, prin
emitearea dispozilie nr.752-adin 12 decembrie 2019 jln ciare are interese pe:sonale gi care vizeazdpersoana
juridicd ou care are relafii patrimoniale, clin urmdtoarele considerente:

.uio.,ulul'3,tl"1-'.9]3;ijyJjT.rffjI.,1'ff,jffi.1"jHn:J"#;j*i:,?:";:j:il:":
cu privir,e la atribuirea rutelor regulate.
Lar 12.12.2019 - dl Vasil,: Maxirn, deja in calit:rte de pre;edinte al raionului
$1elan-Voda ernite
dispozitia nr.l52-a prin care abrc,gi dispozilia 126-a rlin 08.10.2019 emis6 de fostul presedi'le de raion
dl
I, urrnare a cdrui fapt se rrnuleazd concursului iniliat de co,nisie privind atribuirea rutelor
regulate.
Prin unnare, inspectorul de integritate, observ2i un interes personal vadit material,
or prin anularea
catie j
concursului dl Vasile Maxim a ct'eat prernise pentru facilitarea utribririi rutelor respectiv,:
I unde pand la exerciterea manclatului cte preqedinte al raionului
$tefan-Vod[ a avut calitatea de director al
societatii, iar la nlomentul actual acesta figureazdin calitate de membru alc,rnsiliLrlui
sgcietii[ii .
De asemenea, evidentiem r:ele doud componente specifice regimuluijuridic
al corrflictului de interese
in cauzd 9i anume rolul activ al srrbiectului declardrii atunci cind este chemat
s6 rezoll,e o cerere/un demers.
sA emitii un act administrative pt: de o parte ;i existerr{a interesului personal material pe cle altd parte. atunci
cincl funclionarul public nemijJocit sau o persoand apropiata/juridici este benef iciarul cleciziei/ actului ernis.
La caz, se retine interesul personal mrterial al subiectului declardrii, inCreptat spre irnbunitd{irea st[rii
financiaLre a persoanei juridice I prin erriterea dispoziliilor in cauzd, care in consecin{d a
influenlat la exercitarea impar(iald gi obiectiva a mandatului sau de pregedirrte de raion.
N{ai mult decit atit, potrivit inscrir;urilor din Registrul declara{iilor privind conllictele de interese {inut
de r\utoritatea Nalionald de Integritate :r fost stabilit faptul ca dl Maxim Vasile in calitatea de pregedinte al
raionului $tefan-Vodd fiind subiect al dr:clardrii averii qi a intereselor personale nu s-a adresat la Autoritatea
\alionala de Integritate in vederea soluliondrii conflicte,lor de interese in czLre s-a aflat.
Referitor, la argumentel: dl Vas,ile Maxim expuse in punctul de ve,Jere precurn ca dispozilianr.99-
a emisd la data de 24 august2Ct20 cu privire la acceptarea atribuirii spre desiervire a unor serlicii regulate de
transporl rutier de persoane in trafic raional a fost semnatd de cdtre vice-pr,:qedintele rilionului $tefan-Voda
I inspectorul cle integritate men{ioneazd cd pe aceastd cale sesize:lzii oflciul Teritorial
Cdugeni al Cancelariei de Stat in vederea verificdrii facultlative a legalitalii d ispoziliei emise de cdtre dl Vasile
Maxim pregedinte raionului $te fan-VoJa, insd semnatii de cdtre vice-presedintele reLionului Stefan-Voda

NIai mult decit atit, inspectorul <le integritate relevd l'aptul ca dipozilia respectird este in interesul
personal a dl Maxirn Vasile, c,r prin aceastd dispozitie se atribuie spre deserl'ire operatorului de transport

'utier|funded|Vasi|eMaximarecalitate'ademernbrualconsiliuluisociet2itiiserviciileregulate
de transporl rutier de persoane irL trafic raional.
In acest sens inspectorul de intel-rritate remarcd ;;i semnarea prin ir[qg.1[]f! unt:i pg15p41g_1er1g a
dispoziliei nr.99-a clin24 august.Z020 in care. dl Vasile Mlaxim are interese pgliana!9 q1ca1_1y1zeazd persoana
jgfilcra cu care are relatii patriUoniale, este de men{i,cna,t c6:
- Semnarea dispoziliei nr.99-a din 24 august - 2020 pruLllilglEediul unei p1tr.teane terte este
dernonstratd prin oferirea posibilitdlii dl ra r"**,^ *tp*trva dispozitie.
- Interesulpersonal al dlVasile Vtaxim in emitere'a./semnare dispozilreinr.gg-a din24 august 2020 cu
privire la acceptarea atribuirii spre deservire a unor servicii regulate de transport rutier de persoane
in trafic raional, rezultd din activit[{ile sale in calitate de persoand privatZi, cerre altterior a ayut
calitatea de administrat<>r al societatii. Mai mult ca atAt, cererea depusd anterior in calitatea de
adrninistrato. ulII a zrvut ca scop aminarea organizbrii concursului de atribuire a dreptului
de deservire a serviciilor regulat: raionale de transport, fapt care ult,:rior in calilatla sa de pre;edinte
al raionului $tefan-VodE a abrolgat dispozilia nr.l26-adin 08 octornbrie 2019 anulind in acest sens
concursul respectiv.
- Erniterea./sentnarea di spc tzitiei citre
v izeazd lca cu car3 este de
men(ionat cd dl Vasile Maxim pina la data de 06.12.2019 a avut calit,lte de admiriistrutor r^f
!, iut de la data de 02.09.2020-prezentfigure:aziiin calitate de menrbru al consriliului societatiil
In unna exarnindrii materialelor ircumulate in dosarul de control, precum a punctr-rlui de vedere
;i
depus, ittspectorul de integritatea concluzioneaz6,cd,dlVasile Maxim, exerr:it61d mandatul de pre;edinte
al
raionului $tefan-Vodd a incdlcat regimuljuridic al conflictelor de interese, manifestat prin
neinforrnarea in
confbrmitate cu art. 12, alin. (7) <lin Leg,:a nr. 133120 t 6 privind declararea averii si interreselor
personale, in
termen de 3 zile de la data conrstatdrii, in scris, Autoritatea Na{ionali de Intagiitate
de:spre conflictul de
interese realin care se afld gi nesolu{ionarea in confonnitate cu art".l4,alin. r'3) gil+;
Ain Legea nr.l33l20I6
privind declararea averii ;i rIrLcrrJselor
rrrr sr inter,:selor prersonale,
p,ersonale, a conlllctulul
con{lictului de tnterese
interese real. prin
oiin r-'ntiterea/setnnarea
r-,nriterea/sernnarea a2
august 2020 prin ir:rtermediul persoaneit,:r1e. vife-presrdinte at raionului
!1:f:tl:tl]t|||$jj].$3;]324
$tefan-\.odd-incareareinteresepersonalegicarevjzeazd.persoana.juLr'li;-
cu care are relafii patrimoniale., q;i emiterea/semnarea dir;pozitiei nr.l52-a
clin 12. tz.ictt:l pr;n
dispozilia 126-a din 08. I0.2019 . "--ffi
A'rdnd in vedere cele conr;tatate, in conformitate cu prevederile art. 19,:15-3g;i
39 clin Legea
1321201ti cu privire la Autoritatea Na{iorrala de Integritate, inspectorul
de integritate,- 'r.

DEC-tD]I:
1' sie constatd cd dl Maxinr Vasilc, exercitdnd meLndatul de presedirrte al raionului
i'cdlcat regimuljuridic ar co'fl;icteror de interese, manifestat prin: $tefan-Voda, a
- rreinformarea in conformitate cu ilrt. art. l2,alin. (7) din Legea nr. 13312016 privin<J
declararea a,u,erii
si intereselor personale, in termern de 3 zile de la data
in scris, AuloritateaNalionald de Integritate
despr:e conflictul de interese real in care se afld; ",rnrtutd.ii,
- nLesolu{ionarea in confornritate cu (3) gi (a) din Legea rr. 133/2016 privind declararea
averii gi intereselor personale, a conflictului"\.l4,.alin,
de interese ..ut, p.in erniterea/semnarea a clisptiziliei nr.99-a
emisi la data de 24 august 2020 prin iltermediul persoanei te4e, vice-pre;edinte al raionului $tefan-Vodi

relalii patrimoniale ;i emiterea.,'somnarea dispoziliei nr.1:j2-a din 12. 12.2019 prin care abrogd dispozilia 126-
a din 08. 10.2019.
2, Se sesizeazd autoritatea responsabil[ de numire in funclie, in termern de 5 zile din momentul in care
actul de constatare va rdmAne rle,flnitiv, in vederea incetrlrii inainte de termen a mandatului de pregedinte de
a,ll Maxim Vasile.
-incareareinteiesep.]rsonaleqicare'vizeazdpersoandjrrridic5Ecucareare
raion
3. Se decade, dl Maxim Vinile, din dreptul de a e>iercita o func{ie publicd sau o tirnc{ie de demnitate
publicd cu exceplia altor funclri electorz'le, pe o perioadii de 3 (trei) anide la data incetariiinainte de termen
a mand,atului sau din data rdnr6nerii dr:finitivd a actuluri de constatare ori din data riinrAnerii definitiva gi
irevocabild a hotSrArii judec[tc,rt:sti prin care se confirmri existen{a conflict;lui de interese.
4. Se inscrie dl Maxim Vasile in Registrul de stat alpersoanelor care rLu interdiclirl cle a ocupa o funclie
publicd sau de demnitate publicii, de la data incetdrii inainte de termen a nrandatului sau din data rdmdnerii
definitiva a actului de constatare oridin data rdmAnerii clefinitivd gi irevocabilS a hotarAriijudecatoregti prin
care: se confinnd existenfa conllictului de interese.
5. Se aduce la cunogtinla dl Maxirn Vasile, actul cle constatare gi se informeazd despre dreptul de a-l
contestai, itt temen de 15 zile de la pri:rirea acestuia, la Juclecdtoria Chi;indu, sediul R.6;cani (MD-2068.
mun. Chigindu str. Kiev 3).

Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate Andrian ITETESCU