Sunteți pe pagina 1din 2

V VI VII VIII

1.1. Explicarea rolului personalităților din Vechiul 1.1. Prezentarea cronologică a 1.1. Analizarea manifestării lucrării 1.1. Argumentarea importanței
Testament în devenirea umanității/istoria mântuirii principalelor evenimente din viața şi Duhului Sfânt în viața Bisericii şi în asumării modelului de iubire
- lecturarea unor texte biblice referitoare la credința activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, devenirea spirituală a omului, pe baza trinitară pentru împlinirea
în Dumnezeu, manifestată de persoane din Vechiul pe baza textelor biblice unor texte religioase personală şi a comunității -
Testament - exerciții de recunoaştere a unor - exerciții de identificare pe hartă a - participarea la discuții pe teme participarea la discuții pe teme
persoane sau motive ale Vechiului Testament, în locurilor sfinte precizate în temele referitoare la: asemănarea omului cu precum: iubirea, descoperirea lui
diferite picturi, sculpturi, opere literar-poetice, filme studiate (de exemplu, Țara Sfântă, Dumnezeu, Duhul Sfânt – Persoană a Dumnezeu, mărturisirea
Nazaret, Betleem, Ierusalim, râul Sfintei Treimi, Sfintele Taine credinței, cuvântul lui Dumnezeu
- realizarea de organizatoare grafice de diferite Iordan)
tipuri (de exemplu, tabele cronologice, scheme) - analizarea atributelor Duhului Sfânt în - lecturarea unor texte care
pentru sistematizarea informațiilor referitoare la - realizarea de tabele cronologice/hărți rugăciunea „Împărate ceresc” - prezintă învățătura despre Sfânta
viața persoanelor biblice din Vechiul Testament - conceptuale/scheme pentru lecturarea unor texte biblice Treime (texte biblice, texte
povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” sistematizarea informațiilor referitoare reprezentative referitoare la viața privind viața unor sfinți care au
pornind de la un cuvânt, simbol, pretext, utilizând la viața şi activitatea Domnului Iisus Bisericii primare: întemeierea Bisericii, explicat învățătura despre Sfânta
tehnici interactive (de exemplu, „Pânza de păianjen”, Hristos - exerciții de identificare a primele comunități creştine, Treime
„Răspunde, Aruncă, Întreabă”) ordinii logice şi cronologice a propovăduirea învățăturii de către
evenimentelor din viața lui Iisus Hristos, Sfinții Apostoli, martiriul Sfântului – Sfântul Spiridon/Sfântul Patrick)
- participarea la jocuri de rol/dramatizare pe tema prin tehnici variate (de exemplu, Ştefan, minuni făcute de către Sfinții
unor evenimente din Vechiul Testament (de ordonare, numerotare, eliminare, Apostoli - explicarea „Simbolului
exemplu, vinderea lui Iosif de către frații săi grupare credinței”, din perspectiva iubirii
- identificarea de informații pe tema Dumnezeului Treimic față de om -
) - participarea la activități tip joc răspândirii creştinismului în lume şi în vizionarea unor fragmente din
didactic, în perechi sau în grup, care țara noastră, utilizând diferite surse (de filme tematice (de exemplu,
vizează selectarea/prezentarea de exemplu, texte referitoare la vestirea filmul „Andrei Rubliov” de Andrei
informații despre persoane sau creştinismului în Dobrogea, texte ale Tarkovski) 1.2. Formularea de
evenimente biblice (de exemplu, rebus, creațiilor populare despre prezența
„Plan de călătorie” Sfântului Apostol Andrei)

– marcarea unei rute pe hartă, „Cine? - realizarea de organizatoare grafice de


Ce? Unde? Când?”, „Recunoaşte diferite tipuri (de exemplu, tabele
personajul”, „Jurnal de călătorie în Țara cronologice, hărți conceptuale, scheme
Sfântă”) comparative) pentru sistematizarea
informațiilor referitoare la întemeierea
- prezentarea textelor unor cântări din şi răspândirea creştinismului 1.2.
Sfânta Liturghie, în paralel cu Compararea unor modalități diverse de
prezentarea momentelor importante manif
din viața Mântuitorului