Sunteți pe pagina 1din 10

Profesor:DRAGOIANU Maria-Magdalena

Data: 24. 11. 2021


Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Goiesti
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Exprimarea învăţăturii creştine
Subiectul lecţiei: Icoana – fereastră spre cer
Tipul lecţiei: comunicare-insuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 de minute
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre icoane, care ne înfăţişează chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului, al sfinţilor
bineplăcuţi lui Dumnezeu. Prin icoană, cele nevăzute se fac văzute, cele neapropiate ne par apropiate, aşa cum cel Necuprins
s-a făcut cuprins prin întrupare.
Competenţe generale:
C.G.2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte de comunicare
C.G.3 . Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente
Competenţe specifice:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare (istorie,
literatură, muzică, geografie, artă)
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă
Competenţe derivate:
Cd1- să explice semnificaţiile icoanei pentru creştinul ortodox;
Cd2- să argumenteze că cinstirea icoanelor nu este idolatrie;
Cd 3- să explice distribuirea picturii în ansamblul iconografic al bisericii;
Cd 4- să argumenteze necesitatea icoanei în sala de clasă;
Cd 5- să argumenteze importanţa catehetică şi educativ-religioasă a picturii bisericeşti;

1
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: explicaţia, meditaţia religioasă, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini cu pictura din biserică, fişe de lucru.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.
Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VIII-a
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VIII-a
Proiectarea unitaţii de învăţare: Exprimarea învăţăturii creştine
2.Temporale: număr de lecţii: 1
Durata: 50 min.

3.Bibliografice:

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 1982.
2. Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, Liturgica generală , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1993.
3. Costin, Arhiepiscopul Vasile, Semnificaţia icoanei bizantine în Ortodoxie, Târgovişte, 1997
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura „Polirom”,
Iaşi,1998
5. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodox pentru clasa a VIII - a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2012.
6. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, „Metode active de predare învăţare. Modele şi aplicaţii la religie”, Editura „Sf. Mina”, Iaşi,
2006.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001

Scenariu didactic
2
Nr. Etapele Cd. Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
Crt. lecţiei (min) procedee învăţământ organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1 - salut elevii, rostesc rugăciunea ,, Impărate ceresc`` cu ei;
Organizatoric - notez absenţele şi realizez managementul clasei pentru începerea activităţii Icoana Evaluarea
didactice care urmează să se desfăşoare; Rugăciunea Activitate atitudinii în
în comun frontală timpul
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea rugăciunii
activităţii didactice;

2. Verificarea 8 -Pentru verificarea cunoştinţelor însuşite în lecţia anterioară profesorul împarte


Cunoştinţelor şapte bilete, din care şase au câte o întrebare si cea de a şaptea de lecturat un
însuşite fragment despre icoane. Primii care primesc biletele pot să le oprească sau să le
refuze, dar trebuie să numească pe cineva căruia să il dea, acesta nu mai poate
refuza şi va răspunde la cerinţă.

1. Descrie biserica din comuna voastră.


E . O cladire înaltă, cu turle, unde oamenii merg să se roage.
2. Prin ce se deosebeşte biserica de celelalte clădiri din zonă? Fişa cu Aprecieri
bileţele verbale
E. Are cruci pe turle, iar pe pereţi sunt reprezentaţi sfinţi şi imagini religioase.
3. Cu ce poate fi pusa în legatură prin forma pe care o are? Conversaţia
Activitate
E. Prin forma pe care o are poate fi asociată cu o cruce sau cu o corabie. frontală
4. Ce fac creştinii la biserică?
E. Crestinii merg la biserică pentru a participa la sfintele slujbe. Explicaţia
5. Care sunt părţile componente ale bisericii?
E. Părţile componente sunt: pronaos, naos şi altar.
6. De ce credeti ca este important ca oamenii să aiba biserica?
Lectura
R. Prin slujbele care se săvârşesc la biserica, creştinii primesc de la Dumnezeu
harul Duhului Sfânt.
E. 7. Cere o lectura despre icoane!

3
3. Pregătirea 6
elevilor pentru - Fişa nr. 1 Lectura Fişa cu Activitate
receptarea lectura frontală
noilor -Se explică elevilor că întreaga artă sacră nu poate fi înţeleasă în adevăratul ei Explicaţia Aprecieri
cunoştinţe conţinut şi sens decât integrată în Biserică şi în viaţa ei liturgică şi sacramentală. Verbale
Arhitectura, pictura, muzica, poezia, în Biserică se transforma, din forme de artă Conversaţia Activitate
cu scopuri diferite în instrumente ale cunoaşterii lui Dumnezeu. frontală
4. Anunţarea 1 -Se anunţa şi se scrie pe tabla data şi titlul lecţiei: Icoana – fereastră spre cer Explicatia Activitate
titlului şi a -Se precizeaza obiectivele operaţionale. frontală
obiectivelor
lecţiei
5. Comunica-rea/ 15 Icoana ne înfăţişează chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului, al
însuşirea sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu. Prin icoană, cele nevăzute se fac văzute, cele
noilor neapropiate ne par apropiate, aşa cum cel Necuprins s-a făcut cuprins prin Activitate
cunoştinţe întrupare. Conversaţia individuală
În Vechiul Testament era interzisă orice reprezentare a lui Dumnezeu, Imagini cu
pentru că El nu se descoperise decât prin cuvânt. Dar, Mântuitorul ni S-a arătat în pictura din
Cd1 trup, Sfinţii Apostoli L-au văzut cu ochii lor, au fost martori la minunile făcute de Explicaţia biserică Aprecieri
El, au privit patimile Sale pe Golgota, iar noi putem, astăzi, să contemplăm toate Pdf Verbale
acestea în icoană, care ni se deschide ca o fereastră minunată spre vederea celor Activitate
dumnezeieşti. Meditaţia frontală
Icoanele au fost prezente în cult, încă de la începutul creştinismului, religioasă
Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca este cel care a zugrăvit primele icoane ale
Maicii Domnului, după Cincizecime.
Înainte de a ajunge prin carte, prin cuvintele Sfintelor Evanghelii,
credinţa a ajuns la omul de rând prin icoană. Atâta har a revărsat Domnul asupra
pictorilor încât, în reprezentările sfinte, cuvântul nu şi-a pierdut înţelesul şi
puterea dumnezeiască, ci, mai mult parcă, s-a întrupat în imagine păstrându-şi
sensul şi semnificaţia neschimbate. Aici este şi deosebirea esenţială dintre
idolatrie şi cinstirea sfintelor icoane pentru că noi nu cinstim lemnul, icoana în
sine, ci Îl cinstim pe Dumnezeu şi sfinţii Săi reprezentaţi în icoană.
Cd2 Cuvântul “icoană” este de origine greacă, însemnând imagine. Mai mult
decât atât, icoana este o imagine făcută nu pentru ochi şi minte, ci pentru suflet şi
inimă, pentru că dacă sensurile nu sunt înţelese de la prima vedere, icoana aduce Argumen-
mângâiere, ne întăreşte făcându-ne să avem nădejde. Când sufletul “plânge” şi tarea
privim icoana Maicii Domnului, parcă simţim iubirea, milostivirea şi sprijinul
aceleia ce “a născut pricina veseliei”. Icoana ne ridică din lumea concretă, din Activitate
zbuciumul cotidian, ducându-ne cu gândul la cele mai presus de lume, la Explicaţia frontală
contemplaţia care ne sfinţeşte vederea şi, prin ea, sufletul. Este suficient să
contemplăm icoanele din casele noastre sau din bisericile noastre, pentru a nu ne
simţi singuri în faţa greutaţilor pe care ni le oferă viata aceasta efemeră. Icoana Imagini cu Aprecieri
sfinţeşte locul unde ea se află şi ne sfinţeşte şi pe noi cei care ne rugăm şi ne icoane verbale
atingem de ea cu suflet sincer şi curat. Icoana crează în credincios sentimentul
unei prezenţe divine, calde, iubitoare, tangibile. Astfel, omul este modelat de ceea
Cd3 ce contemplă (icoana) în mod progresiv, ajungând să strălucească precum
chipurile reprezentate în icoane.
4
De-a lungul secolelor, icoana a devenit un obiect de cult fără de care nu
am vedea desăvârşit chipul Bisericii, pentru că rolul ei este unul esenţial. Când
pătrundem în Sfânta Biserică, primul lucru care ne impresionează este pictura,
transpunându-ne într-o altă lume, copleşindu-ne sufletul de bucurie ce-i dă slavă
lui Dumnezeu. Această pictură, ca şi muzica bisericească şi tot ceea ce aparţine
ortodoxiei, respectă canoanele Sfinţilor Părinţi care s-au stabilit în decursul
Cd4 timpului, şi s-au desăvârşit în icoana bizantină, care a dat întreaga măsură a
frumuseţii.
După Tradiţia Ortodoxă românească se aflau icoane în toate casele, şi de
cele mai multe ori în fiecare cameră. Linia acestei tradiţii au urmat-o cu fidelitate
creştină, oamenii de la sate. În casa ţăranului, icoanele erau fixate pe pereţii
dinspre răsărit. Nu departe de acest loc, se găsea un colţ unde era ţinută aprinsă o
candelă, o lumânare, unde se păstra Biblia, cărţile de rugăciune, tamâie, agheazmă
şi alte lucruri legate de viaţa spirituală. În fiecare dimineaţă şi seară, sau la alte
momente, potrivit rânduielii personale a fiecaruia, credinciosul vine în faţa
,,altarului’’ dinspre răsarit şi se roagă, aprinde o candelă, face metanii.
Trebuie menţionat faptul că a zugravi o icoană este liturghie, slujire. De Explicaţia
aceea, iconarul, ţăran sau monah, a fost un liturghisitor, un slujitor al întregii Observarea Activitate
comunitaţi bisericeţti. Mai mult, ţăranii au facut teologie şi au slujit, prin icoane dirijată frontală
dovedind o bună cunoaştere a învăţăturilor şi canoanelor ortodoxe ca şi ierarhii,
preoţii şi călugării. Prin icoanele zugrăvite, ţăranii iconari ( pictori pe sticlă din Aprecieri
Ardeal) s-au înscris în lucrarea de slujire permanentă a Bisericii, dovedindu-se verbale
continuatori ai misiunii Bisericii în fiecare casă ortodoxă românească, peretele Explicaţia
dinspre răsarit devenind altar de unde s-a împărtăşit de prezenţa spirituală şi de
cuvântul lui Dumnezeu zugrăvit, tot credinciosul.  
Icoanele ortodoxe nu sunt sfinte, ci sfintite, crestinul nu se inchina
lemnului/materiei, ci lui Dumnezeu;
Icoanele se picteaza dupa un canon iconografic;
Cinstirea Sf. Icoane are putere de dogma, de adevar neschimbabil si
obligatoriu. Ea a fost hotarata la Sinodul al VII-a ecumenic (Niceea 787/842-
843); cinstirea icoanei trece la original si cel ce se inchina icoanei, se inchina
persoanei pictate;
“Icoana” si ”Evanghelia” sunt în strânsă, se sprijină şi se clarifică în mod
reciproc, colaborând la răspândirea învăţăturii creştine. “Icoana”=”Evanghelie
în culori”. “Evanghelia”=”Icoana verbala” a lui Hristos.

Func Funcţia Funcţia Funcţia educativ- Funcţia


-ţia harică latreuti- religioasă (pedagogica) estetică
icoa- că
nei
Expli prin sfintire insoteste suport de cunoastere si Impodob
-caţia capata putere cultul educare a omului in -este
harica, divin; sensul cunoasterii Sf. biserica
mijlocitoare Scripturi; (“Biblie” in si casa
intre om si imagini); omului.
cer;
5
6. Fixarea şi Cd1 10 -Se face printr-un test de evaluare. Fişă de lucru Activitate Aprecieri
sistemati- Cd2 -Citirea de catre un elev a itemilor. Exerciţiul Nr.2 individuală verbale
zarea Cd3
cunoştinţe-lor Cd4
7. Asocierea, Cd5 6 Se împart elevilor fişe de lucru ce conţin următoarele citate:
generalizarea a) „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citească, aceea este şi pictura
aplicarea pentru cei neînvăţaţi, pentru că în ea chiar şi cei neştiutori văd ce trebuie să
urmeze” (Sf. Grigorie cel Mare) Lectura Fişe de lucru Activitate Aprecieri
Nr.3 frontală verbale
b) „Icoana dă un exemplu de eroism, un model de viaţă sfântă şi un îndemn de a Conversaţia
slăvi pe Dumnezeu, Căruia ei I-au plăcut în această viaţă”
(Sf.Gherman al Constantinopolului) Argumenta-
Se cere elevilor să argumenteze importanţa picturii bisericeşti, pornindu-se de la rea
aceste citate.
8 Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale, privind implicarea elevilor în predarea noilor Activita-te
activităţii cunoştinţe. frontală
elevilor

9. Precizarea şi 1 Se anunţă şi se explică tema pentru acasă: Explicaţia Activitate


explicarea „-Redactează un text de maxim o pagină în care să descrii icoana (icoanele) pe frontală
temei pentru care o (le) ai sau ai vrea să le ai în locul de închinare din casa ta.”
acasă
10 Incheierea 1 -Rugăciunea Rugăciunea Icoana Activitate Evaluarea
activităţii -Salutul în comun frontală atitudinii în
timpul
rugăciunii

6
OGLINDA TABLEI

Icoana – fereastră spre cer

1.Semnificaţiile icoanei: 3.Pictura în Sfânta Biserică:


-suport pentru meditaţie -interiorul Bisericii este zugrăvit după o anumită rânduială
-manifestare văzută a celor nevăzute

2.Cinstirea icoanelor nu este idolatrie: 4.Icoana este necesară în sala de clasă pentru că:
-hotărârea Sinodului VII Ecumenic de la Niceea în anul 787 -Mântuitorul Hristos se află în chip văzut în mijlocul elevilor
(cinstim persoana şi nu materialul) -este suport pentru însuşirea cunoştinţelor

“Icoana” si ”Evanghelia” sunt în strânsă, se sprijină şi se clarifică în mod reciproc, colaborând la răspândirea învăţăturii creştine. “Icoana”=”Evanghelie în
culori”. “Evanghelia”=”Icoana verbala” a lui Hristos.

Func Funcţia Funcţia Funcţia educativ- Funcţia


-ţia harică latreuti- religioasă (pedagogica) estetică
icoa- că
nei
Expli prin sfintire insoteste suport de cunoastere si Impodob
-caţia capata putere cultul educare a omului in -este
harica, divin; sensul cunoasterii Sf. biserica
mijlocitoare Scripturi; (“Biblie” in si casa
intre om si imagini); omului.
cer;

7
Fişa nr. 1
Lacrimile Maicii Domnului

Intr-un sat indepartat de munte traia un barbat pe nume Chiriac, trecut prin viata, caruia nu-i puteai schimba parerea, indiferent ca
avea dreptate sau nu. Ceea ce nu putea sa creada Chiriac era cum icoanele pot sa planga. Spunea el "icoanele sunt facute din lemn mort, nu
au apa in ele sa planga”. Desi auzise de la mai multi cunoscuti despre aceste icoane facatoare de minuni, unii dintre ei care chiar fusesera
martorii acestor minuni, Chiriac nu putea sa creada si pace.
In satul lor fusese o biserica mica de lemn care arsese intr-o noapte, iar acum se construia una mai mare si mai frumoasa. Tot ceea ce
mai ramasese din vechea biserica era o mica icoana de lemn, a Maicii Domnului, veche de cand lumea, despre care se spunea ca este
facatoare de minuni pentru ca scapase din acel incendiu. Chiar daca barbatul ajuta la construirea bisericii noi si-si petrecea mai tot timpul in
preajma icoanei, care fusese adusa in noua biserica, nu credea in minunile pe care le putea face si se uita ciudat la cei pe care ii vedea venind
sa se inchine la icoana sau ii aduceau flori Maicii Domnului.
Intr-una din zile, desi era sarbatoare, Chiriac lucra in interiorul bisericii hotarat sa-si termine munca. Era singur inauntru, si desi multi
il sfatuisera sa nu mai lucreze ca il va vedea Maica Domnului si-l va pedepsi, nu asculta de nimeni si-si continua lucrul, bombanind intruna.
La un moment dat, prin acoperisul bisericii care nu era inca terminat, incepu sa ploua. Si ploua asa de tare cum nu se mai vazuse niciodata.
Dupa cateva minute ploaia se opri si desi barbatul reusise sa se adaposteasca de ploaie, pe jos, in biserica, era plin de apa. Suparat de aceasta
intamplare, Chiriac vru sa se certe cu cineva, dar nu avea pe nimeni in jur.
Uitandu-se apoi spre icoana Maicii Domnului observa ca aceasta era acoperita de mici stropi de apa care semanau cu niste lacrimi.
Sigur ca in sfarsit a gasit misterul acestor icoane facatoare de minuni fugi repede la un muncitor care locuia in apropiere sa-i spuna ce a aflat.
Dar cand Chiriac ii spuse ceea ce aflase si ca ploaia umpluse biserica de apa, barbatul incepu sa rada de el, spunand ca Chiriac a innebunit.
Dar vazand barbatul ca acest Chiriac vorbeste serios, ii spuse ca nu este posibil ceea ce spune el pentru ca in sat nu mai plouase de cateva
saptamani.
Barbatul se duse cu Chiriac in biserica sa vada cu ochii lui ceea ce acesta spunea. Cand ajunse in biserica barbatul vazu intr-adevar ca
pe chipul Maicii Domnului aparusera lacrimi, dar nu vazu pic de apa in jur si neputandu-si ascunde bucuria, incepu sa se inchine si sa se
roage la icoana facatoare de minuni. Chiriac ramase mut de uimire, iar barbatul ii spuse ca acesta sigur fusese un semn de la Maica
Domnului pentru el, ca astfel sa nu mai lucreze in zilele de sarbatoare si sa se faca un om mai credincios.

8
Fişa nr.2
Test de evaluare
Numele şi prenumele…………………………………
data ../../…..
Timp 7 min.
Nr. Conţinutul itemului Punctaj
Item Partial Total
1 Ce este Icoana? Icoana –este o reprezentare a Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului, 2 2
Sfinților, Îngerilor Evenimente din istoria mântuirii noastre
2 Icoana - E o reprezentare a unei …………. reale, ființe 1
care a fost ……………, ea înlesnește apropierea vazută 1
de ………………. 1 3
Dumnezeu
3 Cultul Cinstiri icoanelor s-a hotărât în Sinodului: Punctul a) 1 1
a). VII
b). I
c). II
4 Functiile icoanei sunt:
1. 1. Funcţia harică 0,5
2. 2. Funcţia latreutică 0,5
3. 3. Funcţia educativ-religioasă (pedagogica) 0,5
4. 4. Funcţia estetică 0,5 2
5 Care este diferenţa între icoană şi tablou? Icoanele ortodoxe nu sunt sfinte, ci sfintite, crestinul nu se 0,5
inchina lemnului/materiei, ci lui Dumnezeu; pe când tabloul este o 0,5 1
simplă imagine.
Puncte din oficiu 1 1
Total: 10 10

9
Fişa nr. 3

Argumentează importanţa picturii bisericeşti, pornind de la aceste citate.

a) „Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citească, aceea este şi pictura pentru cei neînvăţaţi, pentru că în ea chiar şi cei neştiutori văd ce
trebuie să urmeze” (Sf. Grigorie cel Mare)

b) „Icoana dă un exemplu de eroism, un model de viaţă sfântă şi un îndemn de a slăvi pe Dumnezeu, Căruia ei I-au plăcut în această viaţă”
(Sf.Gherman al Constantinopolului)

10