Sunteți pe pagina 1din 4

CONDIȚII PENTRU OBȚINEREA AGREĂRII / AUTORIZĂRII 

CA SOCIETATE
PRESTATOARE DE SERVICII ENERGETICE 
Persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 să fie  prevăzută în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice
şi/sau  activităţi de  inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea ;
 să aibă minimum un manager energetic pentru industrie şi/sau localităţi
atestat conform legii, angajat pe bază de contract  individual de muncă ; in cazul
societăţilor cu răspundere limitată asociatul/asociaţii are/au dreptul să presteze
activitate de manager energetic atestat, conform legii societăţilor.
DOCUMENTE NECESARE AGREĂRII / AUTORIZĂRII CA SOCIETATE
PRESTATOARE DE SERVICII
a. cerere de solicitare a autorizației de societate prestatoare de servicii
energetice, conform modelului  prevăzut în anexa nr. 5 la regulament (modelul de
cerere poate fi regăsit in Anexă)
b. copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a
documentaţiei;(1000 LEI)
c. copia  Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului;
d. certificat constatator în original sau copie legalizată cu privire la înregistrarea
şi situaţia operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului cu cel mult 10 zile calendaristice înainte de data depunerii la
autoritatea competentă;
e. copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de către
persoana juridică solicitantă;
f. copia certificată „conform cu originalul” a contractului individual de muncă al
managerului energetic angajat în   cadrul persoanei juridice solicitante;
g. cazier judiciar al persoanei juridice solicitante a autorizaţiei.

CONDIȚIILE OBȚINERII ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETIC PENTRU


INDUSTRIE
 Solicitantul trebuie să aibă pregătirea profesională, specializarea şi experiența
acumulată în domeniu cerute de Regulamentul pentru atestarea managerilor
energetici si agrearea/autorizarea societăților prestatoare de servicii energetice
Experiența profesională trebuie să fie dobândită pe durata specificată mai jos prin activitate
didactică, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, acumulată în domeniile tehnice menţionate
în tabelul următor: 
Durata minimă
necesară a
experienţei
Curs de pregătire în
profesionale de
domeniul
specialitate
Tipul de managementului
atestat Pregătirea profesională şi specializarea energetic

acumulată

Absolvenţi ai ciclului de licenţă în domeniul:


inginerie energetică 2 ani Necesar

Absolvenţi ai ciclului de licenţă în


domeniile:

- ingineria civila
Manager
- ingineria instalaţiilor
energetic
- inginerie electrica
pentru
- mine, petrol si gaze
industrie 3 ani Necesar
- inginerie mecanica
- inginerie industriala
- inginerie si management
- inginerie chimica

- inginerie electronică şi telecomunicaţii

- ingineria transporturilor

- ingineria materialelor

- ştiinţe inginereşti aplicate, specializarea


Informatica industrială

 absolvirea unui curs de specialitate în domeniul managementului energetic


organizat de furnizorii de formare profesională   care au primit avizul ANRE. Prin
absolvirea cursurilor de master în eficienţă energetică la una dintre facultăţile care
au primit avizul ANRE-DEE ori  obţinerea doctoratului în unul dintre  domeniile
eligibile prezentate în tabelul de mai sus se consideră îndeplinită cerinţa privind
absolvirea  cursului de pregătire în domeniul managementului energetic.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE
ATESTARE SUNT:
a. cererea de  înscriere la examenul de obţinere a atestatului de manager
energetic, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 la Regulament;(modelul de
cerere poate fi regăsit in Anexe)
b. copia   documentului care face dovada plății tarifului de analiză a
documentaţiei;
c. copia diplomei de licenţă a unei facultăţi cu profil tehnic în domeniile
menţionate in tabelul anterior; 
d. documente în original sau copie certificată, emise în condiţiile legii, din care
să rezulte vechimea în activitatea de specialitate cerută pe o perioadă cel puţin
egală cu cea stabilită conform art. 14 alin. (2). Adeverințele de vechime în muncă
vor fi prezentate în original, adeverinţele generate de aplicația informatică Registrul
general de evidenţă a salariaţilor - REVISAL se prezintă semnate de persoane
împuternicite în acest sens,  cartea de muncă se prezintă în copie legalizată;
e. copia certificată “conform cu originalul” a  contractului individual de muncă;
f. memoriul tehnic de activitate în domeniu, conţinând şi lista lucrărilor şi
proiectelor elaborate personal sau în colaborare, semnat de către solicitant;
g. copia certificatului de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul
managementului energetic, organizat de un furnizor de formare profesională care a
primit avizul ANRE-DEE sau, după caz, diplomă de master în eficienţă energetică
absolvit  la una  dintre facultăţile care au primit avizul ANRE-DEE ori diplomă de
doctor în unul dintre domeniile eligibile prezentate  în tabelul de mai sus;
h. cazier judiciar in original;
i. adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de
exerciţiu deplină
j. în cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de către o persoană juridică
prestatoare de servicii energetice, acestea vor trebui sa prezinte o copie a  actului
constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte că desfăşoară activităţi în
domeniul serviciilor energetice şi/sau ingineriei şi consultanţei tehnice legate de
acestea;
k. proiect de management energetic întocmit conform Anexei nr.3 la
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agrearea/ autorizarea
societăților prestatoare de servicii energetice
PRELUNGIREA VALABILITATII ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETIC
Atestatul de manager energetic pentru industrie se poate prelungi o singură dată, pe
o perioadă de 3 ani.
Prelungirea valabilităţii atestatului se aprobă prin Decizie a şefului ANRE-DEE, la
propunerea  scrisă a  Comisiei de atestare, pe baza următoarelor documente:
       a) cerere de prelungire prezentată cu minim 45 zile anterior datei de  expirare a
valabilităţii atestatului, întocmită conform Anexei nr.7 la Regulament; (modelul de
cerere poate fi regăsit in subsolul acestei pagini)
       b) copia documentului care face dovada plăţii tarifului de analiză a
documentaţiei;
       c) atestatul deţinut, în copie; după caz, se va depune dovada declarării pierderii
atestatului, publicată într-un ziar local;
       d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea
realizărilor din perioada de după obţinerea atestatului, semnat de către solicitant.
PLATA TARIFULUI DE ATESTARE/PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII
ATESTATULUI DE MANAGER ENERGETICI
Plata tarifului de atestare/prelungire a valablităţii atestatului de  manager
energetic se face în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la
ATCPMB, CUI 11514848, în 2 tranşe:
1. Tarif analiză documentaţie (se deduce din tariful de autorizare):
Tariful de analiză a documentației se achită în avans de către solicitant, fiind
necesară prezentarea copiei documentului care face dovada plăţii acestuia
în cadrul documentaţiei.
Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala
aferenta tarifului de analiza documentatie după verificarea existenţei in
extrasul de cont a sumei achitate.
2. Diferenta de tarif atestare:
Diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de
către ANRE, în cazul solicitanţilor declaraţi admişi.
Atestatul sau decizia de prelungire a atestatului sunt eliberate în termen de 30 zile
de la data  transmiterii dovezii plății tarifului de  atestare/prelungire a valablităţii
atestatului de manager energetic la Departamentul pentru eficienţă energetică din
cadrul ANRE.
Modalități de plată:
 fie direct la casieria ANRE
 fie prin ordin de plată în contul ANRE nr.
RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848
 fie prin mandat poștal in contul ANRE  nr.
RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848
În toate cazurile, solicitanții trebuie sa includă in dosar o copie a chitanței/ ordinului
de plata/ mandatului poștal.
Tarifele in vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 224/2018) sunt:
Tariful

Nr.crt. Tip de autorizare

(lei)

1. Analiză documentaţie* 600


Atestat  manager
2. energetic 3.000

3. Prelungirea valabilităţii  atestatului existent 2.000

Emitere  duplicat al atestatului de manager energetic sau al


4. deciziei de prelungire a atestatului de manager energetic 300


Tariful de analiză:
a) se deduce din tariful prevăzut la punctele 2 şi 3;
b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea de reglementare în
Domeniul Energiei nu accordă autorizaţie
Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie în următoarele
situaţii:
 solicitantului care nu se prezintă la interviul  la care a fost convocat, cu
excepţia situaţiei în care a solicitat reprogramarea în termen de 3 zile lucrătoare de
la data înştiinţării;
 solicitantului care nu obține minim media 7,5 la notarea proiectului de
management energetic;
 solicitantului  care nu obţine minim nota 7,5 rezultată ca medie între nota
obţinută la proiectul de management energetic şi media notelor acordate  la interviu;
 documentația depusă de solicitant nu este conformă cu prevederile art.18 sau
art.19, după caz, din Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și
agreerea societăților prestatoare de servicii energetice.
ALTE INFORMATII:
Documentele menţionate se prezintă îndosariate, şi vor fi  însoţite de:
a)      pagină de titlu, cu menţiunea „Dosar pentru solicitarea obţinerii
atestatului de manager energetic”, numele persoanei fizice solicitante, data
solicitării;
b)      o pagină de „Cuprins”, conţinând enumerarea  documentelor incluse în
dosar, în ordinea menţionată conform alin. (1), alin. (2) şi alin.(4) – Art. 18, din
Regulament
Proiectul de management energetic  se întocmește conform Anexei nr.3 la
Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici și agreerea societăților
prestatoare de servicii energetice şi se depune odată  cu documentele
menționate anterior.
În cazul persoanelor fizice propuse pentru atestare de un operator economic,
proiectul de management energetic  va fi întocmit pentru acest operator; în cazul
persoanelor fizice, propuse pentru atestare de către o persoană juridică prestatoare
de servicii energetice sau în cazul PFA, proiectul de management energetic va fi
întocmit pentru un operator economic consumator de energie dintr-un sector
economic liber ales.
 

INFORMATII
Telefon 021 303 38 17
e-mail : info.eficienta@anre.ro
Consultati lista publica pentru manageri energetici