Sunteți pe pagina 1din 9

Ce trebuie sa fac pentru a deveni AUDITOR ENERGETIC in Romania

Foarte multi absolventi ai Facultatii de Constructii si Instalatii, si nu numai, sunt interesati sa se faca
auditori energetici autorizati, pentru ca se castiga destul de bine si m-am gandit sa vin in ajutorul
acestora cu niste informatii, zic eu, utile.

In conformitate cu prevederile “Metodologiei privind atestarea auditorilor


energetici pentru cladiri” si a “Indrumatorului privind atestarea
auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente“, atestarea
auditorilor energetici se face pentru cladirile existente, pe urmatoarele
specialitati:

 Auditori Energetici pentru constructii AEc


 Auditori Energetici pentru instalatii AEi
 Auditori Energetici pentru constructii si instalatii AEci

In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii energetici se atesta pentru gradul I si
pentru gradul II, pe specialitatile AEc, AEi si AEci.

Auditorii energetici cu gradul I efectueaza: - expertiza termica si energetica a cladirilor existente si


a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora - elaborarea
documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii - auditul energetic al cladirilor
existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.

Auditorii energetici cu gradul II se diferentiaza de cei cu gradul I prin faptul ca nu efectueaza


auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de
consum aferente acestora.

Expertizarea termica si energetica se efectueaza in conformitate cu prevederile NP 048-


2000″Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de
incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora“. Elaborarea documentatiei
necesare in vederea eliberarii certificatului energetic se efectueaza in conformitate cu prevederile
NP 049-2000 “Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor
existente“.

Auditul energetic, prin care se stabilesc solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a
constructiilor si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente, se
efectueaza in conformitate cu prevederile NP 047-2000 “Normativ pentru realizarea auditului
energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si de preparare a apei calde de
consum aferente acestora“.

EXAMENELE DE AUDITORI ENERGETICI

1. Cerintele de inscriere la examen


Examenul de auditori energetici
Inscrierea pentru sustinerea examenului de auditor energetic se face printr-o cerere tip in care se
precizeaza, pe langa datele de identificare a solicitantului, specialitatea si gradul pentru care se
solicita atestarea. Candidatii vor prezenta si urmatoarele documente:
- copia actului de identitate al solicitantului;
- copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior – cursuri de lunga
durata;
- doua recomandari din partea unor persoane juridice sau fizice cu care a colaborat;
- declaratia scrisa, pe proprie raspundere, ca nu are cazier; daca are cazier, va prezenta o copie
legalizata a acestuia;
1
- copia carnetului de munca, emisa de angajator sau de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz;
- memoriu de activitate in care se precizeaza pregatirea profesionala, apartenenta la asociatii
profesionale, situatia profesionala actuala, experienta profesionala cu precizarea intreprinderilor sau
agentilor economici in cadrul carora si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc. si precizarea
celor mai importante lucrari proiectate in domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date
constructive);
- copia documentului de plata a taxei de examinare in vederea atestarii.
Dupa intocmirea dosarului trebuie sa il depuneti la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. In
cazul in care solicitantul are alta cetatenie decat cea romana, dosarul trebuie sa contina documentele
mai sus-amintite redactate in limba romana ori in traducere legalizata in limba romana, dupa caz,
impreuna cu:
- dovada nationalitatii solicitantului;
- copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior – cursuri de lunga
durata
– impreuna cu documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis de catre autoritatea
administratieipublice centrale competente;
- document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitatii,
eliberat deautoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de
provenienta;
- document prin care solicitantul declara pe propria raspundere ca
nu a savarsit o infractiune sau o greseala profesionala grava;
declaratia se face de catre solicitant in fata unei autoritati judiciare
ori administrative competente sau, dupa caz, in fata unui notar ori a
unui organism profesional calificat al statului membru de origine
sau de provenienta, care elibereaza un certificat ce atesta respectiva
declaratie;
- certificat lingvistic sau orice alt mijloc de proba concludent prin
care solicitantul face dovada cunoasterii limbii romane.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist care solicita atestarea pentru auditor
energetic sunt urmatoarele:

- sa fie cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European
- sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau facultati de constructii sau sa fie arhitect,
absolvent al unui institut de arhitectura sau facultati de constructii si arhitectura sau sa fie inginer de
instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii pentru constructii sau sa fie inginer mecanic sau
energetic, absolvent al unei facultati de mecanica sau energetica; - sa corespunda cerintelor
examinarii in comisia de atestare pentru specialitatea si gradul solicitat.

Inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii incadrati in lista de profile
si specialitatiemisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti,
sau specialisti de inaltacalificare care au lucrat in domeniu, pot fi admisi la atestare pe baza avizului
comisiei de examinare, confirmarea facandu-se de reprezentantul MLPTL din comisie.

Absolventii romani cu diploma obtinuta in strainatate trebuie sa prezinte documentul de


recunoastere /echivalare a acesteia, emis in conditiile legii de catre autoritatea administratiei publice
centrale competente. Specialistii care solicita atestarea pentru auditorii energetici gradul I trebuie sa
aiba activitate in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor,
inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii, de cel putin 10 ani.

Specialistii care solicita atestarea pentru auditorii energetici gradul II trebuie sa aiba activitate in
invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii
sau specialitati similare celorde instalatii, de cel putin 6 ani.

2
Conditia de vechime minima de 10 ani pentru auditori energetici gradul I si de 6 ani pentru auditori
energetici gradul II poate fi redusa cu maximum 2 ani de catre comisiile de atestare, in cazul in care
specialistii dovedesc, prin activitatea depusa, realizari deosebite in specialitatea si gradul pentru
care solicita atestarea.

2. Comisia de examinare

Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora se face de catre comisii
de examinarealcatuite din 7 membri, din specialisti de inalta calificare, profesori, conferentiari,
cercetatori stiintifici principali sau proiectanti principali gradele I sau II, care au elaborat/coordonat
proiecte de modernizare energetica, prescriptii tehnice in domeniul expertizei, certificarii si
auditului energetic al cladirii sau care au coordonat/elaborat legislatia privind modernizarea
energetica a cladirilor, propusi de institutele de invatamant superior, de institute decercetare, de
societati de proiectare in constructii si de asociatiile profesionale, la solicitarea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Comisiile de examinare in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri functioneaza in
centrele universitare Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, in cadrul Universitatilor
Tehnice.Componenta comisiilor de examinare se stabileste de Directia Generala Tehnica in
Constructii din cadrul MDRL, in urma propunerilor facute de catre centrele universitare mentionate
mai inainte.

Este posibil ca unii specialisti sa solicite atestarea pentru auditori energetici pentru specialitatea
constructii si instalatii AEci. In acest caz, este necesar ca sa sustina examenul de atestare la fiecare
din comisiile de examinare de specialitate, sau la o singura comisie, daca aceasta are membri
specialisti de constructii si de instalatii.

3. Examinarea candidatilor

Fiecare comisie de examinare pentru auditori energetici este compusa din: un presedinte, un
vicepresedinte, un reprezentant din partea MDRL – care indeplineste functia de secretar al comisiei
de examinare – si din 4 membri. Dupa examinare, comisia delibereaza si candidatul se considera
reusit daca 2/3 din membrii comisiei ii acorda nota detrecere. Dupa deliberare, se comunica
candidatului rezultatul examenului, cu precizarea pentru candidatii care nu au fost admisi, ca se pot
prezenta la un nou examen dupa trecerea unui an de la data examinarii.
In vederea sustinerii examenului, candidatii vor trebui sa cunoasca continutul bibliografiei (anexata)
care constituie materialul de pregatire al candidatului. Bibliografia se afiseaza in cadrul facultatilor
in care functioneaza comisiile de examinare. In vederea pregatirii candidatilor pentru examenele de
atestare, in cadrul facultatilor in care se sustin examenelede atestare, se organizeaza cursuri de
pregatire, pe o durata de o saptamana, cu un numar de minimum 36 de orede predare pentru
modulul de pregatire a auditorilor energetici gradul II, respectiv de minimum 46 ore pentru modulul
de pregatire a auditorilor energetici gradul I, pentru fiecare din specialitati (constructii si instalatii).
Tematica cursurilor de pregatire pentru fiecare specialitate se afiseaza la secretariatele facultatilor in
carefunctioneaza comisiile de examinare. Cursurile de pregatire vor fi sustinute de membrii
comisiilor de examinare saude cadre de specialitate de inalta calificare, atrase pentru actiunea
respectiva: profesori si conferentiari universitari, cercetatori principali sau proiectanti principali
gradele I si II cu pregatire in domeniul energeticii cladirii. De asemenea, centrele universitare
organizeaza cursuri postuniversitare sau mastere. Aceste cursuri, cat si cursurile intensive de o
saptamana nu au caracter obligatoriu pentru sustinerea examenului pentru atestarea auditorilor
energetici. Certificatul de atestare si stampila auditorului energetic se elibereaza de MDRL.
Conform prevederilor “Metodologiei privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”,
certificatul, legitimatia si stampila de atestarea unui specialist vor avea inscrise: numele, prenumele,
profesia, specialitatea si gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia.
Certificatele de atestare au o valabilitate limitata de 5 ani, astfel ca dupa expirarea acestei perioade,
3
legitimatiile deatestare se vizeaza la MDRL, la propunerile comisiilor de examinare, care vor
analiza modul in care s-au efectuat auditurile energetice de catre specialistii atestati si nivelul de
cunoastere a noilor prescriptii tehnice din domeniu pentru constructii si instalatii. In acest scop
specialistii atestati vor prezenta comisiilor de examinare, registrul de evidenta a activitatii depuse in
perioada de 5 ani de la eliberarea certificatului de atestare.

Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de
incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii
unor drepturi. Solicitantii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare
dupa o perioada de minimumun an. In acest scop, solicitantii vor intocmi un nou dosar, in care vor
inscrie si realizarile din ultimul an de activitate.

4. Bibliografie

a) comuna – pentru constructii si instalatii

- Legea nr. 325/27.05.2002 pentru aprobarea O.G. 29/30.01.2001 “Privind reabilitareatermica a


fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice”;
- “Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, apobata de MDRL cuOrdinul
nr. 1850/11.11.2002, avand indicativul MP 017-02;
- Legea nr.10 /1995 privind calitatea in constructii;
- NP 047-2000 “Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si
alinstalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora”, aprobat de MDRL
prin Ordinul nr.323/N/04.12.2000;
- NP 048-2000 “Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora”, aprobat de MDRL
prin Ordinul nr.321/N/04.12.2000;
- NP 049-2000 “Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor
existente”, aprobat de MDRL prin Ordinul nr.322/N/04.12.2000;
- STAS 4908 – 85 “Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale”;
- C 56 – 2001 “Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente”

b) pentru constructii

- C 107/1 – 97 “Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiride


locuit”;
- C 107/2 – 97 “Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta
destinatie decat cele de locuit”;
- C 107/3 – 97 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”;
- C 107/4 – 97 “Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit”;
- C 107/5 – 97 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu
solul”;
- STAS 7462/2 “Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori”;
- STAS 6472/4 “Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la
difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul”;
- STAS 6472/6 “Fizica constructiilor. Proiectarea elementelor de constructii cu punti termice”;
- STAS 6472/7 “Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si
materialelor de constructii;
- GP 015 – 97 “Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire aprotectiei termice
si acustice la cladirile existente unifamiliare sau cu numar redus de apartamente”.

c) pentru instalatii

4
- Manualul de Instalatii: Instalatii de incalzire – Instalatii de ventilare si climatizare – Instalatii
sanitare
- I. 13-02 “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala”;
- I. 9-94 “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare”;
- NP 029-02 “Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate
montate in sol, utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum”;
- SR 1907/1-97 “Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul”;
- SR 1907/2-97 “Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare
conventionale de calcul”;
- STAS 11984-2002 “Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de
incalzire”;
- SR 4839/1997 “Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile”;
- STAS 1478/1990 “Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa”;
- HG 348/1993 “Privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii urbani, institutii si
agenti economici”.

5. Cursuri postuniversitare in vederea atestarii ca auditor energetic

* Universitatea Politehnica Bucuresti – Catedra UNESCO de Stiinte Ingineresti – Energetica


Cladirilor. Certificare si audit (3 semestre)

* Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de Instalatii – Curs postuniversitar –


Auditul energetic al cladirilor existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica

* Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” – Bucuresti – Cursuri postuniversitare de


specializare
- Dezvoltarea durabila. Proiectarea a spatiului construit si audit energetic.

* Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – Departamentul pentru Educaţie Continuă şi Studii


Academice Postuniversitare – Cursuri postuniversitare de perfectionare – Audit energetic in
instalatii – (138 de ore
– 2 luni), Audit energetic in constructii – (138 de ore – aproximativ 3 luni – 5 ore/zi x 2
zile/saptamana)

* Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi – Facultatea de Constructii si Instalatii – Catedra de


Instalatii pentru Constructii – Curs de perfectionare in vederea pregatirii candidatilor pentru
prezentarea la examenul de atestare pentru auditori energetici – (10 saptamani – 3 luni).

Cum poti deveni auditor energetic?


31 Martie 2011 AvocatNet
Fii primul care comenteaza!
In perioada 28 martie - 18 aprilie, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT)
organizeaza, in Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara, o serie de examene pentru atestarea auditorilor
energetici pentru cladiri.

Cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor - persoane fizice - cu activitate in


constructii, ca auditor energetic pentru cladiri este stabilit prin Ordinul MDRT nr. 2.237/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.
Conform actului normativ, auditori pot fi atat cetateni romani, cat si cetateni ai altui stat membru al

5
Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European.

Conform MDRT, auditorii energetici pentru cladiri desfasoara activitati intelectuale specifice
domeniului si potrivit competentelor pentru care au fost atestati, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile ulterioare, a actelor
normative subsecvente acesteia, a reglementarilor tehnice in domeniu, precum si a prevederilor
prezentului regulament si raspund pentru realitatea, corectitudinea si completitudinea datelor si
informatiilor inscrise in documentele intocmite, semnate si stampilate.

Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri se face, pe grade profesionale, pe specialitatile


constructii si instalatii, dupa cum urmeaza:
a) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii - simbol
AE Ici;
b) auditor energetic pentru cladiri, grad profesional II, specialitatile constructii si instalatii - simbol
AE IIci.

Persoana fizica care solicita atestarea ca auditor energetic pentru cladiri este eligibila in vederea
sustinerii examenului de atestare in situatia in care indeplineste, cumulativ, urmatoarele cerinte:
a) capacitatea deplina de exercitiu;
b) starea de sanatate fizica si psihica corespunzatoare;
c) lipsa antecedentelor penale;
d) nivelul de pregatire, reprezentand atat pregatirea profesionala generala, cat si pregatirea specifica
in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente;
e) experienta profesionala.

Pregatirea profesionala generala a solicitantului se dovedeste cu diploma de inginer/arhitect -


absolvent al unei institutii de invatamant superior acreditate, in urmatoarele profiluri/specialitati
absolvite: instalatii pentru constructii, constructii civile, industriale si agricole, arhitectura, alte
profiluri/specialitati cu conotatie energetica aplicabila in domeniul constructiilor si instalatiilor
pentru constructii. De asemenea solicitantul trebuie sa fi studiat una sau mai multe discipline de
invatamant, cu o durata de minimum un semestru, promovata/promovate in anii de studiu, dupa
cum urmeaza: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica,
transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice,
instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si
automatizari pentru cladiri.

Totodata, pregatirea specifica a solicitantului se dovedeste cu certificat de absolvire a unui curs de


specialitate in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente acestora, cu o
durata de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzator gradului profesional pentru care
solicitantul va sustine examenul de atestare.

In acelasi timp, experienta profesionala depinde de gradul profesional pentru care persoana fizica
solicita atestarea, aceasta fiind de:
a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, grad profesional I;
b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru cladiri, in grad profesional II, cu
respectarea nivelului de pregatire profesionala generala.

Examenele de atestare se desfasoara conform programului publicat pe pagina de internet a


autoritatii competente si a Institutului National de Cercetare - Dezvoltare in Constructii, Urbanism
si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, cu cel putin 7 zile inaintea datei de
desfasurare a acestora.

Procedura de examinare a candidatilor este unitara, se desfasoara in limba romana, in doua etape,
dupa cum urmeaza:
6
a) proba scrisa, eliminatorie, consta in rezolvarea unui chestionar cu 20 de intrebari din
bibliografia specifica, in vederea evaluarii cunostintelor referitoare la performanta energetica a
cladirilor. Fiecare intrebare din testul de evaluare este cotata cu un punct. Timpul alocat probei
scrise este de 60 de minute. Conditia de promovare a probei scrise este obtinerea a minimum 16
puncte;
b) interviu care consta in prezentarea si sustinerea proiectului elaborat in cadrul cursului de
specialitate, precum si din intrebari din bibliografia specifica, dupa caz.

Candidatul este declarat admis daca, dupa sustinerea interviului, in urma deliberarii, comisia de
examinare hotaraste acordarea calificativului "ADMIS".

Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 683/8.X.2010

Grade profesionale, competențe, cerințe

Art. 6. — Persoanele fizice care îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament și


promovează examenul sunt atestate ca auditori energetici pentru clădiri, pe grade profesionale,
specialitățile construcții și instalații, după cum urmează:

a) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitățile construcții și instalații — simbol
AE Ici;

b) auditor energetic pentru clădiri, grad profesional II, specialitățile construcții și instalații —
simbol AE IIci.

Art. 7. — (1) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional I, au următoarele competențe:

a) elaborează certificatul de performanță energetică pentru toate categoriile de clădiri prevăzute la


art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se construiesc, se reabilitează
termic, sunt vândute sau închiriate inclusiv pentru clădirile care se încadrează în prevederile art. 14
din lege;

b) realizează auditul energetic pentru toate categoriile de clădiri existente, prevăzute la art. 7 alin.
(1) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare, care se reabilitează termic.

(2) Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional II, elaborează certificatul de performanță
energetică pentru clădirile tip locuință unifamilială și blocurile de locuințe care se construiesc,
precum și pentru clădirile tip locuință unifamilială și apartamentele din blocurile de locuințe care se
vând sau se închiriază.

Art. 8. — Specialistul — persoana fizică care solicită atestarea ca auditor energetic pentru clădiri,
denumită în continuare solicitant, este eligibilă în vederea susținerii examenului de atestare în
situația în care îndeplinește, cumulativ, următoarele cerințe:

a) capacitatea deplină de exercițiu;

b) starea de sănătate fizică și psihică corespunzătoare;

c) lipsa antecedentelor penale;


7
d) nivelul de pregătire, reprezentând atât pregătirea profesională generală, cât și pregătirea specifică
în domeniulperformanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente;

e) experiența profesională.

Art. 9. — Starea de sănătate fizică și psihică prevăzută la art. 8 lit. b) se atestă pe bază de examen
de specialitate și se dovedește prin adeverință medicală semnată și parafată, în condițiile legii.

Art. 10. — Lipsa antecedentelor penale prevăzută la art. 8 lit. c) se confirmă cu certificat de cazier
judiciar pentru solicitanții cetățeni români sau document echivalent, emis în condițiile legii, pentru
solicitanții cetățeni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European.

Art. 11. — (1) Pregătirea profesională generală a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se
dovedește cu diplomă de inginer/arhitect — absolvent al unei instituții de învățământ superior
acreditată, în următoarele profiluri/specialități absolvite: instalații pentru construcții, construcții
civile, industriale și agricole, arhitectură, alte profiluri/specialități cu conotație energetică aplicabilă
în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții.

(2) Conotația energetică prevăzută la alin. (1) se demonstrează prin existența în foaia
matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, care însoțește diploma de studii universitare pentru
profesia de inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienței
energetice a clădirilor a uneia ori mai multor discipline de învățământ, cu o durată de minimum un
semestru, promovată/promovate în anii de studiu, după cum urmează: higrotermica construcțiilor,
energetica clădirilor, termodinamică, termotehnică, transfer de căldură și masă, construcții,
materiale de construcții, mașini termice, instalații termice, instalații frigorifice, instalații de
ventilare/climatizare, aparate electrice, instalații electrice și automatizări pentru clădiri.

Art. 12. — (1) Pregătirea specifică a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedește cu
certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor și
a instalațiilor aferente acestora, cu o durată de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect
corespunzător gradului profesional pentru care solicitantul va susține examenul de atestare.

(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) se bazează pe deținerea de către cursanți a unui nivel
de cunoștințe generale teoretice/practice în domeniul construcțiilor și al instalațiilor aferente
acestora și are drept scop aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor necesare aplicării legislației și
metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, în vigoare la data organizării
cursului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), specialiștii, absolvenți ai cursurilor de master/studii
aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienței energetice a
clădirilor/confort și eficiență în clădiri/performanța energetică a clădirilor/tehnica auditului
energetic pentru clădiri/energie, confort și dezvoltare durabilă sau care dețin titlu științific de doctor
în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire,
însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.

Art. 13. — (1) Cursul de specialitate precizat la art. 12 alin. (1) se organizează de către instituțiile
de învățământ superior în cadrul cărora funcționează facultăți/secții/catedre de construcții civile și
instalații pentru construcții, de către institutele acreditate de cercetare-dezvoltare în construcții și
instalații pentru construcții, în cadrul cărora funcționează departamente/ laboratoare de construcții
și instalații pentru construcții, precum și de către asociațiile profesionale cu atribuții/activități

8
relevante în domeniul construcțiilor și arhitecturii, instalațiilor pentru construcții, eficienței
energetice a clădirilor, cu avizul autorității competente privind programa de desfășurare a cursului.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional I, cursantul va elabora
certificatul de performanță energetică și va realiza auditul energetic ale unei clădiri nerezidențiale
dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)—g) din Legea nr. 372/2005, cu modificările ulterioare.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. b), pentru gradul profesional II, cursantul va elabora
certificatul de performanță energetică a unui bloc de locuințe și a unui apartament din blocul de
locuințe.

Art. 14. — (1) Experiența profesională a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. e) se referă la activități
desfășurate în profilul/specialitatea absolvită.(2) Experiența profesională prevăzută la alin. (1), în
funcție de gradul profesional pentru care persoana fizică solicită atestarea, este de:

a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I;

b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, în grad profesional II, cu
respectarea nivelului de pregătire profesională generală prevăzut la art. 11 alin. (1).

(3) Experiența profesională minimă prevăzută la alin. (2) se dovedește prin cumularea perioadelor
de activitate desfășurată și se atestă prin adeverințe emise de către persoanele juridice pentru care
solicitantul a desfășurat/desfășoară aceste activități pe bază contractuală.

S-ar putea să vă placă și