Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTAREA PLANULUI DE AFACERI

1. DESCRIEREA AFACERII

In ce consta afacerea dumneavoastra ?


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii în turism)
Ex: Detaliaţi

 domeniul de activitate, localizareaafacerii, experienţaanterioarăaantreprenorului.


 ceeace se doreşte a fi înviitor;
 misiunea întreprinderii;

2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DEAFACERI

A. Activităţi necesare implementarii proiectului


Furnizati informatii despre:
 asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare,
amenajarea spaţiului;
 asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc;
 achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare
implementării proiectului;
 recrutarea personalului necesar si instruirealui, daca este cazul;
 acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
 aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, etc;
 alte activitati pe care le considerati relevante si necesare pentru afacerea dumneavoastra.
 Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
 Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

B. Obiective, indicatori
Unde vreti să „ajungeti" peste 3 ani.

Cuantificati obiectivele!

Obiective U.M. 2019 2020 2021


Cifra de afaceri Lei
Profit Lei
Număr de salariaţi Număr persoane
3. ANALIZA S.W.O.T. A AFACERII

În această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră (se vor menționa
minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe, oportunitati si
amenintari. Corelați cu Strategia națională de dezvoltare a turismului).

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Care sunt „punctele slabei” ale afacerii? din punct de
Care sunt „punctele tari” ale afacerii? vedere al resurselor interne alocate afacerii
(ex: locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate).

OPORTUNITATI AMENINTARI
Mentionati cele mai importante amenintarii de pe piata
pe care le apreciati semnificative in nerealizarea
corespunzatoare a afacerii
Mentionati cele mai importante oportunitati de afaceri
de pe piata pe care doriti sa desfasurati activitatile,
mediul de marketing extern, impactul noilor tehnologii
ITC, inovatie si creativitatea in afacere

4. RESURSE UMANE

 Număr de locuri de muncă create în urma implementării proiectului:


Total
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă la cel târziu 6 luni de
lasemnarea contractului de ajutor de minimis.

5. PRODUSUL

Descriereaproduselor/ serviciilor care fac obiectulafacerii (îndomeniulturismului)


Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
 în cazul produselor finite: descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, aria de utilizare, etc.
 în cazul serviciilor: specificul serviciilor, ala ce nevoi raspund serviciile prestate de dvs.
 în cazul comerţului: grupe de produse, aria de valorificare, tipul de vânzare(cu amănuntul sau cu
ridicata, servicii conexe specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);

6. ANALIZA PIETEI
6.1. Piata de desfacere
 Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, turism etc.)

 Localizarea pieţei de desfacere (locală, regională, naţională, internaţională etc.) şi


mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali, mărime d.p.v.d.v. fizic şi valoric).

 Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de distribuţie a
produselor/serviciilor?

 Care este cererea pentru produsul/serviciul dvs.: (zilnică, anuală, de sezon, evoluţia
în ultimii ani şi cea previzibilă)

6.2. Concurenta
Poziţiaproduselor/serviciilorsocietăţii pe piaţăcomparativ cu cele ale concurenţei
(Descrieţi principalele avantajeale produselor/serviciilor in raport cu cele oferite de
concurenţă)

Concurenţi potenţiali (Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile


acestora)
Denumirea firmei
Produs/servicii oferite Caracteristici
Localitatea
Produs/serviciu 1
Produs/serviciu 2
Produs/serviciu 3

7. STRATEGIA DE MARKETING

7.1. Politica de produs


Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:
7.2. Politica de distribuţie
Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata,
intermediari, prin agenţi, la comandă, etc.

7.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare
oficială, pliante, broşuri):

8. DIMENSIONAREA INVESTIŢIEI – BUGET

Număr Valoare Valoarea


Nr.
Denumire investiţie Bucăţi unitara totală fara
Crt.
TVA - lei
1 Echipamente
2 Salarii
3 Chirii
4 Actiuni de promovare
..... ....................................................
TOTAL GENERAL

9.  CASH-FLOW

Nr.
crt. Explicaţii / lună AN 2021 AN 2022 AN 2023
I Sold iniţialdisponibil (casăşibancă)      
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)      
1 din vânzări      
2 din crediteprimite      
3 alteintrări de numerar (aportpropriu, etc.)      
4 AlocaţieFinanciarănerambursabilă      
  Total disponibil (I+A)      
B Utilizarinumerar din exploatare      
Cheltuieli cu materii prime
1 şimaterialeconsumabileaferenteactivităţiidesfaşurate      
2 Salarii (inclusivcheltuielileaferente)      
3 Chirii      
4 Utilităţi      
Costurifuncţionarebirou, Cheltuieli de marketing,
5 Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere      
6 Asigurări      
7 Impozite, taxeşivărsăminteasimilate      
8 Alte cheltuieli      
Cheltuielipentruinvestiţii (Valoareatotală a
C proiectului)      
D Credite      
  rambursări rate de credit scadente      
  dobânzişicomisioane      

E Plăţi/încasăripentruimpoziteşitaxe (1-2+3)      
1 Plăţi TVA      
2 Rambursări TVA      
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri      
F Dividende      
G Total utilizărinumerar (B+C+D+E+F)      
H Flux net de lichidităţi (A-G)      
II Sold final disponibil (I+H)      

Data:
Nume si Prenume autor,
Semnatura