Sunteți pe pagina 1din 7

17.

PROIECT DIDACTIC

DATA:26.05.2020
CLASA: a Il-a
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: ,, Salutare primăvară! ”
SUBIECTUL LECŢIEI: ,, PEISAJ DE PRIMĂVARĂ”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Arte vizuale şi abilităţi practice
Limba și literatura română
Educație civică
Muzică şi mişcare
COMPETENŢE GENERALE :
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
Arte vizuale și abilități practice:
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.1 Identificarea unor caracteristici/proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut;
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
Limba și literatura română:
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
Educație civică:
1.3.Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni;
2.1.Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni.
Muzică și mișcare:
2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive:
O1. să denumească caracteristicile anotimpului de primăvară;
O2: să descrie conţinutul etapelor de parcurs în realizarea lucrării pe baza modelelor şi a
explicaţiilor primite;

Psihomotorii:
O3: să coloreze elementele componente ale lucrării;
O4: să decupeze elementele colorate;
O5: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente,
respectând modelul;
O6: să decoreze cât mai original lucrările confecţionate;

Afective:
O7: vor participa cu plăcere la toate etapele lecției;
08: vor manifesta interes pentru finalizarea lucrării.
Strategii didactice:
1.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, ciorchinele, turul galeriei.
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: lucrarea model, planşă cu etapele de lucru , carton, foarfece,
lipici, creioane colorate, copaci, flori, fluturi, rândunele, buburuze.
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe .
4.FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor,
autoevaluare, evaluare orală, aprecieri verbale
Resurse temporale
- 50 minute
Resurse umane - 13 elevi.
Resurse ibliografice:
***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013
*** Programa şcolară

2
Evenimentul Ob Conţinutul ştiinţific Mijloace Forme de
Evaluare
didactic Op şi metode organizare
* Aerisirea sălii de clasă; Frontal Observarea

1.Moment * Pregătirea materialelor necesare sistematică

oragnizatoric * Elevii vor fi împărţiţi în 4 grupe . Conversaţia

1 min. * Distribuirea materialelor necesare elevilor.

Împreună cu elevii completez la planşă Frontal .

2.Captarea „Ciorchinele” pentru cuvântul „Primăvară”. (Anexa 1) Conversația Aprecieri


O5
atenţiei Se interpretează cântecul„Primăvara!’’. verbale
O7
7 min.

La activitatea de astăzi, aş dori să aducem o parte din Conversația Frontal


frumuseţea naturii aici, în clasă, prin intermediul lucrărilor pe
O2
care le vom realiza, şi anume, o compoziţie, folosind diferite
O3
3. Anuntarea tehnici de prelucrare a hârtiei (decupare, lipire) cu titlul
O4
temei şi a ,,Peisaj de primăvară”.
O5
obiectivelor Le prezint elevilor tema lucrării de astăzi: „Peisaj de
O6
5 min. primăvară” şi de asemenea obiectivele operaţionale într-o
O7
formă accesibilă lor:
- însuşirea tehnicii de lucru
- asamblarea materialelor cu scopul finalizării lucrării .
O2 a) Intuirea materialelor şi prezentarea lucrării model Exerciţiul Aprecieri
Se va intui materialul de pe mese: coală carton , fişe de Explicaţia
3
colorat ( flori, fluturi, rândunele, copaci), foarfece, lipici. verbale
Se prezintă lucrarea model .
b) Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
Explic şi demonstrez etapele de realizare a lucrării– PEISAJ Frontal
DE PRIMĂVARĂ , procedeele de lucru , precum şi criteriile pe
O3
4.Dirijarea baza cărora se va realiza evaluarea lucrărilor elevilor.
activităţii (Anexa 2)
30 min. c)Executarea lucrării de către elevi
O4
Solicit elevii să lucreze în grupe de câte 3-4, iar pe parcursul Conversaţia
acestui moment ii îndrum, corectez, încurajez, atenţionez
O5
Intervin atunci când elevii au nevoie de ajutor/sprijin.
Voi urmari capacitatea elevilor de a folosi corect materialele
necesare şi de a respecta etapele de lucru.
Se lucrează pe fond muzical - ,,Valsul primăverii”.

4
Pe măsură ce lucrările sunt gata se vor aşeza în faţa clasei şi
se vor evalua printr-un tur al galeriei, apreciind obiectiv Expunerea
produsele confecţionate. Pe grupe
Rog eleviii să aprecieze lucrările după următoarele criterii:
- corectitudinea decupării Conversaţia Aprecierea
- aranjarea elementelor orală
- acurateţea lucrării
5.Feed-backul O7 - aspectul estetic al lucrării în ansamblul ei.
5 min Un reprezentant de la fiecare grupă va trece şi va analiza Analiza şi
modul de lucru al celorlalte grupe, observând dacă s-au aprecierea
respectat etapele de lucru, dacă s-a lucrat îngrijit, s-a lipit
corect şi estetic.

Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de Conversaţia Aprecierea


6. Evaluarea participare al elevilor la activitatea de astazi, dar şi a orală
2 min colaborării lor în cadrul grupelo.r

5
6
\ \