Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Județean Buzău

CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA


Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 50, Buzău
C.I.F.: 31508573
Tel.: 0238.710.383, Fax: 0338.40.11.33
www.centruldeculturasiarta.ro
E-mail: culturasiartabz.secretariat@gmail.com

NR. ________/_________________

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Anul I de studiu
2018 - 2019

Secția _________________________________________________________,
numele şi prenumele elevului____________________________________________,
data naşterii ___________________, CNP _________________________________,
adresa_______________________________________________________________,
ocupaţia ________________, locul de muncă/scoala ________________________,
telefon mobil ________________________.
Numele si prenumele reprezentantului legal __________________________,
_____________________________________, telefon _______________________.

Anexez la prezenta fisa de inscrieire urmatoarele:


 Copie certificat de nastere (pentru toti elevii);
 Carte de identitate (pentru elevii peste 14 ani);
 Carte de identitate reperezentant legal (pentru elevii sub 18 ani);
 Chitanta reprezentand taxa de inscriere (testare) de 20 lei.

Am luat la cunoştinţă programul şcolii şi mă oblig să particip în mod regulat la


cursuri, să achit taxele şcolare la termen, precum şi să particip la celelalte activităţi
organizate de şcoală – audiţii, spectacole, concursuri.

Data întocmirii, Semnătura,


_______________ _________________

MENŢIUNI:
 Nu se admite transferul de la o disciplină la alta.
 În caz de retragere taxele şcolare nu se restituie.

Aprobat Director,