Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 07.06.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.3 Oțelu Roșu
CADRU DIDACTIC: p.i.p.p. GROZĂVESCU OANA
CLASA: a IV –a A
ORA: 900 - 950
ARIA CURRICULRĂ: Om și Societate
DISCIPLINE: Educație civică, Limba și literature română; Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA TEMATICĂ : „Drepturile universale ale copilului”
TEMA LECȚIEI: „Respectarea și încălcarea drepturilor copilului”
TIPUL LECŢIEI: recapitulare
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
EDC:
1.3. Explorarea unor norme care reglementează relațiile cu ceilalți oameni.
2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral – civic în contexte de viață din mediul cunoscut.
2.4. Identificarea drepturilor – universale ale copilului.
3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate.
3.2. Participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului.

CLR:
2.2 să pronunţe clar şi corect un mesaj;
2.5.să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării studiate;
AVAP:
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 - să găsească antonimele pentru cuvintele propuse;
O2 - să identifice în textul dat - „Dacă deschid ușa ... ” de Titel Constantinescu - drepturile copilului;
O3 - să enumere responsabilitățile copilului din viața socială;
O4 - să asambleze jetoanele;
O5 – să ilustreze fiecare drept și responsabilitate;
O6 - să participle activ pe tot parcursul activității;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, povestirea, problematizarea, jocul didactic;
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, fișă de lucru, imagini, emoticoane, minge, jetoane puzzle, fișă bibliografie,
cărticică
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual.
 FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE Observarea sistematică a elevilor, evaluare orală, scrisă, aprecieri globale și
individuale.

BIBLIOGRAFIE:
 MECTS-„Programa pentru disciplinele Educație Civică, Limba și literatura română, Arte vizuale si abilități practice, aprobata
prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012;
 Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, „Educație Civică” – manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis
 www.teacherspayteachers.com
 www.twinkl.com
 www.didactic.ro
Evenimentele lecţiei

Evaluaare
Strategii didactice
Ob Organizare
. a învăţării Tipul Metode,
Conţinut Mijl.
op. Intersubiectivitate învăţă pro-
de înv.
C G I rii cedee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

orală orală Observare sistematicărea Observa-


operaţionale subiectului şi a Captarea atenţieicunoștințelor Reactualizarea Moment

Asigurarea climatului adecvat desfășurării

Recepti-vă

Conver-
dirijat
lecției și verificarea pregătirii materialelor

sația
necesare.
Organi-
zatoric

zâmbitoare fișă drepturi, jetoane fețe


Conversația, Explicația,
Receptiv - reprodictivă
Joc didactic: „Găsește-ți drepturile!”
Joc didactic: (Anexa1)

dirijat
„Găsește-ți drepturile!” Învățătorul citește o listă cu drepturile
copilului, iar elevii vor ridica o față zâmbitoare
atunci când aud un drept al copilului.

Exercițiul, Jocul

Evaluare
reproductivă Receptiv-
Joc didactic: „Ascultă și mă contrazice!”.

Exercițiul, Jocul
Joc didactic: „Ascultă (Anexa 2)

Conversația,

fișă de lucru

Evaluare scrisă Evaluare


și mă contrazice!” Fiecare elev va primi o fișă în care se vor

dirijat
regăsi diverse cuvinte. Pentru a putea rezolva
O1 jocul, elevii trebuie să găsească cuvinte cu
înțeles opus/ antonime.
Zgârcit – Darnic

reproductivă Receptiv-

sistematică Observare
obiectivelor
Anunţarea

Anunțarea temei Anunț elevii că astăzi vom intra în lumea

Explicația
activității drepturilor și a îndatoririlor, precum și

dirijat
obiectivele activității pe înțelesul elevilor.
Voi cere elevilor să citească textul din
Citirea fragmentului manual de la pagina 57, „Dacă deschid ușa ...” –

Observarea sistematică. Analiza răspunsurilor, Evaluare orală


„Dacă deschid ușa …” – fragment – Titel Constantinescu.
Titel Constantinescu Le voi prezenta câteva date bibliografice

Conversația. Explicația, Observarea, Descoperirea


despre autorul textului. (Anexa 3)
Prezentarea Titel Constantinescu – născut în 17 februarie

Receptiv- reproductivă, operatorie


bibliografiei lui Titel 1927, în Râmnicul Sărat, jud.
Constantinescu Buzău

manual, fișă bibliografie


O2 - decedat în 13 mai 1999,
Dirijarea învățării

București.
- a fost poet, scriitor.

dirijat
- „Poveste de toamnă”,
„Peștii în copaci”, „Fetița soarele și cocostîrcul”
Revenind la textul citit, rog elevii
descoperim împreună drepturile prezentate în
Descoperirea text.
drepturilor copilului - Unde se joacă copiii? ( copiii se joacă într-un
parc)
- Ce drepturi regăsim în acest fragment?
(dreptul de joacă, timp liber și dreptul de a fi
egali)
- În prima parte a dialogului, regăsim dreptul
la ... (libertatea exprimării)

reprodictivă, Receptiv-

sistematică, Observarea
Enumerarea Le voi reaminti elevilor că orice om are

Conversația,
O3 responsabilităților drepturi dar și responsabilități: le voi afișa

Explicția

imagini,
dirijat
copilului câteva imagini cu responsabilitățile unui copil
O6 din viața socială. (Anexa 4)

sistematică Observarea
Operatorie Reproductivă,
Joc didactic: „Puzzle Elevii vor fi împărțiți în 5 – 6 grupe.

jetoane puzzle, lipici,


Explicația, Jocul
performanțelor

drepturi și Fiecare grupă va avea câte un plic în care se vor

Conversația,
Obținerea

responsabilități” regăsi: drepturi, imagini corespunzătoare

coli albe
dirijat
O4 drepturilor și responsabilitatea. (Anexa 5)
Fiecare grupă va trebui să rezolve acest
O6 puzzle format din două drepturi și două
responsabilități.
Observarea
Carte „Drepturile și Fiecare elev va primi o cărticică în care

Asigurarea feed-
responsabilitățile sunt regăsite drepturile și responsabilitățile

Conversația,
Explicația
back-ului
O5 copilului” copilului.

cărticică
dirijat
Elevii trebuie să ilustreze fiecare drept și
O6 responsabilitate regăsit în carte. (Anexa 6)

și AprecieriEvaluare
Fac aprecieri generale, pe gupe și

Conversația

globalesistematică,
Aprecieri

individuale asupra participării elevilor la lecție,


finale

dirijat
precum și asupra comportamentului lor pe
parcursul orei .
Elevii vor primii o diplomă. ( Anexa 7 )
S
ANEXA 1

GĂSEȘTE-ȚI DREPTURILE!

Dreptul la viaţă.

Dreptul la vot.

Dreptul la sănătate.

Dreptul de a avea o religie.

Dreptul de a munci.

Dreptul de a avea o familie.

Dreptul de a nu asculta pe nimeni

Dreptul de a se bucura de o viaţă decentă.

Dreptul de a fi considerat vinovat până la dovedirea nevinovăţiei.

Dreptul de a fi supus la pedepse.

Dreptul la educatie.

Dreptul la îngrijire.
ANEXA 2

Ascultă şi mă contrazice!

Zgârcit -
Des -
Needucat -
Slab -
Moale -
Greu -
Caldă -
Permite -

Ascultă şi mă contrazice!

Zgârcit -
Des -
Needucat -
Slab -
Moale -
Greu -
Caldă -
Permite -
ANEXA 3

TITEL CONSTANTINESCU

 născut în 17 februarie 1927, în Râmnicul Sărat, jud. Buzău


 decedat în 13 mai 1999, București.
 a fost poet, scriitor.
 alte povești: „Poveste de toamnă”, „Peștii în copaci”, „Fetița soarele și
cocostîrcul”