Sunteți pe pagina 1din 8

Teza semestriala la chimie,clasa a X-a- „U”,

in cadrul sesiunii de iarnă,anul scolar 2014/2015


L.T.”M.Sadoveanu”s.Giurgiulesti

Competenţe:
1. Competenţa de a dobоndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din
domeniul chimiei;
2. Competenţa de a comunica în limbajul specific chimiei;
3. Competenţa de a rezolva probleme/situaţii-problemă;
4. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice;
5. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

Subcompetente:
 Explicare noţiunilor: atom, element chimic, simbolchimic, masa atomică
relativă, valenţa,electronegativitatea; moleculă, formulă
chimică(moleculară), masa moleculară relativă; substanţă simplă şi
compusă, cantitate de substanţă, masa, masa molară, volum molar; reacţie
chimică, ecuaţie chimică(moleculară), reacţii de combinare, de
descompunere,de substituţie, de schimb; reacţie exotermă,endotermă,
reversibilă, ireversibilă, rapidă, lentă, efecttermic al reacţiei chimice, ecuaţii
termochimice,oxidant, reducător, oxidare, reducere, Seria activităţii
metalelor, nucleu, proton, neutron,electron, nivel energetic. legătură
chimică, legătură covalentă, legătură covalentă nepolară şi covalentă polară,
legătură unitară, dublă, triplă; ioni, legătură ionică, legătură metalică,
legătură de hidrogen
 Stabilirea după ecuaţia reacţiei, tipul ei (exo-,endotermă, reversibilă,
ireversibilă, de oxidoreducere)şi invers.
 Estimarea valoarii legilor fundamentale ale chimiei, Legii periodicităţii şi
Teoriei structurii atomului pentru înţelegerea, explicarea şi prognozarea
proprietăţilor substanţelor şitransformărilor lor.
 Prezentarea pentru elementele din perioadele I-IVrepartizarea electronilor pe
nivele energetice.
 Corelarea locului elementului în Sistemul periodic (SP) cu tipul lui
(metal/nemetal), compoziţia atomului(protoni, neutroni, electroni),
repartizarea electronilor pe nivele energetice, electronegativitatea, valenţele
posibile, gradele de oxidare posibile, formula substanţei simple, formulele
compuşilor cu oxigen şi hidrogen, denumirile lor, caracterul oxidului
superior.
 Exemplificarea schimbarii periodice a proprietăţilor elementelor din
perioadele I –III şi a compuşilor lor; corelaţia dintre compoziţia substanţei
(FM) şi tipul legăturii chimice (şi invers).
Obiective :
Elevul va fi capabil să:
 Să explice corect noţiunile şi legile fundamentale ale chimiei.
 Să coreleze legăturile chimie cu proprietăţile substanţelor.
 Sa descrie structura atomului.
 Sa deduca simbolurile chimie,formulele chimice dupa diferiţi itimi.
 Să caracterizeze elementul chimic după poziţia lui în sistemul periodic.
 Sa argumenteze utilizarea substanţelor chimice în viaţa cotidiană.
 Sa aplice noţiunule studiate la rezolvare problemelor

Matricea de specificaţii pentru elaborarea


tezei semestriale la chimie clasa a X-a „U”
sesiunea de iarnă 2014/2015

Conţinuturi/ Nr.d Înţelegere Aplicare Rezolvare Total


obiective e şi de
ore cunoaştere probleme
Noţiunile şi legile 6 12.5% 15% 12.5% 40%
fundamentale ale
chimiei.Reacţiile
chimice.
Structura atomului şi 9 12.5% 35% 12.5% 60%
legea
periodicităţii.Legătura
chimică.
Total 15 25% 50% 25% 100%

Barem de notare a tezei semestriale de iarnă în clasa X-u

Punctaj 51-49 48-44 43-39 38-34 33-29 28-23 22-18 17-13 12-8 7-4 3-0

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Teza semestrială la chimie clasa a X-a ”U”


sesiunea de iarnă
Numele ________________________ Timpul preconizat – 90 min.

Prenumele______________________
Clasa a X –a „U” Mult success!
Nota __________________ Punctaj ____________

Nr Itemi Punctaj
1. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este adevărată şi F dacă afirmaţia
este falsă: L
1) A F Într-o reacţie chimică masa substanţelor reactante este egală 0
cu masa produşilor. 1
2) A F Hidroxidul de aluminiu are formula Al(OH)₃. 2
3) A F Argintul poate substitui cuprul din soluţia de sulfat de cupru(II) 3
4) A F Reacţiile ce au loc cu absorbţie de caldură se numesc reacţii 4
exotermice. 5
5) A F Volume egale de diferite gaze în aceleaşi condiţii conţin un 6
număr egal de particule.
6) A F Elementul chimic reprezintă totalitatea atomilor cu acelaş
număr de neutroni.

2. Scrie în spaţiul liber di stănga numerelor de ordine din coloana A litera


corespunzătoare din coloana B:
L
A B 0
.......1.Sarcina nucleului a) Numărul grupei 1
.......2.Numărul de electroni pe ultimul nivel 2
energetic la elementele subgrupelor principale 3
.......3.Numărul de nivele energetice b) Numărul de ordine 4
.......4.Numărul de protoni 5
.......5.Numărul total de electroni c) Numărul perioadei

3. Oxidul de calciu-varul nestins se utilizează la producerea zahărului.


Se dau ecuaţiile reacţiilor cu participarea oxidului de calciu.
a) CaO + H₂O = Ca(OH)₂ +Q L
b) CaCO₃ CaO +CO₂↑—Q 0
1
c) CaO + 2HNO₃ = Ca(NO₃)₂ + H₂O 2
A.Pentru fiecare caracteristică,alege o reacţie şi scrie litera ei în spaţiul
3
rezervat.
4
1)reacţia de combinare............ 2)reacţia endotermică...............
5
3)reacţia ireversibilă............. 4)reacţia de schimb..................
B.Unde,în afară de producerea zaharului.se mai întrebuinţează oxidul de
calciu.Indică un domeniu de utilizare.........................................................

4. Calculaţi câte molecule se găsesc în 9g de apă.


Se dă: De determinat: L
0
1
2
Rezolvare:_______________________________________________ 3
________________________________________________________ 4
________________________________________________________ 5
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Răspuns:_________________________________________________

5. În spaţiul liber din stănga formulelor din coloana I înscrie literele din L
coloana II care indică tipul legăturii chimice şi din coloana III,ce conţine 0
proprietăţile fizice: 1
2
I-substanţa II-tipul legaturii chimice III-proprietăţi fizice 3
......1.N₂ A.Ionică a.Lichid incolor 4
......2.CaO B.Metalică b.Este atras de magnet 5
......3.Fe C.Covalentă nepolară c. Gaz inodor 6
......4.H₂O D.Covalentă polară d.Substanţă solidă 7
8

6. Încercuieşte cifrele ce corespund afirmaţiilor corecte referitoare la şirul


de elemente P-S-Cl L
1.Numărul electronilor pe ultimul nivel energetic creşte. 0
2.Numărul de niveluri energetice creşte. 1
3.Electronegativitatea creşte 2
4.Proprietăţile nemetalice descresc. 3
5.Proprietăţile oxidante cresc. 4
6.Proprietăţile acide ale oxizilor cresc. 5
6

7. Se dau elementele chimice cu următoarea repartizare a elementelor pe


niveluri energetice:
a) 2ē8ē5ē b) 2ē8ē7ē c) 2ē8ē3ē L
Scrie simbolurile acestor elemente chimice: a)......... b)......... c).......... 0
Selectează pentru fiecare caracteristică cîte un element chimic din şir şi 1
scrie simbolul lui în spaţiul rezervat: 2
1.Elementul hidroxidul căruia are compoziţia E(OH)₃............ 3
2.Elementul ce formează compus volatil cu hidrogenul cu formula 4
HE............. 5
3.Elementul ce formează oxid superior cu formula E₂O₅............ 6

8. Sulfatul de cupru(II),în cantităţi mici,se foloseşte în calitate de catalizator


care accelerează procesul de formare a hemoglobinei,de aceea se L
utilizează pentru tratarea anemiei fie sub formă de granule 0
homeopatice,fie în componenţa preparatelor polivitaminice complexe. 1
Calculează cantitatea de substanţă şi masa sulfatului de cupru(II) care se 2
formează la interacţiunea oxidului de cupru(II) cu masa de 160 g cu acid 3
sulfuric. 4
Se dă: De determinat: 5
6
7
8
9
10
Rezolvare_________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Răspuns:__________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Barem de corectare a tezei semestriale


la chimie, clasa a X-a„U” in cadrul sesiunii de iarnă,anul scolar 2014\2015
L.T.”M.Sadoveanu”s.Giurgiulesti.

Nr Itemul Scor Răspunsul Punctaj


1. Încercuieşte litera A dacă afirmaţia este 6p Pentru fiecare raspuns corect 1pX6=6p
adevărată şi F dacă afirmaţia este falsă: se acorda cite un punct
1) A F Într-o reacţie chimică masa 1) A 1p
substanţelor reactante este egală
cu masa produşilor.
2) A F Hidroxidul de aluminiu are 2) A 1p
formula Al(OH)₃.
3) A F Argintul poate substitui cuprul 3) F 1p
din soluţia de sulfat de cupru(II)
4) A F Reacţiile ce au loc cu absorbţie 4) F 1p
de caldură se numesc reacţii
exotermice.
5) A F Volume egale de diferite gaze 5) A 1p
în aceleaşi condiţii conţin un
număr egal de particule. 1p
6) A F Elementul chimic reprezintă 6) F
totalitatea atomilor cu acelaş
număr de neutroni.

2. Scrie în spaţiul liber di stănga numerelor 5p Pentru fiecare raspuns corect


de ordine din coloana A litera se acorda cite un punct 1p×5=5p
corespunzătoare din coloana B:
1) b
A B
2) a
.......1.Sarcina nucleului a) Numărul grupei 3) c
.......2.Numărul de electroni pe ultimul nivel
energetic la elementele subgrupelor principale 4) b
.......3.Numărul de nivele energetice b) Numărul de ordine 5) b
.......4.Numărul de protoni
.......5.Numărul total de electroni c) Numărul perioadei

3. Oxidul de calciu-varul nestins se 5p Pentru fiecare raspuns corect


utilizează la producerea zahărului. se acorda cite un punct 1p×5=5p
Se dau ecuaţiile reacţiilor cu participarea
oxidului de calciu. A. 1) a
a)CaO + H₂O = Ca(OH)₂ +Q 2) b
b)CaCO₃ CaO +CO₂↑—Q 3) a,c
4) c
c)CaO +2HNO₃ = Ca(NO₃)₂ + H₂O B.- producerea varului stins
A.Pentru fiecare caracteristică,alege o - dizinfectant
reacţie şi scrie litera ei în spaţiul rezervat. - construcţii
1)reacţia de combinare............ - înălbitor
2)reacţia endotermică...............
3)reacţia ireversibilă.............
4)reacţia de schimb..................
B.Unde,în afară de producerea
zaharului.se mai întrebuinţează oxidul de
calciu.Indică un domeniu de
utilizare......................................................
4. Calculaţi câte molecule se găsesc în 9g de 5p Pentru scrierea corectă a
apă. condiţie problemei......1p .
- pentru toate formule corecte 1p×5=5p
........................1p
- pentru calcularea M(H₂O)
corecte-18g/mol...............1p
- pentru N de molecule
6.02 X10²³......................1p
-rezolvare.........................1p
-răspuns...........................1p

5. 8p Pentru fiecare raspuns corect


În spaţiul liber din stănga formulelor din se acorda cite un punct 1p×8=8p
coloana I înscrie literele din coloana II
care indică tipul legăturii chimice şi din 1) C,c
coloana III,ce conţine 2) A,d
proprietăţile fizice: 3) B.b sau d
4) D,a
I-substanţa II-tipul legaturii chimice III-proprietăţi fizice

......1.N₂ A.Ionică a.Lichid incolor


......2.CaO B.Metalică b.Este atras de magnet
......3.Fe C.Covalentă nepolară c. Gaz inodor
......4.H₂O D.Covalentă polară d.Substanţă solidă

6. Încercuieşte cifrele ce corespund 6p Pentru fiecare raspuns corect


afirmaţiilor corecte referitoare la şirul se acorda cite un punct
de elemente P-S-Cl 1p×6=6p
1.Numărul electronilor pe ultimul nivel Adevărate :1,3,5,6.
energetic creşte.
2.Numărul de niveluri energetice creşte.
3.Electronegativitatea creşte
4.Proprietăţile nemetalice descresc.
5.Proprietăţile oxidante cresc.
6.Proprietăţile acide ale oxizilor cresc.

7. Se dau elementele chimice cu următoarea 6p Pentru fiecare raspuns corect


repartizare a elementelor pe se acorda cite un punct 1p×6=6p
niveluri energetice:
a)2ē8ē5ē b) 2ē8ē7ē c) 2ē8ē3ē a)P; b)Cl;c)Al.
Scrie simbolurile acestor elemente
chimice: a)......... b)......... c).......... 1.Al; 2.Cl; 3.P.
Selectează pentru fiecare caracteristică
cîte un element chimic din şir şi
scrie simbolul lui în spaţiul rezervat:
1.Elementul hidroxidul căruia are
compoziţia E(OH)₃............
2.Elementul ce formează compus volatil
cu hidrogenul cu formula
HE.............
3.Elementul ce formează oxid superior cu
formula E₂O₅............

8. Sulfatul de cupru(II),în cantităţi mici,se 10p Pentru analiza şi notarea 1p


foloseşte în calitate de catalizator care corectă a condiţiilor
accelerează procesul de formare a problemei.
hemoglobinei,de aceea se utilizează pentru Pentru ecuaţia reacţiei
tratarea anemiei fie sub formă de granule 2p
chimice
homeopatice,fie în componenţa preparatelor
- pentru toate formule corecte
polivitaminice complexe.
Calculează cantitatea de substanţă şi masa –1p
sulfatului de cupru(II) care se formează la - pentru stabilirea corectă a
interacţiunea oxidului de cupru(II) cu masa tuturor coeficienţilor. – 1 p
de 160 g cu acid sulfuric. Pentru determinarea cantităţii
de substanţă de (CuO şi
H₂SO₄. )

n(CuO) = 2 mol 3p

n( CuSO₄) = 2 mol

Pentru calcularea masei


(CuSO₄) 2p
m(CuSO₄)=320g

Pentru notarea corectă şi


utilizarea corectă a unităţilor
de măsură .......... 1p
Pentru notarea corectă a
răspunsului
n( CuSO₄) = 2 mol
m(CuSO₄)=320g 1p

Pentru rezolvarea corectă a


problemei prin orice metodă
se va acorda
punctajul maximal.

S-ar putea să vă placă și