Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND

ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII RESEARCH OF THE


MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT TIRASPOL STATE UNIVERSITY
DIN TIRASPOL AWARDED THE ORDER
DECORATĂ CU ORDINUL "CREDINŢĂ PATRIEI" IST CLASS
"CREDINŢĂ PATRIEI" CLASA I
str. Gh. Iablocichin 5, MD-2069, Chişinău, 5, Gh. Iablocichin Street,
Republica Moldova MD-2069,Chişinău, Republic of Moldova
Tel/Fax.+373 22-75-49-24, Tel/Fax.+373 22-75-49-24,
e-mail: ustiraspol@gmail.com e-mail: ustiraspol@gmail.com
,,____” contact@ust.md
______________ 2020 Nr. _____ contact@ust.md

Stimate D-le Director, prin prezenta, vă informăm că la Catedra Chimie a


facultății Biologie şi chimie a UST (cu sediul la Chișinău) se va organiza
Universiada la chimie 2020, pentru elevii claselor a XII-a.
Atașat expediem varianta electronică a testului (Anexa 1) și rugăm
implicarea profesorului de chimie în evaluarea și expedierea pe adresa
arsene.ion@ust.md a rezultatelor și a datelor de contact a elevilor participanți,
(Anexa 2) până la 10 martie 2020, pentru totalizare.
Până la 20 martie vor fi expediate listele persoanelor care vor fi menționate.
Pe data de 11 aprilie 2020 la Universitate va fi organizată „Ziua Ușilor
Deschise”, în cadrul căreia vor fi premiați învingătorii și unde oaspeții pot participa
la diferite activități științifico-distractive (cercul de chimie, activități cu caracter
ecologic, tehnologii informaționale aplicate în chimie etc.). Pentru profesorii de
chimie va fi organizat Seminarul științifico-metodic „Didactica chimiei și
biologiei” cu eliberarea certificatelor de participare.
În speranța unei colaborări frumoase,
șeful Catedrei Chimie
Dr., conf. univ. Arsene Ion
Date de contact:
Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A
Catedra Chimie
079768805
arsene.ion@ust.md
Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie
or. Chişinău, str. Drumul Viilor, 26A

UNIVERSIADA la Chimie 2020 Anexa 1


Test de evaluare

Nume
Prenume
Clasa
Punctaj total

Nr Itemi Scor
1 Nucleul unui element chimic conţine 24 protoni. Completează spaţiile libere din tabel
cu informaţie despre acest element. L
a) Simbolul chimic şi denumirea… 0
b) Numărul de neutroni… 1
c) Poziţia în SP… 2
3
d) Repartizarea electronilor pe nivele energetice şi configuraţia electronică…
4
e) Stările de oxidare în compuşi chimici oxidul şi hidroxidul cu grad de oxidare 5
maxim…
6
f) Formula unui compus, folosit ca oxidant ... 7
2 Se dă şirul de elemente chimice: Cl, Na, O, N, H, Mg, C.
a) Alcătuiește două formule de substanţe cu legătura covalentă nepolară şi la una din L
ele explicaţi mecanismul formării ei. 0
1
b) Alcătuiește două formule de substanţe cu legătură covalentă polară şi două cu 2
legături ionice. 3
4
5
c) Compune și indică substanța, unde prezintă legătura de hidrogen și particula unde 6
se formează prin legătura covalentă donor-acceptor. 7
d) Indică molecula cu legătură triplă. 8
3 Sunt date ecuaţiile reacţiilor:
a) C(s) + O2(g) → CO2(g) + Q L
b) N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g) + Q 0
c) N2(g) + O2(g) ↔ 2NO(g) – Q 1
- alege din ele o reacţie ce corespunde caracteristicilor: 2
reversibilă, omogenă, exotermă. 3
4
5
6
- indică cum trebuie de modificat temperatura şi presiunea, pentru a deplasa echilibrul 7
chimic spre produsul final. 8

- indică două domenii de utilizare a produsului reacţiei.

1
Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie
or. Chişinău, str. Drumul Viilor, 26A

4 Stabileşte coeficienţii în reacţia redox:


FeSO4 + KMnO4 +H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O L
Determină: 0
- gradele de oxidare ale elementelor din proces; 1
- oxidantul şi reducătorul; 2
- procesele de oxidare şi de reducere; 3
- coeficienţii prin metoda bilanţului electronic şi egalează ecuaţia reacţiei propusă; 4
5
6
7
8

5 Pentru substanţa nitrat de aluminiu, scrie ecuaţiile reacţiilor în corespundere cu tipul


indicat: L
a) Substanţa iniţială: 0
- reacţie de descompunere – 1
2
- reacţie de schimb – 3
4
b) produs de reacţie 5
- reacţie de substituţie – 6
7
- reacţie de schimb 8
9
c) pentru una din ecuaţiile propuse, scrie ecuaţia ionică completă şi ecuaţia ionică 10
redusă.

6 Rezolvă problema
Se dă un metal cu configurația …ns2p1. La interacțiunea acestui metal cu acidul L
clorhidric s-a format clorura acestui metal cu masa 53,4 g și s-a degajat un volum de 0
hidrogen egal cu 13,44 l (c. n.). Stabiliți metalul care a interacționat cu acidul 1
clorhidric. 2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie
or. Chişinău, str. Drumul Viilor, 26A

7 A. Care din substanțele enumerate mai jos interacționează cu [Ag(NH3)2]OH:


C6H6; CH3Br; CH3COH; C2H2; HCOOH. Scrieți ecuațiile reacțiilor și numiți L
compușii obținuți. 0
1
2
3
4
5
6
7
8

B. Scrieți ecuațiile reacțiilor ce permit următoarele transformări:


C6H12O6 → C2H5OH → C2H4 → C2H5Cl → C4H10 → CO2. Indicați condițiile
desfășurării reacțiilor și numiți compușii obținuți.

8 Se propune substanța cu compoziția C4H6.


a) scrieți formula de structură a izomerului din care se obține cauciucul butadienic; L
b) scrieți formula de structură a izomerului în care doi atomi de carbon se află în 0
starea de hibridizare sp2, iar doi în sp3. 1
2
3
4
5

3
Universitatea de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie
or. Chişinău, str. Drumul Viilor, 26A

9 Rezolvați transformările prin scrierea formulelor de structură semidesfășurată, numiți


compușii obținuți (A-D) conform nomenclaturii sistematice: L
propan-1-ol + H2SO4(conc.) → A + HCl → B + NaOH (sol. apoasă) → C + CuO (to) 0
→D 1
2
3
4
5
6

10 La deshidratarea a 1,5g monoalcool saturat în prezența acidului sulfuric (conc.) s-au


obținut 0,56 l hidrocarbură etilenică (c. n.). Se cere:
a) determinați formula alcoolului; L
b) scrieți formulele de structură ale tuturor izomerilor posibili ai alcoolului dat și 0
numiți-i după nomenclatura sistematică. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
Anexa 2
Rezultatele evaluării și datele de contact ale elevilor participanți

Nr. Date de contact


Nume, Prenume Punctaj
d/o Adresa, tel. e-mail
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.