Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 1

CHIMIA
TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL LICEAL
Profil real
februarie 2018
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


Itemii Scor Scor
1 În compoziţia vopselelor utilizate în pictură pentru crearea unui efect de transparenţă intră
compusul unui element chimic atomii căruia conţin în nucleu 30 protoni. L L
0 0
Notează în spaţiile libere ale enunţurilor propuse litera A dacă le consideri adevărate şi 1 1
litera F, dacă le consideri false. 2 2
1) Acest element este situat în sistemul periodic în perioada a IV-a, grupa a II-a, subgrupa 3 3
principală (…). 4 4

2) Configurația electronică a atomului lui este: 1s22s22p63s23p63d104s 2(…).


3) Într-o probă cu masa de 6,5 g de substanţă simplă, formată din atomii acestui element,
se conțin 6,02 · 1022 atomi (…).
4) Substanța simplă, formată din atomii acestui element, este utilizată pentru protecția
fierului de coroziune (…).
2 Sunt propuse elementele chimice: Mg, Н, Na, Br, O, Si, Al.
L L
Utilizând doar elementele din acest șir, alcătuieşte pentru fiecare caracteristică propusă
formula chimică a unei substanţe corespunzătoare şi noteaz-o în spaţiul rezervat. 0 0
1 1
Caracteristica substanţei Formula 2 2
chimică 3 3
4 4
1 Între atomii acestei substanţe se realizează doar legături simple
5 5
2 Între particulele substanţei se formează legături „σˮ și „ˮ 6 6
7 7
3 Substanța conține particule ce au configurații electronice de gaz inert
8 8
4 Între moleculele substanței se formează legături de hidrogen 9 9
5 Substanţa are reţea cristalină atomică
6 Un mol de substanță ocupă un volum de 22,4 l (c. n.)
7 Soluția substanţei conduce curentul electric
8 Soluţia substanţei are pH-ul > 7
9 Substanţa se utilizează ca materie primă la producerea cimentului

3 Oxidul de azot (I) este utilizat în calitate de gaz propulsor pentru producerea balonașelor
cu frișcă, a ciocolatei poroase, a sprayurilor cu ulei pentru uns tigăile. Dozarea cantitativă L L
a acestui compus poate fi realizată conform următoarei scheme de reacție: 0 0
1 1
N2O + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + NO + K2SO4 + H2O 2 2
3 3
Stabileşte pentru acest proces: gradele de oxidare ale tuturor elementelor, oxidantul şi 4 4
reducătorul, procesele de oxidare şi de reducere; determină coeficienţii prin metoda 5 5
bilanţului electronic şi egalează ecuaţia reacţiei. 6 6
7 7
..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
4 Fierul pur aplicat într-un strat subțire pe suprafața de sticlă îi conferă proprietăți
termoreflectoare necesare pentru producerea geamurilor cu un grad sporit de termoizolare. L L
Fierul cu puritatea necesară poate fi obținut conform următoarei reacții chimice. 0 0
Fe2O3(s) + 3CO(g) ⇄ 2Fe(s) + 3CO2(g) + Q 1 1
Pentru acest proces determină tipul fiecărei afirmaţii, încercuind litera A, dacă afirmaţia 2 2
este adevărată, şi litera F, dacă este falsă: 3 3
4 4
а) A F
Sistemul dat este omogen.
b) A La mărirea presiunii echilibrul chimic se deplasează spre substanţele iniţiale.
F
c) A La micşorarea temperaturii echilibrul chimic se deplasează spre produşii finali.
F
d) A La micşorarea concentraţiei oxidului de carbon (IV) echilibrul chimic se
F
deplasează spre produşii finali.
5 Pentru a asigura o culoare intensă și stabilă a măslinelor conservate în calitate de fixator de
culoare se utilizează sulfatul de cupru (II), în proporție de 170 mg la 1 kg de măsline. La L L
un conținut mai mic - culoarea măslinelor devine neomogenă, iar la un conținut mai mare 0 0
– măslinele capătă un gust neplăcut. 1 1
Rezolvă problema. 2 2
O probă de oxid de cupru (II) tehnic cu masa de 20 g, ce conține 20% de impurități, a fost 3 3
tratată cu 392 g soluție de acid sulfuric cu partea de masă a acidului de 10%. 4 4
a) Calculează masa sulfatului de cupru (II) ce poate fi obținută în urma acestei reacții. 5 5
b) Argumentează prin calcule dacă produsul obținut la conservarea a 400 kg de măsline cu 6 6
utilizarea acestei cantități de sulfat de cupru (II) va corespunde standardelor de culoare și 7 7
gust. 8 8
Se dă: Rezolvare: 9 9
........................................................................................................................................................... 10 10
.............................................................................................................................................. 11 11
12 12
...........................................................................................................................................................
13 13
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Răspuns: a)................................................................. ; b).................................................... .
6 Sunt date substanțele: SO3, Cu(OH)2, Cl2, HCl, Na3PO4.
Scrie câte o ecuație chimică pentru fiecare tip de reacție indicat, utilizând în fiecare caz în L L
calitate de reactant una din substanțele din șirul propus. 0 0
1) Reacție de 1 1
combinare: ………………………………………………………………………………… 2 2
3 3
2) Reacție de 4 4
descompunere: …..………………………………………………………………………… 5 5
6 6
3) Reacție de 7 7
substituție: ………………………………………………………………………………… 8 8
4) Reacție de
schimb: …………………….………………………………………………………………
7 Pentru fiecare caracteristică prezentată în coloana В scrie în spaţiul rezervat din coloana А
formula de structură semidesfăşurată a unei substanţe organice corespunzătoare. L L
A B 0 0
Formula de structură semidesfăşurată Caracteristica substanţei 1 1
2 2
1) ............................................................ 1) Corespunde formulei moleculare C3H9N 3 3
4 4
2) ............................................................ 2) Conţine atomi de carbon în starea 5 5
de hibridizare sp3și sp2
3) ........................................................... 3) Este un monomer în reacţia de obţinere
a cauciucului
4) ........................................................... 4) Este un produs al reacţiei de esterificare

5) ........................................................... 5) Poate fi identificată cu apa de brom


8 I. Notează în spațiul rezervat denumirile substanțelor conform nomenclaturii sistematice:
a) b) c) L L
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
а) ………………………….. b) ……………………………. c) ……………………… 5 5
II. Pentru substanța indicată în punctul (c) completează spațiile libere din tabel în 6 6
corespundere cu cerinţele indicate: 7 7
Formula de structură Denumirea substanței conform 8 8
semidesfăşurată nomenclaturii sistematice 9 9
un izomer de
catenă
un izomer de
funcțiune
un omolog
9 Sunt date substanțele: acid etanoic, but-1-enă, propanal, metanol, glucoză, cloroetan.
Scrie ecuațiile reacțiilor chimice conform schemelor propuse, utilizând substanțe din șirul L L
dat: pentru I - în calitate de substanțe inițiale; 0 0
pentru II - în calitate de produși de reacție. 1 1
Pentru substanțele organice utilizează formulele de structură semidesfășurate. 2 2
I. Ca substanță inițială 3 3
4 4
a) …………………………… + Na → ………………………………………………… 5 5
6 6
b) ………………………………… + Ag2O →……………………………………..…… 7 7
(sol. amoniac.) 8 8
II. Ca produs de reacție

a)…………………………………………→…………………………………… + HOH

b) ………………………………………… → ………………….…………….… + HCl

10 Suplimentul alimentar „Yantavit“ sporește rezistența organizmului la influența negativă a


mediului datorită conținutului sporit a unui acid organic, cunoscut din antichitate ca L L
„spirit de chihlimbarˮ. 0 0
Rezolvă problema. 1 1
Determină formula moleculară a acidului succinic, dacă la arderea unei probe de acid cu 2 2
masa de 11,8 g s-a format oxid de carbon (IV) cu volumul de 8,96 l (c. n.) și apă cu masa 3 3
de 5,4 g. Densitatea vaporilor acestei substanțe după hidrogen este egală cu 59. 4 4
Se dă: Rezolvare: 5 5
6 6
................................................................................................................................................... 7 7
.................................................................................................................................................. 8 8
9 9
.................................................................................................................................................. 10 10
................................................................................................................................................. 11 11
12 12
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
Răspuns:........................................................................
11 Pentru a realiza o manichiură perfectă sunt utilizate produse pentru tratarea chimică a
cuticulei, care înmoaie pielea din jurul unghiei, facilitând înlăturarea acesteia. Un L L
component activ al acestor produse este o soluţie de hidroxid de potasiu cu pH-ul 12. 0 0
Calculează ce volum de soluție de hidroxid de potasiu cu partea de masă a KOH de 7% și 1 1
densitatea soluției de 1,05 g/ml se cere pentru a pregăti 500 ml de soluție de hidroxid de 2 2
potasiu cu această valoare a pH-ului. 3 3
Se dă: Rezolvare: 4 4
............................................................................................................................................. 5 5
............................................................................................................................................... 6 6
7 7
............................................................................................................................................... 8 8
............................................................................................................................................... 9 9
10 10
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Răspuns: ……………...........................................................................................................
12 Într-un laborator de certificare au fost propuse pentru analiză soluţiile următoarelor
substanţe: L L
sulfat de sodiu, nitrat de calciu, nitrat de amoniu, clorură de potasiu, carbonat de potasiu. 0 0
1 1
I. Selectează din șirul dat substanțele ce pot fi identificate cu reactivii propuși în tabel, 2 2
scrie formulele lor în spațiul rezervat şi indică semnalele analitice corespunzătore. 3 3
Reactivul de identificare Formula substanței Semnalul analitic 4 4
identificate 5 5
BaCl2 6 6
7 7
H2SO4
8 8
NaOH 9 9
10 10
II. Scrie, în corespundere cu datele din tabel, ecuaţia unei reacții de identificare în formă 11 11
moleculară, ionică completă şi redusă.

................................................................................................................................ (EM)

................................................................................................................................. (EIC)

............................................................................................................................... (EIR)
SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR CHIMICE
I II III IV V VI VII VIII

1 Hidrogen 2 Heliu
1 Н 1,0079 He 4,0026
3 Litiu 4 Beriliu 5 Bor 6 Carbon 7 Azot 8 Oxigen 9 Fluor 10 Neon
2 Li 6,941 Be 9,01218 B 10,81 C 12,011 N 14,0067 O 15,9994 F 18,9984 Ne 20,179
11 Sodiu 12 Magneziu 13 Aluminiu 14 Siliciu 15 Fosfor 16 Sulf 17 Clor 18 Argon
3 Na 22,98977 Mg 24,305 Al 26,98154 Si 28,0855 P 30,97376 S 32,06 Cl 35,453 Ar 39,948
19 Potasiu 20 Calciu 21 Scandiu 22 Titan 23 Vanadiu 24 Crom 25 Mangan 26 Fier 27 Cobalt 28 Nichel
K 39,0983 Ca 40,08 44,9559 Sc 47,88 Ti 50,9415 V 51,996 Cr 54,938 Mn 55,847 Fe 58,9332 Co 58,69 Ni
4 29 Cupru 30 Zinc 31 Galiu 32 Germaniu 33 Arsen 34 Seleniu 35 Brom 36 Kripton
63,546 Cu 65,38 Zn Ga 69,72 Ge 72,59 As 74,9216 Se 78,96 Br 79,904 Kr 83,80
37 Rubidiu 38 Stronţiu 39 Ytriu 40 Zirconiu 41 Niobiu 42 Molibden 43 Tehneţiu 44 Ruteniu 45 Rodiu 46 Paladiu
Rb 85,4678 Sr 87,62 88,9059 Y 91,22 Zr 92,9064 Nb 95,94 Mo [98] Tc 101,07 Ru 102,9055 Rh 106,42 Pd
5 47 Argint 48 Cadmiu 49 Indiu 50 Staniu 51 Stibiu 52 Telur 53 Iod 54 Xenon
107,868 Ag 112,41 Cd In 114,82 Sn 118,69 Sb 121,75 Te 127,60 I 126,9045 Xe 131,29
55 Ceziu 56 Bariu 57* Lantan 72 Hafniu 73 Tantal 74 Volfram 75 Reniu 76 Osmiu 77 Iridiu 78 Platina
Cs 132,9054 Ba 137,33 138,9055 La 178,49 Hf 180,948 Ta 183,85 W 186,207 Re 190,2 Os 192,22 Ir 195,08 Pt
6 79 Aur 80 Mercur 81 Taliu 82 Plumb 83 Bismut 84 Poloniu 85 Astatiniu 86 Radon
196,9665 Au 200,59 Hg Tl 204,383 Pb 207,2 Bi 208,9804 Po [209] At [210] Rn [222]
87 88 89** 104 105 106 107 108 109 110
Franciu Radiu Actiniu Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium
7
Fr [223] Ra 226,0254 227,0278 Ac [261] Rf Db
[262] [263] Sg [262] Bh [267,13] Hs [268,14] Mt [281] Ds
*Lantanide
58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68 Er 69 Tm 70 Yb 71 Lu
Ceriu Praseodim Neodim Prometiu Samariu Europiu Gadoliniu Terbiu Disprosiu Holmiu Erbiu Tuliu Yterbiu Luteţiu
140,12 140,9077 144,24 [145] 150,36 151,96 157,25 158,9254 162,50 164,9304 167,26 168,9342 173,04 174.967
**Actinide
90 Th 91 Pa 92 U 93 Np 94 Pu 95 Am 96 Cm 97 Bk 98 Cf 99 Es 100 Fm 101 Md 102 No 103 Lr
Toriu Protactiniu Uraniu Neptuniu Plutoniu Americiu Curiu Berkeliu californiu Einsteiniu Fermiu Mendeleviu Nobeliu Lawrenciu
232,0381 231,0359 238,0389 237,0482 [244] [243] [247] [247] [251] [252] [257] [258] [255] [260]

SOLUBILITATEA ACIZILOR, BAZELOR, SĂRURILOR ÎN APĂ


H+ NH4+ Li+ Na+ K+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Cr3+ Zn2+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Pb2+ Cu2+ Ag+
OH - S S S S S P I I I I I I I I I -
F- S S P S S P I I P I S S I I I S S
Сl - S S S S S S S S S S S S S S P S I
Br - S S S S S S S S S S S S S S P S I
I- S S S S S S S S S S S S S - I - I
S2- S S S S S S S S - - I I I - I I I
SO32- S S S S S I I I - - I - I - I I I
SO42- S S S S S I P S S S S S S S I S P
CO32- S S S S S I I I - - I I I - I - I
SiO32- I - S S S I I I - - I I I - I - -
NO3- S S S S S S S S S S S S S S S S S
PO43- S S I S S I I I I I I I I I I I I
CH3COO- S S S S S S S S S - S S S - S S S
Notă: S – substanţă solubilă, I – insolubilă, P – puţin solubil; «-» substanţa nu există sau se descompune în apă
SERIA ELECTRONEGATIVITĂŢII
F O N Cl Br I S C Se P H As B Si Al Mg Ca Na K
4,0 3,5 3,07 3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1,5 1,2 1,04 0,9 0,8
SERIA TENSIUNII METALELOR
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au