Sunteți pe pagina 1din 6

((

".ry}RoB,
geful InspRlui Generat V{/t"situafii de Urgenfl
iNrERryE

., ,;;, * -_!*{;.":/
Plan de efectuare a whv*iiliy'pubrice in anur 202r de crtre
Inspectoratul General pentru Situafiii de Urgen(I

Suma
Tipurile
estimatl
nr. proceduri
Expunerea obiectului de achizifie planificat Ior de
Perioada desfiqurlrii
d/o inclusiv procedurii de achizi(ie
achizifie
TVA (mii
aplicatl
lei)2021
ECO. 222210,,Servicii i nto rmationale
l.l lgly&ii internet fix qi mobil 46,00 CM\/ trimestrul I
1.2 Intretr: nerea pro,gramei 1"C" 20,00 CMV trimestrul I
1.3
Intretitnereo protgremei,,Moldlex" 3,94 CMV trimestrul I
1.4 Intrelinerea Dornenului (dse.md) 0,25 cont trimestrul I
Total 70,09

2.8CO.222220 ,,servicii
tc de teleco mun rca ;:rt
I
2.t Servic de telefbnie mobild IGSU 50,00 CM\/ trimestrul I
2.2 Servicii de telefbnie fixd 80,00 CM\T trimestrul I
2.3 Servicii IPTV CMV"
3,60 trimestrul I
cont
Total: 133,60

3. E,CO.222900,,Alte servicii',
Servicii incdrcare qi regenerare
3.1
cartu$e 55,00 CMV trimestrul II

Flori, torf CMV,


25,00 trimestrul I
cont
J.J Servicii broker vamal 15,00 CMV trimestrul I
Servicii de receplionare qi distribuire
3.4
a corespondente.i oficiale qi secrete 9,00 CMV trimestrul I
Abonare edilii periodice pentru anul
3.5
2022 14,00 CMV trimestrul IV
Serviciul de perl'ectare a legiti-atiilor
3.6 20,00
de serviciu CMV trimestrul I
Servicii de evaluare a bunurilor
J.l
imobile 60,00 CMV trimestrul I
3.8 Servici de mentenanJd tahografe 7.00 Cont
3.9 Servicii de catering 140,00 CMV trimestrul I
Modul pentru evidenla
3.10 50,00 CMV
eohipamentului (aplicafia I C) trimestrul II
3.1 I Servicii editorirale poligrafi ce 50,00 CMV trimestrul II
3.12 Servicii de confecfionare sieile 5,00 Cont trimestrul II
Servicii de efectuare a marcajului
3.13
IGSU 4,70 CMV trimestrulll
3.14 Servicii protocol 50,00 CMV pe parcursul anului
Servicii de amenajare a automobilului
3.15
de stat major operativ 160,00 CMV trimestrul II
3.16 Servicii 4e amenajare a parcdrii 240,00 CM'r' trimestrul II
Total: 904,70

4. ECO 222400,,ServiciiI de tra ns


Asigurarea obligatorie a mijl. de
4.1 45,00
transport CMV trimestrul I

4.2 Servicii de inmatriculare CMV,


10,00 pe parcursul anului
cont
4.3 Servicii de tranr;port 30,00 CM\/ pe parcursul anului
4.4 Taxa de drum 50,00 CMV trimestrul I
4.5 Testarea auto 10,00 Cont pe parcursul anului
4.6 Serv c carte verde 10,00 Cont pe parcursul anului
Servicii tehnicd special[
4.7 24,00
(inginereascd) CMV pe parcursul ranului

Total: 179,00

5. ECO.222 500 rvicii de curentett


Servicii de mentenantd aparate
5.1 multifunclionale instalate in SAD, 10,00 CMV trimestrul II
eqDR qi CDSE
Deservirea sistemului de ingtiintare
5.2 249,60
centralizat NFP trimestrul I
Servicii de deserrvire gi reparalie a
5.3 140,00
mijloacelor de tr:ansport auto CMV trimestrul II
Servicii de reparare, montare,
5.4
balansare a pner-uilor qi vulcanizare 15,00 CMV,cont trimestrul II
Servicii de mentenanfd a
5.5
generatorului diesel 5,00 CMV trimestrul II
Servicii de mentenanll a sistemului
5.6 10,00
de rdcire de inalt4 precizie STULZ CMV trimestrul II
Servic ide reparafii imprimante aflate
5.7 20,00
in gest unea IGSU CMV trimestrul II
Servicii de mentenanli a sistemulu-
5.8 antiefraclie qi anti-incendiu instalat in 10,00 CMV trimestrul II
sediul IGSU
Servicii de mentenanli a sistemului
5.9
de acces control 20,00 CMV trimestrul II
Servic i de reparaf. i a echipamerttelor
s.l0 60,00 CMV trimestrul II
de rad ocomunica{ ri
Servicii der deservire qi reparalie
5.1 1 10,00 Cont pe parcursul anului
curenti a utilajului mecanizat
5.12 Servicii de repara! e a usilor 3,00 Cont pe parcursul anului
Servic de reparalii birouri DMRU,4
5.13 200,00 CMV trimestrul II
birour:
5.14 Servicii reparafie gard IGSU 30,00 CMV trimestrul II
Total: 782,60

6. ECO. 282100,,Cheltuieli capitale pentru lucriri topografogeodezice, decortografie Ei


cadastrutt
Lucrdri topografo geodezice, de
6.1 50,00 CMV trimestrul II
cartografie si cadastru

Total: 50,00

7. ECO 314000,,Ma utilaie"


Ielefoane mobile Armor 8 Ulefone
7.1 35,00 CMV trimestrul II
pentru echipele de intervenfie
7.2 GPS Tracker 50,00 CMV trimestrul II
7.3 HDD;i RAM pentru server 100,00 CMV trimestrul II
Generator electric 10 kw pentru
7.4 asigurarea cu energie electricd a 100,00 CMV trimestrul II
statului maior mobil
Stabilizator de tensiune 10 kw pentru
7.5 10,00 CMV trimestrul II
statul maircr mobil
Invertor din 12 v 1a220 v pentrq
7.6 5,50 CMV trimestrul II
statul major mobil
Aparat de aer condilionat pentru
7.7 inc[perea tehnicd amplasatd in st;diul 8,00 CMV trimestrul II
IGSU
Compresor mobil capacitate de
7.8 incdrcare 2 butelii cu aer compr mat- 880,1 8 COP trimestrul II
5 buc
Electrocasnice premiere Motailc (2
7.9 36,00 CMV trimestrul II
magini de spdlat si 2 televizoare
7.10 Kiorker 2buc, premiere Molailc 12"00 CMV trimestrul II
Incdrc[tor pentru acumulatoare
7.1 0,80 Cont trimestrul II
(baterii)
Echipament pentru amenaj area
7.t2 400,00 COP trimestrul II
Statului maior mobil
Total: 1637,49

8. ECO.311f20 Reparafii cap{tale ale clldirilor


Reparalia capitald a sediului de pe str.
8.1 800,00 COP trimestrul II
Ia. Hincu,3 mun. ChisinSu
Reparafia capital[ a sed ului de pe str.
8.2 1250,00 COP trimestrul II
Gh.Asachi, 69 mun. Ch sin[u

Total: 2050,00

E CO 319000 "Invest capitale in curs de executie"


Reconstruclia sediului USP Anehii
9.1 900,00 COP trimestrul II
Noi (SUA)

Total 900,00

10 ECO 33 000 ,,Combustibil,


C carburan{i gi lubrifian
10.1 Produse petroliere 5926,985 LP trimestrul I

10.2 Alte necesitSli 973,02 pe parcursul anului

Total: 6900,00

11. ECO.332000 ,,Piese de schimb"

1l.l Anvelope 65,00 CMV trimestrul II

tt.2 Acumulatoare 10,00 CMV trimestrul II


l 1.3 Piese de schimb auto 30,00 MV,Con pe parcursul anului
tt.4 Piese pentru tehnica de calcul 73,00 CMV trimestrul II
I 1.5 Cartuge pe,ntru imprimante 25,00 CMV trimestrul II
I 1.6 Jevi de re.[ulare, racorduri, reductii 74,00 CMV trimestrul II
Acumulatoare pentru sistemul d{
11.7 3,00 CMV trimestrul II
sonorizare
1 1.8 Acumulatoare pentru UPS 320,00 COP trimestrul II
Total: 600,00

12. ECO. 303l10,,Produse alimentare"

t2.t CMV,
Produse alimentare 12,00 pe parcursul anului
cont
Total: 12,00

E lqo.334000 ,,Medicamente gi materiale sanitare"


13.1 Medicamente 7,50 CMV trimestrul I
t3,2 Truse medicale 5,50 CMV trimestrul I
Total: 13,00

336000,,Materi a le de uz gospodlresc si rech izite de birou"


14. ECO.
t4.l Uglglql. de uz gospoddresc 100,00 CMV trimestrulII
t4.2 Rechizite de birou qi Hirtie 44 100,00 CMV trimestrulll
t4.3 Cialendare de perete pentru amJ2022 32,00 CMV trimestrul IV
Echipament de protectie pentru
14.4 COVID-1 9 (mdgti, mlnuqi, 118,00 CMV trimestrul II
dezinfectant)

Total: 350,00

JJatuuu ,rAcceso rii d e


15 . l:,\_rr. 338000 pat,-imbricimin nciltlminte"
l5.l Urniforme pentru colaboratorii IGSU 3270,00 LP trimestrul II
15.2 Alte necesitdli CMV,
30,00 pe parcursul anului
cont
Total: 3300,00
Echipament de proteilie pentru
15.3 4139,30
Parnpt€d (politici) LP trimestrul II
Total: 4139,30

16. ECO. 339000,,AIte materiale,'


l6. t Medalii qi insigne 60,00 CMV trimestrul I
16.2 Legitimalii pentru medalii qi insigne JMV,
1,00 trimestru.l I
cont
16.3 Medalii pentru oompeti(ii sportive 8,00 CMV trimestrull I
t6.4 Diplome, invitalii 15,00 CMV trimestrul I
16.5 Cutii pentru mer1alii 5,00 Cont trimestrul I
16.7 Plachete din lemn UMV,
20,00 pe parcursul anului
Cont
16.8 Seminle Iarbd, ingrlqdminte etc. 5,00 Cont trimestrul II
t6.9 Drqp4. 5,00 Cont pe parcursul anului
16.10 Apd potabil[ 20,00 CMV trimestrul II

r6.1I Furtunuri de refulare 400,00 COP trimestrul II

16.12 JEVELO 13,50 CMV trimestrul II

16.13 Cupe pentru competifii sportive 5,00 CMV trimestrul II

t6.14 Codouri de pre! 200,00 CMV pe parcursul anului

Total: 757,50
17. ECO 316000 Unelte qi scu inventar de producere qi gospodlresc

17.r Mobilier 150,00 CMV trimestrul II


17.2 Lamd pentru UTV 32,00 CMV trimestrul II
CMV
17.3 Alte necesit[1i 18,00 pe parcursul anului
Cont
Total: 200,00
17.4 CSsti si aparate izolante (polit :i) 4000,00 LP trimestrul II
Total: 4000,00

18. ECO 337110 Procurarea materialelor de constru


18.1 Materiale de constructie 30.00 CMV pe parcursul anului
Total: 30,00

19. ECO 222100 Servicii ene ice si comunale


19. IEnergia electricd 900,00 COP trimestrul I
19.2 Energia termicd 400,00 NFP trimestrul I
19.3 Apd si canalizare 160,00 CMV trimestrul I
t9.4 Servicii salubritate 13,73 CMV trimestrul I

$ef al Direc{iei economie gi finan{e


colonel al s/intern
Wi Eugeniu DUCA
,/-),,
'r/t'Dorin
,/!,"t
$ef al Direcfiei logistici
colonel al s/intern MATVEEV
h