Sunteți pe pagina 1din 24

Pentru utilizator

Instrucţiuni de utilizare
ecoTEC plus

Aparate de încălzire murale pe gaz cu condensaţie VU


VUW

RO
Sumar

Sumar

Caracteristicile generale ale aparatului ................. 3 4.8 Remedierea defecţiunilor.................................... 15


4.8.1 Defecţiuni din cauza lipsei de apă .................... 16
Accesoriu recomandat .............................................. 3 4.8.2 Defecţiuni la procesul de aprindere ................. 16
4.8.3 Defecţiuni în tubulatura de aer/gaze
1 Indicaţii privind documentaţia ...................... 3 de ardere ................................................................. 16
1.1 Păstrarea documentaţiei.......................................3 4.8.4 Umplerea instalaţiei aparatului/de încălzire .. 16
1.2 Simboluri folosite ....................................................3 4.9 Scoaterea din funcţiune .......................................17
1.3 Valabilitatea instrucţiunilor ..................................3 4.10 Protecţia contra îngheţului ................................ 18
1.4 Caracteristica CE.....................................................3 4.10.1 Funcţia de protecţie împotriva îngheţului ...... 18
1.5 Plăcuţa cu date constructive ...............................3 4.10.2 Protecţia contra îngheţului prin golire ............ 18
4.11 Întreţinerea şi serviciul de asistenţă tehnică 18
2 Securitatea ......................................................4

3 Indicaţii pentru utilizare ................................ 6


3.1 Garanţia .....................................................................6
3.2 Folosire regulamentară .........................................6
3.3 Condiţii legate de locul de instalare ...................6
3.4 Îngrijire.......................................................................6
3.5 Reciclarea şi eliminarea ecologică .....................6
3.5.1 Aparat ........................................................................6
3.5.2 Ambalaj ......................................................................6
3.6 Sfaturi de economisire a energie........................6

4 Utilizarea .........................................................8
4.1 Privire de ansamblu a elementelor de
comandă ....................................................................8
4.2 Măsuri înainte de punere în funcţiune............. 10
4.2.1 Deschiderea robinetelor ...................................... 10
4.2.2 Controlul presiunii instalaţiei ............................. 10
4.3 Punerea în funcţiune ..............................................11
4.4 Prepararea apei calde cu aparate VUW ............11
4.4.1 Reglarea temperaturii apei calde .......................11
4.4.2 Se deschide şi se închide funcţia confort ........12
4.4.3 Obţinerea apei calde .............................................12
4.5 Prepararea apei calde cu aparate VU...............12
4.5.1 Reglarea temperaturii apei calde ......................12
4.5.2 Deconectarea funcţionării boilerului
(numai aparate VU cu boiler extern
pentru apă caldă) ...................................................13
4.5.3 Obţinerea apei calde .............................................13
4.6 Reglările pentru regimul de încălzire................13
4.6.1 Setarea temperaturii pe tur (fără aparat
regulator conectat) ...............................................13
4.6.2 Setarea temperaturii pe tur (la folosirea
unui aparat regulator) ......................................... 14
4.6.3 Deconectarea regimului de încălzire
(Funcţionarea pe timp de vară)......................... 14
4.6.4 Setarea termostatului de cameră sau a
regulatorului cu senzor extern .......................... 14
4.7 Afişare stare (pentru lucrări de întreţinere
şi service prin intermediul specialistului) ....... 15

2 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Caracteristicile generale ale aparatului
Accesoriu recomandat
Indicaţii privind documentaţia 1
Caracteristicile generale ale aparatului 1.1 Păstrarea documentaţiei
Păstraţi instrucţiunile de utilizare, precum şi toată
Aparatele Vaillant ecoTEC sunt aparate compacte, care documentaţia conexă, aşa încât acestea să fie
se aplică pe perete, pe gaz cu putere calorică. Aparatele disponibile la nevoie.
VUW sunt echipate suplimentar cu prepararea integrată În caz de mutare din locuinţă sau de vânzare a
a apei calde. aparatului, înmânaţi documentaţia utilizatorului ulterior.

1.2 Simboluri folosite


Accesoriu recomandat La folosirea aparatului respectaţi instrucţiunile de
siguranţă privind folosirea!
Pentru reglarea aparatului ecoTEC, Vaillant oferă diferite
variante de regulatoare, care se leagă la placa Pericol!
electronică sau se introduc în placa de comandă. d Pericol nemijlocit pentru sănătate şi viaţă!
– auroMATIC 560
– auroMATIC 620/2 Pericol!
– calorMATIC 392 e Pericol de moarte prin electrocutare!
– calorMATIC 430
– calorMATIC 630/2 Pericol!
– VR 60 modul amestecãtor H Pericol de ardere sau de opărire!
– VR 61 modul amestecător
– VR 80 aparat de comandă la distanţă Atenţie!
– VR 81 aparat de comandă la distanţă a Situaţie potenţial periculoasă pentru produs şi
– VR 90/2 aparat de comandă la distanţă mediu!
– VRT 40

Specialistul va sfătuieşte la alegerea regulatorului h Indicaţie!


Informaţii şi indicaţii utile.
adecvat.
• Acest simbol semnifică o activitate necesară

1 Indicaţii privind documentaţia 1.3 Valabilitatea instrucţiunilor


Aceste instrucţiuni de utilizare sunt valabile exclusiv
Următoarele indicaţii vă ghidează prin întreaga pentru aparatele cu următoarele numere de articole:
documentaţie tehnică. – 0010004985
Există documentaţie tehnică suplimentară, valabilă în – 0010004986
combinaţie cu aceste instrucţiuni de utilizare. – 0010004987
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorări – 0010004988
cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni. – 0010004989
– 0010005971
Documentaţie conexă – 0010004152
Pentru instalatorul autorizat: – 0010004153
Instrucţiuni de instalare
şi de întreţinere nr. 0020050879 Numărul de articol al aparatului dumneavoastră se
nr. 0020029178 găseşte în plăcuţa cu date constructive.
nr. 0020046370
Instrucţiuni de montaj pentru 1.4 Caracteristica CE
tubulatura de aer/gaze de ardere nr. 0020029130 Prin intermediul caracteristicii CE se atestă că aparatele
îndeplinesc exigenţele fundamentale ale directivelor în
După caz, sunt valabile şi celelalte instrucţiuni privitoare vigoare, conform plăcuţei cu datele constructive.
la accesoriile şi regulatoarele utilizate. Cu caracteristica CE, ca producător al aparatului,
certificăm faptul că sunt îndeplinite cerinţele de
siguranţă conform § 2, 7. GSGV şi că aparatul fabricat în
serie corespunde modelului de construcţie verificat.

1.5 Plăcuţa cu date constructive


Plăcuţa cu datele constructive pentru Vaillant ecoTEC
este montată din fabricaţie pe partea inferioară a
aparatului.

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 3


2 Securitatea

2 Securitatea • Deschideţi ferestrele şi uşile.


• Avertizaţi locatarii din imobil.
Comportamentul în caz de avarie • Părăsiţi imobilul.
• Anunţaţi societatea furnizoare de gaz (GVU) sau

d ÎnPericol!
cazul apariţiei mirosului de gaze: Pericol de
tehnicianul autorizat din zonă.

intoxicare şi de explozie cauzat de Instrucţiuni de securitate


disfuncţionalităţi! Respectaţi obligatoriu următoarele instrucţiuni de
securitate şi prescripţii.

Pericol!
d Pericol de detonare a amestecului inflamabil
gaz-aer!
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi nici un fel de
substanţe explozive sau uşor inflamabile în
spaţiul destinat instalării aparatului (de ex.
benzină, vopsele etc).

Pericol!
Pericol de intoxicare şi de explozie cauzat de
disfuncţionalităţi!
Sunt interzise cu desăvârşire scoaterea din
funcţiune a dispozitivelor de siguranţă, precum
şi manevrele asupra acestor dispozitive care ar
1 putea afecta funcţionarea lor corectă.

Fig. 2.1 Robinet de blocare a gazului De aceea, sunt interzise modificările:


(în afară de VU 466 şi VU 656) - la aparat,
- în zona adiacentă aparatului,
- la conductele de admisie pentru gaz, aerul de
alimentare, apă şi la cablurile de curent precum,
- la tubulatura de evacuare a gazelor arse.

Interdicţia de modificare este valabilă de asemenea


pentru elementele de construcţie din proximitatea
aparatului, în măsura în care acestea pot afecta
siguranţa în funcţionare a aparatului.
Un exemplu pentru aceasta este:
Mantaua de tip dulap a aparatului trebuie să respecte
prescripţiile corespunzătoare în ce priveşte varianta
constructivă. Solicitaţi relaţiile necesare de la firma
autorizată pentru montaj, în cazul în care doriţi o manta
de acest tip.
1
Pentru modificările la aparat sau în zona adiacentă
acestuia, trebuie să vă adresaţi specialistului tehnic
Fig. 2.2 Închiderea robinetului de blocare a gazului autorizat.
(la VU 466 şi VU 656)
Atenţie!
În caz de apariţie a mirosului de gaz, se vor lua a Pericol de avariere prin lucrări neautorizate de
următoarele măsuri: modificare!
• Nu aprindeţi şi nu stingeţi nici o lumină. Intervenţiile sau manipularea din proprie
• Nu acţionaţi nici un alt comutator electric. iniţiativă la radiatorul mural pe gaz sau la alte
• Nu utilizaţi telefonul în zona periculoasă. piese ale instalaţiei sunt interzise cu
• Nu utilizaţi nici o flacără deschisă (de ex. brichete, desăvârşire.
chibrituri). Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singur
• Nu fumaţi. lucrări de întreţinere sau reparaţii la aparat.
• Închiderea robinetului de blocare a gazului (1) vezi
Fig. 2.1 şi Fig. 2.2.

4 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Securitatea 2

• Nu distrugeţi şi nu îndepărtaţi nici un sigiliu de plumb Neetanşeităţi (valabile numai pentru VU 466 şi 656)
de la piesele componente. Numai specialiştii instalatori
şi serviciul de asistenţă tehnică al producătorului deţin
autorizaţie de modificare a pieselor sigilate.

Pericol!
H Pericol de opărire!
Apa care iese din robinetul de apă caldă poate fi
fierbinte.

Atenţie!
a Pericol de deteriorare!
Nu utilizaţi spray-uri, diluanţi, detergenţi cu
conţinut de clor, vopsele, adezivi etc. în preajma
aparatului. În condiţii defavorabile, aceste
substanţe pot duce la apariţia coroziunii - 1
inclusiv în instalaţia de gaze arse.

Instalarea şi reglarea
Lucrarea de instalare este permisă numai unui specialist
instalator autorizat. Acesta preia şi răspunderea pentru
instalarea corectă şi pentru punerea în funcţiune. Fig. 2.3 Închiderea ventilului de blocare a apei reci
Aria de competenţă a acestuia include lucrările de (valabil numai pentru VU 466 şi 656)
inspecţie/întreţinere şi revizie, precum şi modificările
debitului reglat al gazului. În cazul neetanşeităţilor între aparat şi locurile de
filtrare închideţi imediat ventilul de blocare a apei reci şi
Pericol! permiteţi specialistului tehnic să înlăture neetanşeitatea.
d Aparatul poate fi manipulat pe perioadă
îndelungată numai cu mantaua aparatului închis
regulamentar! În caz contrar se poate ajunge la h Indicaţie!
La aparatele ecoTEC, ventilul de blocare a apei
daune materiale sau chiar la daune pentru corp reci nu se găseşte în zona de livrare a
şi viaţă - în cazul condiţiilor nefavorabile de aparatului dumneavoastră. Întrebaţi specialistul
funcţionare. instalator, unde a montat un astfel de ventil.

Presiunea de admisie a instalaţiei de încălzire Protecţia contra îngheţului


Controlaţi presiunea de admisie a instalaţiei de încălzire Asiguraţi-vă că, pe parcursul absenţei dumneavoastră
la perioade regulate (vezi paragraf 4.8.4). într-o perioadă cu temperaturi de îngheţ, instalaţia de
încălzire rămâne în funcţiune şi spaţiile sunt încălzite la
Grupul electrogen de siguranţă o temperatură suficientă.
În cadrul lucrării de instalare, specialistul instalator a
branşat radiatorul pe gaz la reţeaua electrică. Atenţie!
Dacă doriţi să menţineţi aparatul în stare de a Pericol de deteriorare!
disponibilitate chiar şi în cazul unei pene de curent cu În cazul unei defecţiuni la alimentarea electrică
ajutorul unui grup electrogen de siguranţă, trebuie ca sau la reglarea unei valori prea scăzute a
datele tehnice ale acestuia (frecvenţă, tensiune, legare la temperaturii camerei, nu este exclus ca
pământ) să coincidă cu cele ale reţelei şi să corespundă segmente parţiale din instalaţia de încălzire să
cel puţin cu puterea consumată de aparatul se deterioreze prin îngheţ în unele spaţii.
dumneavoastră. Pentru aceasta, solicitaţi consultanţă de Se vor respecta obligatoriu şi indicaţiile privind
la tehnicianul autorizat. protecţia contra îngheţului din capitolul 4.10.

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 5


3 Indicaţii pentru utilizare

3 Indicaţii pentru utilizare la prescripţiile naţionale în vigoare a căror respectare


este necesară.
3.1 Garanţia
Garanţia aparatului este de doi ani în condiţiile
prevăzute in certificatul de garanţie. Piesele de schimb h Indicaţie!
Nu este necesară păstrarea unei distanţe între
se asigură de către producator/furnizor pe o perioadă de aparat şi substanţele inflamabile, respectiv
minim 10 ani, contra cost (în afara perioadei de garantie). componentele din materiale inflamabile,
Defecţiunile cauzate de utilizare incorecta sau cele deoarece, la puterea termică nominală a
provocate în urma demontării produsului de către o aparatului, suprafaţa carcasei acestuia nu
persoană neautorizată nu fac obiectul acordării atinge temperaturi mai înalte decât valoarea
garanţiei. admisă de 85 °C.

3.2 Folosire regulamentară 3.4 Îngrijire


Centralele termice cu gaz ecoTEC sunt concepute după • Curăţaţi carcasa aparatului cu un prosop umed şi puţin
standarde tehnice de actualitate şi sunt construite în săpun.
conformitate cu normele de securitate recunoscute.
Cu toate acestea, în cazul utilizării improprii sau Atenţie!
neconforme cu destinaţia, poate fi periclitată sănătatea a Pericol de deteriorare!
sau viaţa utilizatorilor sau terţilor, respectiv pot fi Nu utilizaţi spumanţi sau detergenţi care pot
afectate aparatul şi alte bunuri materiale. deteriora carcasa sau armăturile din plastic. Nu
Acest aparat nu este destinat folosirii de persoanele folosiţi spray-uri, agenţi de diluare sau agenţi
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, perceptive sau de curăţare cu conţinut de clor.
spirituale sau experienţă insuficientă şi/sau cunoştinţe
insuficiente, numai dacă sunteţi supravegheat pentru 3.5 Reciclarea şi eliminarea ecologică
siguranţa dvs. de o persoană competentă sau aţi primit Atât centrala dvs. pe gaz Vaillant ecoTEC, cât şi
indicaţii de la acesta, cum să folosiţi aparatul. ambalajul de transport sunt construite preponderent din
Copii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu materii prime reciclabile.
se joacă cu aparatul.
Aparatele sunt concepute pentru a funcţiona pe post de 3.5.1 Aparat
generatoare de căldură în instalaţii închise şi deschise Centrala dvs. pe gaz Vaillant ecoTEC şi toate accesoriile
de încălzire centrală cu apă caldă şi de preparare sale nu se depun în containerele de gunoi menajer.
centrală a apei calde menajere. Utilizarea în alte scopuri Asiguraţi transportul şi depunerea aparatului dezafectat
sau în scopuri suplimentare faţă de cele prevăzute este şi a eventualelor accesorii la centrele de colectare
considerată neconformă cu destinaţia. Pentru prejudicii pentru deşeuri speciale.
rezultate de aici, producătorul/furnizorul nu îşi asumă
nici o răspundere. Riscul este suportat exclusiv de 3.5.2 Ambalaj
utilizator. Eliminarea ecologică a ambalajului de transport se va
Respectarea instrucţiunilor de utilizare şi instalare, a încredinţa firmei autorizate care a instalat aparatul.
întregii documentaţii conexe, precum şi a condiţiilor de
inspecţie şi de întreţinere fac parte integrantă din
utilizarea conformă cu destinaţia. h Indicaţie!
Respectaţi prescripţiile legislative naţionale în
vigoare.
Atenţie!
a Utilizarea abuzivă de orice natură este 3.6 Sfaturi de economisire a energie
interzisă.
Montarea unui sistem de reglare a încălzirii cu senzor
Aparatele trebuie să fie instalate de un specialist extern
instalator calificat, care preia răspunderea pentru Sistemele de reglare a încălzirii cu senzor extern variază
respectarea prescripţiilor, regulamentelor şi directivelor temperatura agentului termic pe tur în funcţie de
în vigoare. temperatura exterioară. Nu este generată mai multă
căldură decât este necesar. Pentru aceasta, la
3.3 Condiţii legate de locul de instalare regulatorul cu senzor extern trebuie să fie setată
Centralele termice pe gaz ecoTEC sunt instalate pe temperatura agentului termic pe tur atribuită fiecărei
perete, astfel încât este dată posibilitatea de temperaturi exterioare. Valoarea setată nu trebuie să fie
îndepărtarea a condensatului şi de conducere a mai înaltă decât cere configuraţia instalaţiei de încălzire.
conductelor sistemului de aer/de gaze de ardere. În mod normal, reglajul corect se efectuează de către
Acestea pot fi instalate de ex. în pivniţe, depozite, în tehnicianul autorizat din zona dumneavoastră. Cu
spaţii cu mai multe întrebuinţări sau spaţii de locuit ajutorul programelor integrate de timp, fazele dorite de
Solicitaţi informaţii de la specialistul instalator cu privire

6 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Indicaţii pentru utilizare 3

încălzire şi diminuare (de ex. noaptea) sunt conectate şi Materialul de construcţie al clădirii are de asemenea de
deconectate automat. suferit când există părţi din clădire neîncălzite sau
Sistemele de reglare a încălzirii cu senzor extern, în încălzite insuficient.
combinaţie cu robineţii cu termostat reprezintă forma
cea mai economică de reglare a încălzirii. Robinetele cu termostat şi termostatele de cameră
În zilele noastre, dotarea tuturor radiatoarelor de
Regimul diminuat al instalaţiei de încălzire încălzire cu robineţi cu termostat ar trebui să fie un
Diminuaţi temperatura camerei pe timp de noapte şi în lucru firesc. Odată reglată, temperatura camerei se
intervalele de absenţă. Acest lucru se poate realiza în păstrează cu exactitate. Cu ajutorul robineţilor cu
modul cel mai simplu şi fiabil prin aparate regulatoare cu termostat, în combinaţie cu termostatul de cameră (sau
programe de timp preselectabile individual. cu regulatorul cu senzor extern), temperatura camerei
Pe parcursul intervalelor de diminuare, reglaţi poate fi adaptată necesităţilor dumneavoastră
temperatura camerei la o valoare cu aprox. 5 °C mai individuale şi se poate obţine un regim funcţional
scăzută decât în intervalele de încălzire normală. O economic al instalaţiei de încălzire.
diminuare cu mai mult de 5 °C nu aduce economie Lăsaţi în permanenţă robineţii radiatoarelor complet
suplimentară de energie, deoarece pentru fiecare deschişi în camera în care se află termostatul; în caz
perioadă proximă de încălzire normală ar fi necesară o contrar, cele două dispozitive regulatoare se pot
putere de încălzire mai ridicată. Numai în intervalele mai influenţa reciproc şi calitatea reglajului poate fi afectată.
lungi de absenţă, ca de ex. în concedii, este rentabilă o În mod frecvent, se observă următorul comportament al
scădere mai accentuată a temperaturii. Pe timpul iernii utilizatorilor: Imediat ce camera devine prea caldă,
însă, se va avea în vedere ca protecţia la îngheţ să fie ventilele cu termostat sunt închişi (sau termostatul de
suficientă. cameră este reglat pe o temperatură mai scăzută). Dacă
frigul revine după un timp, robinetul cu termostat este
Temperatura camerei din nou deschis.
Fixaţi temperatura camerei numai până la nivelul pe care Acest lucru nu este necesar, întrucât robinetul cu
îl consideraţi cel mai agreabil pentru dvs. Fiecare grad termostat preia singur reglarea temperaturii: dacă
înseamnă un consum ridicat de energie cu până la 6 %. temperatura camerei creşte peste valoarea reglată la
Adaptaţi de asemenea temperatura camerei şi la capul senzorului, robinetul cu termostat se închide
scopurile de folosinţă ale încăperii. Spre exemplu, nu automat, iar dacă temperatura scade sub valoarea
este necesar în mod normal ca dormitoarele sau spaţiile reglată, se deschide din nou.
folosite rar să fie încălzite la 20 °C.
Nu acoperiţi aparatele regulatoare
Setarea modului de funcţionare Nu mascaţi aparatul regulator cu mobilă, perdele sau
În anotimpul cald, când locuinţa nu trebuie încălzită, vă alte obiecte. Este necesară detecţia liberă a aerului care
recomandăm să comutaţi încălzirea pe regim de vară. circulă prin încăpere. Dacă robineţii cu termostat sunt
Regimul de încălzire este deconectat în acest caz, însă mascaţi, ei pot fi dotaţi cu senzori cu teledetecţie pentru
aparatul, respectiv instalaţia sunt pregătite pentru a continua să funcţioneze corect.
prepararea apei calde menajere.
Temperatura măsurată a apei calde menajere
Încălzirea uniformă Apa caldă menajeră trebuie să fie încălzită numai până
Într-o locuinţă cu încălzire centrală se încălzeşte la temperatura necesară uzului curent. O încălzire
frecvent o singură cameră. Prin suprafeţele limitrofe ale suplimentară duce la consum inutil de energie; în plus,
acestei camere, pereţi, uşi, ferestre, tavan, podea, sunt temperaturile apei calde menajere mai mari de 60 °C
încălzite necontrolat şi încăperile vecine, pierzându-se produc depuneri puternice de calcar.
astfel energie termică. Puterea radiatoarelor din această
cameră încălzită nu mai este suficientă pentru un Reglarea funcţiei de începere a încălzirii (numai VUW)
asemenea regim funcţional. Funcţia de începere a încălzirii vă furnizează imediat apă
Consecinţa este că încăperea nu mai poate fi încălzită caldă la temperatura dorită, fără ca perioadele de
destul şi se produce o senzaţie neplăcută de frig (acelaşi încălzire să necesite întreţinere. Pentru aceasta se
efect apare când uşile dintre camerele încălzite şi menţine schimbătorul de încălzire a apei calde la un
neîncălzite sau încălzite restrictiv rămân deschise). nivel de temperatură selectat în prealabil. Nu reglaţi
Aceasta este o modalitate greşită de economisire: selectorul de temperatură mai mult decât temperatura
încălzirea este în funcţiune şi totuşi atmosfera din necesară, pentru evitarea pierderii de energie. Dacă nu
cameră nu este agreabilă. Un confort mai mare al aveţi nevoie de apă caldă pe perioadă îndelungată, vă
încălzirii şi un regim funcţional optim se obţin când recomandăm pentru economisirea energiei,
toate camerele unei locuinţe sunt încălzite uniform şi deconectarea funcţiei de începere a încălzirii.
corespunzător utilităţii lor.

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 7


3 Indicaţii pentru utilizare
4 Utilizarea

Utilizarea raţională a apei 4 Utilizarea


O utilizare raţională a apei poate duce la scăderea
considerabilă a costurilor de consum. 4.1 Privire de ansamblu a elementelor de
Spre exemplu, folosirea duşului în locul căzii de baie: comandă
dacă pentru o baie în cadă sunt necesari aprox. 150 de
litri de apă, un duş dotat cu armături economice
moderne necesită aproximativ o treime din această 1
cantitate. 10 2
Cu scop informativ: un robinet care pierde apă prin
picurare disipă până la 2.000 litri de apă, iar un bazin de
WC neetanş - până la 4.000 litri de apă într-un an. Din
contră o etanşare nouă costă cu mult mai puţin.

Lăsaţi pompele de recirculare să funcţioneze numai


la nevoie (valabil numai pentru VU 466 şi 656) 9 3
Pompele de recirculare se ocupă de o recirculare
8
permanentă a apei calde în sistemul conductei de ţevi, bar

astfel încât chiar şi la locurile de scurgere aflate la 7 4


distanţă vă stă la dispoziţie imediat apă caldă. Acestea
cresc considerabil comfortul preparării apei calde. Dar
6 5
acestea consumă curent electric. Şi apa caldă
recirculată, care nu se foloseşte, se răceşte în drumul
său prin conductele de ţevi şi apoi trebuie din nou Fig. 4.1 Elemente de folosire ecoTEC plus
reîncălzită. De aceea pompele de recirculare ar trebui
puse în funcţiune dacă în gospodărie este necesară într- Pentru deschiderea clapei frontale apucaţi mânerul
adevăr în mod permanent apă caldă. Cu ajutorul şi şi trageţi de clapă în jos. Elementele de folosire
întrerupătoarelor cu mecanism de ceasornic, cu care recunoscute acum au următoarele funcţii (compară
majoritatea pompelor de recirculare pot fi echipate resp. Fig. 4.1):
dotate, se pot regla programe temporale individuale.
Adesea şi regulatorii controlaţi de condiţiile atmosferice 1 Display pentru afişarea temperaturii actuale pe
oferă prin intermediul funcţiilor suplimentare tur a agentului de încălzire, a presiunii de admisie
posibilitatea de a comanda temporal pompele de a instalaţiei de încălzire sau a anumitor informaţii
recirculare. Solicitaţi informaţiile respective de la suplimentare
tehnicianul autorizat. O altă posibilitate este aceea de a
conecta pentru un anumit interval de timp, prin 2 Tasta "i" pentru apelarea de informaţii
intermediul unui manipulator sau întrerupător din
apropierea unui loc de scurgere des folosit, recircularea 3 Regulator încorporat (accesoriu)
numai în caz de nevoie. La Vaillant ecoTEC un astfel de
manipulator poate fi conectat la partea electronică a 4 Manometru pentru afişarea presiunii de admisie
aparatului. resp. de funcţionare în instalaţia de încălzire

Aerisirea spaţiilor de locuit 5 Întrerupător general pentru conectarea şi


Pe parcursul perioadei de încălzire, deschideţi ferestrele deconectarea aparatului
numai în scop de aerisire, nu pentru reglarea
temperaturii. O aerisire scurtă şi bruscă este mai 6 Tasta "+" pentru răsfoirea înainte a afişajului
eficientă şi mai economică din punct de vedere display-ului (pentru specialistul tehnic la lucrările
energetic decât o fereastră basculantă ţinută deschisă de reglare şi căutarea erorilor) sau afişarea
mult timp. De aceea, vă recomandăm să deschideţi temperaturii boilerului (VU cu senzorul boilerului)
complet fereastra pentru scurt timp. Pe parcursul resp. temperatura schimbătorului de încălzire a
aerisirii, închideţi toate ventilele cu termostat aflate în apei calde (VUW)
cameră, respectiv reglaţi termostatul de cameră existent
la temperatura minimă. Aceste măsuri asigură o aerisire 7 Tasta "-" pentru răsfoirea înapoi a afişajului
suficientă, fără a produce o răcire inutilă şi pierderi de display-ului (pentru specialistul tehnic la lucrările
energie (de ex. prin conectarea încălzirii în timpul de reglare şi căutarea erorilor) şi pentru afişarea
aerisirii). pe display a presiunii de admisie a instalaţiei de
încălzire

8 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Utilizarea 4

8 Tasta "Resetare avarie" pentru resetarea Numai în legătură cu vrnetDIALOG:


anumitor defecţiuni Atât timp cât apare simbolul în display, este dată
prin accesoriul vrnetDIALOG o temperatură a
9 Comutator pentru reglarea temperaturii pe tur agentului de încălzire pe tur şi a apei calde pe
retur, şi anume aparatul lucrează cu celelalte la
10 Buton de rotire pentru reglarea temperaturii de butoanele de rotire (9) şi (10) temperaturile
evacuare a apei calde (la VUW) sau a reglate.
temperaturii boilerului (la aparate VU cu boiler de Acest mod de funcţionare se poate încheia:
apă caldă conectat VIH) - prin vrnetDIALOG sau
- prin modificarea reglării temperaturii la
Sistem digital de informare şi analiză butoanele de rotire (9) sau (10) la mai mult
de ±5 K.
Acest mod de funcţionare nu se poate încheia:
- prin apăsarea tastei (8) "Resetarea avariei"
1 sau
- prin oprirea sau pornirea aparatului.

Funcţionarea încălzirii activă


permanent deschisă: Mod de funcţionare
Intermitent: timp de blocare a
arzătorului activ
Prepararea apei calde
(numai la VUW)
bar
permanent deschisă: Apa caldă este deschisă

(numai la VU)
permanent deschisă: Regim de funcţionare
Fig. 4.2 Display ecoTEC plus încărcare boiler
(aparatul VU) este în
Aparatele ecoTEC plus sunt dotate cu un sistem digital pregătire
de informare şi analiză. Acest sistem vă oferă informaţii Intermitent: Boilerul de apă caldă
despre regimul funcţional al aparatului şi vă ajută la este încălzit, arzătorul
remedierea defecţiunilor. deschis
În regim normal de funcţionare, în display (1) este afişată Prepararea apei calde activă
temperatura actuală a agentului termic pe tur (în (numai la VUW)
exemplu 45 °C). La apariţia unei defecţiuni, temperatura permanent deschisă: Funcţia de începere a
afişată este înlocuită cu codul de eroare aferent. încălzirii este în pregătire
Suplimentar, din simbolurile afişate puteţi prelua intermitent: Funcţia de începere a
următoarele informaţii: încălzirii este în
funcţiune, arzătorul
1 Afişarea temperaturii actuale a agentului termic deschis
pe tur, a presiunii de admisie a instalaţiei de
încălzire sau afişarea unui cod de stare sau de
eroare. Pompa de încălzire internă funcţionează

Defecţiune în tubulatura de aer/gaze arse


Ventilul de gaz este comandat

Defecţiune în tubulatura de aer/gaze arse


Flacără cu cruce:
defecţiune în timpului funcţionării arzătorului;
aparatul este decuplat

Flacără fără cruce:


regim de funcţionare normală a arzătorului

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 9


4 Utilizarea

4.2 Măsuri înainte de punere în funcţiune • Deschideţi robinetul de blocare a gazului (1) până la
opritorul fix.
4.2.1 Deschiderea robinetelor • Controlaţi dacă robinetele de întreţinere de pe tur (3)
şi retur (4) ai instalaţiei de încălzire sunt deschişi.

h Indicaţie!
Robinetele nu sunt incluse în setul de livrare al
• Deschideţi ventilul de blocare a apei reci (2).
Pentru verificare, puteti proba la un robinet de apă
aparatului. Acestea vor fi instalate de către caldă, la un loc de filtrare, o eventuală scurgere de
specialistul instalator. Solicitaţi de la instalator apă.
informaţii asupra poziţiei şi modului de folosire
a acestor componente. 4.2.2 Controlul presiunii instalaţiei

h Indicaţie!
Pentru evitarea funcţionării instalaţiei cu un
consum foarte redus de apă şi prin aceasta a
deteriorărilor posibile, aparatul dispune de un
senzor de presiune. Acesta vă semnalizează la
depăşirea a 0,6 bar lipsa presiunii, în timp ce în
display este afişată valoarea presiunii,
luminând.
La scăderea temperaturii la 0,3 bar aparatul se
opreşte. Pe display apare mesajul de eroare
F.22. Pentru repunerea aparatului în funcţiune,
3 mai întâi trebuie umplută instalaţia cu apă.

1 2
4

Robineţe de Robineţe de 2
întreţinere întreţinere 1

Fig. 4.3 Deschiderea robinetelor la VU 376, VUW 296,


VUW 346, VUW 376

Fig. 4.5 Controlul presiunii de admisie a instalaţiei de încălzire

• La punerea în funcţiune controlaţi presiunea de


admisie a instalaţiei la manometru (1). Pentru o
funcţionare a instalaţiei de încălzire în condiţii optime,
trebuie ca indicatorul manometrului să se situeze în
zona colorată în gri închis, atunci când instalaţia
este rece. Aceasta corespunde unei presiuni de
umplere între 1,0 şi 2,0 bar. Dacă indicatorul se
situează în zona colorată în gri deschis (<0,8 bar),
înainte de punerea în funcţiune trebuie introdusă
apă. (vezi paragraful 4.8.4).
3 1 4

Fig. 4.4 Deschiderea robinetelor la VU 466 şi VU 656 (robineţi


de întreţinere exemplar)

10 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Utilizarea 4

h Indicaţie! Atenţie!
Aparatul ecoTEC dispune de un manometru şi a Pericol de deteriorare!
de un indicator digital de presiune. Protecţia contra îngheţului şi dispozitivele de
Manometrul vă dă posibilitatea să recunoaşteţi supraveghere sunt active numai dacă
rapid, cand aparatul este deconectat, dacă întrerupătorul general al aparatului se află în
presiunea de umplere este sau nu în zona de poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la
debit. Dacă aparatul este în funcţiune, puteţi reţea.
afişa valoarea exactă a presiunii în display.
Activaţi indicatoarele de presiune prin Pentru ca aceste dispozitive de siguranţă să rămână
acţionarea tastei "-" (2). Display-ul se schimbă active, radiatorul mural cu gaz trebuie conectat şi
din nou după 5 secunde înapoi la indicatorul deconectat prin intermediul unui aparat regulator
temperaturii pe tur. (informaţiile se găsesc în instrucţiunile de utilizare
respective).

h Indicaţie!
Puteţi comuta permanent între indicaţiile de
Modalitatea de scoatere completă din funcţiune a
centralei termice este descrisă în paragraful 4.9.
temperatură şi presiune de pe display, în timp
ce menţineţi apăsată tasta "-" timp de 4.4 Prepararea apei calde cu aparate VUW
5 secunde.
4.4.1 Reglarea temperaturii apei calde
Dacă instalaţia de încălzire este extinsă pe mai multe
niveluri, este posibil ca presiunea de admisie să necesite
o valoare mai ridicată. Solicitaţi informaţiile respective 2
de la specialistul instalator.

4.3 Punerea în funcţiune 3

Fig. 4.7 Reglarea temperaturii apei calde


bar

• Conectaţi aparatul, aşa cum este descris în


paragraful 4.3.
1
• Reglaţi butonul de rotire (3) pentru reglarea
Fig. 4.6 Conectarea aparatului temperaturii apei calde pe retur, la temperatura dorită.
Valorile corespunzătoare:
• Conectaţi şi deconectaţi aparatul cu ajutorul - opritor stâng cca. 35 °C
întrerupătorului general (1). - opritor drept max. 65 °C
I: "DESCHIS"
0: "ÎNCHIS" La reglarea temperaturii dorite este afişată de fiecare
Când conectaţi aparatul, apare în display (2) dată în display valoarea adiacentă a sarcinii (2).
temperatura actuală a agentului de încălzire pe tur. După aprox. 5 secunde, acest afişaj dispare, iar pe
Pentru reglarea aparatului conform necesităţilor display apare din nou afişajul standard (temperatura
dumneavoastră, citiţi paragrafele 4.5 până la 4.7, în care curentă a agentului termic pe tur).
sunt descrise posibilităţile de setare pentru prepararea
apei calde menajere şi pentru regimul de încălzire. Atenţie!
a Pericol de depuneri de calcar!
La o duritate a apei mai mare de 3,57 mol/m3
(20 °dh), rotiţi butonul (3) cel mult în poziţia
medie.

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 11


4 Utilizarea

Pericol! 4.4.3 Obţinerea apei calde


d Periclitarea sănătăţii prin formarea legionella!
Dacă aparatul este introdus pentru o încălzire
suplimentară într-o instalaţie solară de încălzire
a apei potabile, reglaţi prin butonul de rotire (3)
temperatura apei calde pe retur la cel puţin
60 °C.

4.4.2 Se deschide şi se închide funcţia confort


Funcţia confort vă furnizează imediat apă caldă la
temperatura dorită, fără ca perioada de încălzire să
1
necesite întreţinere. Pentru aceasta se menţine
schimbătorul de încălzire a apei calde a ecoTEC la un
nivel de temperatură selectat în prealabil.

1 b Fig. 4.9 Obţinerea apei calde

La deschiderea unui robinet de apă caldă (1) (chiuvetă,


duş, cadă de baie etc.) aparatul intră în funcţiune singur
a
şi vă furnizează apă caldă.
b
Aparatul deconectează automat prepararea apei calde la
închiderea robinetului. Pompa mai funcţionează ulterior
un timp scurt.

4.5 Prepararea apei calde cu aparate VU

4.5.1 Reglarea temperaturii apei calde


c
1

Fig. 4.8 Se deschide şi se închide funcţia confort


2

• Funcţia confort este activată, în timp ce rotiţi spre


dreapta butonul (1) scurt până la opritor (Reglare a). 3

În final alegeţi temperatura dorită a apei calde pe retur,


de ex. reglarea b, vezi paragraf 4.4.1. Aparatul adaptează
automat temperatura de începere a încălzirii,
temperaturii reglate a apei calde. Apa temperată stă la
dispoziţie direct, la filtrare; în display luminează
simbolul .

• Funcţia confort este dezactivată, în timp ce rotiţi spre


stânga butonul (1) pentru scurt timp până la opritor
(Reglare c). Simbolul dispare. În final alegeţi din nou
temperatura dorită a apei calde pe retur, de ex.
reglarea b. Fig. 4.10 Reglarea temperaturii apei calde

Pentru prepararea apei calde cu varianta aparatului


VU trebuie racordat un boiler indirect de tip VIH la
centrala termică.

12 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Utilizarea 4

• Conectaţi aparatul, aşa cum este descris în 4.5.3 Obţinerea apei calde
paragraful 4.3.
• Rotiţi butonul (3) pentru reglarea temperaturii
boilerului la temperatura dorită. Valorile
corespunzătoare:
- opritor stâng protecţie împotriva
îngheţului cca. 15 °C
- opritor drept max. 70 °C

La reglarea temperaturii dorite este afişată de fiecare


dată în display valoarea adiacentă a sarcinii (2).
După aprox. 5 secunde această indicaţie se stinge şi pe
1
display apare din nou indicaţia standard (temperatura
actuală pe tur a încălzirii sau opţional presiunea apei în
instalaţie).

Atenţie!
a Pericol de depuneri de calcar!
La o duritate a apei mai mare de 3,57 mol/m3 Fig. 4.11 Obţinerea apei calde
(20 °dh), rotiţi butonul (3) cel mult în poziţia
medie. La deschiderea unui robinet de apă caldă (1) (chiuvetă,
duş, cadă de baie etc.) apa caldă este obţinută din
Pericol! boilerul racordat.
d Periclitarea sănătăţii prin formarea legionella! Dacă temperatura boilerului scade sub valoarea setată,
Dacă aparatul este introdus pentru o încălzire aparatul VU intră automat în funcţiune şi încălzeşte
suplimentară într-o instalaţie solară de încălzire boilerul. La atingerea temperaturii de sarcină a
a apei potabile, reglaţi prin butonul de rotire (3) boilerului, aparatul VU se opreşte automat. Pompa mai
temperatura apei calde pe retur la cel puţin funcţionează ulterior un timp scurt.
60 °C.
4.6 Reglările pentru regimul de încălzire
Indicaţie!
h Dacă regulatorul dvs. este racordat printr-o 4.6.1 Setarea temperaturii pe tur (fără aparat
conductă eBUS cu două artere, rotiţi butonul regulator conectat)
pentru setarea temperaturii apei calde la
temperatura maxim posibilă. Temperatura
nominală pentru boilerul dvs. se reglează de la 2
regulator.

4.5.2 Deconectarea funcţionării boilerului (numai


aparate VU cu boiler extern pentru apă caldă)
La aparatele VU cu boiler racordat pentru apă caldă
puteţi deconecta prepararea apei calde resp. încărcarea
boilerului, dar regimul de încălzire se lasă să funcţioneze
în continuare.
• Pentru aceasta rotiţi butonul pentru reglarea
temperaturii apei calde până la opritorul stâng. 1
Rămâne totuşi activă o funcţie de protecţie contra
îngheţului pentru boiler.

Fig. 4.12 Setarea temperaturii pe tur fără aparat regulator

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 13


4 Utilizarea

Dacă există un aparat regulator extern, setaţi 4.6.3 Deconectarea regimului de încălzire
temperatura pe tur cu butonul (1) corespunzător (Funcţionarea pe timp de vară)
temperaturilor exterioare. Vă recomandăm următoarele
reglaje:
– Poziţie stânga (dar nu până la limită) în timpul de
tranziţie: Temperatură exterioară cca. 10 până la 20 °C
– Poziţie centrală la frig moderat:
Temperatură exterioară cca. 0 până la 10 °C
– Poziţie dreapta la frig puternic:
Temperatura exterioară aprox. 0 până la –15 °C

La reglarea temperaturii, temperatura reglată este


afişată în display.(2). După aprox. 5 secunde, acest afişaj
dispare, iar pe display apare din nou afişajul standard 1
(temperatura curentă a agentului termic pe tur).

În mod normal, butonul (1) se poate roti progresiv până Fig. 4.14 Deconectarea regimului de încălzire (regimul de vară)
la o valoare de 75 °C pentru temperatura pe tur. Dacă la
aparat trebuie setate valori mai ridicate, înseamnă că Pe timpul verii, puteţi întrerupe regimul de încălzire,
specialistul instalator a efectuat o ajustare, pentru a lăsând în continuare în funcţiune prepararea apei calde
face posibilă funcţionarea instalaţiei de încălzire cu menajere.
temperaturi pe tur mai ridicate. • Rotiţi butonul (1) de reglare a temperaturii agentului
termic pe tur până la limita din stânga.
4.6.2 Setarea temperaturii pe tur (la folosirea unui
aparat regulator) 4.6.4 Setarea termostatului de cameră sau a
regulatorului cu senzor extern

2
Fig. 4.13 Setarea temperaturii pe tur la folosirea unui aparat
regulator

Dacă radiatorul dvs. este echipat cu o reglare cu senzor


extern sau cu un regulator al temperaturii camerei, Fig. 4.15 Setarea termostatului de cameră/regulatorului cu
trebuie să efectuaţi următoarea reglare: senzor extern
• Rotiţi butonul (1) de reglare a temperaturii agentului
termic pe tur până la limita din dreapta. • Setaţi termostatul de cameră(1), regulatorul cu senzor
extern, precum şi ventilele cu termostat ale
Temperatura pe tur este fixată automat de aparatul radiatoarelor (2) conform instrucţiunilor
regulator (informaţiile respective se obţin din corespunzătoare ale acestor accesorii.
instrucţiunile de utilizare ale regulatorului).

14 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Utilizarea 4

4.7 Afişare stare (pentru lucrări de întreţinere şi Afişaj Semnificaţie


service prin intermediul specialistului)
Afişaje în regim de încălzire
S. 0 Nu se solicită căldură
2
S. 1 Încălzire retur suflantă
S. 2 Funcţionare de iniţiere pompă (regim de încălzire)
S. 3 Proces de aprindere (regim de încălzire)
S. 4 Arzător în funcţiune (regim de încălzire)
S. 6 Post-funcţionare suflantă (regim de încălzire)
S. 7 Post-funcţionare pompă (regim de încălzire)
S. 8 Timp de blocare rămas (regim de încălzire)
Regim pe timp de vară activ sau nici o cerinţă de
1 S.31
căldură din partea regulatorului eBUS
S.34 Protecţie contra îngheţului (regim de încălzire)
Afişaje în regimul apei calde
Fig. 4.16 Afişajele de stare
S.10 Cerinţa apei calde
Afişajele de stare livrează informaţii despre starea de S.14 Arzător în funcţiune (regim a.c.m.)
funcţionare a aparatului. Afişaje în regimul de încărcare a boilerului
• Activaţi afişajele de stare prin acţionarea tastei "i" (1). S.20 Cerinţa apei calde
S.22 Regimul de pregătire a apei calde tur pompă
În display (2) are loc afişarea codului respectiv de stare,
de ex. "S. 4" pentru regimul de ardere. Semnificaţiile S.24 Arzător în funcţiune (regim de încărcare a boilerului)
celor mai importante coduri de stare se găsesc în tabelul Mesaj de service
(apare la nevoie şi suprimă textul normal de stare)
de mai jos.
(numai VU 466 şi 656)
În fazele de comutare, de ex. la repornire din cauza
S.85 Mesaj de service cantitate de apă recirculată
stingerii flăcării, se va afişa pentru scurt timp mesajul de
stare "S.". Tab. 4.1 Codurile de stare şi semnificaţiile lor (Selectare)
• Comutaţi display-ul înapoi pe modul normal, apăsând
încă o dată tasta "i" (1). 4.8 Remedierea defecţiunilor
Dacă apar probleme la folosirea radiatorului mural pe
gaz, puteţi verifica chiar dumneavoastră următoarele
puncte:

Nu e apă caldă, instalaţia de încălzire rămâne rece;


Aparatul nu intră în funcţiune:
– Sunt deschise robinetul de gaz al conductei de
alimentare de pe partea de construcţie şi robinetul de
gaz al aparatului (vezi paragraful 4.2.1)?
– Este asigurată alimentarea cu apă rece (numai la
aparatele VUW, vezi paragraf 4.2.1)?
– Este conectată alimentarea electrică din clădire?
– Este conectat întrerupătorul general al centralei (vezi
paragraful 4.3)?
– Butonul pentru reglarea temperaturii pe tur nu este
răsucit până la limita de pe partea stângă, atunci este
reglat la protecţia împotriva îngheţului (vezi
paragraf 4.6)?
– Este suficientă presiunea de admisie a instalaţiei de
încălzire (vezi paragraful 4.2.2)?
– Este aer în instalaţia de încălzire?
– Este prezentă o avarie la procesul de aprindere
(vezi paragraful 4.8.2)?

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 15


4 Utilizarea

Regimul de apă caldă nu este defect; Încălzirea nu Atenţie!


intră în funcţiune: a Pericol de avariere prin lucrări neautorizate de
- Există solicitare de căldură de la regulatorul extern (de modificare!
ex. regulatorul calorMATIC) (vezi paragraful 4.6.4)? În cazul în care centrala termică nu intră în
funcţiune după a treia încercare de resetare a
Atenţie! avariei, trebuie să solicitaţi verificarea de către
a Pericol de avariere prin lucrări neautorizate de un tehnician autorizat.
modificare!
Dacă centrala termică nu funcţionează 4.8.3 Defecţiuni în tubulatura de aer/gaze de ardere
ireproşabil după verificarea punctelor numite Aparatele sunt dotate cu o suflantă. În cazul unei
mai sus, trebuie să solicitaţi verificarea de funcţionări neregulamentare a suflantei aparatul se
către un tehnician autorizat. opreşte.
În display apar simbolurile şi precum şi
4.8.1 Defecţiuni din cauza lipsei de apă notificarea erorii "F.32".
Aparatul trece pe "Avarie" dacă presiunea de admisie
din instalaţia de încălzire este prea scăzută. Această Atenţie!
avarie este indicată prin codul de eroare "F.22" (ardere a Pericol de avariere prin lucrări neautorizate de
uscată) resp. "F.23" sau "F.24" (lipsa de apă). modificare!
În cazul acestei notificări a erorii trebuie să
Repunerea în funcţiune a aparatului este permisă numai solicitaţi verificarea de către un tehnician
dacă instalaţia de încălzire este umplută suficient cu autorizat.
apă. În cazul scăderii frecvente a temperaturii trebuie
stabilită şi îndepărtată cauza pentru pierderea apei 4.8.4 Umplerea instalaţiei aparatului/de încălzire
fierbinţi. Pentru aceasta apelaţi la o firmă autorizată. Pentru o funcţionare a instalaţiei de încălzire în condiţii
optime, trebuie ca indicatorul manometrului (vezi
4.8.2 Defecţiuni la procesul de aprindere paragraful 4.2.2) să se situeze între valorile 1,0 şi 2,0 bar
ale presiunii de admisie atunci când instalaţia este rece.
Dacă este mai mică, completaţi cu apă prin umplere.
Dacă instalaţia de încălzire este extinsă pe mai multe
1 niveluri, este posibil ca presiunea de admisie să necesite
o valoare mai ridicată. Solicitaţi informaţiile respective
de la tehnicianul autorizat.

Atenţie!
a Pericol de deteriorare pentru centrala termică!
Folosiţi numai apă curată din reţea pentru
umplerea instalaţiei de încălzire.
Nu este admis adaosul de substanţe chimice,
2
cum ar fi antigelul sau anticorozivii (inhibitori).
În acest caz, pot să apară deteriorări ale
garniturilor şi membranelor, precum şi zgomote
Fig. 4.17 Restearea avariei în regimul de încălzire.
Nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru
Dacă arzătorul nu se aprinde după cinci încercări, aceste situaţii sau pentru eventuale deteriorări
aparatul nu mai intră în funcţiune şi se comută pe ulterioare.
"Avarie". Această situaţie este semnalată prin afişarea
pe display a codurilor de eroare "F.28" sau "F.29". La Pentru umplerea şi completarea nivelului în instalaţia de
aparatele ecoTEC plus apare în display suplimentar încălzire, se poate utiliza în mod normal apă din reţea. În
simbolul încrucişat al flăcării (1). cazuri excepţionale, există totuşi calităţi ale apei care în
O reaprindere automată are loc numai după o "Resetare anumite împrejurări nu sunt adecvate pentru instalaţia
avarie" în mod manual. de încălzire (puternic corozivă sau cu conţinut ridicat de
• Pentru resetarea avariei, apăsaţi butonul de resetare calcar). În situaţii de acest gen, adresaţi-vă tehnicianului
avarie (2) şi menţineţi-l apăsat aprox. secundă. autorizat din zona dumneavoastră.
Pentru umplerea instalaţiei, procedaţi după cum
urmează:

16 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


Utilizarea 4

La aparatele VUW: 4.9 Scoaterea din funcţiune


• Deschideţi toate robinetele radiatoarelor (robinetele
termostatate) ale instalaţiei.

bar

1
1

Fig. 4.19 Deconectarea aparatului

• Pentru a scoate complet din funcţiune centrala


Fig. 4.18 Robinet de umplere (numai la aparate VUW) termică, puneţi întrerupătorul general (1) în poziţia
"0".
• Deschideţi lent robinetul de umplere 1 şi umpleţi
instalaţia cu apă până când indicaţia manometrului Atenţie!
resp. a display-ului atinge valoarea necesară a a Protecţia contra îngheţului şi dispozitivele de
presiunii în instalaţie. supraveghere sunt active numai dacă
• Închideţi robinetul de umplere (1). întrerupătorul general al aparatului se află în
• Aerisiţi toate radiatoarele de încălzire. poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la
• Verificaţi pe manometru resp. în display presiunea din reţea.
instalaţie şi completaţi cu apă, dacă este cazul.
Pentru ca aceste dispozitive de siguranţă să rămână
La aparatele VU: active, centrala termică trebuie conectată şi deconectată
• Deschideţi toate robinetele radiatoarelor (robinetele în regim normal, numai prin intermediul unui aparat
termostatate) ale instalaţiei. regulator (informaţiile se găsesc în instrucţiunile de
• Racordaţi robinetul de umplere al instalaţiei printr-un utilizare respective).
furtun la un robinet de apă rece (specialistul instalator
v-a indicat armăturile de umplere şi v-a explicat
modalităţile de umplere şi de golire a instalaţiei). h Indicaţie!
În cazul scoaterii din funcţiune pe perioade mai
• Deschideţi lent robinetul de umplere. lungi (de ex. concediu), se vor închide
• Deschideţi lent robinetul şi umpleţi instalaţia cu apă suplimentar robinetul de gaz şi robinetul de
până când indicaţia manometrului resp. a display-ului blocare a apei reci.
atinge valoarea necesară a presiunii în instalaţie. În paralel, se vor respecta şi indicaţiile privind
• Închideţi robinetul de alimentare. protecţia contra îngheţului din paragraful 4.10.
• Aerisiţi toate radiatoarele de încălzire.
• Verificaţi pe manometru resp. în display presiunea din Indicaţie!
instalaţie şi completaţi cu apă, dacă este cazul. Vanele de blocare nu sunt incluse în setul de
• Închideţi robinetul de umplere şi îndepărtaţi furtunul. livrare al aparatului. Acestea vor fi instalate de
către specialistul instalator. Solicitaţi de la
instalator informaţii asupra poziţiei şi modului
de folosire a acestor componente.

Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02 17


4 Utilizarea

4.10 Protecţia contra îngheţului 4.11 Întreţinerea şi serviciul de asistenţă tehnică


Instalaţia de încălzire şi conductele de apă sunt
asigurate suficient contra îngheţului dacă instalaţia de Inspecţia/întreţinerea
încălzire rămâne în funcţiune pe parcursul absenţei Pentru a beneficia de disponibilitate permanentă,
dumneavoastră într-o perioadă cu temperaturi de îngheţ siguranţă în funcţionare, fiabilitate şi durată de serviciu
şi dacă spaţiile sunt încălzite la o temperatură suficientă. îndelungată, este necesară o inspecţie/întreţinere
anuală a aparatului, care va fi efectuată de un specialist
Atenţie! instalator.
a Protecţia contra îngheţului şi dispozitivele de
supraveghere sunt active numai dacă Pericol!
întrerupătorul general al aparatului se află în d Pericol de provocare a pagubelor materiale şi
poziţia "I" şi aparatul nu este decuplat de la vătămărilor corporale prin manevrarea
reţea. O amestecare a apei de încălzire cu incorectă!
agenţi de protecţie contra îngheţului nu este Nu încercaţi niciodată să efectuaţi singur
permisă. În acest caz, pot să apară modificări lucrări de întreţinere sau reparaţii la centrala
ale garniturilor şi membranelor, precum şi termică.
zgomote în regimul de încălzire. Nu ne asumăm Pentru aceasta, apelaţi la personalul autorizat
nici un fel de răspundere pentru aceste situaţii de service. Vă recomandăm să încheiaţi un
sau pentru eventuale deteriorări ulterioare. contract de întreţinere.
Neglijarea întreţinerii poate afecta siguranţa în
4.10.1 Funcţia de protecţie împotriva îngheţului funcţionare a aparatului şi poate conduce la
Aparatul este dotată cu o funcţie de protecţie contra provocarea de pagube şi de vătămări corporale.
îngheţului:
Dacă temperatura agentului termic pe tur scade sub Lucrările regulate de întreţinere asigură un randament
5 °C când întrerupătorul general este conectat, aparatul optim şi, implicit, o exploatare economică a radiatorului
intră în funcţiune şi aduce circuitul de încălzire la o dvs. mural cu gaz.
temperatură de aprox. 30 °C.
Firma de service
Atenţie! Vaillant Group România
a Pericol de îngheţare a unor părţi din întreaga Str. Nicolae Caramfil 75, Sector 1,
instalaţie! Bucuresti
Nu se poate asigura un flux de tranzitare a Tel. 021 – 209 8888
întregii instalaţii cu funcţia de protecţie contra Fax 021 – 232 22 75
îngheţului. info@vaillant.com.ro - www.vaillant.com.ro

4.10.2 Protecţia contra îngheţului prin golire


O altă posibilitate de protecţie contra îngheţului este
golirea instalaţiei de încălzire şi a aparatului. În acest
caz, trebuie ca atât instalaţia cât şi aparatul să fie golite
complet.
Toate conductele de apă rece şi apă caldă din casă şi din
aparat trebuie golite.
Pentru aceasta, solicitaţi consultanţă de la tehnicianul
autorizat.

18 Instrucţiuni de utilizare ecoTEC plus 0020050884_02


+20 C

+20 C
+15 C

+5 C

bar

i F P

VRT/VRC
0020050884_02 RO 072008