Sunteți pe pagina 1din 2

LEGEA 544/2001

Accesul liber și neîgrădit la orice informații de interes public ( principiu)

Asigurarea accesului se face din oficiu sau la cerere prin compartiment resurse umane /persoană
desemnată.

Fiecare autoritate/ instituție publică trebuie să comunice din oficiu (actualizate anula):

 Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea lor


 Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare/audiențe
 Numele, prenumele persoanelor din conduceerea lor și ale funcționarului responsabil cu
difuzarea informațiilor publice
 Cordonate de contact (denumirea, sediul, telefon, fax, email, adresa pagină internet)
 Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil
 Programele și strategiile proprii
 Lista cuprinzând documente de interes public
 Lista cu categoriile de documente produse/gestionate
 Modalitățile de contestare în situația în care persoana consideră că este vătămată în privința
dreptului de acces la informațiile socilitate

Autoritățile publice trebuie să dea publicității cel puțin anual un raport periodic de activitate

Accesul la informațiile susmenționate se realizează prin:

 Afișare la sidiu, publicare în MO, mijloace de informare în masă, publicați proprii, pagina
proprie de internet
 Consultarea lor la sediu, în spații special destinate (contracte de privatizare)

Solicitarea în scris a informațiilor cuprinde:

 Autoritatea/instituția publică la care se adresează cererea


 Informația solicitată, să permită identificarea informației de interes public
 Nume, prenume, semnătura solicitantului, adresa la care se solicită primirea răspunsului

Autoritatea/instituția publică trebuie să rapundă în 10 zile/ cel mul 30 zile de la înregistrare în funcție
de dificultate, complexitate, volumul lucrărilor documentare și urgența solicitării.

Dacă depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat în 30 zile, dar se însțiințează solicitantul în 10 zile
despre acest lucru

Refuzul de comunică în 5 zile de la primire

O zi pe săptămână, după programul de funcținare (verbal)pentru informațiile socilitate verbal de


mijloacele de comunicare în masă, acestea se comunică imediat sau în cel mult 24 ore.

Autoritate contractantă trebuie să pună la dispoziție contractele de achiziții publice


Se exceptează de la acccesul liber:

 Informațiile din domeniul apărării, sigranței și OP dacă sunt clasificate


 Informațiile privind deliberările autorităților, cele care privesc interesele econimice și politice
ale României dacă sunt clasificate
 Informații privind activitățile comerciale/financiare, dacă publicarea lor aduce atingere
dreptului la proprietate intelectuală/indurstrială și principiul concurenței loiale
 Informații cu privire la datele personale
 Informații privind procedura în timpul anchetei penale/ disciplinare dacă se periclitează
rezultatul, se pune in pericol viata etc
 Informați privind procedurile judiciare dacă se aduce atingere asigurării unui proces echitabil/
interesului legitim
 Informații a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor

Dacă afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice informațiile cu privire la datele
personale pot deveni de interes public

Accesul mijloacelor de informare în masă

 Este garantat
 Autoritățile și instituțiile trebuie să desemneze un purtător de cuvânt și trebuie să acorde
acreditare ziarisțtilor /reprezentanților mijloacelor de informare în masă(fără
discriminare)
 Acreditarea se accordă la cerere în termen de 2 zile de la înregistrare

Sancțiuni

 Refuzul explicit și tacit al angajatului autorității contituie abatere și atrage răspunderea


disciplinară
 Împotriva refuzului se poate face reclamație la conducătorul unității în termen de 30 zile de la
luarea la cunoștință
 Dacaeste întemeiată, răspunsul se transmite în 15 zile de la depunerea reclamației(va conține
informațiie solicitate anterior și mențiunea sancțiunii disciplinaare față de cel vinovat)
 Dacă se consideră vătămată poate face plângere la secția de contencios administrativ a
tribunalului (unde locuiește/ unde are sediu autoritate), se coluționează în 30 zile de la
expirarea termenului (5,10,30 zile)
 Hotarârea tribunalulului (supusă recursului), decizia curțiide apel (definitivă și irevovabilă)
 Se judecă în procedură de urgență și este scutită de taxa de timbru