Sunteți pe pagina 1din 5

Digitally signed by Cristea Pavel

Date: 2021.01.26 12:36:37 EET


Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea autovehiculelor de serviciu prin procedura de achiziție: Licitațe deschisă
1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Național de Probațiune
2. IDNO: 1010601000287
3. Adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.1
4. Numărul de telefon/fax: 022280995; 022280978
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:probatiune@probatiune.gov.md;
logistica@probatiune.gov.md; achizitii@probatiune.gov.md/ www.probatiune.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Instituție publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
Unita Valoarea
Denumirea tea estimată
Nr. Canti Specificarea tehnică deplină
Cod CPV bunurilor de (se va indica
d/o tatea solicitată, Standarde de referință
solicitate măsu pentru fiecare
ră lot în parte)
1 34110000-1 Lotul 1 640 000,00
Anul fabricării autoturismului 2021
1.1. 34110000-1 Autoturism SUV buc 2
Dotare tehnică obligatorie din uzină
Prezentare exterioara:
- tip caroserie universal cu 5 uși;
- culoarea caroseriei - alb
nemetalizat;
- jante aliaj ușor și anvelope minim R
16;
- în față minim două proiectore de
ceață.
Prezentare interioară, confort și
siguranță pasageri:
- numărul de locuri - 5;
- scaun șofer minim reglabil pe
înălțime și încălzire;
- tapițăria banchetelor din textil;
- centuri de siguranța în trei puncte
pentru toți pasagerii;
- volan reglabil pe înălțime și
adîncime;
- airbag frontal, lateral minim 7;
- tetiere pentru toți pasagerii;
- ABS (sistem anti-blocare a frânei),
- EBD (Asistență la frânarea de
urgență);
- ESP (Sistem antipatinare și control
al tracțiunii);
- sistem de frînare axa față –discuri
ventilate, axa spate discuri solide;
- servodirecție asistată;
- aer condiționat automat;
- oglinzi retrovizoare cu reglaj
electric;
- închidere centralizată;

1
- geamuri față și spate acționate
electric;
- sistem audio+boxe minim radio,
port USB;
Motorizare:
- nr. cilindri minim 4;
- nr supape minim 16;
- capacitatea cilindrică minim 1580
cm3;
- norma de poluare minim Euro 5;
- carburantul folosit – benzină;
- rezervor de combustibil minim 45
litri;
- consum mixt maxim 8,5
litri/100km.
Suspensie:
- suspensie față Mc Pherson;
- suspensie spate punte rigidă cu arc
elicoidal.
Transmisie:
- sistem de dirijare – 4WD;
- tracțiunea roților motoare față -
4X4;
- cutia de viteză mecanică minim –
5+1.
Dotare suplimentară
- set covoare (cauciuc) pentru podea;
- cric cu acționare manuală;
- cheie pentru demontarea roților;
- roată de rezervă subțire/slim și sau
dimensiuni normale, sau chit
reparație;
- manuale de utilizare și exploatare,
cărți
de service și întreținere, în limba
română.
2 34120000-4 Lotul 2 1 100 000,00
Anul fabricării autoturismului 2021
2.1. 34120000-4 Autovehicul pentru buc 1
transportul a 10 sau Dotare tehnică obligatorie din uzină
mai multe persoane Prezentare exterioara:
- tipul caroseriei minibus;
- acoperiș înalt;
- ușă laterală glisantă din dreapta și
trapă;
- ușa din spate dublă;
- culoarea caroseriei - albă;
- jante oțel cu capace, anvelope minim
R16;
- roți duble pe axa spate;
- proiectore de ceață față și spate;
- senzori de parcare față și spate.
Prezentare interioară, confort și
siguranță pasageri:
- numărul de locuri – 17+1;
- scaune amplasate dublu de o parte a
culuarului și simple de cealaltă parte;
- tapițărie scaune din textil;
- centuri de siguranța în trei puncte
pentru toate scaunele din față și spate;
- tetiere pentru toate scaunele + cotiere
de preferință;

2
- fiecare scaun din spate va fi asigurat
cu lumini individuale LED și orificii
pentru ventilare, amplasate deasupra;
- podea antialunecare;
- mînere laterale pentru pasageri
amplasate pe ambele părți ale ușii
laterale;
- spații depozitare în condiții de
siguranță și confort, rafturi deasupra
capului căptușit complet;
- geamuri laterale fumurii pentru
pasagerii din spate;
- volan reglabil pe înălțime și
adîncime;
- airbag minim 2;
- ABS (sistem anti-blocare a frânei),
- ESP (Sistem antipatinare și control al
tracțiunii);
- asistență la pornire în pantă;
- servodirecție asistată;
- aer condiționat și încălzitor
obligatoriu salon față și spate;
- oglinzi retrovizoare cu reglaj electric
și încălzire;
- închidere centralizată de la distanță;
- geamuri față acționate electric;
- sistem audio+boxe minim radio, port
USB;
Motorizare:
- nr. cilindri minim 4;
- capacitatea cilindrică minim 2190
cm3;
-puterea minim 135 CP
- norma de poluare minim Euro 5;
- carburantul folosit – motorină;
- rezervor de combustibil minim 80
litri;
- consum mixt maxim 9,5 litri/100km.
Suspensie:
- suspensie față McPherson cu arcuri
elicoidale și bară stabilizatoare;
- suspensie spate arcuri lamelare și
amortizoatoare pe gaz.
Transmisie:
- tracțiunea roților motoare puntea
spate;
- cutia de viteză mecanică minim –
6+1.
Dotare suplimentară
- set covoare (cauciuc) pentru podea;
- cric cu acționare manuală;
- cheie pentru demontarea roților;
- roată de rezervă dimensiuni
standard;
- manuale de utilizare și exploatare,
cărți

3
de service și întreținere, în limba
română.

Valoarea estimativă totală 1 740 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași
ofertant___________________________________________________________________.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor în termen de maxim 120 zile din
momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. Autoturismele livrate vor fi noi, dotările menționate în
specificație în mod obligatoriu vor fi instalate de către uzina producătoare.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de
angajare protejată (după caz): Nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte
administrative (după caz): Nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a
criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează
informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/
d/o criteriului/cerinței: Obligativitatea
Original conform formularului F3.1,
1 Formularul ofertei Obligatoriu
confirmat prin ștampila și semnătura
participantului

conform formularului F3.2, confirmat Obligatoriu


2 Garanția pentru ofertă
prin ștampila și semnătura participantului
sau dovada transferului pe contul
autorității contractante, copia ordinului de
plată cu ștampila băncii.
conform formularului F3.3. din Se va prezenta
3 Garanția de bună execuție (la încheierea
documentația de atribuire obligatoriu de
contractului)
către ofertantul
desemnat
câștigător
Original conform formularului F4.1, Obligatoriu
3 Specificații tehnice
confirmat prin ștampila și semnătura
participantului
Original conform formularului F4.2, Obligatoriu
4 Specificații de preț
confirmat prin ștampila și semnătura
participantului
Original confirmat prin ștampila și Obligatoriu
5 DUAE
semnătura participantului
Certificat/decizie de înregistrare a Copie-conform cu originalul, confirmat Obligatoriu
6
întreprinderii, Extras din Registrul de stat al prin ștampila și semnătura participantului
persoanelor juridice.
7 Certificat cu privire la situația Copie-conform cu originalul, confirmat Obligatoriu
contribuabilului prin ștampila și semnătura participantului
Original confirmat prin ștampila și Obligatoriu
8 Informații generale despre participant
semnătura participantului
9 Certificat privind deținerea contului bancar Copia-conform cu originalul, confirmat Obligatoriu
prin ștampila și semnătura participantului
10 Ultimul Raport financiar Copia- conform cu originalul, confirmat Obligatoriu
prin ștampila și semnătura participantului
11 Garanția minim 36 luni sau 100000 km. Original certificat/obligațiuni de garanție Obligatoriu
confirmat prin ștampila și semnătura
participantului
4
12 Certificate dealer oficial Copia-conform cu originalul, confirmat Obligatoriu
prin ștampila și semnătura participantului
NOTĂ: În conformitate cu art. 65, alin. (4) a Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, prezentarea
ofertei presupune în mod obligatoriu depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii
financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă.
16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după
caz: nu se aplică_________________________________________________
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul
dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitația electronică(conform Instrucțiunii SIA RSAP), pasul minim
fiind de 1% din valoarea estimativă a lotului, conform mențiunilor în SIA RSAP.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, cu corespunderea cerințelor
față de participant și corespunderea cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se
aplică
Nr. Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
d/o

nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:


- până la: conform RSAP M-Tender
- pe: conform SIA RSAP M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile.
24. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP M-Tender
25. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd
ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” M-Tender.
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul
(contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.05 din
22.01.2021
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP M-Tender
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă
sistemul de comenzi electronice Nu
facturarea electronică Se acceptă
plățile electronice Se acceptă
35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului
(numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică
36. Alte informații relevante: ______________________________________________________
Conducătorul grupului de lucru: Pavel CRISTEA L.Ș.
5