Sunteți pe pagina 1din 1

Angajator:

Sediul:
Inregistrat la registrul Comertului sub nr.
Cod Fiscal:
Tel :
Doamnei/Domnului
Nume si prenume
Functia
Având în vedere:
Referatul nr. ........../...................... intocmit de dl/d-
na......................................., in calitate de......................................,
privind.............................................................................................................
..............................
(se va mentiona abaterea disciplinara)
În conformitate, cu dispoziţiile art.267 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii,
cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere că, fapta dumneavoastră poate constitui abatere
disciplinară conform Cap.
......................... din Regulament Intern urmând a se face aplicarea
prevederilor Cap.VIII art.4 pct. b.2 din
Regulamentul Intern, ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional
pe anii 2007 – 2010 şi ale Legii
nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
Vă solicităm să vă prezentaţi la Agentia Societăţii ................................., din
str. ......................., nr.
..........,bl.........sc.........ap............localitate................judet................,
la .................................., în data de
............., ora .............., în vederea realizării cercetării disciplinare prealabile
de către Comisia desemnată
prin Decizia nr. .............................. a Administratorului societăţii.
..........................................
Membru
..............................................
Membru
.................................................
Membru