Sunteți pe pagina 1din 46

Biodiversitatea și managementul

ariilor naturale protejate – tema 1

Protectia si
conservarea
biodiversitătii prin
sistemul de arii
naturale protejate
Ce prejudecăti avem cu privire la
ariile naturale protejate?
Astfel ar trebui să arate?

Ori astfel?
Ori poate astfel...
Uniunea Internatională pentru Conservarea
Naturii (International Union for Conservation of
Nature)
Arii protejate IUCN

a protected area is a clearly defined geographical space, recognised,


dedicated and managed, through legal or other effective means, to
achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem
services and cultural values. (IUCN Definition 2008)

zona terestră, acvatică si/sau subterană în care există specii de plante si


animale sălbatice, elemente şi formatiuni biogeografice, peisagistice,
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare
ecologică, stiintifică ori culturală deosebită, care are un regim special de
protectie si conservare, stabilit conform prevederilor legale (OUG
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice)
Premise ale înfiintării ariilor naturale protejate

I. Protectia naturii, ce implică actiuni de păstrare a speciilor si ecosistemelor într-o stare


cât mai naturală, efectele umane să fie minimale sau inexistente. Din păcate sunt putine
arealele care se pot considera a fi în stare naturală;

II. Conservarea naturii implică o abordare complexă si dinamică. Actiunile de interventie în


astfel de areale pot fi interzise sau sunt binevenite si necesare (!!!), astfel încât valorile şi
resursele naturale să fie functionale în starea lor naturală.

III. Conservare in-situ: conservarea în cadrul natural de origine a speciilor respective


(habitatul specific).

IV. Conservare ex-situ: conservarea în afara cadrului natural de origine. Se referă la


mentinerea si perpetuarea unor specii în spatii propice, cum ar fi: gradini zoologice, bănci
de gene, etc. Această metodă se află în strânsă legatură cu cea in-situ deoarece dacă nu se
mentine si habitatul, speciile care se încearcă a fi salvate nu ar mai avea unde să revină în
sălbăticie.
Caracteristici ale înfiintării ariilor naturale protejate

• reprezintă cel mai eficient mod de conservare in-situ, întrucât arealele desemnate pot
avea suprafete considerabile, incluzând ecosisteme naturale reprezentative gestionate
corespunzător;

• sunt zone model, unde actiunile eficiente de conservare a ecosistemelor naturale si


seminaturale, inclusiv prin utilizare durabilă, pot demonstra că mentinerea într-o stare
corespunzătoare a componentelor capitalului natural permite asigurarea resurselor si
serviciilor ce stau la baza dezvoltării socio-economice durabile;

• sunt adevărate „laboratoare”, în care actiunile de protectie strictă sau management activ cu
scop de conservare a biodiversitătii permit acumularea de cunostinte valoroase cu privire
la procesele naturale
Categorii de arii naturale protejate stabilite
conform criteriilor IUCN
Categoria IUCN Ia: REZERVATIE NATURALA STRICTA – AP gestionata pentru scopuri
stiintifice ..... disponibila primar pentru cercetare stiintifica si/sau monitorizare;

Categoria IUCN Ib: ARIE SALBATICA – AP gestionata in principal pentru protectia salbaticiei .... care este protejata si
gestionata pentru pastrarea conditiilor naturale;

Categoria IUCN II: PARC NATIONAL – AP gestionata in principal pentru protectia


ecosistemelor si recreatie ..... (a) protectia integritatii ecologice a unuia sau mai multor
ecosisteme pentru generatiile prezente si viitoare, (b) excluderea exploatarii sau locuirii care
contravine scopului desemnarii si (c) punerea la dispozitie a unei baze care sa asigure
posibilitati spirituale, stiintifice, educationale, recreationale si de vizitare...;

Categoria IUCN III: MONUMENT NATURAL - AP gestionata in principal pentru conservarea


unor caracteristici naturale specifice...;
Categorii de arii naturale protejate stabilite
conform criteriilor IUCN

Categoria IUCN IV: ARIE DE GESTIONARE A HABITATELOR/SPECIILOR - AP gestionata in


principal prin interventii manageriale.....;

Categoria IUCN V: PEISAJ TERESTRU/MARIN PROTEJAT - AP gestionata in principal pentru


conservarea peisajelor si pentru recreatie.....unde interactiunea oamenilor cu natura de-a
lungul timpului a generat o suprafata cu trasaturi distincte, cu valori semnificative
estetice, ecologice si/sau culturale si adesea cu o diversitatea biologica mare;

Categoria IUCN VI: ARIE PROTEJATĂ CU RESURSE GESTIONATE - AP gestionata in principal pentru utilizarea sustinuta
a resurselor naturale
Obiective urmărite si specific al managementului

Naturalitate Arii gospodarite in special


Denumire C.
Conservare pentru …

Rezervatie naturala stricta/ arie I. a


protectie stricta
salbatica I. b
conservarea ecosistemelor &
Parc national II
recreere
conservarea trasaturilor
Monument natural III
naturale
conservare prin management Arie de gestionare a
IV
activ habitatelor/speciilor
conservare si recreere Peisaj terestru/marin protejat V
utilizarea durabila a
Arie protejata cu resurse gestionate VI
resurselor
Interventie umană
Dezvoltare
Categorii de arii naturale protejate IUCN în
România – nivel national

REZERVATII STIINTIFICE (UICN I) (45) – Abruptul Prahovean (BV, DB, PH), Pietrosul Mare
(județul MM), Gemenele (județul HD), Piatra Cloșanilor (GJ), Huda lui Papară (AB);

PARCURI NATIONALE (UICN II) (13) – Călimani, Ceahlău, Munții Măcinului, Piatra Craiului
etc.

MONUMENTE ALE NATURII (UICN III) (204) – Ferice Plai și Hoanca (BH), Cheile Vârghișului
și peșterile din chei (CV), Peștera Munticelu (Cheile Bicazului, NT), Peștera Ghețarul de la
Vîrtop (AB)

REZERVATII NATURALE (UICN IV) (945)– Doisprezece Apostoli (SV), Masa Jidovului (SB),
Muntele de sare Praid (HR)

PARCURI NATURALE (UICN V) (15)– Apuseni, Lunca Mureșului, Munții Maramureșului,


Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului etc.
Categorii de arii naturale protejate IUCN în
România – nivel international

Rezervatii ale Biosferei – Delta Dunării,


Parcul National Retezat şi Masivul
Pietrosul Rodnei

Zone umede de importanta internationala


- Delta Dunării, Balta Mică a Brăilei, Lunca
Muresului, Lacul Techirghiol, Parcul
Natural Portile de Fier, Parcul Natural
Comana

Situri naturale ale patrimoniului universal


– Delta Dunării
Baza de date privind ariile protejate din România

ibis.anpm.ro
Natura 2000

Reteaua NATURA 2000 - o retea europeana de zone naturale protejate


care cuprinde un esantion reprezentativ de specii sălbatice si habitate
naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru
protejarea naturii, ci si pentru mentinerea acestor bogatii naturale pe
termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-
economice

Desemnarea siturilor Natura 2000 se face pe regiuni biogeografice,


acestea diferentiindu-se prin grupele de plante, genuri, familii*** etc.
Europa a fost împărtită în 11 regiuni biogeografice. În tările UE se
regăsesc 9 regiuni, iar în tara noastră se găsesc 5 dintre acestea.
http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?101257-Biogeographical-Regions-Europe-post-typical-native-inhabitants
***Organizarea lumii vii – denumirea științifică a speciilor
***Organizarea lumii vii – denumirea științifică a speciilor

Sursa: http://faculty.fortlewis.edu/dott_c/Bio125-ConsBio/ClassMeetings/Week01-Biodiversity/01_14ClassifyingLife_L.jpg
Natura 2000

Specii de interes comunitar (Anexa 2 a Directivei Habitate) - speciile pentru care


este necesară desemnarea de astfel de arii protejate; sunt acele specii care pe
teritoriul Uniunii Europene sunt periclitate, vulnerabile, rare sau endemice.

Habitatele de interes comunitar (Anexa 1 a Directivei Habitate) sunt acele habitate


naturale de pe teritoriul Uniunii Europene care îndeplinesc cel puţin una din
următoarele condiţii:
•sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural;
•au un areal natural redus;
•sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe
regiuni biogeografice.
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

http://musceleleargesului.a-r-c.ro/despre-sit
1105 Hucho hucho 1355 Lutra lutra

http://www.ittiofauna.org/webmuseum/pesciossei/salmoniformes/salmonidae/salmoninae/hucho/hucho_hucho/index_big.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lutra_lutra_1_-_Otter,_Owl,_and_Wildlife_Park.jpg
Natura 2000
Directiva Păsări
(Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind conservarea păsărilor sălbatice; înlocuiește Directiva 79/409/CEE a Consiliului din
2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice )

§ se refera la conservarea speciilor de pasari care se gasesc in mod natural in


salbaticie pe teritoriul european al statelor membre;

§ aceasta directiva se va aplica in cazul pasarilor, oualor lor, cuiburilor si


habitatelor lor;

§ directiva Pasari (79/409/CEE) sta la baza infiintarii retelei Natura 2000.


Natura 2000
Directiva Habitate
(Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor
naturale si a speciilor de faună si floră sălbatică)

§ Creată în scopul conservării habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună


sălbatică;

§ Principalul obiectiv al Directivei Habitate este protecţia diversităţii în Europa;

§ Una dintre intenţiile cheie ale directivei este aceea de a crea şi gospodări
reţeaua ecologică europeană Natura 2000;
Natura 2000

Situri de importantă comunitară/Arii Speciale de Conservare (SCI/SIC):


situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care exista, contribuie
semnificativ la mentinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a
habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în anexele
Directivelor Habitate si Păsări și care contribuie semnificativ la coerenta rețelei
"Natura 2000" si la mentinerea diversitatii biologice în regiunea ori regiunile
biogeografice respective – 435 desemnate în România

Arii de protectie specială avifaunistică (SPA): situl/aria desemnată pentru


protectia si conservarea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de
conservare favorabilă a speciilor de păsări si a habitatelor specifice existente pe
teritoriul României – 147 desemnate în România
Baza de date privind ariile protejate din România

ibis.anpm.ro
Baza de date privind ariile protejate din România

ibis.anpm.ro
Natura 2000

Siturile Natura 2000 nu sunt rezervatii naturale stricte, din care activitătile umane sunt excluse

La înființarea rețelei Natura 2000 s-a menționat că oamenii sunt părți integrante din natură,
viața lor fiind strâns legată de aceasta;

Multe situri Natura 2000 au fost desemnate tocmai ca urmare a modului în care natura a fost
gestionată de-a lungul timpului de către comunitățile umane; sunt cazuri în care speciile şi
habitatele protejate din siturile Natura 2000 au apărut şi s-au menţinut ca urmare a
activităţilor umane de exploatare durabilă a resurselor naturale; există, spre exemplu, habitate
precum pășunile, pentru continuitatea cărora intervenția omului e necesară

Peisajele culturale astfel create de-a lungul timpului si modul de viață al localnicilor sunt în
sine obiective importante în rețeaua Natura 2000
Natura 2000

Nu există specificatii clar formulate privind categoriile de activități umane permise sau
restricționate în cadrul ariilor Natura 2000, însă orice activitate economică desfășurată pe
teritoriul lor va trebui să tină cont de obiectivele de conservare stabilite pentru speciile și
habitatele pentru care acestea au fost declarate

În general, activitățile umane compatibile cu specificul sitului Natura 2000 și cu obiectivele de


protecție și conservare a naturii de aici sunt: cultivarea și obținerea produselor ecologice fără
ca aceasta să interfereze cu habitatele speciilor protejate, vânătoare și pescuit în anumite
limite, turism durabil (ecoturism), construcții din materiale tradiționale conforme cu
arhitectura zonei etc.
ADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE
ADMINISTRAREA ARIILOR NATURALE PROTEJATE

• Modalitate de administrare a ariei naturale protejate - felul în care se


asigură managementul unei arii naturale protejate, respectiv prin
structuri de administrare special constituite sau prin custozi, după caz
(Ordin nr. 1470 din 12/06/2013);

• Administrator al ariei naturale protejate - orice persoană juridică care


administrează arii naturale protejate; durată contract administrare – 20
ani;

• Custozi pot fi persoane fizice sau juridice care au calificarea, instruirea şi


mijloacele necesare pentru a stabili şi aplica măsurile de protecţie şi
conservare a bunurilor încredinţate, conform convenţiei de custodie;
durată contract custodie – 10 ani
Planul de management si regulamentul ariei protejate

documentul care descrie si evaluează situatia prezentă a ariei naturale protejate, defineste
obiectivele, precizează actiunile de conservare necesare si reglementează activitătile care se pot
desfăsura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management; valabilitate de 5
ani
ZONAREA INTERNĂ A ARIILOR NATURALE PROTEJATE
DE INTERES NATIONAL (conform OUG 57/2007)

Definirea si delimitarea de suprafețe distincte în interiorul ariilor naturale protejate, in


care se stabilesc masuri speciale de management si se reglementează activitătile umane
în conformitate cu obiectivele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată
Zonarea internă a ariilor naturale protejate de interes național se face prin Planul de
Management

Zone cu protectie strictă


Zone de protectie integrală
Zonele tampon – în parcurile nationale denumite zone de conservare durabilă, iar în cele
naturale zone de management durabil
Zonele de dezvoltare durabilă
zone de liniște......zone intermediare....zone de recreație
http://www.seehundstation-norddeich.de/2014/seehundstation/seehundstation/umweltbildung/schutzzonen/
PROBLEME ÎN MANAGEMENTUL
ARIILOR NATURALE PROTEJATE

Lipsa unor studii de fundamentare reale si bine elaborate la momentul declarării


ariei protejate (e.g. lipsa inventarierilor și cartărilor habitatelor și speciilor)

Finantarea administratiei

Proprietatea asupra terenului

Ambiguități legislative care permit autoritătilor de mediu să emită acte de


reglementare pentru realizarea unor investitii în interiorul unor arii protejate fără
avizul favorabil al administratiei acelei arii (discutii....)
CE AR TREBUI SĂ STIE LOCALNICII CU privire la
terenuri din situri N2000...

- introducerea unei zone în retea nu afectează dreptul de proprietate asupra


terenurilor

- sunt recunoscute și protejate interesele localnicilor – Natura 2000 nu înseamnă


scoaterea din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor tradiționale agro-
pastorale si silvice care nu dăunează patrimoniului natural existent

- dezvoltarea turismului si agro-turismului, etichetarea de produse naturale


locale (lactate, fructe, miere, etc.) ce pot deveni mărci recunoscute, preferate în
locul preparatelor procesate în industria alimentară, sunt printre soluții
CE AR TREBUI SĂ STIE LOCALNICII CU privire la
terenuri din situri N2000...

- posibilitatea de a atrage fonduri europene special destinate acestor zone sau


avantajarea acestor areale în liniile generale de finanțare; spre exemplu,
acordarea unui punctaj suplimentar pentru “Proiecte care includ activități
turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate”
(conform Ghidului solicitantului. Sub-măsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de
activități nonagricole in zone rurale)

- statutul de arie Natura 2000 înseamnă un câştig de imagine și recunoaştere


europeană, ceea ce reprezintă un motiv de mândrie pentru localnici; se creează
un lanţ al locurilor din Europa cu o natură ce merită păstrată în bună stare,
pentru că are multe de oferit şi generaţiilor viitoare
CE AR TREBUI SĂ STIE LOCALNICII...

- “proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate supuse


unor restricţii de utilizare sunt scutiţi de plata impozitului pe teren” (OUG
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, articolul 26, alineatul 3)
- primirea de compensații de către proprietarii ori concesionarii de terenuri
situate în ariile naturale protejate, pentru respectarea prevederilor restrictive
din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru măsurile de
conservare instituite dacă încă nu există un plan de management;
compensațiile ar urma să se acorde începând cu data intrării în vigoare a legii
de aprobare a OUG 57/2007, însă metodologia de acordare nu a fost stabilită
încă, urmând a se face prin Hotărâre de Guvern (Legea nr. 49/2011 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, articolul 1,
punctul 40).
Dezvoltare economică....
Dezvoltare economică....
Dezvoltare economică....
Dezvoltare economică....
Dezvoltare economică....
Dezvoltare economică....