Sunteți pe pagina 1din 4

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE

DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil următoarele activităţi
1.1.să opereze cu mulţimi pe axa numerelor -scrierea unei mulţimi de numere reale data
reale sub forma implicita ca interval
-efectuarea unor operaţii cu intervale

1.2.să folosească metode adecvate în -demonstrarea unor inegalităţi folosind


demonstrarea unor inegalităţi, identităţi sau inegalităţi cunoscute; a mediilor, a lui
identităţi condiţionate Cauchy-Buniakovsky, a lui Minkovski, a lui
Holder
-demonstrarea identităţilor folosind calculul
algebric
-discutarea comparativa a mai multor soluţii
pentru aceeaşi problemă

1.3.să utilizeze elemente de calcul algebric în -exerciţii de rezolvare a unor ecuaţii cu


rezolvarea ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii parmetru
-abordarea unor sisteme de ecuaţii cit mai
diverse şi încadrarea lor în tiparele clasice

1.4.să identifice funcţii liniare şi să opereze -determinarea unor funcţii liniare în anumite
cu acestea condiţii şi reprezentarea lor grafica
-reprezentarea grafica a unor funcţii definite
pe reuniune de intervale
-rezolvarea unor ecuaţii funcţionale

1.5.să efectueze calcule cu numere reale -exerciţii de evaluare a rezultatelor unor


calcule

1.6.să utilizeze matematica în rezolvarea -reprezentarea grafica a unor date statistice


problemelor puse la alte discipline -calculul volumelor unor obiecte

1.7.să utilizeze, teoreme, leme, axiome şi -probleme de paralelism în spaţiu, dreapta-


tehnici adecvate în demonstrarea problemelor dreapta, dreapta-plan, plan-plan
de geometrie în spaţiu -probleme de perpendicularitate în spaţiu,
dreapta-plan, plan-plan, dreapta-dreapta
-determinarea unor secţiuni cu plane în
corpuri geometrice

1.8.să recunoască şi să utilizeze proprietăţile -calculul lungimilor de segmente, a unor arii


figurilor şi corpurilor geometrice în şi volume folosind proprietăţile asemănării
demonstraţii -rezolvarea problemelor de maxim şi minim
în geometrie

5
2.Dezvoltarea capacităţii de a emite judecăţi de valoare pentru rezolvarea problemelor
inventiv şi euristic-creative

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomanda
capabil : următoarele activităţi :

2.1.să analizeze, să elaboreze strategii de -înţelegerea problemei prin analizarea


rezolvare şi să rezolve probleme cu grad ipotezei şi concluziei
sporit de dificultate -elaborarea unui plan de rezolvare şi
rezolvarea problemei
-verificarea rezultatului şi analiza rezolvării

2.2 să formuleze probleme, generalizări în -formularea unor probleme


anumite ipoteze sau să stabilească condiţiile -formularea unor concluzii în ipoteze date
necesare şi/ sau suficiente pentru o -formularea unor condiţii necesare şi/ sau
concluzie fixată suficiente pentru o concluzie dată

2.3.să identifice metode de lucru pentru -rezolvarea mai multor probleme folosind
clase de probleme aceeaşi metodă
-rezolvarea unei probleme folosind mai
multe metode
-analiza eficienţei metodelor

3.Dezvoltarea capacităţii de a face conexiuni cognitive în cadrul disciplinei şi a ariei


curriculare

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil : următoarele activităţi

3.1.să utilizeze raţionamete, judecăţi, soluţii - folosirea intuiţiei şi perspicacităţii în


optime pentru rezolvarea unor probleme alegerea modului de abordare a unei
dificile din domeniile studiate probleme
3.2.să-şi formeze o gândire creativă, -combinarea elementelor cunoscute şi
abstractă, şi flexibilă crearea altora noi
-rezolvarea unor probleme teoretice
complexe prin stabilirea unor relaţii între
cunoştinţe

6
4.Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare


La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se
capabil : recomanda următoarele activităţi
4.1.să-şi însuşească terminologia specifica -corelarea limbajului literar cu limbajul
limbajului matematic matematic, şi redactarea unui text folosind
simbolurile consacrate specifice
matematicii
4.2.să discute corectitudinea unui demers -discutarea metodei şi eventual descrierea
matematic, argumentându-şi opiniile algoritmului folosit
-studierea unor metode alternative

5.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte


variate
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă
capabil : următoarele activităţi

5.1.să sesizeze importanta raţionamentului -brainstorming : metode matematice


logico-matematic în diferite domenii utilizate intr-un anumit domeniu
-activitate-proiect: concepte şi metode
matematice necesare intr-un anumit
domeniu
5.2.să manifeste perseverenţă şi gândire -utilizarea mai multor metode pentru
creativă în rezolvarea unei probleme rezolvarea unei probleme
-discutarea mai multor moduri de rezolvare
a unei probleme
5.3.să manifeste interes pentru folosirea -utilizarea unor soft-uri pentru învăţarea
tehnologiilor informaţiei în studiul matematicii; explorarea internetului
matematicii

7
CONŢINUTURI
ALGEBRĂ

1.Ecuaţii diofantice
2.Funcţii parte întreagă, funcţii parte fracţionară
3.Ecuatii funcţionale
4.Inegalităţi
-Inegalitatea mediilor
-Inegalitatea lui Cauchy-Buniakovsky
-Inegalitatea lui Minkovsky
-Inegalitatea lui Holder
5.Identităţi ; identităţi condiţionate
6.Ecuaţii şi sisteme care se rezolvă prin metode speciale

GEOMETRIE
1.Probleme de maxim şi minim
2.Paralelism în spaţiu
-Dreapta paralelă cu un plan
-Teoreme de paralelism
-Plane paralele
Tetraedrul
3.Perpendicularitate în spaţiu
-Dreapta perpendiculară pe un plan
-Plane perpendiculare
-Tetraedre speciale
-Proiecţii
4.Distanţe şi unghiuri în spaţiu
5.Poliedre
6.Secţiuni în poliedre
7.Corpuri rotunde-secţiuni
8.Probleme de maxim şi minim